Sunteți pe pagina 1din 53

HOTARARE nr. 1.

391 din 4 octombrie 2006 (*actualizata*


!entru a!robarea Re"ulamentului de a!licare a Ordonantei de ur"enta a #u$ernului nr. 19%&2002
!ri$ind circulatia !e drumurile !ublice
E'(TE)T* #+,ER)+-
.ata intrarii in $i"oare*
26 Octombrie 2006
/orma con0olidata $alabila la data de
0% 1e!tembrie 2013
2rezenta 3orma con0olidata e0te $alabila ince!and cu data de
04 Au"u0t 2013
5 !ana la data de
0% 1e!tembrie 2013
-------------- *) Forma actualizat a acestui act normativ pn la data de 05 Septembrie 2013 este realizat
de ctre Departamentul uridic din cadrul S!"! #"entrul $eritorial de "alcul %lectronic# S!&! 'iatra-(eam)
prin includerea tuturor modi*icrilor +i completrilor aduse de ctre ,-$./0/%& nr! 51 din 22 ianuarie
20034 /%"$5F5"&/%& nr! 1!361 din 2 octombrie 20014 ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 2013!
"on)inutul acestui act apar)ine e8clusiv S!"! "entrul $eritorial de "alcul %lectronic S!&! 'iatra-(eam) +i
nu este un document cu caracter o*icial9 *iind destinat pentru in*ormarea utilizatorilor!
5n temeiul art! 107 din "onstitutia /omaniei9 republicata9 si al art! 135 din -rdonanta de ur:enta a
;uvernului nr! 165<2002 privind circulatia pe drumurile publice9 republicata9 cu modi*icarile si completarile
ulterioare9
;uvernul /omaniei adopta prezenta =otarare!
&/$! 1
Se aproba /e:ulamentul de aplicare a -rdonantei de ur:enta a ;uvernului nr! 165<2002 privind circulatia
pe drumurile publice9 republicata in >onitorul -*icial al /omaniei9 'artea 59 nr! 130 din 3 au:ust 20019 cu
modi*icarile si completarile ulterioare9 prevazut in ane8a nr! 1!
&/$! 2
&ne8a la -rdonanta de ur:enta a ;uvernului nr! 165<20029 republicata9 cu modi*icarile si completarile
ulterioare9 se modi*ica si se inlocuieste cu ane8a nr! 2 la prezenta =otarare!
&/$! 3
&ne8ele nr! 1 si 2 *ac parte inte:ranta din prezenta =otarare!
&/$! 2
?1) 'rezenta =otarare intra in vi:oare la data intrarii in vi:oare a @e:ii nr! 26<2001 pentru aprobarea
-rdonantei de ur:enta a ;uvernului nr! 165<2002 privind circulatia pe drumurile publice!
?2) 'e aceeasi data ,otararea ;uvernului nr! 75<2003 pentru aprobarea /e:ulamentului de aplicare a
-rdonantei de ur:enta a ;uvernului nr! 165<2002 privind circulatia pe drumurile publice9 publicata in
>onitorul -*icial al /omaniei9 'artea 59 nr! 57 din 31 ianuarie 20039 cu modi*icarile si completarile
ulterioare9 se abro:a!
'/5>->5(5S$/A
"&@5( '-'%S"A-$&/5"%&(A
"ontrasemneazaB
---------------
p! >inistrul administratiei si internelor9
&n:=el &ndreescu9
secretar de stat
p! >inistrul apararii9
"orneliu Dobritoiu9
secretar de stat
p! >inistrul transporturilor9
constructiilor si turismului9
"onstantin Dascalu9
secretar de stat
>inistrul sanatatii publice9
;=eor:=e %u:en (icolaescu
>inistrul *inantelor publice9
Sebastian $eodor ;=eor:=e Cladescu
Ducuresti9 2 octombrie 2001!
(r! 1!361!

&(%E& 1
/%;A@&>%($ de aplicare a -rdonantei de ur:enta a ;uvernului nr! 165<2002 privind circulatia pe
drumurile publice
"&'! 5
Dispozitii :enerale
&/$! 1
'articipantii la tra*ic sunt obli:ati sa respecte re:ulile de circulatie si semni*icatia miloacelor de
semnalizare rutiera9 precum si celelalte dispozitii din prezentul re:ulament!
&/$! 2
5n sensul prezentului re:ulament9 termenii si e8presiile de mai os au urmatoarea semni*icatieB
1! declivitate - inclinarea unui drum pe o portiune uni*orma *ata de planul orizontal4
2! viabilitatea drumului - starea te=nica corespunzatoare a partii carosabile9 constand in practicabilitatea
permanenta a acesteia potrivit re:lementarilor speci*ice sectorului de drum9 lipsa obstacolelor si e8istenta
amenaarilor rutiere si a miloacelor de semnalizare9 care sa asi:ure *luenta si si:uranta circulatiei4
3! corte:iu - :rup de persoane care se deplaseaza pe drumul public insotind o ceremonie4
2! :rup or:anizat - doua sau mai multe persoane care au un conducator si se deplaseaza sau stationeaza pe
drumurile publice in baza unei autorizatii eliberate de administratorul drumului public cu avizul politiei
rutiere4
5! retinerea permisului de conducere9 a certi*icatului de inmatriculare sau de inre:istrare ori a dovezii
inlocuitoare a acestora - masura te=nico-administrativa dispusa de politia rutiera constand in ridicarea
documentului din posesia unei persoane si pastrarea lui la sediul politiei rutiere pana la solutionarea cauzei
care a determinat aplicarea acestei masuri4
1! retra:erea permisului de conducere - masura te=nico-administrativa dispusa de politia rutiera in baza
unui certi*icat medico-le:al prin care titularul a *ost declarat inapt medical9 constand in retinerea
documentului si interzicerea dreptului de a conduce autove=icule sau tramvaie4
3! retra:erea certi*icatului de inmatriculare - masura te=nico-administrativa dispusa de politia rutiera
constand in retinerea documentului si interzicerea dreptului de a pune in miscare pe drumurile publice
ve=iculul respectiv4
7! retra:erea placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inre:istrare - masura te=nico-administrativa
dispusa de politia rutiera constand in demontarea placutelor de pe ve=icul si pastrarea lor la sediul politiei
rutiere pana la incetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei masuri4
6! se*ul serviciului politiei rutiere - o*iterul de politie rutiera care indeplineste atributiile *unctiei de se* al
serviciului politiei rutiere din structura unui inspectorat udetean de politie sau al Dri:azii de 'olitie /utiera
din cadrul Directiei ;enerale de 'olitie a >unicipiului Ducuresti4
10! ur:enta - situatia de criza sau de pericol potential maor care necesita deplasarea imediata pentru
prevenirea producerii unor evenimente cu consecinte ne:ative9 pentru salvarea de vieti omenesti sau a
inte:ritatii unor bunuri ori pentru limitarea a*ectarii mediului inconurator!
&/$! 3
?1) &dministratorul drumului public este obli:at sa asi:ure viabilitatea acestuia!
?2) 5n scopul des*asurarii in conditii de si:uranta a circulatiei pe drumurile publice9 administratorul
drumului public trebuie sa realizeze amenaari rutiere pentru a determina participantii la tra*ic sa respecte
semni*icatia semnalizarii rutiere!
?3) &dministratorul drumului public este obli:at sa instaleze9 la intrarea si la iesirea din localitate9
indicatoare cu aceste semni*icatii!
?2) 'roprietarul sau administratorul drumului de utilitate privata9 desc=is circulatiei publice9 este obli:at sa
instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de re:lementare si panouri aditionale cu intervalul de timp in care
este permis accesul ve=iculelor si pietonilor!
?5) @a intrarea pe un drum care nu este desc=is circulatiei publice9 proprietarul sau administratorul
acestuia este obli:at sa instaleze9 in loc vizibil9 indicator cu semni*icatia #&ccesul interzis# si panou cu
inscriptia #Drum inc=is circulatiei publice#!
&/$! 2
?1) 5nc=iderea sau crearea de restrictii pentru circulatia ve=iculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se
poate *ace numai pentru limitarea intensitatii tra*icului9 pentru protectia unor sectoare de drum sau pentru
e8ecutarea unor lucrari9 in conditiile stabilite de le:e!
?2) 5n cazul unor evenimente rutiere sau in situatia in care si:uranta tra*icului rutier este periclitata
datorita unor *enomene naturale9 politia rutiera sau administratorul drumului public9 cu avizul politiei rutiere9
poate dispune restrictii temporare de circulatie9 in*ormand participantii la tra*ic cu privire la interdictie9
durata acesteia si rutele ocolitoare de deplasare!
&/$! 5
?1) &dministratorul drumului public este obli:at sa ia masuri de inlaturare imediata a cauzelor
evenimentelor rutiere datorate con*i:uratiei9 starii sau dotarii te=nice necorespunzatoare a acestuia!
?2) 5n cazul producerii unor evenimente rutiere9 administratorul drumului public este obli:at sa il curete9
sa inlature obstacolele a*late pe partea carosabila si sa readuca drumul la starea initiala!
&/$! 1
?1) $raseele pe care se e*ectueaza servicii re:ulate de transport public local de calatori9 cu e8ceptia celor
care e*ectueaza transport in re:im de ta8i9 se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale!
?2) Statiile miloacelor de transport public de persoane9 inclusiv locurile de asteptare a clientilor pentru
transportul in re:im de ta8i9 se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale9 cu avizul politiei
rutiere!
?3) 'e drumurile din a*ara localitatilor administratorul drumului public este obli:at sa amenaeze alveole
pentru statiile miloacelor de transport public de persoane!
?2) &dministratorul drumului public este obli:at sa delimiteze statiile miloacelor de transport public de
persoane care nu sunt prevazute cu alveole9 prin aplicarea marcaului #Statie autobuz9 troleibuz#!
?5) 'e sectoarele de drum cu risc sporit de accidente9 de pe drumurile cu o latime mai mare de 3 m9
administratorul drumului public este obli:at sa amenaeze in zona de separare a sensurilor de circulatie9 pe
trecerile pentru pietoni9 re*u:ii pentru acestia9 semnalizate corespunzator!
?1) Statiile miloacelor de transport public de persoane situate in apropierea intersectiilor se amenaeaza la
cel putin 50 m inainte sau dupa acestea!
?3) Daca in localitati traseele miloacelor de transport public de persoane traverseaza calea *erata la acelasi
nivel9 in ambele parti inainte de trecere trebuie sa e8iste statii de oprire la cel putin 50 m de aceasta!
&/$! 3
?1) @a intersectia unei cai *erate cu un drum public administratorul caii *erate este obli:at sa asi:ure
planeitatea trecerii la nivel9 iar impreuna cu administratorul drumului public9 sa stabileasca9 sa instaleze9 cu
acordul politiei rutiere9 si sa intretina miloacele de semnalizare a acesteia9 potrivit competentelor!
?2) @a trecerea la nivel cu calea *erata administratorul acesteia si cel al drumului public9 impreuna cu
detinatorii terenurilor invecinate9 sunt obli:ati sa inlature obstacolele si sa interzica amplasarea de panouri9
a*ise9 instalatii9 precum si constructii care ar diminua vizibilitatea din zona in care conducatorul de ve=icul
este obli:at sa se asi:ure!
?3) @a intersectia unui drum public cu o cale *erata industriala9 administratorul si<sau utilizatorul acesteia
este obli:at sa asi:ure prezenta unui a:ent de cale *erata pentru oprirea tra*icului de ve=icule si pietoni pana
la trecerea ve=iculului *eroviar!
?2) Daca la trecerea la nivel cu calea *erata *ara bariere nu se pot asi:ura cerintele prevazute la alin! ?2)9
administratorul drumului public impreuna cu cel al caii *erate9 cu acordul politiei rutiere9 iau masuri9 dupa
caz9 pentruB
a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate9 in ordinea ur:entei stabilite de aceste autoritati4
b) des*iintarea trecerii cu devierea circulatiei rutiere pe alta trecere la nivel cu calea *erata invecinata9 cu
vizibilitate asi:urata sau prevazuta cu bariera manuala4
c) separarea *lu8urilor de circulatie rutiera9 respectiv *eroviara9 prin construirea unor pasae subterane sau
supraterane!
&/$! 7
?1) @ucrarile in zona drumului public se e8ecuta9 in conditiile stabilite prin autorizatie9 de administratorul
drumului ori al caii *erate9 cu avizul politiei rutiere!
?2) %8ecutantul de lucrari in zona drumului public este obli:at sa realizeze amenaarile rutiere aprobate in
proiect9 pentru a permite circulatia in si:uranta a participantilor la tra*ic!
?3) "and lucrarile se e*ectueaza pe trotuar si impiedica circulatia pe acesta9 e8ecutantul lucrarilor este
obli:at sa construiasca pasae pentru pietoni9 separate de partea carosabila si proteate corespunzator!
?2) %8ecutantul lucrarilor este obli:at ca9 la terminarea acestora9 sa aduca drumul la starea initiala sau la
cea stabilita prin proiect!
?5) &dministratorul drumului public sau al caii *erate este obli:at sa veri*ice si sa receptioneze lucrarile
e8ecutate in zona drumului public numai daca acestea corespund normelor de calitate prevazute de le:e si
avizelor obtinute anterior inceperii lucrarilor!
"&'! 55
Ce=iculele
S%"$5A(%& 1
Starea te=nica a ve=iculelor si controlul acesteia
&/$! 6
?1) 'ana la inmatriculare sau inre:istrare9 ve=iculele pot circula pe drumurile publice9 *ara inspectie
te=nica9 in baza unei autorizatii provizorii pentru circulatie9 eliberata de autoritatea competenta9 daca
indeplinesc normele te=nice privind si:uranta circulatiei rutiere!
?2) Se inspecteaza din punct de vedere te=nic9 inainte de a *i repuse in circulatie9 autove=iculele9
tramvaiele sau remorcile carora le-au *ost e*ectuate reparatii in urma unor evenimente care au produs avarii
:rave la mecanismul de directie9 instalatia de *ranare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului!
F 1! "onditiile minime de iluminare9 semnalizare luminoasa si avertizare sonora pe care trebuie sa le
indeplineasca autove=iculele9 tramvaiele9 remorcile9 tractoarele *olosite in e8ploatari a:ricole si *orestiere si
ve=iculele pentru e*ectuarea de servicii sau lucrari
&/$! 10
&utove=iculele9 tractoarele *olosite in e8ploatari a:ricole si *orestiere si ve=iculele pentru e*ectuarea de
servicii sau lucrari9 tramvaiele si remorcile trebuie sa *ie dotate9 prin constructie9 cu instalatii de iluminare9
semnalizare luminoasa si avertizare sonora9 omolo:ate9 care sa corespunda conditiilor te=nice stabilite de
autoritatea competenta!
&/$! 11
&utove=iculele destinate e8clusiv transportului copiilor trebuie sa aiba montat pe caroserie9 in *ata si in
spate9 indicatorul #"opiiG#!
&/$! 12
&utove=iculele care depasesc masa si<sau :abaritul trebuie ec=ipate cu urmatoarele dispozitive
suplimentare de semnalizareB
a) o placuta de identi*icare *luorescent-re*lectorizanta9 avand *ondul alb si c=enarul rosu9 montata la partea
din stan:a *ata4
b) marcae *luorescent-re*lectorizante aplicate la partea din spate a autove=iculului sau incarcaturii9 cat
mai aproape de mar:inile laterale9 *ormate din benzi alternante albe si rosii9 descendente catre e8terior9 daca
latimea autove=iculului depaseste 295 m4
c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasa de culoare :albena9 montate ast*el incat
lumina emisa de acestea sa *ie vizibila din *ata9 din spate si din ambele parti laterale9 precum si dispozitive
*luorescent-re*lectorizante de culoare :albena montate pe partile laterale la distanta de 195 m intre ele4
d) lumini montate pe partile laterale ale incarcaturii ori ve=iculului care depaseste latimea de 295 m9 care
trebuie sa *unctioneze concomitent cu luminile de pozitie9 precum si un dispozitiv *luorescent-re*lectorizant!
&/$! 13
Se interzice montarea la autove=icul9 tractor *olosit in e8ploatari a:ricole si *orestiere si ve=icul pentru
e*ectuarea de servicii sau lucrari9 tramvai ori remorca a luminilor de alta culoare sau intensitate9 a altor
lumini9 dispozitive ori accesorii de avertizare decat cele omolo:ate!
F 2! "onditiile te=nice minime pe care trebuie sa le indeplineasca bicicletele9 mopedele9 ve=iculele cu
tractiune animala si cele trase sau impinse cu mana
&/$! 12
5n circulatia pe drumurile publice bicicleta trebuie sa *ieB
a) prevazuta cu dispozitiv de *ranare e*icace4
b) prevazuta cu un sistem adecvat9 *unctional9 de directie4
c) dotata cu sistem de avertizare sonora4 se interzic ec=iparea si *olosirea sistemelor de avertizare sonora
speci*ice autove=iculelor4
d) ec=ipata in *ata cu lumina de culoare alba sau :albena9 iar in spate cu lumina de culoare rosie si cu cel
putin un dispozitiv *luorescent-re*lectorizant9 vizibil9 de aceeasi culoare4
e) ec=ipata cu elemente sau dispozitive care9 in miscare9 *ormeaza un cerc continuu9 *luorescent-
re*lectorizante de culoare portocalie *i8ate pe spitele rotilor!
&/$! 15
/emorca atasata unei biciclete trebuie sa *ie ec=ipata9 in partea din spate9 cu un dispozitiv *luorescent-
re*lectorizant de culoare rosie9 iar daca lumina din spate a bicicletei este obturata de remorca9 aceasta trebuie
sa *ie ec=ipata si cu o lumina de culoare rosie!
&/$! 11
?1) 5n circulatia pe drumurile publice mopedul trebuie sa *ie ec=ipat cuB
a) instalatie de *ranare e*icace4
b) sistem de avertizare sonora4
c) instalatie de evacuare a :azelor de ardere care sa respecte normele de poluare *onica si de protectie a
mediului4
d) lumina de culoare alba in *ata9 respectiv lumina si dispozitiv *luorescent-re*lectorizant de culoare rosie
in spate4
e) lumini de culoare :albena pentru semnalizarea sc=imbarii directiei de mers9 in *ata si in spate4
*) placuta cu numarul de inre:istrare9 amplasata la partea din spate a mopedului *ara a obtura vizibilitatea
sistemului de iluminare si semnalizare!
?2) Se interzice montarea la moped a luminilor de alta culoare sau intensitate9 a altor lumini9 dispozitive
ori accesorii de avertizare decat cele omolo:ate!
&/$! 13
?1) Ce=iculul cu tractiune animala trebuie sa *ie dotat in *ata cu doua dispozitive *luorescent-
re*lectorizante de culoare alba9 iar in spate9 cu doua dispozitive *luorescent-re*lectorizante de culoare rosie9
omolo:ate9 montate cat mai aproape de mar:inile e8terioare ale ve=iculului!
?2) 'lacutele cu numarul de inre:istrare se amplaseaza in locuri unde se asi:ura permanent vizibilitatea
acestora9 una pe partea stan:a si una la partea din spate a ve=iculului!
?3) &tunci cand ploua torential9 nin:e abundent sau este ceata densa ori in alte conditii meteorolo:ice care
reduc vizibilitatea9 precum si pe timpul noptii ve=iculul cu tractiune animala trebuie sa *ie dotat in plus9 in
partea laterala stan:a9 cu cel putin o lumina de culoare alba sau :albena9 situata mai sus de nivelul rotilor!
?2) >iloacele de semnalizare prevazute la alin! ?1)9 precum si dispozitivul care asi:ura lumina de culoare
alba sau :albena con*orm prevederilor alin! ?3) trebuie mentinute curate si intacte9 iar vizibilitatea lor sa nu
*ie obturata de elementele constructive ale ve=iculului sau de incarcatura transportata!
?5) "onducatorul ve=iculului cu tractiune animala trebuie sa aplice pe =arnasamentul animalului tra:ator
materiale re*lectorizante pentru ca acesta sa *ie observat cu usurinta de catre ceilalti participanti la tra*ic!
&/$! 17
Ce=iculul tras sau impins cu mana trebuie sa *ie prevazut9 in *ata si in spate9 cu cate un dispozitiv
*luorescent-re*lectorizant omolo:at9 de culoare alba9 respectiv rosie!
S%"$5A(%& a 2-a
5nmatricularea si inre:istrarea ve=iculelor
F 1! 5nmatricularea si inre:istrarea ve=iculelor
&/$! 16
&utoritatile competente pentru inmatricularea si radierea autove=iculelor si remorcilor sunt serviciile
publice comunitare re:im permise de conducere si inmatriculare a ve=iculelor9 sub coordonarea Directiei
re:im permise de conducere si inmatriculare a ve=iculelor!
&/$! 20
?1) @a inmatriculare9 autove=iculului sau remorcii i se atribuie placute cu numarul de inmatriculare si se
elibereaza certi*icatul de inmatriculare!
?2) 'lacutele cu numarul de inmatriculare trebuie sa aiba *ondul re*lectorizant de culoare alba si literele si
ci*rele9 in relie*9 de culoare nea:ra9 albastra sau rosie!
?3) 5n certi*icatul de inmatriculare se inscriu9 obli:atoriu9 numarul de inmatriculare atribuit9 precum si
numarul de identi*icare al autove=iculului sau remorcii!
&/$! 21
?1) &utove=iculul9 tramvaiul sau remorca ce nu pot *i identi*icate din cauza lipsei9 alterrii ori distru:erii
elementelor de identi*icare poansonate sau +tan)ate de constructor9 precum +i autove=iculul ori remorca
asamblate din piese ce nu pot *i identi*icate sau pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai
multor de)intori ori proprietari succesivi nu pot *i omolo:ate Hn vederea admiterii Hn circula)ia pe drumurile
publice! Se e8cepteaz autove=iculul +i remorca pentru care poli)ia poate stabili provenien)a le:al a
acestora!
-----------
&lin! ?1) al art! 21 a *ost modi*icat de pct! 1 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139 publicat
Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
?2) &utove=iculele si remorcile reclamate ca *iind *urate in /omania sau in strainatate si date in urmarire
de 5nspectoratul ;eneral al 'olitiei /omane nu se inmatriculeaza!
?3) Fac e8ceptie de la prevederile alin! ?2) autove=iculele si remorcile pentru care or:anul de urmarire
penala a emis o dispozitie prin care se permite inmatricularea pana la *inalizarea cercetarilor9 caz in care in
certi*icatul de inmatriculare si in cartea de identitate a ve=iculului se inscrie mentiunea #&utove=icul
declarat *urat din ?tara) la data de !!!!!!! !#!
?2) "irculatia ve=iculelor prevazute la alin! ?3) este permisa doar pe teritoriul /omaniei!
&/$! 22
@a inre:istrare9 ve=iculelor li se atribuie placute cu un sin:ur numar de inre:istrare9 care trebuie sa aibaB
a) *ondul re*lectorizant de culoare :albena9 iar literele si ci*rele9 in relie*9 de culoare nea:ra9 pentru
ve=iculele inre:istrate la consiliile locale4
b) *ondul re*lectorizant de culoare alba9 iar literele si ci*rele9 in relie*9 de culoare nea:ra9 pentru
autove=iculele care se inre:istreaza la >inisterul &pararii9 >inisterul &dministratiei si 5nternelor sau9 dupa
caz9 la Serviciul /oman de 5n*ormatii!
F 2! (umerele de inmatriculare sau de inre:istrare9 cele provizorii si de probe ale autove=iculelor sau
tramvaielor
&/$! 23
?1) @a inmatriculare9 *iecarui autove=icul si *iecarei remorci li se atribuie cate un numar de inmatriculare
compus din indicativul udetului sau al municipiului Ducuresti9 numarul de ordine9 *ormat din ci*re arabe9 si
o combinatie de trei litere cu caractere latine mauscule!
?2) (umerele de inmatriculare ale autove=iculelor si remorcilor apartinand misiunilor diplomatice9
o*iciilor consulare si membrilor acestora9 precum si altor or:anizatii si persoane straine cu statut diplomatic9
care isi des*asoara activitatea in /omania9 sunt compuse din indicativul "D9 "- sau $"9 dupa caz9 si
numarul de ordine!
?3) 5n cazul numarului de inmatriculare temporara9 la indicativul udetului sau al municipiului Ducuresti si
numarul de ordine se adau:a luna si anul in care e8pira valabilitatea inmatricularii!
?2) @a autorizarea provizorie a circulatiei autove=iculului sau remorcii se atribuie un numar compus din
indicativul udetului sau al municipiului Ducuresti si numarul de ordine!
?5) @a inmatricularea pentru probe a autove=iculului sau a remorcii se atribuie un numar compus din
indicativul udetului sau al municipiului Ducuresti9 numarul de ordine si inscrisul #'/-D%#!
?1) @a data inmatricularii9 inre:istrarii sau autorizarii pentru circulatie se elibereaza si placutele cu
numarul atribuit!
&/$! 22
?1) (umerele de inmatriculare se atribuie la rand9 in ordine crescatoare!
?2) @a inmatriculare9 proprietarul ve=iculului poate solicita9 cu plata tari*elor in vi:oare9 atribuirea unei
combinatii pre*erentiale a numarului de inmatriculare!
?3) (u pot *i atribuite combinatiile de litere care pot avea o semni*icatie obscena sau cele care pot
conduce la asocierea cu denumirile unor autoritati publice9 daca acestea solicita in scris autoritatii emitente
restrictionarea atribuirii unei anumite combinatii a numarului de inmatriculare! 'ersoanele care detin dea
ve=icule inmatriculate cu numere restrictionate ulterior pot utiliza in continuare numerele in cauza9 dar
numai pana la instrainarea ve=iculului!
?2) @a trans*erul dreptului de proprietate asupra unui ve=icul9 numarul de inmatriculare si placutele
a*erente se trans*era automat *ara plata noului proprietar9 daca acesta are domiciliul sau sediul in acelasi
udet cu *ostul proprietar si daca *ostul proprietar nu a optat pentru pastrarea combinatiei numarului de
inmatriculare respectiv! (oul proprietar poate solicita atribuirea unei combinatii pre*erentiale a numarului de
inmatriculare9 cu plata tari*elor in vi:oare!
&/$! 25
?1) (umarul de inre:istrare al ve=iculelor inre:istrate la consiliile locale se compune din denumirea
localitatii si denumirea abreviata a udetului9 scrise cu litere cu caractere latine mauscule9 precum si dintr-un
numar de ordine9 *ormat din ci*re arabe!
?2) (umarul de inre:istrare al autove=iculelor inre:istrate la >inisterul &pararii9 >inisterul
&dministratiei si 5nternelor si9 dupa caz9 la Serviciul /oman de 5n*ormatii se compune din abrevierea
denumirii institutiei9 scrisa cu litere cu caractere latine mauscule9 precum si dintr-un numar de ordine9
*ormat din ci*re arabe!
&/$! 21
?1) 'roprietarul sau detinatorul le:al trebuie sa *i8eze placutele cu numarul de inmatriculare ori de
inre:istrare in locurile special destinate9 la partea din *ata si din spate a autove=iculului sau tramvaiului9
dupa caz9 iar la motocicleta si la remorca9 numai la partea din spate!
?2) Se interzice circulatia pe drumurile publice a ve=iculelor care nu au montate placutele cu numarul de
inmatriculare sau9 dupa caz9 de inre:istrare9 in locurile stabilite!
S%"$5A(%& a 3-a
-bli:atiile proprietarilor sau detinatorilor de ve=icule
&/$! 23
?1) 'roprietarul de autove=icul sau remorca9 cu domiciliul9 sediul ori resedinta in /omania9 este obli:atB
a) sa declare autoritatii emitente pierderea9 *urtul sau distru:erea certi*icatului de inmatriculare9 in cel
mult 27 de ore de la constatare4
b) sa depuna imediat la autoritatea emitenta ori:inalul certi*icatului de inmatriculare9 daca9 dupa obtinerea
duplicatului9 a reintrat in posesia acestuia!
?2) 'ersoanele uridice detinatoare de ve=icule au9 pe lan:a cele prevazute la alin! ?1)9 si urmatoarele
obli:atiiB
a) sa veri*ice starea te=nica a ve=iculelor9 sa *aca mentiuni despre aceasta in *oaia de parcurs sau ordinul
de serviciu si sa nu permita iesirea in circulatie a celor care nu indeplinesc conditiile te=nice4
b) sa elibereze *oaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru ve=iculele care se deplaseaza in cursa4
c) sa nu permita conducerea ve=iculului de catre persoane care nu poseda permis de conducere
corespunzator sau atestat pro*esional4
d) sa nu permita conducatorilor de ve=icule sa plece in cursa sub in*luenta bauturilor alcoolice9 a
substantelor ori produselor stupe*iante sau a medicamentelor cu e*ecte similare acestora ori intr-o stare
accentuata de oboseala4
e) sa tina seama de observatiile *acute de politisti sau de conducatorii de ve=icule in *oaia de parcurs4
*) sa anunte imediat politia despre orice accident de circulatie in care sunt implicati conducatorii de
ve=icule proprii care nu poseda documente de constatare a acestuia4
:) sa veri*ice respectarea timpilor de repaus si de odi=na9 precum si a re:imului le:al de viteza9 prin
citirea inre:istrarilor aparatelor de control al timpilor de odi=na si al vitezei de deplasare4
=) sa veri*ice e8istenta autorizatiei speciale de transport si respectarea conditiilor inscrise in aceasta!
&/$! 27
?1) Detinatorii de ve=icule pot monta pe acestea sisteme sonore anti*urt!
?2) Durata semnalului emis de sistemul prevazut la alin! ?1) nu trebuie sa *ie mai mare de un minut9 iar
intensitatea acestuia nu trebuie sa depaseasca pra:ul *onic prevazut in re:lementarile le:ale in vi:oare!
?3) Se interzice montarea pe ve=icule a sistemelor sonore anti*urt care se declanseaza la trecerea9 in
imediata apropiere9 a altui ve=icul!
"&'! 555
'ermisul de conducere
&/$! 26
?1) De la data aderarii /omaniei la Aniunea %uropeana9 pentru a *i inscris la o unitate autorizata in
vederea pre:atirii teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere9 solicitantul trebuie sa *aca
dovada ca este apt din punct de vedere psi=olo:ic!
?2) 5nainte de a urma cursurile practice de invatare a conducerii unui ve=icul pe drumurile publice9
solicitantul trebuie sa *aca dovada pre:atirii teoretice9 intr-o unitate autorizata9 in vederea obtinerii
permisului de conducere!
?3) &bro:at!
-----------
&lin! ?3) al art! 26 a *ost abro:at de pct! 2 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139 publicat
Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
?2) 'ot e*ectua cursurile practice de invatare a conducerii unui ve=icul pe drumurile publice si persoanele
care nu au inca varsta minima prevazuta de prezentul re:ulament pentru cate:oria sau subcate:oria din care
*ace parte ve=iculul respectiv9 dar nu cu mai mult de 3 luni inainte de implinirea acesteia sau9 daca urmeaza
cursurile unei institutii de invatamant preuniversitar cu pro*il auto9 nu cu mai mult de 1 an inainte de
implinirea varstei!
--------------
&lin! ?2) al art! 26 a *ost modi*icat de pct! 1 al articolului unic din ,-$&/&/%& nr! 51 din 22 ianuarie
20039 publicata in >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 12 din 21 ianuarie 2003!
&/$! 30
&bro:at!
-----------
&rt! 30 a *ost abro:at de pct! 3 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139 publicat Hn
>-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
&/$! 31
$raseele pe care se poate invata conducerea unui autove=icul sau tramvai ori9 dupa caz9 se poate sustine
e8amenul pentru obtinerea permisului de conducere se stabilesc de catre politia rutiera!
&/$! 32
?1) &utoritatile competente care e8amineaza persoanele in vederea obtinerii permisului de conducere sunt
serviciile publice comunitare re:im permise de conducere si inmatriculare a ve=iculelor din cadrul institutiei
pre*ectului pe raza careia candidatii isi au domiciliul sau resedinta!
?2) &bro:at!
-----------
&lin! ?2) al art! 32 a *ost abro:at de pct! 2 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139 publicat
Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
?3) %8aminarea la probele teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere poate *i e*ectuata
si in alte localitati decat in municipiul resedinta de udet in care candidatii isi au domiciliul sau resedinta9 in
baza ordinului pre*ectului unitatii administrativ-teritoriale respective!
&/$! 33
'ersoana care solicit e8aminarea Hn vederea ob)inerii permisului de conducere9 denumit Hn continuare
candidat9 trebuie s Hndeplineasc urmtoarele condi)iiB
a) s aib vrsta minim prevzut de art! 20 alin! ?2) din -rdonan)a de ur:en) a ;uvernului nr! 1652002
privind circula)ia pe drumurile publice9 republicat9 cu modi*icrile +i completrile ulterioare4
b) s *ie apt din punct de vedere medical pentru conducerea autove=iculelor din cate:oria pentru care
solicit e8aminarea4
c) s nu se :seasc sub inciden)a prevederilor art! 22 alin! ?1) din -rdonan)a de ur:en) a ;uvernului nr!
1652002 9 republicat9 cu modi*icrile +i completrile ulterioare9 cu e8cep)ia situa)iilor cnd *ace dovada c
Hndepline+te condi)iile prevzute de art! 111 din acela+i act normativ4
-----------
&rt! 33 a *ost modi*icat de pct! 5 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139 publicat Hn
>-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
&/$! 32
&bro:at!
-----------
&rt! 32 a *ost abro:at de pct! 1 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139 publicat Hn
>-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
&/$! 35
&bro:at!
-----------
&rt! 35 a *ost abro:at de pct! 1 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139 publicat Hn
>-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
&/$! 31
"ursul de pre:tire teoretic +i practic Hn vederea sus)inerii e8amenului pentru ob)inerea permisului de
conducere este valabil un an de la data absolvirii!
-----------
&rt! 31 a *ost modi*icat de pct! 3 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139 publicat Hn
>-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
&/$! 33
&bro:at!
-----------
&rt! 33 a *ost abro:at de pct! 7 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139 publicat Hn
>-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
&/$! 37
?1) &bro:at!
-----------
&lin! ?1) al art! 37 a *ost abro:at de pct! 6 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139 publicat
Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
?2) 'osesorul unui permis de conducere valabil numai pentru cate:oria $r are dreptul sa conduca si un
ansamblu de ve=icule *ormat dintr-un tractor si una sau doua remorci!
?3) &u dreptul s conduc ve=icule din cate:oria $r +i posesorii permiselor de conducere valabile pentru
una dintre cate:oriile D9 D%9 " sau "%9 dup cum urmeazB
a) posesorul permisului de conducere valabil pentru cate:oria D are dreptul s conduc tractor rutier9 cu
masa ma8im autorizat de pn la 3!500 I:9 la care se poate ata+a o remorc a crei :reutate ma8im
autorizat s *ie mai mic de 350 I:4
b) posesorul permisului de conducere valabil pentru cate:oria D% are dreptul s conduc tractor rutier9 cu
masa ma8im autorizat de pn la 3!500 I:9 la care se poate ata+a o remorc a crei :reutate ma8im
autorizat s *ie mai mic de 3!500 I:4
c) posesorul permisului de conducere valabil pentru cate:oria " are dreptul s conduc tractor rutier9 cu
masa ma8im autorizat mai mare de 3!500 I:9 la care se poate ata+a o remorc a crei :reutate ma8im
autorizat s *ie mai mic de 350 I:4
d) posesorul permisului de conducere valabil pentru cate:oria "% are dreptul s conduc tractor rutier9 cu
masa ma8im autorizat mai mare de 3!500 I:9 la care se poate ata+a o remorc a crei :reutate ma8im
autorizat s *ie mai mic dect :reutatea ma8im a tractorului!
-----------
&lin! ?3) al art! 37 a *ost modi*icat de pct! 10 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139
publicat Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
?2) 'osesorul unui permis de conducere valabil pentru cate:oriile D sau D% are dreptul sa conduca si
ve=icule din cate:oria $b - troleibuz!
&/$! 36
&bro:at!
-----------
&rt! 36 a *ost abro:at de pct! 11 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139 publicat Hn
>-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
&/$! 20
&bro:at!
-----------
&rt! 20 a *ost abro:at de pct! 11 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139 publicat Hn
>-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
&/$! 21
?1) &utove=iculele destinate Hnv)rii conducerii +i cele *olosite la sus)inerea probei practice a e8amenului
de ob)inere a permisului de conducere trebuie s *ie din cate:oria celor pentru care se solicit ob)inerea
permisului de conducere9 s *ie dotate cu dubl comand9 cel pu)in pentru pedalele de ambreia +i *rn9 cu
e8cep)ia autove=iculelor cu transmisie automat +i a motocicletelor9 care se doteaz cu dubl comand cel
pu)in pentru pedala de *rn9 +i s Hndeplineasc toate celelalte condi)ii prevzute de actele normative Hn
vi:oare!
-----------
&lin! ?1) al art! 21 a *ost modi*icat de pct! 12 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139
publicat Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
?2) &utove=iculele prevazute la alin! ?1) vor *i ec=ipate cu o caseta avand inscriptia #Scoala#9 cu
dimensiunile si caracteristicile prevazute in actele normative in vi:oare! Fac e8ceptie autobuzele9
troleibuzele si tramvaiele9 care vor avea inscriptia #Scoala# aplicata pe partile laterale9 in *ata si in spate!
&/$! 22
&bro:at!
-----------
&rt! 22 a *ost abro:at de pct! 13 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139 publicat Hn
>-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
&/$! 23
&bro:at!
-----------
&rt! 23 a *ost abro:at de pct! 13 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139 publicat Hn
>-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
&/$! 22
&bro:at!
-----------
&rt! 22 a *ost abro:at de pct! 13 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139 publicat Hn
>-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
&/$! 25
'ermisul de conducere al conducatorului auto decedat se preda de catre persoana care il detine9 in termen
de 30 de zile9 autoritatii emitente!
"&'! 5C
Semnalizarea rutiera
&/$! 21
?1) Semni*icatia9 precum si dimensiunile miloacelor de semnalizare rutiera9 *orma9 simbolul9 culoarea si
conditiile de e8ecutie9 amplasarea9 instalarea si aplicarea acestora se stabilesc in con*ormitate cu standardele
in domeniu!
?2) Semnalizarea rutiera in tunele sau pe viaducte se asi:ura9 se realizeaza si se intretine de catre
administratorul acestora!
S%"$5A(%& 1
Semnalele luminoase
F 1! Semnalele luminoase pentru diriarea circulatiei ve=iculelor
&/$! 23
?1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate di*erit9 emise succesiv9 continuu sau intermitent9 de
unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un sema*or!
?2) Dupa numarul corpurilor de iluminat9 sema*oarele suntB
a) cu un corp de iluminat9 cu lumina intermitenta de avertizare4
b) cu doua corpuri de iluminat9 pentru pietoni si biciclisti4
c) cu trei corpuri de iluminat9 pentru ve=icule4
d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat9 pentru tramvaie!
?3) Sema*oarele se monteaza in a8ul vertical al stalpului sau pe consola9 pe portal ori suspendate pe
cabluri9 succesiunea culorilor lentilelor9 de sus in os9 *iind urmatoareaB
a) la sema*orul cu trei culori ordinea semnalelor esteB rosu9 :alben9 verde4
b) la sema*orul cu doua culori ordinea semnalelor esteB rosu9 verde4
c) la sema*orul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioara si unul la partea
in*erioara9 toate cu lumina alba!
&/$! 27
?1) Sema*oarele care emit semnale luminoase pentru diriarea circulatiei in intersectii se instaleaza
obli:atoriu inainte de intersectie9 ast*el incat sa *ie vizibile de la o distanta de cel putin 50 m! &cestea pot *i
repetate in milocul9 deasupra ori de cealalta parte a intersectiei!
?2) Semni*icatia semnalelor luminoase pentru diriarea circulatiei ve=iculelor este valabila pe intrea:a
latime a partii carosabile desc=ise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza! 'e drumurile cu doua sau
mai multe benzi pe sens9 pentru directii di*erite9 delimitate prin marcae lon:itudinale9 sema*oarele se pot
instala deasupra uneia sau unora dintre benzi9 caz in care semni*icatia semnalelor luminoase se limiteaza la
banda sau benzile ast*el semnalizate!
&/$! 26
'e lampile de culoare rosie sau verde ale sema*oarelor pot *i aplicate sa:eti de culoare nea:ra care indica
directiile de deplasare corespunzatoare acestora! 5n acest caz interdictia sau permisiunea de trecere impusa
de semnalul luminos este limitata la directia sau directiile indicate prin aceste sa:eti! &ceeasi semni*icatie o
au si sa:etile aplicate pe panourile aditionale ce insotesc9 la partea in*erioara9 sema*oarele! Sa:eata pentru
mersul inainte are var*ul in sus!
&/$! 50
?1) Sema*oarele pentru tramvaie au *orma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare alba9 dintre
care trei sunt pozitionate orizontal si unul sub cel din miloc9 insotite de panouri cu semne aditionale!
?2) Semnalul de libera trecere pentru tramvaie este dat de combinatia luminoasa a lampii in*erioare cu una
dintre cele trei lampi situate la partea superioara pentru indicarea directiei!
?3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini
din partea superioara a casetei!
&/$! 51
?1) Semnalul de culoare verde permite trecerea!
?2) "and sema*orul este insotit de una sau mai multe lampi care emit lumina intermitenta de culoare verde
sub *orma uneia sau unor sa:eti pe *ond ne:ru catre dreapta9 acestea permit trecerea numai in directia
indicata9 oricare ar *i in acel moment semnalul in *unctiune al sema*orului!
&/$! 52
?1) Semnalul de culoare rosie interzice trecerea!
?2) @a semnalul de culoare rosie ve=iculul trebuie oprit inaintea marcaului pentru oprire sau9 dupa caz9
pentru trecerea pietonilor9 iar in lipsa acestuia9 in dreptul sema*orului! Daca sema*orul este instalat deasupra
ori de cealalta parte a intersectiei9 in lipsa marcaului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor9 ve=iculul
trebuie oprit inainte de mar:inea partii carosabile a drumului ce urmeaza a *i intersectat!
?3) &tunci cand semnalul de culoare rosie *unctioneaza concomitent cu cel de culoare :albena9 acesta
anunta aparitia semnalului de culoare verde!
&/$! 53
?1) "and semnalul de culoare :albena apare dupa semnalul de culoare verde9 conducatorul ve=iculului
care se apropie de intersectie nu trebuie sa treaca de locurile prevazute la art! 52 alin! ?2)9 cu e8ceptia
situatiei in care9 la aparitia semnalului9 se a*la atat de aproape de acele locuri incat nu ar mai putea opri
ve=iculul in conditii de si:uranta!
?2) Semnalul de culoare :albena intermitent permite trecerea9 conducatorul de ve=icul *iind obli:at sa
circule cu viteza redusa9 sa respecte semni*icatia semnalizarii rutiere si a re:ulilor de circulatie aplicabile in
acel loc!
&/$! 52
5n intersectii diriarea circulatiei tramvaielor se poate realiza si prin sema*oare avand semnale luminoase
de culoare alba9 corelate cu semnalele luminoase pentru diriarea circulatiei celorlalte ve=icule!
&/$! 55
Semnalul luminos destinat numai diriarii circulatiei bicicletelor are in campul sau ima:inea unei biciclete
de culoare rosie9 respectiv verde pe *ond ne:ru! &ceeasi destinatie o are si semnalul luminos al unui sema*or
insotit de un panou aditional pe care *i:ureaza o bicicleta!
&/$! 51
?1) "and deasupra benzilor de circulatie sunt instalate dispozitive care emit semnale rosii si verzi9 acestea
sunt destinate semnalizarii benzilor cu circulatie reversibila! Semnalul rosu9 avand *orma a doua bare
incrucisate9 interzice accesul ve=iculelor pe banda deasupra careia se :aseste9 iar semnalul verde9 de *orma
unei sa:eti cu var*ul in os9 permite intrarea ve=iculelor si circulatia pe acea banda!
?2) Semnalul luminos intermediar care are *orma unei sau unor sa:eti de culoare :albena ori alba cu var*ul
orientat catre dreapta sau stan:a os anunta sc=imbarea semnalului verde9 in cazul benzilor cu circulatie
reversibila9 ori *aptul ca banda deasupra careia se a*la este pe punctul de a *i inc=isa circulatiei
conducatorilor carora li se adreseaza9 acestia *iind obli:ati sa se deplaseze pe banda sau benzile indicate de
sa:eti!
&/$! 53
"onducatorul ve=iculului care intra intr-o intersectie la culoarea verde a sema*orului este obli:at sa
respecte si semni*icatia indicatoarelor instalate in interiorul acesteia!
F 2! Semnalele luminoase pentru pietoni
&/$! 57
?1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde si rosie! &cestea *unctioneaza corelat cu
semnalele pentru diriarea circulatiei ve=iculelor!
?2) Semnalul de culoare verde poate avea in campul sau ima:inea unui pieton in mers9 iar cel rosu9
ima:inea unui pieton oprit!
?3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot *i insotite de semnale acustice pentru a asi:ura traversarea
drumului de catre nevazatori!
?2) 'e sectoarele de drum unde valorile de tra*ic permit9 administratorul drumului public9 cu avizul
politiei9 poate amplasa in zona marcaului trecerii pentru pietoni sema*oare sau panouri speciale cu comanda
manuala a cererii de verde9 care se poate *ace direct de catre pietoni!
&/$! 56
?1) Semnalul de culoare verde permite trecerea!
?2) "and semnalul de culoare verde incepe sa *unctioneze intermitent inseamna ca timpul a*ectat
traversarii drumului este in curs de epuizare si urmeaza semnalul rosu! 5n acest caz pietonul surprins in
traversarea drumului trebuie sa :rabeasca trecerea9 iar daca drumul este prevazut cu un re*u:iu sau spatiu
interzis circulatiei ve=iculelor9 sa astepte pe acesta aparitia semnalului de culoare verde!
&/$! 10
Semnalul de culoare verde intermitent si semnalul de culoare rosie interzic pietonilor sa se an:aeze in
traversare pe partea carosabila!
F 3! &lte semnale luminoase
&/$! 11
5n cazul sema*orizarii corelate9 in lun:ul unui traseu pot *i instalate dispozitive de cronometrare a timpului
a*erent culorii9 precum si dispozitive luminoase care sa arate participantilor la tra*ic timpii stabiliti prin
pro:ramul de sema*orizare9 iar pentru conducatorii de autove=icule9 si viteza de deplasare!
&/$! 12
Sema*orul de avertizare se instaleaza la iesirea din intersectie si este constituit dintr-un corp de iluminat
cu lumina :albena intermitenta! &cesta poate avea in campul sau ima:inea unui pieton in miscare9 de culoare
:albena pe *ond ne:ru!
&/$! 13
'entru semnalizarea si diriarea circulatiei pe sectoarele de drumuri unde se e8ecuta lucrari pe partea
carosabila9 cu e8ceptia autostrazilor9 se pot instala temporar sema*oare mobile9 cu obli:atia presemnalizarii
acestora!
S%"$5A(%& a 2-a
5ndicatoarele
&/$! 12
5ndicatoarele instalate pe drumurile publice suntB
a) de avertizare4
b) de re:lementare9 care pot *iB
1! de prioritate4
2! de interzicere sau restrictie4
3! de obli:are4
c) de orientare si in*ormare9 care pot *iB
1! de orientare4
2! de in*ormare4
3! de in*ormare turistica4
2! panouri aditionale4
5! indicatoare Iilometrice si =ectometrice4
d) miloace de semnalizare a lucrarilor9 care cuprindB
1! indicatoare rutiere temporare4
2! miloace au8iliare de semnalizare a lucrarilor!
&/$! 15
?1) 5ndicatoarele se instaleaza9 de re:ula9 pe partea dreapta a sensului de mers! 5n cazul in care conditiile
locale impiedica observarea din timp a indicatoarelor de catre conducatorii carora li se adreseaza9 ele se pot
instala ori repeta pe partea stan:a9 in zona mediana a drumului9 pe un re*u:iu ori spatiu interzis circulatiei
ve=iculelor9 deasupra partii carosabile sau de cealalta parte a intersectiei9 in loc vizibil pentru toti
participantii la tra*ic!
?2) 5ndicatoarele pot *i insotite de panouri cu semne aditionale continand inscriptii sau simboluri care le
precizeaza9 completeaza ori limiteaza semni*icatia!
?3) Semnele aditionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori c=iar pe indicatoare9 daca
intele:erea semni*icatiei acestora nu este a*ectata!
?2) 'entru a *i vizibile si pe timp de noapte9 indicatoarele rutiere trebuie sa *ie re*lectorizante9 luminoase
ori iluminate!
?5) 5n locuri periculoase9 pentru a spori vizibilitatea si a evidentia semni*icatia unor indicatoare9 acestea
pot *i:ura :rupat pe un panou cu *olie *luorescent-retrore*lectorizanta cu re*le8ie ridicata! &ceste indicatoare
pot *i insotite9 dupa caz9 de dispozitive luminoase!
&/$! 11
?1) Semni*icatia unui indicator este valabila pe intrea:a latime a partii carosabile desc=ise circulatiei
conducatorilor carora li se adreseaza!
?2) "and indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor9 semni*icatia lui este valabila numai pentru
banda ori benzile ast*el semnalizate!
?3) Semni*icatia indicatorului de avertizare incepe din locul unde este amplasat! 5n cazul indicatoarelor
care avertizeaza sectoare periculoase9 zona de actiune a indicatoarelor este re:lementata prin placute
aditionale!
?2) 5ndicatoarele de avertizare se instaleaza inaintea locului periculos9 la o distanta de ma8imum 50 m in
localitati9 intre 100 m si 250 m in a*ara localitatilor9 respectiv intre 500 m si 1!000 m pe autostrazi si drumuri
e8pres! "and conditiile din teren impun amplasarea la o distanta mai mare9 sub indicator se instaleaza un
panou aditional #Distanta intre indicator si inceputul locului periculos#!
?5) 'e autostrazi si drumuri e8pres9 in toate cazurile9 sub indicator este obli:atoriu sa se instaleze un
panou aditional #Distanta intre indicator si inceputul locului periculos#! 5n situatia in care lun:imea
sectorului periculos depaseste 1!000 m9 sub indicator se monteaza panoul aditional #@un:imea sectorului
periculos la care se re*era indicatorul#!
?1) Semni*icatia indicatoarelor de interzicere sau de restrictie incepe din dreptul acestora! 5n lipsa unei
semnalizari care sa precizeze lun:imea sectorului pe care se aplica re:lementarea ori a unor indicatoare care
sa anunte s*arsitul interdictiei sau al restrictiei9 semni*icatia acestor indicatoare inceteaza in intersectia cea
mai apropiata! "and indicatoarele de interzicere sau restrictie sunt instalate impreuna cu indicatorul ce
anunta intrarea intr-o localitate9 semni*icatia lor este valabila pe drumul respectiv pana la intalnirea
indicatorului #5esire din localitate#9 cu e8ceptia locurilor unde alte indicatoare dispun alt*el!
&/$! 13
5ndicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare9 de restrictie sau interzicere ori
indicatoarelor de orientare au aceleasi caracteristici cu cele permanente9 cu deosebirea ca *ondul alb este
inlocuit cu *ondul :alben!
S%"$5A(%& a 3-a
Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea *erata
&/$! 17
&propierea de o trecere la nivel cu calea *erata se semnalizeaza cu indicatoare de avertizare
corespunzatoare si<sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea *erata!
&/$! 16
?1) $recerea la nivel cu calea *erata curenta *ara bariere sau semibariere se semnalizeaza9 dupa caz9 cu
indicatoarele #$recere la nivel cu calea *erata simpla9 *ara bariere# sau #$recere la nivel cu calea *erata
dubla9 *ara bariere#9 insotite de indicatorul #-prire#!
?2) @a trecerea la nivel cu calea *erata curenta prevazuta cu instalatii de semnalizare automata *ara bariere9
interzicerea circulatiei rutiere se realizeaza9 optic9 prin *unctionarea dispozitivelor cu lumini intermitent-
alternative rosii si stin:erea semnalizarii de control reprezentate de lumina intermitenta alba si9 acustic9 prin
emiterea de semnale sonore intermitente!
&/$! 30
?1) $recerile la nivel cu calea *erata curenta pot *i semnalizate cu sisteme automate luminoase9 prevazute
cu semibariere!
?2) $recerile la nivel cu calea *erata curenta pot *i asi:urate si cu bariere care sunt actionate manual!
?3) Darierele si semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare rosie si alba si pot *i prevazute9
la miloc9 cu un disc rosu! Denzile trebuie sa *ie re*lectorizante9 iar pe drumurile neiluminate9 pe timp de
noapte9 barierele si semibarierele trebuie sa *ie iluminate ori prevazute cu dispozitive cu lumina rosie!
?2) @a trecerea la nivel cu calea *erata prevazuta cu instalatii de semnalizare automata cu bariere9
semnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere se realizeaza in conditiile prevazute la art! 16 alin! ?2)9
precum si prin coborarea in pozitie orizontala a semibarierelor!
&/$! 31
?1) Semnalizarea de interzicere a circulatiei rutiere se considera realizata c=iar si numai in una din
urmatoarele situatiiB
a) prin aprinderea unei sin:ure unitati luminoase a dispozitivului cu lumina intermitent-alternativa rosie4
b) prin *unctionarea sistemului sonor4
c) prin pozitia orizontala a unei sin:ure semibariere!
?2) "irculatia rutiera se considera de asemenea interzisa si in situatia in care barierele sau semibarierele
sunt in curs de coborare sau de ridicare!
&/$! 32
5n zona trecerilor la nivel cu calea *erata9 *unctionarea instalatiilor de semnalizare a apropierii trenurilor9
*ara bariere9 a instalatiilor de semnalizare a apropierii trenurilor9 cu semibariere9 sau a barierelor mecanice9
precum si instalarea indicatoarelor #-prire#9 #$recere la nivel cu o cale *erata simpla<dubla9 *ara bariere#9
#$recere la nivel cu o cale *erata simpla<dubla9 *ara bariere9 prevazuta cu instalatie de semnalizare luminoasa
automata#9 sunt asi:urate de administratorul de cale *erata9 iar setul de semnalizare a apropierii de calea
*erata este asi:urat de catre administratorul drumului!
&/$! 33
?1) @a trecerea la nivel cu o cale *erata industriala se instaleaza indicatorul #&lte pericole#9 insotit de un
panou aditional ce contine ima:inea unei locomotive!
?2) &tunci cand pe calea *erata industriala se deplaseaza un ve=icul *eroviar9 circulatia trebuie diriata de
un a:ent de cale *erata!
&/$! 32
'ortile de :abarit instalate inaintea unei treceri la nivel cu o cale *erata electri*icata9 destinate sa interzica
accesul ve=iculelor a caror incarcatura depaseste in inaltime limita de si:uranta admisa9 sunt marcate cu
benzi alternante de culoare :albena si nea:ra! 'e stalpii de sustinere ai portilor de :abarit se instaleaza
indicatoare rutiere prin care se precizeaza inaltimea ma8ima de trecere admisa!
S%"$5A(%& a 2-a
>arcaele
&/$! 35
?1) >arcaele servesc la or:anizarea circulatiei9 avertizarea sau indrumarea participantilor la tra*ic!
&cestea pot *i *olosite sin:ure sau impreuna cu alte miloace de semnalizare rutiera pe care le completeaza
sau le precizeaza semni*icatia!
?2) >arcaele se aplica pe supra*ata partii carosabile a drumurilor modernizate9 pe borduri9 pe lucrari de
arta9 pe accesorii ale drumurilor9 precum si pe alte elemente si constructii din zona drumurilor! >arcaele
aplicate pe drumurile publice trebuie sa *ie re*lectorizante sau insotite de dispozitive re*lectorizante care
trebuie sa-si pastreze proprietatile de re*le8ie si pe timp de ploaie sau ceata!
?3) >arcaele nu trebuie sa incomodeze in nici un *el des*asurarea circulatiei9 iar supra*ata acestora nu
trebuie sa *ie lunecoasa! >arcaele pe partea carosabila se e8ecuta cu microbile de sticla si pot *i insotite de
butoni cu elemente retrore*lectorizante!
&/$! 31
>arcaele aplicate pe drumurile publice suntB
a) lon:itudinale9 care pot *iB
1! de separare a sensurilor de circulatie4
2! de separare a benzilor pe acelasi sens4
b) de delimitare a partii carosabile4
c) transversale9 care pot *iB
1! de oprire4
2! de cedare a trecerii4
3! de traversare pentru pietoni4
2! de traversare pentru biciclisti4
d) diverse9 care pot *iB
1! de :=idare4
2! pentru spatii interzise4
3! pentru interzicerea stationarii4
2! pentru statii de autobuze9 troleibuze9 ta8imetre4
5! pentru locuri de parcare4
1! sa:eti sau inscriptii4
e) laterale aplicate peB
1! lucrari de arta ?poduri9 pasae denivelate9 ziduri de spriin)4
2! parapete4
3! stalpi si copaci situati pe plat*orma drumului4
2! borduri!
&/$! 33
?1) &dministratorul drumului public este obli:at sa aplice marcae cu linii continue sau discontinue9 dupa
caz9 atat pentru separarea sensurilor si benzilor de circulatie9 cat si pentru delimitarea partii carosabile!
?2) >arcaul lon:itudinal *ormat dintr-o linie continua simpla sau dubla interzice incalcarea acestuia!
?3) >arcaul *ormat dintr-o linie continua aplicata pe bordura trotuarului sau la mar:inea partii carosabile
interzice stationarea ve=iculelor pe acea parte a drumului! "and o asemenea linie insoteste un indicator de
interzicere a stationarii9 aceasta precizeaza lun:imea sectorului de drum pe care este valabila interzicerea!
?2) >arcaul lon:itudinal *ormat din linii continue care delimiteaza banda pe care este aplicat si un marca
simbolizand o anumita cate:orie sau anumite cate:orii de ve=icule semni*ica *aptul ca banda este rezervata
circulatiei acelei sau acelor cate:orii de ve=icule!
&/$! 37
>arcaul lon:itudinal *ormat dintr-o linie discontinua simpla sau dubla permite trecerea peste acesta9 daca
manevra sau re:lementarile instituite impun acest lucru!
&/$! 36
?1) >arcaul cu linie discontinua poate *i simplu sau dublu si se *oloseste in urmatoarele situatiiB
a) marcaul cu linie discontinua simplaB
1! pentru separarea sensurilor de circulatie9 pe drumurile cu doua benzi si circulatie in ambele sensuri4
2! pentru separarea benzilor de circulatie pe acelasi sens9 pe drumurile cu cel putin doua benzi pe sens4
3! pentru marcarea trecerii de la o linie discontinua la una continua! 5n localitati acest marca nu este
obli:atoriu4
2! pentru a separa9 pe autostrazi9 benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulatie4
5! pentru marcae de :=idare in intersectii4
b) marcaul cu linie discontinua dubla9 pentru delimitarea benzilor reversibile! 'e asemenea benzi
marcaul este insotit de dispozitive luminoase speciale prevazute la art! 51!
?2) @inia continua se *oloseste in urmatoarele situatiiB
a) linia continua simpla9 pentru separarea sensurilor de circulatie9 a benzilor de acelasi sens la apropierea
de intersectii si in zone periculoase4
b) linia continua dubla9 pentru separarea sensurilor de circulatie cu minimum doua benzi pe *iecare sens9
precum si la drumuri cu o banda pe sens sau in alte situatii stabilite de administratorul drumului respectiv9 cu
acordul politiei rutiere!
?3) 5n cazul marcaului lon:itudinal *ormat dintr-o linie continua si una discontinua alaturate9
conducatorul de ve=icul trebuie sa respecte semni*icatia liniei celei mai apropiate in sensul de mers!
?2) 'e drumurile cu circulatie in ambele sensuri prevazute cu o sin:ura banda pe sens9 pe distanta cuprinsa
intre indicatoarele de avertizare #"opii#9 a*erente celor doua sensuri9 marcaul de separare a sensurilor se
e8ecuta cu linie continua!
&/$! 70
?1) >arcaele de delimitare a partii carosabile sunt amplasate in lun:ul drumului9 se e8ecuta la limita din
dreapta a partii carosabile in sensul de mers9 cu e8ceptia autostrazilor si a drumurilor e8pres9 unde marcaul
se aplica si pe partea stan:a9 lan:a milocul *izic de separare a sensurilor de circulatie! &ceste marcae pot *i
cu linie continua sau discontinua simpla!
?2) >arcaele de :=idare au rolul de a materializa traiectoria pe care ve=iculele trebuie sa o urmeze in
traversarea unei intersectii ori pentru e*ectuarea viraului la stan:a9 *iind obli:atoriu a se realiza in cazul in
care a8ul central ori liniile de separare a benzii de circulatie nu sunt coliniare!
?3) >arcaele pentru interzicerea stationarii se pot realizaB
a) prin linie continua :albena aplicata pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a
acostamentului9 dubland marcaul de delimitare a partii carosabile spre e8teriorul plat*ormei drumului4
b) printr-o linie in zi:-za: la mar:inea partii carosabile!
?2) >arcaele prin sa:eti sunt *olosite pentruB
a) selectarea pe benzi4
b) sc=imbarea benzii ?banda de accelerare9 banda suplimentara pentru ve=icule lente9 banda care se
suprima prin in:ustarea partii carosabile)4
c) repliere9 numai in a*ara localitatilor pe drumuri cu o banda pe sens si dublu sens de circulatie!
&/$! 71
?1) >arcaul transversal constand dintr-o linie continua9 aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi9
indica linia inaintea careia ve=iculul trebuie oprit la intalnirea indicatorului #-prire#! An asemenea marca
poate *i *olosit pentru a indica linia de oprire impusa printr-un semnal luminos9 printr-o comanda a a:entului
care dirieaza circulatia9 de prezenta unei treceri la nivel cu o cale *erata9 cu o linie de tramvai sau a unei
treceri pentru pietoni! 5naintea marcaului ce insoteste indicatorul #-prire# se poate aplica pe partea
carosabila inscriptia #Stop#!
?2) >arcaul transversal constand dintr-o linie discontinua9 aplicata pe latimea uneia sau mai multor benzi9
indica linia care nu trebuie depasita atunci cand se impune cedarea trecerii! 5naintea unei asemenea linii se
poate aplica pe partea carosabila un marca sub *orma de triun:=i avand o latura paralela cu linia
discontinua9 iar var*ul indreptat spre ve=iculul care se apropie!
?3) >arcaul transversal constand din linii paralele cu a8ul drumului indica locul pe unde pietonii trebuie
sa traverseze drumul! &ceste linii au latimea mai mare decat a oricaror alte marcae!
?2) >arcaul transversal constand din linii discontinue paralele9 aplicate perpendicular sau oblic *ata de
a8ul drumului9 indica locul destinat traversarii partii carosabile de catre biciclisti!
&/$! 72
?1) 5n scopul sporirii impactului vizual asupra participantilor la tra*ic9 pe partea carosabila se pot e8ecuta
marcae sub *orma de inscriptii9 simboluri si *i:uri!
?2) 'e autostrazi9 pe drumurile e8pres si pe drumuri nationale desc=ise tra*icului international ?%)9 la
e8tremitatile partii carosabile se aplica marcae rezonatoare pentru avertizarea conducatorilor de
autove=icule la iesirea de pe partea carosabila!
&/$! 73
?1) >arcaele9 cum suntB sa:etile9 inscriptiile9 liniile paralele sau oblice9 pot *i *olosite pentru a repeta
semni*icatia indicatoarelor sau pentru a da participantilor la tra*ic indicatii care nu le pot *i *urnizate9 in mod
adecvat9 prin indicatoare!
?2) >arcaul sub *orma unei sau unor sa:eti9 aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue9
obli:a la urmarea directiei sau directiilor ast*el indicate! Sa:eata de repliere care este oblica *ata de a8ul
drumului9 aplicata pe o banda sau intercalata intr-un marca lon:itudinal *ormat din linii discontinue9
semnalizeaza obli:atia ca ve=iculul care nu se a*la pe banda indicata de sa:eata sa *ie condus pe acea banda!
?3) >arcaul *ormat dintr-o linie in zi:-za: semni*ica interzicerea stationarii ve=iculelor pe partea
drumului pe care este aplicat! - ast*el de linie completata cu inscrisul #Dus# sau #$a8i# poate *i *olosita
pentru semnalizarea statiilor de autobuze si troleibuze9 respectiv de ta8imetre!
?2) >arcaul aplicat in a*ara benzilor9 *ormat din linii paralele9 inconurate sau nu cu o linie de contur9
delimiteaza spatiul interzis circulatiei!
?5) >arcaele se pot aplica si pe ziduri de spriin9 parapete de protectie sau alte amenaari rutiere laterale
drumului9 pentru a le *ace mai vizibile conducatorilor de ve=icule!
?1) >arcaele sunt de re:ula de culoare alba9 cu e8ceptia celor ce se aplica pe elementele laterale
drumului9 care sunt de culoare alba9 nea:ra sau :albena si nea:ra9 precum si a celor provizorii9 *olosite la
or:anizarea circulatiei in zona lucrarilor9 care sunt de culoare :albena! 5n zonele periculoase sau unde
stationarea ve=iculelor este limitata in timp9 marcaele pot *i si de alte culori!
S%"$5A(%& a 5-a
Semnalizarea limitelor laterale ale plat*ormei drumului si a lucrarilor
&/$! 72
?1) 5n a*ara localitatilor9 limitele laterale ale plat*ormei drumului se semnalizeaza cu stalpi de :=idare
lamelari9 de culoare alba9 omolo:ati9 instalati la intervale de 50 m intre ei9 sau prin parapete! 'e stalpii de
:=idare lamelari si pe parapete se aplica dispozitive re*lectorizante de culoare rosie si alba sau :albena!
Dispozitivele re*lectorizante de culoare rosie trebuie sa *ie vizibile numai pe partea dreapta a drumului in
sensul de mers! >aterialele din care sunt con*ectionati stalpii de :=idare lamelari nu trebuie sa *ie dure!
?2) Dispozitivele re*lectorizante pentru semnalizarea limitelor plat*ormei drumului se pot monta si pe
parapetele de protectie9 peretii tunelelor9 zidurile de spriin sau pe alte amenaari rutiere ori instalatii laterale
drumului!
&/$! 75
?1) Semnalizarea lucrarilor e8ecutate pe drumurile publice este obli:atorie si se realizeaza in scopul
asi:urarii des*asurarii in conditii corespunzatoare a circulatiei pe sectorul de drum ramas nea*ectat sau9 dupa
caz9 in scopul devierii acesteia pe variante ocolitoare si are semni*icatia interzicerii circulatiei in zona
a*ectata de lucrari!
?2) Sectoarele de drum a*ectate de lucrari trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare si miloace au8iliare
de semnalizare rutiera9 precum sema*oare9 balize directionale9 panouri9 conuri de diriare9 bariere9 :arduri9
parapete din material plastic lestabile si carucioare portsemnalizare9 prevazute cu elemente *luorescent-
re*lectorizante! &cestea nu trebuie con*ectionate din materiale dure9 iar pe timp de noapte trebuie insotite de
lampi cu lumina :albena intermitenta!
?3) 'entru or:anizarea circulatiei pe sectoarele de drum public a*late in lucru se instaleaza indicatoare si
balize re*lectorizante sau9 dupa caz9 amenaari rutiere tip #limitatoare de viteza# si se aplica marcae9
corespunzator situatiei create! Daca este cazul9 diriarea circulatiei se realizeaza prin semnale luminoase ori
semnale ale lucratorului de drumuri desemnat si special instruit!
&/$! 71
?1) Semnalizarea instituita pe sectoarele de drum pe care se e8ecuta lucrari trebuie intretinuta si
modi*icata corespunzator evolutiei acestora! @a terminarea lucrarilor e8ecutantul trebuie sa asi:ure9
concomitent cu repararea sectorului de drum public a*ectat9 si re*acerea semnalizarii initiale sau modi*icarea
ei9 potrivit noilor conditii de circulatie!
?2) 'ersoanele care e8ecuta lucrari de orice natura pe partea carosabila a drumului public sunt obli:ate sa
poarte ec=ipament de protectie-avertizare *luorescent si re*lectorizant9 de culoare :albena sau portocalie9
pentru a *i observate cu usurinta de participantii la tra*ic!
&/$! 73
(icio lucrare care a*ecteaza drumul public nu poate *i inceputa sau9 dupa caz9 continuata daca e8ecutantul
acesteia nu are autorizarea administratorului drumului si acordul politiei9 daca nu a realizat semnalizarea
temporara corespunzatoare9 iar termenul aprobat a *ost depasit ori lucrarea se e8ecuta in alte conditii decat
cele stabilite in autorizatie sau acord!
S%"$5A(%& a 1-a
Semnalele politistilor si ale altor persoane care dirieaza circulatia
&/$! 77
?1) Semnalele politistului care dirieaza circulatia au urmatoarele semni*icatiiB
a) bratul ridicat vertical semni*ica #atentie9 oprire# pentru toti participantii la tra*ic care se apropie9 cu
e8ceptia conducatorilor de ve=icule care nu ar mai putea opri in conditii de si:uranta! Daca semnalul este dat
intr-o intersectie9 aceasta nu impune oprirea conducatorilor de ve=icule care se a*la dea an:aati in
traversare4
b) bratul sau bratele intinse orizontal semni*ica #oprire# pentru toti participantii la tra*ic care9 indi*erent de
sensul lor de mers9 circula din directia sau directiile intersectate de bratul sau bratele intinse! Dupa ce a dat
acest semnal9 politistul poate cobori bratul sau bratele9 pozitia sa insemnand9 de asemenea9 #oprire# pentru
participantii la tra*ic care vin din *ata ori din spate4
c) balansarea9 pe timp de noapte9 in plan vertical9 a unui dispozitiv cu lumina rosie ori a bastonului
*luorescent-re*lectorizant semni*ica #oprire# pentru participantii la tra*ic spre care este indreptat4
d) balansarea pe verticala a bratului9 avand palma orientata catre sol9 semni*ica reducerea vitezei4
e) rotirea vioaie a bratului semni*ica marirea vitezei de deplasare a ve=iculelor sau :rabirea traversarii
drumului de catre pietoni!
?2) 'olitistul care dirieaza circulatia poate e*ectua semnal cu bratul ca ve=iculul sa avanseze9 sa
depaseasca9 sa treaca prin *ata ori prin spatele sau9 sa il ocoleasca prin partea sa stan:a sau dreapta9 iar
pietonii sa traverseze drumul ori sa se opreasca!
?3) @a e*ectuarea comenzilor prevazute la alin! ?1) si ?2)9 politistul poate *olosi si *luierul!
&/$! 76
?1) -prirea participantilor la tra*ic este obli:atorie si la semnalele date deB
a) politistii de *rontiera4
b) indrumatorii de circulatie ai >inisterului &pararii4
c) a:entii de cale *erata9 la trecerile la nivel4
d) personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice4
e) membrii patrulelor scolare de circulatie9 la trecerile pentru pietoni din apropierea unitatilor de
invatamant4
*) nevazatori9 prin ridicarea bastonului alb9 atunci cand acestia traverseaza strada!
?2) 'ersoanele prevazute la alin! ?1) lit! a)-d) pot e*ectua si urmatoarele semnaleB
a) balansarea bratului in plan vertical9 cu palma mainii orientata catre sol sau cu un miloc de semnalizare9
care semni*ica reducerea vitezei4
b) rotirea vioaie a bratului9 care semni*ica marirea vitezei de deplasare a ve=iculelor9 inclusiv :rabirea
traversarii drumului de catre pietoni!
&/$! 60
'ersoanele prevazute la art! 77 alin! ?1) si la art! 76 alin! ?1) lit! a)-e) care dirieaza circulatia trebuie sa *ie
ec=ipate si plasate ast*el incat sa poata *i observate si recunoscute cu usurinta de catre participantii la tra*ic!
S%"$5A(%& a 3-a
Semnalele utilizate de conducatorii autove=iculelor cu re:im de circulatie prioritara si obli:atiile celorlalti
participanti la tra*ic
&/$! 61
?1) Semnalele miloacelor speciale de avertizare9 lumino
se si sonore9 se *olosesc de catre conducatorii autove=iculelor prevazute la art! 32 alin! ?2) lit! a) si b) din
-rdonanta de ur:enta a ;uvernului nr! 165<20029 republicata9 cu modi*icarile si completarile ulterioare9
numai daca interventia sau misiunea impune ur:enta!
?2) Semnalele miloacelor de avertizare luminoasa pot *i *olosite si *ara a *i insotite de cele sonore9 in
*unctie de natura misiunii ori de conditiile de tra*ic9 situatie in care autove=iculul respectiv nu are re:im de
circulatie prioritara!
?3) Se interzice utilizarea semnalelor miloacelor de avertizare sonora separat de cele luminoase!
&/$! 62
?1) 'olitistul rutier a*lat intr-un autove=icul al politiei poate utiliza si dispozitive luminoase cu mesae
variabile pentru a transmite o dispozitie sau o indicatie participantilor la tra*ic! &ceste semnale pot *i
adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin ampli*icatorul de voce!
?2) 'olitistul rutier a*lat intr-un autove=icul al politiei poate e8ecuta semnale cu bratul9 cu sau *ara baston
re*lectorizant9 scos pe partea laterala dreapta a ve=iculului! &cest semnal semni*ica oprire pentru
conducatorii ve=iculelor care circula in spatele autove=iculului politiei! &celasi semnal e*ectuat pe partea
stan:a a autove=iculului semni*ica oprire pentru conducatorii ve=iculelor care circula pe banda din partea
stan:a in acelasi sens de mers ori in sens opus celui al autove=iculului politiei!
&/$! 63
"onducatorii de autove=icule care se apropie de o coloana o*iciala o pot depasi daca li se semnalizeaza
aceasta manevra de catre politistul rutier! Se interzice altor participanti la tra*ic intercalarea sau atasarea la o
ast*el de coloana o*iciala!
&/$! 62
?1) "oloanele o*iciale se insotesc de ec=ipae ale politiei rutiere9 in conditiile stabilite prin instructiuni
emise de ministrul administratiei si internelor!
?2) "oloanele de ve=icule cu speci*ic militar se insotesc de autove=icule de control al circulatiei
apartinand >inisterului &pararii9 care au in *unctiune miloacele speciale de avertizare sonore9 precum si
cele luminoase de culoare albastra!
&/$! 65
Ce=iculele care9 prin constructie sau datorita incarcaturii transportate9 depasesc masa si<sau :abaritul
prevazute de normele le:ale9 precum si transporturile speciale pot *i insotite de ec=ipae ale politiei rutiere
numai cu aprobarea 5nspectoratului ;eneral al 'olitiei /omane!
"&'! C
/e:uli de circulatie
S%"$5A(%& 1
/e:uli :enerale
&/$! 61
?1) 'articipantii la tra*ic sunt obli:ati sa anunte administratorul drumului public ori cea mai apropiata
unitate de politie atunci cand au cunostinta despre e8istenta pe drum a unui obstacol sau a oricarei alte
situatii periculoase pentru *luenta si si:uranta circulatiei!
?2) Se interzice oricarei persoane sa arunce9 sa lase sau sa abandoneze obiecte9 materiale ori substante sau
sa creeze obstacole pe drumul public! 'ersoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public
este obli:ata sa il inlature si9 daca nu este posibil9 sa ii semnalizeze prezenta si sa anunte imediat
administratorul drumului public si cea mai apropiata unitate de politie!
&/$! 63
?1) "opiii cu varsta sub 12 ani sau cu inaltimea sub 150 cm trebuie sa poarte centuri de si:uranta adaptate
:reutatii si dimensiunilor lor9 iar cei cu varsta sub 3 ani se transporta numai in dispozitive de retinere
omolo:ate!
?2) "onducatorilor de autove=icule le este interzis sa transporte copii cu varsta de pana la 12 ani pe
scaunul din *ata9 c=iar daca sunt tinuti in brate de persoane maore9 in timpul deplasarii pe drumurile publice!
?3) Se interzice conducatorilor de autove=icule9 precum si persoanelor care ocupa scaunul din *ata sa tina
in brate animale in timpul deplasarii pe drumurile publice!
?2) Se e8cepteaza de la obli:atia de a purta centura de si:urantaB
a) conducatorii de autoturisme pe timpul e8ecutarii manevrei de mers inapoi sau care stationeaza4
b) *emeile in stare vizibila de :raviditate4
c) conducatorii de autoturisme care e8ecuta servicii de transport public de persoane9 in re:im de ta8i9 cand
transporta pasa:eri4
d) persoanele care au certi*icat medical in care sa *ie mentionata a*ectiunea care contraindica purtarea
centurii de si:uranta4
e) instructorii auto9 pe timpul pre:atirii practice a persoanelor care invata sa conduca un autove=icul pe
drumurile publice sau e8aminatorul din cadrul autoritatii competente in timpul des*asurarii probelor practice
ale e8amenului pentru obtinerea permisului de conducere!
?5) 'ersoanele prevazute la alin! ?2) lit! d) sunt obli:ate sa aiba asupra lor certi*icatul medical9 in
continutul caruia trebuie sa *ie mentionata durata de valabilitate a acestuia!
?1) &*ectiunile medicale pentru care se acorda scutire de la portul centurii de si:uranta9 precum si modelul
certi*icatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii publice9 care se publica in >onitorul
-*icial al /omaniei9 'artea 5!
&/$! 67
?1) Se interzice transportul pe motociclete si pe mopede a mai multe persoane decat locurile stabilite prin
constructie9 precum si al obiectelor voluminoase!
?2) "opiii in varsta de pana la 3 ani9 daca sunt tinuti in brate9 precum si cei de pana la 12 ani se transporta
numai in atasul motocicletelor!
&/$! 66
?1) "irculatia pe drumurile publice a ve=iculelor care nu sunt supuse inmatricularii sau inre:istrarii9 cu
e8ceptia bicicletelor si a celor trase sau impinse cu mana9 este permisa numai in timpul zilei!
?2) Se interzice conducatorilor ve=iculelor prevazute la alin! ?1) sa circule cu acestea cu o viteza mai mare
de 30 Im<=!
S%"$5A(%& a 2-a
Atilizarea partii carosabile
&/$! 100
?1) Ce=iculele trebuie conduse numai pe drumurile9 pr)ile carosabile9 benzile sau pistele stabilite pentru
cate:oria din care *ac parte! Jn cazul Hn care pe drumurile publice nu sunt amenaate benzi sau piste speciale
pentru biciclete +i celelalte ve=icule *r motor9 acestea pot *i conduse +i pe acostament Hn sensul de mers9
dac circula)ia se poate *ace *r pericol!
?2) Ce=iculele din cate:oria &>9 &19 &2 +i &9 atunci cnd circul pe drumul public9 trebuie conduse
numai pe un sin:ur rnd!
-----------
&rt! 100 a *ost modi*icat de pct! 12 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139 publicat Hn
>-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
&/$! 101
"and drumul are doua sau mai multe benzi pe sensul de mers9 ve=iculele se conduc pe banda situata lan:a
acostament sau bordura! "elelalte benzi pot *i *olosite succesiv9 de la dreapta spre stan:a9 daca banda de
circulatie utilizata este ocupata9 cu obli:atia de a reveni pe banda din dreapta atunci cand acest lucru este
posibil!
&/$! 102
Ce=iculele :rele9 lente sau cu mase ori :abarite depasite sau cele care se deplaseaza cu viteza redusa
trebuie conduse numai pe banda de lan:a acostament sau bordura9 daca in sensul de mers nu este amenaata
o banda destinata acestora!
&/$! 103
'e drumul public cu cel mult doua benzi pe sens si cu o a treia banda pe care este amplasata linia
tramvaiului lan:a a8a drumului9 conducatorii de ve=icule pot *olosi aceasta banda9 cu obli:atia sa lase libera
calea tramvaiului9 la apropierea acestuia!
&/$! 102
Ce=iculele care e*ectueaza transport public de persoane se conduc pe banda rezervata acestora9 daca o
ast*el de banda e8ista si este semnalizata ca atare! 'e aceeasi banda pot circula si autove=iculele cu re:im de
circulatie prioritara cand se deplaseaza in actiuni de interventii sau in misiuni care au caracter de ur:enta!
&/$! 105
Se interzice intrarea intr-o intersectie c=iar daca semnalul luminos ori un indicator de prioritate permite9
daca din cauza a:lomerarii circulatiei conducatorul de ve=icul risca sa ramana imobilizat9 stanenind sau
impiedicand des*asurarea tra*icului!
S%"$5A(%& a 3-a
/e:uli pentru circulatia ve=iculelor
F 1! 'ozitii in timpul mersului si circulatia pe benzi
&/$! 101
?1) 'e un drum public prevazut cu minimum 3 benzi pe sens9 cand conducatorii a doua autove=icule
circula in aceeasi directie9 dar pe benzi di*erite9 si intentioneaza sa se inscrie pe banda libera dintre ei9 cel
care circula pe banda din dreapta este obli:at sa permita celui care vine din stan:a sa ocupe acea banda!
?2) 'e drumul public cu mai multe benzi9 conducatorii de autove=icule care circula pe o banda care se
s*arseste9 pentru a continua deplasarea pe banda din stan:a trebuie sa permita trecerea ve=iculelor care
circula pe acea banda!
&/$! 103
?1) @a intersectiile prevazute cu indicatoare si<sau cu marcae pentru semnalizarea directiei de mers9
conducatorii de ve=icule trebuie sa se incadreze pe benzile corespunzatoare directiei de mers voite cu cel
putin 50 m inainte de intersectie si sunt obli:ati sa respecte semni*icatia indicatoarelor si marcaelor!
?2) @a intersectiile *ara marcae de delimitare a benzilor9 conducatorii ve=iculelor ocupa in mers9 cu cel
putin 50 m inainte de intersectie9 urmatoarele pozitiiB
a) randul de lan:a bordura sau acostament9 cei care vor sa sc=imbe directia de mers spre dreapta4
b) randul de lan:a a8a drumului sau de lan:a marcaul de separare a sensurilor9 cei care vor sa sc=imbe
directia de mers spre stan:a! "and circulatia se des*asoara pe drumuri cu sens unic9 conducatorii de ve=icule
care intentioneaza sa vireze la stan:a sunt obli:ati sa ocupe randul de lan:a bordura sau acostamentul din
partea stan:a4
c) oricare dintre randuri9 cei care vor sa mear:a inainte!
?3) Daca in intersectie circula si tramvaie9 iar spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia
pe doua sau mai multe randuri9 toti conducatorii de ve=icule9 indi*erent de directia de deplasare9 vor circula
pe un sin:ur rand9 lasand liber traseul tramvaiului!
?2) 5n cazul in care tramvaiul este oprit intr-o statie *ara re*u:iu pentru pietoni9 ve=iculele trebuie sa
opreasca in ordinea sosirii9 in spatele acestuia9 si sa isi reia deplasarea numai dupa ce usile tramvaiului au
*ost inc=ise si s-au asi:urat ca nu pun in pericol si:uranta pietonilor an:aati in traversarea drumului public!
&/$! 107
Sc=imbarea directiei de mers prin virare la dreapta sau la stan:a este interzisa in locurile unde sunt
instalate indicatoare cu aceasta semni*icatie!
&/$! 106
Daca in apropierea unei intersectii este instalat un indicator sau aplicat un marca care obli:a sa se circule
intr-o anumita directie9 ve=iculele trebuie sa *ie conduse numai in directia sau directiile indicate!
&/$! 110
?1) 5n situatiile in care e8ista benzi speciale pentru e8ecutarea manevrei9 sc=imbarea directiei de deplasare
se *ace prin stan:a centrului ima:inar al intersectiei9 iar daca e8ista un marca de :=idare9 cu respectarea
semni*icatiei acestuia!
?2) Sc=imbarea directiei de mers spre stan:a9 in cazul ve=iculelor care intra intr-o intersectie circuland pe
acelasi drum in aliniament9 dar din sensuri opuse9 se e*ectueaza prin stan:a centrului intersectiei9 *ara
intersectarea traiectoriei acestora!
?3) &menaarile rutiere sau obstacolele din zona mediana a partii carosabile se ocolesc prin partea dreapta!
&/$! 111
Se interzice circulatia participantilor la tra*ic pe sectoarele de drum public la inceputul carora sunt
instalate indicatoare ce interzic accesul!
F 2! Semnalele conducatorilor de ve=icule
&/$! 112
"onducatorii de ve=icule semnalizeaza cu miloacele de avertizare luminoasa9 sonora sau cu bratul9 dupa
caz9 inaintea e*ectuarii oricarei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat!
&/$! 113
?1) >iloacele de avertizare sonora trebuie *olosite de la o distanta de cel putin 25 m *ata de cei carora li
se adreseaza9 pe o durata de timp care sa asi:ure perceperea semnalului si *ara sa ii determine pe acestia la
manevre ce pot pune in pericol si:uranta circulatiei!
?2) Semnalizarea cu miloacele de avertizare sonora nu poate *i *olosita in zonele de actiune a
indicatorului #"la8onarea interzisa#!
?3) Se e8cepteaza de la prevederile alin! ?2)B
a) conducatorii autove=iculelor cu re:im de circulatie prioritara cand se deplaseaza in actiuni de
interventii sau in misiuni care au caracter de ur:enta4
b) conducatorii autove=iculelor care *olosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat!
&/$! 112
?1) "onductorii de autove=icule +i tramvaie sunt obli:a)i s *oloseasc instala)iile de iluminare +i<sau
semnalizare a acestora9 dup cum urmeazB
-----------
'artea introductiv a alin! ?1) al art! 112 a *ost modi*icat de pct! 15 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din
10 iulie 20139 publicat Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
a) luminile de pozitie sau de stationare pe timpul imobilizarii ve=iculului pe partea carosabila in a*ara
localitatilor9 de la lasarea serii si pana in zorii zilei9 ziua cand ploua torential9 nin:e abundent sau este ceata
densa ori in alte conditii care reduc vizibilitatea pe drumul public4
b) luminile de intalnire sau de drum9 in mers9 atat in localitati9 cat si in a*ara acestora9 dupa :radul de
iluminare a drumului public4
c) luminile de intalnire si cele de ceata pe timp de ceata densa4
d) luminile de intalnire ale autove=iculelor care insotesc coloane militare sau corte:ii9 transporta :rupuri
or:anizate de persoane si cele care tracteaza alte ve=icule sau care transporta mar*uri ori produse
periculoase9 in timpul zilei4
e) luminile de intalnire atunci cand ploua torential9 nin:e abundent ori in alte conditii care reduc
vizibilitatea pe drum4
*) luminile pentru mersul inapoi atunci cand ve=iculul este manevrat catre inapoi4
:) luminile indicatoare de directie pentru semnalizarea sc=imbarii directiei de mers9 inclusiv la punerea in
miscare a ve=iculului de pe loc!
?2) 'e timpul noptii9 la apropierea a doua ve=icule care circula din sensuri opuse9 conducatorii acestora
sunt obli:ati ca de la o distanta de cel putin 200 m sa *oloseasca luminile de intalnire concomitent cu
reducerea vitezei! "and conducatorul de autove=icul se apropie de un autove=icul care circula in *ata sa9
acesta este obli:at sa *oloseasca luminile de intalnire de la o distanta de cel putin 100 m!
?3) 'e timpul noptii sau in conditii de vizibilitate redusa conducatorii de autove=icule si tramvaie care se
apropie de o intersectie nediriata prin semnale luminoase sau de catre politisti sunt obli:ati sa semnalizeze
prin *olosirea alternanta a luminilor de intalnire cu cele de drum daca nu incalca ast*el prevederile alin! ?2)!
?2) 'e timpul noptii sau in conditii de vizibilitate redusa autove=iculele sau remorcile cu de*ectiuni la
sistemul de iluminare si semnalizare luminoasa nu pot *i conduse sau remorcate *ara a avea in *unctiune pe
partea stan:a9 in *ata o lumina de intalnire si in spate una de pozitie!
?5) @uminile de avarie se *olosesc in urmatoarele situatiiB
a) cand ve=iculul este imobilizat involuntar pe partea carosabila4
b) cand ve=iculul se deplaseaza *oarte lent si<sau constituie el insusi un pericol pentru ceilalti participanti
la tra*ic4
c) cand autove=iculul sau tramvaiul este remorcat!
?1) Jn situa)iile prevzute la alin! ?5)9 conductorii de autove=icule +i tramvaie trebuie s pun Hn *unc)iune
luminile de avarie9 Hn mod succesiv9 Hn ordinea opririi +i Hn cazul Hn care aceast manevr este impus de
blocarea circula)iei pe sensul de mers!
-----------
&lin! ?1) al art! 112 a *ost modi*icat de pct! 15 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139
publicat Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
?3) "and circula prin tunel conducatorul de ve=icul este obli:at sa *oloseasca luminile de intalnire!
&/$! 115
An ve=icul poate *i oprit sau stationat cu toate luminile stinse9 in locurile in care aceste manevre sunt
permise9 atunci cand se a*laB
a) pe un drum iluminat9 ast*el incat ve=iculul este vizibil de la o distanta de cel putin 50 m4
b) in a*ara partii carosabile9 pe un acostament consolidat4
c) in localitati9 la mar:inea partii carosabile9 in cazul motocicletelor cu doua roti9 *ara atas si a mopedelor9
care nu sunt prevazute cu sursa de ener:ie!
&/$! 111
?1) "onducatorii de ve=icule sunt obli:ati sa semnalizeze sc=imbarea directiei de deplasare9 depasirea9
oprirea si punerea in miscare!
?2) 5nten)ia conductorilor de autove=icule +i tramvaie de a sc=imba direc)ia de mers9 de a ie+i dintr-un
rnd de ve=icule sta)ionate ori de a intra Hntr-un asemenea rnd9 de a trece pe o alt band de circula)ie sau
de a vira spre dreapta ori spre stn:a sau a celor care urmeaz s e*ectueze Hntoarcere9 dep+ire ori oprire se
semnalizeaz prin punerea Hn *unc)iune a luminilor indicatoare de direc)ie cu cel pu)in 50 m Hn localit)i +i
100 m Hn a*ara localit)ilor Hnainte de Hnceperea e*ecturii manevrelor!
-----------
&lin! ?2) al art! 111 a *ost modi*icat de pct! 11 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139
publicat Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
?3) /educerea vitezei de deplasare sau oprirea autove=iculelor +i tramvaielor pe partea carosabil se
semnalizeaz cu lumina ro+ie din spate!
-----------
&lin! ?3) al art! 111 a *ost modi*icat de pct! 11 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139
publicat Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
&/$! 113
?1) "onducatorii ve=iculelor cu doua roti9 precum si ai celor cu tractiune animala ori ai celor trase sau
impinse cu mana sunt obli:ati sa e*ectueze urmatoarele semnaleB
a) bratul stan: intins orizontal atunci cand intentioneaza sa sc=imbe directia de mers spre stan:a sau de a
depasi4
b) bratul drept intins orizontal atunci cand intentioneaza sa sc=imbe directia de mers spre dreapta4
c) bratul drept intins orizontal balansat in plan vertical atunci cand intentioneaza sa opreasca!
?2) Semnalele prevazute la alin! ?1) trebuie e*ectuate cu cel putin 25 m inainte de e*ectuarea manevrelor!
F 3! Depasirea
&/$! 117
"onducatorul de ve=icul care e*ectueaza depasirea este obli:atB
a) sa se asi:ure ca acela care il urmeaza sau il preceda nu a semnalizat intentia inceperii unei manevre
similare si ca poate depasi *ara a pune in pericol sau *ara a staneni circulatia din sens opus4
b) sa semnalizeze intentia de e*ectuare a depasirii4
c) sa pastreze in timpul depasirii o distanta laterala su*icienta *ata de ve=iculul depasit4
d) sa reintre pe banda sau in sirul de circulatie initial dupa ce a semnalizat si s-a asi:urat ca poate e*ectua
aceasta manevra in conditii de si:uranta pentru ve=iculul depasit si pentru ceilalti participanti la tra*ic!
&/$! 116
"onducatorul de ve=icul care urmeaza sa *ie depasit este obli:atB
a) sa nu mareasca viteza de deplasare4
b) sa circule cat mai aproape de mar:inea din dreapta a partii carosabile sau a benzii pe care se
deplaseaza!
&/$! 120
?1) Se interzice depasirea ve=iculelorB
a) in intersectii cu circulatia nediriata4
b) in apropierea var*urilor de rampa9 cand vizibilitatea este redusa sub 50 m4
c) in curbe si in orice alte locuri unde vizibilitatea este redusa sub 50 m4
d) pe pasae denivelate9 pe poduri9 sub poduri si in tuneluri! 'rin e8ceptie9 pot *i depasite in aceste locuri
ve=iculele cu tractiune animala9 motocicletele *ara atas9 mopedele si bicicletele9 daca vizibilitatea asupra
drumului este asi:urata pe o distanta mai mare de 20 m9 iar latimea drumului este de cel putin 3 m4
e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare si marcae4
*) pe trecerile la nivel cu calea *erata curenta si la mai putin de 50 m inainte de acestea4
:) in dreptul statiei pentru tramvai9 atunci cand acesta este oprit9 iar statia nu este prevazuta cu re*u:iu
pentru pietoni4
=) in zona de actiune a indicatorului #Depasirea interzisa#4
i) cand pentru e*ectuarea manevrei se incalca marcaul continuu9 simplu sau dublu9 care desparte sensurile
de mers9 iar autove=iculul circula9 c=iar si partial9 pe sensul opus9 ori se incalca marcaul care delimiteaza
spatiul de interzicere4
) cand din sens opus se apropie un alt ve=icul9 iar conducatorul acestuia este obli:at sa e*ectueze manevre
de evitare a coliziunii4
I) pe sectorul de drum unde s-a *ormat o coloana de ve=icule in asteptare9 daca prin aceasta se intra pe
sensul opus de circulatie!
?2) Se interzice depasirea coloanei o*iciale!
F 2! Citeza si distanta intre ve=icule
&/$! 121
?1) "onducatorii de ve=icule sunt obli:ati sa respecte viteza ma8ima admisa pe sectorul de drum pe care
circula si pentru cate:oria din care *ace parte ve=iculul condus9 precum si cea impusa prin miloacele de
semnalizare!
?2) (erespectarea re:imului de viteza stabilit con*orm le:ii se constata de catre politistii rutieri9 cu
miloace te=nice omolo:ate si veri*icate metrolo:ic!
?3) &dministratorul drumului public este obli:at sa instaleze indicatoare pentru re:lementarea re:imului
de viteza!
?2) 5n a*ara localitatilor9 inaintea statiilor miloacelor de transport public de persoane si<sau a trecerilor
pentru pietoni9 la o distanta de 100 m *ata de acestea9 administratorul drumului este obli:at sa realizeze
amenaari rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a ve=iculelor!
&/$! 122
Se interzice conducatorilor de ve=icule sa reduca brusc viteza ori sa e*ectueze o oprire neasteptata9 *ara
motiv intemeiat!
&/$! 123
"onducatorul de ve=icul este obli:at sa circule cu o viteza care sa nu depaseasca 30 Im<= in localitati sau
50 Im<= in a*ara localitatilor9 in urmatoarele situatiiB
a) la trecerea prin intersectiile cu circulatie nediriata4
b) in curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau in care vizibilitatea este mai mica de 50 m4
c) la trecerea pe lan:a :rupuri or:anizate9 coloane militare sau corte:ii9 indi*erent daca acestea se a*la in
mers sau stationeaza pe partea carosabila a drumurilor cu o sin:ura banda de circulatie pe sens4
d) la trecerea pe lan:a animale care sunt conduse pe partea carosabila sau pe acostament4
e) cand partea carosabila este acoperita cu polei9 :=eata9 zapada batatorita9 maz:a sau piatra cubica
umeda4
*) pe drumuri cu denivelari9 semnalizate ca atare4
:) in zona de actiune a indicatorului de avertizare #"opii# in intervalul orar 3900-229009 precum si a
indicatorului #&ccident#4
=) la trecerile pentru pietoni nesema*orizate9 semnalizate prin indicatoare si marcae9 cand drumul public
are cel mult o banda pe sens9 iar pietonii a*lati pe trotuar9 in imediata apropiere a partii carosabile9
intentioneaza sa se an:aeze in traversare4
i) la sc=imbarea directiei de mers prin virae4
) cand vizibilitatea este sub 100 m in conditii de ceata9 ploi torentiale9 ninsori abundente!
&/$! 122
&dministratorul drumului public este obli:at ca in locurile prevazute la art! 123 sa instaleze indicatoare de
avertizare si sa ia masuri pentru realizarea de amenaari rutiere care sa determine conducatorii de ve=icule sa
reduca viteza de deplasare!
F 5! /e:uli re*eritoare la manevre
&/$! 125
'entru a putea intoarce ve=iculul de pe un sens de mers pe celalalt prin manevrare inainte si inapoi sau
prin vira9 conducatorul acestuia este obli:at sa semnalizeze si sa se asi:ure ca din *ata9 din spate sau din
lateral nu circula in acel moment niciun ve=icul!
&/$! 121
Se interzice intoarcerea ve=icululuiB
a) in locurile in care este interzisa oprirea voluntara a ve=iculelor9 cu e8ceptia cazurilor prevazute la art!
122 lit! *)4
b) in intersectiile in care este interzis viraul la stan:a9 precum si in cele in care9 pentru e*ectuare9 este
necesara manevrarea inainte si inapoi a ve=iculului4
c) in locurile unde soliditatea drumului nu permite4
d) pe drumurile cu sens unic4
e) pe marcaul pietonal4
*) in locurile in care este instalat indicatorul #5ntoarcerea interzisa#!
&/$! 123
?1) 'e drumurile publice in:uste si<sau cu declivitate9 unde trecerea ve=iculelor care circula din sensuri
opuse9 unele pe lan:a altele9 este imposibila sau periculoasa9 se procedeaza dupa cum urmeazaB
a) la intalnirea unui ansamblu de ve=icule cu un ve=icul conducatorul acestuia din urma trebuie sa
manevreze cu spatele4
b) la intalnirea unui ve=icul :reu cu un ve=icul usor9 conducatorul acestuia din urma trebuie sa manevreze
cu spatele4
c) la intalnirea unui ve=icul care e*ectueaza transport public de persoane cu un ve=icul de transport
mar*uri conducatorul acestuia din urma trebuie sa manevreze cu spatele!
?2) 5n cazul ve=iculelor de aceeasi cate:orie9 obli:atia de a e*ectua o manevra de mers inapoi revine
conducatorului care urca9 cu e8ceptia cazului cand este mai usor si e8ista conditii pentru conducatorul care
coboara sa e8ecute aceasta manevra9 mai ales atunci cand se a*la aproape de un re*u:iu!
&/$! 127
?1) Se interzice mersul inapoi cu ve=icululB
a) in cazurile prevazute la art! 1219 cu e8ceptia lit! d)4
b) pe o distanta mai mare de 50 m4
c) la iesirea de pe proprietati alaturate drumurilor publice!
?2) 5n locurile in care mersul inapoi este permis9 dar vizibilitatea in spate este impiedicata9 ve=iculul poate
*i manevrat inapoi numai atunci cand conducatorul acestuia este diriat de cel putin o persoana a*lata in a*ara
ve=iculului!
?3) 'ersoana care dirieaza manevrarea cu spatele a unui ve=icul este obli:ata sa se asi:ure ca manevra se
e*ectueaza *ara a pune in pericol si:uranta participantilor la tra*ic!
?2) >ersul inapoi cu autove=iculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare! Se
recomanda dotarea autove=iculelor si cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre!
F 1! 5ntersectii si obli:atia de a ceda trecerea
&/$! 126
?1) Ce=iculul care circula pe un drum public pe care este instalat unul dintre indicatoarele avand
semni*icatiaB #Drum cu prioritate#9 #5ntersectie cu un drum *ara prioritate# sau #'rioritate *ata de circulatia
din sens invers# are prioritate de trecere!
?2) "and doua ve=icule urmeaza sa se intalneasca intr-o intersectie diriata prin indicatoare9 venind de pe
doua drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeasi semni*icatie9 ve=iculul care vine din dreapta
are prioritate!
&/$! 130
"onducatorul de ve=icul care se apropie de intrarea intr-o intersectie9 simultan cu un autove=icul cu re:im
de circulatie prioritara care are in *unctiune semnalele luminoase si sonore9 are obli:atia sa ii acorde
prioritate de trecere!
&/$! 131
?1) @a apropierea de o statie pentru miloace de transport public de persoane prevazuta cu alveola9 din care
conducatorul unui ast*el de ve=icul semnalizeaza intentia de a iesi9 conducatorul ve=iculului care circula pe
banda de lan:a acostament sau bordura este obli:at sa reduca viteza si9 la nevoie9 sa opreasca pentru a-i
permite reintrarea in tra*ic!
?2) "onducatorii de ve=icule sunt obli:ati sa acorde prioritate de trecere pietonilor a*lati pe partea
carosabila pentru a urca in tramvai sau dupa ce au coborat din acesta9 daca tramvaiul este oprit in statie *ara
re*u:iu!
&/$! 132
"onducatorul ve=iculului al carui mers inainte este obturat de un obstacol sau de prezenta altor
participanti la tra*ic9 care impune trecerea pe sensul opus9 este obli:at sa reduca viteza si9 la nevoie9 sa
opreasca pentru a permite trecerea ve=iculelor care circula din sens opus!
&/$! 133
5n cazul prevazut la art! 51 alin! ?2)9 conducatorii ve=iculelor sunt obli:ati sa acorde prioritate de trecere
participantilor la tra*ic cu care se intersecteaza si care circula con*orm semni*icatiei culorii sema*orului care
li se adreseaza!
&/$! 132
@a iesirea din zonele rezidentiale sau pietonale9 conducatorii de ve=icule sunt obli:ati sa acorde prioritate
de trecere tuturor ve=iculelor cu care se intersecteaza!
&/$! 135
"onducatorul de ve=icul este obli:at sa acorde prioritate de trecere si in urmatoarele situatiiB
a) la intersectia nediriata atunci cand patrunde pe un drum national venind de pe un drum udetean9
comunal sau local4
b) la intersectia nediriata atunci cand patrunde pe un drum udetean venind de pe un drum comunal sau
local4
c) la intersectia nediriata atunci cand patrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local4
d) cand urmeaza sa patrunda intr-o intersectie cu circulatie in sens :iratoriu *ata de cel care circula in
interiorul acesteia4
e) cand circula in panta *ata de cel care urca9 daca pe sensul de mers al celui care urca se a*la un obstacol
imobil! 5n aceasta situatie manevra nu este considerata depasire in sensul prevederilor art! 120 lit! )4
*) cand se pune in miscare sau la patrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alaturata
acestuia *ata de ve=iculul care circula pe drumul public9 indi*erent de directia de deplasare4
:) cand e*ectueaza un vira spre stan:a sau spre dreapta si se intersecteaza cu un biciclist care circula pe o
pista pentru biciclete9 semnalizata ca atare4
=) pietonului care traverseaza drumul public9 prin loc special amenaat9 marcat si semnalizat corespunzator
ori la culoarea verde a sema*orului destinat lui9 atunci cand acesta se a*la pe sensul de mers al ve=iculului!
F 3! $recerea la nivel cu calea *erata
&/$! 131
?1) @a trecerea la nivel cu calea *erata curenta9 conducatorul de ve=icul este obli:at sa circule cu viteza
redusa si sa se asi:ure ca din partea stan:a sau din partea dreapta nu se apropie un ve=icul *eroviar!
?2) @a traversarea caii *erate9 pietonii sunt obli:ati sa se asi:ure ca din stan:a sau din dreapta nu se
apropie un ve=icul *eroviar!
&/$! 133
?1) "onducatorul de ve=icul poate traversa calea *erata curenta prevazuta cu bariere sau semibariere9 daca
acestea sunt ridicate si semnalele luminoase si sonore nu *unctioneaza9 iar semnalul cu lumina alba
intermitenta cu cadenta lenta este in *unctiune!
?2) "and circulatia la trecerea la nivel cu calea *erata curenta este diriata de a:enti de cale *erata9
conducatorul de ve=icul trebuie sa respecte semnalele acestora!
&/$! 137
?1) "onducatorul de ve=icul este obli:at sa opreasca atunci candB
a) barierele sau semibarierele sunt coborate9 in curs de coborare sau de ridicare4
b) semnalul cu lumini rosii si<sau semnalul sonor sunt in *unctiune4
c) intalneste indicatorul #$recerea la nivel cu calea *erata simpla9 *ara bariere#9 #$recerea la nivel cu calea
*erata dubla9 *ara bariere# sau #-prire#!
?2) Ce=iculele trebuie sa opreasca9 in ordinea sosirii9 in locul in care e8ista vizibilitate ma8ima asupra caii
*erate *ara a trece de indicatoarele prevazute la alin! ?1) lit! c) sau9 dupa caz9 inaintea marcaului pentru
oprire ori inaintea barierelor sau semibarierelor9 cand acestea sunt inc=ise9 in curs de coborare sau de
ridicare!
&/$! 136
?1) 5n cazul imobilizarii unui ve=icul pe calea *erata9 conducatorul acestuia este obli:at sa scoata imediat
pasa:erii din ve=icul si sa elibereze plat*orma caii *erate9 iar cand nu este posibil9 sa semnalizeze prezenta
ve=iculului cu orice miloc adecvat!
?2) 'articipantii la tra*ic9 care se :asesc in apropierea locului unde un ve=icul a ramas imobilizat pe calea
*erata9 sunt obli:ati sa acorde spriin pentru scoaterea acestuia sau9 cand nu este posibil9 pentru semnalizarea
prezentei lui!
?3) "onducatorului de ve=icul ii este interzis sa treaca sau sa ocoleasca portile de :abarit instalate inaintea
cailor *erate electri*icate9 daca inaltimea sau incarcatura ve=iculului atin:e ori depaseste partea superioara a
portii!
&/$! 120
?1) @a intersectarea unui drum public cu o cale *erata industriala9 accesul ve=iculelor *eroviare se *ace
numai dupa semnalizarea corespunzatoare si din timp de catre cel putin un a:ent de cale *erata!
?2) 5n cazul prevazut la alin! ?1)9 conducatorii de ve=icule sunt obli:ati sa se con*ormeze semni*icatiei
semnalelor a:entilor de cale *erata!
F 7! -prirea9 stationarea si parcarea
&/$! 121
?1) "onducatorii autove=iculelor imobilizate pe drumurile publice9 care se indeparteaza de acestea9 sunt
obli:ati sa actioneze *rana de autor9 sa opreasca *unctionarea motorului si sa cupleze intr-o treapta de viteza
in*erioara sau in cea de parcare daca autove=iculul are transmisie automata!
?2) 5n cazul imobilizarii involuntare a autove=iculului in panta sau in rampa9 pe lan:a obli:atiile prevazute
la alin! ?1) conducatorul trebuie sa brac=eze rotile directoare!
?3) 5n cazul imobilizarii involuntare a autove=iculului in pasae subterane sau in tuneluri9 conducatorul
acestuia este obli:at sa opreasca *unctionarea motorului!
?2) 5n localitati9 pe drumurile cu sens unic9 oprirea sau stationarea voluntara a ve=iculelor este permisa si
pe partea stan:a9 daca ramane libera cel putin o banda de circulatie!
?5) 5n a*ara localitatilor oprirea sau stationarea voluntara a ve=iculelor se *ace in a*ara partii carosabile9 iar
atunci cand nu este posibil9 cat mai aproape de mar:inea din dreapta a drumului9 paralel cu a8a acestuia!
?1) (u este permisa stationarea pe partea carosabila9 in timpul noptii9 a tractoarelor9 a remorcilor9 a
mopedelor9 a bicicletelor9 a masinilor si utilaelor autopropulsate utilizate in lucrari de constructii9 a:ricole
sau *orestiere9 a ve=iculelor cu tractiune animala ori a celor trase sau impinse cu mana!
?3) (u este permisa oprirea sau stationarea in tuneluri! 5n situatii de ur:enta sau de pericol conducatorului
de autove=icul ii este permisa oprirea sau stationarea numai in locurile special amenaate si semnalizate
corespunzator! 5n caz de imobilizare prelun:ita a autove=iculului in tunel9 conducatorul de ve=icul este
obli:at sa opreasca motorul!
&/$! 122
Se interzice oprirea voluntara a ve=iculelorB
a) in zona de actiune a indicatorului #-prirea interzisa#4
b) pe trecerile la nivel cu calea *erata curenta si la o distanta mai mica de 50 m inainte si dupa acestea4
c) pe poduri9 pe si sub pasae denivelate9 precum si pe viaducte4
d) in curbe si in alte locuri cu vizibilitate redusa sub 50 m4
e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai pu)in de 25 m Hnainte +i dup acestea4
-------------
@it! e) a art! 122 din ane8a 1 a *ost modi*icat de /%"$5F5"&/%& nr! 1!361 din 2 octombrie 20019
publicat Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 602 din 20 decembrie 2011!
*) in intersectii9 inclusiv cele cu circulatie in sens :iratoriu9 precum si in zona de preselectie unde sunt
aplicate marcae continue9 iar in lipsa acestora9 la o distanta mai mica de 25 m de coltul intersectiei4
:) in statiile miloacelor de transport public de persoane9 precum si la mai putin de 25 m inainte si dupa
acestea4
=) in dreptul altui ve=icul oprit pe partea carosabila9 daca prin aceasta se staneneste circulatia a doua
ve=icule venind din sensuri opuse9 precum si in dreptul marcaului continuu9 in cazul in care conducatorii
celorlalte ve=icule care circula in acelasi sens ar *i obli:ati9 din aceasta cauza9 sa treaca peste acest marca4
i) in locul in care se impiedica vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos4
) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semni*icatiile #Drum in:ustat#9 #'rioritate
pentru circulatia din sens invers# sau #'rioritate *ata de circulatia din sens invers#4
I) pe pistele obli:atorii pentru pietoni si<sau biciclisti ori pe benzile rezervate unor anumite cate:orii de
ve=icule9 semnalizate ca atare4
l) pe plat*orma caii *erate industriale sau de tramvai ori la mai putin de 50 m de acestea9 daca circulatia
ve=iculelor pe sine ar putea *i stanenita sau impiedicata4
m) pe partea carosabila a autostrazilor9 a drumurilor e8pres si a celor nationale europene ?%)4
n) pe trotuar9 daca nu se asi:ura spatiu de cel putin 1 m pentru circulatia pietonilor4
o) pe pistele pentru biciclete4
p) in locurile unde este interzisa depasirea!
&/$! 123
Se interzice stationarea voluntara a ve=iculelorB
a) in toate cazurile in care este interzisa oprirea voluntara4
b) in zona de actiune a indicatorului cu semni*icatia #Stationarea interzisa# si a marcaului cu semni*icatia
de interzicere a stationarii4
c) pe drumurile publice cu o latime mai mica de 1 m4
d) in dreptul cailor de acces care deservesc proprietatile alaturate drumurilor publice4
e) in pante si in rampe4
*) in locul unde este instalat indicatorul cu semni*icatia #Stationare alternanta#9 in alta zi sau perioada
decat cea permisa9 ori indicatorul cu semni*icatia #Kona de stationare cu durata limitata# peste durata
stabilita!
&/$! 122
?1) &dministratorul drumului public este obli:at sa delimiteze si sa semnalizeze corespunzator sectoarele
de drum public unde este interzisa oprirea sau stationarea ve=iculelor!
?2) &dministratorul drumului public poate permite oprirea sau stationarea9 partial ori total9 a unui ve=icul
pe trotuar9 cu respectarea marcaului9 iar in lipsa acestuia9 numai daca ramane liber cel putin un culoar de
minimum 1 m latime inspre mar:inea opusa partii carosabile9 destinat circulatiei pietonilor!
&/$! 125
Se interzice conducatorului de autove=icul si pasa:erilor ca in timpul opririi sau stationarii sa desc=ida ori
sa lase desc=ise usile acestuia sau sa coboare *ara sa se asi:ure ca nu creeaza un pericol pentru circulatie!
&/$! 121
"irculatia ve=iculelor si a pietonilor in spatiile special amenaate sau stabilite si semnalizate corespunzator
se des*asoara con*orm normelor rutiere9 pe intrea:a perioada cat parcarile sunt desc=ise circulatiei publice!
F 6! &lte obli:atii si interdictii pentru conducatorii de autove=icule si tramvaie
&/$! 123
"onducatorul de autove=icul sau de tramvai este obli:atB
1! sa aiba asupra sa actul de identitate9 permisul de conducere9 certi*icatul de inmatriculare sau de
inre:istrare si9 dupa caz9 atestatul pro*esional9 precum si celelalte documente prevazute de le:islatia in
vi:oare4
2! sa circule numai pe sectoarele de drum pe care ii este permis accesul si sa respecte normele re*eritoare
la masele totale ma8ime autorizate si admise si<sau la dimensiunile ma8ime admise de autoritatea
competenta pentru autove=iculele conduse4
3! sa veri*ice *unctionarea sistemului de lumini si de semnalizare9 a instalatiei de climatizare9 sa mentina
permanent curate parbrizul9 luneta si :eamurile laterale ale autove=iculului9 precum si placutele cu numarul
de inmatriculare sau inre:istrare ale autove=iculului si remorcii4
2! sa permita controlul starii te=nice a ve=iculului9 precum si al bunurilor transportate9 in conditiile le:ii4
5! sa se prezinte la veri*icarea medicala periodica9 potrivit le:ii4
1! sa aplice pe parbrizul si pe luneta autove=iculului semnul distinctiv stabilit pentru conducatorii de
autove=icule incepatori9 daca are o vec=ime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere!
&/$! 127
Se interzice conducatorului de autove=icul sau de tramvaiB
1! sa conduca un autove=icul sau tramvai cu dovada inlocuitoare a permisului de conducere eliberata *ara
drept de circulatie sau a carei valabilitate a e8pirat4
2! sa transporte in autove=icul sau tramvai mai multe persoane decat numarul de locuri stabilite in
certi*icatul de inmatriculare sau de inre:istrare4
3! s transporte persoane Hn stare de ebrietate pe autove=icule din cate:oriile &>9 &19 &2 +i & sau Hn
cabina ori Hn caroseria autove=iculului destinat transportului de mr*uri!
-----------
'ct! 3 al art! 127 a *ost modi*icat de pct! 13 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139 publicat
Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
2! sa transporte persoane in caroseria autobasculantei9 pe autocisterna9 pe plat*orma9 deasupra incarcaturii9
pe partile laterale ale caroseriei9 sau persoane care stau in picioare in caroseria autocamionului9 pe scari si in
remorca9 cu e8ceptia celei special amenaate pentru transportul persoanelor4
5! sa transporte copii in varsta de pana la 12 ani pe scaunul din *ata al autove=iculului9 c=iar daca sunt
tinuti in brate de persoane maore4
1! sa transporte in si pe autoturism obiecte a caror lun:ime sau latime depaseste9 impreuna cu incarcatura9
dimensiunile acestuia4
3! sa desc=ida usile autove=iculului sau tramvaiului in timpul mersului9 sa porneasca de pe loc cu usile
desc=ise4
7! sa aiba in timpul mersului preocupari de natura a-i distra:e in mod periculos atentia ori sa *oloseasca
instalatii de sonorizare la un nivel de z:omot care ar a*ecta deplasarea in si:uranta a lui si a celorlalti
participanti la tra*ic4
6! sa intre pe drumurile modernizate cu autove=iculul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune
pe partea carosabila ori din care cad sau se scur: produse9 substante ori materiale ce pot pune in pericol
si:uranta circulatiei4
10! sa aiba aplicate pe parbriz9 luneta sau pe :eamurile laterale a*ise9 reclame publicitare9 inscrisuri ori
accesorii9 care restran: sau estompeaza vizibilitatea conducatorului ori a pasa:erilor9 atat din interior9 cat si
din e8terior4
11! sa aiba aplicate *olii sau tratamente c=imice pe parbrize9 luneta ori pe :eamurile laterale9 care restran:
sau estompeaza vizibilitatea9 atat din interior9 cat si din e8terior9 cu e8ceptia celor omolo:ate si certi*icate9
prin marca corespunzator9 de catre autoritatea competenta4
12! sa aiba aplicate *olii sau tratamente c=imice pe dispozitivele de iluminare ori semnalizare luminoasa9
care diminueaza e*icacitatea acestora9 precum si pe placutele cu numarul de inmatriculare sau de
inre:istrare9 care impiedica citirea numarului de inmatriculare sau de inre:istrare4
13! sa lase liber in timpul mersului volanul9 :=idonul sau maneta de comanda9 sa opreasca motorul ori sa
decupleze transmisia in timpul mersului4
12! sa *oloseasca in mod abuziv miloacele de avertizare sonora4
15! sa circule cu autove=iculul cu masa totala ma8ima autorizata mai mare de 395 tone pe drumurile
acoperite cu zapada9 :=eata sau polei9 *ara a avea montate pe roti lanturi sau alte ec=ipamente antiderapante
omolo:ate9 in perioadele si pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor9 constructiilor si
turismului4
11! sa circule avand montate pe autove=icul anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici decat cele
prevazute in certi*icatul de inmatriculare sau de inre:istrare ori care prezinta taieturi sau rupturi ale cordului
ori sunt uzate peste limita admisa4
13! sa conduca un autove=icul care emana no8e peste limita le:ala admisa ori al carui z:omot in mers sau
stationare depaseste pra:ul *onic prevazut de le:e ori care are montat pe sistemul de evacuare a :azelor
dispozitive neomolo:ate4
17! sa circule cu autove=iculul avand placutele cu numerele de inmatriculare sau de inre:istrare9 provizorii
ori pentru probe deteriorate sau necon*orme cu standardul4
16! sa savarseasca acte sau :esturi obscene9 sa pro*ereze inurii9 sa adreseze e8presii i:nitoare ori vul:are
celorlalti participanti la tra*ic4
20! sa circule cu autove=iculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei4
21! sa arunce9 pe drumurile publice9 din autove=icul obiecte9 materiale sau substante!
22! s traverseze drumurile publice9 pe trecerile destinate pietonilor9 Hn timp ce se deplaseaz pe ve=icule
din cate:oriile &>9 &19 &2 +i &!
-----------
'ct! 22 al art! 127 a *ost introdus de pct! 17 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139 publicat
Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
&/$! 126
?1) "onducatorul de autove=icul sau de tramvai cu o vec=ime mai mica de un an de la data obtinerii
permisului de conducere are obli:atia de a aplica semnul distinctiv sub *orma unui disc de culoare :albena9
cu diametrul de 100 mm9 care are in centru semnul e8clamarii9 de culoare nea:ra9 cu lun:imea de 10 mm si
diametrul punctului de 10 mm9 dupa cum urmeazaB
a) la autove=iculele din cate:oriile &>9 &19 &2 +i &9 Hn partea din spate9 ln: numrul de Hnmatriculare
sau Hnre:istrare9 dup caz4
-----------
@it! a) a alin! ?1) al art! 126 a *ost modi*icat de pct! 16 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie
20139 publicat Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
b) la celelalte autove=icule9 pe parbriz9 Hn partea din dreapta os +i pe lunet9 Hn partea stn: os4
-----------
@it! b) a alin! ?1) al art! 126 a *ost modi*icat de pct! 16 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie
20139 publicat Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
c) la autove=iculul care nu este prevazut cu luneta9 pe parbriz in partea din dreapta os si pe caroserie in
partea din spate stan:a sus4
d) la tramvai9 pe parbriz in partea din dreapta os si pe luneta ultimului va:on in partea din spate stan:a
sus4
e) la autove=iculul care tracteaza o remorca9 pe parbrizul autove=iculului in partea din dreapta os si pe
caroseria remorcii in partea din spate stan:a sus!
?2) "onducatorului de ve=icul prevazut la alin! ?1) ii este interzisB
a) sa conduca autove=icule care transporta mar*uri sau produse periculoase4
b) sa conduca ve=icule destinate testarii sau cele pentru probe4
c) sa conduca ve=icule destinate transportului public de persoane9 inclusiv in re:im de ta8i!
F 10! "irculatia ve=iculelor destinate transportului de mar*uri sau transportului public de persoane
&/$! 150
?1) 5ncarcatura unui ve=icul trebuie sa *ie asezata si9 la nevoie9 *i8ata ast*el incatB
a) sa nu puna in pericol persoane ori sa nu cauzeze daune proprietatii publice sau private4
b) sa nu staneneasca vizibilitatea conducatorului si sa nu pericliteze stabilitatea ori conducerea
ve=iculului4
c) sa nu *ie tarata9 sa nu se scur:a si sa nu cada pe drum4
d) sa nu masc=eze dispozitivele de semnalizare9 catadioptrii si placutele cu numarul de inmatriculare sau
de inre:istrare ori provizoriu9 iar in cazul ve=iculelor *ara motor9 semnalele *acute cu bratele de conducatorul
acestora4
e) sa nu provoace z:omot care sa eneze conducatorul9 participantii la tra*ic ori sa sperie animalele si sa nu
produca pra* sau mirosuri pestilentiale!
?2) @anturile9 cablurile9 prelatele si alte accesorii ce servesc la asi:urarea sau protectia incarcaturii trebuie
sa o *i8eze cat mai bine de ve=icul si sa nu constituie ele insele un pericol pentru si:uranta circulatiei!
?3) 5ncarcatura care consta in materiale sau produse ce se pot imprastia in timpul mersului trebuie
acoperita cu o prelata! "and incarcatura consta in obiecte mari ori :rele9 aceasta trebuie *i8ata pentru a nu se
deplasa in timpul transportului si a nu depasi :abaritul ve=iculului!
&/$! 151
"onducatorul de autove=icul sau de tramvai care e*ectueaza transport public de persoane este obli:atB
a) sa opreasca pentru urcarea sau coborarea pasa:erilor numai in statiile semnalizate ca atare9 cu e8ceptia
transportului public de persoane in re:im de ta8i! Daca statia este prevazuta cu alveola9 oprirea se va *ace
numai in interiorul acesteia4
b) sa desc=ida usile numai dupa ce ve=iculul a *ost oprit in statie4
c) sa inc=ida usile numai dupa ce pasa:erii au coborat ori au urcat4
d) sa repuna in miscare autove=iculul sau tramvaiul din statie dupa ce a semnalizat intentia si s-a asi:urat
ca poate e*ectua in si:uranta aceasta manevra!
&/$! 152
Se interzice pasa:erilor miloacelor de transport public de persoaneB
a) sa urce9 sa coboare9 sa tina desc=ise usile ori sa le desc=ida in timpul mersului ve=iculului4
b) sa calatoreasca pe scari sau pe partile e8terioare ale caroseriei ve=iculului4
c) sa arunce din ve=icul orice *el de obiecte9 materiale sau substante!
F 11! /emorcarea
&/$! 153
?1) An autove=icul poate tracta pe drumul public o sin:ura remorca! Se e8cepteaza tractorul rutier care
poate tracta doua remorci9 precum si autove=iculele amenaate pentru *ormarea unui autotren de transport
persoane in localitatile turistice9 cu conditia ca acesta sa nu *ie mai lun: de 25 m si sa nu circule cu viteza
mai mare de 25 Im<=!
?2) >otocicleta *ara atas9 precum si bicicleta pot tracta o remorca usoara avand o sin:ura a8a!
&/$! 152
"uplarea unui ve=icul cu una sau doua remorci9 pentru *ormarea unui ansamblu de ve=icule9 se poate
e*ectua numai dacaB
a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omolo:ate si compatibile4
b) ansamblul de ve=icule poate realiza raza minima de virare a autove=iculului tra:ator4
c) dimensiunile ansamblului de ve=icule nu depasesc limitele prevazute de le:e4
d) elementele de cuplare ale ec=ipamentelor de *ranare9 de iluminare si semnalizare luminoasa sunt
compatibile4
e) ve=iculele care compun ansamblul nu se atin: la trecerea peste denivelari9 la e*ectuarea viraelor sau la
sc=imbarea directiei de mers!
&/$! 155
?1) 5n cazul ramanerii in pana a unui autove=icul ori a remorcii acestuia9 conducatorul ansamblului este
obli:at sa il scoata imediat in a*ara partii carosabile sau9 daca nu este posibil9 sa il deplaseze lan:a bordura
ori acostament9 asezandu-l paralel cu a8a drumului si luand masuri pentru remedierea de*ectiunilor sau9 dupa
caz9 de remorcare!
?2) 'e timpul noptii sau in conditii de vizibilitate redusa9 autove=iculul sau remorca acestuia care are
de*ectiuni la sistemul de iluminare sau de semnalizare luminoasa nu poate *i tractat<tractata pe drumurile
publice *ara a avea in *unctiune9 in partea stan:a9 in *ata9 o lumina de intalnire si in spate9 una de pozitie!
&/$! 151
?1) Daca un autove=icul sau o remorca a ramas in pana pe partea carosabila a drumului si nu poate *i
deplasat<deplasata in a*ara acesteia9 conducatorul autove=iculului este obli:at sa puna in *unctiune luminile
de avarie si sa instaleze triun:=iurile re*lectorizante!
?2) $riun:=iurile re*lectorizante se instaleaza in *ata si in spatele ve=iculului9 pe aceeasi banda de
circulatie9 la o distanta de cel putin 30 m de acesta9 ast*el incat sa poata *i observate din timp de catre
participantii la tra*ic care se apropie! 5n localitati9 atunci cand circulatia este intensa9 triun:=iurile
re*lectorizante pot *i asezate la o distanta mai mica sau c=iar pe ve=icul9 ast*el incat sa poata *i observate din
timp de ceilalti conducatori de ve=icule!
?3) Daca ve=iculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt de*ecte9 conducatorul poate *olosi9 pe
timpul noptii ori in conditii de vizibilitate redusa9 o lampa portativa cu lumina :albena intermitenta9 care se
instaleaza la partea din spate a ve=iculului!
?2) Se interzice *olosirea triun:=iurilor re*lectorizante ori a luminilor de avarie in mod neusti*icat sau
pentru a simula o ramanere in pana in locurile unde oprirea ori stationarea este interzisa!
?5) 5n cazul caderii din ve=icule9 pe partea carosabila9 a incarcaturii sau a unei parti din aceasta9 care
constituie un obstacol ce nu poate *i inlaturat imediat9 conducatorul este obli:at sa il semnalizeze cu unul
dintre miloacele prevazute la alin! ?1)-?3)!
&/$! 153
?1) /emorcarea unui autove=icul se *ace cu respectarea urmatoarelor re:uliB
a) conducatorii autove=iculelor tra:ator si9 respectiv9 remorcat trebuie sa posede permise de conducere
valabile pentru cate:oriile din care *ace parte *iecare dintre autove=icule4
b) autove=iculul tra:ator sa nu remorc=eze un autove=icul mai :reu decat masa lui proprie9 cu e8ceptia
cazului cand remorcarea se e*ectueaza de catre un autove=icul destinat special depanarii4
c) remorcarea trebuie sa se realizeze prin intermediul unei bare metalice in lun:ime de cel mult 2 m!
&utoturismul ale carui mecanism de directie si sistem de *ranare nu sunt de*ecte poate *i remorcat cu o
le:atura *le8ibila omolo:ata9 in lun:ime de 3-5 m! Dara sau le:atura *le8ibila trebuie *i8ata la elementele de
remorcare cu care sunt prevazute autove=iculele4
d) conducatorul autove=iculului remorcat este obli:at sa semnalizeze corespunzator semnalelor e*ectuate
de conducatorul autove=iculului tra:ator! &tunci cand sistemul de iluminare si semnalizare nu *unctioneaza9
este interzisa remorcarea acestuia pe timpul noptii si in conditii de vizibilitate redusa9 iar ziua poate *i
remorcat daca pe partea din spate are aplicate inscriptia #Fara semnalizare#9 precum si indicatorul #&lte
pericole#!
?2) Daca remorcarea se realizeaza prin suspendarea cu o macara sau spriinirea pe o plat*orma de
remorcare a partii din *ata a autove=iculului remorcat9 atunci in acesta nu trebuie sa se a*le nicio persoana!
?3) Se interzice remorcarea unui autove=icul cu doua roti9 cu sau *ara atas9 a autove=iculului al carui
sistem de directie nu *unctioneaza sau care nu este inmatriculat ori inre:istrat sau cand drumul este acoperit
cu polei9 :=eata ori zapada! Se interzice si remorcarea a doua sau mai multe autove=icule9 a carutelor9 a
ve=iculelor care in mod normal sunt trase sau impinse cu mana ori a utilaelor a:ricole!
?2) 'rin e8ceptie de la prevederile alin! ?3)9 se permite remorcarea unui autove=icul al carui sistem de
directie nu *unctioneaza numai in cazul cand remorcarea se realizeaza prin suspendarea rotilor directoare ale
autove=iculului remorcat cu o macara sau spriinirea rotilor directoare ale autove=iculului remorcat pe o
plat*orma de remorcare!
?5) "onducatorul poate impin:e sau tracta9 cu propriul autove=icul9 in situatii deosebite9 pe distante scurte9
un alt automobil pentru a-i pune motorul in *unctiune sau pentru a e*ectua scurte manevre9 *ara a pune in
pericol si:uranta deplasarii celorlalti participanti la tra*ic!
F 12! Kona rezidentiala si pietonala
&/$! 157
?1) 5n zona rezidentiala9 semnalizata ca atare9 pietonii pot *olosi toata latimea partii carosabile9 iar ocul
copiilor este permis!
?2) "onducatorii de ve=icule sunt obli:ati sa circule cu o viteza de cel mult 20 Im<=9 sa nu stationeze sau
sa parc=eze ve=iculul in a*ara spatiilor anume destinate si semnalizate ca atare9 sa nu staneneasca sau sa
impiedice circulatia pietonilor c=iar daca9 in acest scop9 trebuie sa opreasca!
&/$! 156
5n zona pietonala9 semnalizata ca atare9 conducatorul de ve=icul poate intra numai daca locuieste in
aceasta zona sau presteaza servicii publice #din poarta in poarta# si nu are alta posibilitate de acces! &cesta
este obli:at sa circule cu viteza ma8ima de 5 Im<=9 sa nu staneneasca ori sa impiedice circulatia pietonilor
si9 daca este necesar9 sa opreasca pentru a permite circulatia acestora!
S%"$5A(%& a 2-a
/e:uli pentru alti participanti la tra*ic
F 1! "ircula)ia bicicletelor
-----------
$itlul para:ra*ului 19 sec)iunea a 2-a9 capitolul C a *ost modi*icat de pct! 20 al art! 5 din ,-$./0/%& nr!
270 din 10 iulie 20139 publicat Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
&/$! 110
?1) Dicicletele9 atunci cnd circul pe drumul public9 trebuie conduse numai pe un sin:ur rnd!
-----------
&lin! ?1) al art! 110 a *ost modi*icat de pct! 21 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139
publicat Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
?2) &bro:at!
-----------
&lin! ?2) al art! 110 a *ost abro:at de pct! 22 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139
publicat Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
?3) Daca pe directia de deplasare e8ista o pista pentru biciclete9 semnalizata ca atare9 conducatorii
ve=iculelor prevazute la alin! ?1) sunt obli:ati sa circule numai pe aceasta pista! Se interzice circulatia altor
participanti la tra*ic pe pista pentru biciclete!
?2) Se recomanda ca9 in circulatia pe drumurile publice9 biciclistul sa poarte casca de protectie omolo:ata!
&/$! 111
?1) Se interzice conductorilor de bicicleteB
-----------
'artea introductiv a alin! ?1) al art! 111 a *ost modi*icat de pct! 23 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din
10 iulie 20139 publicat Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
a) sa circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul avand semni*icatia #&ccesul interzis
bicicletelor#4
b) s Hnve)e s conduc biciclete pe drumurile intens circulate4
-----------
@it! b) a alin! ?1) al art! 111 a *ost modi*icat de pct! 23 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie
20139 publicat Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
c) sa circule pe trotuare9 cu e8ceptia cazului cand pe acestea sunt amenaate piste speciale destinate lor4
d) sa circule *ara a tine cel putin o mana pe :=idon si ambele picioare pe pedale4
e) sa circule in paralel9 cu e8ceptia situatiilor cand participa la competitii sportive or:anizate4
*) sa circule in timp ce se a*la sub in*luenta alcoolului9 a produselor ori substantelor stupe*iante sau a
medicamentelor cu e*ecte similare acestora4
:) sa se tina de un ve=icul a*lat in mers ori sa *ie remorcat de un alt ve=icul sau impins ori tras de o
persoana a*lata intr-un ve=icul4
=) sa transporte o alta persoana9 cu e8ceptia copilului pana la 3 ani9 numai daca ve=iculul are montat in
*ata un suport special9 precum si a situatiei cand ve=iculul este construit si<sau ec=ipat special pentru
transportul altor persoane4
i) sa circule pe partea carosabila in aceeasi directie de mers9 daca e8ista o cale laterala9 o poteca sau un
acostament practicabil9 ce poate *i *olosit4
) sa transporte sau sa tra:a orice *el de obiecte care9 prin volumul ori :reutatea lor9 stanenesc sau
pericliteaza conducerea ve=iculului ori circulatia celorlalti participanti la tra*ic4
I) sa circule pe aleile din parcuri sau din :radini publice9 cu e8ceptia cazurilor cand nu stanenesc
circulatia pietonilor4
l) sa circule pe timp de noapte sau cand vizibilitatea este redusa9 *ara sa indeplineasca conditiile prevazute
la art! 12 si 114
m) sa circule atunci cand partea carosabila este acoperita cu polei9 :=eata sau zapada4
n) sa circule cu de*ectiuni te=nice la sistemele de *ranare sau cu un ve=icul care nu este prevazut cu
avertizor sonor4
o) s traverseze drumurile publice9 pe trecerile destinate pietonilor9 Hn timp ce se deplaseaz pe biciclet4
-----------
@it! o) a alin! ?1) al art! 111 a *ost modi*icat de pct! 23 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie
20139 publicat Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
p) sa circule pe alte benzi decat cea de lan:a bordura sau acostament9 cu e8ceptia cazurilor in care9 inainte
de intersectie9 trebuie sa se incadreze re:ulamentar pentru e*ectuarea viraului la stan:a4
r) sa circule *ara a purta imbracaminte cu elemente *luorescent-re*lectorizante9 de la lasarea serii pana in
zorii zilei sau atunci cand vizibilitatea este redusa4
s) sa conduca ve=iculul *ara a mentine contactul rotilor cu solul!
?2) 'e timpul circula)iei pe drumurile publice9 conductorii de biciclete sunt obli:a)i s aib asupra lor
actul de identitate!
-----------
&lin! ?2) al art! 111 a *ost modi*icat de pct! 22 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139
publicat Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
F 2! 5nsotirea animalelor
&/$! 112
?1) &nimalele de povara9 de tractiune ori de calarie9 precum si animalele in turma nu pot *i conduse pe
autostrazi9 pe drumurile nationale9 in municipii si orase9 precum si pe drumurile la inceputul carora e8ista
indicatoare care le interzic accesul! &nimalele de calarie apartinand politiei9 andarmeriei ori >inisterului
&pararii pot *i conduse pe drumurile publice din localitati9 atunci cand participa la e8ecutarea unor misiuni!
?2) &tunci cand circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul9 turmele trebuie impartite in
:rupuri bine separate intre ele pentru a nu in:reuna circulatia celorlalti participanti la tra*ic9 *iecare :rup
avand cel putin un conducator!
?3) &tunci cand sunt conduse pe drumul public9 animalele si insotitorii acestora trebuie sa circule pe
acostamentul din partea stan:a a drumului9 in sensul de mers9 iar cand acesta nu e8ista9 cat mai aproape de
mar:inea din stan:a a partii carosabile!
&/$! 113
?1) "onducatorul de animale de calarie este obli:atB
a) sa conduca animalele ast*el incat acestea sa se deplaseze pe acostament9 iar in lipsa acestuia cat mai
aproape de mar:inea din partea dreapta a drumului4
b) sa nu lase animalele nesuprave:=eate pe partea carosabila sau in imediata apropiere a acesteia4
c) de la lasarea serii pana in zorii zilei sa poarte imbracaminte cu elemente *luorescent-re*lectorizante4
d) sa traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai dupa ce s-a asi:urat ca o poate *ace
*ara pericol4
e) sa semnalizeze sc=imbarea directiei de mers spre stan:a prin ridicarea in plan orizontal a bratului stan:9
iar oprirea prin balansarea bratului drept!
?2) 'ersoanele care conduc animale izolate sau de povara sunt obli:ateB
a) sa se deplaseze pe acostament9 iar in lipsa acestuia9 cat mai aproape de mar:inea din partea dreapta a
carosabilului4
b) sa conduca animalele numai pe partea din dreapta lor9 cu autorul unei le:aturi care nu poate avea o
lun:ime mai mare de 2 metri4
c) sa asi:ure deplasarea animalelor insiruite si le:ate unul in spatele altuia4
d) de la lasarea serii pana in zorii zilei sa poarte imbracaminte cu elemente *luorescent-re*lectorizante4
e) sa traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor9 numai dupa ce s-a asi:urat ca o pot *ace
*ara pericol!
?3) Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se *ace cu respectarea urmatoarelor re:uliB
a) turma trebuie sa aiba in *ata si in spate cate un conducator4
b) pe timpul noptii sau in orice alte situatii cand vizibilitatea este redusa9 conducatorul care se a*la in *ata
turmei trebuie sa aiba un dispozitiv cu lumina de culoare alba9 iar cel din spate un dispozitiv cu lumina de
culoare rosie4
c) conducatorii turmei trebuie sa ia masurile necesare ca9 pe timpul deplasarii pe drum9 animalele sa nu
impiedice circulatia celorlalti participanti la tra*ic4
d) animalele trebuie conduse la pas9 pe acostament sau9 in lipsa acestuia9 cat mai aproape de mar:inea
partii carosabile9 ast*el incat sa nu ocupe mai mult de umatate din latimea sensului de mers4
e) la intersectii9 precum si atunci cand traverseaza drumul9 conducatorii turmei trebuie sa acorde prioritate
de trecere ve=iculelor cu care se intersecteaza4
*) in deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul9 conducatorii turmei sunt obli:ati sa nu lase
animalele nesuprave:=eate!
F 3! "irculatia ve=iculelor cu tractiune animala
&/$! 112
'e drumurile pe care le este permis accesul9 ve=iculele cu tractiune animala trebuie sa *ie conduse pe
acostament sau9 in lipsa acestuia9 cat mai aproape de mar:inea din dreapta a partii carosabile!
&/$! 115
?1) "onducatorul ve=iculului cu tractiune animala este obli:atB
a) sa aiba asupra lui actul de identitate9 certi*icatul de inre:istrare9 iar pe ve=icul montate placutele cu
numarul de inre:istrare4
b) sa conduca animalele ast*el incat acestea sa nu constituie un pericol pentru el si ceilalti participanti la
tra*ic4
c) sa nu opreasca sau sa stationeze pe partea carosabila a drumului public4
d) pe timpul opririi sau stationarii pe acostament ori in a*ara partii carosabile9 animalele trebuie sa *ie
le:ate ast*el incat acestea sa nu poata intra pe partea carosabila4
e) sa nu conduca ve=iculul cand se a*la sub in*luenta alcoolului9 a produselor sau substantelor stupe*iante
ori a medicamentelor cu e*ecte similare acestora4
*) sa semnalizeze sc=imbarea directiei de mers cu bratul si sa se asi:ure ca din *ata sau din spate nu circula
ve=icule carora le poate pune in pericol si:uranta deplasarii4
:) de la lasarea serii pana in zorii zilei sau atunci cand vizibilitatea este redusa sa nu circule pe drumurile
publice *ara a purta imbracaminte cu elemente *luorescent-re*lectorizante si *ara ca ve=iculul sa aiba in
partea din *ata un dispozitiv cu lumina alba sau :albena9 iar in partea din spate un dispozitiv cu lumina rosie9
amplasate pe partea laterala stan:a4
=) sa nu paraseasca ve=iculul sau animalele ori sa doarma in timpul mersului4
i) sa nu transporte obiecte care depasesc in lun:ime sau in latime ve=iculul9 daca incarcatura nu este
semnalizata ziua cu un ste:ulet de culoare rosie9 iar noaptea sau in conditii de vizibilitate redusa cu un
dispozitiv *luorescent-re*lectorizant9 montat in partea din spate a incarcaturii4
) sa nu circule cu animale care insotesc ve=iculul9 daca acestea nu sunt le:ate de latura din dreapta a
ve=iculului sau de partea din spate a acestuia9 cat mai aproape de partea dreapta! @e:atura nu trebuie sa *ie
mai mare de 195 m4
I) sa nu patrunda pe drumurile modernizate sau pietruite cu rotile ve=iculului murdare de noroi4
l) sa nu transporte in ve=icule persoane care stau in picioare4
m) sa nu abandoneze ve=iculul pe drumurile publice!
?2) "onducatorul de trasura care e*ectueaza transport public de persoane este obli:at sa circule in
conditiile stabilite in licenta de autoritatea competenta!
F 2! "irculatia pietonilor
&/$! 111
'e timp de noapte9 pietonul sau persoana asimilata acestuia care circula pe partea carosabila a drumului9
care nu este prevazut cu trotuar sau acostamente9 trebuie sa aiba aplicate pe imbracaminte accesorii
*luorescent
re*lectorizante sau sa poarte o sursa de lumina9 vizibila din ambele sensuri!
&/$! 113
?1) Se interzice pietonilor si persoanelor asimilate acestoraB
a) sa se an:aeze in traversarea drumului public atunci cand se apropie un autove=icul cu re:im de
circulatie prioritara care are in *unctiune semnalele speciale de avertizare luminoase si sonore4
b) sa traverseze partea carosabila prin *ata sau prin spatele ve=iculului oprit in statiile miloacelor de
transport public de persoane9 cu e8ceptia cazurilor in care e8ista treceri pentru pietoni9 semnalizate
corespunzator4
c) sa prelun:easca timpul de traversare a drumului public9 sa se opreasca ori sa se intoarca pe trecerile
pentru pietoni care nu sunt prevazute cu sema*oare4
d) sa traverseze drumul public prin alte locuri decat cele permise4
e) sa ocupe partea carosabila in scopul impiedicarii circulatiei4
*) sa traverseze calea *erata atunci cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori cand semnalul
luminos sau acustic interzice trecerea4
:) sa circule pe pistele pentru biciclete9 amenaate si semnalizate corespunzator!
?2) Se interzice oricarei persoane sa e*ectueze acte de comert pe partea carosabila9 pe acostament9 pe
trotuar9 in parcari ori in statiile miloacelor de transport public de persoane!
&/$! 117
?1) 'ersoanele care se deplaseaza pe drumul public *ormand un :rup or:anizat9 o coloana militara sau un
corte:iu trebuie sa circule in *ormatie de cel mult trei siruri9 pe partea dreapta a carosabilului9 in sensul lor
de mers9 ocupand cel mult o banda de circulatie!
?2) De la lasarea serii si pana in zorii zilei9 precum si ziua9 in conditii de vizibilitate redusa9 persoanele
care se a*la in *ata si in spatele sirului dinspre a8a drumului trebuie sa aiba o sursa de lumina de culoare alba9
respectiv rosie9 care sa *ie vizibila pentru ceilalti participanti la tra*ic! 'ersoanele care *ormeaza sirul dinspre
a8a drumului trebuie sa aiba aplicate pe imbracaminte elemente *luorescent-re*lectorizante!
?3) "onducatorii de :rupuri or:anizate9 de coloane militare sau de corte:ii sunt obli:ati sa suprave:=eze
permanent deplasarea acestora pe drumurile publice9 pentru a nu staneni circulatia ve=iculelor!
?2) Se interzice persoanelor care *ormeaza o coloana militara sa mear:a in cadenta la trecerea peste
poduri!
S%"$5A(%& a 5-a
"irculatia pe autostrazi
&/$! 116
?1) "onducatorii de autove=icule care intra pe autostrazi *olosind banda de intrare ?de accelerare) trebuie
sa cedeze trecerea autove=iculelor care circula pe prima banda a autostrazilor si sa nu staneneasca in niciun
*el circulatia acestora!
?2) "onducatorii de autove=icule care urmeaza sa paraseasca autostrada sunt obli:ati sa semnalizeze din
timp si sa se an:aeze pe banda de iesire ?de decelerare)!
&/$! 130
"irculatia autove=iculelor destinate transportului public de persoane sau de mar*uri se des*asoara pe
banda din partea dreapta a autostrazii9 cu e8ceptia cazului in care se e*ectueaza depasirea sau semnalizarea
rutiera e8istenta instituie o alta re:lementare de utilizare a benzilor!
"&'! C5
"irculatia autove=iculelor cu mase si<sau :abarite depasite ori care transporta mar*uri sau produse
periculoase
F 1! "irculatia autove=iculelor cu mase si<sau dimensiuni de :abarit depasite
&/$! 131
&utove=iculul sau ansamblul de ve=icule care9 prin constructie sau datorita incarcaturii transportate9
depaseste masa totala de 70 tone si<sau lun:imea de 20 m ori latimea de 5 m sau inaltimea de 5 m poate
circula pe drumul public numai in baza autorizatiei speciale emise de administratorul acestuia si cu avizul
politiei rutiere!
&/$! 132
?1) 5n circulatia pe drumurile publice9 autove=iculul sau ansamblul de ve=icule care9 cu sau *ara
incarcatura9 are o latime intre 392 m si 295 m inclusiv sau o lun:ime mai mare de 25 m trebuie sa *ie precedat
de un autove=icul de insotire9 iar cel cu latimea mai mare de 295 m sau lun:imea mai mare de 30 m trebuie
sa *ie insotit de doua autove=icule care sa circule unul in *ata si celalalt in spate!
?2) 'e autostrazi autove=iculul care9 cu sau *ara incarcatura9 depaseste latimea de 392 m trebuie sa *ie
urmat de un autove=icul de insotire!
?3) &utove=iculul de insotire trebuie sa *ie ec=ipat cu un dispozitiv special de avertizare cu lumina
:albena si sa aiba montata9 in *unctie de locul ocupat la insotire9 la partea stan:a din *ata sau din spate9
placuta de identi*icare re*lectorizanta9 avand *ondul alb si c=enarul rosu!
?2) "onducatorul autove=iculului cu masa si<sau dimensiuni de :abarit depasite9 precum si conducatorii
autove=iculelor de insotire sunt obli:ati sa puna si sa mentina in *unctiune semnalele speciale de avertizare
cu lumina :albena9 prevazute la art! 32 alin! ?1) lit! c) din -rdonanta de ur:enta a ;uvernului nr! 165<20029
republicata9 cu modi*icarile si completarile ulterioare9 pe toata perioada deplasarii pe drumul public!
&/$! 133
%ste interzisa circulatia autove=iculelor cu mase si<sau :abarite depasiteB
a) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere9 restrictie sau limitare a accesului
acestora9 daca ve=iculul sau ansamblul de ve=icule atin:e ori depaseste latimea9 inaltimea9 lun:imea sau
masele pe a8e ori masa totala ma8ima admisa4
b) cand vizibilitatea este redusa sau partea carosabila este acoperita cu polei9 :=eata sau zapada!
F 2! $ransportul mar*urilor sau produselor periculoase
&/$! 132
?1) $ransportul mar*urilor sau produselor periculoase se e*ectueaza numai daca sunt indeplinite
urmatoarele conditiiB
a) ve=iculul indeplineste conditiile te=nice si de a:reere9 prevazute in &cordul european re*eritor la
transportul rutier international al mar*urilor periculoase ?&!D!/!)9 inc=eiat la ;eneva la 30 septembrie 16539
la care /omania a aderat prin @e:ea nr! 31<16629 cu modi*icarile ulterioare4
b) ve=iculul are dotarile si ec=ipamentele necesare prevazute in re:lementarile in vi:oare4
c) conducatorul ve=iculului detine certi*icat &D/ corespunzator!
?2) &dministratorul drumului public stabileste9 cu avizul politiei rutiere9 traseele interzise accesului
ve=iculelor care e*ectueaza transport de mar*uri sau produse periculoase9 cu indicarea rutelor ocolitoare sau
alternative si a semnalizarii corespunzatoare acestora!
&/$! 135
?1) "onducatorul ve=iculului care e*ectueaza transport de mar*uri sau produse periculoase trebuie sa aiba
asupra sa documentele de transport prevazute de le:e9 sa cunoasca normele re*eritoare la transportul si la
manipularea incarcaturii9 putand *i insotit de persoane care sa cunoasca bine caracteristicile acestora!
?2) 5n cabina autove=iculului care transporta mar*uri sau produse periculoase se pot a*la numai membrii
ec=ipaului!
?3) Daca din cauza deteriorarii ambalaului sau din alte cauze mar*a ori produsul periculos se imprastie pe
drum9 conducatorul este obli:at sa opreasca imediat9 sa ia masuri de avertizare a celorlalti conducatori care
circula pe drumul public si a persoanelor din ur9 sa semnalizeze pericolul cu miloacele pe care le are la
indemana si sa anunte administratorul drumului sau cea mai apropiata unitate de politie!
&/$! 131
Se interzice conducatorului de autove=icul care transporta mar*uri sau produse periculoaseB
a) sa provoace socuri autove=iculului in mers4
b) sa *umeze in timpul mersului ori sa aprinda *oc la oprire sau stationare9 la o distanta mai mica de 50 m
de autove=icul4
c) sa lase autove=iculul si incarcatura *ara suprave:=erea sa9 a insotitorului ori a unei alte persoane
cali*icate4
d) sa remorc=eze un ve=icul ramas in pana4
e) sa urmeze alte trasee sau sa stationeze in alte locuri decat cele stabilite9 precum si pe partea carosabila a
drumului pe timp de noapte4
*) sa transporte alte incarcaturi care9 prin natura lor9 ar putea determina o sporire a pericolului4
:) sa permita prezenta in autove=icul a altor persoane9 cu e8ceptia celuilalt conducator9 a insotitorilor sau
a celor care incarca ori descarca mar*urile sau produsele transportate4
=) sa intre pe sectoarele de drum pe care ii este interzis accesul4
i) sa pastreze in autove=icul rezerve de combustibil in ambalae care nu sunt special con*ectionate in acest
scop!
"&'! C55
Sanctiuni contraventionale si masuri te=nico-administrative
S%"$5A(%& 1
"onstatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale
&/$! 133
?1) 5ndrumarea9 suprave:=erea9 controlul respectarii normelor privind circulatia pe drumurile publice si
luarea masurilor le:ale in cazul in care se constata incalcari ale acestora se realizeaza de catre politistii
rutieri din cadrul 'olitiei /omane!
?2) 'olitistii rutieri sunt o*iterii si a:entii de politie specializati si anume desemnati prin dispozitie a
inspectorului :eneral al 5nspectoratului ;eneral al 'olitiei /omane!
&/$! 137
?1) 5n punctele de trecere a *rontierei de stat a /omaniei9 politistii de *rontiera au si atributia de a aplica
sanctiuni in cazul in care constata contraventii la re:imul circulatiei pe drumurile publice!
?2) 'rocesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite9 in cel mult o zi lucratoare de la data intocmirii9
serviciului politiei rutiere pe raza caruia a *ost savarsita *apta!
&/$! 136
?1) 'olitia rutiera sau politia de *rontiera din punctele de trecere a *rontierei de stat poate actiona9
impreuna cu reprezentanti ai altor autoritati cu atributii in domeniu9 pentru prevenirea si constatarea unor
incalcari ale normelor privind deplasarea in si:uranta9 pe drumurile publice9 a tuturor participantilor la tra*ic!
?2) 'olitistul rutier sau politistul de *rontiera a*lat in punctul de trecere a *rontierei de stat9 care actioneaza
in cadrul ec=ipaului mi8t9 are9 ca principale atributiiB
a) sa opreasca ve=iculele pentru control si sa veri*ice documentele pe care conducatorii acestora trebuie sa
le aiba asupra lor4
b) sa constate si sa aplice sanctiuni in cazul contraventiilor a*late in competenta sa!
?3) /eprezentantii autoritatilor prevazute la alin! ?1) din cadrul ec=ipaului mi8t au ca principale atributiiB
a) sa actioneze9 impreuna cu politistii rutieri sau cu politistii de *rontiera9 pentru respectarea de catre
conducatorii de ve=icule sau de catre operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din
/omania4
b) sa e8ecute activitati de control privind conditiile de e*ectuare a transporturilor rutiere9 precum si de
veri*icare a starii te=nice a ve=iculelor9 con*orm competentelor4
c) sa constate si sa aplice sanctiuni in cazul contraventiilor a*late in competenta lor!
?2) 5n cazul depistarii in tra*ic a unui ve=icul care prezinta de*ectiuni te=nice la mecanismul de directie9 la
sistemul de *ranare9 care emite no8e poluante ori z:omote peste limitele le:al admise sau care circula avand
lumina *arurilor nere:lata corespunzator9 reprezentantii autoritatilor abilitate mentioneaza despre acestea
intr-o nota te=nica de constatare ce se ane8eaza procesului-verbal de constatare a contraventiei inc=eiat de
catre politistul rutier!
&/$! 170
?1) 5n cazul in care constata incalcari ale normelor rutiere9 a:entul constatator inc=eie un proces-verbal de
constatare a contraventiei9 potrivit modelului prevazut in ane8a nr! 1&9 care va cuprinde in mod obli:atoriuB
data9 ora si locul unde este inc=eiat4 :radul pro*esional9 numele si prenumele a:entului constatator9 unitatea
din care acesta *ace parte4 numele9 prenumele9 codul numeric personal9 domiciliul sau resedinta
contravenientului9 numarul si seria actului de identitate ori9 in cazul cetatenilor straini9 al persoanelor *ara
cetatenie sau al cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate9 seria si numarul pasaportului ori ale altui
document de trecere a *rontierei de stat9 data eliberarii acestuia si statul emitent4 descrierea *aptei
contraventionale9 cu indicarea datei9 orei si locului in care a *ost savarsita9 precum si aratarea tuturor
impreurarilor ce pot servi la aprecierea :ravitatii *aptei si la evaluarea eventualelor pa:ube pricinuite4
indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia4 numarul punctelor-amenda
aplicate si valoarea acestora9 posibilitatea ac=itarii de catre persoana *izica9 in termen de cel mult doua zile
lucratoare9 a umatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ9 sanctiunea contraventionala
complementara aplicata si<sau masura te=nico-administrativa dispusa4 indicarea societatii de asi:urari9 in
situatia in care *apta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie din care au rezultat numai
pa:ube materiale4 termenul de e8ercitare a caii de atac9 semnatura a:entului constatator si unitatea de politie
la care se depune plan:erea!
?2) 5n cazul in care contravenientul re*uza sau nu poate sa semneze procesul-verbal9 a:entul constatator va
*ace mentiune despre aceste impreurari9 care trebuie sa *ie con*irmate de un martor asistent! 5n acest caz
procesul-verbal va cuprinde numele9 prenumele9 codul numeric personal si semnatura martorului!
?3) &tunci cand contravenientul a *ost sanctionat cu amenda9 odata cu copia procesului-verbal ?e8emplarul
nr! 2)9 acestuia i se va comunica si instiintarea de plata9 in care se va *ace mentiunea cu privire la
obli:ativitatea ac=itarii amenzii la institutiile abilitate sa o incaseze9 potrivit le:islatiei in vi:oare9 in termen
de 15 zile de la comunicare9 in caz contrar urmand sa se procedeze la e8ecutarea silita!
?2) 5n situatia in care contravenientul este persoana uridica9 in procesul-verbal se *ac mentiuni cu privire
la denumirea9 sediul9 codul unic de inre:istrare ale acesteia9 precum si numele9 prenumele9 numarul si seria
actului de identitate9 codul numeric personal si domiciliul ori resedinta persoanei care o reprezinta!
?5) 5n momentul inc=eierii procesului-verbal a:entul constatator este obli:at sa aduca la cunostinta
contravenientului dreptul de a *ace obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare! -biectiunile
trebuie consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica #&lte mentiuni#9 sub sanctiunea nulitatii procesului-
verbal!
?1) 5n cazul in care pentru *apta savarsita se dispune ca masura te=nico-administrativa retinerea permisului
de conducere si<sau a certi*icatului de inmatriculare ori de inre:istrare sau a placutelor cu numarul de
inmatriculare ori de inre:istrare9 odata cu inc=eierea procesului-verbal de constatare a contraventiei a:entul
constatator elibereaza si o dovada inlocuitoare cu sau *ara drept de circulatie9 dupa caz9 al carei model este
prevazut in ane8a nr! 1D!
?3) &tunci cand permisul de conducere se retra:e pentru ca titularul acestuia a *ost declarat inapt pentru a
conduce autove=icule sau tramvaie9 se elibereaza dovada inlocuitoare *ara drept de circulatie!
?7) 5n situatia in care9 prin acelasi proces-verbal de constatare a contraventiei9 se dispun mai multe masuri
te=nico-administrative9 a:entul constatator elibereaza pentru *iecare document sau set de placute cate o
dovada inlocuitoare!
?6) 'entru ve=iculele implicate in accidente de circulatie din care au rezultat pa:ube materiale9 politia
rutiera elibereaza proprietarilor sau detinatorilor acestora autorizatie de reparatii9 al carei model este
prevazut in ane8a nr! 1"9 cu e8ceptia situatiei in care s-a inc=eiat o constatare amiabila de accident a carei
validitate a *ost atestata de societatea de asi:urari abilitata9 in conditiile le:ii9 caz in care reparatiile pot *i
e*ectuate in baza actului de atestare!
&/$! 171
?1) 5n situatia in care *apta a *ost constatata cu autorul unui miloc te=nic certi*icat sau unui miloc te=nic
omolo:at si veri*icat metrolo:ic9 politistul rutier inc=eie un proces-verbal de constatare a contraventiei9
potrivit modelului prevazut in ane8a nr! 1D9 dupa prelucrarea inre:istrarilor si stabilirea identitatii
conducatorului de ve=icul!
?2) Datele de identi*icare a contravenientului care se consemneaza in procesul-verbal de constatare a
contraventiei sunt cele comunicate9 in scris9 sub semnatura proprietarului sau detinatorului le:al al
ve=iculului!
&/$! 172
?1) -prirea ve=iculelor pe drumurile publice se realizeaza prin e8ecutarea semnalelor re:ulamentare de
catre politistul rutier sau9 dupa caz9 de catre politistul de *rontiera9 atunci cand constata incalcari ale
normelor rutiere ori in situatia in care e8ista indicii temeinice despre savarsirea unei contraventii ori a unei
*apte de natura penala9 pentru identi*icarea persoanelor care au comis ast*el de *apte si a bunurilor care *ac
obiectul urmaririi9 precum si pentru veri*icarea detinerii de catre conducatorii ve=iculelor a documentelor
prevazute de le:e! -prirea ve=iculelor pe drumurile publice se realizeaza si in conditiile producerii unor
calamitati naturale9 dezastre sau a altor situatii care pun in pericol si:uranta circulatiei!
?2) -prirea ve=iculelor se *ace9 de re:ula9 in a*ara partii carosabile9 iar acolo unde nu e8ista asemenea
conditii9 cat mai aproape de mar:inea din dreapta a drumului9 pe acostament sau lan:a bordura ori in spatiile
de parcare9 iar noaptea9 cu precadere9 in locuri iluminate!
?3) Se interzice imobilizarea ve=iculului pe partea carosabila ca urmare a semnalului de oprire e*ectuat de
catre politist in locurile in care vizibilitatea este redusa sub 50 m!
&/$! 173
"onducatorul ve=iculului oprit la semnalul re:ulamentar al politistului rutier sau9 dupa caz9 al politistului
de *rontiera este obli:at sa ramana in ve=icul9 cu mainile pe volan9 iar ceilalti pasa:eri sa nu desc=ida
portierele9 respectand indicatiile politistului!
&/$! 172
?1) 5n situatia in care conducatorul de autove=icul sau tramvai9 oprit in tra*ic pentru incalcarea unei norme
rutiere9 nu are asupra sa niciun act de identitate si nici permisul de conducere9 politistul rutier trebuie sa il
conduca la cea mai apropiata unitate de politie pentru stabilirea identitatii acestuia si pentru veri*icarea in
evidenta a situatiei permisului de conducere9 atunci cand nu e8ista posibilitatea realizarii acestor veri*icari pe
loc!
?2) 5n cazul in care conducatorul auto are asupra sa numai permisul de conducere9 a:entul constatator
trebuie sa veri*ice in evidenta daca domiciliul sau9 dupa caz9 resedinta inscrisa in document corespunde cu
cea din /e:istrul national de evidenta a persoanelor!
?3) &:entul constatator este obli:at sa inscrie9 in procesul-verbal de constatare a contraventiei9 domiciliul
sau9 dupa caz9 resedinta contravenientului din actul de identitate9 iar in situatia in care acesta nu are
documentul asupra sa9 domiciliul sau resedinta va *i consemnata numai dupa veri*icarea e*ectuata in
/e:istrul national de evidenta a persoanelor!
?2) 'rocedura prevazuta la alin! ?2) si ?3) se aplica si atunci cand domiciliul sau9 dupa caz9 resedinta ori
sediul proprietarului mentionat in certi*icatul de inmatriculare sau de inre:istrare nu corespunde cu datele
e8istente in evidenta ve=iculelor!
&/$! 175
?1) "onstatarea contraventiei de conducere a unui autove=icul sau tramvai de catre o persoana care se a*la
sub in*luenta alcoolului se *ace prin testarea aerului e8pirat de aceasta cu un miloc te=nic certi*icat sau cu
un miloc te=nic omolo:at si veri*icat metrolo:ic!
?2) "onducatorilor de autove=icule sau tramvaie li se recolteaza obli:atoriu probe biolo:ice in vederea
stabilirii alcoolemiei atunci candB
a) rezultatul testarii arata o concentratie mai mare de 0920 m:<l alcool pur in aerul e8pirat4
b) in eveniment este implicat un ve=icul care transporta mar*uri sau produse periculoase!
?3) "onducatorilor de ve=icule li se recolteaza obli:atoriu probe biolo:ice atunci cand rezultatul testarii
preliminare cu autorul unor miloace te=nice certi*icate indica prezenta in or:anism a substantelor ori
produselor stupe*iante sau a medicamentelor cu e*ecte similare!
&/$! 171
5n cazul accidentelor de circulatie din care au rezultat numai pa:ube materiale9 conducatorii ve=iculelor
sunt obli:ati sa se supuna testarii aerului e8pirat in vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de
produse sau substante stupe*iante ori al medicamentelor cu e*ecte similare acestora! Daca rezultatul testarii
arata o concentratie mai mare de 0920 m:<l alcool pur in aerul e8pirat sau indica prezenta in or:anism a
substantelor ori produselor stupe*iante sau a medicamentelor cu e*ecte similare9 conducatorii de ve=icule
sunt obli:ati sa se supuna recoltarii probelor biolo:ice!
&/$! 173
"onducatorii de ve=icule sau de animale implicati in accidente de circulatie din care a rezultat moartea
sau vatamarea inte:ritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane sunt obli:ati sa se supuna
recoltarii probelor biolo:ice in vederea stabilirii alcoolemiei sau9 dupa caz9 a consumului de substante ori
produse stupe*iante sau medicamente cu e*ecte similare acestora!
&/$! 177
5n toate cazurile in care se recolteaza probe biolo:ice in vederea stabilirii alcoolemiei sau a prezentei in
or:anism a substantelor ori produselor stupe*iante sau a medicamentelor cu e*ecte similare este obli:atorie si
e8aminarea clinica!
S%"$5A(%& a 2-a
>asuri te=nico-administrative
F 1! /etinerea sau retra:erea permisului de conducere
&/$! 176
?1) 'oli)istul rutier este obli:at9 ca atunci cnd veri*ic documentele unui conductor de autove=icul sau
tramvai9 s urmreasc dac e8ist concordan) Hntre datele Hnscrise Hn actul de identitate +i cele din permisul
de conducere! Jn cazul Hn care constat neconcordan)e re*eritoare la nume9 prenume9 precum +i Hn cazul Hn
care termenul de valabilitate a e8pirat9 poli)istul rutier este obli:at s re)in permisul de conducere +i s
elibereze dovad Hnlocuitoare a acestuia cu drept de circula)ie de 15 zile!
-----------
&lin! ?1) al art! 176 a *ost modi*icat de pct! 25 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139
publicat Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
?2) 5n cazul in care conducatorul de autove=icul sau tramvai are asupra sa numai permisul de conducere9
politistul rutier e*ectueaza veri*icarile prevazute la art! 172 alin! ?2)! 5n cazul in care datele nu corespund9
politistul rutier procedeaza con*orm alin! ?1)!
?3) 'ermisul de conducere retinut in conditiile alin! ?1) sau ?2) se trimite9 impreuna cu raportul de retinere9
autoritatii competente care l-a eliberat!
&/$! 160
?1) 5n cazurile prevazute de le:e9 odata cu constatarea *aptei9 politistul rutier sau9 dupa caz9 politistul de
*rontiera retine permisul de conducere9 eliberand dovada inlocuitoare cu sau *ara drept de circulatie9 dupa
caz!
?2) 'ermisul de conducere retinut in conditiile alin! ?1)9 impreuna cu un raport de retinere9 al carui model
este prevazut in ane8a nr! 1%9 se trimit9 cel mai tarziu in prima zi lucratoare care urmeaza celei in care a *ost
eliberata dovada inlocuitoare9 la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a *ost savarsita *apta9 care are
obli:atia sa *aca imediat mentiunile corespunzatoare in evidenta conducatorilor de autove=icule si tramvaie!
?3) /aportul de retinere9 precum si documentele sau placutele cu numarul de inmatriculare retinute unui
conducator de autove=icul care poseda permis de conducere sau certi*icat de inmatriculare eliberat de o
autoritate straina se trimit politiei rutiere din cadrul 5nspectoratului ;eneral al 'olitiei /omane pentru a *i
trimise autoritatilor emitente!
&/$! 161
?1) 5n situatia in care contravenientul a savarsit *apta pe raza de competenta a altui udet decat cel care il
are in evidenta9 permisul de conducere se pastreaza la serviciul politiei rutiere pe teritoriul caruia a *ost
constatata contraventia9 pana cand se*ul serviciului =otaraste asupra sanctiunii contraventionale
complementare9 dar nu mai mult de 15 zile de la data retinerii9 dupa care il trimite serviciului politiei rutiere
al udetului care il are in evidenta!
?2) 'ermisul de conducere se pastreaza la serviciul politiei rutiere din udetul care are in evidenta titularul9
pana la restituire sau9 dupa caz9 pana la anularea documentului!
&/$! 162
?1) "onducatorului de autove=icul sau tramvai9 testat cu un miloc te=nic certi*icat sau cu un miloc te=nic
omolo:at si veri*icat metrolo:ic9 i se retine permisul de conducere daca valoarea concentratiei este de cel
mult 0920 m:<l alcool pur in aerul e8pirat9 eliberandu-se dovada inlocuitoare *ara drept de circulatie9 daca nu
doreste recoltarea probelor biolo:ice in vederea stabilirii alcoolemiei9 in conditiile stabilite la art! 162 alin!
?1)!
?2) "and conducatorul ve=iculului solicita recoltarea probelor biolo:ice in vederea stabilirii alcoolemiei9
acesta va *i insotit de politistul rutier la cea mai apropiata institutie medicala autorizata sau institutie medico-
le:ala9 iar dupa recoltare i se va elibera o dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru cel mult 15 zile9 a
carei valabilitate intra in vi:oare la 22 de ore de la cea de-a doua recoltare de probe biolo:ice!
&/$! 163
?1) "onducatorul de autove=icul sau tramvai trebuie insotit de politistul rutier sau9 dupa caz9 de politistul
de *rontiera9 imediat9 la cea mai apropiata institutie medicala autorizata sau institutie medico-le:ala pentru a
i se recolta probe biolo:ice in vederea stabilirii alcoolemiei9 daca prin testarea cu un miloc te=nic certi*icat
sau cu un miloc te=nic omolo:at si veri*icat metrolo:ic s-a constatat ca valoarea concentratiei de alcool este
mai mare de 0920 m:<l alcool pur in aerul e8pirat!
?2) Dupa recoltarea probelor biolo:ice9 politistul rutier retine permisul de conducere si elibereaza dovada
inlocuitoare *ara drept de circulatie!
?3) &tunci cand conducatorul de autove=icul sau tramvai nu are asupra sa actul de identitate si nici
permisul de conducere9 politistul rutier este obli:at9 inainte de a-l conduce la institutia medicala autorizata
sau institutia medico-le:ala9 sa *aca veri*icari in evidente pentru stabilirea identitatii acestuia si a situatiei
permisului de conducere!
?2) 5n situatia in care conducatorul de autove=icul sau tramvai nu are asupra sa permisul de conducere9
politistul rutier ii aduce acestuia la cunostinta9 prin instiintare scrisa pe care i-o inmaneaza imediat9 ca nu mai
are dreptul sa conduca autove=icule sau tramvaie pana la *inalizarea dosarului penal9 precum si obli:atia de a
preda permisul de conducere serviciului politiei rutiere pe raza caruia a *ost savarsita *apta!
&/$! 162
?1) 'entru determinarea alcoolemiei se recolteaza doua probe biolo:ice la interval de o ora intre prelevari!
5n cazul re*uzului de prelevare a celei de-a doua probe biolo:ice nu se e*ectueaza calculul retroactiv al
alcoolemiei!
?2) /e*uzul persoanei e8aminate de a i se recolta cea de-a doua proba biolo:ica se consemneaza in
procesul-verbal de prelevare!
&/$! 165
"onducatorului de autove=icul sau tramvai9 testat preliminar cu autorul unui miloc te=nic certi*icat care
a relevat prezenta in or:anism a substantelor ori produselor stupe*iante sau a medicamentelor cu e*ecte
similare acestora9 i se aplica procedura prevazuta la art! 162!
&/$! 161
?1) "onducatorului de autove=icul sau tramvai9 depistat in tra*ic incalcand o norma rutiera pentru care se
dispune sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii e8ercitarii dreptului de a conduce si care
prezinta la control dovada inlocuitoare a permisului de conducere retinut pentru o *apta savarsita anterior9
a*lata in termenul de valabilitate9 i se retine dovada prezentata si i se elibereaza o noua dovada9 a carei
valabilitate nu poate depasi termenul de valabilitate al primei dovezi!
?2) Daca cea de-a doua *apta este una dintre cele prevazute la art! 102 din -rdonanta de ur:enta a
;uvernului nr! 165<20029 republicata9 cu modi*icarile si completarile ulterioare9 politistul rutier elibereaza
titularului permisului o dovada inlocuitoare *ara drept de circulatie!
?3) Dovada inlocuitoare a permisului de conducere9 retinuta in conditiile prevazute la alin! ?1)9 se trimite
la serviciul politiei rutiere al udetului care il are in evidenta pe contravenient9 impreuna cu raportul de
retinere!
&/$! 163
?1) 'ermisul de conducere al unei persoane declarate inapta din punct de vedere medical de catre o
institutie medicala autorizata se retra:e de catre serviciul politiei rutiere pe raza caruia isi des*asoara
activitatea medicul de *amilie care are in evidenta persoana respectiva!
?2) Se*ul serviciului politiei rutiere dispune retra:erea permisului de conducere si il pastreaza la sediul
unitatii pana la incetarea cauzelor pentru care a *ost retras! 5n situatia in care conducatorul de autove=icul sau
tramvai are domiciliul ori resedinta pe raza altui udet9 se*ul serviciului politiei rutiere care a dispus masura
te=nico-administrativa trimite permisul de conducere la serviciul politiei rutiere din udetul care il are in
evidenta9 impreuna cu un raport de retra:ere!
F 2! /etinerea sau retra:erea certi*icatului de inmatriculare ori de inre:istrare si a placutelor cu numarul
de inmatriculare sau de inre:istrare
&/$! 167
?1) 5n cazurile prevazute de le:e9 odata cu constatarea *aptei9 politistul rutier sau9 dupa caz9 politistul de
*rontiera retine certi*icatul de inmatriculare sau de inre:istrare ori placutele cu numarul de inmatriculare sau
de inre:istrare9 eliberand dovada inlocuitoare cu sau *ara drept de circulatie9 dupa caz!
?2) Documentele sau placutele cu numarul de inmatriculare sau de inre:istrare retinute in conditiile alin!
?1)9 impreuna cu raportul de retinere9 se trimit9 cel mai tarziu in prima zi lucratoare care urmeaza celei in
care a *ost eliberata dovada inlocuitoare9 la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a *ost savarsita *apta9 care
are obli:atia sa *aca imediat mentiunile corespunzatoare in evidenta ve=iculelor!
?3) "erti*icatul de inre:istrare sau placutele cu numarul de inre:istrare9 eliberate de o autoritate a
administratiei publice locale9 retinute in conditiile le:ii9 se trimit impreuna cu raportul de retinere autoritatii
care le-a eliberat!
?2) /aportul de retinere9 precum si documentele sau placutele cu numarul de inmatriculare9 eliberate de o
autoritate straina9 retinute in conditiile le:ii9 se trimit politiei rutiere din cadrul 5nspectoratului ;eneral al
'olitiei /omane pentru a *i remise autoritatilor emitente!
&/$! 166
?1) &tunci cand politistul rutier sau politistul de *rontiera constata ca autove=iculul este condus de
proprietar sau de detinatorul mandatat si datele privind numele9 prenumele9 domiciliul sau resedinta inscrise
in certi*icatul de inmatriculare ori de inre:istrare nu coincid cu cele din documentul de identitate9 a:entul
constatator retine certi*icatul de inmatriculare sau de inre:istrare9 eliberand titularului dovada inlocuitoare cu
drept de circulatie pentru 15 zile!
?2) "erti*icatul de inmatriculare sau de inre:istrare se trimite autoritatii competente care l-a eliberat9
impreuna cu raportul de retinere!
&/$! 200
?1) 5n cazurile in care le:ea prevede aplicarea masurii te=nico-administrative a retra:erii placutelor cu
numarul de inmatriculare sau de inre:istrare9 conducatorul ve=iculului este obli:at sa demonteze si sa predea
placutele a:entului constatator care a dispus masura!
?2) "and conducatorul ve=iculului re*uza sa predea placutele9 a:entul constatator demonteaza el insusi
placutele cu numarul de inmatriculare sau de inre:istrare9 in prezenta unui martor asistent9 consemnand
despre aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei!
&/$! 201
&tunci cand ve=iculul este inmatriculat sau inre:istrat intr-un alt udet decat cel pe teritoriul caruia a *ost
constatata *apta9 certi*icatul de inmatriculare sau de inre:istrare si placutele cu numarul de inmatriculare sau
de inre:istrare se trimit9 dupa e8pirarea termenului prevazut de le:e pentru introducerea plan:erii impotriva
procesului-verbal de constatare a contraventiei9 serviciului politiei rutiere din udetul care are in evidenta
ve=iculul!
&/$! 202
?1) "erti*icatul de inmatriculare sau de inre:istrare9 precum si placutele cu numarul de inmatriculare sau
de inre:istrare se restituie de catre serviciul politiei rutiere care le are in pastrare proprietarului sau
utilizatorului ve=iculului9 la prezentarea de catre acesta a dovezii incetarii motivelor pentru care s-a dispus
masura te=nico-administrativa!
?2) 5n cazul introducerii plan:erii impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei9 in dovada
inlocuitoare a certi*icatului de inmatriculare sau de inre:istrare se inscrie mentiunea ca ve=iculul are drept de
circulatie pentru 30 de zile9 cu posibilitatea prelun:irii dreptului de circulatie9 iar placutele cu numarul de
inmatriculare sau de inre:istrare se restituie de catre politia rutiera in baza ordonantei presedintiale emise de
instanta investita cu solutionarea cauzei sau a =otararii udecatoresti ramase de*initiva!
F 3! &nularea permisului de conducere
&/$! 203
?1) &nularea permisului de conducere9 in cazurile prevazute la art! 112 alin! ?1) din -rdonanta de ur:enta
a ;uvernului nr! 165<20029 republicata9 cu modi*icarile si completarile ulterioare9 se dispuneB
a) de se*ul serviciului politiei rutiere pe raza caruia a *ost constatata *apta9 in baza =otararii udecatoresti
ramase de*initiva9 dispusa de o instanta din /omania4
b) de se*ul politiei rutiere din cadrul 5nspectoratului ;eneral al 'olitiei /omane9 in baza unei =otarari
udecatoresti ramase de*initiva9 pronuntata de catre o autoritate straina competenta9 pentru o in*ractiune
savarsita de titular pe teritoriul statului respectiv9 daca pentru *apta savarsita le:islatia romana prevede
aceasta masura!
?2) &nularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de +e*ul serviciului poli)iei rutiere
pe raza cruia titularul a domiciliat9 Hn condi)iile e8isten)ei unui certi*icat de deces!
-----------
&lin! ?2) al art! 203 a *ost modi*icat de pct! 21 al art! 5 din ,-$./0/%& nr! 270 din 10 iulie 20139
publicat Hn >-(5$-/A@ -F5"5&@ nr! 252 din 22 iulie 2013!
?3) >asura anularii permisului de conducere se comunica9 in termen de cel mult 5 zile lucratoare9
titularului permisului de conducere9 la domiciliul acestuia9 pentru situatiile prevazute la alin! ?1)!
?2) 5n termenul prevazut la alin! ?3)9 permisul de conducere se transmite de serviciul politiei rutiere care a
dispus anularea la autoritatea competenta care l-a eliberat9 in vederea e*ectuarii mentiunii in evidenta!
S%"$5A(%& a 3-a
Sanctiuni contraventionale complementare
F 1! &plicarea punctelor de penalizare
&/$! 202
?1) "and pentru *apta savarsita le:ea prevede si aplicarea punctelor de penalizare9 a:entul constatator are
obli:atia sa le inscrie in procesul-verbal de constatare a contraventiei!
?2) 'rocesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite9 in cel mult doua zile lucratoare de la data
intocmirii acestuia9 la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a *ost savarsita *apta!
&/$! 205
'unctele de penalizare se inscriu in evidenta conducatorilor de autove=icule sau tramvaie de catre
serviciul politiei rutiere pe raza caruia a *ost constatata *apta!
&/$! 201
"and instanta competenta9 prin =otarare udecatoreasca ramasa irevocabila9 a dispus anularea procesului-
verbal de constatare a contraventiei9 serviciul politiei rutiere pe raza caruia a *ost savarsita *apta radiaza din
evidenta punctele de penalizare aplicate!
&/$! 203
"and un conducator de autove=icule9 posesor al unui permis de conducere eliberat de catre o autoritate
straina9 savarseste o *apta pentru care le:ea prevede si aplicarea punctelor de penalizare9 procesul-verbal de
constatare a contraventiei se trimite politiei rutiere din cadrul 5nspectoratului ;eneral al 'olitiei /omane9
pentru in*ormarea autoritatii statului care a emis permisul de conducere!
&/$! 207
$itularul permisului de conducere9 la cerere9 are dreptul sa obtina9 personal9 la sediul politiei rutiere din
udetul care il are in evidenta9 in*ormatii cu privire la numarul de puncte de penalizare ce i-au *ost aplicate!
F 2! Suspendarea e8ercitarii dreptului de a conduce autove=icule sau tramvaie
&/$! 206
?1) @a cumulul a cel putin 15 puncte de penalizare9 serviciul politiei rutiere din udetul care are in evidenta
conducatorul de autove=icul comunica acestuia9 in scris9 in termen de 10 zile de la data inre:istrarii in
evidenta a ultimelor puncte de penalizare9 sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii
e8ercitarii dreptului de a conduce9 precum si obli:atia de a se prezenta la sediul politiei rutiere9 in termen de
5 zile de la primirea instiintarii scrise9 pentru a preda permisul de conducere!
?2) $itularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autove=icule de la data cumularii celor 15
puncte de penalizare si pana la data e8pirarii termenului cand avea obli:atia de a preda permisul de
conducere sau9 dupa caz9 pana la data predarii permisului de conducere!
?3) Suspendarea e8ercitarii dreptului de a conduce autove=icule opereaza in ziua urmatoare celei in care a
*ost predat permisul de conducere sau9 dupa caz9 a e8pirat termenul de predare a acestuia!
?2) 5n cazul in care titularul permisului de conducere nu se prezinta la politie in termenul prevazut la alin!
?1)9 perioada de suspendare a e8ercitarii dreptului de a conduce autove=icule se maoreaza9 de drept9 cu 30
de zile!
?5) 5n situatia in care titularul permisului de conducere *ace dovada imposibilitatii prezentarii la politie in
termenul de 5 zile de la primirea instiintarii scrise9 perioada de suspendare a e8ercitarii dreptului de a
conduce autove=icule dispusa potrivit alin! ?2) se anuleaza!
&/$! 210
?1) 5n situatia in care conducatorul de autove=icul savarseste o *apta pentru care9 potrivit le:ii9 se retine
permisul de conducere in vederea suspendarii e8ercitarii dreptului de a conduce9 eliberandu-se dovada
inlocuitoare cu drept de circulatie9 sanctiunea contraventionala complementara opereaza incepand cu ziua
urmatoare celei in care a e8pirat valabilitatea dovezii!
?2) "and dovada inlocuitoare a permisului de conducere este eliberata *ara drept de circulatie9 suspendarea
e8ercitarii dreptului de a conduce opereaza din momentul aplicarii sanctiunii contraventionale
complementare prin procesul-verbal de constatare a contraventiei!
&/$! 211
5n cazul in care titularului permisului de conducere i s-a interzis sa ocupe o *unctie sau pro*esie care are
le:atura cu dreptul de a conduce autove=icule sau tramvaie9 potrivit art! 112 lit! c) din "odul penal9
republicat9 cu modi*icarile si completarile ulterioare9 se*ul serviciului politiei rutiere care *unctioneaza pe
teritoriul de competenta al autoritatii care a luat masura de si:uranta dispune suspendarea e8ercitarii
dreptului de a conduce autove=icule sau tramvaie pe durata cat opereaza masura de si:uranta!
&/$! 212
?1) 'ermisul de conducere eliberat de o autoritate straina9 retinut ca urmare a incalcarii de catre titular a
unei norme rutiere pentru care le:ea prevede suspendarea e8ercitarii dreptului de a conduce si pentru care s-
a eliberat dovada inlocuitoare cu drept de circulatie9 impreuna cu o copie a procesului-verbal de constatare a
contraventiei se trimit politiei rutiere din cadrul 5nspectoratului ;eneral al 'olitiei /omane9 in termen de 15
zile de la aplicarea sanctiunii contraventionale complementare!
?2) "and dovada inlocuitoare este eliberata *ara drept de circulatie9 permisul de conducere si copia
procesului-verbal de constatare a contraventiei se trimit unitatii de politie prevazute la alin! ?1) in cel mult o
zi lucratoare de la data constatarii *aptei!
?3) 'ana la implinirea termenului prevazut la alin! ?1)9 titularul permisului de conducere eliberat de o
autoritate straina poate solicita ca9 pana la e8pirarea perioadei de suspendare a e8ercitarii dreptului de a
conduce9 documentul sa *ie pastrat la serviciul politiei rutiere pe raza caruia a *ost savarsita *apta9 pentru a-i
*i restituit! Despre aceasta posibilitate titularul permisului de conducere va *i in*ormat odata cu comunicarea
suspendarii e8ercitarii dreptului de a conduce!
&/$! 213
?1) Suspendarea e8ercitarii dreptului de a conduce se dispune de catre politia rutiera din cadrul
5nspectoratului ;eneral al 'olitiei /omane si in cazul in care titularul permisului de conducere eliberat de
catre autoritatea competenta din /omania a savarsit o *apta pe teritoriul altui stat9 iar autoritatea statului
respectiv a dispus9 prin =otarare9 o ast*el de masura!
?2) Suspendarea e8ercitarii dreptului de a conduce se aplica pe teritoriul /omaniei numai daca pentru
*apta savarsita le:islatia rutiera romaneasca prevede o ast*el de masura!
?3) 'erioada de suspendare a e8ercitarii dreptului de a conduce pe teritoriul /omaniei nu poate *i mai
mare decat cea prevazuta de le:islatia rutiera romaneasca pentru o *apta asemanatoare!
?2) 'entru stabilirea perioadei de suspendare a e8ercitarii dreptului de a conduce se ia in considerare9
obli:atoriu9 perioada cat titularul permisului de conducere nu a avut drept de circulatie pe teritoriul statului
care a emis o ast*el de decizie!
&/$! 212
?1) 5n cazul savarsirii a doua sau a mai multor contraventii care atra: si suspendarea e8ercitarii dreptului
de a conduce9 constatate prin acelasi proces-verbal9 perioada de suspendare se calculeaza prin insumarea
perioadelor prevazute pentru *iecare *apta9 *ara ca aceasta sa depaseasca 60 de zile!
?2) "and o persoana careia i-a *ost retinut permisul de conducere pentru o *apta prevazuta cu suspendarea
e8ercitarii dreptului de a conduce savarseste9 in perioada in care are drept de circulatie9 o noua contraventie
pentru care se dispune suspendarea e8ercitarii dreptului de a conduce9 se aplica distinct perioade de
suspendare pentru *iecare contraventie!
F 3! "on*iscarea bunurilor
&/$! 215
?1) >iloacele speciale de avertizare luminoase si sonore9 precum si dispozitivele care perturba
*unctionarea miloacelor te=nice de suprave:=ere a tra*icului con*iscate9 in conditiile le:ii9 se predau la
serviciul politiei rutiere pe raza careia a *ost constatata *apta!
?2) 'lacutele cu numarul de inmatriculare sau de inre:istrare con*iscate in conditiile le:ii se predau la
serviciul politiei rutiere pe raza caruia a *ost constatata *apta pentru a *i trimise autoritatii competente care
le-a eliberat!
?3) Ce=iculele cu tractiune animala con*iscate in conditiile le:ii se predau autoritatilor administratiei
publice locale9 pe baza de proces-verbal9 in vederea transmiterii acestora spre valori*icare9 potrivit
dispozitiilor -rdonantei ;uvernului nr! 127<1667 pentru re:lementarea modului si conditiilor de valori*icare
a bunurilor con*iscate sau intrate9 potrivit le:ii9 in proprietatea privata a statului9 aprobata cu modi*icari si
completari prin @e:ea nr! 67<16669 republicata!
F 2! 5mobilizarea ve=iculului
&/$! 211
?1) 5mobilizarea unui ve=icul se dispune si se e*ectueaza de catre politia rutiera9 in cazurile si in conditiile
prevazute de le:e!
?2) 5mobilizarea se *ace in prezenta unui martor asistent9 prin *olosirea9 in interiorul sau in e8teriorul
ve=iculului9 a unor dispozitive te=nice sau a altor miloace de blocare9 care se consemneaza in procesul-
verbal de constatare a *aptei pentru care s-a dispus masura!
?3) 5n lipsa unui martor asistent politistul rutier precizeaza motivele care au condus la inc=eierea
procesului-verbal in acest mod!
?2) 5mobilizarea unui ve=icul este interzisa in toate locurile unde oprirea sau stationarea este interzisa!
&/$! 213
?1) &tunci cand se impune imobilizarea9 in conditiile le:ii9 a unui ve=icul care transporta produse sau
substante periculoase9 politistul rutier este obli:at sa anunte9 de indata9 unitatea de politie din care *ace parte
pentru a se stabili9 impreuna cu unitatile 5nspectoratului ;eneral pentru Situatii de Ar:enta9 destinatia *inala
pentru parcarea autove=iculului!
?2) 5mobilizarea unui ve=icul care e*ectueaza transport de mar*uri sau produse periculoase ori cu :abarite
si<sau mase depasite se dispune de catre politia rutiera9 in conditiile stabilite impreuna cu reprezentantii
autoritatilor cu atributii in domeniu!
&/$! 217
/evocarea imobilizarii se dispuneB
a) de catre politistul rutier care a dispus-o9 daca este prezent9 iar motivele pentru care a *ost dispusa au
incetat4
b) de catre se*ul serviciului politiei rutiere din care *ace parte a:entul constatator9 daca motivele pentru
care a *ost dispusa masura au incetat4
c) de catre procuror sau de instanta de udecata9 atunci cand ve=iculul a *acut obiectul unei in*ractiuni!
S%"$5A(%& a 2-a
/estituirea permisului de conducere si reducerea perioadei de suspendare a e8ercitarii dreptului de a
conduce
&/$! 216
?1) /estituirea permisului de conducere se dispune de catre se*ul serviciului politiei rutiere care il are in
evidenta9 la cererea titularului9 in urmatoarele cazuriB
a) la e8pirarea termenului de suspendare9 cand sanctiunea a *ost aplicata pentru cumul de puncte4
b) la e8pirarea termenului de suspendare9 cand sanctiunea a *ost aplicata ca urmare a savarsirii unei
contraventii pentru care le:ea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 309 10 sau 60 de zile sau9
dupa caz9 a *ost maorata cu 30 de zile9 daca titularul a promovat testul de veri*icare a cunoasterii re:ulilor
de circulatie4
c) in baza certi*icatului medico-le:al prin care se con*irma ca a*ectiunile medicale care au determinat
declararea persoanei respective ca inapta medical au incetat!
?2) /estituirea permisului de conducere se dispune de catre se*ul serviciului politiei rutiere pe raza careia
a *ost savarsita *apta9 la cererea titularului9 in baza rezolutiei sau9 dupa caz9 a ordonantei procurorului prin
care s-a dispus neinceperea urmaririi penale9 scoaterea de sub urmarirea penala ori incetarea urmaririi
penale9 in baza =otararii udecatoresti ramase de*initive prin care s-a dispus ac=itarea inculpatului sau prin
care procesul-verbal de constatare a contraventiei a *ost anulat ori ca urmare a incetarii masurii de si:uranta
prevazute la art! 112 lit! c) din "odul penal9 republicat9 cu modi*icarile si completarile ulterioare!
?3) Ceri*icarea cunoasterii re:ulilor de circulatie de catre contravenient se e*ectueaza de catre serviciul
politiei rutiere care il are in evidenta9 in cazul in care sanctiunea a *ost aplicata ca urmare a savarsirii unei
contraventii pentru care le:ea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 309 10 sau 60 de zile sau9
dupa caz9 a *ost maorata cu 30 de zile!
?2) Ceri*icarea cunoasterii re:ulilor de circulatie consta in completarea unui test-:rila9 ce contine 15
intrebari din le:islatia rutiera! %ste declarata #promovata# persoana care a *ormulat raspunsul corect la cel
putin 13 intrebari!
?5) "ontravenientul este obli:at sa sustina e8amenul de veri*icare a cunoasterii re:ulilor de circulatie9 in
perioada e8ecutarii sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii e8ercitarii dreptului de a
conduce9 in zilele stabilite9 saptamanal9 la nivelul serviciului politiei rutiere!
?1) 'revederile alin! ?1)-?5) se aplica si in cazul titularului unui permis de conducere romanesc pentru
care9 potrivit le:ii9 a *ost aplicata sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii e8ercitarii
dreptului de a conduce de catre o autoritate competenta straina9 ca urmare a savarsirii de catre acesta9 pe
teritoriul statului respectiv9 a unei *apte pentru care se aplica aceasta sanctiune!
&/$! 220
?1) $itularul permisului de conducere eliberat de o autoritate straina9 impotriva caruia s-a dispus
suspendarea dreptului de a conduce9 poate solicita se*ului politiei rutiere pe raza careia a *ost constatata *apta
restituirea documentului9 inainte de e8pirarea perioadei de suspendare9 cu cel mult o zi lucratoare inainte de
data parasirii teritoriului /omaniei!
?2) 5n situatia restituirii permisului de conducere potrivit alin! ?1)9 se*ul politiei rutiere din cadrul
5nspectoratului ;eneral al 'olitiei /omane comunica sanctiunea aplicata autoritatii straine care a eliberat
documentul!
&/$! 221
?1) 'erioada de suspendare a e8ercitarii dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile9 la cererea
titularului9 daca sunt indeplinite9 cumulativ9 urmatoarele conditiiB
a) a *ost declarat admis la testul de veri*icare a cunoasterii re:ulilor de circulatie4
b) a obtinut permis de conducere cu cel putin un an inainte de savarsirea *aptei4
c) in ultimii 3 ani de la data savarsirii *aptei pentru care se solicita reducerea perioadei de suspendare a
e8ercitarii dreptului de a conduce nu a bene*iciat de o ast*el de masura4
d) in ultimii 2 ani de la data constatarii contraventiei pentru care se aplica sanctiunea contraventionala
complementara nu a mai avut suspendata e8ercitarea dreptului de a conduce autove=icule sau tramvaie!
?2) "onducatorul de autove=icul sau tramvai nu bene*iciaza de reducerea perioadei de suspendare a
e8ercitarii dreptului de a conduce9 dacaB
a) perioada de suspendare a *ost maorata9 con*orm le:ii4
b) a cumulat9 din nou9 cel putin 15 puncte de penalizare in urmatoarele 12 luni de la data e8pirarii ultimei
suspendari a e8ercitarii dreptului de a conduce4
c) a *ost implicat intr-un accident de circulatie din care au rezultat numai pa:ube materiale9 iar rezultatul
testarii aerului e8pirat sau al probelor biolo:ice a stabilit ca a condus ve=iculul in timp ce se a*la sub
in*luenta alcoolului4
d) sanctiunea contraventionala complementara s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea
*erata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori in curs de coborare sau cand semnalele cu lumini
rosii si<sau sonore sunt in *unctiune!
"&'! C555
Dispozitii tranzitorii si *inale
&/$! 222
"u ocazia presc=imbarii permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1665 cu cele model
nou9 ec=ivalarea dintre vec=ile si noile cate:orii se *ace dupa cum urmeazaB
a) cate:oria ; cu cate:oria &4
b) cate:oria & cu cate:oria &4
c) cate:oria D cu cate:oria D4
d) cate:oria " cu cate:oria "4
e) cate:oria D cu cate:oria D4
*) cate:oriile "9 % si<sau " L % cu cate:oria "%4
:) cate:oriile D9 "9 % si<sau D L % si " L % cu cate:oriile D% si "%4
=) cate:oriile "9 D9 % si<sau " L % si D L % cu cate:oriile "% si D%4
i) cate:oriile D9 "9 D9 % si<sau D L %9 " L % si D L % cu cate:oriile D%9 "% si D%4
) cate:oria F cu cate:oria $r4
I) cate:oria , cu cate:oria $b4
l) cate:oria 5 cu cate:oria $v!
&/$! 223
?1) 'olitia rutiera asi:ura insotirea coloanelor o*iciale cu ec=ipae specializate potrivit competentei!
?2) Se insotesc cu ec=ipae ale politiei rutiere demnitari romani sau o*icialitati straine cu *unctii similare
acestora9 dupa cum urmeazaB
a) 'resedintele /omaniei4
b) presedintele Senatului4
c) presedintele "amerei Deputatilor4
d) primul-ministru al ;uvernului!
?3) 5n situatii deosebite9 care impun deplasarea in re:im de ur:enta9 pot bene*icia de insotirea cu ec=ipae
ale politiei rutiere si ministrii din ;uvernul /omaniei sau omolo:i din strainatate a*lati in vizita o*iciala in
/omania9 precum si se*ii misiunilor diplomatice acreditati in /omania9 cu ocazia depunerii scrisorilor de
acreditare!
?2) Dene*iciaza de insotire si candidatii la *unctia de 'resedinte al /omaniei9 pe timpul campaniei
electorale9 dupa validarea candidaturii9 numai pe raza localitatilor unde au loc activitatile electorale!
?5) Dene*iciaza de insotire cu ec=ipae ale politiei rutiere *ostii presedinti ai /omaniei9 in conditiile le:ii!
?1) "oncursurile or:anizate pe drumurile publice9 autorizate potrivit le:ii9 care presupun restrictionarea
circulatiei pe anumite sectoare9 precum si transporturile a:abaritice sau speciale vor *i insotite numai cu
aprobarea 5nspectoratului ;eneral al 'olitiei /omane9 in *unctie de disponibilitati9 contra cost9 potrivit
tari*elor stabilite de normele le:ale!
&/$! 222
?1) @a nivelul unitatilor de invatamant9 curs primar si :imnazial9 cadrele didactice care predau orele de
educatie rutiera vor *i spriinite si indrumate de catre politisti rutieri!
?2) "oncursurile or:anizate la nivelul unitatilor de invatamant pe teme rutiere vor *i coordonate de catre
serviciul politiei rutiere din udetul in care isi are sediul unitatea de invatamant!
&/$! 225
&ne8ele nr! 1&-1% *ac parte inte:ranta din prezentul re:ulament!
&(%E& 1&
/->&(5&
>5(5S$%/A@ &D>5(5S$/&$5%5 S5 5($%/(%@-/ %8emplar nr! 1
---------------------------------------
---------------------------------------
'/-"%S-C%/D&@ Seria !!!!!! (r! !!!!!!
5nc=eiat astaziB ziua MNMNM luna MNMNM anul MNMNMNMNM ora MNMNM in localitatea!!!!!!
&:ent constatator !!!!?:rad pro*esional9 nume9 prenume)!!!!!! din !!!!!?unitatea)!!!! constat caB
Dl<Dna !!!!!!!!!!!!!!9 "(' MNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNM9 act de ident! MNNNNNNM seria MNMNM nr! MNMNMNMNMNMNM9 cu
domiciliul< resedinta in !!!!!!9 str! !!!!! nr! !!!!!9 bl! !!!!9 sc! !!!!!9 ap! !!!!!!9 sector<udet !!!!!!!!! !
'ers! uridica !!!!!!!!!9 cu sediul in !!!!!!9 str! !!!!!!! nr! !!!!!9 bl! !!!!!9 sc! !!!!9 ap! !!!!!!!9 sector<udet !!!!!!9 "A5 MNMNMNM
NMNMNMNMNMNMNM9 reprezentata de dl<dna !!!!!!!!!!!9 "(' MNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNM9 act de ident! MNNNNNNM seria MNMNM nr!
MNMNMNMNMNMNM9 cu domiciliul< resedinta in !!!!!!!!!!!9 str! !!!!!!!! nr! !!!!!9 bl! !!!!!9 sc! !!!!!!!9 ap! !!!!!!!9 sector<udet !!!!!!
5n ziua MNMNM luna MNMNM anul MNMNMNMNM ora MNMNM locul !!!!!! a savarsit urmatoareleB
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fapta savarsita este prevazuta deB art! !!! din !!! si sanctionata de art! !!! din !!!
art! !!! din !!! si sanctionata de art! !!! din !!!
art! !!! din !!! si sanctionata de art! !!! din !!!
art! !!! din !!! si sanctionata de art! !!! din !!!
StabilescB
a) MNNNM &C%/$5S>%($< MNNNM &>%(D&9 in suma de !!!!!!!!! lei4
b) MNNNM*) 'A("$%-&>%(D&9 in valoare de !!!!!!!!!!!! lei4
c) MNNNM*) 'A("$% D% '%(&@5K&/%4
d) "-(F5S"&/%&B !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4
e) 5>-D5@5K&/%& C%,5"A@A@A5 ?marca) !!!!!!! nr! de inmatric!<inre:! !!!!!! c*! art! !!!!! din !!!!!!!4
*) /%$5(%/%& MNNNM permisului de conducere< MNNM certi*icatului de inmatriculare ?inre:istrare)< MNNM
placutelor cu numarul de inmatriculare ?inre:istrare)< MNNM atestatului pro*esional!
"ontravenientul ac=ita pe loc9 cu c=itanta nr! !!!!!!9 sau poate ac=ita in cel mult 2 zile lucratoare de la data
primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei umatate din minimul amenzii prevazute de le:e9
adica suma de !!!!!!!!!!!! lei!
"ontravenientul MNNM re*uza < MNNM nu poate sa semneze procesul-verbal!
>artor asistent !!!!!?nume si prenume)!!!!!!9 "(' MNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNM!
&lte mentiuni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ce=icul nr! !!!!!!!!!!!!!!!!! asi:urat cu polita nr! MNMNMNMNMNMNMNMNM9 valabila pana la MNMNMNMNMNMNMNMNM!
"ontravenientul poate *ace plan:ere impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei in termen
de 15 zile de la data inmanarii<comunicarii9 care se depune la Serviciul politiei rutiere !!!!!!!!!!! !
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPR
S &:ent constatator S >artor asistent S "ontravenient S
S S S &m luat la cunostinta S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPUPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPUPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPV
----------
*) Se trece totalul numarului punctelor-amenda sau9 dupa caz9 al punctelor de penalizare aplicate!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5(S$55($&/% D% '@&$&
Dl<Dna !!!!!!!!!!!!!!9 "(' MNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNM9 act de ident! MNNM seria MNMNM nr! MNMNMNMNMNMNM9 cu domiciliul<
resedinta in !!!!!!9 str! !!!!! nr! !!!!!9 bl! !!!!9 sc! !!!!!9 ap! !!!!!!9 sector<udet !!!!!!!!! !
'ers! uridica !!!!!!!!!9 cu sediul in localitatea !!!!!!9 str! !!!!!!! nr! !!!!!9 sector<udet !!!!!!9 "A5 MNMNMNMNMNMNMNMNMNMNM!
"on*orm 'rocesului-verbal de constatare a contraventiei seria !!!!! nr! !!!!9 inc=eiat la MNMNMNMNMNMNMNMNM9 s-a
stabilit drept amenda suma de !!!!! lei9 pe care va trebui sa o ac=itati la !!!!!!9 la casieriile autoritatilor
administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bu:etelor locale
sau la :=iseul unic din punctele de trecere a *rontierei de stat a /omaniei!
"=itanta si copia procesului-verbal se transmit in termen de 15 zile de la comunicare unitatii din care *ace
parte a:entul constatator!
'lata se poate e*ectua si prin instrumente de plata electronice in cadrul ;=iseului virtual de plati9 caz in
care nu aveti obli:atia de a *ace dovada platii unitatii din care *ace parte a:entul constatator!
5n caz de neplata a obli:atiilor se va trece la e8ecutarea silita!
- verso -
"atre
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5n temeiul art! !!!!!! din !!!!!!!!9 trimitem alaturat 'rocesul-verbal de constatare a contraventiei seria !!!!!!!
nr! !!!!!!!9 inc=eiat pe numele dlui<dnei<pers! uridice !!!!!!!!!!!9 in vederea e8ecutarii silite!
S%FA@ S%/C5"5A@A5 '-@5$5%5 /A$5%/%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/ecomandat nr! !!!!!!! din !!!!!!!!! @oc pentru *rancare
OPPPPPPPPPPPPPPPPR
TPPPPPPPPPPPPPPPPV
? ) ? )
Stampila cu data prezentarii Stampila cu data primirii
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPP
(-$&
5! "on*orm prevederilor art! 117 alin! ?1) din -rdonanta de ur:enta a ;uvernului nr! 165<2002 privind
circulatia pe drumurile publice9 republicata9 contravenientul poate depune plan:ere impotriva procesului-
verbal in termen de 15 zile la sediul serviciului politiei rutiere pe raza caruia a *ost constatata *apta!
'lan:erea9 semnata si datata9 se depune in 2 e8emplare9 insotita deB
- copia procesului-verbal de constatare a contraventiei4
- copia actului de identitate4
- copia dovezii de retinere a permisului de conducere9 a certi*icatului de inmatriculare sau de inre:istrare9
a placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inre:istrare a ve=iculului ori9 dupa caz9 a autorizatiei de
reparatii4
- copii ale oricaror alte acte sau documente in sustinerea plan:erii!
"on*orm dispozitiilor art! 117 alin! ?2) din -rdonanta de ur:enta a ;uvernului nr! 165<20029 republicata9
plan:erea suspenda e8ecutarea!
'entru prelun:irea<acordarea dreptului de circulatie trebuie sa va prezentati la se*ul politiei rutiere pe raza
careia a *ost savarsita contraventia in vederea prelun:irii dreptului de circulatie sau9 dupa caz9 pentru a se
*ace mentiunea9 pe dovada9 ca aveti dreptul de a conduce autove=icule ori tramvaie pentru o perioada de 30
de zile!
'relun:irea dreptului de circulatie se *ace de catre se*ul politiei rutiere pe a carei raza de competenta a *ost
savarsita contraventia9 din 30 in 30 de zile9 in baza unui certi*icat eliberat de instanta de udecata care
con*irma ca dosarul este in curs de solutionare9 pana la ramanerea de*initiva a =otararii udecatoresti!
55! 'rin urmatoarele abrevieri se intele:eB
- act de ident! - "!5! ?carte de identitate)9 D!5! ?buletin de identitate)9 'asp! ?pasaport)9 "!5!'! ?cartea de
identitate provizorie)4
- "(' - codul numeric personal4
- "A5 - codul unic de inre:istrare al persoanei uridice
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/->&(5&
>5(5S$%/A@ &D>5(5S$/&$5%5 S5 5($%/(%@-/ %8emplar nr! 2
---------------------------------------
---------------------------------------
'/-"%S-C%/D&@ Seria !!!!!! (r! !!!!!!
5nc=eiat astaziB ziua MNMNM luna MNMNM anul MNMNMNMNM ora MNMNM in localitatea!!!!!!
&:ent constatator !!!!?:rad pro*esional9 nume9 prenume)!!!!!! din !!!!!?unitatea)!!!! constat caB
Dl<Dna !!!!!!!!!!!!!!9 "(' MNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNM9 act de ident! MNNNNNNM seria MNMNM nr! MNMNMNMNMNMNM9 cu
domiciliul< resedinta in !!!!!!9 str! !!!!! nr! !!!!!9 bl! !!!!9 sc! !!!!!9 ap! !!!!!!9 sector<udet !!!!!!!!! !
'ers! uridica !!!!!!!!!9 cu sediul in !!!!!!9 str! !!!!!!! nr! !!!!!9 bl! !!!!!9 sc! !!!!9 ap! !!!!!!!9 sector<udet !!!!!!9 "A5 MNMNMNM
NMNMNMNMNMNMNM9 reprezentata de dl<dna !!!!!!!!!!!9 "(' MNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNM9 act de ident! MNNM seria MNMNM nr! MNMNM
NMNMNMNM9 cu domiciliul< resedinta in !!!!!!!!!!!9 str! !!!!!!!! nr! !!!!!9 bl! !!!!!9 sc! !!!!!!!9 ap! !!!!!!!9 sector<udet !!!!!!! !
5n ziua MNMNM luna MNMNM anul MNMNMNMNM ora MNMNM locul !!!!!! a savarsit urmatoareleB
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fapta savarsita este prevazuta deB art! !!! din !!! si sanctionata de art! !!! din !!!
art! !!! din !!! si sanctionata de art! !!! din !!!
art! !!! din !!! si sanctionata de art! !!! din !!!
art! !!! din !!! si sanctionata de art! !!! din !!!
StabilescB
a) MNNNM &C%/$5S>%($< MNNNM &>%(D&9 in suma de !!!!!!!!! lei4
b) MNNNM*) 'A("$%-&>%(D&9 in valoare de !!!!!!!!!!!! lei4
c) MNNNM*) 'A("$% D% '%(&@5K&/%4
d) "-(F5S"&/%&B !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4
e) 5>-D5@5K&/%& C%,5"A@A@A5 ?marca) !!!!!!! nr! de inmatric!<inre:! !!!!!! c*! art! !!!!! din !!!!!!!4
*) /%$5(%/%& MNNNM permisului de conducere< MNNM certi*icatului de inmatriculare ?inre:istrare)< MNNM
placutelor cu numarul de inmatriculare ?inre:istrare)< MNNM atestatului pro*esional!
"ontravenientul ac=ita pe loc9 cu c=itanta nr! !!!!!!9 sau poate ac=ita in cel mult 2 zile lucratoare de la data
primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei umatate din minimul amenzii prevazute de le:e9
adica suma de !!!!!!!!!!!! lei!
"ontravenientul MNNM re*uza < MNNM nu poate sa semneze procesul-verbal!
>artor asistent !!!!!?nume si prenume)!!!!!!9 "(' MNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNM!
&lte mentiuni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ce=icul nr! !!!!!!!!!!!!!!!!! asi:urat cu polita nr! MNMNMNMNMNMNMNMNM9 valabila pana la MNMNMNMNMNMNMNMNM!
"ontravenientul poate *ace plan:ere impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei in termen
de 15 zile de la data inmanarii<comunicarii9 care se depune la Serviciul politiei rutiere !!!!!!!!!!! !
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPQPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPR
S &:ent constatator S >artor asistent S "ontravenient S
S S S &m luat la cunostinta S
TPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPUPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPUPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPPPPPPPV
-----------
*) Se trece totalul numarului punctelor-amenda sau9 dupa caz9 al punctelor de penalizare aplicate!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
D-C&D&
Subsemnatul?a) !!!!!!!!! am primit 'rocesul-verbal de constatare a contraventiei seria !!!!!!!! nr! !!!!!! si
instiintarea de plata**)!
&:ent constatator "ontravenient
!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!
Subsemnatul?a) !!!!!!!!!!!!!9 a:ent procedural la !!!!!!!!!!!!!9 m-am deplasat in ziua de MNMNMNMNMNMNMNMNM la adresa
din !!!!!!!!!9 str! !!! nr! !!!9 bl! !!!9 sc! !!!9 ap! !!!9 la domiciliul<resedinta<sediul !!!!!!!!!!!!!9 pentru a-i inmana
'rocesul-verbal de constatare a contraventiei seria !!!!! nr! !!!!! si instiintarea de plata!
"el in cauza MNNM a re*uzat sa le primeasca < MNNM nu a *ost :asit9 motiv pentru care comunicarea s-a realizat
prin a*isare la !!!!! ?se inscrieB #domiciliu#<#resedinta#<#sediu#) !!!!!!!!!!! !
&:ent procedural >artor
!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!
-----------
**) se completeaza cand contravenientul este de *ata la inc=eierea procesului-verbal sau ii poate *i
inmanat direct!
- verso -
"atre
Dl<dna<pers! uridica !!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
S%FA@ S%/C5"5A@A5 '-@5$5%5 /A$5%/%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/ecomandat nr! !!!!!!! din !!!!!!!!! @oc pentru *rancare
OPPPPPPPPPPPPPPPPR
TPPPPPPPPPPPPPPPPV
? ) ? )
Stampila cu data prezentarii Stampila cu data primirii
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
PPPPPPPPPPPP
(-$&
5! "on*orm prevederilor art! 117 alin! ?1) din -rdonanta de ur:enta a ;uvernului nr! 165<2002 privind
circulatia pe drumurile publice9 republicata9 contravenientul poate depune plan:ere impotriva procesului-
verbal in termen de 15 zile la sediul serviciului politiei rutiere pe raza caruia a *ost constatata *apta!
'lan:erea9 semnata si datata9 se depune in 2 e8emplare9 insotita deB
- copia procesului-verbal de constatare a contraventiei4
- copia actului de identitate4
- copia dovezii de retinere a permisului de conducere9 a certi*icatului de inmatriculare sau de inre:istrare9
a placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inre:istrare a ve=iculului ori9 dupa caz9 a autorizatiei de
reparatii4
- copii ale oricaror alte acte sau documente in sustinerea plan:erii!
"on*orm dispozitiilor art! 117 alin! ?2) din -rdonanta de ur:enta a ;uvernului nr! 165<20029 republicata9
plan:erea suspenda e8ecutarea!
'entru prelun:irea<acordarea dreptului de circulatie trebuie sa va prezentati la se*ul politiei rutiere pe raza
careia a *ost savarsita contraventia in vederea prelun:irii dreptului de circulatie sau9 dupa caz9 pentru a se
*ace mentiunea9 pe dovada9 ca aveti dreptul de a conduce autove=icule sau tramvaie pentru o perioada de 30
de zile!
'relun:irea dreptului de circulatie se *ace de catre se*ul politiei rutiere pe a carei raza de competenta a *ost
savarsita contraventia9 din 30 in 30 de zile9 in baza unui certi*icat eliberat de instanta de udecata care
con*irma ca dosarul este in curs de solutionare9 pana la ramanerea de*initiva a =otararii udecatoresti!
55! 'rin urmatoarele abrevieri se intele:eB
- act de ident! - "!5! ?carte de identitate)9 D!5! ?buletin de identitate)9 'asp! ?pasaport)9 "!5!'! ?cartea de
identitate provizorie)4
- "(' - codul numeric personal4
- "A5 - codul unic de inre:istrare al persoanei uridice
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&(%E& 1D
/->&(5&
>5(5S$%/A@ &D>5(5S$/&$5%5 S5 5($%/(%@-/
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
D-C&D&
Seria !!!!!! nr! !!!!!!!
%liberata laB ziua MNMNM luna MNMNM anul MNMNMNMNM ora MNMNM
Dlui<Dnei !!!!!!!!!!!!!!!!!!9 "(' MNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNM9 i-a?u) *ost retinut?e) la data de MNMNMNMNMNMNMNMNM ora MNMNM
urmatoareleB
WX permisul de conducere ?sub)cate:oriile !!!!!!!!! nr! !!!!!!!!!!!
WX certi*icatul de inmatriculare ?inre:istrare) nr! !!!!!! al ve=iculului ?marca) !!!!!!!! nr! !!!!!!! apartinand !!!!!!!!!!!
WX placutele cu numarul de inmatriculare ?inre:istrare) !!!!!!!!!!!!!!!
WX atestat pro*esional seria !!!!!!!! nr! !!!!!!!!!
WX dovada seria !!!!! nr! !!!!!! din data de MNMNMNMNMNMNMNMNM pentru ?motive si
locul) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'rezenta s-a eliberat in baza 'rocesului-verbal seria !!! nr! !!! din MNMNMNMNMNMNMNMNM
- WX cu drept de circulatie !!!!!!!! zile9 incepand cu data de MNMNMNMNMNMNMNMNM pana la data de MNMNMNMNMNMNMNMNM!
- WX *ara drept de circulatie!
&:ent constatator !!!!!!!!!!?:rad pro*esional9 nume9 prenume si stampila unitatii)!!!!!!!!!
- verso -
'rezenta dovada se prelun:este in conditiile -rdonantei de ur:enta a ;uvernului nr! 165<20029
republicataB
1! de la data MNMNMNMNMNMNMNMNM pana la data de MNMNMNMNMNMNMNMNM
S%FA@ S%/C5"5A@A5 '-@5$5%5 /A$5%/%
!!!!!!!!!!!?:rad pro*esional9 nume9 prenume9 semnatura si stampila unitatii)!!!!!!!
2! de la data MNMNMNMNMNMNMNMNM pana la data de MNMNMNMNMNMNMNMNM
S%FA@ S%/C5"5A@A5 '-@5$5%5 /A$5%/%
!!!!!!!!!!!?:rad pro*esional9 nume9 prenume9 semnatura si stampila unitatii)!!!!!!!
3! de la data MNMNMNMNMNMNMNMNM pana la data de MNMNMNMNMNMNMNMNM
S%FA@ S%/C5"5A@A5 '-@5$5%5 /A$5%/%
!!!!!!!!!!!?:rad pro*esional9 nume9 prenume9 semnatura si stampila unitatii)!!!!!!!
2! de la data MNMNMNMNMNMNMNMNM pana la data de MNMNMNMNMNMNMNMNM
S%FA@ S%/C5"5A@A5 '-@5$5%5 /A$5%/%
!!!!!!!!!!!?:rad pro*esional9 nume9 prenume9 semnatura si stampila unitatii)!!!!!!!
5! de la data MNMNMNMNMNMNMNMNM pana la data de MNMNMNMNMNMNMNMNM
S%FA@ S%/C5"5A@A5 '-@5$5%5 /A$5%/%
!!!!!!!!!!!?:rad pro*esional9 nume9 prenume9 semnatura si stampila unitatii)!!!!!!!
&(%E& 1"
/->&(5&
>5(5S$%/A@ &D>5(5S$/&$5%5 S5 5($%/(%@-/
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&A$-/5K&$5% D% /%'&/&$55
Seria !!!!!! nr! !!!!!!!
Se elibereaza prezenta pentru ve=iculul marca !!!!!!!!9 culoarea !!!!!!!9 cu nr! de inmatriculare<
inre:istrare !!!!!!!9 detinator !!!!!!!!9 "(' MNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNM sau "A5 MNMNMNMNMNMNMNMNMNMNM !
&uto?ve=iculul) a *ost implicat in accidentul de circulatie din data MNMNMNMNMNMNMNMNM ora MNMNM locul !!!!!!!!!!!!!!!
&uto?ve=iculul) poate intra in reparatii cu urmatoarele avarii !!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'rezenta s-a eliberat la data de MNMNMNMNMNMNMNMNM9 accidentul *iind inre:istrat la !!!!!!!!!?unitatea de
politie)!!!!!!!!!
&:ent constatator !!!!!!?:rad pro*esional9 nume si prenume)!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/->&(5& (r! !!!!!!!!!
>5(5S$%/A@ &D>5(5S$/&$5%5 S5 5($%/(%@-/ din !!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"->A(5"&/%
Dlui<Dnei<'ersoanei uridice
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5n con*ormitate cu art! 36 din -rdonanta de ur:enta a ;uvernului nr! 165<20029 republicata9 va solicitam
ca9 in termen de 5 zile de la primirea prezentei9 sa ne comunicati datele de identi*icare a persoanei careia i-ati
incredintat ve=iculul cu numarul de inmatriculare<inre:istrare !!!!!!!!!!! pentru a *i condus pe drumurile
publice9 care a *ost inre:istrat cu autorul miloacelor te=nice certi*icate la data MNMNMNMNMNMNMNMNM ora MNMNM
locul !!!!!!!!!!!!!!! savarsind urmatoareleB
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ca *acem cunoscut ca necomunicarea datelor solicitate ori comunicarea eronata a acestora constituie
contraventie9 *apta prevazuta si sanctionataB
WX de art! 102 alin! ?1) pct! 12 din -rdonanta de ur:enta a ;uvernului nr! 165<20029 republicata9 cu 6-20
puncte-amenda ?pentru persoane *izice)!
WX de art! 105 alin! ?1) pct! 10 din -rdonanta de ur:enta a ;uvernului nr! 165<20029 republicata9 cu 21-100
puncte-amenda ?pentru persoane uridice)!
&:ent constatator !!!!!!!!?:rad pro*esional9 nume si prenume)!!!!!!!
&(%E& 1D
/->&(5&
>5(5S$%/A@ &D>5(5S$/&$5%5 S5 5($%/(%@-/
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'/-"%S-C%/D&@ Seria !!!!!! nr! !!!!!!
5nc=eiat astaziB ziua MNMNM luna MNMNM anul MNMNMNMNM ora MNMNM in localitatea!!!!!!
&:ent constatator !!!!?:rad pro*esional9 nume9 prenume)!!!!!! din !!!!!?unitatea)!!!! constat caB
Dl<Dna !!!!!!!!!!!!!!9 "(' MNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNMNM9 act de ident! MNNNNNNM seria MNMNM nr! MNMNMNMNMNMNM9 cu
domiciliul< resedinta in !!!!!!9 str! !!!!! nr! !!!!!9 bl! !!!!9 sc! !!!!!9 ap! !!!!!!9 sector<udet !!!!!!!!! !
5n ziua MNMNM luna MNMNM anulMNMNM ora MNMNM locul!!!!!!!!!!!!! a *ost depistat conducand autove=iculul cu nr!
inmatriculare ?inre:istrare)B !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Descrierea *apteiB !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*iind inre:istrat cu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5nre:istrarea se pastreaza la sediul unitatii 1 luni de la data constatarii contraventiei
Fapta savarsita este prevazuta deB art! !!!!! din !!!! si sanctionata de art! !!!! din !!!!!!!!!
StabilescB
a)MNNM &C%/$5S>%($<MNNM*) 'A("$%-&>%(D&9 in valoare de !!!!!!!!! lei4
b)MNNM*) 'A("$% D% '%(&@5K&/%9
Sanctionarea contraventionala complementara aplicata !!!!!!!!!!!!!
"ontravenientul poate ac=ita in cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de
constatare a contraventiei ?con*! stampilei postei)9 umatate din minimul amenzii prevazute de le:e9 adica
suma de !!!!!!!!!!! lei!
"ontravenientul poate *ace plan:ere impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei in termen
de 15 zile de la data inmanarii<comunicarii9 care se depune la Serviciul politiei rutiere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&:ent constatator!!!!!!!!!!!?:rad pro*esional9 nume9 prenume)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
5(S$55($&/% D% '@&$&
&menda se ac=ita la NNNNNNNNNNNNNNNN9 la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale
altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bu:etelor locale sau la :=iseul unic din punctele de
trecere a *rontierei de stat a /omaniei!
"=itanta si copia procesului-verbal se transmit in termen de 15 zile de la comunicare unitatii din care *ace
parte a:entul constatator!
'lata se poate e*ectua si prin instrumente de plata electronice in cadrul ;=iseului virtual de plati9 caz in
care nu aveti obli:atiile de a *ace dovada platii unitatii din care *ace parte a:entul constatator!
5n caz de neplata a obli:atiilor se va trece la e8ecutarea silita!
&:ent constatator NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!
?:rad pro*esional9 nume9 prenume)
&(%E& 1%
/->&(5&
>5(5S$%/A@ &D>5(5S$/&$5%5 S5 5($%/(%@-/
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&'/-D
Se*ul Serviciului 'olitiei /utiere
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@ocalitatea !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ziua MNMNM luna MNMNM anul MNMNMNMNM ora MNMNM
&rt! din -rdonanta de ur:enta a ;uvernului nr! 165<20029 republicata
@ocul constatarii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'ropun
suspendarea e8ercitarii dreptului de a
conduce autove=icule<tramvaie pentru
o perioada de !!!!!!!!! zile
/&'-/$ D% /%$5(%/%
&zi9 data de mai sus9 am depistat pe !!!!!!!!!!!!!9 avand domiciliul<resedinta<sediul in localitatea !!!!!!!!!9 str! !!!
nr! !!!9 bl! !!!9 sc! !!!9 ap! !!!!9 sectorul<udetul !!!!!!!!!!!9 care la data de MNMNMNMNMNMNMNMNM9 conducand autove=iculul
cu numarul de inmatriculare<inre:istrare MNMNMNMNMNMNMNM9 nu a respectat dispozitiile art! !!!!! din -rdonanta de
ur:enta a ;uvernului nr! 165<20029 republicata9 prin aceea caB
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'entru care am stabilitB
a) MNNM &C%/$5S>%($< MNNM &>%(D& in suma de !!!!!!!!!!! lei4
b) MNNM 'A("$%-&>%(D&9 in suma de !!!!!!!!!!!!!! lei4
c) MNNM 'A("$% D% '%(&@5K&/%4
d) "-(F5S"&/%&B !!!!!!!!!!!!!!!!!! 4
e) 5>-D5@5K&/%& C%,5"A@A@A5 ?marca) !!!!!! nr! de inmatric!<inre:! !!!!!!! c*! art! !!! din !!!!!!!4
*) /%$5(%/%& MNNM permisului de conducere< MNNM certi*icatului de inmatriculare ?inre:istrare)< MNNM
placutelor cu numarul de inmatriculare ?inre:istrare)< MNNM atestatului pro*esional!
Sanctiuni aplicate prin 'rocesul-verbal de constatare a contraventiei seria !!!! nr! !!!! !
&:ent constatator !!!!!!!?:rad pro*esional9 nume si prenume)!!!!!!!!
&(%E& 2
(-$& ?"$"%)
>odelele indicatoarelor9 marcaelor si semnalelor luminoase9 precum si semnalele politistilor rutieri sunt
cuprinse in &(%E& din >onitorul -*icial al /omaniei9 'artea 59 (r! 731 din 21!10!20019 pa:! 32 - 70 ?a se
vedea ima:inile asociate actului)!
---------------

S-ar putea să vă placă și