Sunteți pe pagina 1din 32

Piaþa severineanã 28.10-30.10.

2008

www.
piataseverineana.
ro
2 Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008
Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008 3
@ Efectuãm @ Caut firmã
pentru executare proiect
transport marfã cu
de spãlãtorie auto, rog
MEDITAÞII-
microbuze noi ºi CERERI seriozitate. Relaþii la
TRADUCERI c a m i o a n e , telefon 0744-681143
autoplatformã, @ D o a m n ã (83541)
@ Persoanã capacitãþi transport: serioasã, cãsãtoritã, 35
autorizatã cu rezultate în microbuz 12 mc - 2 t, ani, am 2 copii, doresc sã
performanþa ºcolarã, microbuz 16 mc - 2,5 t, fac curãþenie sau sã
pregãtesc elevi, clasele I îngrijesc copil. Rog ºi ALTE DOMENII
camion 36 mc - 4,5 t.
- IV pentru concursurile
Tel. 0252-316515, 0744- ofer seriozitate. Tel. @ Execut cadastru
ºcolare în timpul
semestrului cât ºi în 559181, 0724-080607 0729-334858 (83540) ºi intabulare în cartea funciarã
(83608) la preþuri minime. Tel. 0723-
vacanþã. Preþ 20 lei / 332890 (83606)
@ D o a m n ã
ºedinþã. Tel. 0731-
321185 (83610) @ Efectuez serioasã ºi curatã,
@ E x e c u t
tractãri auto non - stop cãsãtoritã, 35 ani, am 2 documentaþii tehnice
@ Predau lecþii de ºi transporturi cu copii, doresc sã fac cadastrale ºi intabulãri în
pian indiferent de vârstã. curãþenie sau sã îngrijesc cartea funciarã pentru case,
microbuze ºi remorci de
Relaþii la telefon 0728- apartamente ºi terenuri.
22 t. Preþuri negociabile. copil. Rog ºi ofer Preþuri minime. Tel. 0352-
034472 (83616)
Tel. 0744-850758, 0726- seriozitate. Tel. 0729- 800160, 0729-960787, 0252-
@ E x e c u t ã 115512 (83617) 334858 (83542) 325409 (83607)
lucrãri de rigips, lavabilã,
glet, faianþã, parchet,
instalaþii electrice, de
orice fel, tencuieli. Tel.
0744-170285 (83622)

MENAJ-
ÎNTREÞINERE

@ Caut bãtrâni
@ Executãm @ Contabilã, pentru îngrijire în
lucrãri interioare, þin evidenþã contabilã schimbul locuinþei. Rog
exterioare, faianþã, pentru persoane fizice seriozitate. Tel. 0766-
gresie, glet, tencuit, autorizate ºi asociaþii 547719. (83537)
rigips, arcade, familiale. Tel. 0721-
polistiren, decorative, 295383 (83620)
ridicat case, fier,
TRANSPORT
acoperiºuri. Tel. 0756-
800622(83618) ELECTRICE- @ Transport
materiale de construcþii
@ E x e c u t ELECTRONICE (nisip, balast, sorturi,
lucrãri hidroizolaþii etc) ºi lemn de foc cu
@ Reparaþii
blocuri, terase, hale, autobasculanta Raba
maºini de spãlat auto- Irak, la comandã. Ofer
fundaþii, înaltã mate cu piese de import seriozitate. Tel. 0742-
calificare, categoria 6 la domiciliul clientului în 191001 (83605)
II. Tel. 0751-096975, tot judeþul Mehedinþi,
SUPEROFERTÃ! CONSTRUCÞII, 0252-211020, 0761- deþin ºi aduc la comandã @ Efectuez
CASÃ - AMENAJÃRI, piese. Tel. 0727- transport sãptãmânal
251895 (83619)
INSTALAÞII 747910, 0770-964290 Italia ºi Spania la adresele
SPAÞIU dorite. Preþuri neg. Tel.
@ E x e c u t ã (83609)
COMERCIAL @ Aduc nisip, 0754-270285 (83611)
lucrãri de rigips, @ Reparãm
CU TEREN ªI balast, pãmânt veg- lavabilã, glet, faianþã, ieftin frigidere,
2 AFACERI etal, sorturi. Evacuez parchet, instalaþii congelatoare, lãzi,
moloz, pãmânt ºi electrice, de orice fel, vitrine ºi combine
ÎN mobilier. Tel. 0722- tencuieli. Tel. 0744- frigorifice la domiciliul
FUNCÞIUNE, 895023, 0352-805283 170285 (83621) clientului. Oferim
CU SAU (83603) garanþie. Posibilitate ºi
FÃRÃ @ E x e c u t în rate. Încãrcãm clime
@ E c h i p ã lucrãri de interioare, auto cu freon. Tel. 0352-
FIRMÃ. executãm lucrãri tencuit, rigips, gresie, 806529, 0740-783824
PREÞ structurã de faianþã, zugrãveli, (83615)
AVANTAJOS, rezistenþã, zidãrie, instalaþie electricã. @ Reparaþii
PROFIT gleturi, zugrãveli, Tel. 0746-971213 frigidere, combine, lãzi
rigips. Tel. 0765- (83624) maºini de spãlat auto-
MINIM
195803(83612) mate, încãrcat clime auto
GARANTAT ºi aer condiþionat în oraº
20.000 EURO/ @ Execut orice ºi la þarã. Tel. 0744-
CONTABILITATE 224887, 0745-780624
AN. TEL. tip de fundaþii, (83623)
0723-694626 beciuri, evacuez @ Ofer servicii
(83602) moloz cu escavator ºi de contabilitate com-
camion de 3,5 tone. plete, expertizã
@ OFERSPRE contabilã. Preþuri FOTO-VIDEO-AU-
Aduc la comandã
ÎNCHIRIERE avantajoase. Tel. DIO
orice tip de nisip,
SPÃLÃTORIE 0748-101858, 0740-
balast, ºrot. Execut @ Filmãri video
014448 (83393)
AUTO, COMPLET lucrãrii de compactare ºi foto pentru fiecare
UTILATÃ, LÂNGÃ tasare (elevaþii de @ E x p e r t moment important din
OMV. TEL. 0724- casã) cu compactor. contabil, ofer servicii viaþa ta nunta,
449371, 0742- Tel. 0744-998699 de contabilitate. Tel. cununie, botez. Tel.
692963 (83594) (83613) 0766-828311 (83614) 0727-949491 (83604)
4 Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008

Efectuez transport sãptãmânal


Italia ºi Spania la adresele dorite.
Preþuri negociabile Tel: 0754-270285

TRANSPORTMATERIALE CONSTRUCÞII (NISIP,


BALAST, SORTURI, ETC) CUAUTOBASCULANTÃ
RABA IRAK 16 TONE LA COMANDÃ SI DE LEMN
FOC.OFERSERIOZITATE

TEL: 0742 - 191001


EXECUT DOCUMENTAÞII
IMPORTANT! TEHNICE CADASTRALE ªI
Toate anunþurile de la INTABULÃRI ÎN CARTEA Efectuez tractãri auto
rubricaAfaceri- FUNCIARÃ pentru case, non - stop ºi
apartamente ºi terenuri. transporturi cu
Servicii sunt cu platã ºi PREÞURI MINIME
se achitã la sediul Piaþa microbuze ºi remorci
Tel: 0352-800160, de22T.
Severineanã din str.
0729-960787, Preþuri negociabile
Traian nr. 46.
0252-325409.
Tel: 0744-850758, Execut lucrãri de
IMPORTANT!
0726-115512 construcþi dupã proiect de
CONTABILITATE la fundaþie la acoperiº
inclusiv tencuieli, placãri
Toate anunþurile de la
rubricaAfaceri-
EFECTUÃM TRANSPORT MARFÃ CU MICROBUZE NOI ªI
CAMIOANE,AUTOPLATFORMÃ, CAPACITÃÞI TRANS-
cu poliestiren, gresie, Servicii sunt cu platã ºi
faianþã, glet ºi lavabilã,
PORT: MICROBUZ 12 MC - 2 T, MICROBUZ 16 MC - 2,5 T,
parchet
se achitã la sediul Piaþa
CAMION 36 MC - 4,5 T. Severineanã din str.
Tel: 0731-302728, Traian nr. 46.
TEL. 0252-316515, 0744-559181, 0766-471409
0724-080607
REPARATII

Executãm lucrãri Echipã executãm


EXPERT interioare,
IMPORTANT! exterioare, faianþã, lucrãri structurã
CONTABIL Toate anunþurile de la gresie, glet,
de rezistenþã,
tencuit, rigips,
OFER SERVICII rubricaAfaceri- arcade, polisitren, zidãrie, gleturi,
Servicii sunt cu platã ºi decorative, ridicat
DE case, fier, zugrãveli, rigips
se achitã la sediul Piaþa
CONTABILITATE. acoperiºuri
Severineanã din str.
Traian nr. 46. Tel: 0756-800622 Tel: 0765-195803 Reparaþii frigidere, maºini de spãlat cu ºi fãrã
Tel. 0766-828311
program, aragaze, încãrcat aer condiþionat ºi
Execut orice tip de
MEDITAÞII fundaþie, beciurii, evacuez
moloz cu excavator ºi
Execut lucrãii de
interioare, instalaþie
clime auto
camion de 3,5 tone. Aduc Tel: 0744-224887
la comandã orice tip de electricã, tencuieli,
Profesoarã cu
experienþã ºi
PREDAU LECÞII nisip, balastru, sort.
Execut lucrãri de gleturi, faianþã, SERVICII DIVERSE
compactare, tasare gresie. Rog
rezultate mefitez la DE PIAN (elevaþei de casã) cu
limba Englezã, orice compactor seriozitate
nivel, la domiciliu INDIFERENT DE
Tel: 0744-998699 Tel: 0746 - 971213
meu. VÂRSTÃ
Preþ 15 lei / orã
Execut lucrãri de
Tel: 0766-349053 Tel. 0728-034472
rigips, gresie, faianþã,
parchet, lavabilã, glet ºi
Persoanã autorizatã cu rezultate în performanþa
ºcolarã, pregãtesc elevi, clasele I - IV pentru instalaþii electrice de
concursurile ºcolare în timpul semestrului cât ºi în orice fel, montaj uºi,
vacanþã. Preþ 20 lei / ºedinþã. tencuieli
Tel. 0731-321185 IMPORTANT!
Tel: 0744-170285 Toate anunþurile de la
rubricaAfaceri-
Execut lucrãri de finisaje interioare, glet, lavabilã, Servicii sunt cu platã ºi
diferite forme din rigips, spoturi, arcade, faianþã, se achitã la sediul Piaþa
spoturi, arcade, faianþã, polistiren, parchet, montez uºi,
rafturi, etajere, ornamente din rigips Severineanã din str.
Traian nr. 46.
Tel: 0746-132849
Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008 5
VÂND
APARTAMENT 2
IMM harghitene, interesate sã devinã
CMERE,DEC., furnizori pentru Ford
ET. 2, ZONACET
NPORD, FÃRÃ
Reprezentanþii a peste 30 de IMM-uri harghitene s-au întâlnit, vineri searã, la
ÎMBUNÃTÃÞIRI.
Miercurea Ciuc, cu managerul tehnic pentru furnizori al Ford Craiova, Francisco
PREÞ NEG. TEL.
Martinez Taroncher, mulþi dintre ei manifestându-ºi interesul de a deveni furnizori
0252-393127,
pentru aceastã companie. Întâlnirea a avut loc la iniþiativa vicepreºedintelui Autoritãþii
0729-055270
pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), Gyerko Laszlo, care a declarat, pentru
(83246)
AGERPRES, ca dupã desfiinþarea fabricii din Turcia, Ford Craiova va avea nevoie
VÂNDURGENT de furnizori locali, pentru reducerea costurilor, iar firmele din Harghita au ºanse
APARTAMENT 2 reale în acest sens. “IMM-urile din judeþ pot sã se dezvolte ºi sã furnizeze pentru
ALTE CAMERE,ZONA Ford de la primul ºurub, pânã la husa de piele de pe scaune sau preºul din maºinã”,
LOCALITÃÞI CRIHALA, a subliniat Gyerko. Vicepreºedintele AVAS a þinut sã precizeze cã interesul
CADASTRU,
@ V â n d reprezentanþilor IMM-urilor a fost foarte mare, ei având posibilitatea de a afla ce
APOMETRE,AC,
garsonierã modificatã în doreºte o companie de dimensiunea Ford Craiova de la furnizorii locali. Gyerko
MICI
ap. 2 camere, mobilatã, Laszlo a mai spus cã datoritã infrastructurii proaste din judeþul Harghita, care împiedicã
@ V â n d ªimian. Preþ 42000 euro. ÎMBUNÃTÃÞIRI.
PREÞ 45000 marii dezvoltatori sã vinã în zonã, singura ºansã de dezvoltare a judeþului este creºterea
garsonierã, conf. I, Tel. 0755-407999
zona Schela, bl. S6, sc. (83632)
EURONEG.TEL. numãrului de IMM-uri ºi dezvoltarea celor existente, motiv pentru care astfel de
0740-145195, întâlniri vor mai fi organizate ºi în perioada urmãtoare.
1, parter. Preþ 80000 lei.
0755-293396 AGERPRES
Tel. 0722-681198 (80738)
(82741)
@ V Â N D
VÂND APARTAMENT 2
@ V â n d APARTAMENT 2
DR. TR. SEVERIN C A M E R E ,
garsonierã, toate CAMERE, D E C O M A N D AT,
VÂND URGENT îmbunãtãþirile, zona DECOMANDAT, ZONA SPITALUL
GARSONIERÃ, Cicero, parter, ÎMBUNÃTÃÞIRI, JUDEÞEAN, STR.
CADASTRU, pretabilã privatizare STR. ORLY, BL. SPLAI M. VITEAZU,
G+F+T, DR. TR. SEVERIN NR.12, BL. M7, UªE
sau schimb cu R.9, PARTER, METALICÃ,
INSTALAÞIE apartament 2 camere, ZONASPITALUL P+G+F+T. TEL.
ELECTRICÃ @ V Â N D
zona Crihala + APARTAMENT 1 JUDEÞEAN. 0743-145405, 0352-
NOUÃ, ET. IV, CAMERÃ, ZONA PREÞ 60000 803500. PREÞ
diferenþã. Preþ 37000
ZONA INDUS- CALEA TG. JIULUI, EURONEG.TEL. 50000 EURO NEG.
TRIAL1.PREÞ
euro. Tel. 0741-209158
ET. 2/4, G+F+P+ AC. 0740-938046 TEL. 0743-145405,
85000 LEI NEG. (83638) PREÞ NEG. TEL. 0352-803500.
(82676) (82398)
TEL. 0741-980039 0729-828882 (83593)
(82893) @ V â n d
@ V â n d VÂND @ V Â N D
garsonierã, conf I,
apartament 1 camerã, APARTAMENT 2 APARTAMENT 2
VÂND zona Dunãrea, b-dul
GARSONIERÃ, etaj 2, carte funciarã, CAMERE,ZONÃ CAMERE, DEC., 56
Revoluþiei 1989, bl. balcon închis, zona B- MP, COMPLET
G+F+P, ULTRACENTRALÃ,
B1, sc. 1. Preþ neg. Tel. dul T. Vladimirescu - ET. 4, CU RENOVAT CU
MOBILATÃ, ET. 0724-499226 (83640) Independenþei. Preþ neg. TERASÃ, ZONA
6/10, CONFORT Tel. 0752-223750 ÎMBUNÃTÃÞIRI.
SCHELA, BL. 5, ET.
1, FOARTE TEL. 0748-
@ V â n d (83550) 2. PREÞ 33000
SPAÞIOASÃ, 133671 EURO NEG. TEL.
garsonierã, recent @ V â n d
ZONA (83565) 0723-236615, 0727-
G+F+AC, instalaþie apartament 1 camerã, et. 289027 (83665)
BULEVARD,
electricã ºi sanitarã - 2, bloc AP, zona liceul VÂND
VIZAVIDE Dl. Tudor, recent - mod-
noi, uºi schimbate, APARTAMENT 2 @ V Â N D
BANCA ern renovat ºi utilat, APARTAMENT 2
RAIFFEISEN. mobilatã, zona G+F+P+PVC, uºã CAMERE,DEC.,
CAMERE, SPLAI
TEL. 0741-694622 Crihala. Preþ neg. Tel. metalicã, meritã vãzut. STR. CRIªAN, MIHAI VITEAZU -
(83659) 0751-613835 (83650) Preþ 42000 euro. Tel. BL. M2, SC. 4, ªINCAI, 60 MP,
0766-224374 (83663) AP. 7, G+F+P+T, G + F + P + T ,
@ V Â N D @ V â n d MODIFICAT, A C O P E R I ª ,
GARSONIERÃZONA g a r s o n i e r ã MERITÃVÃZUT. BALCON ÎNCHIS,
CRIHALA, G+F+AC, UªE METALICÃ.
decomandatã PREÞ 55000
PREÞ 57000 EURO.
C O M P L E T
compusã din baie, EURONEG.TEL. TEL. 0740-145195,
MOBILATÃ, UªI
SCHIMBATE, bucãtãrie, dormitor 0728-134340, 0755-293396.
TÂMPLÃRIE LEMN, hol, G+F+T, apometre, 0252-319770, (82409)
PARTER. PREÞ 34500 instalaþie sanitarã ºi DUPÃ ORA 18
(83750)
EURO NEG. TEL.
0751-613835 (83652)
electricã nouã pe
cupru, uºi schimbate,
str. Veterani 53, G3, DR. TR. SEVERIN
VÂND
LICITAÞIE
@ V Â N D APARTAMENT 2 SC APOLODOR SA – în faliment (D24/F/2001 – Tribunalul Mehedinþi) prin
sc.2, et.3, ap. 28. Preþ CAMERE,ZONÃ
GARSONIERÃ, VÂND lichidator Visal Consulting SPRL, anunþã vânzarea prin negociere directã urmatã
110000 neg. Tel. 0762- APARTAMENT 2 ULTRACENTRALÃ,
CONF. I, ET. 4, ZONA de supraofertã în conformitate cu prevederile art. 116 ºi urmãtoarele din Legea nr.
694089. (83657) CAMERE, ZONA MODIFICATªI
XE, G+F+T+ AC. 85/2006 a imobilului “Sediu administrativ” + teren (3.714 mp) situat în Drobeta
CENTRALÃ, RENOVAT
PREÞ 110000 LEI @ V â n d DEASUPRA DE Turnu Severin, b-dul Carol I, nr. 1, judeþul Mehedinþi, nr. cadastral 1486 ºi înscris
COMPLET, STR.
NEG. TEL. 0743- garsonierã, conf. 1, ADA-KALEH, în CF 2764/N la mun. Drobeta Turnu Severin.
DECEBAL, NR.
051603 (82718) P+G+F, termopan, UTILAT, Preþul de pornire este 2.650.000 lei exclusiv TVA
35, BL. L2, SC.
contorizat, cadastru, MOBILAT, SAU Ofertele vor fi primite pânã la data de 06.11.2008, orele 10.00 la sediul societãþii
@ V â n d A, AP. 15, ET. 4.
cablu Tv + telefon +
ÎNCHIRIERE. din Drobeta Turnu Severin, b-dul Carol I, nr. 1, judeþul Mehedinþi.
PREÞ PREÞ 70000
garsonierã conf. I, bl. C1, Caietul de sarcini în valoare de 500 lei se achiziþioneazã de la sediul societãþii
internet, instalaþie AVANTAJOS EURO.TEL.
et. 9, ap. 119, cu mul- debitoare.
tiple îmbunãtãþiri, zona sanitarã schimbatã. NEG. TEL: 0724- 0722-225341,
0749-152559 Bunul imobil pus în vânzare poate fi vizitat cu o programare prealabilã.
Kiseleff. Preþ neg. Tel. Preþ 120000 lei. Tel. 044879
(83736) (83566) Relaþii suplimentare la telefon 0788-398414
0730-985811 (82710) 0741-360635 (83666)
6 Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008
@ V Â N D @ V â n d @ V â n d @ V â n d
APARTAMENT 2 apartament 2 camere, apartament 2 camere, apartament 2 camere,
CAMERE, ZONA B-dul 1 Decembrie, nr. complet renovat, parter, balcon, stare
GENERALÃ 6, ETAJ 23, vedere spre toate utilitãþile foarte bunã, str.
1, AC + T, UªÃ Dunãre. Preþ 80000 necesare, acoperiº Cicero , zona Crihala.
METALICÃ. PREÞ neg. Tel. 0745-122388 solid, AC. Preþ 65000 Preþ neg. Tel. 0352-
48500 EURO. TEL. (83551) euro neg. Tel. 0352- 412001, 0726-240264
0751-258900 (82518) 417312, 0252-329853 (83692)
@ V â n d (83654)
@ V Â N D apartament 2 camere,
@ V â n d
APARTAMENT 2 et. 1, situat în zona @ V â n d
apartament 2 camere,
CAMERE, ZONA Stomatologie, str. apartament 2 camere
et. 1, zona Ape
CICERO, BL. S14A, Iuliu Maniu, nr. 7. Preþ urgent, Bl. M2, vizavi
53000 euro neg. Tel. Minerale, bl. VII,
SC. 2, ET. 3, de Petrom Crihala.
0252-330042 între Preþ 45000 euro neg. îmbunãtãþiri. Preþ
ÎMBUNÃTÃÞIRI, 55000 euro. Tel. 0743-
P+G+F+T+AC, orele 8,00 - 16,00 ºi Tel. 0746-186514,
0722-628370 dupã ora 0732-188407. (83660) 116772 (83706)
C O N T O R I Z AT.
PREÞ 56000 EURO 16,00 (83596)
@ V â n d @ V â n d
NEG. TEL. 0746- @ V â n d apartament 2 camere,
apartament 2 camere
212668, 0770- apartament 2 camere, dec, fãrã îmbunãtãþiri,
urgent, Bl. M2, vizavi
914552 (82667) decomandate, mici de Petrom Crihala, bld parchet, str. Orly, nr.
îmbunãtãþiri, str. Revoluþiei, G+F+P, 92, bl. M2,sc. 2, et. 1.
@ V Â N D
APARTAMENT 2 Eugen Mareº, nr. 2, a p o m e t r e , Preþ 38000 euro. Tel.
bl. U, sc. 1, ap. 19. Preþ calorimetre, interfon, 0352-807533, 0743-
CAMERE, ZONA
37000 neg. Tel. 0741- izolaþie pluvitec, 774577 (83707)
STOMATOLOGIE,
393462 (83628) cadastru. Preþ 45000
ET. 1, TERMOPAN, @ V â n d
euro neg. Tel. 0746-
AC, UªÃ @ V â n d 186514, 0732-188407. apartament 2 camere
METALICÃ. PREÞ apartament 2 camere, (83664) modificat în 3,
NEG. TEL. 0762- m o b i l a t , decomandat, mici
101970 (82700) G+F+P+T+AC, str. @ V â n d îmbunãtãþiri, 2 terase,
Criºan Z5, vizavi de apartament 2 camere, etaj 2, str. M.
@ V Â N D
Intim. Preþ neg. Tel. et. 4, str. Topolniþei în Kogãlniceanu, bl.V4,
APARTAMENT 2 0723-359929, 0352- faþa Autogãri. Preþ sc.3, ap.8, cadastru,
CAMERE, STR. 809071, dupã ora 18 neg. Tel. 0352-408511
CRIªANA, NR. 1, 61 mp. Preþ 56000 euro
(83641) (83676)
BL. 6, SC. 1, AP. 8, neg. Tel. 0741-313637,
G+F, APOMETRE, @ V â n d @ V â n d 0749-151055. (83709)
CALORIMETRE, apartament 2 camere, apartament 2 camere,
MOBILAT. PREÞ bl. A6, et. 4, zona dec, în bloc vilã, @ V â n d
NEG. TEL. 0722- Generalã 6, parter, zona Kiseleff, apartament 2 camere,
991178 (82818) îmbunãtãþiri, str. Ghe I. ªiºeºti, bl. str. Anghel Saligny, nr.
cãrãmidã. Preþ 47000 P4, sc. 1, ap. 1. Preþ 33, et. 4, acoperiº sau
@ V Â N D euro neg. Tel. 0721- 70000 euro neg. Tel. schimb cu garsonierã
APARTAMENT 2 067268 (83644) 0722-945786 (83679) + diferenþa, meritã
CAMERE,G+F+P+T, vãzut. Preþ 150000 lei
TRANSFORMAT ÎN @ V â n d @ V â n d neg. Tel. 0729-993678,
3 CAMERE, 56 MP, apartament 2 camere, apartament 2 camere, 0752-585020 (83716)
TERASÃ, ZONA dec., parchetate, cu decomandat, mici
SCHELA, BL. 4, ET. toate îmbunãtãþirile, îmbunãtãþiri, et. 3, B2, @ V â n d
4. PREÞ 31000 G+F+P, baie cu boiler, bloc acoperit, str. apartament 2 camere,
EURO NEG. TEL. bucãtãrie cu hotã, Mihai Kogãlniceanu. decomandat, etaj 1,
0723-236615, 0727- balcon, termopane Preþ 43500 euro neg. zona Independenþei
289027 (83668) peste tot, AC, rulouri, Tel. 0748-331170 Mãrãºti, super
jaluzele, termopane, (83681) îmbunãtãþit, uºi
@ V â n d uºã metalicã, sau schimbate, G+F+P
apartament 2 camere, schimb cu garsonierã @ V â n d
apartament 2 camere laminat, tâmplãrie
îmbunãtãþiri multiple, în Bucureºti, meritã
posibil 3 din PVC. Preþ 60000 euro.
zonã centralã, B-dul. vãzut. Preþ 40000 euro
bucãtãrie, et.4, cu Tel. 0743-147356
T. Vladimirescu, ultra neg. Tel. 0252-320048
(83646) acoperiº rezistent în (83762)
dotat, mobilat. Preþ
neg. Tel. 0745-592525 plan de mansardare,
@ V â n d bucãtãrie mare 4 /3 m, @ V â n d
(81336) apartament 2 camere,
apartament 2 camere, suprafaþã 53 mp,
@ V â n d decomandat, zona Crihala pe Splai, m o b i l a t ,
apartament 2 camere, Flacãra, parter, apometre, calorimetre G+F+P+T+AC, str.
str. Anghel Saligny, nr. G+F+P+T+AC, cu îmbunãtãþiri, Criºan Z5, vizavi de
33, et. 4, acoperiº, izolaþie exterioarã. posibil mobilat, Intim. Preþ neg. Tel.
condiþii bune sau Preþ 46000 euro neg. meritã vãzut. Preþ neg. 0723-359929, 0352-
schimb cu garsonierã Tel. 0724-452666, Tel. 0770-691442 809071, dupã ora 18
+ diferenþã. Preþ 0788-907569 (83651) (83687) (84541)
150000 lei neg. Tel.
0729-993678, 0752-
585020 (83711) VÂNDAPARTAMENT 2 CAMERE, ET. 1,
@ V â n d
SITUAT ÎN ZONASTOMATOLOGIE, STR.
apartament 2 camere, IULIU MANIU, NR. 7.
zona Cinema Flacãra,
et. 1P+G+F, bloc de
PREÞ 53000 EURO.
cãrãmidã, mobilat. RELAÞII LA NUMERELE DE TELEFON: 0252-330042,
Preþ neg. Tel. 0726- 0252-330043 ÎNTRE ORELE 8,00 - 16,00 ªi 0722-628370
876374, 0788-364015
(82758)
DUPÃ ORA 16,00
Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008 7
@ V â n d @ V â n d
apartament 3 camere apartament 3 camere VÂND
dec., et. 3, zona OMV, sau schimb, zona APARTAMENT 4
AC în fiecare camerã, Criºan 72 mp + 36 mp, CAMERE, DEC.,
recent renovat, 2 terase, BCA, dec., ET. 1, ZONA
instalaþie electricã ºi TOPOLNIÞEI,
t e r m o p a n ,
sanitarã noi, COMPLET
G+F+P+T. Preþ neg. nemodificat, cadastru
sau schimb cu 2 MODERNIZAT ªI
Tel. 0723-722834 UTILAT.PREÞ
DR. TR. SEVERIN (80780) camere + diferenþa.
85000 EURO NEG.
Preþ 61000 euro neg.
@ V â n d TEL. 0740-004714
VÂND Tel. 0724-201598.
apartament 3 camere, (80728)
APARTAMENT 3 (83721)
CAMERE, 2 BÃI, dec., et. 4, str. Ghe. I. GARSONIERE
@ V â n d (331) neg (237)
2 BALCOANE, ªiºeºti, izolaþie nouã, @ V â n d •parter, conf. I, în bloc de apartamente, •parter (apartament în vilã), dec, zona • et. 2, dec, 3 balcoane, îmbunãtãþiri,
apartament 4 camere, str. mobilatã, zona CPL, preþ 95000 lei / neg Kiseleff, preþ 70000 euro / neg (330) zona Centru, preþ 80000 euro / neg (81)
STR. 2 balcoane, living. apartament 3 camere, (157) • parter semidecomandat, balcon,
Preþ neg. Tel. 0740- Anghel Saligny, et. 2, • et 3, semidec, zona Crihala, preþ 57000
CALOMFIRESCU •et. 3,conf. 1, zona Independenþei, preþ îmbunãtãþiri, mobilat, zona CET, preþ euro neg (432)
dec., et. 4, cu îmbunãtãþiri. Preþ 85000 100000 lei (321) 47000 euro / neg (283) • et4, dec, zona A. Saligny, preþ 56000
CU HORAÞIU, 987662 (81332)
acoperiº, vizavi de euro neg. Tel. 0740- • et. 4, conf. 1, dec, 35 mp, mici îmbunãtãþiri, •parter, decomandat, îmbunãtãþiri, zona euro / neg (143)
CALORIFERE zona Centru Preþ 37000 euro neg (212) Crihala, preþ 55000 euro/neg (409) • et 1, semidec, zona CET, preþ 50000
@ V â n d Obelisc, P+G+F. Preþ 055868 (83678) •et. 4, acoperiº, tablã, conf. I, zona Pacea, •et. 2, dec, zona Hotel Traian, preþ 60000 euro (140)
NOI, CU apartament 3 camere, 50000 euro neg. Tel. preþ 31000 euro / neg (158) euro/neg (328) • et 4, acoperiº, dec, multiple
ÎMBUNÃTÃÞIRI, •parter, conf. 2, 2 camere, îmbunãtãþiri, zona •et. 4, acoperiº din tablã, semidec, mul- îmbunãtãþiri, zona Centru. Preþ 60000
et. 3, zona Aluniº, 0751-108511 (83739) târg, preþ 95000 lei neg (155) tiple îmbunãtãþiri, zona Aluniº. Preþ euro(80)
INSTALAÞIE complet renovat •et 4, conf. 1, îmbunãtãþiri, zona 47000 euro neg (175) • parter dec, îmbunãtãþiri, zona CIcero.
SANITARÃ Independenþei, preþ 124000 ron / neg. •et. 1, dec, multiple îmbunãtãþiri, zona Preþ 220000 lei neg(235)
(G+F+P), uºi ºi @ V â n d (151) Crihala, preþ 55000 euro /neg (404) • et 3, dec, 2 balcoane, îmbunãtãþiri,
SCHIMBATÃ. geamuri schimbate + apartament 3 camere, • et 3, conf I, zona Kiseleff. Preþ 125000 euro •et. 1, semidec, douã balcoane, zona zona Cicero. Preþ 65000 euro neg(231)
PREÞ 65000 neg(160) Crihala, preþ 50000 euro/neg (405) • et 3, dec, multiple îmbunãtãþiri,
instalaþie sanitarã ºi decomandat, • et 3, conf. 1, mici îmbunãtãþiri, zona et. 1, semidec, conf. 2, zona Crihala, preþ mobilat/nemobilat, zona Cicero. Preþ
EURO / electricã, toate ultracentral, multiple Autogarã. Preþ 30000 euro (297) 115000 lei / neg (407) 85000 euro neg(236)
VARIANTE ªI ÎN •conf. 2, 2 camere, parter, mici îmbunãtãþiri, et. 3, dec, îmbunãtãþiri, zona • et 2, dec, 2 balcoane, mici îmbunãtãþiri,
utilitãþile. Preþ îmbunãtãþiri, etaj 4 cu zona CET. Preþ 93000 lei (278) independenþei, preþ 55500 euro neg (327) zona Crihala, preþ 65000 euro/neg
RATE.TEL. avantajos neg. Tel. •2 garsoniere, parter, conf. II, îmbunãtãþiri, •parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala. (430)
0788-745326 acoperiº pe bloc, ac- zona Crihala, preþ 90000 lei (106) Preþ 180000 ron neg(399) • et. 2, semidec, îmbunãtãþiri, zona
0752-223749, 0751- cept credit. Preþ 61000 AP. 2 CAMERE •parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, Crihala, preþ 60000 euro (428)
(83423) 070342 (82736) DR. TR. SEVERIN • et 4, acoperiº tablã, dec, îmbunãtãþiri, zona preþ 56000 euro / neg (396) •parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala,
euro neg. Tel. 0744- Crihala, preþ 52000 euro neg (430) •et. 3, dec, 2 balcoane, îmbunãtãþiri, preþ 65000 euro (429)
• et. 2, decomandat, multiple îmbunãtãþiri, mobilat, zona Crihala. Preþ 55000 euro neg •et. 3, semidec, mici îmbunãtãþirii, zona
VÂND @ V â n d 782169 (83758) @ V Â N D zona Kiseleff, mobilat, preþ 62000 euro / (398) Crihala, preþ 60000 euro (428)
APARTAMENT 3 apartament 3 camere, APARTAMENT 5 neg (286) •et 4/10, decomandat, multiple • parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Cãlãraº,
• parter, decomandat, îmbunãtãþiri, zona îmbunãtãþiri, modificãri, zona Centru preþ preþ 60000 euro / neg (137)
CAMERE,DEC., dec., et. 1, str. Criºan - CAMERE, PE 2 Kiseleff, preþ 60000 euro neg (311) 60000 euro neg •et. 2, decomandat, îmbunãtãþiri, zona
ET. 4, BLOC CU et. 1, semidecomandat, zona Kiseleff, preþ CET. Preþ 67000 euro / neg (135)
Pãcii, bl. O2, toate NIVELE,4CAMERE, • et. 2 decomandat, îmbunãtãþiri, zona
et 3, semidec, multiple îmbunãtãþiri,
ALTE 55000 euro / neg (334) Crihala. Preþ 53000 euro neg (389)
HIDROIZOLAÞIE îmbunãtãþirile, 2 • et. 1, decomandat, îmbunãtãþiri, zona • et. 2 decomandat, zona Crihala. Preþ
zona Crihala. Preþ 63000 euro neg(421)
BAIE - NIVEL 1, •et 4, semidec, îmbunãtãþiri, zona
NOUÃ, ZONA balcoane, 2 bãi, uºã LOCALITÃÞI Bulevard, preþ 55000 euro neg (328) 53000 euro - mobilat neg. (386) Crihala. Preþ 56000 euro neg(423)
NIVEL 2 - LIVING • et. 1, dec, mici îmbunãtãþiri, zona •schimb ap. 2 camere, et. 1, semidec, balcon • et 1, semidec, multiple îmbunãtãþiri,
CRIHALA, metalicã, mobilat, Stomatologie, preþ 53000 euro / neg (339) mare, zona Centru, cu ap. 1 camerã, în bloc modificãri, zona Crihala-Dunãrea preþ
G+F+P, @ V â n d BUCÃTÃRIE, BAIE,
semimobilat sau • et 2, dec, îmbunãtãþiri, zona Bulevard, preþ de apartamente, et. 1-2, zona 64000 euro neg(417)
CALORIFERE nemobilat. Preþ 63000 apartament 3 camere, ZONÃ CENTRALÃ, 50000 euro (294) Independenþei, Bulevard, Kiseleff + dif. • parter, dec, îmbunãtãþiri, zona A.
• et 1, semidec, zona Centru, preþ 62000 euro AP. 3 CAMERE Saligny, preþ 64000 euro neg (127)
NOI, MOBILAT euro neg. Tel. 0744- ultracentral, 80 mp, în MOBILAT ULTRA- neg (92) • et 1, dec, multiple îmbunãtãþiri, zona • et 3, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala.
• et 4, semidec, balcon, zona Orºova - falezã, Preþ 63000 euro neg(411)
SAU 629472 (82884) Vînju Mare. Preþ MODERN. PREÞ Cicero, preþ 65000 euro/neg (239) • parter, dec, zona Crihala. Preþ 62000
preþ 38000 euro neg (570) • et 4, acoperiº tablã, 2 balcoane, euro neg(412)
NEMOBILAT. 17000 euro neg. Tel. 235000 EURO NEG. • parter, dec, zona Biserica Nouã, preþ îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 60000 • parter, decomandat, zona Crihala. Preþ
@ V â n d TEL. 0744-861604, 47000 euro neg. (292) euro / neg (435) 60000 euro neg(412)
PREÞ 42000 0742-016916, 0788- • et. 4, semidecomandat, îmbunãtãþiri, •et. 1, decomandat, 2 balcoane,
apartament 3 camere AP. 4 CAMERE
EURO.TEL. 379459 (82514) 0770-576640 (83598) mobilat, zona Calãraº, preþ 45000 euro îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 60000 •et.2, semidec, îmbunãtãþiri, mobilat,
0352-808221, decomandate, conf I, (293) euro (335) zona Aluniº, preþ 60000 euro
• et 1, decomandat, multiple îmbunãtãþiri, • et. 4, acoperiº, decomandat, 2 balcoane, nemobilat, 63000 euro - mobilat (154)
0752-158058 parter, str. Cicero, bun @ V â n d zona Cicero. Preþ 48000 euro (183) mobilat, zona Crihala, preþ 60000 euro neg •parter, decomandat, balcon,
(80809) pentru privatizare, • parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff, (227) îmbunãtãþiri, zona Podul Gruii, preþ
apartament 3 camere, preþ 50000 euro / neg (337) •parter, decomandat, zona Kiseleff, preþ 65000 euro/neg (27)
pretabil cabinet, etc.. • et 3, semidec, îmbunãtãþiri, zona Crihala. 58000 euro neg
Preþ 60000 euro. Tel. Orºova, multiple Preþ 105000 lei neg(423) • et 4, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ
• et. 2, semidecomandat, zona Aluniº,
VÂND preþ 42000 euro
0728-004513, 0771- îmbunãtãþiri, • et. 1, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 55000 euro / neg (436) • et 2, dec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff.
APARTAMENT 3 50000 euro (421) • et 3, semidecomandat, îmbunãtãþiri, zona Preþ 110000 euro neg (130)
CAMERE, 3 347723 (83655) G+F+T+AC, zonã •et. 3, dec, zona Crihala, preþ 50000 euro Crihala, preþ 55000 euro / neg (426) • et. 3, dec, multiple îmbunãtãþiri, zona
centralã vedere lac, neg (412) • Kiseleff, dec, et. 2, 2 balcoane, îmbunãtãþiri Kiseleff, preþ 88000 euro neg (26)
TERASE, 2 BÃI, •et. 4, acoperiº tablã, semidec, îmbunãtãþirii, ºi mobilat, preþ 76000 euro neg (181) • et 1, dec, zona Crihala. Preþ 70000
DEC., STR. @ V â n d accept plata în 2 rate. zona Independenþei, preþ 55000 euro/neg • et 3, dec, zona Crihala, preþ 57000 euro/ euro(43)
VETERANI, NR. apartament 3 camere, Preþ 51000 euro neg.
dec, parter, cu Tel. 0744-570048, DR. TR. SEVERIN
48, ET. 3, MICI
ÎMBUNÃTÃÞIRI.
G+F+P+T+AC+
0745-323343 (83708) @ V Â N D @ Vând casã
instalaþie de încãlzire VÂND CASÃ ÎN VÂND
PREÞ 65000 VÂND CASÃ STADIU DE C A S Ã mare în Dr. Tr.
separat, rulouri, bun ZONÃ PROIECT, ZONA PARTERULUNEI DEMOLABILÃ, 3
EURONEG.TEL. pentru privatizare, str. CENTRALÃ, 6 C A M E R E ,
Severin, 5 camere,
0729-596153 DEPOZITUL VILE, COMPUS
Topolniþei nr.4, bl. F. CAMERE, BAIE, ASTRA, BUCÃTÃRIE, BECI, bucãtãrie, baie, beci,
(81337) DIN 2 CAMERE,
Preþ 60000 euro neg. BUCÃTÃRIE, SUPRAFAÞÃ MAGAZIE, TEREN hol, teren 605 mp
Tel. 0752-060797, G+F+P, BECI CU DESFêURATà BAIE, 207 MP, ZONA
VÂND
ARCADÃ, BUCÃTÃRIE, din care 180 mp
0352-408069. (83670) 173 MP, INDEPENDENÞEI,
APARTAMENT 3 TERMOFICARE, SUPRAFAÞÃ construiþi. Preþ neg.
CAMERE, ET. 10, HOL, CÃMARÃ, ACTE ÎN REGULÃ.
@ V â n d ACCES AUTO, UTILÃ 127 MP, PREÞ NEG. TEL. Tel. 0252-323501
ZONATEATRU, apartament 3 camere, TEREN 380 MP, TEREN 512 MP, TOATE
VEDERE 0744-772994 (83572) (83639)
Cicero, et. 2, dec, AC STR. ADRIAN, ÎN ROªU, UTILITÃÞILE,
PANORAMICÃ + G+F+T, tâmplãrie, DR. TR. SEVERIN NR. 102, MERITÃ SEMIFINISATÃ 70 MP ªI TEREN,
SAU FINISATÃ.
@ Vând casã 3
@ Vând casã
EXCELENTÃ,SE instalaþie sanitarã ºi VÃZUTÃ. PREÞ camere, bucãtãrie,
TEL. 0755-017046, PRETABILªI
ACCEPTÃ ªI electricã nouã, rigips, VÂND NEG. TEL. 0744- nouã,
baie, cãmarã, complet zona
396747, 0788- 0744-788167 PENTRUSEDIU
PLATAÎN RATE. telefon, internet, APARTAMENT4 (83383) Autogarã, suprafaþa
mobilatã, str. Mihail
PREÞ 62000 458529 FIRMÃ,
cadastru 81 mp, CAMERE,ET.3, Sadoveanu, nr.15. Preþ
de 176 mp, apã
EURO.TEL. (82886) VÂND CASÃ ULTRACENTRAL.
mobilat, toate B-DUL.TUDOR 85000 euro neg. Tel.
0724-893200, dotãrile. Preþ neg. Tel. NOUÃ, STR. 0740-212339, 0724-
curentã, canal. Preþ
VLADIMIRESCU, VÂND CASÃ PREÞ NEG. TEL.
0766-224205 0726-199799 (83699) CIREªOAIA, NR. 40000 euro. Tel.
LÂNGÃ SCHELA NOUÃ, 21, 0747-042004 771091 (80744)
(82769) NOU 0352-408094
@ V â n d RAIFFEISEN, NETERMINATÃ, (83571)
CONSTRUITÃ, @ Vând casã 3
@ V â n d apartament 3 camere, BLOC SUPRAFAÞA
camere, hol, baie,
(83671)
STR. NEGOIU, CONSTRUITÃ
apartament 3 camere, Crihala, et. 4, dec, 75 CÃRÃMIDÃ, NR. 58 SAU @ V Â N D bucãtãrie, cãmarã,
900 MP, @ Vând casã
dec, 2 bãi, 2 terase, str. mp, 2 terase, recent G+F+P+AC,CU SCHIMB CU DEMISOL + 2 + CASÃ, STR. 1 beci, garaj, încãlzire
Criºan, nr. 63, bl. O5, renovat, hidroizolaþie, MULTIPLE APARTAMENT + M, PRETABILÃ DECEMBRIE 1918, centralã, sobe str. Semenic nr.4,
et. 1, mici G+F+T parþial, uºi DIFERENÞA. SEDIU FIRMÃ, teracotã, suprafaþã 300 mp. Preþ
ÎMBUNÃTÃÞIRI. PREÞ 85000 NR. 13A COLÞ CU
îmbunãtãþiri. Preþ schimbate. Preþ 60000 PENSIUNE. PREÞ 456 mp, str. Mareºal
PREÞNEG.TEL. EURO NEG. TEL. NEG. TEL. 0741- STR. MATEI 120000 euro. Tel.
58000 euro. Tel. 0763- euro. Tel. 0728- Averescu, nr. 55. Preþ
654108, 0770-705636 827062, 0770-700948 0722-619035 0745-691488 346085 VASILSCU. TEL. neg. Tel. 0724-961626 0741-241238.
(80750) (83710) (83263) (83294) (83406) 0720-142652 (83255) (83634) (83685)
8 Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008

LICITAÞIE
Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008 9
@ Vând casã, @ Vând casã de @ Vând parter
VÂND 2 CASE construcþie nouã, în cãrãmidã în localitatea vilã + un alt corp casã
ÎN ªIMIAN, localitatea ªimian, Devesel, 5 camere + compus din 4 camere,
ALTE
SUPRAFAÞÃ P+M. Preþ 65000 euro. teren aferent 2000 mp, 2 holuri, beci, str. Orly,
LOCALITÃÞI
500 MP, Tel. 0753-028305 situatã la ºosea. Preþ neg. nr. 52 (Prahova),
VÂND CASÃ DE AMBELE (79847) Tel. 0746-151760 pretabil spaþiu
VACANÞÃ, LOCUIBILE, (83672) comercial sau
CONSTRUCÞIE GARAJ,ACTE @ Vând casã în locuinþã. Preþ 90000
LA ROªU, SAT LAZI, sat Aurora, 5 camere, @ Vând casã euro. Tel. 0751-215281
VRANCEA, PE CADASTRU, plaþ, 2 fântâni, beci, com. Devesel, 2 camere, (83693)
MALUL MERITÃ plus o casã 3 camere antreu, debara, bucãtãrie
DUNÃRII, 160 VÃZUTE. PREÞ în aceeaºi curte, total 2 camere, fântânã în
MP, P+E, 3 NEG. TEL. 0745- 6000 mp. Preþ neg. Tel. curte, pãtul, viþã de vie,
DORMITOARE, 620407, 0766- 0252-390484 (83576) boltã, 1300 mp. Preþ ALTE
2 BÃI, LIVING, 569967 neg. Tel. 0753-028296 LOCALITÃÞI
@ Vând casã (83675)
BUCÃTÃRIE, (82649) @ V Â N D
HOLURI, com Hinova, sat
@ V Â N D Cârjei, compusã din 2 @ V â n d VILÃ (DUPLEX) @ V Â N D @ Vând teren
TERASE,TEREN VÂND TEREN
CASÃ NOU camere, hol, bucãtãrie gospodãrie formatã din SITUATÃ PE TEREN CD 320 mp, str. W.
700 MP, 20 ML 1113 MP, B-DUL
CONSTRUITÃ, varã, alte 3 camere ºi 2 case noi din BCA, sat MALULDUNÃRIIÎN IONESCU 25.000 Mãrãcineanu, nr. 65.
DESCHIDERE ALUNIª,
ªIMIAN, ZONA teren 4382mp, din care Faþa Cremenii, comuna L O C A L I TAT E A MP, DESCHIDERE Preþ neg. Tel. 0751-
LADUNÃRE. POSIBILITATE
VILE, P (GARAJ, 1961mp, vie ºi pruni. Tâmna, baie, anexe, ªVINIÞA, TEREN 76 ML LA CD 023054, 0723-547815
PREÞ NEG. PARCELARE, (82602)
LIVING, BAIE, Preþ neg. Tel. 0728- garaj, vie, fântânã, la 30 AFERENT 560 MP, IONESCU. PREÞ
ACCEPT ACCES LA
BUCÃTÃRIE, 151368 (77491) km de Dr. Tr. Severin. TÂMPLÃRIE NEGOCIABIL. TEL
VARIANTE UTILITÃÞI. @ Vând teren
DORMITOR) +M (2 Preþ neg la faþa locului. TERMOPAN. PREÞ
AUTO,TEREN, PREÞ NEG. TEL. 0726-745592 (83559) intravilan 1200 mp,
DORMITOARE, @ Vând casã, 4 Tel. 0722-738085, NEG. TEL. 0726-
APARTAMENT 0741-346085 zona Aeroport,
HOL, 2 TERASE), camere, vad 0352-808393 (83776) 399699, 0252- @ VÂND 2 deschidere la stradã
ÎN ZONÃ BUNÃ (83399)
TERMOPAN, comercial, bucãtãrie, 311510 (82313) T E R E N U R I 44 ml, carte funciarã,
SAU
GARSONIERÃ + SUPRAFAÞÃ holuri, baie, beci, apã, VÂND TEREN, I N T R AV I L A N E , cadastru, PUZ. Preþ
canalizare, anexe, @ Vând vilã de 100 euro/mp. Tel.
DIFERENÞA. CONSTRUITÃ 100 ZONA CICERO, SUPRAFAÞA 2000
teren 834 mp, pomi, lux, P+E, dotãri SUPRAFAÞA 0729-001800 (83766)
TEL. 0788- MP + PLAÞ 500 MP. MP ªI 2500 MP
vie, Strehaia, str. moderne, G+F+P+T, 250 MP,
860471 PREÞ NEG. TEL. (PARCELABIL),
Unirii. Preþ neg. Tel. uºã metalicã, saunã, INTRAVILAN, @ Vând 2
(82581) 0723-390557, 0788- ZONA CICERO, CU parcele 500 mp,
0748-666809, 0746- curte 600 mp, gard TOATE
495267 (82831) zidit de 3 m, porþi fier IEªIRE LA cadastru, zona
SUPEROFERTÃ! 115738 (83643) UTILITÃÞILE, VIITOAREA
forjat, la 1 km de oraº. Aeroport. Preþ neg.
CASÃ BÃILE @ Vând casã la DESCHIDERE 10
@ Vând casã în Preþ 125000 euro neg. CENTURÃ, TOATE Tel. 0729-064914
HERCULANE, Rogova, 4 camere, cu DR. TR. SEVERIN ML LA STRADÃ.
Bala Bãi, 2 camere, Tel. 0744-782169 UTILITÃÞILE LA (82781)
TEREN 2200 MP, etaj. Preþ neg. Tel. PREÞ NEG. TEL.
bucãtãrie de varã, @ Vând vilã, (83757) 0752-016694, STRADÃ. PREÞ
STIL NEMÞESC, 0754-600318 (83636) @ Vând teren,
magazin, fântânã, str. Ghe. Anghel, noul 0722-637997 NEG. TEL. 0765-
CARTIER zona Aeroport (vile
@ Vând casã pomi fructiferi, gard cartier de vile, (83719) 317186 (83599) Schela) 410 mp. Preþ
PECINIªCA,
TOATE þãrãneascã lemn, 2 din fier forjat, D+P+M, 2 bãi, 2 neg. Tel. 0729-041924
VÂND PARCELE @ Vând teren
UTILITÃÞILE. camere, hol, prispã, deschidere 18 ml, livinguri, 4 (83436)
DE 500 MP 1000 mp cu
PREÞ 70000 grajd, cadastru fãcut teren 1217 mp. Preþ dormitoare, bucãtãrie,
ZONA deschidere 20 m la @ Vând teren
EURONEG.TEL. + teren 3060 mp. Preþ 75000 lei. Tel. 0723- curte 250 mp. Preþ
AEROPORT, noua centurã, acces la intravilan, str. W.
0744-793243 220 mil. Tel. 0743- 236615, 0727-289027 neg. Tel. 0741-915293,
APÃ, CURENT utilitãþi. Preþ 35 euro. Mãrãcineanu, PUG,
(83570) 831588 (79465) (83662) 0743-137110 (83691)
TRIFAZIC, Tel. 0751-206034 PUZ, parcele de 500
FOARTE (79529) mp ºi 1000 mp. Preþ
DR. TR. SEVERIN AVANTAJOS. neg. Tel. 0723-368274,
TEL. 0741- @ Vând teren 0352-422095 (83552)
VÂNDTEREN
694622 intravilan 974 mp,
300 MP @ Vând teren
(83661) parcelabil cu
INTRAVILAN, 1200 mp, intravilan,
ZONA CICERO VÂND TEREN ÎN deschidere la noua apã, curent electric,
COLÞ CU PARCELE DE centurã, str. CD. str. Odobescu, cartier
MINULESCU, 500 MP SAU Ionescu, de la blocuri Schela Nouã. Preþ 35
FACILITÃÞI, 1000 MP, pe dreapta. Preþ neg. euro mp neg. Tel.
APÃ, CANAL, SITUAT LA CCA. Tel. 0252-323713, 0252-311544, 0744-
CURENT+ 100 M DE 0742-483042 (82517) 607408 (83649)
TERMOFICARE. CALEA TG.
PREÞ NEG. TEL. @ Vând teren @ Vând teren
JIULUI ªI 50 M
0743-640529 9000 mp, pe Calea Tg.
DE VIITOAREA 300 mp, str. Ghe.
(82566) Jiului, ieºire pe calea
CENTURÃ. Ionescu ªiºeºti (între Tg. Jiului ºi viitoarea
PREÞ 35 EURO/ Kiseleff ºi autostradã, actele
VÂNDTEREN
MP. TEL. 0788- Independenþei). Preþ necesare sunt fãcute.
LAVIITOAREA
493676 neg. Tel. 0252-323713, Preþ 15 euro neg. Tel.
CENTURÃ,
(82588) 0742-483042 (82522) 0744-399059 (83673)
DOUÃPARCELE
UNA DE 2960 MP
ªI UNA DE 5400
MP,
DESCHIDERE 22
ML. PREÞ 15
EURO/MPNEG.
TEL. 0724-
995646, 0722-
212058
(83389)

anunþuri online - www.piataseverineana.ro


10 Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008
@ Vând teren @ Vând teren @ Vând sau
intravilan str. G. viitoarea centurã, închiriez, teren
Ionescu ªiºeºti, nr. parcele de 500 mp, construibil, zona
12, suprafaþã 450 mp. intravilan, cadastru, Pãdurea Crihala, total
Preþ neg. Tel. 021- intabulat, extras CF,
4255535. (83680) 1000 mp, lângã stradã
pretabil, case, sediu asfaltatã, deschidere
@ Vând teren firmã, depozite. Preþ
11 ml, viitoare centurã
3000 mp, zona Calea neg. Tel. 0722-857250
a oraºului, curent, str.
Tg. Jiului. Preþ 35 (83720)
W Mãrãrcinenu, în @ V â n d @ Vând teren
euro mp. Tel. 0723-
068717 (83695) @ Vând teren zonã se construieºte, parcele teren 650, zona Aeroport, VÂNDTEREN
construcþie vecin cu acte la zi. Preþ 60 euro/ 1000, 3000 mp, Calea deschidere CD. INTRAVILAN,
@ Vând teren Pãdurea Crihala, mp neg. Tel. 0740- Tg. Jiului, lângã Ionescu, pe partea 5600 MP, SAT
viitoarea centurã, acces la 2 strãzi ºi 969841, 0352-402474 viitoarea centurã, nu stângã spre Schela, CERNEÞI,APÃ,
parcele de 500 mp, pãdure, apã, curent, sunt la stradã. Preþ accept variante CURENT,ACTE
(83725)
intravilan, cadastru, acte la zi, sunt neg. Tel. 0746-924580 apartament, teren. LA ZI. PREÞ 12
intabulat, extras CF, construcþii, 500-600- @ Vând teren (83745) Preþ 50 euro/mp. Tel. EURO/MPNEG.
pretabil, case, sediu 0252-323887 (83784) TEL. 0754-
1000 mp cu acces la 2500 mp, dimensiunea
firmã, depozite. Preþ @ Vând teren 270285
stradã. Preþ 50 euro / 80 x 31,5 m, aproape
neg. Tel. 0722-857250 intravilan, zona (82788)
(83715) mp neg. Tel. 0740- de viitoarea centurã Aeroport, Schela
969841, 0352-402474 Schela, sau parcele de Nouã, vizavi de case, ALTE VÂND TEREN
@ Vând teren (83722) 1250 mp, intabulare + suprafaþã 1680 mp, cu LOCALITÃÞI 1250 MP,
5000 mp, Schela, carte funciarã. Preþ 23 deschidere 10 ml, INTRAVILAN,
zona Aeroport, @ Vând teren VÂND 500 MP DESCHIDERE,
euro / mp neg. Tel. posibilitate apã,
i n t r a v i l a n , intravilan 2500 mp, TEREN,PE 62 ML LA
0741-907041 (83741) curent, acte la zi,
posibilitate utilitãþi. zona Aeroport, MALUL ªOSEA, ÎN
cadastru. Preþ 15
Preþ 35 euro/ mp. Tel. deschidere la strada DUNÃRII,ÎN SCHITUL
@ Vând teren euro/ mp. Tel. 0724- EªELNIÞA,
0726-166538, 0352- CD Ionescu, vizavi de TOPOLNIÞEI.
str. Pãcii 935 mp, 562526 (83759) INTRAVILAN,
803388. (83717) Carrefour, zonã în PREÞ 18 EURO /
deschidere 17 ml, CADASTRU.
dezvoltare sau @ Vând teren MP. TEL. 0724-
@ Vând teren utilitãþi, curent, apã, PREÞ NEG. TEL.
schimb cu intravilan, suprafaþã 0741-625363. 517659
zona Aeroport, canal, termoficare.
apartament + 235 mp, zona Cicero. (77474) (82765)
250mp, acte la zi. Preþ
diferenþa. Preþ 47 euro Preþ 120 euro /mp neg. Preþ 63500 euro neg.
40 euro/mp. Tel. VÂND PARCELE
0744-660663, 0747- / mp neg. Tel. 0745- Tel. 0746-924580 Tel. 0729-475245 VÂNDTEREN
(83768) INTRAVILAN TEREN,
817370 (83718) 527139 (83724) (83743)
ORªOVA, CARTIERÎN
@ Vând teren, PANORAMÃ DEZVOLTARE,

OCAZIE zona vile Spitalul


Judeþean, 470 mp,
împrejmuit, apã,
curent, canalizare,
DEOSEBITÃ,
URGENT, 9600
MP. PREÞ 12
EURO / MP. TEL.
ZONA ªIMIAN.
TEL 0726-
745592
(83553)
25000 mp, deschidere 60 ml la C.D. termoficare, 0724-044879
Ionescu deschidere 15 ml, (79486) VÂNDTEREN
adâncime 33. Preþ neg. PENTRU CASÃ
VÂNDTEREN 635 MP, ACTE,
Relaþii la tel. 0726-745592 Tel. 0744-505708
(83771)
OSTROVUL
CORBULUI,
INTABULARE,
SAT CERNEÞI,
ZONA VILELOR,
UTILITÃÞI,
PARCELAT,
CADASTRU. APÃ, CURENT,
TEL. 0729- VECINCU
603048, 0724- ªCOALA. PREÞ
554616 25 EURO / MP
(80756) NEG. TEL. 0729-
093118
VÂNDTEREN (82681)
600 MP,
DESCHIDERE 13 VÂND 1500 MP
ML,ÎNTRE TEREN
HINOVAªI INTRAVILAN, ÎN
OSTROVUL ORªOVA,
CORBULUIPE DESCHIDERE
MARGINEA LA STRADÃ 16
DUNÃRIILA ML,
ªOSEA. PREÞ CADASTRU,
40 EURO / MP. CURENTELEC-
TEL. 0720- TRIC,APÃ.
020858, 0721-
PREÞ NEG. TEL.
950242
0745-048191
(82725)
(82513)
VÂND TEREN
LAIEªIREDIN @ V Â N D
ªIMIAN, PE TEREN HINOVA,
CALEA ZONA CASE DE
HINOVEI,CU VACANÞÃ, 3700
VEDERELA MP, UTILITÃÞI,
DUNÃRE, CADASTRU,
SUPRAFAÞÃ PA R C E L A B I L .
9000 MP. TEL. PREÞ 30 EURO/MP.
0743-161150 TEL. 0720-545644
(83647) (83582)
Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008 11
@ Investiþie
teren 15000 mp
ªimian, Sat Nou, se
poate parcela. Preþ
neg. Tel 0726-745592
(83555)

@ Vând teren
ªimian 37 ari, 17 ml
deschidere la stradã ºi
17 ml deschidere la
Dunãre. Preþ neg. Tel.
SPAÞII COMERCIALE • casã 4 camere, bucãtãrie, beci, constr • 11150 mp, deschidere 80m, intravilan, 0752-962599 (83597)
•parter, decomandat, multiple cãrãmidã, acoperiº þiglã, S totalã utilitãþi, zona Pãdurea Crihala, Preþ 100
îmbunãtãþiri, zona Anghel Saligny, 150mp, S constr 70mp, deschidere 7m, euro/mp neg(79)
preþ 74000 euro / neg (142) zona Fabrica de Bomboane-H Traian. • 215mp, deschidere 7,5m, zona Cicero. @ Vând teren
•75mp, (parter + mansardã la roºu), Preþ 900 euro/mp neg(35)
Preþ 350 euro/mp(77 ) @ Vând teren
grup sanitar, bucãtãrie, construcþie • casã P+1 - parter 2 camere, living, baie,
•25 mp, deschidere 80 ml la Calea Tg. zona Gorjanul ªimian, 1430 mp intravilan
Jiului intersecþie cu viitoarea centurã,
nouã, gresie, faianþã, AC, tâmplãrie bucãtãrie, - etaj 2 camere, living, baie, intabulat PUZ ºi utilitãþi, preþ 40 euro / în suprafaþã de 520
PVC, geam termopan, parchet, zona 2 terase - garaj, beci 25 mp, constr mp construibil, zona vile
Cicero, preþ 80000 euro (69) cãrãmidã, sobe teracotã, parchet, S • 9500 mp împãrþit de centurã în 2 parcele mp, 442 mp, 1500 mp, ªimian, Calea
• 76 mp construiþi, poate fi ºi locuit, totalã 450mp, S constr 200mp, zona de 3800 mp respectiv 5700 mp având
suprafaþã totalã teren 700mp, Kiseleff. Preþ 220000 euro neg deschidere de 30 ml, intabulat PUZ ºi 2000 mp cu carte Hinovei, la Dunãre,
utilitãþi. preþ 30 euro / mp
îmbunãtãþiri, G+F+T, zona Cerneþi • casã 7 camere, 2 bãi, buc, P + G + F, • 18 hectare cu deschidere 58 ml, zona funciarã, teren plan, cadastru, intabulare.
sau variante la schimb. Preþ 36000 sobe teracotã, 450 mp, zona centru. Preþ Calea Tg. Jiului, preþ 18 euro / mp
euro (284) 350000 euro neg. (67) •6000 mp, deschidere 145 ml, parcele
ideal casã, hale, Preþ neg. Tel. 0749-
• parter, spaþiu comercial, dotat, zona • casã 2 corpuri, un corp trei 1000 mp, Vrancea, 15 euro/mp depozite cu
Calea Tg Jiului, preþ 85000 euro (313) camere+baie+beci(20mp)+hol, supraf •teren extravilan 2965mp, deschidere la 464749 (83734)
•clãdire D+p+et.1+et.2+et.3, curent, constr 92mp douã drumuri exploatare, zona ªimian. posibilitate racord
apã, termoficare, construcþie nouã, - bucãtãrie+1 camerã+anexe, supr Preþ 25 euro/mp(522)
parter - spaþiu comercial, demisol - constr 38mp
•teren 10000 mp, deschidere 32 m, zona electric ºi canalizare, @ Vând teren
Viitoare Centurã, 20 euro/mp neg
spaþiu comercial, et. 1 - spaþiu - construcþie din cãrãmidã, acoperiº •teren 2600 mp, deschidere 50 m, Hinova, acces la 50 m din E70. Calea Hinovei 6100
comercial, et. 2+3 apartamente, tigla, deschidere pe colþ, supr totala 25 euro/mp neg (547)
suprafaþã construitã 1700 mp, zona 500mp, zona Anghel Salignz. Preþ •teren 2000 mp, deschidere 28 m, Hinova, Preþ 26 euro /mp neg. mp, zona Petrom V.
Centru, suprafaþã teren 600 mp, preþ 140000 euro nrg , 20 euro/mp neg (507) Tel. 0726-769164,
1.200.000 euro, de închiriat 5000 euro • p+1, mansardatã (la roºu, acoperiº, •teren 5000 mp, deschidere 20 m Preþ neg. Tel. 0746-
• înciriez spaþiu comercial, 150 mp, construcþie BCA, tâmplãrie PVC, beci, (parcelat), zona Crihala - W Mãrãcineanu,
25 euro/mp
0745-955012 (83600) 924580 (83746)
toate utilitãþile, zona Cicero, 8 euro/ gard fier forjat), suprafaþã construitã •teren 1500 mp, deschidere 24 ml,
mp 150 mp, suprafaþã toatlã 5266 mp, front posibilitate de parcelare, zona C.D.
CASE stradal 31 m, zona Calea Tg. Jiului, Ionescu, 150 euro/mp neg @ Vând teren @ Vând teren
• P+2, la parter are 2 livinguri, 2 bãi, o 150000 euro/neg (54) • teren 630 mp, deschidere 21 ml, zona 1270 mp, sat Vrancea,
camerã, o bucãtãrie, la etajul 1 are balcon, Kiseleff, preþ 520 euro/mp/neg (61) Ostrovul Corbului
•casã 2 corpuri P+1, parter terminat,
3 camere, baie ºi bucãtãrie, la etajul 2 are termopane, apã, canalizare, etaj • teren 6200 mp, Schela Nouã, deschidere acces utilitãþi, apã, 4000 mp, deschidere,
2 camere + baie, garaj, îmbunãtãþiri, 21 ml la Viitoare Centurã, 20 euro/mp
neterminat, casã 3 camere + beci + •teren 3000 mp, zona Calea Tg. Jiului, 25 curent, eleºteu cu 25 x160. Preþ neg. Tel.
G+F+P+marmurp, ºeminee, granit, sobe bucãtãrie, supr. totalã 1700 mp,
teracotã, tâmplãrie aluminiu cu geam euro/mp
termopan, zona Poºta Carpaþi, preþ
deschidere 20 m, zona Schela, 160000 •teren 1001 mp, deschidere 11 ml, apã, peºte, gard, lângã 0746-924580 (83748)
euro (539) curent, zona Crihala (viitoarea centurã),
190000 euro neg. (342)
•casã P+1, parter - living + beci (izolat), preþ 35 euro/mp Dunãre, meritã vãzut.
• 3 camere, baie, bucãtãrie, beci (31mp, • teren 8 ha, deschidere 80 m la asfalt, Faþa @ Vând teren
construcþie cãrãmidã), suprafaþã totalã et. 2 camere + living + bucãtãrie + baie Cremenii, 2 euro/mp neg Preþ neg. Tel. 0788-
(gresie, termopane, apã, canalizare), •1000 mp, deschide 32 mp, zona Aeroport, 7500 mp, cadastru,
100 mp, zona Centralã, preþ 65000 euro
supr. construcþie 300 mp, supr. totalã aprox. 600 m de Toamnei, 60 euro/mp (87)
236978, 0723-642555
• parter + etaj, mansardat la roºu, parter,
living, 3 camere, 2 bãi, bucãtãrie, beci 600 mp, zona Schela, 170000 euro •8650 mp, deschidere 100 m, zona Balota, (83631) carte funciarã, la
(514) 30 euro/mp (441)
20 mp, construcþie din cãrãmidã,
•S+P+E+M, parter: restaurant - 160 mp; •8800 mp, deschidere 44 m, Aeroport, 15 Matorãþi la 18 km de
tâmplãrie PVC, geam termopan, curent, euro/mp neg
apã, gard din bolþari, construcþie 2008, etaj: 8 camere, gresie, faianþã, aer • Teren 1300mp, deschidere 10m, zona sat
@ Vând teren Severin, zonã idealã
supra construitã 100 mp / etaj, supr. condiþionat, încãlzire centralã, parcare, Vrancea. Preþ 15 euro mp(526) intravilan, 250 mp,
totalã 306 mp, deschidere la 2 strãzi, teren tenis, supr. totalã 5200 mp, Calea •teren 9480mp, (158/60) deschidere la
pentru pensiune sau
ªimian. Preþ 105000 euro (566) Craiovei, ªimian, 345.000 euro DN 70, zona ªimian. Preþ 20 euro mp zona Cicero, toate posibilitate parcelare
• casã 2 cam (cãrãmidã, sobe teracotã), TERENURI ÎNCHIRIERI
baie + bucãtãrie, hol, S totalã 250mp, • teren 1625 mp, deschidere 25 ml, zona •halã - 1000 mp (curent, apã, utilitãþile. Preþ neg. în parcele de 700mp,
front stradal 3,5 m, .zona Cicero. preþ Cicero spre Magheru, preþ 120 euro mp canalizare), zona Halânga, preþ 0,8 euro Tel. 0752-016694, variante apartament
100000 euro neg(80) / neg (25) mp (185)
•casã 2 corpuri: - demisol - 3 camere, baie, •2200mp, deschidere 37 ml, Schela, •halã - 250mp, birouri - 150mp, teren 0722-637997 (83633) sau garsonierã . Preþ
hol. parter: - 2 camere, living, bucãtãrie vedere Dunãre, preþ 45 euro mp/neg 1500 mp, apã, curent, construcþie beton,
(G+F+tâmplãrie lemn cu termopan, •1606 mp, deschidere 30 ml la râu, gard zona RAR, chirie 1500 euro /lunã neg. Tel. 0788-256156
marmurã, construcþie nouã gard fier, de ciment, Baloteºti, preþ 25 euro mp / •spaþiu comercial 300 mp, ieºire pe 2 @ Vând teren (83760)
intrare de maºinã) supr. totalã 200 mp, neg (536) strãzi, zona Bulevard, 25 euro/mp (133) sat Cerneþi, Piatra
zonã semicentralã, preþ 150000 euro / •3500 mp, deschidere 30 m la Dunãre, • spaþiu comercial 100 mp, zona
neg (66) acces la calea feratã, zona Schela. Preþ Bulevard, preþ 15 euro mp neg(166) Albã, comuna ªimian, @ Vând teren
• casã P+1, parter 2 cam, baie, bucãtãrie, 50 euro mp •CASÃ P+3 (spaþiu comercial) 480 mp,
etaj 3 camere, baie, garaj, încãlzire • teren 415mp, deschidere 12,5m curent, încãlzire proprie, gresie, dotat la nivel
2500 mp. Preþ 5 euro 16000 mp, ªimianul
centralã, P+G+F, S totalã 230mp, zona apã, termoficare, zona Cãlãraºi, Preþ occidental, Bulevard, 20 euro/mp neg. mp. Tel. 0726-829816, Nou, posibilitate
Crihala. Preþ 230000 euro neg(75) 220 euro/mp neg (48) (74)
0352-414135 (83637) drum, apã ºi curent.
Preþ 5 euro/mp. Tel.
@ V Â N D @ V Â N D @ Vând teren @ Vând urgent @ Vând teren 0727-758410 (83780)
T E R E N TEREN 5000 MP ÎN 3700 mp, cu teren, zona Ostrovul intravilan 5000 mp în
I N T R AV I L A N ZONA HINOVA, deschidere de 28 m la Corbului, 1200 mp, com ªimian, zona
LÂNGÃ FOSTA Dunãre în Batoþi, Puielniþã . Preþ neg.
EªELNIÞA, 10000 deschidere 14 ml. Preþ
FABRICÃ DE acces la utilitãþi, apã, Tel. 0731-554079
MP, ZONÃ 35000 euro neg. Tel.
CÃRÃMIDÃ, curent. Preþ 20 euro / (83674)
PITOREASCÃ CU DESCHIDERE LA 0729-064914 (82773)
POTENÞIAL mp neg. Tel. 0751- @ Vând teren
STRADÃ 16 ML.
T U R I S T I C , PREÞ 10 EURO / MP. 206034 (79516) @ Vând teren la Dubova, pe Clisura
P R E T A B I L TEL. 0745-644509 ºosea asfalt, Hinova, Dunãrii, 2500 mp. Preþ
@ Vând teren neg. Tel. 0726-003375
CONSTRUCÞIE (82386) 400 mp. Preþ neg. Tel.
1597 mp intravilan, (83684) @ Cumpãr ur-
HOTEL, PENSIUNE 0251-542870 (82865)
@ V Â N D zona ªimian, gent garsonierã la
SAU REZIDENÞÃ TEREN ªIMIAN deschidere 20 m la @ Vând teren parter, în Dr. Tr.
@ V â n d
PENTRU SENIORI. ZONA SATUL NOU stradã asfaltatã sau 3874 mp + 7000 mp
grajduri în comuna Severin, de preferinþã
P R E Þ 570 MP. PREÞ (arabil), la DN 70, sat
schimb cu Rogova cu teren cu zona Independenþei -
INFORMATIV 30 15.000 EURO. TEL Faþa Cremenii, com.
apartament 2 camere tot. Preþ neg. Tel. Tâmna. Preþ neg. Tel. Autogarã. Tel. 0745-
EURO/MP. TEL. 0726-745592 (83557) în Severin. Preþ 25 0725-839966. (83536) 0720-239938 (83705) 078685 (83645)
0745-252013 (83562) euro/mp neg. Tel.
@ V Â N D
TEREN ªIMIAN 0745-170106 (79849)
@ V Â N D
FONTEGAZ 1200
TEREN HINOVA @ Vând teren
MP, DESCHIDERE
3500 MP,ACCES LA în com. ªimian 1200
6,5 ML LA DOUÃ
DUNÃRE, LÂNGÃ STRÃZI. PREÞ mp, apã curentã,
FABRICA DE 12.000 EURO NEG. curent. Preþ 20 euro/
BÃRCI. TEL. 0720- TEL 0726-745592 mp neg. Tel. 0756-
545644 (83581) (83558) 947714 (82592)
12 Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008

OFERSPRE
ÎNCHIRIERE
APARTAMENT2
CAMERE,SEMI
MOBILAT,
ZONA
AUTOGARÃ.
PREÞ 150
EURO,AVANS1
LUNÃ.TEL.
0722-550559
(83370)
OFERSPRE
ÎNCHIRIERE
CASÃ 80 MP
LOCUIBILI,
SEMIMOBILATÃ,
ARAGAZ+
FRIGIDER,STR.
N.CERNÃIANU, @ Ofer spre @ Ofer spre
PRETABILÃ închiriere apartament închiriere apartament PARCELE SIMIAN 560
FIRMÃSAU 2 camere, et. 4, recent 2 camere, b-dul T.
PERSOANE renovat, ultramodern Vladimirescu, MP VIITOR CARTIER
FIZICE,PE mobilat, G+F+P+T, complet utilat, AC,
TERMENLUNG. IN DEZVOLTARE
AC, internet, totul mobilat, uºã metalicã.
PREÞ 200
EURO,AVANS2
nou, zona OMV. Preþ Preþ 300 euro /lunã + TEL . 0726745592
neg. Tel. 0729- cheltuieli. Tel. 0726-
LUNI. TEL. 0721- @ Ofer spre @ Ofer spre
001800, 0721-304646 905323(83629)
950242, 0720- închiriere apartament 2 închiriere apartament
020858 (83765)
@ Ofer spre camere, zona Cicero 2 camere, mobilat
(82729)
@ Ofer spre închiriere ap.2 camere, colþ cu Splai M. situat în Crihala, bl.
@ O F E R închiriere casã în mobilat, toate Viteazu, liber de la A1. Preþ 250 euro
SPREÎNCHIRIERE comuna ªimian utilitãþile, pe termen 01.11.2008. Preþ neg. neg.Tel.0743-081476
A PA R TA M E N T pentru locuit, 6 lung, rog ºi ofer Tel. 0744-663196 (83713)
MOBILATSAU NU, camere, 2 bãi, hol, (83682)
seriozitate, preferabil
4 CAMERE, LA bucãtãrie. Preþ neg. familie. Preþ 180 euro. @ Ofer spre @ Ofer spre
CASÃ, TOATE Tel. 0765-195803 Tel. 0732—340293 închiriere ap. 3 camere, închiriere apartament
DOTÃRILE, LIBER (83588) (83635) 3 terase, et. 2, conf. 1, 2 camere, mobilat,
DIN 01.10.2008.
TEL. 0720-545644 contorizat, mobilat, zona Dunãrea -
@ Ofer spre @ Ofer spre parchet. Preþ 1000 lei +
(83580) Crihala. Preþ 180 euro
OFERSPRE închiriere apartament închiriere camerã în cheltuieli, plata + garanþie. Tel. 0746-
ÎNCHIRIERE @ Ofer spre 2 camere, mobilat, apartament. Preþ neg. anticipat chiriei pe o
a p o m e t r e , 971128(83714)
APARTAMENT5 închiriere apartament Tel. 0743-679999, lunã. Tel. 0763-297891
CAMERE, 2 camere, zona calorimetre, situat în 0722-991179(83642) (83683) @ Ofer spre
ULTRACENTRAL, Kiseleff, bl. A8. Preþ zona Cinema Flacãra. închiriere în
100 euro /lunã. Tel. Preþ neg. Tel. 0726- @ Ofer spre @ Primesc în
SUPERFINISAT, Bucureºti (Balta
0743-374722, 0352- 876374, 0788-364015 închiriere apartament gazdã la casã o
Schimburi OFERTE SUPRAFAÞA Albã), garsonierã
422535(82704) (83625) 2 camere, zona Piaþa persoanã. Preþ 200 lei /
220 MP, 2 BÃI, 3 mobilatã pe termen
SCHIMB UR- OFERSPRE Meva, complet lunã. Tel. 0755-184726
BALCOANEDE @ Ofer spre @ Ofer spre (83689) lung, chiria anticipat
GENT ÎNCHIRIERE mobilat ºi utilat,
APARTAMENT 3 APARTAMENT 20 MP. PREÞ închiriere apartament închiriere garsonierã, pe 3 luni. Preþ neg.
maºinã de spãlat, 2 @ Ofer spre Tel. 0352-805088,
CAMERE CEN- 2CAMERE,ET. NEG. TEL. 0746- 2 camere, dec., zona B-dul. T.
1,CENTRAL, televizoare, frigider, închiriere la casã, 2
TRAL, ETAJ 10, 179001, 0742- complet mobilat ºi
ZONATEATRU DEASUPRADE utilat, zona Crihala,
Vladimirescu, et. 6/10. aragaz. Preþ 250 euro. camere, bucãtãrie, 0740-577469(83728)
ADA-KALEH, 494987 Preþ neg. Tel. 0741-
CU Aleea Mãrgãritarului, Tel. 0768-456390 baie, garaj, zonã @ Primesc în
UTILAT, (81333) 784557(83626)
GARSONIERÃ + bl. XF16. Preþ neg. (83648) centralã, intrare gazdã o fatã, la bloc,
DIFERENÞÃ.
MOBILAT,
POSIBILITATE OFERSPRE Tel. 0753-229758, separatã. Preþ neg. Tel.
TEL. 0724-893200, @ Ofer spre @ Ofer spre 0766-574408(83702) zonã centralã, toate
ªIVÂNZARE. ÎNCHIRIERE 0252-323713(82896)
0745-918820 PREÞ 250 închiriere camere in- închiriere apartament condiþiile favorabile.
EURO.TEL. APARTAMENT2 tegral mobilate + grup @ Ofer spre Preþ neg. Tel. 0745-
@ SCHIMB / @ Ofer spre 2 camere, zona B-dul
0724-044879 CAMERE,DEC., închiriere apartament sanitar individual în închiriere apartament 2 780863(83737)
V Â N D T. Vladimirescu -
(83742) ZONA fiecare camerã. Preþ camere, complet
GARSONIERÃ 2 camere, parter, Anghel Saligny,
CONF. I, MULTIPLE OFERSPRE DUNÃREA,DE ultracentral, 280 euro /lunã sunt complet mobilat ºi mobilat, situat @ Ofer spre
ÎMBUNÃTÃÞIRI CU ÎNCHIRIERE PREFERABIL nemobilat. Preþ neg. ultracentral. Preþ 350 închiriere apartament
APARTAMENT 3
incluse în preþ toate utilat. Preþ 250 euro /
APARTAMENT FAMILII,RE- Tel. 0743-364780. cheltuielile de apã, euro neg. Tel. 0728- 2 camere, complet
CAMERE, ZONA 3CAMERE, lunã.Tel. 0743-803000
KISELEFF. TEL. CENTRENOVAT, (82974) 152000(83704) mobilat nou, condiþii
COMPLET curent, cãldurã. Tel. (83667)
0756-960699, 0720- DOTAT ªI COMPLET impecabile, et. 1, pe
@ Ofer spre 0722-965143(83627) @ Ofer spre
864052 (82750) UTILAT,CA- MOBILATªI @ Primesc în închiriere ap. 2 camere, perioadã lungã cu
PACITATEDE UTILAT,ET.2. închiriere casã 200
@ S c h i m b @ Primesc în gazdã fete sau bãieþi, mobilat, utilat modern, contract, fãrã
LOCUIT - 8 PREÞ 250 mp, 3 camere,
garsonierã confort 1, etaj
PERSOANE. mobilatã modern, gazdã la casã, zona la casã zona Biserica Podul Gruii, lângã cheltuieli, familie sau
1, în bloc de apartamente, EURO.TEL. Biserica Nouã. Preþ
cu apartament 3 camere, TEL. 0788- singur în curte. Preþ Nouã. Preþ 130 lei / magazinul Plus. Preþ elevi. Preþ 320 euro.
745326 0723-992299 neg.Tel. 0765-195803, 130 lei. Tel. 0741- pers.Tel. 0741-174879 neg. Tel. 0721-697575, Tel. 0740-491284,
etaj 1 - 3. Tel. 0743-
138175 (83761) (83749) (82815) 0352-808691(83587) 174879(83630) (83677) 0724-695251(83712) 0751-555313(83810)

COMOD, SIGUR, RAPID - anunþuri prin SMS la 1424


Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008 13
@ O F E R
OFERSPRE S P R E
ÎNCHIRIERE ÎNCHIRIERE
SPAÞIU S P A Þ I U
COMERCIAL, COMERCIAL 110
ZONAPIAÞA MP, PRETABIL
MIRCEA,STR. P E N T R U
LAZÃR.TEL. BIROURI, FOST
0744-553299 S E D I U
(82915) ASIGURÃRI, UL-
@ Ofer spre @ Vând casã TRAMODERN.
închiriere garsonierã spaþiu comercial OFERSPRE OFERSPRE TEL. 0720-545644
la o familie, suprafaþã construitã ÎNCHIRIERE ÎNCHIRIERE (83579)
nemobilatã. Preþ 350 820 mp, teren 420 mp, SPAÞIU SPAÞIU
lei + avans. Tel. 0755- COMERCIAL @ O F E R
cu 2 afaceri în COMERCIAL
621863(83811) ACTUALCEC, S P R E
funcþiune ºi clientelã ULTRACENTRAL, ÎNCHIRIERE
PRETABIL
formatã, zona Kiseleff ZONA H A L Ã
BANCÃ, 60 MP.
- Stomatologie. Preþ MAGAZIN PRODUCÞIE 750
TEL. 0741-
CERERI 220000 euro, accept DECEBAL,UL- 346085, 0741- M P +
diverse combinaþii TRA-FINISAT, 365939 APARTAMENT+
@ Caut gazdã SUPRAFAÞÃ BIROURI+ TEREN
apartament 2 sau 3 (închiriere, asociere). (83414)
Tel. 0723-694626. 320 MP. PREÞ 4500 MP (FOSTA
camere. Persoanã 10 EURO /MP. OFERSPRE FABRICÃ DE
serioasã, rog (79812)
TEL. 0761- ÎNCHIRIERE177 BÃRCI) ÎN
seriozitate.Ofermaxim MP, SPAÞIU HINOVA. TEL
@ Vând spaþiu 369417
150 euro. Tel. 0751- COMERCIAL 0720-545644
comercial în (81327)
299779, 0744-519301 ULTRACENTRAL (83583)
garsonierã, complet
(83568) OFERSPRE PE STR.
amenajat vizavi de @ Ofer spre
ÎNCHIRIERE TRAIAN,ÎNTRE
Autogarã. Preþ 46000 PREFECTURêI închiriere / vând
euro neg. Tel. 0749- SPAÞIU halã, suprafaþa de
COMERCIALDE BANCA
221795(83232) 240 mp, amenajatã
200 MP, ZONA TRANSILVANIA
la standarde
( FOST CILDRO
ªIMIAN,IDEAL occidentale,
MOBILA).TEL.
PENTRU pretabilã pentru
OFERTE 0746-183973
PRESTÃRI activitãþi de
(83560)
SERVICII.PREÞ producþie sau
OFERSPRE depozitare în com.
DR.TR.SEVERIN ÎNCHIRIERE AVANTAJOS. @ O F E R
TEL. 0766- SPREÎNCHIRIERE ªimian, Calea
VÂND SPAÞIU SPAÞIU Hinovei. Preþ neg.
898143 S P A Þ I I
PENTRU COMERCIAL Tel. 0788-793723
(83732) PRODUCÞIE 100 -
BIROURI,CEN- NOU (81326)
100 MP ÎN HALÃ
TRAL, 35 MP, 2 AMENAJAT,
OFERSPRE INDUSTRIALÃ @ Ofer spre @ Ofer spre @ Ofer spre @ Ofer spre
CAMERE,HOL, BAIECUDUª,
ÎNCHIRIERE HALÂNGA ÎN închiriere spaþiu închiriere spaþiu închiriere spaþiu
BAIE,TEREN AC,PARTER, închiriere spaþiu
SPAÞIU SPATELELICEULUI, comercial 50 mp, în comercial 35 mp comercial 22 mp, zona
TOTAL55 MP, STR.AVRAM comercial, zona
COMERCIAL APÃ, CANAL, zonã centralã, ideal Dunãrea, amenajat, grup
APÃ, IANCU 18A, Autogarã, în pretabil pentru
UNTRACENTRAL RACORD 980 V. pentru depozit. Tel. sanitar, G+F,
CANALIZARE, ZONA birouri, cabinete, etc, termoficare. Tel. 0742-
(ZONAPIAÞA TEL. 0726-678211, 0731-321185 suprafaþã de 100 mp,
ACTEÎN CASTELULDE str. Smârdan colþ cu 151285, 0788-256174
MIRCEA), 0722-500896 (82839) (83578) compartimentat în 5
REGULÃ,RE- APÃ,VIZAVIDE Romulus Lepri. Tel. (83769)
CENT FARMACIA SUPRAFAÞA @ O F E R camere, 2 intrãri, WC, 0744-881405, 0788-
@ Ofer spre @ Ofer spre
AMENAJAT. AVICENA.PREÞ 290 MP. PREÞ 9 SPREÎNCHIRIERE închiriere spaþiu 380 V, apã reþea, 2 975883(83701)
EURO/MP.TEL. închiriere spaþiu
TEL. 0745- NEG.TEL0729- S P A Þ I U comercial în terase în suprafaþã de comercial, 22 mp, zona
252013 041924 0762-138413 COMERCIAL 102 @ Ofer spre
suprafaþã de 185 mp 120 mp, pretabil orice ultracentralã, amenajat,
(83561) (80781) (81334) MP, 2 GRUPURI situat în Dr. Tr. închiriere spaþiu
activitate comercialã. grup sanitar, gresie,
SANITARE, Severin, Bd. Tudor comercial, 250 mp, faianþã ºi încãlzire
GRESIE,FAIANÞÃ, Tel. 0723-344010 sub Moda Aliss. Tel. (termoficare). Tel. 0743-
Vladimirescu colþ
ZONÃ ÎN cu Independenþei, (83669) 0729-956369(83703) 138516 (83772)
DEZVOLTARE, BD blocul de pe colþ
T.VLADIMIRESCU. neterminat, intrare
TEL. 0745-252013 parter, actual
(83563) Rombiz. Tel. 0723-
547815, 0751-
@ O F E R 023054 (82613)
SPREÎNCHIRIERE
S P A Þ I U @ Ofer spre
COMERCIALCEN- închiriere spaþiu
TRAL,ACCESIBIL comercial, zona
ªI PENTRU foarte bunã, semi
B I R O U R I , amenajat, str.
SUPRAFAÞÃ 50 Traian, 100 mp.
MP, CU TEREN 200 Preþ 300 euro neg.
MP. PREÞ NEG. Tel. 0765-195803,
TEL. 0721-922556 0 7 8 8 - 1 2 1 2 9 8
(82861) (83584)
14 Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008
@ Vând Dacia @ Predau leas- @ Vând urgent
1310, an 1994 cu ing Dacia Logan, Dacia Papuc, an 1999,
diferite piese de schimb. 08.2008, 2 airbag-uri, stare foarte bunã. Preþ
CITROEN Preþ 600 euro neg. Tel. DACIANOVA neg. Tel. 0765-195803,
închidere telecomandã,
0743-063419 (83763) @ Vând Dacia 0352-808691 (83586)
@ Vând Citroen geamuri electrice fumuri,
Xantia, an 1994, 1600 cârlig remorcã, culoare Nova, an 1998, culoare
@ Vând Dacia
cmc, dotãri, geamuri alb nova, cc 1600, ITP
1310 an 1996, GPL gri metalizat. Preþ 2000
electrice, închidere 28.12.2009, stare
omologat, ITP 2010, euro. Tel. 0748-316550. DACIA SUPER-
centralizatã, perfectã de funcþionare,
asigurare, rovignetã, 5 (83700) GPL omologat, volan NOVA
proiectoare, scaun trepte. Preþ 2600 lei. Tel. reglabil, cauciucuri noi,
reglabil, recent adusã 0724-387918 (83770) @ Vând Dacia @ Vând Dacia
proiectoare, alarmã,
din Italia . Preþ 2200 euro Logan, an 2006, motor centralizare. Preþ 6000 Supernova an 2007,
neg. Tel. 0726-144867, lei. Tel. 0746-587509. culoare metalizatã, mo-
1,4 MPI, proprietar,
0771-480143. (83520) (83730) tor Renault, închidere
închidere centralizatã,
DACIA LOGAN centralizatã, CD Player,
airbag-uri, oglinzi + @ Vând Dacia þinutã în garaj,
VÂND DACIA faruri electrice, vopsea Nova, an 1999, gri cauciucuri noi, ITP
DACIA 1310 LOGAN 1.5 DCI, originalã, ITP 2010, metalizat, închidere 2010, stare impecabilã.
AN 2006, 122000 centralizatã, servo total,
50000 km, maºinã de Preþ neg. Tel. 0788-
@ Vând Dacia KM. PRET 3000 CD Blaupunkt. Preþ
EURO. TEL. 0751- garaj. Preþ 4200 euro 060141 (82467)
1310 L, an 1996, ITP 5500 lei neg. Tel. 0740-
12.2009, CV 5 trepte, 091091 neg/ var auto. Tel. 0744- 410856 (83764)
(82432) @ Vând Dacia
motor nou, anvelope faþã 318538, 0724-067600
Supernova, an 2002,
noi, stare foarte bunã de (82504) @ Vând Dacia
VÂND DACIA Nova T, an 1998, culoare motor Renault 1,4i,
funcþionare, culoare bleu LOGAN 1,5 DCI, înmatriculat, acte la zi,
@ Vând Dacia alb nova, cc 1600, ITP
metalizat. Preþ 2800 lei 85 CP, AN 2008, ITP valabil, stare
Logan, an 2006, 28.12.2009, stare
neg. Tel. 0726-441351. 15000 KM, AC,
perfectã de funcþionare, excepþionalã. Preþ 2200
(83525) GEAMURI + autorizaþie taxi, GPL GPL omologat, volan euro neg. Tel. 0730-
OGLINZI omologat, închidere reglabil, cauciucuri noi, 937500 (83805)
@ Vând Dacia ELECTRICE,
centralizatã, servo proiectoare, alarmã,
1310, an 2001, motor ABS, 4 AIRBAG-
@ Vând BMW @ Vând BMW URI, SERVO TO- direcþie, stare perfectã închidere centralizatã.
injecþie, culoare bicolor Preþ neg. Tel. 0746-
320 i, 150 PS, an 1996, 316 i, an 1993, GPL, TAL, CULOARE de funcþionare, 50000
dedicaþie, alarmã, 587509 (83751) DAEWOO
AUDI trapã electricã, geamuri geamuri + oglinzi GRI COMETE, 3 km, radio-casetofon.
electrice,ABS, servo to- închidere centralizatã,
+ oglinzi + faruri ANI GARANÞIE, Preþ 1600 euro . Tel.
stare bunã de VÂND DAEWOO
@ Vând Audi A4, electrice, închidere tal, jante aliaj, volan UNIC
1,9 TDI, an 1995, 2 funcþionare. Preþ neg. PROPRIETAR. 0740-786539. (83526) CIELOEXECU-
centralizatã, tapiþerie pilele, vopsea originalã.
airbag-uri, climatronic, Tel. 0740-092985, PREÞ 8800 EURO DACIAPAPUC TIVE,AN 2005,
piele, jante aliaj, Preþ 3000 euro neg. Tel. AC,GEAMURI
geamuri electrice, 0766-592970. (83528) NEG. TEL. 0788- @ Vând Dacia
închidere centralizatã, anvelope noi, ITP, km 0745-961318, 0770- ELECTRICE,
139371 Logan 1,5 DCI, an VÂND DACIA
ABS, oglinzi electrice, 132000 reali, carte ser- 572893 (83778) CULOAREGRI.
@ Vând Dacia (82451) 11.2006 cu toate PAPUC 1304, 2
schimbat filtru ulei, vice. Preþ 3650 euro neg. TEL. 0745-252013
motorinã, AC, distribuþie, @ Vând BMW 1310 berlinã, an 2001, dotãrile, full, proprietar LOCURI,AN
Tel. 0728-651028. @ V Â N D 1997, CULOARE (83564)
schimb ulei. Preþ 4000 318, an 1993, motor injecþie, euro 2, sau schimb cu Papuc
euro neg. Tel. 0748- (82443) climatronic, geamuri + DACIA LOGAN 1,4 ALBASTRU,
culoare albastru catifea, BENZINÃ, AN DEC. sau altã maºinã mai @ VândDaewoo
063059. (83521) LADÃDE
oglinzi electrice, linie audio Blaupunkt,. Matiz, 800 cmc, an
@ Vând BMW 2005, 44250 KM, veche. Preþ 7500 euro
@ Vând Audi A4, închidere centralizatã, perfectã stare de ALUMINIU,GPL 2004, 62000 km,AC, 51
318, an 1992, vopsea C U L O A R E neg. Tel. 0720-047119.
an 1996, motor 1,6, servo total, ABS. Preþ funcþionare, meritã A L B A S T R U OMOLOGAT, CP, servo total,
originalã, ABS, (83538)
geamuri electrice, neg. Tel. 0745-757483 vãzutã. Preþ 7800 lei neg. METALIZAT, ACTELAZI, închidere centralizatã,
climatronic, servo total, închidere centralizatã,
(83783) FOARTE BINE STARE FOARTE geamuri electrice, carte
ABS, airbag, full options. trapã, acte la zi, Tel. 0730-639371. @ Vând Dacia
Preþ 4500 euro neg. Tel. (83530) ÎNTREÞINUTÃ. TEL. BUNÃ DE service, taxe la zi, MP 3
traducere în limba @ Vând BMW Logan 1,4i, an 2005,
0745-757483 (83781) 0722-318861 (82447) FUNCÞIONARE. Player, proiectoare,
românã, servo direcþie, 316, an 1995,
@ Vând Dacia geamuri electrice faþã, PREÞ 5500 LEI eleron. Preþ 3700 euro.
215000 km reali, climatronic, volan @ V Â N D Tel 0730-556040,
distribuþie nouã, oglinzi 1310, an 1998, taxe oglinzi electrice, linie NEG. TEL. 0755-
reglabil, oglinzi electrice, DACIA LOGAN 1,5 0788-263137 (82355)
electrice. Preþ neg. Tel. plãtite, GPL omologat, audio originalã, com- 385128
ALFAROMEO faruri reglabile, janteAl, DCI, STANDARD,AN
0744-318538, 0724- stare de funcþionare. Preþ 2007, 45000 KM, puter bord, închidere (80762) @ VândDaewoo
airbag, închidere
067600 (82461) centralizatã, servo total, neg. Tel. 0751-241438. STARE PERFECTÃ centralizatã, dublu Cielo, an 1997, benzinã
@ Vând Alfa @ Vând Dacia
Romeo, an 1991, recent adusã. Preþ neg. (83653) DE FUNCÞIONARE, airbag, consum redus, + GPL omologat,
@ Vând BMW REVIZII LA ZI. PREÞ Papuc 4 locuri Furgonat, închidere centralizatã,
benzinã, înmatriculatã, Tel. 0745-805346 AC, km reali, taxe la zi.
carte de identitate, ITP, 520 D, motor 2000, an @ Vând Dacia 6000 EURO NEG. an 1998, GPL omologat. AC. Preþ 2900 euro neg.
2001, 215000 km, (83801) Preþ neg. Tel. 0744-
stare bunã. Preþ 1000 1310 Break, an 1988, TEL. 0748-213095 Preþ 1500 euro neg. Tel. Tel. 0743-139615.
euro. Tel. 0722-696878 dublu climatronic, VT stare bunã de (82454) 581826 (83828) 0749-762085 (82402) (83516)
(80761) 2010, 136 CP, servo to-
funcþionare. Preþ neg.
tal, ABS, închidere
centralizatã, geamuri ºi
oglinzi electrice, SRS, 6
CAMIOANE,
AUTOUTILITARE,
MICROBUZE
Tel. 0765-714665,
0770-866579. (83698) LICITAÞIE
BMW airbag-uri, taxe la zi, LICHIDATOR JUDICIAR YNACONSULTING SPRL anunþã licitaþie publicã
@ Vând Dacia
ESP. Preþ 11250 euro VÂNDRABATIP
@ VÂND BMW neg. Tel. 0748-101858 lovitã, an 2003, motor a mijlocului de transport, proprietatea SC Transilvania SRL: autospecializatã
318, MOTOR 1665 IRAK, 16 TONE, pe injecþie, instalaþie
(83153) AN 1985, STARE basculantã MH02BRJ – 14.061,94 lei. Preþul nu conþine TVA.
CMC DIESEL TDS, AN GPL. Preþ 2000 lei. Tel.
1997, RARA, @ Vând BMW BUNÃ DE
0744-669755. (83723)
Participarea la licitaþie este condiþionatã de achiziþionarea caietului de sarcini,
PROPRIETAR,RECENT FUNCÞIONARE. depunerea garanþiei de participare în valoare de 10% din preþul de pornire în contul
315 i, an 1996, oglinzi
ADUS, ÎNCÃLZIRE ÎN PREÞ NEG. TEL. @ Vând Dacia
electrice, interior SC Transilvania SRL nr. RO61 RNCB 0179 0345 6107 0011 deschis la BCR Tr.
SCAUNE, OGLINZI 0730-611640 1310, an 1985,
impecabil, consum mic, (83205) Severin ºi a actelor de identificare a ofertantului ºi a reprezentantului acestuia pânã
ELECTRICE,GEAMURI recarosatã, bot CN 4,
nr. de Bulgaria,
ELECTRICE, SERVO
închidere centralizatã, @ V â n d reparaþie capitalã, CD cel mai târziu 13.11.2008, ora 16,00.
DIRECÞIE, DUBLU
C L I M AT R O N I C , muzicã, ABS, culoare autoutilitarã camionetã, Player, acte plãtite la zi, Licitaþia va avea loc în data de 14.11.2008 ora 13,00 la sediul bazei de producþie
STARE PERFECTÃ. roºu, variante papuc cu an 1997, stare bunã de stare perfectã de a societaþii SC Transilvania SRL, situatã în strada Cerneþiului nr. 1 din Drobeta
PREÞ 3750 EURO NEG. 2 locuri. Preþ 1800 euro. funcþionare. Preþ neg. funcþionare. Preþ 3000 lei
Tel. 0724-087943.
Turnu Severin. Informaþii suplimentare la telefon 0744-528869, 0788-270590, 0252-
TEL. 0788-235193 Tel. 0720-221891. neg. Tel. 0767-781060.
(83807) (83522) (83697) (83729) 328293.

a n u n þ u r i A d e v ã r u l º i Z i u a - s t r. Tr a i a n , n r. 4 6
Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008 15
16 Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008
Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008 17
18 Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008
@ VândDaewooCielo, @ Vând Ford
an 1997, culoare alb, GPL, Mondeo 1,8 i, an 1995, ABS,
geamuri electrice, servo geamuri electrice faþã, oglinzi
direcþie, proiectoare ceaþã, electrice cu dezaburire,
faruri reglabile, taxe la zi. Preþ cotierã, km reali, carte service,
2000 euro. Tel. 0252-327217, recent adusã, închidere
0747-513551. (83727) centralizatã,AC. Preþ neg. Tel.
0744-581826 (83823)

@ Vând Ford Escort,


FIAT
an 2000 TD, senzori parcare,
@ Vând Fiat Ducato, alarmã, ABS, SRS, închidere
motor 2,8 JTD, an 2001, centralizatã, geamuri + scaun
climã, VT 2010, CP 130, servo ºofer electrice. Preþ 3000 euro
total, ABS, airbag, taxe la zi, neg. Tel. 0724-199527
alarmã, CD Player, cauciucuri (83591)
noi, impecabilã, înmatriculat
RO. Preþ 8500 euro. Tel. 0720- @ Vând Ford Escort
529190 (82383) an 2000 TDi, senzori parcare,
alarmã, ABS, SRS, închidere
@ Vând Fiat Brava, an centralizatã, oglinzi + scaun
2001, 1900 cmc, JTD, 101 cp, ºofer electrice. Preþ 2900 euro
geamuri electrice, închidere neg. Tel. 0724-199527
centralizatã, oglinzi electrice (83753)
încãlzite, proiectoare, scaun
reglabil ºofer, unic proprietar @ Vând Ford
România. Preþ 5200 euro. Tel. Mondeo II, an 1997, diesel,
0726-144867, 0771-480143. ABS, AC, ESP, alarmã,
(83731) închidere centralizatã,
telecomandã, scaun electric,
jante magneziu, cauciucuri noi,
FORD distribuþie nouã, înmatriculatã,
taxe la zi. Preþ neg. Tel. 0741-
@ Vând Ford Escort, 430505 (83767)
1,6, 16V, an 1995, 184000 km,
servo total, ABS, închidere @ Vând Ford Escort,
centralizatã, geamuri ºi oglinzi an 12.1994, AC, 2 airbag-uri,
electrice, airbag, trapã, închidere centralizatã, taxa
impecabilã, recent adusã. Preþ 210 euro, servo total,
2000 euro neg. Tel. 0720- casetofon, km reali, 90 CP,
529190, 0726-343783 recent adusã. Preþ 1500 euro.
(82339) Tel. 0730-361840 (83800)
@ Vând Ford Escort @ Vând Ford Focus
Combi, 1,8 TD, an 1996, 1,8 TDI, an 2001, închidere
187000 km, climã, servo to- centralizatã, servo, alarmã,
tal, ABS, închidere dublu airbag, geamuri
centralizatã, geamuri ºi oglinzi electrice, ABS, recent adusã,
electrice, airbag, impecabilã, re- ESP, euro 3, taxa înmatriculare
cent adusã RO. Preþ 2100 euro 600 euro. Preþ 4200 euro neg.
neg. Tel. 0720-529190, 0726- Tel. 0744-494772 (83803)
343783 (82344)
@ Vând Ford Fusion,
@ Vând Ford Mondeo motor 1400 D, an 2003, AC,
Ghia, motor 2,0 TDCI, an 68 cp, servo direcþie, ABS,
2003, 180000 km, climatronic, servo frânã, închidere
VT 2010, CP 131, servo total, centralizatã, geamuri + oglinzi
ABS, închidere centralizatã,
electrice, carte service, 4
geamuri ºi oglinzi electrice cu
airbag-uri, radio CD,
dezaburire, SRS, airbag, taxe
proiectoare ceaþã, jante AL.
la zi, alarmã, ESP, scaun
Preþ 7500 euro neg. Tel. 0740-
reglabil electric, dezaburire faþã
151167 (83821)
- spate electric, jante aliaj,
înmatriculat RO. Preþ 7800
euro neg. Tel. 0720-529190
(82388) MAªINIAGRICOLE
@ Vând Ford Fiesta, an VÂND URGENT
2000, motor 1300, airbag, TRACTOR U650 CU
turelã, linie audio, ABS, stare PLUG, DISC,
impecabilã, servo total, 105000 SEMÃNÃTOARE
km reali, carte service, culoare GRÂU ªI PORUMB,
gri metalizat, euro 3. Preþ 3000 CU REMORCÃ 5
euro neg. Tel. 0721-902229 TONE. PREÞ NEG.
(83175) TEL. 0748-739678
(83198)
@ Vând Ford Fiesta, an
2001, RAR, AC, închidere @ VÂND TRAC-
centralizatã, geamuri electrice, TOR U 650 + PLUG CU 2
euro 4, taxa 100 euro, 2 uºi. BRAZDE. PREÞ 13000 LEI
Preþ 3200 euro. Tel. 0723- NEG. TEL. 0745-644509
368066 (83187) (82414)
Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008 19
@ Vând Opel
Corsa, 1,4 i, euro 2, an
1995, airbag-uri,
închidere centralizatã,
computer bord, km reali
153000, servo total,
trapã, cârlig remorcare,
consum 4,5 - 5%, aduse
recent, taxa mediu 208
euro. Preþ 2150 euro neg.
Tel. 0720-006460, @ Vând Opel @ Vând Opel
0743-248016 (83809) Astra Clasic, an 2000, Vectra, 1,7 TD, an 1995,
motor 16, 16 valve, AC, geamuri electrice,
@ Vând Opel RENAULT
oglinzi ºi geamuri închidere centralizatã,
Astra, an 1995, motor
electrice, AC, ABS, jante aliaj, anvelope noi,
1,6 i, trapã + oglinzi + VÂND RENAULT
airbag-uri, închidere recent adusã. Preþ neg.
faruri electrice, servo CLIO, AN 2007,
total, recent adusã. Preþ centralizatã, CD Player Tel. 0740-000743, 15000 KM, FULL
2000 euro. Tel. 0728- original, computer bord, 0721-334202 (83792) OPTIONS, AFLAT
651028 (82439) euro 3. Preþ 5350 euro ÎN GARANÞIE.
neg. Tel. 0752-201758, @ Vând Opel PREÞ NEG. TEL.
@ Vând Opel 0766-448846. (83656) Astra, an 1995, geamuri 0743-640529
electrice, închidere (82422)
Astra 1,4 i, an 1996,
ABS, dublu airbag, km @ Vând Opel centralizatã, servo total,
Vectra, an 1995, ABS, taxa 355 euro, recent VÂND RENAULT
reali, consum redus, LAGUNA II, AN
adusã recent, AC. Preþ dublu airbag, trapã, re- adusã. Preþ 2650 euro
2001, EURO 3,
neg. Tel. 0744-581826 cent adusã. Preþ neg. Tel. neg. Tel. 0740-000743, CUTIE MANUALÃ
(83824) 0744-581826 (83825) 0721-334202 (83796) 6+1, GEAMURI
ELECTRICE FAÞÃ
@ Vând Opel @ Vând Opel @ Vând Opel ªI SPATE,
Astra, an 1994, motor Astra, an 1996, motor Astra, an 1994, OGLINZI
1,6 i, consum 4,5%, 1600, cp 75, AC, servo închidere centralizatã, REGLABILE
servo total, ABS, direcþie, servo frânã, servo total, alarmã, ELECTRIC,
închidere centralizatã, 2 geamuri electrice, ABS, SCAUNE
geamuri + oglinzi REGLABILE,
electrice, centralizare, airbag-uri, jante AL, recent adusã, taxa
tapiþerie pluº, VOLAN
trapã, RAR efectuat, înmatriculare 300 euro, REGLABIL,
acte la zi, recent adusã, funcþioneazã euro 2. Preþ 1800 euro. SENZORI
taxa mediu 210 euro. ireproºabil. Preþ 2990 Tel. 0744-494772 TEMPERATURÃ
Preþ 2150 euro neg. Tel. euro. Tel. 0740-151167 (83802) EXTERIOARÃ,
0751-911249, 0747- (83816) SERVO - TOTAL,
396698 (82464) @ Vând Opel 8 AIRBAGURI,
@ Vând Opel Astra H, an 2006, CLIMATRONIC,
@ Vând Opel Astra Caravan, an 1996, înmatriculat, 1.7 CDTI, COMPUTER
1,4 benzinã, geamuri Euro 4, climã, 8 airbag, BORD,
Astra H, motor 1300 PROIECTOARE,
CDTI diesel, an 2006, electrice, ABS, ESP, geamuri+ oglinzi+ faruri
airbag-uri, cauciucuri ÎNCHIDERE
100000 km, climatronic, electrice, computer CENTRALIZATÃ,
VT 2010, 90 CP, servo noi, arata impecabil. Preþ bord, pilot automat, RADIO CD CU
total, ABS, închidere 2300 euro. Tel. 0252- ABS, carte service. Preþ COMENZI LA
@ Vând tractor @ V â n d @ Vând Opel 317355, 0729-814150.
centralizatã, geamuri ºi 9000 euro fix. Tel. 0743- VOLAN, ABS,
U650 în stare foarte combinã Joon Deer Astra Caravan, 1,7 die- (83688) ESP, REVIZII LA
oglinzi electrice SRS 8 116705 (83804)
bunã de funcþionare cu masa 3 m în stare de sel, an 1994, 169000 km, REPREZENTANÞA
OPEL airbag, taxe la zi, ESP, @ Vând Opel
toate utilajele, plug PP3, funcþionare. Preþ servo total, ABS, @ Vând Opel RENAULT. PREÞ
computer bord, pilot Astra Berlinã, 1,7 DTI, 6500 EURO NEG.
disc GD 3,3, avantajos. Tel. 0742- @ V Â N D închidere centralizatã, automat, linie audio, Cd, Meriva, 1.7, an 2004,
an 2001, înmatriculatã TEL. 0742-072012,
semãnãtoare SPC 6, 863690. (80529) OPELASTRACARA- 6+1 trepte, comenzi 120000 km, climatronic,
casetofon, trapã. Preþ 25.04.2008, 149000 km 0746-241995
remorcã auto 3,5 tone. VAN 1,7 DTI, AN volan, multivolan, 101 Cp, servo total, (83567)
2000 euro neg. Tel. reali, instalaþie biodiesel ABS, închidere
Preþ neg. Tel. 0724- 2000, ECHIPARE EL- scaune reglabile. Preþ omologatã,AC, geamuri
0720-529190, 0726- centralizatã, geamuri + VÂND RENAULT
285549. (83529) EGANCE, AC, ABS, 9700 euro neg. Tel. + oglinzi electrice,ABS,
MERCEDES COMENZI VOLAN, 343783 (82334) 0731-969900, 0765- oglinzi electrice, 4 SYMBOL NOU,
etc, impecabilã, primul airbag, carte service, FULL OPTIONS,
@ Vând tractor JANTE ALUMINIU, 472650 (82502) proprietar. Preþ 6900 MOTOR 1,4 MPI,
@ V â n d RADIO CASS. + @ Vând Opel Euro 4, diesel, jante aliaj,
U445 + remorcã, plug, Mercedes 124, an Corsa, 1,0 cmc, an 1999, euro neg. Tel. 0724- 75 CP, AN 2008,
MAGAZIECD.PREÞ @ Vând Opel proiectoare. Preþ 8500
disc, stare funcþionare 407712, 0741-056476. 297 KM. PREÞ
1993, motor 2.5 TD, 5600 EURO NEG. 140000 km, VT 2010, 2 Astra Combi, an 1995, euro. Tel. 0740-151167 8.600 NEG. TEL.
perfectã, þinut la garaj, motor 1,6 benzinã, (83740) (83818)
5+1 trepte, trapã TEL. 0723-383959, airbag-uri, benzinã, euro 0751-299779,
acte la zi, pornire la electricã, mahon, piele, 0788-074811 (80773) 3, consum 4,5%, 4 uºi. climã, ABS, airbag-uri, 0744-519301
@ Vând Opel @ Vând Opel
cheie, cauciucuri noi, 2 airbag-uri,ABS, SRS, închidere centralizata, (83569)
Preþ 2300 euro. Tel. Astra 1.7 CDTi, an Astra 1.6i, an 2003, AC,
stare foarte bunã. Preþ închidere centralizatã, @ Vând Opel oglinzi electrice, trapa, 2002, ABS, ESP, servo,
Astra benzinã, 1,7 DTI, 0788-263137, 0730- jante aliaj, adusa recent servo total, ABS, VÂND RENAULT
4500 euro neg. Tel. neînmatriculatã Ro. Preþ climã, jante Al, MEGANE,AN
an 2001, înmatriculatã 556040 (82352) Germania, RAR închidere centralizatã,
0720-178521. (83658) neg/ var auto. Tel. 0762- închidere, geamuri+ geamuri faþã+ oglinzi 2000, 1,9 DTI, 98
25.04.2008, 149000 km efectuat. Preþ 3200 neg. faruri electrice. Preþ neg/
827580 (83756) @ Vând Opel Tel. 0352- electrice, 4 airbag, carte CP, SERVO TO-
@ Vând tractor reali, instalaþie biodiesel var auto. Tel. 0762- TAL, AC,
omologatã, AC, geamuri Astra, an 1995, 1,7 TD, 412421,0721-366408. service, Euro 4, jante Al
U650 stare bunã de 827580 (83755) OGLINZI
+ oglinzi electrice,ABS, culoare viºiniu, ABS, (83518) originale, volan piele, re-
funcþionare, ELECTRICE
impecabilã, primul dublu airbag, km reali, @ Vând Opel cent adusã. Preþ neg. Tel. ÎNCÃLZITE,
semãnãtoare porumb OLTCIT @ Vând Opel 0744-581826 (83827)
proprietar. Preþ 6900 consum redus, adusã re- Corsa an 1997, albastru HELIOMATE,
SPC 8 nouã an 2005, euro neg. Tel. 0724- Astra G, motor 1,7 DTI metalizat, 4 uºi, GEAMURI
@ Vând Oltcit, cent, AC. Preþ neg. Tel. diesel, an 2003, culoare
puþin folositã. Preþ neg. 407712, 0741-056476. casetofon Philips, ELECTRICE,ITP
an 1995 club 11R, (83744) 0744-581826 (83826) negrul, AC, 10 airbag- 2010, ABS,
Tel. 0352-808753, cauciucuri noi, baterie
culoare bleu metalizat, uri, pilot automat, ABS, PEUGEOT ÎNCHIDERE
0728-273884. (83694) @ Vând Opel nouã, stare ireproºabilã.
întreþinut, stare de @ Vând Opel oglinzi electrice, radio Preþ 1900 euro neg. Tel. CENTRALIZATÃ,
@ Vând Gloria funcþionare. Preþ 900 lei Astra, motor 1,6, an Vectra 4X4, 4 uºi, mo- CD, comenzi volan, 0722-289103 (83775) @ V â n d ALARMÃ,
neg. Tel. 0724-407712, 2002, 92000 km bord, tor 2.0 i, an 1993, servo geamuri electrice faþã, Peugeot, motor 1,6 i, an CAUCIUCURI
John Deer 940 stare NOI, CULOARE
0741-056476. (83735) climatronic, 84 cp, total, închidere închidere centralizatã, @ Vând Opel 1996, servo total, ABS,
foarte bunã de VERDE
servo total, ABS, centralizatã, oglinzi servo total, scaune Vectra B, an 1996, 16 i, închidere centralizatã,
funcþionare, pornire @ Vând Oltcit, închidere centralizatã, reglabile, geamuri
METALIZAT,
electrice, CD Player, geamuri electrice, climã, geamuri ºi oglinzi CONSUM REDUS
cheie, adusã recent din an 1995, club 11R, geamuri + oglinzi fumurii, cauciucuri + închidere centralizatã, electrice, casetofon, re-
trapã, cauciucuri noi, re- 6%, PROPRIETAR,
Germania, þinutã la culoare bleu metalizat, electrice, 4 airbag, carte jante iarnã, faruri jante aliaj, servo total, cent adusã, stare ÎNMATRICULAT
garaj, acte la zi, unic întreþinut, stare de service, euro 4, radio cent adusã. Preþ 1750 electrice, înmatriculatã. ABS, 4 airbag-uri, taxa impecabilã. Preþ 1800 RO. PREÞ 4500
proprietar. Preþ 8500 funcþionare. Preþ 900 lei CD, comenzi volan. euro neg. Tel. 0720- Preþ 7500 euro neg. Tel. 480 euro. Preþ 3700 euro neg. Tel. 0720- EURO NEG. TEL.
euro neg. Tel. 0720- neg. Tel. 0724-407712, Preþ 6990 euro neg. Tel. 529190, 0726-343783 0726-769164, 0745- euro fix . Tel. 0745- 529190, 0726-343783 0788-089455
178521. (83747) 0741-056476. (83738) 0740-151167 (83817) (82373) 955012 (83601) 757483 (83786) (82379) (83752)
20 Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008
@ Vând Skoda @ Vând VW @ Vând VW @ Cumpãr
Octavia, motor 1,9 TDI, Polo, an 2000, RAR Passat 1,9 TDI, 116 cp, orice maºinã,
an 2003, 130000 km, efectuat, euro 3, 1,9 an 2000, climatronic, benzinar sau diesel,
AC, 116 cp, servo TDI, 110 CP, AC, jante ABS, ESP, calculator defecte sau avariate,
direcþie, servo frânã, Al, cârlig remorcare, CD bord, 4 airbag-uri, ne/ înmatriculate,
ABS, închidere Player MP3. Preþ 4800 geamuri + oglinzi +
dupã anul 1990
centralizatã, geamuri + euro neg. Tel. 0723- faruri electrice, închidere
centralizatã. Preþ euro pentru piese. Tel.
oglinzi electrice, SRS, 6 368066 (83193)
neg/ var. Tel. 0762- 0723-667872(82505)
airbag-uri, carte service,
taxe la zi, ESP, recent @ Vând VW 827580. (83788)
adusã. Preþ neg. Tel. Passat, an 2002 TDI,
@ Vând VW
0748-169866, 0748- climatronic, 101 CP, 4
Passat 1,9 TDI, an 2003,
211342 (83146) airbag-uri, douã geamuri
ABS, ESP, 4 airbag-uri,
electrice, folie
computer bord, pilot
omologatã, consumabile automat, CD, navigaþie,
schimbate, stare carkit Nokia, trapã
VW
excelentã. Preþ 8800 electricã, alarmã. Preþ
@ Cedez con- euro. Tel. 0740-833048 neg/ variante auto. Tel. VÂNZÃRI
tract leasing VW Polo, (83213) 0724-116787 (83790)
an 2008, climatronic, @ Vând piese
ABS, închidere @ Vând VW @ Vând VW orice tip de maºinã
centralizatã, geamuri ºi Golf 5, 1,9 TDI, an Vento, 1,8 benzinã, strãinã, din
oglinzi electrice, volan 2004, culoare albastru, termotronic, închidere dezmembrare. Preþ
reglabil, 4 airbag-uri, 93000 km reali, carte centralizatã, servo total, avantajos. Tel. 0744-
motor 1,2 benzinã. Tel. service, dublu trapã electricã, geamuri 850758, 0726-115512
0740-242464 (80775) climatronic, senzori electrice, proiectoare,
(82486)
ploaie, navigaþie VW, recent adusã. Preþ neg.
@ Vând VW Tel. 0740-000743,
Golf 3, 1,9 TD, an 1994, încãlzire scaune, 10 @ Vând orice
airbag-uri, cotierã, etc, 0721-334202 (83794) piesã Opel Kadett,
servo total, închidere
centralizatã, trapã, re- probe. Preþ neg. Tel. @ Vând VW Vectra, Astra, Omega,
cent adusã. Preþ 2450 0788-338453, 0724- Passat 1.8, climatronic, Calibra, Ford,
euro neg. Tel. 0720- 295892. (83523) an 1997, închidere Renault, Citroen,
529190, 0726-343783 centralizatã, geamuri Peugeot, Daewoo:
(82324) @ Vând VW
electrice, calculator aripi, capote, faruri,
Golf 4, an 2004, bord, încãlzire în scaune,
@ Vând VW scaune, anii (1980 -
înmatriculat Ro, motor ABS, jante Al, vopsea
Golf Combi, motor 1,8 2008). Tel. 0723-
1,9 TDI, climatronic, 10 originalã, servo total.
i, an 1996, 187000 km, 667872, 0745-584999
airbag-uri, 4 geamuri Preþ neg. Tel. 0745-
climã, servo total, ABS, (82506)
închidere centralizatã, electrice, CD player, 805346 (83799)
oglinzi electrice, airbag, ABS, ESP, culoare @ Vând motor
CD Player, recent adusã. argintiu variant, @ Vând VW barcã 18 cp. Preþ 400
@ Vând Renault @ V â n d @ Vând Renault @ Vând Seat To- Preþ 2600 euro neg. Tel. proprietar, oglinzi Golf 3, an 1993,
ledo, euro 2, an 1995, euro Tel. 0744-178540.
Laguna II, an 2003, 1,9 Renault Kangoo, an Megane 1.6, an 1997, 0720-529190, 0726- electrice, cârlig remorcã. închidere centralizatã,
unic proprietar, recent (83527)
DCI, 110 cp, 6 + 1 viteze, 2002, 1900 diesel, AC, servo total, ABS, 343783 (82329) Preþ neg/ var. Tel. 0742- geamuri + oglinzi
adusã, 1,8 climã, geamuri
AC, ABS, ESP, 8 airbag- ABS, închidere închidere centralizatã, electrice faþã - spate, 206520. (83524) electrice, motor 1,8,
uri, computer bord, centralizatã, servo geamuri+ oglinzi închidere, proiectoare, @ Vând VW servo total, cass, adus
direcþie. Preþ neg. Tel. electrice, 2 airbag, jante computer bord, servo to- Golf 3, 2 uºi, moto 1,4 @ Vând urgent recent, 50000 km. Preþ CUMPÃRÃRI
pornire card, geamuri tal, ABS, 2 airbag-uri.
0744-660663. (83733) aliaj, tapiþerie pluº, i, an 1993, servo total, VW Polo, an 2003, 2650 euro neg. Tel.
electrice faþã, oglinzi Preþ neg/var. Tel. 0745-
culoare roºu. Preþ 2900 închidere centralizatã, 0720-006460, 0743- @ Cumpãr
electrice, faruri reglabile 454802 (82434) climatronic, geamuri +
@ V â n d euro. Tel. 0740-151167 jante aliaj, proiectoare, 248016 (83808) electromotor de tractor
electrice, radio CD, trapã, recent adusã. Preþ
oglinzi electrice,
Renault Megane, mo- (83814) @ Vând Seat U650, numai cu probã.
comenzi volan. Preþ 7700 Leon, 1,6 , motor 1600 1900 euro neg. Tel. încãlzite, 65000 km @ Vând VW
tor 1500 cmc, an 2005, cmc, an 2003, AC, 105 reali, cauciucuri noi. Preþ Preþ neg. Tel. 0742-
euro. Tel. 0724-267696, 0720-529190, 0726- Golf 3 1.6, an 1993,
57000 km, CP, închidere 6800 neg. Tel. 0729- 864738. (83686)
0770-835162. (80599) 343783 (82358) 136000 km, servo total,
climatronic, VT 2009, centralizatã, geamuri
RULOTE, electrice, carte service, 960788. (83539) închidere centralizatã,
@ Vând Renault 82 CP, servo total, euro 4, radio CD, volan @ Vând VW airbag, jante aliaj,
REMORCI
Clio Symbol, an 2006, ABS, închidere reglabil, jante aliaj. Preþ Golf 3, 4 uºi, motor 1,8 @ Vând VW alarmã. Preþ 2500 euro
24000 km,AC, VT 2010, centralizatã, geamuri ºi @ V â n d 7650 euro. Tel. 0740- i, an 1993, servo total, Golf 3 1.9 TDi, an 1995,
151167 (83815)
neg. Tel. 0740-151167
CP 90, servo total, oglinzi electrice, 6 Remorcã auto, 500 kg închidere centralizatã, închidere centralizatã, (83812)
airbag-uri, carte ser- casetofon, dezaburire, geamuri + oglinzi
închidere centralizatã, Timiº, carte de @ Vând Seat To-
ledo, motor 1600, an SRS, faruri reglabile. Preþ @ Vând VW
geamuri ºi oglinzi vice, taxe la zi, alarmã, identitate ºi numere noi, electrice, ABS, servo
2003, 69000 km bord, 2100 euro neg. Tel. Jetta, 1,6i, 2006, euro 4,
electrice, airbag, carte ser- radio casetofon cu CD. perfectã stare de total, cass, adus recent
climatronic, 105 cp, 0720-529190, 0726- dublu climatronic, com-
vice, taxe la zi, CD Player Preþ 9800 euro neg. Tel. funcþionare. Preþ neg. servo total, ABS, 343783 (82363) din Germania. Preþ 2650
cu 6 boxe, scaune ºi volan 0740-215363 (83168) Tel. 0728-636089. închidere centralizatã, euro neg. Tel. 0720- puter bord, scaune VÂNZÃRI
(83517) geamuri + oglinzi @ Vând VW 006460, 0743-248016 incalzite,10 airbag, 4
reglabile. Preþ 7800 euro
@ V â n d electrice, 4 airbaguri, gemuri electrice, oglinzi @ V â n d
neg. Tel. 0747-057367 carte service, euro 4,
Passat, motor 1,8 i, an (83806)
Renault Megane Se- 1996, servo total, ABS, electrice încãlzite, motocicletã Suzuki,
(82349) volan reglabil, radio CD.
dan, motor 1600, an Preþ neg/var. Tel. 0740- închidere centralizatã, @ Vând VW spãlãtoare faruri, negru
SEAT metalizat. Preþ 12950 600 cmc. Preþ 2000
@ Vând Renault 2003, 107000 km 151167 (83819) geamuri ºi oglinzi Polo 1,2 benzinã, an
euro neg. Tel 0743- euro neg. Tel. 0765-
Laguna II, 1,9 TDI, an bord, climatronic, 113 electrice, airbag, trapã, 2002, full options,
@ Vând Seat 116705 (83822) 195803, 0352-808691
05.2003, 110000 km. Preþ cp, servo direcþie, Cordoba 1,4, an 2003, casetofon, recent adusã. 127000 km, unic
7800 euro neg. Tel. 0723- servo frânã, ABS, 92000 km, climatronic, Preþ 2350 euro neg. Tel. proprietar. Preþ 6500 (83585)
SKODA
187736 (83595) închidere centralizatã, 75 cp, servo frânã, ABS, 0720-529190, 0726- euro neg. Tel. 0724-
geamuri + oglinzi închidere centralizatã, @ Vând Skoda 343783 (82368) 452666. (83690) @ Vând scuter
CUMPÃRÃRI
@ Vând Renault electrice, SRS, 6 airbag- geamuri + oglinzi Felicia, an 1998, Gillera D.N.A capaci-
electrice, 4 airbaguri, @ Vând VW @ Vând VW
Master, an 2002, 7 locuri uri, carte service, ESP, înmatriculatã, stare @ Cumpãr orice tate de 182 cmc, an
carte service, Golf 3, motor 1,4, an
+ marfã, închidere senzori ploaie, senzori tehnicã 2010, acte la zi, Passat Combi, culoare tip de maºinã strãinã, 2002, culoare
înmatriculata, euro 4, ra- 1993, închidere
centralizatã pe cheie, lumini, proiectoare, ra- rovignetã 05.2009, centralizatã, turelã roºu, an 1994, numere avariate, înmatriculate
dio CD, recent albastru, acte în
159000 km reali, cc 2200. dio-CD, cotierã, piele, înmatriculata, închidere centralizatã, electricã, stare foarte Franþa valabile, an 2010, ºi neînmatriculate. Preþ
Preþ 7300 euro. Tel. 0756- adusã din Germania. ABS, oglinzi electrice. euro 2. Preþ 2700 neg. avantajos. Tel. 0744- regulã, cu bord elec-
proiectoare ceata. Preþ bunã, culoare roºu, euro
948211, 0762-124359. Preþ 8400 euro neg. Tel. 7600 euro. Tel. 0740- Preþ 3500 euro neg. Tel. 2. Preþ neg. Tel. 0752- Tel. 0730-823702. 850758, 0726-115512 tronic. Preþ neg. Tel.
(83696) 0740-151167 (83820) 151167 (83813) 0727-502939. (83519) 307016 (83180) (83726) (82470) 0742-779816(83777)
Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008 21

MERSUL TRENURILOR
PLECÃRI DIN DROBETA TR.-SEVERIN

Valabil în perioada 10.12.2007-13.12.2008. Înainte de efectuarea cãlãtoriei solicitaþi


informaþii suplimentare, privind eventuale modificãri, de la staþiile ºi agenþiile CFR.
Nr. tren DESTINAÞIA Plecare
A1692 Bucureºti 00:05
R361 Bucureºti 00:50
P9193 Orºova 01:54
@ V â n d @ V â n d R360 Belgrad 02:20
maºinã de spãlat vitrinã marfã ºi 2 R696 Bucureºti 02:47
ALTEMODELE
automatã marcã frigidere. Preþ neg. R695 Timiºoara 03:07
@ @ Vând douã Germanã. Preþ 320 Tel. 0720-188999 P9194 Craiova 04:11
telefoane mobile lei. Tel. 0771- (82175) A1691 Timiºoara 04.40
Zapp 130. Preþ neg. E- 433114, 0352- P9501 Orºova 06:31
mail pysoiash_23 @ Vând utilaje P9502 Filiaºi 06:45
416570 seara.
NOKIA P9520 Strehaia 08:10
@yahoo.com. Tel. (83533) @ Vând boiler frigorifice, motoare,
IC592 Bucureºti 09:25
0723-071313 (82654) vitrine congelatoare
@ Vând Nokia 100 l, încãlzire cu IC596 Bucureºti 10:15
@ V â n d verticale faþã spate,
6300 ºi Nokia 6100 lemne, baterie ºi duº IC591 Timiºoara 10:17
folosite doar 2 luni.
maºinã de spãlat etc. Preþ neg. Tel.
funcþionale. Preþ 500 P9503 Orºova 11:20
Preþ neg. Tel. 0723- automatã în perfectã lei neg. Tel. 0728- 0744-606313, R792 Bucureºti 14:20
071313 (82662) stare, accept 177187. (83515) 0352-407296, IC595 Timiºoara 15:38
variante lemn de foc P9191 Orºova 15:41
0352-401513.
sau bicicletã damã. @ V â n d P9504 Craiova 16:58
(82196)
Preþ 250 lei . Tel. congelator cu 5 R694 Bucureºti 17:20
SONY-ERICSSON
0744-178540, sertare ºi frigider Arc- @ Vând ladã R693 Timiºoara 17:34
@ Vând Sony @ V â n d 0252-313762. tic. Preþ neg. Tel. 0788-
frigorificã Arctic, 4
P9195 Timiºoara 18:15
Ericsson k770i, 3.2 combinã muzicalã (83534) 509269(83544) IC594 Bucureºti 19:24
Mpx, slim, sertare stare foarte P9192 Craiova 19:36
Sony nouã cu 3 CD-
Cybershot, 512 Mb MP3. Preþ neg. Tel. @ Vând sau @ V â n d bunã. Preþ 400 ron IC593 Timiºoara 20:03
card. Preþ 500 lei. E- 0723-071313 (82659) dezmembrez antenã frigider. Preþ neg. Tel. neg. E-mail
mail bcostyy 0252-317660(83773) ivan_marin_ro
@yahoo.com. Tel. parabolicã. Preþ neg. M E R S U L MICR OB
MICROB UZEL
OBUZEL OR
UZELOR
@ Vând Play- Tel. 0252-317660 @yahoo.com. Tel.
0765-472759(82638) @ Vând vitrinã
Station 2 slim, card+ (83774) 07431-38348 S .C
.C.. AXI TOURS IZI S .R.L.
S.R.L.
marfã ºi 2 frigidere.
@ Vând sau 6 jocuri ºi joystick (82637)
schimb Sony originale, variante. @ Preþ neg. Tel. 0720- de la la ora
Vând Tv Tr. Severin(Autogara) Craiova 07.00
Ericsson k800i, nou Preþ 320 lei. E-mail portabil 188999 (82255)
pentru @ V â n d Tr. Severin(Autogara) Craiova 07.45
în cutie. Preþ neg. E- frigider. Preþ neg.
mail pysoiash_23 b c o s t y y maºinã. Preþ neg. @ V â n d Tr. Severin(Autogara) Craiova 09.30
@yahoo.com. Tel. @yahoo.com. Tel. Tel. 0252-317660. frigider. Preþ neg. Tel. Tel. 0252-317660. Tr. Severin(Autogara) Craiova 11.20
0723-071313(82656) 0765-472759 (81958) (82287) 0252-317660. (82285) (82941) Craiova (Autogara) Tr. Severin 10.30
Craiova (Autogara) Tr. Severin 14.30
Craiova (Autogara) Tr. Severin 15.30
Proiect de dezvoltare turistica Craiova (Autogara) Tr. Severin 17.00
Tr. Severin(Autogara) Reºiþa 07.30
Tr. Severin(Autogara) Resita 10.15
Un pod turistic de pasageri va fi construit pe insula Pescarusu situata in intravilanul municipiului Tr. Severin(Autogara) Reºiþa 13.00
Orsova. Primarul localitatii, Constantin Bragaru, a declarat, sâmbata, pentru AGERPRES, ca acest Tr. Severin(Autogara) Reºiþa 15.00
proiect va fi realizat cu fonduri atrase din Austria, mai multi oameni de afaceri din aceasta tara Resita(Autogara) Tr. Severin 06.00
exprimându-si decizia de a investi in turismul dunarean in zona. “Dispunem de un potential turistic Resita(Autogara) Tr. Severin 08.30
deosebit. Exista pe clisura Dunarii foarte multe obiective naturale si istorice care atrag turistii, in Resita(Autogara) Tr. Severin 14.00
special straini, acestia anual fiind adusi pâna in acest moment la bordul a circa 1.000 de ambarcatiuni Resita(Autogara) Tr. Severin 16.30
usoare”, a precizat Bragaru. Atragerea investitiilor in regiune va conduce implicit la dezvoltarea TELEFON PENTRU REZERVAREA LOCURILOR:
economico-industriala a Orsovei unde rata somajului depaseste 5 la suta, a spus primarul. Primaria
municipiului Drobeta Turnu Severin este beneficiara a doua proiecte europene in valoare de circa 2,5
milioane euro, suma cu care s-a realibilitat si continua refacerea falezei Dunarii pe o distanta de circa
0729-990470,
sase kilometri.
AGERPRES 0729-990480
22 Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008

@ Vând laptop
Dell, camerã 2 mega
pixeli, bluetooth,
garanþie 3 ani, stare CUMPÃRÃRI
perfectã. Preþ neg.
Tel. 0724-199527 @ Cumpãr
(82869) componente calcula-
tor, plãci video, HDD,
@ Vând sau @ V â n d
schimb laptop Acer memorii, etc. Tel.
imprimantã HP, nouã,
Aspire 9413, 1Gb în garanþie. Preþ 300 lei 0252-333413, 0723-
VÂNZÃRI DDR2, 120 Gb Hdd, neg. Tel. 0724-199527 663086 (82850)
256 video, monitor 17.
(82872)
@ Vând laptop Preþ neg. E-mail
Acer 1.8 Ghz Intel, pysoiash_23 @ Vând laptop
@yahoo.com. Tel.
512 RAM, 80 HDD, MSI, 13.3", Core 2
0723-071313 (82655) REPARAÞII - DI-
DVD-RW. Preþ 350 Duo, 1 Gb DDR2, 120
VERSE
euro. E-mail bcostyy @ Vând laptop HDD, 1.9 kg, la cutie.
@yahoo.com. Tel. Acer Aspire 7220 ºi Preþ 600 euro. E-mail
Acer Aspire 9413. Preþ @ Rezolv
0765-472759 (82639) b c o s t y y
neg. Tel. 0723-071313 @yahoo.com. Tel. orice problemã în
@ Vând laptop (82660)
0765-472759 (81241) d o m e n i u l
MSI, 13.3", Core 2
@ V â n d calculatoarelor la
Duo, 1 Gb DDR2, 120 Pentium III 500 MHz, @ V â n d
HDD, 1.9 kg, la cutie. 128 RAM, 8,4 Gb memorii, hard-disc, domiciliul clientului.
Preþ 600 euro. E-mail HDD, monitor, jocuri, placã de bazã cu sau Tel. 0252-333413,
b c o s t y y muzicã. Preþ 3,9 mil. fãrã procesor, cu
0723-663086
@yahoo.com. Tel. lei. Tel. 0252-333413, probã. Preþ neg. Tel.
0765-472759 (82641) 0723-663086 (82853) 0252-317660 (82942) (82849)

Tranzactii de peste 46,5 milioane lei pe


RASDAQ, in ultima saptamâna
Valoarea totala a tranzactiilor efectuate in aceasta saptamâna cu actiuni ale societatilor
listate pe piata RASDAQ a Bursei de Valori Bucuresti /BVB/ a fost de 46,58 milioane lei.
Potrivit casei de brokeraj Intercapital Invest, cel mai ridicat volum schimbat pe aceasta
piata s-a realizat cu actiunile Agrinatura SA Nanov (AGNV - 65,73 la suta din volumul
total al tranzactiilor). Tranzactii cu volume mai ridicate s-au inregistrat si cu actiunile
societatilor Imotrust SA Arad (ARCV - 8,91 la suta din total) si Atlas Gip SA (ATGJ - 4,95
la suta). În ton cu evolutia actiunilor listate la bursa, actiunile cotate pe piata RASDAQ
au consemnat o depreciere puternica si in aceasta saptamâna. Potrivit brokerilor de la
Intercapital Invest, actionarii majoritari la o serie de companii listate pe RASDAQ folosesc
prilejul furnizat de pesimismul extrem al investitorilor pentru a-si consolida participatiile
sau pentru a incerca delistarea companiilor. Pe de alta parte au loc restructurari sau
lichidari de portofolii din partea unor fonduri straine de investitii, care probabil ca se
confrunta cu o nevoie acuta de lichiditati. Eurobrick International BV a continuat si in
aceasta saptamâna cumpararile de actiuni pe emitentul Ceramica SA. Începând din luna
iulie achizitiile de actiuni ale detinatorului pachetului majoritar la Ceramica Iasi au depasit
7,6 milioane actiuni, reprezentând mai mult de 6,6 la suta din totalul actiunilor. Acestea au
fost adaugate la pachetul de actiuni de 69,41 la suta, raportat ca detinere la sfârsitul lunii
iunie. La Albalact s-au raportat in continuare cumparari ale fondului RC2 Cyprus Limited.
Investitorul isi consolideaza pozitia in cadrul companiei, având detineri de peste 23 la
suta in acest moment. Mittal Steel Holdings, subsidiara a celui mai mare producator de
otel de la nivel mondial, ArcelorMittal, a lansat in cursul acestei saptamâni oferta publica
de preluare a pachetului de 64,01 la suta al societatii Comvex Constanta (CMVX). Este
una dintre cele mai mari oferte derulata pe bursa, pretul oferit de cumparator fiind de 55
lei/actiune. Oferta are loc in perioada 22 octombrie - 11 noiembrie.
AGERPRES
Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008 23
@ Caut sã
@ îngrijesc un copil sau
elev 1 -4. tel. 0770-
OFERTE 836902. (83532)
@ Societate @ Tânãr 27 ani,
comercialã angajeazã
barman - ospãtar, op- permis categoria B,
erator salã jocuri ºi operare PC, caut loc
m u n c i t o r i de muncã diverse
necalificaþi. Tel. 0742- domenii de activitate,
181335, 0788-393160 rog seriozitate. tel.
(79032) 0742-262788. (83535)
@ Societate @ Doamnã de
comercialã angajeazã
inginer / subinginer 31 ani, de profesie
mecanic. Depunere asistentã medicalã
CV ºi informaþii la tel. principalã caut loc de
/ fax 0252-338425 muncã. Tel. 0252-
216601, 0763-555910
(83549)
@
@ Caut loc de
CERERI muncã în magazin
nealimentar, baby-sit-
@ Caut loc de ter copii de peste 5
muncã, ºofer, ani, agent pazã, sau
categoria B, an 29 farmacie pentru
ani.Tel. 0754-375432. practicã. Tel. 0749-
(83514) 974501(83554)
24 Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008
Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008 25
26 Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008

Petrolul a ajuns la cel mai scazut nivel


de dupa 2007
Barilul de petrol si-a continuat vineri scaderea, ajungând la cel mai scazut
nivel de dupa 2007, dupa ce Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC)
a decis sa nu isi reduca productia decât cu 1,5 milioane barili pe zi (mbj), transmite
AFP. La bursa InterContinental Exchange (ICE), pretul barilului de petrol Brent
din Marea Nordului cu livrare in luna decembrie a cazut, la ora 11,30 GMT,
pâna la 61 de dolari, cel mai scazut nivel inregistrat dupa luna martie 2007. La
aceeasi ora, barilul de petrol ‘Light Sweet Crude’ cu livrare in luna decembrie
a scazut pâna la 62,85 dolari, cel mai redus nivel inregistrat dupa luna mai 2007.
Reuniti vineri la Viena, ministrii Petrolului din tarile membre ale Organizatiei
Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) au decis sa-si reduca productia de titei
cu 1,5 milioane barili pe zi, incepând cu data de 1 noiembrie, a anuntat ministrul
Petrolului dinArabia Saudita,Ali al-Naimi. Potrivit acestuia, plafonul de productie
a fost diminuat de la 28,8 la 27,3 milioane barili pe zi.
Reuniunea ministrilor Petrolului a fost convocata pentru a gasi o solutie pentru
stoparea scaderii pretului titeiului, care a pierdut peste 50 la suta din valoare din
iulie si pâna in prezent. Viteza cu care piata petrolului se apropie de colaps,
dupa ce in urma cu trei luni a atins valori record, a readus in memoria statelor
OPEC consecintele crizei financiare din Asia, de la finele anilor 1990.
Atunci raspunsul OPEC a fost unul lent si pe masura ce cererea de petrol s-
a diminuat dramatic iar stocurile au crescut barilul de petrol a ajuns la 10 dolari
in 1998. Potrivit analistilor, tendinta descrescatoare inregistrata in ultima vreme
la materiile prime se explica prin dorinta investitorilor de a reveni la valori mai
rezistente (dolari, yeni, bonuri emise de Trezoreria americana) si de nevoia de
lichiditati in conditiile tensiunilor persistente de pe piata creditului. În plus,
revenirea in forta a dolarului american, care vineri a revenit sub pragul de 1,25
dolari pentru un euro, dupa ce la data de 15 iulie euro a atins valoare record de
1,6038 dolari, ii face pe investitori sa evite materiile prime, cotate in dolari,
aceleasi materii prime spre care s-au precipitat la inceputul anului.
AGERPRES

anunþuri online - www.piataseverineana.ro


Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008 27

Peste 7.200 persoane au obtinut contracte de


munca in strainatate prin intermediul agentilor
privati, in primul semestru
Un numar de 7.245 persoane au obtinut contracte de munca in strainatate, in
primul semestru din 2008, prin intermediul agentilor privati, potrivit buletinului
statistic trimestrial in domeniul muncii, familiei si egalitatii de sanse. Cele mai
multe persoane - 1.023 - au obtinut contracte de munca in strainatate ca lucratori
in turism, 1.008 - muncitori necalificati, 873 - agricultori, 613 - muncitori in
constructii, 519 - ospatari, 427 - cameriste, 227 - sudori, 200 - asistente medicale,
181 bucatari, 152 - fasonatori. Conform buletinului statistic realizat de Directia
Strategie si Sinteze a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei /MMSSF/
, au mai fost obtinute contracte de munca de zidari - 145, dansatoare - 142,
lacatusi - 84, menajere - 92, barmani - 49, vânzatori - 120, electrician - 93,
tâmplar - 62, infirmier - 122, conducator auto - 61, ingrijitor - 61, fierar betonist -
26, receptioner - 29, personal parc distractii - 50, macelar - 16. Cele mai multe
persoane au fost mediate de agentii privati pentru SUA - 2.243, Cipru - 1.126,
Italia - 908, Marea Britanie - 649, Germania - 539, Cehia - 349, Norvegia - 316,
Grecia - 309, Austria - 263, Belgia - 109, Spania - 72, Japonia - 52, Slovacia - 45,
Olanda - 39. În intervalul analizat, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de
Munca /ANOFM/ a mediat 32.645 persoane pentru a lucra in afara tarii, din
care 30.357 pentru Germania, 2.253 - Spania, 29 - Elvetia si sase persoane
pentru Franta. La sfârsitul lunii iunie 2008, numarul societatilor comerciale care
se ocupau cu plasarea fortei de munca in strainatate era de 1.466.

AGERPRES

ANUNÞURI ÎN ZIARE NAÞIONALE - ZIUA ªI ADEVÃRUL - str. TRAIAN nr. 46


28 Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008

@ Domn
pensionar 62
@ INTELECTUALA, ani, cu locuinþã,
AGREABILA,
MAªINI ªI ALTE fãrã obligaþii,
P R O F U N D
UTILAJE DOMENII MORALÃ, CAUT doresc sã
PARTENER DE cunosc o
@ VÂND @ V â n d VIAÞÃ CU STUDII
M A C A R A d o a m n ã
centralã termicã în SUPERIOARE,
PIVOTANTA 2 SÃNÃTOS, FÃRÃ pensionarã,
stare de VICII ªI OMENOS pentru prietenie/
@ DRESAJ TONE. PREÞ
NEG. TEL. funcþionare, ca- CUVÂRSTAÎNTRE cãsãtorie. Cod
CANIN. PREÞ pacitate 35 KW, 56-61 ANI. TEL.
ACCESORII- NEG. TEL. FUNERARE 0726-745592 0770-729710 Vasi. Tel. 0733-
COSMETICE (83556) consum redus de (82423) 848399, 0722-
0746-128716
@ Vând loc lemne, meritã
(82507) @ 45 ani, 174 3 0 8 7 2 8
@ V â n d de veci în Cimitirul vãzutã. Preþ neg.
ceas Tiso Ortodox. Preþ cm, divorþat, fãrã (83798)
Tel. 0722-341871 obligaþii, fost sportiv
bãrbãtesc, 5000 lei. Tel. MOBILIER de performanþã, @ Tânãr
(80778)
înseriat, stare GOSPODÃREªTI 0 7 2 3 - 3 6 4 4 0 4 @ V â n d doresc sã cunosc senzual, brunet,
perfectã. Preþ 200 (77925) @ V â n d doamnã vârstã
VÂND VASE mobilier din PAL apropiatã, sã îi placã 25 ani, 1,75 nu
euro neg. Tel.
PENTRU @ V â n d pentru magazin ºi aparat de sudurã sportul, cãlãtoriile, sã beau, nu fumez,
0724-199527
BUCÃTÃRIE cavou nou, 2 stendere pentru autogen, tuburi fie sincerã, sunt dornic de o
(83590) sentimentalã,
DIN CORM- locuri, lângã haine. Preþ neg. acetilenã+ oxigen, relaþie serioasã
capelã, cimitirul Tel. 0726-928294 romanticã. Tel. 0733-
NICHEL, 16 reductoare 648299(82511) cu o doamnã sau
PIESE ÎN vechi Sf. (83545)
acetilenã+ oxigen, domniºoarã
ANIMALE DE AMBALAJ Gheorghe. Preþ @ Cetãþean
ORIGINAL, @ V â n d trusã sudurã german 58/178 cautã între 18 - 30 ani,
COMPANIE neg. Tel. 0727-
GARANÞIE 20 mobilã de completã+ 30 partenerã plãcutã, pentru prietenie
341169 (83543)
@ VÂND ANI. PREÞ sufragerie, veche metri furtun
subþiricã, maxim 40
cãsãtorie. Cod
de 30 de ani, din ani, peste 1,60 m,
C Ã Þ E I NEG. TEL. acetilenã+ oxigen. Petre. Tel.
pentru prietenie/
CIOBÃNESC 0724-721133 nuc, în stare bunã.
Preþ 1000 lei neg. eventual cãsãtorie. 0752-024911,
GERMAN DIN (82509) MATERIALE DE Preþ 500 lei neg. Mã descurc în limba
Tel. 0788-460429 Tel. 0753-028296 românã. Tel 0252-
0741-594585
P Ã R I N Þ I @ Vând þevi CONSTRUCÞII,
EXCELENÞI, (83548) (83547) 338667(83577) (83829)
preizolate, mãrimi INSTALAÞII
CU PEDI- diferite, cazan
G R E E , fabricat þuicã ca- @ V â n d CITAÞIE
PAªAPOARTE pacitate 70 l, nou, calorifere fontã, 5
bucãþi. Preþ 7 lei/ SPORT- Numita Bulatã Luminiþa Sorina nãscutã la 27.12.1988 în Dr. Tr. Severin
ªI MICROCIP. nefolosit, din aramã,
element . Tel. TURISM este chematã la dezbaterea succesiunii bunicii sale materne GrecuAnastasia
PREÞ NEG. complet. Preþ neg.
TEL. 0746- Tel. 0252-329000 0724-223704. @ V â n d decedatã la 11.03.2008, fostã cu ultimul domiciliu în Dr. Tr. Severin, în data
128716 (82508) (82852) (83531) ambarcaþiune din de 24.11.2008, la B.N.P. Opriºor Valentin din Dr. Tr. Severin, str. Smârdan,
fibrã 8/2.5 m nr. 29, numita Bulatã Luminiþa Sorina se va prezenta cu actele de stare civilã,
dotatã cu salon, actele de identitate ºi orice alte acte doveditoare ale calitãþii sale de succesibilã
precum ºi acte de proprietate aparþinând defunctei.
loc de dormit, mini
bucãtãrie, grup
sanitar, loc de ANUNÞ DE MEDIU
promenadã la
Gionea Laurenþiu Dorin din Bucureºti, anunþã elaborarea primei
pupa ºi prora, ac-
versiuni a PUZ casã de vacanþã, Eºelniþa, ºi declanºarea etapei de
cept variante cu încadrare pentru obþinerea avizului de mediu.
autoturisme. Preþ Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la APM
18000 euro. Tel. MH, localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, zilnic
0744-178540, între orele 8.00-16.00.
0252-313762 Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM
MH în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.
(82883)
Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008 29
30 Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008

1. TALON COMANDÃ PENTRU


ANUNÞ REPETAT - minim 4 apariþii
com
TALON PENTRU ANUNÞURI PERSOANE FIZICE TIPANUNÞ (se bifeazã tipul dorit):
(EXCEPTÂND RUBRICA PRESTÃRI SERVICII) Anunþ simplu - 1,50 lei /apariþie
TEXT(CUMAJUSCULE): Anunþ majuscule -2,00 lei /apariþie
______________________________________________________________________ Anunþ chenar - 2,50 lei /apariþie
Anunþ negativ - 3,00 lei /apariþie
______________________________________________________________________________________
Pentruanunþurimaimaride25 de cuvintepreþulsedubleazã.
________________________________________________________________________________________ Anunþurile ce depãºesc 40 de cuvinte se calculeazã
_______________________________________________________________________ conform tarifelorde la MARE PUBLICITATE.
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ PREÞURILE SUNTVALABILE PÂNÃ LA 31.12.2008,
______________________________________________________________________ NU SE POT ÎNLOCUI SAU MODIFICA
TEL.
___________________________________________________________________________________ ANUNÞURILE ÎN PERIOADA CONTRACTATÃ.
_________________________________________________________________________________________ CALCUL PREÞ ANUNÞ:
ATENÞIE! ACEST TALON SE COMPLETEAZÃ _____________X ____apariþii =______________lei
ªI SE DEPUNE NUMAI LA REDACÞIE. Achitat cu bon nr. _____________din___________

Numele _______________________Prenumele _______________________Semnãtura __________________

DATA
DE
APARITIE

TALON VALABIL ÎN PERIOADA 28.10.2008 - 30.11.2008


Chioºcuri unde se pot depune
O SINGURÃ
taloanele pentru anunþuri 2. TALON GRATUIT ANUNÞ APARIÞIE
gratuite: SIMPLU persoane fizice MAXIM
25 DE C U V I N T E

DROBETA TR.-SEVERIN
AT E N Þ I E - P E TA L O N S E C O M P L E T E A Z Ã U N S I N G U R A N U N Þ !
18. Str. Criºan colþ cu Pãcii
1. Piaþa MEVA 19. T. Vladimirescu colþ cu str. M.
2. B-dul Cerna (lângã PECO)
Numele _______________ Prenumele ___________________________________________________________
Eminescu, Chioºc ASIDOR,
3.Str. Smârdan colþ cu Str. Calomfirescu 20. B-dul T. Vladimirescu colþ cu str. Adresa ___________________________________________________________________________________
4. Str. Criºan (în Crihala, lângã Intim ) A. Saligny, Chioºc ASIDOR Telefon ______________ Localitatea ________________________________ Semnãtura __________________
5. Autogarã 21. Bulevard T. Vladimirescu colþ cu 1
6. Complex “Central” Decembrie 1918 (informatii care sunt confidenþiale, nu se publicã, dar obligatoriu trebuie completate)
7. Chioºc RODIPET, la ªc. Gen. nr. 2
8. Chioºc RODIPET, str. Cicero
22. Str. Horia colþ cu Piaþa Mircea ATENÞIE! TALOANELE INCOMPLETE NU SUNT PUBLICATE. Nr.553
Nr.553
9. Chioºc RODIPET Stomatologie
10. Splai M. Viteazul colþ cu Criºan
STREHAIA TEXT(MAXIM 25 DE CUVINTE): _________________________________________________________________
Taloanele pentru anunþuri gratuite se
11. Chioºc RODIPET Spitalul Judeþean ___________________________________________________________________________________________

VALABIL PÂNÃ LA 30.11.2008


depun la chioºcul RODIPET din centrul
12.Chioºc RODIPET, Dunãrea oraºului ___________________________________________________________________________________________
13. Chioºc Str. Traian (vizavi de CEC) ORªOVA
14. Chioºc Piaþa Centralã Taloanele se depun la chioºcul
___________________________________________________________________________________________
15. Chioºc Rodipet - Carpaþi Asidor, lângã Piaþa 1800. Preþ(unde este cazul) __________________________Telefon: __________________________________________
16. Chioºc T. Vladimirescu cu ALTE LOCALITÃÞI
Independenþei
Codul (numai pentru rubrica Matrimoniale) _________________Rubrica___________________________________
Taloanele pentru anunþuri gratuite
17. Str. Criºan - Liceul Decebal se trimit prin poºtã pe adresa redacþiei.
Anunþurile sunt gratuite în limita a 25 de cuvinte. Nerespectarea acestei condiþii duce la NEPUBLICAREA anunþului!
Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008 31
Piaþa severineanã 28.10-30.10.2008