Sunteți pe pagina 1din 19

Ordinul Nr.251 din 08.11.

2011
- pentru modificarea i completarea Normativului privind asigurarea tehnic de autovehicule a structurilor Ministerului Administra iei i Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr. 599/2008 ACT EMIS DE: Ministerul Administra iei si Internelor ACT PUBLICAT N MONITORUL OFICIAL NR. 815 din 18 noiembrie 2011 n temeiul Art.7 alineatul (4) din OUG nr. 30/2007 privind organizarea i func ionarea MAI, aprobat cu modific ri prin Legea nr. 15/2008, cu modific rile i complet rile ulterioare, ministrul administra iei i internelor emite urm torul ordin: Articolul I Normativul privind asigurarea tehnic de autovehicule a structurilor MAI, aprobat prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr. 599/2008, publicat n MOf al Romniei, Partea I, nr. 803 i 803 bis din 2 decembrie 2008, cu modific rile i complet rile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz : 1. La articolul 2, litera h) se modific i va avea urm torul cuprins: h) structuri cu sarcini de nzestrare cu autovehicule - Direc ia general logistic , inspectoratele generale, Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici, Administra ia Na ional a Rezervelor de Stat i Probleme Speciale, Autoritatea Na ional de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit i Publice i institu iile prefectului; 2. La articolul 11 alineatul (3), litera l) se abrog . 3. La articolul 13, dup litera k) se introduce o nou liter , litera l), cu urm torul cuprins: l)asigur ndeplinirea i respectarea prevederilor legale referitoare la transportul de produse periculoase n ceea ce prive te condi iile impuse pentru autospeciale i conduc torii auto. 4. La articolul 14 alineatul (2), dup litera e) se introduce o nou liter , litera e1), cu urm torul cuprins: e1) aplic m surile necesare pentru preg tirea de specialitate a conduc torilor auto care efectueaz transporturi de produse periculoase n vederea respect rii prevederilor legale n domeniu, inclusiv n ceea ce prive te condi iile impuse pentru autospeciale; 5. La articolul 14 alineatul (3), dup litera d) se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu urm torul cuprins: e)n situa ia n care efectueaz transporturi de produse periculoase, s cunoasc i s respecte prevederile legale referitoare la acest tip de activitate, n ceea ce prive te condi iile impuse att pentru autospeciale, ct i pentru conduc torii auto; f)s aduc la cuno tin a efului de garaj sau a persoanei care conduce activitatea de exploatare auto orice defec iune sau func ionare necorespunz toare a autovehiculului constatat pe timpul efectu rii cursei (misiunii), n scopul remedierii n timp util a acestora; g)s adopte un stil de conducere corespunz tor condi iilor de drum, st rii carosabilului i condi iilor climatice (canicul , z pad , polei, vnt puternic, dup caz); h)s solicite echiparea, dup caz, a autovehiculului cu anvelope pentru iarn , lan uri antiderapante, lichid de iarn pentru sp larea parbrizului. 6. La articolul 18, litera e) se modific i va avea urm torul cuprins: e)cunoa terea regulilor privind securitatea i s n tatea n munc , precum i a m surilor de prevenire i stingere a incendiilor; 7. La articolul 18, dup litera e) se introduce o nou liter , litera f), cu urm torul cuprins: f)cunoa terea i respectarea reglement rilor legale referitoare la condi iile pe care trebuie s le ndeplineasc autovehiculele din dotare i conduc torii auto, n ceea ce prive te efectuarea transportului de persoane i materiale, n special al celor periculoase. 8. Articolul 24 se modific i va avea urm torul cuprins: Articolul 24 Dotarea unit ilor cu mijloace de transport se poate realiza, n condi iile legii, n urm toarele moduri: a)achizi ia de autovehicule; b)redistribuirile efectuate ntre unit ile Ministerului Administra iei i Internelor; c)preluarea unor autovehicule de la alte institu ii publice prin transmitere f r plat ; d)acceptarea unor dona ii sau sponsoriz ri; e)preluarea de autovehicule confiscate i intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului; f)preluarea prin comodat; g)preluarea unor autovehicule prin rechizi ii efectuate n condi iile legii; h)alte modalit i prev zute de legisla ia n domeniu. 9. La articolul 39, alineatul (2) se modific i va avea urm torul cuprins:(2) Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici, Administra ia Na ional a Rezervelor de Stat i Probleme Speciale, Autoritatea Na ional de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit i Publice, institu iile prefectului, inspectoratele generale i structurile necuprinse n organigrama acestora vor transmite Direc iei generale logistice - Serviciul tehnic situa ia statistic a autovehiculelor, conform modelului prev zut n anexa nr. 4, pn la data de 20 decembrie, att n scris, ct i n format electronic. 10. La articolul 40 alineatul (3), litera a) se modific i va avea urm torul cuprins: a)s ncheie asigurarea obligatorie RCA (Carte verde), valabil la data pred rii autovehiculului n cauz i pe ntreaga perioad stabilit prin protocolul ncheiat; 11. La articolul 46, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urm torul cuprins:(2) Inscrip iile de pe autovehiculele din dotare nu pot con ine mesaje, sloganuri, nume ori alte forme de promovare

a imaginii unor persoane sau de propagand politic ori comercial ; prin termenul persoane, n sensul prezentului alineat, se n elege persoane fizice sau alte persoane juridice/organisme dect Ministerul Administra iei i Internelor i structurile sale. 12. La articolul 48, litera a) se modific i va avea urm torul cuprins: a)n baza ordinului de transfer temporar al directorului general al Direc iei generale logistice, pentru transferurile temporare efectuate ntre Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici, Administra ia Na ional a Rezervelor de Stat i Probleme Speciale, Autoritatea Na ional de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit i Publice, institu iile prefectului, inspectoratele generale sau structurile necuprinse n organigrama acestora; 13. La articolul 81, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urm torul cuprins: (31 ) Ministrul administra iei i internelor, secretarii de stat, efii de departamente, adjunctul efului Departamentului ordine i siguran public , secretarul general i secretarii generali adjunc i ai Ministerului Administra iei i Internelor pot delega confirmarea prin semn tur pe foile de parcurs a deplas rilor efectuate cu autovehiculele din dotare. 14. La articolul 83, alineatul (3) se modific i va avea urm torul cuprins:(3) Actul de constatare tehnic , ncheiat conform modelului prev zut n anexa nr. 13, se ntocme te de c tre comisia desemnat n acest scop, atunci cnd se constat deteriorarea unor piese de schimb sau se impune nlocuirea n cadrul atelierelor din structurile Ministerului Administra iei i Internelor a principalelor agregate, piese de schimb sau materiale, cum sunt: motor, accesorii i componente ale motorului, ambreiaj, cutie de viteze, cutie de distribu ie, diferen iale, pun i, electromotor, alternator, radiator, pomp de ap , pomp de ulei, pomp de injec ie, pomp de alimentare, arcuri, amortizoare, arbori planetari, parbrize, geamuri, faruri, l mpi de semnalizare, prelate, jante, anvelope, elemente de tapi erie i caroserie, baterii de acumulatori, lubrifian i i lichide speciale. 15. La articolul 83, alineatul (4) se abrog . 16. Articolul 86 se modific i va avea urm torul cuprins: Articolul 86(1) Persoanele men ionate la art. 85 primesc dreptul de a conduce autovehicule din dotare dac ndeplinesc n mod cumulativ urm toarele condi ii:a)posed permis de conducere corespunz tor categoriei autovehiculelor pe care urmeaz s le conduc ; b)au promovat testele i verific rile n leg tur cu dreptul de conducere a autovehiculelor din dotare, n condi iile reglement rilor legale n vigoare; c)au luat n primire autovehiculele pe baz de proces-verbal de predare-primire. (2) Luarea n primire/Predarea autovehiculelor include verificarea accesoriilor i sculelor specificate n inventarul completului.(3) Conduc torii de autovehicule din dotarea structurilor Ministerului Administra iei i Internelor au obliga ia de a se supune test rilor i verific rilor periodice, conform reglement rilor legale n vigoare n leg tur cu men inerea dreptului de conducere a acestora, nainte de expirarea termenului de valabilitate. Nepromovarea unuia dintre testele/verific rile periodice atrage pierderea dreptului de conducere a autovehiculelor la expirarea perioadei de valabilitate a test rii anterioare.(4) Conducerea autovehiculelor f r ndeplinirea cumulativ a condi iilor de mai sus atrage r spunderea disciplinar sau administrativ a celor vinova i, conform reglement rilor n vigoare.(5) Biroul tehnic/similar sau persoana desemnat din cadrul structurii de in toare a autovehiculelor ine eviden a perioadelor de valabilitate a testelor/verific rilor efectuate de persoanele care conduc autovehiculele din dotare, pe baza datelor solicitate, respectiv prezentate de persoanele/structurile de specialitate implicate, i comunic acestora, n timp util, termenul de valabilitate. 17. La articolul 96, alineatul (2) se modific i va avea urm torul cuprins:(2) Stabilirea valorii pagubelor se face, dup caz, pe baza:a)rulajelor sau a orelor de func ionare nejustificate, rezultate n urma cercet rii administrative i a tarifelor pe kilometru, respectiv pe ora de func ionare, pentru categoria i tipul autovehiculului utilizat, calculate pe baza rela iilor i preciz rilor cuprinse n anexa nr. 14; b)cantit ii de carburant folosit n alte scopuri dect cele rezultate din atribu iile de serviciu. 18. Articolul 104 se modific i va avea urm torul cuprins: Articolul 104 Tariful zilnic pentru transportul la i de la locul de munc al personalului structurilor Ministerului Administra iei i Internelor este cel practicat de regia autonom specializat pentru transportul n comun n municipiul Bucure ti i se aplic dup aprobarea de c tre directorul general al Direc iei generale logistice i comunicarea acestuia tuturor structurilor interesate. 19. Articolul 105 se modific i va avea urm torul cuprins: Articolul 105(1) Tariful pe kilometru i ora de func ionare/sta ionare pentru mijloacele de transport auto-moto, respectiv motoagregatele din dotarea structurilor Ministerului Administra iei i Internelor se calculeaz pe baza rela iilor i a preciz rilor din anexa nr. 14 i se vizeaz pentru control financiar preventiv propriu la nivelul structurii de in toare de parc auto.(2) Tarifele, prin coeficientul de mentenan , con in influen a corespunz toare a tuturor costurilor privind func ionarea mijloacelor respective i asigurarea mentenan ei acestora, cum sunt: carburan i, lubrifian i, piese de schimb, revizii i inspec ii tehnice periodice, manoper , asigur ri obligatorii RCA i altele asemenea. 20. Articolul 109 se modific i va avea urm torul cuprins: Articolul 109(1) n cazul transportului contra cost efectuat cu autovehicule din dotare, calculul tarifelor i al sumelor de ncasat se face de c tre compartimentul auto/similar, conform datelor cuprinse n foaia de parcurs i lundu-se n considerare, n mod corespunz tor, preciz rile din anexa nr. 14.(2) Baza de calcul i documentele justificative se predau compartimentului financiar-contabilitate pentru emiterea facturii, respectiv pentru acordarea vizei pentru control financiar preventiv propriu, promovarea spre aprobare c tre ordonatorul de credite i, ulterior, transmiterea facturii c tre beneficiar.

21. Dup articolul 109 se introduce un nou articol, articolul 1091, cu urm torul cuprins: Articolul 1091 La solicitarea scris a conduc torilor unor institu ii publice care au calitatea de ordonator principal de credite, n cadrul unor ac iuni de cooperare/colaborare, dreptul de folosin a unor autovehicule din dotarea structurilor din subordinea Ministerului Administra iei i Internelor poate fi transmis acestora pe o durat determinat , n conformitate cu metodologia prev zut n anexa nr. 141, dac legea nu dispune altfel. 22. Articolul 111 se modific i va avea urm torul cuprins: Articolul 111Inspec ia tehnic periodic a autovehiculelor, inclusiv agrearea tehnic pentru autospecialele destinate transportului de produse periculoase, se efectueaz n conformitate cu prevederile legale n vigoare. Eviden ierea ITP se men ioneaz n certificatul de nregistrare de c tre sta ia ITP i n carnetul de bord. eful biroului tehnic al unit ii (similar) r spunde de executarea la timp a acestei opera iuni. 23. Articolul 163 se modific i va avea urm torul cuprins: Articolul 163Ansamblurile, piesele de schimb i alte materiale auto, rezultate din nlocuire n procesul asigur rii mentenan ei, precum i bunurile defecte/deteriorate de natura obiectelor de inventar retrase din utilizare se mpart n urm toarele categorii: a)reparabile - care se retrag n depozit ca bunuri uzate, n vederea repar rii; b)nereparabile - care se nregistreaz ca bunuri uzate, n vederea declas rii/cas rii (n cazul bunurilor de natura obiectelor de inventar), respectiv se nregistreaz pe categorii de de euri (n cazul pieselor de schimb i al materialelor auto) i se depoziteaz n locuri special amenajate, pn la ntocmirea documentelor de declasare i/sau casare, respectiv predarea c tre operatorii economici autoriza i pentru colectarea de eurilor, conform prevederilor legale. 24. Articolul 164 se modific i va avea urm torul cuprins: Articolul 164ncadrarea ntr-una din cele dou categorii a ansamblurilor, pieselor de schimb i materialelor auto nlocuite cu ocazia efectu rii repara iei, respectiv a obiectelor de inventar defecte i retrase din utilizare se stabile te de c tre eful biroului tehnic (similar sau persoana desemnat ), la propunerea efului de atelier (similar), lundu-se n considerare: a)gradul de uzur /deteriorare a materialelor respective; b)necesitatea de a repara reperul respectiv n perspectiva utiliz rii la nivelul unit ii; c)personalul calificat i capacitatea tehnic de a repara reperele n cauz n cadrul atelierului propriu; d)costurile financiare n cazul repar rii la operatorii economici autoriza i, n raport cu reperele identice noi. 25. La articolul 165, alineatul (2) se modific i va avea urm torul cuprins:(2) n cazul bunurilor considerate nereparabile, la retragere se stabilesc cantit ile de bunuri uzate, pentru obiecte de inventar, respectiv de de euri rezultate pentru celelalte materiale, pe categorii: feroase, neferoase (kg), uleiuri uzate (litri), anvelope uzate (buc i; kg), baterii de acumulatoare uzate (buc i; kg) etc. 26. La articolul 165, dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate, alineatele (3) i (4), cu urm torul cuprins:(3) Bunurile de natura obiectelor de inventar uzate i retrase din utilizare ca nereparabile urmeaz procedurile de declasare/casare i predare, dac este posibil, la operatorii economici autoriza i pentru colectarea acestora, inclusiv n cadrul efectu rii unor achizi ii de bunuri noi, n baza prevederilor legisla iei privind achizi iile publice i protec ia mediului. Predarea la operatorii autoriza i pentru colectarea acestora se poate efectua i n cazul materialelor de natura anvelopelor i a bateriilor de acumulatoare uzate etc., la achizi ionarea altora noi, n condi iile legii.(4) De eurile rezultate din retragerea pieselor de schimb uzate, nlocuite n procesul de asigurare a mentenan ei, precum i ca urmare a opera iunilor de casare, dup caz, se predau operatorilor economici specializa i i autoriza i pentru colectarea acestora, conform prevederilor legale. 27. Articolul 166 se modific i va avea urm torul cuprins: Articolul 166 Pentru obiectele de inventar uzate, respectiv ansamblurile i piesele de schimb nlocuite la efectuarea repar rii autovehiculelor, care au fost nregistrate n eviden ca reparabile i la care, ulterior, se constat c nu mai pot fi reparate din lipsa unor componente, a fondurilor necesare pentru efectuarea procedurilor respective sau din alte motive justificate, se ntocmesc documentele de declasare i casare (pentru obiectele de inventar), respectiv de transformare i nregistrare pe categorii de de euri (pentru celelalte materiale). 28. La articolul 177 alineatul (1), dup litera c) se introduce o nou liter , litera d), cu urm torul cuprins: d)pentru ambulan ele SMURD, n situa iile care impun men inerea motorului pornit la locul interven iei, pentru func ionarea avertiz rilor luminoase, asigurarea temperaturii corespunz toare n salon, nc rcarea acumulatorilor pentru echipamentele medicale etc.; 29. Articolul 186 se modific i va avea urm torul cuprins: Articolul 186Consumul de lubrifian i pentru motor, agregatele de transmisie, direc ie sau instala iile speciale, dup caz, se realizeaz prin efectuarea schimbului de ulei ori completarea acestuia n cazul sc derii nivelului sub cel minim indicat de produc tor, conform prevederilor manualului de utilizare a autovehiculelor, referitoare la tipul, cantitatea i perioada de utilizare pn la nlocuire. 30. Articolul 187 se abrog . 31. Articolul 188 se modific i va avea urm torul cuprins: Articolul 188(1) Consumul de lubrifian i pentru schimb/nlocuire reprezint cantitatea prev zut n manualul de utilizare, pentru motoare i celelalte agregate i instala ii speciale, dup caz.(2) n lipsa preciz rilor tehnice ale produc torului, cantitatea de lubrifian i necesar pentru nlocuire se stabile te de comisia tehnic numit prin dispozi ie/ordin de zi, la nivelul structurii de in toare.(3) Distribuirea uleiului motor pentru completare se face numai pe baza consemn rii n foaia de parcurs de c tre eful de garaj sau persoana nominalizat care a efectuat verificarea nivelului de ulei n motor.(4) n situa ia n care cantitatea de ulei consumat prin ardere dep e te limita acceptat de produc tor i

prev zut n manualul de utilizare a autovehiculului, pentru un anumit rulaj/timp de func ionare, este necesar diagnosticarea motorului i efectuarea lucr rilor de mentenan pentru refacerea st rii de func ionare normal a acestuia. 32. Articolul 189 se abrog . 33. Articolul 191 se modific i va avea urm torul cuprins: Articolul 191 nlocuirea uleiului din carterele motoarelor i ale celorlalte agregate nainte de realizarea rulajului sau a perioadei recomandate de produc tor se poate executa n cazul repara iilor efectuate la acestea, precum i n cazul unor defec iuni tehnice, care au produs alterarea/contaminarea uleiului cu alte produse, cum sunt: carburant, ap , lichid antigel i altele asemenea, ntocmindu-se actul de constatare tehnic . 34. Articolul 194 se modific i va avea urm torul cuprins: Articolul 194(1) Exploatarea bateriilor de acumulatori auto folosite pentru func ionarea autovehiculelor, motoagregatelor sau motoarelor independente, inclusiv a celor care echipeaz bancurile de rodaj, s lile tehnice i altele asemenea, se face cu respectarea prescrip iilor manualului de utilizare a autovehiculului sau a instruc iunilor de utilizare ale produc torului.(2) Durata de utilizare a bateriei de acumulatori depinde de caracteristicile tehnice ale acesteia, de num rul i puterea consumatorilor din instala ia electric a autovehiculului, precum i de modul de ntre inere a acesteia pentru asigurarea unei func ion ri corecte.(3) n cazurile n care autovehiculele nu sunt utilizate pe o perioad ndelungat , se recomand ca, n m sura posibilit ilor tehnice, s se efectueze renc rcarea periodic a bateriilor de acumulatori, n vederea men inerii capacit ii electrice i tensiunii necesare pentru pornirea motorului.(4) Se recomand evitarea constituirii stocurilor de baterii de acumulatori pe o perioad mai mare de 6 luni. 35. Articolul 195 se modific i va avea urm torul cuprins: Articolul 195(1) Durata de utilizare a unei baterii de acumulatori se consider epuizat atunci cnd, chiar i dup renc rcare, aceasta nu mai furnizeaz suficient tensiune pentru a asigura pornirea motorului i func ionarea corespunz toare a instala iei electrice.(2) n vederea prevenirii unui consum rapid al bateriei de acumulatori, conduc torii auto vor aduce imediat la cuno tin a efului biroului tehnic sau efului de garaj orice indica ie semnalat la bordul autovehiculului referitoare la instala ia electric , aceasta putnd avea drept cauz o defec iune a alternatorului sau a regulatorului de tensiune.(3) Eviden a distribuirii/retragerii bateriilor de acumulatori se ine n carnetul de bord al autovehiculului. 36. Articolele 196 i 197 se abrog . 37. Articolul 198 se modific i va avea urm torul con inut: Articolul 198 Exploatarea anvelopelor se realizeaz cu respectarea prevederilor furnizorului, precum i a preciz rilor i n limitele de uzur stabilite conform anexei nr. 30. 38. Articolul 199 se modific i va avea urm torul cuprins: Articolul 199(1) n perioada sezonului de iarn , atunci cnd condi iile meteo o impun, autovehiculele pot fi echipate cu anvelope pentru iarn sau lan uri antiderapante conform prevederilor legale, iar anvelopele nlocuite se retrag temporar, cu ntocmirea documentelor corespunz toare de eviden .(2) La finalul sezonului de iarn , anvelopele pentru iarn , respectiv lan urile antiderapante se retrag i se p streaz ntr-un loc de depozitare corespunz tor, dup verificarea st rii tehnice a acestora, fiind remontate anvelopele autovehiculului nscrise n carnetul de bord, cu ntocmirea, dup caz, a documentelor necesare. 39. Articolul 208 se modific i va avea urm torul cuprins: Articolul 208 Pentru mijloacele de transport auto sau motoagregatele care intr n dotarea structurilor MAI ulterior aprob rii prezentului normativ, normele de consum se aprob prin dispozi ie a directorului general al Direc iei generale logistice, cu viza pentru control financiar preventiv propriu a persoanei desemnate din cadrul Direc iei generale financiare. 40. Articolul 209 se modific i va avea urm torul cuprins: Articolul 209 n cazuri justificate, determinate de condi iile tehnice sau de exploatare, normele de consum sau utilizare i coeficien ii de corec ie ce fac obiectul prezentului normativ pot fi modifica i prin dispozi ie a directorului general al Direc iei generale logistice, cu viza pentru control financiar preventiv propriu a persoanei desemnate din cadrul Direc iei generale financiare. 41. Anexa nr. 3 Situa ia nominal a autovehiculelor pe structuri de in toare/utilizatoare, categorii, m rci i tipuri, la data de 01.12. ... se modific i se nlocuie te cu anexa nr. 1. 42. Anexa nr. 4 Situa ia gradului de nzestrare cu autovehicule la data de 01.12. ... se modific i se nlocuie te cu anexa nr. 2. 43. Anexa nr. 6 cuprinznd modelul certificatului de nregistrare se modific i se nlocuie te cu anexa nr. 3. 44. Anexa nr. 8 Norme lunare de carburant pentru autovehiculele din dotare se modific i se nlocuie te cu anexa nr. 4. 45. Anexa nr. 9 Baza de calcul privind stabilirea necesarului de personal calificat pentru executarea ntre inerilor i repara iilor auto i a suprafe elor necesare pentru parcarea i repararea autovehiculelor se modific i se nlocuie te cu anexa nr. 5. 46. La anexa nr. 11 Foaia de parcurs, la punctul 5, litera c) se modific i va avea urm torul cuprins: c) prin excep ie, n cazul ministrului administra iei i internelor, secretarilor de stat, efilor de departamente, adjunctului efului Departamentului ordine i siguran public , secretarului general i secretarilor generali adjunc i ai Ministerului Administra iei i Internelor, precum i al misiunilor specifice forma iunilor care

desf oar activit i informativ-operative i de anticorup ie, n coloana Itinerarul de deplasare din foile de parcurs eliberate pentru autovehiculele utilizate se va men iona sintagma Misiune 47. Anexa nr. 14 Folosirea autovehiculelor pentru transportul personalului la i de la locul de munc cu plata unui tarif zilnic se modific i se nlocuie te cu anexa nr. 6. 48. Dup anexa nr. 14 se introduce o nou anex , anexa nr. 141 Metodologie privind transmiterea dreptului de folosin pentru o perioad determinat a unor autovehicule din dotarea structurilor subordonate Ministerului Administra iei i Internelor altor institu ii publice, avnd con inutul prev zut n anexa nr. 7. 49. Anexa nr. 28 Norme pentru consumul de ulei prin ardere n motoare i pentru completare n alte instala ii se abrog . 50. Anexa nr. 29 Periodicitatea nlocuirii lubrifian ilor uza i din instala ia de ungere a motoarelor, din agregatele de transmisie, direc ie i alte instala ii speciale se modific i se nlocuie te cu anexa nr. 8. 51. Anexa nr. 30 Norme de exploatare pentru anvelope se modific i se nlocuie te cu anexa nr. 9. 52. Anexa nr. 31 Norme minime de exploatare pentru anvelopele autovehiculelor de la rezervele proprii de mobilizare se abrog . Articolul II n cuprinsul normativului, urm toarele denumiri se modific dup cum urmeaz : a)Direc ia General Management Logistic i Administrativ se nlocuie te cu Direc ia general logistic ; b) Serviciul Autovehicule, Nave i Aeronave se nlocuie te cu Serviciul tehnic; c) Baza Central pentru Asigurarea Tehnic a Misiunilor se nlocuie te cu Direc ia suport tehnic din cadrul Direc iei generale logistice. Articolul III Anexele nr. 1-9 fac parte integrant din prezentul ordin. Articolul IV Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Ministrul administra iei i internelor, Constantin-Traian Iga ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 3 la normativ) MINISTERUL ADMINISTRA IEI I INTERNELOR STRUCTURA ........ ................ ................ SITUA IA nominal a autovehiculelor pe structuri de in toare/utilizatoare, categorii, m rci i tipuri, la data de 01.12. ....
Rulajul, Rulajul, n n km, Num rul Num rul de Locul Nr. Tipul/ varianta Anul km, de la efectuat Categoria autovehiculului Marca de nregistrare/ Culoarea de Observa ii crt. autovehiculului fabrica iei nceputul n identificare nmatriculare munc exploat rii ultimele 12 luni 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. STRUCTURA DE IN TOARE Se nscriu autovehiculele alocate conform prevederilor tabelei de nzestrare proprii, precum i cele predate prin transfer temporar. 2. STRUCTURI UTILIZATOARE Se nscriu autovehiculele care asigur nevoile de transport ale structurilor utilizatoare, conform tabelelor de nzestrare ale acestora. 3. AUTOVEHICULE RETRASE DIN EXPLOATARE Se nscriu autovehiculele existente n plus fa de prevederile tabelei de nzestrare, respectiv cele scoase din func iune.

NOTE: a)n coloanele 1-7 se vor nscrie datele din certificatul de nregistrare. b)n coloana 10 se va men iona categoria din norma de dotare sau tabela de nzestrare i compartimentul (similar) care utilizeaz autovehiculul (exemplu: autoturism de serviciu - comanda unit ii, autospecial pentru munca operativ - serviciul judiciar; autospecial transport efective - serviciul ordine public etc.). c)n prezenta situa ie se vor nscrie toate autovehiculele din eviden , inclusiv cele predate prin transfer temporar altei structuri a Ministerului Administra iei i Internelor, cele retrase n vederea scoaterii din func iune (depozit), precum i cele existente n plus fa de prevederile tabelei de nzestrare, men ionndu-se aceasta n coloana 11. d)Situa ia nominal va cuprinde i autovehiculele cu care se asigur logistic alte unit i (structuri centrale sau structuri teritoriale ale Arhivelor Na ionale, Direc iei Generale Anticorup ie etc.), cu adaptarea prevederilor de la lit. b). e)n coloana 11 Observa ii se va men iona, dup caz, comodat, leasing pn la data ..... (numai pentru cele care nu au dep it acest termen) sau transfer temporar la (unitatea) ........ ............ ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 4 la normativ) MINISTERUL ADMINISTRA IEI I INTERNELOR STRUCTURA ........ ................ ........ SITUA IA gradului de nzestrare cu autovehicule la data de 01.12. .........

Existent, n func ie Existent, n func ie de de vechimea n Grad rulajul efectuat, n mii km Nr. Necesar Existent Deficit nzestrare exploatare crt. [%] Tip/Variant Sub 5-10 Peste Sub 50- 100- Peste Categorie Marc autovehicul 5 ani ani 10 ani 50 100 250 250 6=4 7= 0 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 5 (5/4)*100 (Exemplu de completare a situa iei) 1. Autoturisme (autospeciale) pentru munc operativ (specific ) - total, din 25 22 3 88 10 6 6 6 8 4 4 care: Logan 1,4 1 Autoturism Dacia 1 1 1 MPI Logan 1,6 2 Autoturism Dacia 6 2 1 3 2 3 1 MPI Terrano 2,7 3 Autoturism Nissan 5 2 3 3 2 TD Astra 1,7 4 Autoturism Opel 7 5 2 3 4 CDTI Vento 1,8 5 Autospecial Volkswagen 2 2 1 1 CL 2. Autospeciale de patrulare, paz i/sau ordine public - total, din care: a) pentru patrulare Logan 1,4 Autoturism Dacia x y z w MPI ...... b) pentru paz i/sau ordine public Transporter Autospecial Volkswagen z g z t y 2,4 TDI Existent, n func ie Existent, n func ie de Datele autovehiculelor de vechimea n Grad rulajul efectuat, n mii km Nr. Necesar Existent Deficit nzestrare exploatare crt. [%] Tip/Variant Sub 5-10 Peste Sub 50- 100Categorie Marc Peste 250 autovehicul 5 ani ani 10 ani 50 100 250 6 = 4 7 = 0 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 5 (5/4)*100 ........ TOTAL AUTOVEHICULE ALOCATE AUTOVEHICULE RETRASE DIN EXPLOATARE 1 Autoturism Dacia 1310 L x x x ............... TOTAL AUTOVEHICULE RETRASE Datele autovehiculelor

NOTE: a)Autovehiculele vor fi grupate n ordinea categoriilor prev zute n norma de dotare, respectiv tabela de nzestrare i n func ie de categoria, marca, tipul/varianta autovehiculului. b)Dup completarea situa iei cu autovehiculele din dotarea proprie, vor fi nscrise n continuare cele cu care sunt asigurate logistic alte unit i, separat pe fiecare unitate, pe baza unui extras din tabela de nzestrare a acestora, respectndu-se prevederile lit. a). c)La cap. Autovehicule retrase din exploatare se vor men iona, dup caz, grupate pe categorii, m rci i tipuri, autovehiculele predate prin transfer temporar altor structuri ale Ministerului Administra iei i Internelor, cele existente n plus fa de prevederile tabelei de nzestrare sau ale normei de dotare proprii ori a eventualelor structuri asigurate, precum i cele scoase din func iune, conform reglement rilor n vigoare. n acest caz se vor completa numai coloanele 5, respectiv 8-14, dup caz.NOTA BENE: Coloana 5 = coloana 8 + coloana 9 + coloana 10 Coloana 5 = coloana 11 + coloana 12 + coloana 13 + coloana 14 n

cadrul unei categorii, dac coloana 4 (Necesar) > coloana 5 (Existent) se completeaz i coloana 6 (Deficit); este interzis alocarea simultan a autovehiculelor, suplimentar fa de prevederile tabelei de nzestrare sau ale normei de dotare a unei structuri, astfel nct s nu existe situa ia coloana 4 (Necesar) < coloana 5 (Existent). Coloana 7 = (coloana 5/ coloana 4) * 100 [%] ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 6 la normativ) MINISTERUL ADMINISTRA IEI I INTERNELOR CERTIFICATUL DE NREGISTRARE A AUTOVEHICULELOR*)

NOT : Codurile alfanumerice asigur coresponden a cu prevederile Directivei 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de nmatriculare pentru vehicule, modificat i completat de Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003 i Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006. *) Certificatul este reprodus n facsimil. ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 8 la normativ) MINISTERUL ADMINISTRA IEI I INTERNELOR NORME LUNARE DE CARBURANT pentru autovehiculele din dotare I. Autovehicule din toate categoriile de munc , cu excep ia celor de la rezerv , rezervele proprii de mobilizare i coal
Norma lunar de Nr. Categoria carburant crt. autovehiculelor (litri/lun /autovehicul) Autoturisme de serviciu ce deservesc conducerea Ministerului 1. Administra iei 200 i Internelor M.A.I. (ministrul, secretarii de stat,

2.

3.

4.

5.

6.

subsecretarii de stat, persoanele cu func ii asimilate acestora i secretarul general) Autoturisme de serviciu ce deservesc celelalte func ii din conducerea ministerului, structurile din 150 cadrul aparatului central al M.A.I. i din subordinea acestuia Autoturisme de serviciu1) ale structurilor din 200 subordinea M.A.I., cu excep ia: 3.1. Autoturisme din dotarea 175 institu iilor prefectului din jude e 3.2. Autoturisme din dotarea Institu iei Prefectului Municipiului Bucure ti, Agen iei Na ionale a Func ionarilor 150 Publici i Autorit ii Na ionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit i Publice Autovehiculele ce deservesc 800 serviciile SMURD Autovehiculele pentru activit i 600 specifice de 2) interven ie Toate celelalte categorii de autovehicule, cu excep ia 300 motociclurilor, tractoarelor i a vehiculelor speciale pentru

lucr ri Motocicluri (motociclete, cvadricicluri, mopede, inclusiv vehicule pentru deplasare pe z pad ), 7. 100 tractoare i alte autovehicule pentru lucr ri (buldozer, excavator, motonc rc tor, motostivuitor etc.) 8. Motoagregate 150

II. Autovehicule de la rezerv 3) i rezerve proprii de mobilizare4) Norma lunar de carburant (pentru ntre inere) este de 5% din cea prezentat la pct. I, corespunz toare categoriilor de autovehicule similare. III. Autovehicule coal 3) Necesarul anual de carburan i prev zut la art. 75 alin. (1) din normativ pentru efectuarea preg tirii practice n vederea ob inerii permisului de conducere conform programului de preg tire se stabile te pe baza num rului estimat de cursan i, a num rului legal de ore de conducere n traseu i/sau n poligon i a urm toarelor norme de carburant, n func ie de categoria autovehiculelor utilizate: a)6 litri/or de conducere/autovehicul - pentru autovehicule din categoria A; b)9 litri/or de conducere/autovehicul - pentru autovehicule din categoria B; c)18 litri/or de conducere/autovehicul - pentru autovehicule din categoriile C i D.Prevederile art. 75 alin. (2) din normativ, aferente normelor de carburant men ionate mai sus, se aplic n mod corespunz tor pentru consumul care, la nivelul anului, se ncadreaz n limita cantit ii de carburant, calculat n raport cu num rul total de cursan i prev zu i a fi colariza i prin programul de nv mnt aprobat, pe categorii de permis de conducere, i cu num rul total de autovehicule utilizate pentru aceast activitate. 1) Excep ie fac autovehiculele (autoturisme i derivate din acestea) din dotarea unor structuri subordonate M.A.I. pentru care sunt stabilite alte norme de consum lunar de carburan i, prin acte normative de nivel superior. 2) Structurile de in toare vor stabili categoriile de autovehicule specifice desf ur rii activit ilor de interven ie, prin dispozi ia (ordinul de zi) de alocare la drepturi (art. 37 din normativ). 3) Pentru structurile care au asemenea categorii de autovehicule prev zute n tabela de nzestrare. 4) Pentru structurile care au prev zute mijloace de transport la rezervele proprii de mobilizare. ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 9 la normativ) MINISTERUL ADMINISTRA IEI I INTERNELOR BAZA DE CALCUL privind stabilirea necesarului de personal calificat pentru executarea ntre inerilor i repara iilor auto i a suprafe elor necesare pentru parcarea i repararea autovehiculelor 1. La stabilirea personalului necesar pentru ntre inere i repara ii curente al unei unit i de in toare de parc auto i a suprafe elor necesare pentru parcarea i repararea autovehiculelor se utilizeaz no iunea de autovehicul echivalent. 2. Transformarea n autovehicule echivalente const n compararea autovehiculelor unui parc auto cu tipul luat ca unitate. 3. Autovehiculul echivalent luat ca unitate este un autovehicul echipat cu un motor cu putere maxim de 90 kW, masa maxim total autorizat de 3,5 tone, un volum de manoper pentru ntre ineri i repara ii (Vm) de 4 ore x om/lun /autovehicul. 4. Valorile coeficien ilor de echivalare a autovehiculelor sunt prev zute n tabelul nr. 1. Stabilirea necesarului de personal i a suprafe elor necesare pentru repararea i parcarea autovehiculelor se face astfel: a)Pentru personalul de ntre ineri i repara ii se utilizeaz urm toarea formul de calcul:

, n care: Np = necesarul de personal; M t = volumul total de manoper (ore-om/an) pentru ntre inerea i repararea autovehiculelor unit ii; Nz = 225, ceea ce reprezint valoarea medie a num rului de zile lucr toare pe an pentru un muncitor. Volumul total manoper (ore x om/an) se stabile te prin nsumarea volumului de manoper necesar pentru fiecare tip de autovehicul din dotarea unit ii, calculat astfel: Mt = Na x K1 x N1 x Vm, n care: Na = num rul de autovehicule de acela i tip; K1 = coeficientul de echivalare pentru manoper , corespunz tor tipului de autovehicul din coloana 2 a tabelului nr. 1; N1 = 12 luni; Vm = 4 ore x om/lun /autovehicul. Stabilirea pe categorii a personalului necesar (Np) astfel calculat se face n func ie de specificul fiec rei unit i (subunit i) astfel: Npm = Np x K3, n care: Npm = num r de personal pe profesii; Np = necesarul de personal; K3 = coeficientul de participare pe profesii la executarea lucr rilor de ntre ineri i repara ii, conform tabelului nr. 2. b)Pentru suprafa a necesar repar rii se nsumeaz de la fiecare tip de autovehicul produsul dintre num rul de buc i i coeficientul de echivalare corespunz tor (K 2) din coloana 3 a tabelului nr. 1. c)Pentru suprafa a necesar parc rii se nsumeaz de la fiecare tip de autovehicul produsul dintre num rul de buc i i suprafa a medie de parcare, n func ie de condi ii, garaj sau platforme betonate, conform urm torului tabel:
Suprafa a medie de parcare pentru un autovehicul (m2) garaj platform betonat 11 20 30 42 2 46 66 2

Nr. crt. 1. 2. 3. 4.

Categoria autovehiculelor Autoturisme i autospeciale derivate Autoutilitare, microbuze, autospeciale derivate, tractoare i remorci Autobuze i derivate Motocicluri

d)n vederea elabor rii proiectului programului logistic, se estimeaz o valoare de plan a fondurilor financiare pentru aprovizionarea pieselor de schimb necesare n procesul de reparare a autovehiculelor, calculat ca reprezentnd 5% din valoarea autovehiculelor existente, n func ie de categoriile de destina ie men ionate n tabelul de mai sus.Tabelul nr. 1 Coeficien ii de echivalare a autovehiculelor
Coeficientul de Coeficientul de echivalare pentru echivalare pentru suprafa a de manoper (K1) ntre inere i repara ii (K2) 1,0 1,0 1,5 1,8 2,0 2,1 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 1,8 2,1 0,5

Nr. crt.

Categoria autovehiculelor

1. 2. 3. 4. 5.

Autoturisme i derivate, cu maximum 8+1 locuri Microbuze i derivate, cu maximum 22+1 locuri Autobuze Autocamioane, autoutilitare furgon i derivate, tractoare i remorci: - cu masa total maxim pn la 3,5 t inclusiv - cu masa total maxim ntre 3,5 i 12 t inclusiv - cu masa total maxim peste 12 t Motociclete, mopede, cvadricicluri

Tabelul nr. 2 Coeficien ii particip rii pe categorii executarea lucr rilor de ntre inere i repara ii
Nr. Lucr ri crt. Valoarea coeficientului (K3)

de

personal

la

- mecanic strung rie l c tu rie 1. alimentare 0,52 cu carburan i sp l torie 2. electricitate 0,05 (electronic ) Valoarea Nr. Lucr ri coeficientului crt. (K3) - sudur tinichigerie 3. 0,15 - fier rie vopsitorie - tmpl rie 4. 0,04 - tapi erie - personal 5. indirect 0,24 productiv

ANEXA nr. 6(Anexa nr. 14 la normativ) MINISTERUL ADMINISTRA IEI I INTERNELOR PRECIZ RI privind utilizarea autovehiculelor din dotare de c tre personalul propriu sau ter i, n situa iile prev zute de reglement rile legale n vigoare, i stabilirea tarifelor aferente I. Folosirea autovehiculelor pentru transportul personalului la i de la locul de munc , cu plata unui tarif zilnic 1. La nceputul fiec rui an, structurile care utilizeaz autovehicule din dotare pentru transportul personalului la i de la locul de munc vor ntocmi un raport n care se precizeaz ncadrarea n prevederile reglement rilor n vigoare i la care se anexeaz tabele nominale cu personalul care beneficiaz de acest transport, pe baza tarifului zilnic n vigoare, i le vor prezenta spre aprobare conduc torului structurii de in toare. Dup aprobare, raportul i tabelele se predau Compartimentului financiar-contabilitate. 2. Tariful zilnic de transport se comunic de c tre Direc ia general logistic structurilor interesate i se ncaseaz lunar (pentru luna precedent ) de la personalul care a beneficiat de transport. 3. Tariful nu se percepe pentru zilele n care personalul se g se te n concedii de odihn , de studii sau de boal . Aceste date se vor lua din registrul de dispozi ii zilnice sau ordine de zi. 4. Persoanele aflate n misiune (controale, inspec ii, alte activit i ordonate) care se deplaseaz cu mijloace de transport ale structurii respective nu pl tesc tariful de transport. 5. eful serviciului de logistic (similar) va analiza lunar num rul persoanelor pentru care urmeaz s se asigure transportul la i de la locul de munc i le va pune la dispozi ie mijloacele de transport care corespund cel mai bine criteriului eficien ei economice. II. Stabilirea tarifelor pe kilometrul parcurs i ora de func ionare/sta ionare pentru mijloacele de transport auto din dotarea structurilor Ministerului Administra iei i Internelor Folosirea mijloacelor de transport auto din dotarea structurilor Ministerului Administra iei i Internelor impune utilizarea urm toarelor sintagme: a)tarif pe kilometrul parcurs, tarif pe ora de func ionare n regim sta ionar i tarif pe ora de sta ionare f r func ionarea motorului, n cazul autovehiculelor care nregistreaz la bord rulajul parcurs n kilometri; b)tarif pe ora de func ionare i tarif pe ora de sta ionare f r func ionarea motorului, n cazul autovehiculelor i motoagregatelor care

nregistreaz timpul de func ionare a motorului n ore; c)tarif pe ora de utilizare, n cazul remorcilor i semiremorcilor.Acestea reprezint indicatori specifici utiliza i ca baz de calcul pentru: a)evaluarea pagubelor produse ca urmare a utiliz rii n mod ilegal (ilicit) a mijloacelor de transport, n vederea recuper rii acestora conform legisla iei privind r spunderea material ; b)stabilirea contravalorii unor activit i de transport reprezentnd drepturi de transport ale personalului Ministerului Administra iei i Internelor (exclusiv transportul personalului la i de la locul de munc ) sau prest ri de servicii, efectuate n condi iile legii, cu autovehiculele din dotare; c)orice alt situa ie n care se efectueaz transporturi cu autovehiculele din dotare, cu ncadrarea n reglement rile legale n vigoare care prev d decontarea cheltuielilor reprezentnd contravaloarea acestora. Valoarea tarifului se calculeaz de c tre structurile de in toare de parc auto pentru orice categorie de vehicul rutier i, la nevoie, n func ie de coeficientul de mentenan i pre ul unitar al carburantului utilizat pentru func ionarea autovehiculului, respectiv masa total maxim a remorcii. RELA II DE CALCUL pentru stabilirea tarifelor pe kilometrul parcurs i ora de func ionare/sta ionare cu mijloacele de transport auto din dotarea structurilor Ministerului Administra iei i Internelor A. Pentru autovehiculele din dotarea structurilor Ministerului Administra iei i Internelor, tariful pe kilometrul parcurs, respectiv tariful pe ora de func ionare, n func ie de parametrul nregistrat la bordul autovehiculului, se calculeaz cu rela ia: T a = cm x puc, n care: (1) Ta reprezint tariful pe kilometrul parcurs, n lei/km, respectiv tariful pe ora de func ionare n lei/or pentru autovehicule*), n func ie de parametrul nregistrat la bordul acestora; cm reprezint coeficientul de mentenan corespunz tor fiec rei categorii de autovehicul, n km-1, respectiv ore-1, corespunz tor parametrului nregistrat la bord;*) Inclusiv motoagregate. puc reprezint pre ul*) unui litru de carburant, n lei, utilizat pentru func ionarea autovehiculului. B. n cazul autospecialelor echipate cu agregate de lucru (pompe, instala ii de ridicat, generatoare de curent electric, compresoare de aer etc.) sau echipamente speciale, pentru antrenarea/func ionarea c rora este necesar func ionarea motorului n sta ionare, tariful pe ora de func ionare n regim sta ionar se stabile te n ipoteza realiz rii n perioada programului normal de munc (8 ore zilnic) a unui rulaj mediu de 200 km, cu urm toarea rela ie: Tfs = Ta x 200 : 8 , n care: (2) Tfs reprezint tariful pe ora de func ionare n regim sta ionar, n lei/or , pentru autospeciale, n func ie de parametrul nregistrat la bordul acestora; Ta reprezint tariful pe kilometrul parcurs, n lei/km, stabilit conform rela iei (1) de la lit. A.C. Pentru utilizarea n sta ionare a autovehiculelor, tariful pe ora de sta ionare f r func ionarea motorului se stabile te n ipoteza realiz rii n perioada programului normal de munc (8 ore zilnic) a unui rulaj mediu de 100 km, pentru autovehiculele care nregistreaz la bord rulajul efectuat, respectiv a 4 ore de func ionare, pentru autovehiculele care nregistreaz la bord timpul de func ionare, cu urm toarea rela ie: Ts = Ta x 100 : 8, respectiv Ts = Ta x 4 : 8, n care: Ts reprezint tariful pe ora de sta ionare f r func ionarea motorului, n lei/or ; Ta reprezint tariful pe kilometrul parcurs, n lei/km, respectiv tariful pe ora de func ionare, n lei/or , stabilit conform rela iei (1) de la lit. A, n func ie de parametrul nregistrat la bordul autovehiculului. D. n cazul remorcilor sau semiremorcilor, tariful pe ora de utilizare se calculeaz cu rela ia: Tr = cmr x mmax, n care: (3) Tr reprezint tariful pe ora de utilizare a remorcii/semiremorcii, n lei/or cmr reprezint coeficientul de mentenan , n lei/kg x or ; mmax reprezint masa total maxim , n kg, nscris n cartea de identitate a vehiculului i n certificatul de nregistrare.*) Se consider pre ul unui litru de carburant la data efectu rii prest rii de serviciu, respectiv a evalu rii pagubei, conform legii. PRECIZ RI privind calculul tarifelor Pentru toate mijloacele de transport auto se vor respecta urm toarele preciz ri: 1. n cazul unui ansamblu de vehicule (autovehicul tractor i remorc /remorci/semiremorc , dup caz), se calculeaz tariful pentru toate vehiculele ce formeaz

ansamblul. 2. Valoarea curselor, respectiv a duratelor de func ionare/sta ionare/utilizare a mijloacelor de transport auto se stabile te n func ie de situa ia concret , prin nmul irea tarifului unitar calculat conform rela iilor de mai sus cu: 2.1 n cazul autovehiculelor: a)rulajul parcurs, n km, nscris n foaia de parcurs a autovehiculului pe baza nregistr rii de la bord, respectiv cel stabilit n urma efectu rii cercet rii administrative; b)timpul de func ionare n regim sta ionar, n ore, pentru antrenarea agregatelor de lucru sau func ionarea echipamentelor speciale, rezultat din foaia de parcurs a autospecialelor, respectiv cel stabilit n urma efectu rii cercet rii administrative; c)timpul de func ionare, n ore, nscris n foaia de parcurs pe baza nregistr rii la bordul tractoarelor sau al autovehiculelor speciale pentru lucr ri, inclusiv pentru motoagregate, dup caz, respectiv cel stabilit n urma cercet rii administrative; d)timpul de utilizare n sta ionare rezultat din foaia de parcurs.2.2. n cazul remorcilor i semiremorcilor: durata de utilizare, n ore, n cazul remorcilor/semiremorcilor, nscris n foaia de parcurs a autovehiculului tractor, corespunz toare curselor n care acestea au fost tractate, inclusiv cele c tre/de la beneficiar, respectiv cea stabilit n urma cercet rii administrative n cazul utiliz rii ilicite a vehiculelor.3. Pentru stabilirea costurilor totale, la contravaloarea rulajelor parcurse sau a orelor de func ionare rezultate din foaia de parcurs, calculat pe baza tarifelor de mai sus, se adaug urm toarele elemente: 3.1. n cazul transporturilor efectuate ce reprezint prest ri de servicii conform legii, dup caz: a)contravaloarea drepturilor salariale ale conduc torilor auto, inclusiv a orelor suplimentare lucrate peste programul normal de munc , corespunz toare duratei totale a transportului rezultat din foaia de parcurs, precum i contribu iile aferente la bugetul asigur rilor sociale de stat, la fondul asigur rilor sociale de s n tate i celelalte fonduri speciale, prev zute de actele normative n vigoare; b)contravaloarea timpului de sta ionare, corespunz tor intervalelor nscrise n foaia de parcurs, calculat pe baza tarifului pe ora de sta ionare f r func ionarea motorului; c)valoarea cheltuielilor suplimentare pentru conduc torul auto (diurn , cazare, tax pa aport etc.), precum i taxele pentru asigurarea mijlocului de transport n str in tate, pentru acces pe autostr zi, parc ri, treceri de poduri sau travers ri cu bacul etc.; d)valoarea amortiz rii aferent perioadei de utilizare, rezultat din foaia de parcurs a mijlocului de transport pentru care se calculeaz amortizarea conform prevederilor legale, dac acesta nu este amortizat integral la data efectu rii presta iei, folosind rela ia:Va = Vc x Z/(A x Dn), unde: Va = valoarea amortiz rii mijlocului de transport supus amortiz rii n condi iile reglement rilor legale, n lei; Vc = valoarea contabil a mijlocului de transport cu care acesta este nregistrat n eviden a contabil la momentul efectu rii cursei, n lei; Z = num rul de zile calendaristice n care vehiculul a fost utilizat pentru efectuarea prest rii de servicii; frac iunea de zi se consider o zi; A = num rul de zile calendaristice ale anului respectiv; Dn = durata normal de utilizare a vehiculului, conform reglement rilor n vigoare, n ani; e)n cazul prest rilor de servicii ce reprezint activit i de nso ire cu autospeciale a transporturilor agabaritice i/sau periculoase ce se efectueaz cu viteze medii de deplasare mai mici de 15 km/or , n plus fa de prevederile lit. a)-d), dup caz, pentru intervalul de timp de nso ire efectiv se aplic att tariful corespunz tor parcursului efectuat, ct i tariful orar asimilat func ion rii n regim sta ionar, aferent acestei perioade.3.2. n cazul transporturilor ce reprezint drepturi de transport ale personalului Ministerului Administra iei i Internelor i membrilor de familie al acestuia, efectuate n afara programului de munc , n baza reglement rilor n vigoare, se calculeaz numai contravaloarea rulajului parcurs, la care se adaug valoarea cheltuielilor precizate la pct. 3.1 lit. c), dup caz. 3.3. n cazul cercet rii administrative pentru recuperarea unor pagube produse prin efectuarea de curse nejustificate, nelegale sau n afara cadrului de reglementare intern, stabilite n sarcina celor vinova i, conform reglement rilor legale n vigoare privind r spunderea material a personalului Ministerului Administra iei i

Internelor, la contravaloarea rulajului i/sau orelor de func ionare se adaug valoarea cheltuielilor precizate la pct. 3.1 lit. c), dup caz. 4. Tariful nu cuprinde cote de profit sau taxa pe valoarea ad ugat , aceasta din urm fiind aplicat i perceput dac este cazul, conform prevederilor legale n vigoare. COEFICIEN II DE MENTENAN corespunz tori categoriilor de vehicule rutiere din dotarea structurilor Ministerului Administra iei i Internelor
Categoria*) Coeficientul Nr. vehiculelor de crt. rutiere mentenan Mopede (cilindreea maxim 50 cm3 sau 1. 0,12 puterea maxim a motorului pn la 4 kW) Motociclete, inclusiv vehicule 2. pentru deplasare pe z pad , din care: - cu cilindreea motorului 2.1. 0,16 pn la 500 3 cm - cu cilindreea motorului 2.2. 0,18 ntre 501 i 3 1.000 cm - cu cilindreea motorului 2.3. 0,20 peste 1.000 3 cm Cvadricicluri, 3. din care: - cu cilindreea motorului 3.1. 0,20 pn la 500 3 cm inclusiv - cu cilindreea 3.2. motorului 0,22 peste 500 cm3 Autoturisme (maximum 8+1 locuri) i 4. autospeciale din categoria M1, din care: - cu cilindreea motorului 4.1. 0,24 pn la 1.200 3 cm inclusiv - cu cilindreea motorului 4.2. 0,25 ntre 1.201 i 3 1.400 cm - cu cilindreea motorului 4.3. 0,26 ntre 1.401 i 3 1.600 cm 4.4. - cu cilindreea 0,27

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.

6.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

8.

motorului ntre 1.601 i 1.800 cm3 - cu cilindreea motorului 0,28 ntre 1.801 i 3 2.000 cm - cu cilindreea motorului 0,33 ntre 2.001 i 3 2.500 cm - cu cilindreea motorului 0,38 ntre 2501 i 3 3.000 cm - cu cilindreea motorului 0,45 ntre 3.001 i 3 4.000 cm - cu cilindreea motorului 0,50 peste 4.000 3 cm Microbuze (maximum 22+1 locuri), inclusiv autospeciale 0,90 din categoria M2 sau M3, cu maximum 22+1 locuri Autobuze (peste 23 locuri), inclusiv autospeciale 1,20 din categoria M2 sau M3, cu peste 23 locuri Autoutilitar , inclusiv autospeciale din categoria N, din care: - cu masa total maxim autorizat 0,35 pn la 3.500 kg - cu masa total maxim autorizat 0,70 ntre 3.501 i 12.000 kg - cu masa total maxim autorizat 1,00 peste 12.000 kg Tractoare agricole i autovehicule speciale pentru lucr ri,

din care: - cu puterea maxim a 8.1. motorului 6,0 pn la 37 kW inclusiv - cu puterea maxim a motorului 8.2. 8,0 peste 37, pn la 55 kW inclusiv - cu puterea maxim a motorului 8.3. 10,0 peste 55, pn la 75 kW inclusiv - cu puterea maxim a 8.4. 12,0 motorului peste 75 kW Remorci i 9. 0,002 semiremorci Motoagregate, 10. din care: - cu puterea maxim a 10.1. motorului 2,0 pn la 6 kW inclusiv - cu puterea maxim a motorului 10.2. 4,0 peste 6 kW, pn la 37 kW inclusiv

*) Categoria vehiculelor men ionate este conform cu Reglement rile privind omologarea de tip i eliberarea c r ii de identitate a vehiculelor rutiere, precum i omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucr rilor publice, transporturilor i locuin ei nr. 211/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare, i este nscris n cartea de identitate a vehiculului i n certificatul de nregistrare.
Categoria*) Coeficientul Nr. vehiculelor de crt. rutiere mentenan - cu puterea maxim a motorului 10.3. peste 37 6,0 kW, pn la 55 kW inclusiv - cu puterea maxim a motorului 10.4. peste 55 8,0 kW, pn la 75 kW inclusiv - cu puterea 10.5. 10,0 maxim a

motorului peste 75 kW

ANEXA Nr. 7(Anexa nr. 141 la normativ) MINISTERUL ADMINISTRA IEI I INTERNELOR METODOLOGIE privind transmiterea dreptului de folosin pentru o perioad determinat a unor autovehicule din dotarea structurilor subordonate Ministerului Administra iei i Internelor altor institu ii publice Articolul 1Dreptul de folosin a autovehiculelor din dotarea structurilor subordonate Ministerului Administra iei i Internelor poate fi transmis pentru o perioad determinat unor institu ii publice, la cererea scris a conduc torilor acestora, n condi iile legii. Articolul 2(1) Dreptul de folosin a autovehiculelor din dotarea structurilor subordonate Ministerului Administra iei i Internelor se poate transmite altor institu ii publice care au calitatea de ordonator principal de credite i au ncheiat un protocol de cooperare/colaborare cu Ministerul Administra iei i Internelor.(2) Protocolul de colaborare/cooperare prev zut la alin. (1) trebuie s cuprind norme care s instituie posibilitatea asigur rii sprijinului logistic reciproc, transmiterii dreptului de folosin a unor bunuri i a prelungirii perioadei de transmitere a acestui drept, n baza unui ordin comun al conduc torilor celor dou institu ii semnatare ale protocolului.(3) Proiectul ordinului prev zut la alin. (2) se elaboreaz n baza cererii institu iei publice solicitante de c tre structurile subordonate Ministerului Administra iei i Internelor ai c ror conduc tori au calitatea de ordonator secundar de credite sau ordonator ter iar de credite din subordinea direct a ordonatorului principal de credite, care de in autovehiculele ce fac obiectul transmiterii dreptului de folosin , i trebuie s cuprind , f r a se limita la acestea, urm toarele elemente:a)categoria, marca i tipul, num rul de identificare al vehiculului, num rul de nregistrare MAI i, dup caz, num rul de nmatriculare al autovehiculelor ce fac obiectul transmiterii dreptului de folosin ; b)perioada transmiterii dreptului de folosin ; c)numele i prenumele conduc torilor auto proprii care conduc autovehiculele transmise institu iei publice solicitante, dup caz; d)obliga iile institu iei publice solicitante de a asigura toate cheltuielile aferente utiliz rii autovehiculelor care fac obiectul ordinului, cum sunt cheltuielile de func ionare, exploatare i ntre inere, asigurare de r spundere civil obligatorie i asigurare de r spundere facultativ - CASCO, precum i de a efectua repara iile i reviziile tehnice, conform c r ii tehnice a autovehiculului; e)obliga iile institu iei publice solicitante de a restitui la termen bunurile primite, n natura lor specific , i de a nu aduce modific ri acestora. Articolul 3(1) Proiectul de ordin comun se promoveaz spre avizare i aprobare, conform reglement rilor n vigoare. Avizul tehnic al directorului general al Direc iei generale logistice pe raportul de promovare a ordinului, la care se anexeaz cererea institu iei publice solicitante i copia protocolului ncheiat ntre cele dou institu ii, este obligatoriu.(2) Dup semnarea ordinului comun de c tre ministrul administra iei i internelor, acesta se transmite pentru semnare, conform reglement rilor n vigoare, institu iei solicitante i, ulterior, structurii de in toare a autovehiculelor, care va proceda la predarea acestora c tre reprezentantul institu iei solicitante, pe baz de proces-verbal de predare-primire, n care se vor nscrie datele de identificare ale autovehiculelor i materialele care se predau odat cu acestea, conform inventarului de complet. Articolul 4Structura de in toare a bunurilor care fac obiectul transmiterii dreptului de folosin ine eviden a autovehiculelor al c ror drept de folosin a fost transmis altor institu ii i r spunde de preluarea acestora n condi iile prezentului ordin, la data scadent . ANEXA Nr. 8(Anexa nr. 29 la normativ) MINISTERUL ADMINISTRA IEI I INTERNELOR PERIODICITATEA NLOCUIRII LUBRIFIAN ILOR UZA I din instala ia de ungere a motoarelor, din agregatele de transmisie, direc ie i alte instala ii speciale 1. Periodicitatea nlocuirii lubrifian ilor din agregatele de transmisie, direc ie sau alte instala ii speciale este cea prev zut n

manualul de utilizare sau instruc iunile de exploatare emise de produc torii autovehiculelor. 2. Periodicitatea nlocuirii lubrifian ilor uza i din sistemele de ungere ale motoarelor i a filtrelor de ulei este cea prev zut n manualul de utilizare sau instruc iunile de exploatare ale produc torilor autovehiculelor, exprimat n km sau ani. 3. La autovehiculele care nu realizeaz n cursul unui an rulajul prev zut pentru nlocuirea uleiului de motor uzat i a filtrului de ulei, aceste opera iuni se execut anual. 4. Pentru perioada de rodaj a autovehiculelor la motoarele sau agregatele c rora au fost efectuate repara ii de amploare, periodicitatea opera iunilor prev zute la pct. 1 i 2 este cea indicat de operatorul economic reparator. 5. Condi iile minime tehnice i calitative ale lubrifian ilor utiliza i la mijloacele de transport din dotare sunt cele stabilite de produc torul autovehiculului n manualul de utilizare i service. 6. Uleiurile uzate nlocuite se colecteaz n recipiente corespunz toare, pe sortimente, i se predau operatorilor economici specializa i, n conformitate cu prevederile reglement rilor n vigoare. 7. Prevederile de mai sus se aplic n mod corespunz tor i motoagregatelor sau autospecialelor pentru lucr ri. n lipsa preciz rilor tehnice ale produc torului acestor mijloace, intervalul la care se efectueaz schimbul de ulei motor i filtrul de ulei la aceste produse este de 200 de ore de func ionare sau anual. 8. Pentru autovehiculele/motoagregatele ale c ror motoare au sisteme de ungere prin amestec (motoare n 2 timpi), n cazul cnd nu este prev zut alt propor ie n instruc iunile de utilizare ale produc torului, n rezervorul de combustibil se introduce o cantitate de ulei reprezentnd 4% din cantitatea de carburant cu care se alimenteaz . 9. nlocuirea uleiului din filtrele de aer umede se efectueaz la termenele i n cantit ile prev zute n manualul de utilizare al autovehiculului. ANEXA Nr. 9(Anexa nr. 30 la normativ) MINISTERUL ADMINISTRA IEI I INTERNELOR A. Limita de uzur pentru exploatarea anvelopelor
Adncimea minim a profilului principal, n zona central de 3/4 din Nr. Categoria crt. autovehiculului l imea benzii de rulare (mm) Anvelope Alte pentru anvelope iarn *) 0 1 2 3 Autoturisme, autospeciale pentru transport mixt i autospeciale 1. 3,0 1,6 pentru transport de persoane cu maximum 8+1 locuri Microbuze i autospeciale pentru transport de 2. persoane cu 3,0 1,6 minimum 9+1 pn la maximum 22+1 locuri Autobuze i autospeciale 3. pentru 4,0 2,0 transport de persoane cu

4.

5. 6. 7. 8.

peste 23 locuri Autoutilitare i autospeciale derivate Tractoare i autovehicule pentru lucr ri Motociclete i mopede Cvadricicluri Remorci i motoagregate remorcabile

3,0

1,6

4,0 1,6 3,0 3,0

2 1,0 1,6 1,6

*) Valori valabile n cazul utiliz rii acestora pentru circula ia n condi ii de iarn . B. Preciz ri privind exploatarea anvelopelor 1. Pentru exploatarea anvelopelor n condi ii de siguran a circula iei, se recomand ca durata de utilizare (p strare), n ani, a acestora s nu dep easc 3/4 din durata normal de func ionare (utilizare) a autovehiculelor pe care le echipeaz , conform catalogului aprobat prin hot rre a Guvernului. 2. Anvelopele care au ndeplinit durata de p strare recomandat i care nu au atins limita de uzur a benzii de rulare conform tabelului pot fi exploatate n continuare, atta timp ct nu se constat deform ri (umfl turi), cr p turi sau alte deterior ri ale acestora care s afecteze siguran a circula iei. 3. Pentru utilizarea eficient , se poate efectua, la nevoie, vulcanizarea anvelopelor, n situa ia n care cordul acestora nu este afectat astfel nct s nu mai prezinte siguran n exploatare. 4. La atingerea limitei de uzur a benzii de rulare sau a deterior rilor men ionate anterior, anvelopele se retrag ca de euri, conform prevederilor n vigoare. 5. Pentru anvelopele care echipeaz autovehiculele de la rezervele proprii de mobilizare se procedeaz astfel: a)Anvelopele noi care se primesc n unitate, de regul , se monteaz pe autovehiculele din rezervele proprii de mobilizare prin nlocuirea celor care au dep it durata de utilizare (p strare) recomandat i care nu au atins limita de uzur a benzii de rulare. b)Anvelopele nlocuite pot fi folosite la autovehiculele de la uzul curent, att timp ct asigur securitatea circula iei, dup care se retrag ca de euri, conform prevederilor legale. c)Anvelopele ce echipeaz autovehiculele din rezervele proprii de mobilizare i care nu au corespondent la celelalte categorii de la uzul curent se vor men ine n exploatare, cu respectarea prevederilor pct. 2.