Sunteți pe pagina 1din 2

Durata de completarc a fornmularului: 16 minule

A Denumirea organului fiscal de BDenumirea organuluiliscal local:


domicilul sediul a CONTRACT DE
persoanci care instråineaza: . **********************

UFCod
INSTRAINARE Vanzätorul nu are debite la data de întái
alunii viitoare înregistrárii actului de
SIRUT. srsitEpttS1:2177**(4.3 181OBANDIRE
Adresa: . instrainare-dobândire.
..BRt"FIA GENERArH*1CNOMIAUNUIMIJLOC
Prenumele: ***************'*******'*******'****************
*******

Tel.:
*****

DE TRANSPORT
PsAEbrPVIRINYTAMp0ACFLOR DE tunicNumeletna.
E-mail: Ge neonomic
REMTI: NRANSPORT SUPVSE TA IECLAiN REGISTRÄRUDrectia
Rol nr.
ROxAnaiopa Nicola LS
Ofrgiat Copie INSPECTOR
(1) PERSOANA CARE ÎNSTR Subsemnat(uly(a)/Subscrisia NISTOR.MIUAEL,A. . Cu
domiciliul sediul in Románia/.
Ild/..********"*********"*** udetul Q4LT.. .. Codul po_tal... municipiul/ora_ul comuna
. . s t r .ALEMUNCII.
SL.ATINA.
nr. 17..b. FB8.
*******
c.B 3
Salul/sectorul
p. 13. identificat prin B.I/C.1/CLP./Pa_aport seria.9. n.89506.CN.P.CIF.
2790912283391.. . . . . , Tel,./lax:
************************** A. .....
* **'******* . , - m a l l . ....
********** domiciliul fiscal in
Romania/. Jdc{ul . .COdul po_tal ..,municipiul/ora_ul/comuna
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *?

satul/sectorul **** *******"*********


.St ************************************* ***************
nr. ... DI. . . SC.. C l . . . ap. . . . reprezentala p r i n . . . . . . ****"''** '*****'*******'"************* ... identificat prin
B.I.C.I./C.IP./Pasaport seria.. Nr. ., C.N.P./C.I.F. . . ****
********""**** ***
.... tcl./fax: ...*****************************************

C-mail: ** i n calitate de YANZATOR. . *** .**************"****************

(2) PERSOANA CARE DOBÂNDETE: Subsemnat(ulaySubscrisa STERIE. MARIN. ************. *..


cu

domiciliul/ sediul in România .. . JUdetul QLT... ..Codul po_tal . . municipiul/ora_ul/comuna


.* ******

|IPQIEST.. .satul/sectorulIPMIESII. . S t r .ARJQVULUA... *************.*.

nr.34..., bl. .. et... ap.. Identificat prin B.I/C.I./C.I.P./Pa_aport seria.91...nr.761536.... C.N.P..C.I.F.


*************************. ******* i domiciliul fiscal in
1640618284391.. ******** ***** ..., tel./tax: . ..., C-mail. ..
Romania. .Judetul ..... ..... . , codul po_tal . . .. municipiulora_ul/comuna
.. SdluusecOrul ***************"*******"****""***"""*"*****""** o' ************"*****************************"*************
****""°****************

nr. .. . bl. . . SC. et... ap.. reprezentata prin ************°***************** identiticat prin
B.I.C.I./C.I.P./Pa_aport seria. nr. C.N.P./C.I.F. . . . . . . , LEI/Tax. ............* * * * * * * * * * * * * *

e-mail.. . , In calitate de UMPARA.TOR.....

(3) OBIECTUL CONTRACTULUI


Mijlocul de transport: marca VQLKSWAGEN. tipul PASSAT... . nulmar ......,
de 1dentiicare

W.WZZZ3CZAE080273...serie motor 026115.capacitatea cilindric 1.998.. Cmc/greutate maximå admis (pentru


remorci semiremorci)... tone, numr de înmatriculare/inregistrare91.44.WX...,data la careexpir inspecia tehnic periodicá
seria si numrul crii de identitate a vehiculului M056003.., anul de fabricaie 2006... norma euro E., dobândit
la data de . **************** conform actului INSTRAINARE-DOBANDIE.. *******************************

(4) PREUL: in cifre 2.800. lei, in litere DOUA MII.OPT.SUTE.EURQ.. ***** *****

(5) Persoana care înstrineaz, menionat la punctul (1), declar cà mijlocul de transport este proprietatea sa. liber de orice
sarcini. De asemenea, declarà c a predat persoanei care dobándete mentionate la punctul () vehiculul., cheile, certificatul de
inmatriculare i cartea de identitate a vehiculului, primind de la aceasta preul prevzut la punctul (4)
Persoana care dobânde_te, mentionat la punctul (2), declar c a primit de la vânzätorul mentionat la punetul (1): mijlocul
de transport. cheile, certificatul de inmatriculare _i cartea de identitate a vehiculului, achitänd persoanci carc instráineaz pretul
mentionat la punctul (4).
Anexe la contract: Da XNu
Atat persoana care însträineaz, cât _i dobânditorul declar, cunoscnd prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
cu modificrile i completrile ulterioare, privind falsul i uzul de fals, c toate informaile înscrise în prezentul document corespund
realitati. incepånd cu data semnärii, dobânditorul are calitatea de proprietar de drept i de fapt asupramijlocului de transport ce lac*
obicetul prezentului contract de îinsträinare-dobándire. preluând toate obligatile preväzute de lege, inclusiv cele legate de transcrierea
vehiculului pe numele su, in maximum 30 de zile de la daja închcicrii prezentului act.
Data i locul încheierii actului: 31.1929P%. I SALINA.
********************************"***************"

Semnätura persoanei care insträineaz Semntura persoanei care dobânde_te:


tyw
|C Denumirea organului fiscal de la Copie 1-4.Confor1n cuöriginalu
(se semneazá doar pe copii)
domiciliul/sediul persoanei care dobände_te:
Semnturi:
**************
zator: ..... Cumpardor. .
CIF Cod SIRUTA: .**".************************"
Adresa: * *****************"********
Prenumelc:.***********************************************
Tel.. * ***** Numele:. ******** ***************
.IdA. . ********** ***

Functia:.**************
E-mait:. '**********
*****

REMTI: Nr... . ..... LS


Durata de completare a Jormularului: 16 minulee
ADenumirea
domiciliul organului fiscal de la B Denumirca organului fiscal local:
sediul persoanei care instraräincaz: CONTRACT DE **************************************..

*********

CIF Cod
******
. **"
****
iNSTRAINARE- Vánz torul nu are debite la data de intâi

Adresa:.
SIRUTA MUICpIS11r
tUrICP d Cu439187DOBANDIRE a lunii viitoare inregisträrii actului de
însträinare-dobândire.
BtREETIA GENRANLCHNOMIAUNUIMI.JLOC.
Prenumcle:
DE TRANSPORT,
Suic.riNteletn3..
****° ************
*****
********* *****************V:7***
Tel.: ************ **** **
E-mail: . .. s DEPVINENTAA MIOACFLOR DE Directia Ge/hcm
REGISTRÄRIDirectia Ge c a nomICa
momica * ****

REMTII: Nil TRANSPORTSUPUSE TRMAANULA/in RoxanaiopaNicola


Rol nr. S

Ofrginat topre INSPEGIOR

() PERSOANA CARE iNSTRÄINEAZ Subsemnat(uly(a)/Subscrisa NISI9R.MIWAELA. u

******** ********'*** ..judetul QlT....


domiciliul sediul in Romania/.. ********** codul po_tal...... municipiul/ora_ul/comuna
.... Satul/ sectorul....
SLATINA.
nr. . . . , bl. FB8.SC.B.. et.
* * * * * * * * * * * * * . * *

, ap. I5.. identificat prin B.I./C.IL/C.I.P./Pasaport seria.9.. nr.895306..., C.N.P./C.ILF


**************************** I domiciliul fiscal in
2790912283391... *****"******* el./lax: . ...
*************************' C-ldll *********

************'"'****'" COdui po^tal .muniCipiul/ora_ul/comuna


Romania/. .., Juatul..***.
Satu/sectorul
* * * * * * * * * * * * * *

. '********* **************** ******""***********************


. Ol.. d. .*. C. p. .... T p r c z e a t a p r I N . . . ************
.
. identificat prin
...., lCI./ Tax. .********** ******* ***************"****
B.I./C.IC.I.P./Pa_aport seria . . n r . . N . P./C.I.F. ... . . ** *

in calitate de YANIATOR.
* * * * * * * * * * * ' * ' * * * * * ' * * * * * * * * * * * ' * * * * * * * * *

c-mail .
STERIE. MARIN. cu
(2) PERsOANA CARE DOBANDE^TE: Subsemnat(ul)/(a)/Subscrisa
******************************

municipIul/ora_ul/comuna
domiciliul/sediul in România.. ******
Judeul QLI.***** . COdul po_tal.
..Satul/sectorul IPTEST....********** str DARJQMULU. . n asono
IPOTESTI. ******
seria.... nr.I1b12:30...... C.N.P./C.I.F.
dent1ficat prin B.I/C.I./C.I.P./Pa_aport
nr.3..,bl. .... d. *** .. et.
.. ap. . ******'***************************
. i domiciliul fiscal in
|1640618284391.. * * * * * * * **************
A
. . . , tel./1ax: ........ ***"" .,C-mail:

municipiul/ora_ul/comuna
COdul
***************

Romania/. . Judetul ** . * po_tal.....


*********** ****************
Satui/sectorul ....
*********
******************************"*"* ****
* * * * * * ' * * * * * * * * * .
Identificat prin
. . DI. . . , SC. .... et. . . . ap. . . reprezentata prin... ****"*************

tel./fax. ***"*************
B.I.C.I./C.I.P.Pa_aport seria.. nr. . . ,C.N.P./C..F,.. *************'***** *'*

c - m a i l : . *******************************************
. , in calitate de UMPARATO..

(3) OBIECTUL cONTRACTULUI


identificare
. t i p u l PASSAT..
YQLKSWAGEN.. . . . , numar de
Mijlocul de transport: marca
cilindric L.9b8.... cmc/greutate maximå admis (pentru
w..wll3GASE08027... serie motor 026115.. capacitatea
data la care expir inspectia tehnic periodic
remorci semiremorci) . tone, numär de înmatriculare/inregistrare Q.44.W.IK..,
2006... norma euro E4.. dobândit
seria i num rul crii de identitate a vehiculului M0OUU.., anul de fabricaie
. . LNSTRANARE-DOBANDIE...
***************"*********

Conform actului ************"

la data de.. .
lei, in litere DQUA.MIIIOPT SUTE.EURQ.
(4) PRETUL: in cifre 2.800. *****************

sa, liber de orice


menionat la punctul (1), declar c mijlocul de transport este proprietatea
înstr ineaz ,
(5) Persoana care de
care dobaändete menionate la punctul (2) vehiculul, cheile, certificatul
sarcini. De asemenea, declar c a predat persoanei
de la aceasta preul prevzut la punctul (4).
inmatriculare de identitate a vehiculului, primind
i cartea
la punctul (2), declar c a primit de la vâanztorul menionat la punctul (1): mijlocul
Persoana care dobânde_te. menionat înstrincaz preul
inmatriculare i cartca de identitate a vchiculului, achitänd pcrsoanci care
de transport, cheile, certificatul de
menionat la punctul (4).
Anexe la contract: Da Nu prevederile Legii nr. 286/2009 privind
cunoscând
Codul penal,
Atât persoana înstrineaz,
care cât i dobânditorul declar, document corespund
toate informaile înscrise în prezentul
falsul _i uzul de fals, c
moditicrile i completrile ulterioare, privind de transport ce face
de proprietar de drept _i de fapt asupra mijlocului
cu
dobânditorul are calitatea
Tealitii. Incepånd cu data semnrii, inclusiv cele legate de transerierea
însträinare-dobândire, preluand toate obligaiile preväzute de lege,
obiectul prezentului de
contract
act.
vehiculului pe numele su, în maximum 30 de zile de la dajaîncheierii prezentului SLATINA
***********************"*******"****************"****
...

Data i locul încheierii actului: .1g494f.. dobânde_te:


care
persoanei
.

Semn tura
Semnatura persoanei care însträineazå
Copie 1-4..Conforn cu originalu
C Denumirea organului fiscal de la (se semneaz doar pe copii)
domiciliul/sediul persoanei care dobände_te Semnáturi:

anzator: ************* Cumparator. .


******

. . ****** *******"*****°****'°****

CIF Cod SIRUTA: ****°******************

Adresa: .. Prenumelc
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

.... ****
***** *****'** **** *****'**********

Numele: ..
******************'**********
****************** ***|

************'***************** ** *******
Tel.: n. *********** Functia...
E-mail.. *******************************'*****

LS
REMTI: Nr. .** ********
*********** ......****

S-ar putea să vă placă și