Sunteți pe pagina 1din 1

Noţiuni de termochimie

Test-chimie-clasa a XII-a

A.Completează spaţiile libere astfel încât propoziţiile să aibă sens


1.Reacţiile chimice sunt…………….transformări ale substanţelor ce duc la substanţe……….cu
proprietăţi…………..de ale substanţelor iniţiale.
2.Reacţiile endoenergetice decurg cu………………………..de căldură.
3.Căldura cedată sau primită într-o reacţie chimică este …………şi este determinată numai de
starea ………………şi cea …………..a sistemului,indiferent de calea urmată de reacţie.
4.Reacţiile în care entalpia reactanţilor este mai mare decât cea a produşilor sunt
reacţii…………….

B.Apreciază cu A(adevărat)şi cu F(fals)afirmaţiile următoare.Corectează afirmaţiile false


1.Într-o reacţie de forma aA+bB→ cC+dD căldura de reacţie se calculează astfel:
∆H =(aHoA+bHoB)-(cHoC+dHoD)
2.O substanţă este cu atât mai instabilă cu cât căldura de formare a acelei substanţe este mai
negativă.
3.Reacţia C(s)+O2(g)→ CO2(g) +393,2Kj este o reacţie endotermă.
4.Entalpiile de formare standard pentru Cl2(g),Br2(l) ,I2(s) sunt egale.

C.Alege răspunsul corect:


1.Pentru următoarele substanţe: a)CaCO3(s)(Hof=-1207,1 Kj /mol), b)C2H4(Hof= 52,3 Kj /mol),
c)C6H6(Hof= 49,04 Kj /mol),d)NH3(Hof=-46,19 Kj /mol)ordinea descrescătoare a stabilitaţii este:
I.a,b,c,d II:b,c,d,a III.a,d,c,b
2.Reacţia CH3OH(l)+O2(g)→CO2(g)+H2O(g) pentru care HofCH3OH=-238,26 Kj/mol,
Hof CO2(g)=-393,3 Kj/mol, Hof H2O(g)=-241,6 Kj/mol este
I.exotermă II.endotermă III.fără variaţie de căldură
3.Căldura absorbită în reacţia a 170 g H2S cu O2 conform reacţiei:
H2S(g)+3/2O2(g)→ H2O(g)+SO2(g) pentru care ∆H=123,9Kcal/mol are valoarea
I.619,5Kj II.619,5Kcal III.309,7 Kcal
4.Căldura de formare din elemente a H2SO4(l ) dacă se cunosc:
S(s) + O2(g) → SO2(g) ∆H1
SO2(g)+1/2 O2(g) → SO3(g) ∆H2
SO3(g)+ H2O(l ) → H2SO4 (l ) ∆H3
H2 (g)+ 1/2 O2(g) → H2O(l ) ∆H4 se calculează conform relaţiei:
I. ∆H=∆H1 + ∆H2 +∆H3 + ∆H4 II. ∆H=∆H1 - ∆H2 +∆H3 - ∆H4
III. ∆H=∆H1 + ∆H2 -∆H3 - ∆H4