Sunteți pe pagina 1din 9

RUGĂCIUNI DE SUFLET

În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

ÎMPĂRATE CERESC

Împă rate ceresc,


Mâ ngâ ietorule,
Duhul Adevă rului, care pretutindeni eşti,
Şi toate împlineşti,
Vistieria bună tă ţilor şi Dă tă torule de viaţă ,
Vino şi te să lă şluieşte întru noi,
Şi ne cură ţeşte de toată spurcăciunea,
Şi mâ ntuieşte, Bunule, sufletele noastre. Amin!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără -de-moarte, miluieşte-ne pre noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără -de-moarte, miluieşte-ne pre noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără -de-moarte, miluieşte-ne pre noi.

Mărire Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pre noi.


Doamne, cură ţeşte pă catele noastre;
Stă pâ ne, iartă fără delegile noastre;
Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfâ nt Numele Tău. Amin!

TATĂL NOSTRU

Tată l Nostru,
Care eşti în ceruri,
Sfinţească -se numele Tă u,
Vie împără ţia Ta,
Facă -se voia Ta
Precum în cer aşa şi pre Pă mâ nt.
Pâ inea noastră cea de toate zilele
Dă -ne-o nouă astă zi
Şi ne iartă nouă greşalele noastre
Precum şi noi iertă m greşiţilor noştri
Şi nu ne duce pre noi în ispită

1
Ci ne izbă veşte de cel ră u
Că a Ta este împă ră ţia
Puterea şi slava
În numele Tată lui
Şi-al Fiului
Şi al Sfâ ntului Duh, Amin!

Doamne, miluieşte!
Doamne, miluieşte!
Doamne, miluieşte!

Mărire Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Veniţi să ne închină m Împă ratului nostru Dumnezeu.


Veniţi să ne închină m şi să că dem la Hristos Împă ratul nostru Dumnezeu.
Veniţi să ne închină m şi să că dem la însuşi Hristos Împă ratul şi Dumnezeul nostru.

UȘA MILOSTIVIRII
Deschide-o nouă binecuvâ ntată ,
Nă scă toare de Dumnezeu Fecioară ,
Ca să nu pierim cei ce nă dă jduim întru Tine,
Ci să ne mâ ntuim prin Tine din nevoi,
Că tu ești mâ ntuirea neamului creștinesc. Amin!

CUVINE-SE CU ADEVĂRAT

Cuvine-se cu adevă rat să te fericim, Nă scă toare de Dumnezeu,


Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce eşti mai cinstită decâ t heruvimii şi mai mărită fără de asemă nare decâ t serafimii,
Care fă ră strică ciune pe Dumnezeu Cuvâ ntul ai nă scut,
Pe tine, cea cu adevărat Nă scă toare de Dumnezeu, Te mă rim! Amin!

RUGĂCIUNE DE IERTARE

Preasfâ nta Treime, Te rog trimite-mi în ajutor toate entită ţile de lumină care vor, pot şi
trebuie să -mi ducă la Tine rugă ciunea.
Te rog fierbinte pe Tine, Tată Ceresc,
Pe Tine Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
Pe Tine Sfinte Duh,

2
În faţa Ta, Prea Sfâ nta Treime şi a Maicii Preacurate,
Îmi cer iertare pentru tot ce am greşit faţă de întreaga Ta Creaţie Divină ,
Cu gâ ndul, cu vorba sau cu fapta, cu ştiinţă sau fă ră de ştiinţă ,
Cu voie sau fă ră de voie, acum, în trecut sau altă dată ,
Împreuna cu arborele meu genealogic, cunoscut sau necunoscut.

Din tot sufletul şi din toată dragostea, cer iertare tuturor entită ţilor cu trup şi fă ră trup față
de care am greşit în toate existenţele mele. Regret din tot sufletul, doresc să repar tot răul
fă cut şi le dă ruiesc toată iubirea mea.

Îi iert, îi dezleg şi îi binecuvâ ntez pe cei ce mi-au greşit cu gâ ndul, cu vorba sau cu fapta, cu
ştiinţă sau fă ră de ştiinţă , cu voie sau fă ră de voie, acum, în trecut sau altă dată . Şi Te rog din
suflet, Prea Sfâ nta Treime, să ne ierţi, să ne dezlegi şi să ne binecuvâ ntezi şi pe unii şi pe
alţii.

Te rugă m şterge-ne noua aceste greşeli din toate locurile unde sunt înscrise, dacă consideri
că merită m, şi Te rugăm trimite-ne nouă , în toate aceste locuri, lumina iubirii Tale spre
vindecare şi armonizare.

Facă -se Voia Ta, Doamne, pentru noi toţi. Amin!

RUGĂCIUNEA PĂRINTELUI ARGATU

Iartă-mă, Doamne:

- pentru tot ce puteam să vă d şi nu am vă zut!


- pentru tot ce puteam să aud şi nu am auzit!
- pentru tot ce puteam să simt şi nu am simţit!
- pentru tot ce aş fi putut să înţeleg şi nu am înţeles!
- pentru tot ce puteam să conştientizez şi nu am conştientizat!
- pentru iertarea pe care aş fi putut să o dau şi nu am dat-o!
- pentru bucuria pe care aş fi putut să o tră iesc şi nu am tră it-o!
- pentru Lumina pe care aş fi putut să o primesc şi nu am primit-o!
- pentru viaţa pe care aş fi putut să o ocrotesc şi nu am ocrotit-o!
- pentru visele pe care mi le-aş fi putut împlini şi nu le-am împlinit!
- pentru necunoscutul în care aş fi putut să pă şesc şi din teamă , nu am îndră znit să pă şesc!
- pentru iubirea pe care aş fi putut să o exprim şi nu am exprimat-o!
- pentru tot ce puteam să creez bun şi frumos şi nu am creat pentru gloria Ta Doamne şi
a Împă ră ţiei Tale Divine!

Pentru tot ce ştiu şi nu ştiu că am greşit, pe Tine, Doamne, care eşti Compasiunea şi Iubirea
infinită, te rog, iartă-mă şi mă îmbracă cu nesfârşita Ta Iubire şi Lumină!

Îţi mulţumesc, Doamne:

3
- pentru toată frumuseţea pe care am vă zut-o izvorâ nd din Tine!
- pentru muzica tă cută a Inimii Tale, pe care mi-ai dezvă luit-o auzului!
- pentru tot ce am simţit bun şi minunat în viaţa mea!
- pentru tot ce prin harul Tă u am înţeles!
- pentru lumina pe care am conștientizat-o în adâ ncul meu!
- pentru iertarea pe care dă ruind-o, am dobâ ndit pace!
- pentru bucuria fiecă rei clipe tră ite în Tine, Doamne!
- pentru toate cadourile spirituale care mi-au îmbogă ţit fiinţa!
- pentru viaţa mea, care e a Ta, o mică parte a simfoniei existenţei!
- pentru visele care au prins formă prin armonia iubirii Tale pentru mine!
- pentru necunoscutul în care am pă şit plin de curaj, regă sindu-Te!
- pentru iubirea copleşitoare cu care mă dezmierzi clipă de clipă !
- pentru tot ce am creat prin Tine bun şi frumos, aducâ nd cu umilinţă lauda Împă ră ţiei Tale
divine!

Pentru tot ce știu și nu știu că am primit, Ție, Doamne, care ești Compasiunea și Iubirea
infinită, îţi mulțumesc, dăruindu-Ți inima mea!”

RUGĂCIUNEA PĂRINTELUI ARSENIE BOCA

Doamne Iisuse Hristoase, ajută -mă ca astă zi toată ziua să mă lepă d de mine însumi, că cine
ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac şi astfel, ţinâ nd la mine, să Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase, ajută -mi că rugă ciunea Preasfâ ntului Tă u nume să -mi lucreze în
minte mai mult decâ t fulgerul pe cer, ca nici umbra gâ ndurilor rele să nu mă întunece, că ci
iată pă că tuiesc în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taina între oameni, ai milă de noi, că umblă m împiedicâ ndu-ne prin
întuneric. Patimile au pus tină pe ochii minţii, uitarea s-a întă rit în noi ca un zid, împietrind
în noi inimile noastre şi toate împreună au fă cut temniţa în care Te ţinem bolnav, flă mâ nd şi
fă ră haină , aşa risipind în deşert zilele noastre, umbriţi şi dosă diţi pâ nă la pă mâ nt.

Doamne, Cel ce vii între oameni în taină , ai milă de noi şi pune foc temniţei, aprinde
dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre şi fă lumină sufletelor noastre.

Doamne, Cela ce vii în taina între oameni, ai milă de noi, vino şi Te să lă şluieşte întru noi,
împreună cu Tată l şi cu Duhul Tă u cel Sfâ nt. Că ci Duhul Sfâ nt se roagă pentru noi cu suspine
negră ite, câ nd graiul şi mintea ră mâ n neputincioase.

Doamne, Cel ce vii în taină , ai milă de noi, că ci nu ne dăm seama câ t suntem de


nedesă vâ rşiţi şi câ t eşti de aproape de sufletele noastre şi câ t ne depărtă m noi prin păcatele

4
noastre.

Ci luminează Lumina Ta peste noi, ca să vedem Lumina prin ochii Tă i, să tră im în veci prin
viaţa Ta. Lumina şi Bucuria noastră , slavă Ţie! Amin.

RUGĂCIUNEA INIMII

Doamne Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine ………………… (numele).

RUGĂCIUNE DE IERTARE

Doamne, iartă -mi te rog toate greşelile cele de voie şi fără de voie, cele cu ştiinţă și fără
știință cele cu neascultare. Îmi cer iertare pentru ce Ţi-am greşit Ţie în viaţa asta sau altă
dată , îmi cer iertare de la toate Puterile Cereşti pentru tot ce am greşit în viaţa asta sau altă
dată . Îmi cer iertare de la toţi oamenii pentru tot ce le-am greşit în viaţa asta sau altă dată şi
îl rog pe Dumnezeu să mă ajute să fiu iertat de cei care nu pot sau nu vor să mă ierte.

Îi iert pe toţi care mi-au greşit în viaţa asta sau altă dată şi-l rog pe Bunul Dumnezeu să mă
ajute să îi iert pe cei pe care nu îi pot ierta. Te rog, Doamne, ajută -mă să mă iert şi pe mine
însumi pentru tot ce am greşit, atâ t câ t crezi că merit.

Îmi cer iertare pentru întreaga mea familie şi pentru neamul meu.
Îmi cer iertare de la viaţă, vieţuitoare, plante şi animale.
Îmi cer iertare de la spiritele pă mâ ntului, apei, aerului şi focului, lemnului şi metalelor, ale
gheţii.
Îmi cer iertare de la iubire, suflet, spirit, conştiinţă , voinţă , gâ ndire, memorie, credinţă.
Îmi cer iertare de la sex şi de la bani.
Îmi cer iertare de la lumină şi de la întuneric.
Îmi cer iertare de la Pă mâ ntul care mi-a îngă duit să mă nasc.
Îmi cer iertare de la întreg Universul. Amin!

RUGĂCIUNE DE ÎNTĂRIRE

Doamne, dă -mi puterea să primesc cu suflet liniştit, tot ce-mi va aduce ziua de azi. Dă -mi
puterea să mă las cu totul în Voia Ta cea sfâ ntă şi în fiecare clipă să stai în preajma mea şi
mă întă reşte.
Orice veste va aduce ziua de azi, bună sau rea, învaţă -mă să o primesc cu inima împă cată şi

5
cu încredinţarea neclintită că Voia Ta stă deasupra tuturora.

Fie ca, în tot ce fac şi în tot ce spun, Voia Ta să -mi stă pâ nească cugetul şi simţirea, iar câ nd
asupra mea vor veni împrejurări neaşteptate, ajută -mă să le împlinesc, după Voia Ta.

Dă -mi puterea să lucrez cu tărie şi cu înţelepciune, fără să stâ njenesc sau să amă ră sc pe
aproapele meu.

Ajută -mă , Doamne, să pot duce povara zilei de azi, cu toate câ te le va aduce ea. Struneşte-mi
voinţa şi învaţă -mă să mă rog, să sper, să cred, să îndur, să iubesc şi să iert.

Iar când mă rog, fie ca Tu Însuţi să fii Cel ce se roagă în mine. Amin!

RUGĂCIUNE PENTRU IZBĂVIREA DE BOALĂ

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte smerita mea rugăciune pentru
iertarea pă catelor mele şi ca un îndurat, cu dreapta ta cea atotputernică stinge-mi focul ce
m-a cuprins, încetează -mi boala şi cu milostivirea Ta, ridică -mă din patul durerilor, pentru
slava numelui Tă u.
Că Tu eşti doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre şi Ţie slavă înă lţă m, acum şi pururea şi
în vecii vecilor. Amin!

PSALMUL 50

1. Miluieşte-mă , Dumnezeule, după mare mila Ta


2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fă ră delegea mea.
3. Mai vâ rtos mă spală de fă ră delegea mea şi de pă catul meu mă cură ţeşte.
4. Că fă ră delegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am fă cut, aşa încâ t drept eşti Tu întru cuvintele
Tale şi biruitor câ nd vei judeca Tu.
6. Că iată întru fă ră delegi m-am ză mislit şi în pă cate m-a nă scut maica mea.
7. Că iată adevă rul ai iubit; cele neară tate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai
ară tat mie.
8. Stropi-mă -vei cu isop şi mă voi cură ţi; spă la-mă -vei şi mai vârtos decâ t ză pada mă voi
albi.
9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce faţa Ta de la pă catele mele şi toate fără delegile mele şterge-le.
11. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele
dinlă untru ale mele.
12. Nu mă lepă da de la faţa Ta şi Duhul Tă u cel sfâ nt nu-l lua de la mine.

6
13. Dă -mi mie bucuria mâ ntuirii Tale şi cu duh stă pâ nitor mă întă reşte.
14. Învă ţa-voi pe cei fără de lege că ile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
15. Izbă veşte-mă de vărsarea de sâ nge, Dumnezeule, Dumnezeul mâ ntuirii mele; bucura-
se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă , ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrâ ntă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptă ţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul
Tă u viţei. Amin!

RUGĂ CĂTRE DUMNEZEU

Doamne, Tu cunoști pricina îngrijitorilor mele. Ia-mă în palma Ta și pă zește-mă , fii cu mine
în fiecare clipa și nu mă lă sa să alunec sau să mă poticnesc.

În Mâ inile Tale, Doamne, încredințez fiinta mea și viata mea, sufletul meu și tot ce am. Tie
Ti-i încredințez și pe toti cei pe care îi iubesc. Ocrotește-i cu mila Ta, și nu-l lă sa pe nici unul
dintre ei să se piardă .

Iartă -ne câ nd gresim, iar atunci câ nd ră tă cim pe că rări straine, ia-ne de mâ nă și adu-ne cu
blâ ndețe acasă .

Îndreaptă răul pe care l-am făcut și folosește ră nile noastre spre zidirea și vindecarea
noastră și a altora.

Ră mâ i cu noi la fiecare pas și dă sens vietii noastre, pentru ca și noi să ră mâ nem în Tine și să
gustă m pacea și biruința deplină întru Împă ră ția Ta.

Amin.

CURĂȚEȘTE-MI BUNULE

Doamne, ajută -mi și cură țește voia mea, ca în orice vreme să voiesc și să fac Voia Ta.

Cură țește-mi inima și Te rog să lă șluiește în ea, ca Tu să Luminezi totul în viata mea.

Cură țește-mi ochii, ca tot ce privesc să fie curat, și să stiu că tot ceea ce privesc, Tu ai
binecuvâ ntat.

Cură țește-mi, Doamne, gâ ndul și mintea mea, ca să învețe cum să folosească lucrarea Ta.

Cură țește-mi mâ na, ca atunci câ nd o întind semenilor mei, aceștia să vadă dincolo de ea,
mâ na Ta întinsă spre ei.

7
Doamne, Luminează întreaga mea ființă cu Duhul Tău cel Sfâ nt, Luminâ nd astfel tot mai
mult al Tă u binecuvâ ntat Pă mâ nt.

Ș i Doamne, eu stiu că o dată cu credința, ruga și smerenia mea, peste capul meu vine
binecuvâ ntarea Ta.

Așa să fie în veci.

Amin.

REVENDICAREA STRUCTURILOR

Tată Ceresc, ascultă rugă ciunea mea, reîntregeşte, cură ţă şi pune în mine toate structurile
mele energetice şi spirituale şi pune organismul meu cu toate structurile în stare de
vindecare atâ t câ t îmi este îngă duit.

Cu Lumina şi Puterea Duhului Sfânt, Te rog pe Tine, Doamne, vindecă -mă pe mine de
orice infoenergii malefice, concepte, supraconcepte, programe, subprograme, programe de
revenire, blesteme, farmece, moşmoane, descâ ntece, fă că turi, descâ ntaturi, orice fel de
legă turi malefice, fă cute pe aer, apă, foc, lemn, metal, pă mâ nt, plasmă , gheaţă eter; pe voinţă,
credinţă , pe gâ ndire, pe iubire, pe conştiinţă , pe sine, pe suflet, pe spor, pe placeri trupesti,
pe bani, pe drumuri, pe animale şi plante, cu lumină sau cu întuneric, iar toate aceste
influenţe malefice desfă cute, să se ducă unde este Voia Ta, Doamne.

Fie ca orice entită ţi malefice, entită ţi benefice false şi duhuri necurate să fie îndepă rtate de
la mine şi trimise acolo unde este Voia Divină . Rog Sfânta Treime să taie orice fel de corzi
infoenergetice care nu îmi sunt benefice, şi să le îndepărteze din câ mpurile mele.

Dezlegă şi curaţă Doamne Sinele meu, de orice fel de programe, subprograme, algoritmi
infoenergetici malefici, fă că turi, farmece, blesteme, legă turi, descâ ntece şi orice lucru ce
afectează Sinele meu şi nu este cu Voia Divină , şi pecetluieşte-l cu Duhul Sfâ nt.

Dezleagă şi cură ţă Doamne Sufletul meu, de orice fel de programe, subprograme, algoritmi,
infoenergetici malefici, fă că turi, farmece, blesteme, structura noesica (suflet) adăugată
malefic, legă turi, descâ ntece şi orice lucru ce afectează sufletul şi nu e cu Voia Divină şi
reîntregeşte-l, binecuvâ ntează -l şi pecetluieşte-l cu Duhul Sfâ nt.

Dă -mi Doamne înapoi toţi îngerii, ghizii, darurile, sporul, potenţialul meu divin, misiunea
mea personală , drepturile mele divine, amprentele mele infoenergetice, şi orice alte
structuri îmi aparţin. Tot harul, iniţierile, abilită ţile şi toate câ te am primit în viaţa asta şi în
altele, pune-le Doamne în mine, atâ t câ t este voia ta, ca eu să îmi pot face misiunea
personală pe acest pă mâ nt.

8
Cură ţă şi deschide Doamne cu Lumina şi Binecuvântarea Ta toate chakrele mele şi toţi
centri energetici, toate organele mele energetice şi cură ţă şi armonizează toate meridianele
şi canalele energetice, atâ t câ t îmi este permis.

Dezleagă , cură ţă şi reîntregeşte, Doamne, toate câ mpurile mele, şi armonizează -le.

Aliniază şi armonizează , Doamne, toate structurile mele energetice şi spirituale, sigilează -le
cu Duhul Sfânt şi fie că nimic să nu le poată atinge decâ t Cuvâ ntul Tău.

Fie ca eu să pot sluji Luminii şi Adevărului şi să îmi fac Misiunea Personală pe acest
Pă mâ nt.

Fie că , dacă nu îmi este îngă duit să mă vindec sau să mă refac în totalitate, să ajungă la mine
informaţia care să mă ajute să îmi înţeleg lecţia astfel încâ t să capă t permisiunea de a mă
vindeca.

Fie ca eu să înţeleg motivul pentru care am devenit vulnerabil la orice influenţe malefice, şi
să am înţelepciunea şi puterea de a mă schimba şi a evolua.

Doamne, dacă eu voi greşi faţă de tine, ajută -mă să -mi înţeleg greşeala şi iartă -mi neştiinţa
sau neputinţa.

Vino, Doamne, în inima mea şi în sufletul meu, în viaţa şi în casa mea, şi luminează -mi calea
oriunde mă voi gă si.

Şi Doamne, dacă eu uit de Tine, Tu să nu uiţi de mine! Amin.

Pentru închidere/protecţie: Psalmul 22

PSALMUL 22

1. Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.


2. La loc de pă şune, acolo m-a să lă şluit; la apa odihnei m-a hră nit.
3. Sufletul meu l-a întors, povă ţuitu-m-a pe că ile dreptă ţii, pentru numele Lui.
4. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti.
5. Toiagul Tă u şi varga Ta, acestea m-au mâ ngâ iat.
6. Gă tit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necă jesc; uns-ai cu untdelemn capul
meu şi paharul Tă u este adă pâ ndu-mă ca un puternic.
7. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru
lungime de zile. Amin!

S-ar putea să vă placă și