Sunteți pe pagina 1din 32

Piaþa severineanã 19.09-22.09.

2008 1

www.piataseverineana.ro
2 Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008

piataseverineana.
www.

ro
Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008 3

ELECTRICE-
ELECTRONICE

@ Reparaþii
maºini de spãlat auto-
mate cu piese de import
la domiciliul clientului
în tot judeþul
Mehedinþi, deþin ºi
aduc la comandã piese.
Tel. 0727-747910,
0770-964290 (77999)

@ Reparãm
ieftin frigidere,
congelatoare, lãzi, @ E x e c u t
vitrine ºi combine
cadastru ºi intabulare
frigorifice la domiciliul MENAJ- TRANSPORT în cartea funciarã la
clientului. Oferim ÎNTREÞINERE preþuri minime. Tel.
garanþie. Posibilitate ºi @ Transport
0723-332890
în rate. Încãrcãm clime @ C a u t materiale de
auto cu freon. Tel. femeie
(78001)
pentru construcþii (nisip,
0352-806529, 0740- menaj ºi bucãtãrie balast, sorturi, etc) ºi @ E x e c u t
783824 (78004) lemn de foc cu documentaþii tehnice
Ofer salariu
autobasculanta Raba cadastrale ºi
motivant. Tel.
Irak, la comandã. Ofer intabulãri în cartea
0747-042004 seriozitate. Tel. 0742- funciarã pentru case,
@ Executãm @ Executãm FOTO-VIDEO-
(78048) 191001 (78000)
lucrãri finisaje de lucrãri construcþii AUDIO apartamente ºi
înaltã calitate la case de la fundaþie, @ Tânãr 34 @ Efectuez terenuri. Preþuri
@ Filmãri video
apartamente, vile, ani, serios doresc transport marfã cu minime. Tel. 0352-
apartamente, ºi foto pentru fiecare
spaþii comerciale. cunoºtinþã bãtrâni autoutilitarã Fiat 800160, 0729-
renovãri, acoperiºuri, moment important din
Garantãm seriozitate Ducato, 3,5 t, sarcinã 960787, 0252-
experienþã în Spania viaþa ta nunta, cununie, pentru întreþinere în
ºi respectarea utilã 1,8 t, volum 14 325409 (78012)
botez. Tel. 0727- schimbul locuinþei .
termenelor de 5 ani. Rapid ºi ieftin. mc. Tel. 0721-
949491 (77997) Rog seriozitate. Tel.
execuþie. Tel. 0729- Tel. 0752-119381 544144, 0743-891821
574525 (78006) (78015) 0730-972011, (78010) CERERI
0766-547719
@ Aduc balast MEDITAÞII-
@ E x e c u t (78432) @ Primesc
ºi nisip. Preþ TRADUCERI
avantajos. Tel. 0746- instalaþii electrice, @ C a u t ALTE DOMENII oferte pentru
VÂND PUI DE 003154 (78011) termice, sanitare, @ Predau lecþii executare proiect de
STRUÞI, CONSTRUCÞII, de pian indiferent de femeie pentru @ Cumpãr spãlãtorie auto, rog
înlocuiesc tablouri
REPRODUCÃTORI AMENAJÃRI, @ Executãm vârstã. Relaþii la curãþenie, 3 ore/zi. plumb. Preþ avantajos. seriozitate. Relaþii la
electrice, seturi de
ªI INCUBATOR INSTALAÞII lucrãri interior - exte- telefon 0728-034472 Tel. 0252-313663 Tel. 0745-356973, telefon 0744-681143
PERFORMANT. baie, calorifere,
rior, rigips, glet, (78005) (78459) 0770-571508 (77998) (78448)
TEL. 0722-741768 @ Aduc nisip, lavabilã, polistiren, coloane cãldurã cu
(77004) balast, pãmânt veg- tencuialã, gresie, pexal, polipropilenã.
@ V â n d etal, sorturi. Evacuez faianþã, parchet. Tel. Preþuri acceptabile.
societate comercialã moloz, pãmânt ºi 0 7 5 5 - 9 3 4 0 3 1 Calitate ireproºabilã.
înfiinþatã în 1992 cu 3 mobilier. Tel. 0722- (78007)
magazine alimentare
Tel. 0766-421690
895023, 0352-
foarte rentabile. Tel. 805283 (77996) @ I n s t a l a t o r (78016)
0744-606313, 0352- montez ºi repar
401513 (75784) @ Vând bolþari instalaþii sanitare ºi @ E x e c u t
@ Închiriez presaþi, 40x20x18 termice de toate lucrãri de
scaun coafurã. Relaþii cm. Preþ 2,60 lei/ buc. tipurile la preþuri hidroizolaþii cu orice
la tel. 0721-267929, Tel. 0720-351983, mici. Tel. 0751- tip de membranã,
0749-120158, 0788- 0252-311416 581557 (78013) c o n f o r m
263648 (78008) (78002)
@ Execut orice standardelor reale pe
@ Vând firmã proiect de la fundaþie hale industriale,
@ Execut orice
taxi cu 1 sau 2 la acoperiº, tencuieli, terase,
autorizaþii. Tel. 0752- tip de fundaþii, blocuri,
295474. (78051) beciurii, evacuez glet, arcade rigips, fundaþi, subsoluri,
moloz cu escavator ºi valabilã, polistiren,
etc., zugrãvit scãri de
@ S o l i c i t camion de 3,5 tone. ºape, parchet, gresie
împrumut 3500 ron
Aduc la comandã ºi faianþã. Tel. 0731- bloc, amenajãri inte-
pentru 60 zile. E-mail 302728. (78014) rior - exterior,
mysecretboxtita orice tip de nisip,
placãri, faianþã,
@gmail.com. Tel 0742- balast, ºrot. Execut @ Raºchetez gresie,
299462 (78314)
rigips,
lucrãrii de i n t e r i o a r e
compactare tasare cofraguri la fundaþi,
@ Vând SRL cu apartamente (tavane
toate domeniile de (elevaþii de casã) cu + pereþi). Preþ neg. etc. Preþ neg. Tel.
activitate incluse. Tel compactor. Tel. 0744- Tel. 0740-922009 0756-952743, 0732-
0721-684918 (78370) 998699 (78003) (78017) 428335 (78018)
4 Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008

REPARATII

Execut lucrãri de Executãm lucrãri:


construcþii de la fundaþie interior, exterior, glet,
pânã la acoperiº inclusiv lavabilã, rigips, ºape
dupã proiect. Interioare, parchet, polistiren,
exterioare, polisteren, decorativã, tinci.
gresie ºi faianþã. Preþ negociabil

Tel. 0731-302728 Tel: 0755-934031 SERVICII


DIVERSE
EXECUT DOCUMENTAÞII Instalator Execut orice tip de fundaþii,
beciurii, evacuez moloz cu
TEHNICE CADASTRALE ªI montez ºi repar escavator ºi camion de 3,5 tone.
INTABULÃRI ÎN CARTEA
FUNCIARÃ pentru case,
instalaþi Aduc la comandã orice tip de
apartamente ºi terenuri. sanitare de nisip, balastru, ºrot. Execut
PREÞURI MINIME toate tipurile lucrãrii de compactare tasare
Tel: 0352-800160, (elevaþii de casã) cu compactor
0729-960787, Tel: 0751-581557 Tel: 0744-998699
0252-325409.
Vând bolþari presaþi Raºchetez
interioare
40 x 20 x 18 cm. apartamente
Preþ 2,60 lei / buc. (tavane + pereþi).
Preþ neg
Tel. 0720-351983,
0252-311416 Tel: 0740-922009
Executãm lucrãri
finisaje de înaltã calitate ADUC
la apartamente, vile,
spaþii comerciale.
BALAST ªI
Efectuez transport Garantãm seriozitate ºi NISIP. PREÞ
respectarea termenilor
marfã cu autoutilitarã de execuþie AVANTAJOS
Fiat Ducato 3,5 T,
sarcina utilã 1,8 T, Tel. 0729-574525 Tel. 0746-003154
volum 14 mc
Execut lucrãri de ÎNCHIRIEZ SCAUN COAFURÃ
Tel: 0721-544144, hidroizolaþi cu orice tip
Execut instalaþii electrice,
de membranã la
termice, sanitare, înlocuiesc Tel. 0721-267929, 0749-120158,
0743-891821 standarde reale pe hale
tablouri electrice, seturi de 0788-263648.
baie, calorifere, coloane
industriale, blocuri, cãldurã cu pexal,
TRANSPORT MATERIALE CONSTRUCÞII (NISIP, terase, renovãri, int -
BALAST, SORTURI, ETC) CU AUTOBASCULANTÃ polipropilenã. Preþuri PREDAU LECÞII DE PIAN
exter, zugrãvit scãri acceptabile. Calitate
RABA IRAK 16 TONE LA COMANDÃ SI DE LEMN FOC. bloc, oriunde în þarã INDIFERENT DE VÂRSTÃ.
ireproºabilã.
OFER SERIOZITATE Tel: 0732-428335, TEL. 0728-034472

0756-952743 Tel. 0766-421690


TEL: 0742 - 191001 CUMPÃR FIER VECHI,
ASIGURÃM TRANSPORTUL ªI
Execut lucrãri construcþii de la fundaþie, DEBITAREA.
renovãri, apartamente, faianþã gresie, glet, PREÞURI NEGOCIABILE
acoperiºuri. Experienþã 5 ani în Spania
TEL: 0742-868025, 0744-
Tel. 0752-119381 194001
Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008 5
@ V â n d
garsonierã Aleea
Nuferilor, bl. L1, sc.
1, et. 2, conf. 2,
complet mobilatã ºi
utilatã, G+F+T, uºã
metalicã exterior ºi
baie. Preþ 600 mil
neg. Tel. 0753-
506918, 0748-
937599 (76898)
@ V Â N D
VÂND @ V â n d
GARSONIERÃ,
GARSONIERÃ, ETAJ 3, BLOC DE garsonierã, conf I, et.
CONF. I, MICI APARTAMENTE, 9, bl. C1, zona
ÎMBUNÃTÃÞIRI, R E N O VAT à , Kiseleff, uºã
STR. ZONA SPLAI CU metalicã, termopane,
TOPOLNIÞEI, CICERO. PREÞ renovat. Preþ neg.
NR. 15, 32000 EURO NEG. Tel. 0730-985811
DR. TR. SEVERIN
PARTER, BL. TEL. 0724-362224 (76905)
VÂND G1. PREÞ (74743)
@ V â n d
GARSONIERÃ 27000 EURO @ V â n d garsonierã la ªimian,
CU O NEG. TEL. garsonierã, conf I, bloc A37, suprafaþã @ V â n d @ V â n d @ V â n d @ V â n d
CAMERÃ. 0252-392610, zona Bazar Crihala, garsonierã confort I, în
35 mp, boxã 4mp la garsonierã confort 1, garsonierã ultra cen- garsonierã mici
PREÞ FOARTE 0252-394191 Bd Revoluþiei Municipiul Orºova,
subsol, compusã din G+F+P, zona tral confort 1, 35 mp, îmbunãtãþiri. Preþ
AVANTAJOS. 1989(fost Cerna), nr parter, zona Nord,
(78230) hol, bucãtãrie, 2 Independenþei. Preþ etaj IV cu vedere neg. Tel. 0747-
TEL. 0747- 3, bl B2, ap 39, pentru locuit sau
cãmãri, baie ºi 120000 lei. Tel. splendidã spre parcul 118265, 0748- activitãþi comerciale.
497675, 0252- @ V Â N D nemodernizatã, et 3, camerã 21 mp. Preþ 0720-371938. Consiliu - Centru, cu 153594. (78264) Preþ 22000 euro fix E-
325601 GARSONIERÃ lift, balcon interior,
85000 lei neg. Tel. (78142) terasã. E-mail n.mary mail yomgman
(74750) R E C E N T baie, bucãtãrie. Preþ @yahoo.com. Tel 0743-
0722-467798. @yahoo.com. Tel
R E N O VAT Ã , 120000 lei. Tel. @ V â n d 148311 (78433)
VÂND (78050) 0747-017421
0720-182165 ORªOVA
GARSONIERÃ, I N S TA L A Þ I I garsonierã urgent
(74925) @ V â n d (78406)
BLOC B2, ELECTRICÃ ªI confort 1, etaj 1, cu
@ V â n d garsonierã în Schela, îmbunãtãþiri, G+F+T, @ @ V â n d
ZONA SANITARÃ NOI, V â n d
garsonierã amenajatã baie, bucãtãrie, uºã metalicã, zona garsonierã, recent garsonierã, conf. I,
DUNÃREA, ET. G + F + A C ,
pentru spaþiu cãmarã, etaj 4, recent Biserica de carton. r e n o v a t ã , mobilat, multiple
3, MULTIPLE C O M P L E T
comercial, în zona B- renovatã, meritã Preþ neg. Tel. 0741- (G+F+AC), instalaþie îmbunãtãþiri,
ÎMBUNÃTÃÞIRI. MOBILATÃ,
dul T. Vladimirescu vãzutã. Preþ neg. Tel. 301803. (78150) G+F+T+P, parter din
PREÞ NEG. STARE FOARTE sanitarã ºi electricã
colþ cu Anghel 0743-236895, 0764- 4 etaje, zonã
TEL. 0788- BUNÃ. PREÞ noi, mobilatã, zona
Saligny. Preþ neg. 991461 (78080) @ V â n d ultracentralã Orºova, DR. TR. SEVERIN
029487, 0729-
097515
128000 LEI. TEL. Tel. 0744-913297, garsonierã, conf. 1, Crihala. Preþ 128000 pretabil sediu firmã -
(77019)
0751-613835 0352-421752 @ V â n d zona Alion, bl. VT4, RON E-mail
magazin. Tel. 0729-
@ V â n d
(76962) (75807) garsonierã confort 2, et.2. Preþ 32000 euro d e l i a _ 2 0 0 6 2 0 0 2 apartament 1 camerã,
m u l t i p l e 712217, 0788-
neg. Tel. 0720- @yahoo.com. Tel etaj 2, carte funciarã,
Numarul de salariati a crescut cu aproape î m b u n ã t ã þ i r i , 0751-613835 238659 (76759) balcon închis, zona B-
427571 (78156)
600.000 de persoane, in 2005-2008 cadastru fãcut, meritã (78428) dul T. Vladimirescu -
vãzut. Preþ 60000 lei
@ V â n d
@ V â n d Independenþei. Preþ
Bucuresti, 17 sep /Agerpres/ - România a inregistrat in cei garsonierã confort I, neg. Tel. 0752-223750
trei ani de guvernare, 2005-2008, o crestere a numarului de
neg. Tel. 0743- garsonierã, conf. 2, @ V â n d
843650. (78096) garsonierã cf I, zona parter, zona Nord, (78019)
salariati cu aproape 600.000 de persoane, fata de o reducere hol, baie, uºã
metalicã, izolaþie Hotel Traian, suprafaþã 27mp, fãrã
a numarului mediu de salariati cu 154.000 persoane, in @ V â n d îmbunãtãþiri, în @ V â n d
perioada 2001- 2004, a anuntat, miercuri, ministrul Economiei termicã, G+F+P+T, u l t r a m o d e r n a ,
garsonierã, zona oraºul Orºova. Preþ apartament cu o
si Finantelor, Varujan Vosganian. “Rata somajului a inregistrat m u l t i p l e spaþioasã. Preþ 43000 camerã 39 mp boxã,
Cicero, parter, toate 80000 lei fix E-mail
cel mai scazut nivel de dupa 1990, respectiv 3,8 la suta in îmbunãtãþiri, Aleea euro neg E-mail zona Teatru. Preþ
îmbunãtãþirile sau y o m g m a n
iunie 2008 fata de 6,3 la suta in decembrie 2004. Putem spune Nuferilor, nr. 14, bl. c o s m i n _ a n d r e i 3 2 55000 euro E-mail
schimb cu
chiar ca România nu mai are someri pentru ca in unele judete L1, sc. 2, et. 2, ap. 34. @yahoo.com. Tel @yahoo.com. Tel v 5 8 t a m a
apartament 2 camere
rata somajului este aproape de zero”, a spus Vosganian. Acesta Preþ 65000 lei. Tel. 0 7 4 5 - 3 1 0 4 4 3 0743-148311 @yahoo.com. Tel
în Crihala +
a precizat ca au fost eliminate interventiile statului inca din 0761-453245, 0727- (78435) (78396) 0748-063527 (78411)
diferenþã. Preþ 37000
2005 in ceea ce priveste scutirile si reesalonarea unor datorii, euro. Tel. 0724- 294712 (78174)
arieratele fiind, de asemenea, reduse la zero. “Pentru prima 039522. (78102) @ Vând urgent
data in 2007 numarul salariatilor a depasit numarul
@ V â n d garsonierã, baie,
pensionarilor ceea ce ne-a permis sa crestem pensiile si sa
garsonierã confort 2 bucãtãrie, hol mare,
reducem somajul”, a mai aratat ministrul Economiei si
în Schela, bloc uºã metalicã, geamuri
Finantelor. Numarul somerilor inregistrati in luna august era
de 345.510 persoane, fata de 340.462 persoane in luna iulie. cãrãmidã la parter. termopan. Preþ 90000
În 2008, cel mai inalt nivel al ratei somajului a fost consemnat Preþ neg. Tel. 0727- lei. Tel. 0741-521566
in luna ianuarie - 4,3 la suta, iar numarul somerilor inregistrati 540588. (78131) (78183)
a fost de 383.989 persoane. Comisia Nationala de Prognoza @ V â n d
@ V â n d
a estimat pentru 2008 un numar de 634.000 someri, la un garsonierã confort 1 garsonierã parter,
total de 6,278 milioane de salariati. Ministrul Economiei si Schela Cladovei, bl. bloc de apartamente,
Finantelor, Varujan Vosganian, a participat, miercuri, la Palatul S5, et.4. Preþ 75000 Obelisc Crihala. Preþ
Victoria, la prezentarea Raportului privind indeplinirea lei. Tel. 0723- 95000 lei. Tel. 0751-
angajamentelor programului de Guvernare asumat in 2004. 147681, 0770- 249520, 0788-
AGERPRES 746677. (78135) 478332. (78234)
6 Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008
@ V Â N D @ V â n d @ V â n d @ V â n d
VÂND
APARTAMENT 2 apartament 2 camere, apartament 2 camere apartament 2 camere,
APARTAMENT
CAMERE, ZONÃ bloc cãrãmidã în modificat în 3, baie, terasã, zona
2 CAMERE,
CENTRALÃ, STR. s p a t e l e decomandat, mici Meva, parter,
DEC., 60 MP,
DECEBAL, NR. 37, Restaurantului îmbunãtãþiri, 2 terase, posibilitate rate. Preþ
INTERFON, Dunãrea, uºã
BL L1. PREÞ NEG. etaj 2, str. M. 35000 euro. Tel.
TELEFON, metalicã, geam
TEL. 0747-407164, Kogãlniceanu, bl.V4, 0740-433304, 0252-
CABLU, termopan, toate
0770-688691 (77013) sc.3, ap.18, cadastru, 353284 (78175)
CALORIMETRE, instalaþiile schimbate, 61 mp. Preþ 56000
APOMETRE, izolat termic, rigips, @ V â n d
@ V Â N D euro. Tel. 0741-
CADASTRU, et. 3, eventual schimb apartament 2 camere,
APARTAMENT 2 313637, 0749-
BLOC cu casã + diferenþã. zona Piaþa Meva. Preþ
CÃRÃMIDÃ, CAMERE, ET. 1, 151055. (78114)
Preþ 65000 euro neg. 35000 euro. Tel.
ET. II, CEN- Z O N A
Tel. 0745-070280 @ V â n d 0753-346928, 0740-
TRAL, STR, STOMATOLOGIE, (76937) apartament 2 camere, 433304 (78184)
CRIªAN, NR. B L O C
G+F+P+T, jaluzele,
CÃRÃMIDÃ, @ V â n d
58, BL. C7 bl. K, sc.8, et.3, @ V â n d
(LÂNGÃ TERMOPANE, AC, apartament 2 camere, apartament 2 camere,
zona Spitalul ap.13, dupã orele 18.
OBELISC). UªÃ METALICÃ, decomandat, spaþios,
J u d e þ e a n , Preþ 35000 euro. Tel.
PREÞ 60000 URGENT. PREÞ parter, multiple
decomandat, mici 0721-436998.
EURO. TEL. 49000 EURO. TEL. îmbunãtãþiri, pretabil
îmbunãtãþiri, et 3. (78122)
0252-328639 0751-258900 (76975) birouri, cabinete, etc,
Preþ 50000 euro. Tel.
(77510) @ V â n d zona Piaþa Meva, str.
@ V â n d 0731-999775 apartament 2 camere Independenþei, nr. 55.
VÂND apartament 2 camere, (76976) dec., parter, str. Dr. Preþ neg. Tel. 0743-
APARTAMENT zona Dr. Gheaþã, bloc Babeº 73, bl.1, sc.2, 679395. (78189)
@ V â n d
2 CAMERE, de cãrãmidã, et. 1/4, apartament 2 camere, ap.1, posibilitate
ZONÃ multiple îmbunãtãþiri, dec., @ V â n d
fãrã privatizare, vad
ULTRACENTRALÃ, G+F+T, uºã metalicã, îmbunãtãþiri, str. apartament 2 camere,
foarte bun, dotat cu
MODIFICAT ªI zonã liniºtitã. Preþ Orly, nr. 92, et. 1, ap. zona Dunãrea, etaj 1,
G+F+P+T+boxã
RENOVAT balcon. Preþ neg. Tel.
51000 euro. Tel. 7. Preþ 45000 euro subsol. Preþ neg. Tel.
COMPLET, 0744-527143, 0252-
0722-467648 (75390) neg. Tel. 0748- 0723-398941, 0788-
@ V â n d STR. 333336. (78212)
@ V â n d 271990 (77495) 342525. (78137)
apartament 1 camerã apartament 1 camerã 39 VÂND DECEBAL, NR. @ V â n d
mp, situat zona teatru, APARTAMENT @ V â n d
situat ultracentral 35, BL. L2, SC. apartament 2 camere, @ V â n d @ V â n d
deasupra de Banc Post, boxã subsol Preþ 55000 apartament 2 camere,
2 CAMERE + 1 A, AP. 15, ET. 4. dec., G+F+P+T, cablu apartament 2 camere, apartament 2 camere
zona Teatru, boxã, toate euro E-mail elenavatuiu
dec., suprafaþa 60 mp, bl. F1, sc.1, parter,
@yahoo.com. Tel 0748-
LIVING PREÞ 70000 tv, telefon, uºi interior urgent, decomandat,
utilitãþile. Preþ 55000
fãrã îmbunãtãþiri, vizavi de Flacãra, vad
euro. Tel. 0727-745377, 063527 (78430) FOARTE MARE EURO. TEL. ºi exterior schimbate, str. Pãcii, nr. 12, bl. c o m e r c i a l ,
0748-063527. (78258) CU BAR, 0722-225341, c a l o r i m e t r e , cadastru, zona Piaþa XE4, ap.12, sc.1, î m b u n ã t ã þ i t ,
P+G+F+T+AC, 0749-152559 Meva, et. 1. Preþ et.4, izolaþie nouã, G+F+P+T, foarte
apometre. Preþ 52000
@ V â n d 52000 euro. Tel. mici modificãri, modern, cabinã duº,
DEC., ZONA (78034) euro. Tel. 0727-
apartament 1 camerã, 0730-580662, 0722-
spaþios, decomandat, cu PIAÞA MEVA, 803086 (75791) apometre, interfon. uºã metalicã. Preþ
ET. 4, VÂND URGENT 675317 (77513) Preþ 44000 euro neg. 50000 euro neg. Tel.
îmbunãtãþiri, zona Meva
- Independenþei, orientat IZOLAÞIE, APARTAMENT @ V â n d Tel. 0748-575270, 0 7 5 3 - 1 7 7 2 5 5 .
2 CAMERE, @ V â n d
spre sud. Preþ 39500 MERITÃ apartament 2 camere, 0 7 6 5 - 9 5 2 1 5 7 . (78227)
euro neg. E-mail
apartament 2 camere,
VÃZUT. PREÞ
ZONA modificat în 3 camere, (78138)
cristy_dum35 DR. TR. SEVERIN dec., G+F+T, et. 3,
CRIHALA, spaþios, multiple @ V â n d
@yahoo.com. Tel 0746- 54000 EURO zona Crihala -
VÂND CADASTRU, îmbunãtãþiri, et. 1,
@ V â n d apartament 2 camere,
207297 (78277) NEG. TEL. 0746- Biserica de Carton.
APARAMENT 2 APOMETRE, apartament 2 camere, dec., intersecþia G.
980858 (77472) zona M. Preþ 55000 euro neg.
@ V â n d CAMERE AC, MICI Tel. 0748-976309 dec., et.4, zona Coºbuc -
apartament 1 camerã,
Kogãlniceanu. Preþ
TRANSFORMAT VÂND ÎMBUNÃTÃÞIRI. (77907) Aeroport cu o Brâncoveanu, etaj 4,
G+F+P+T + AC, terasã neg. Tel. 0742-
ÎN 3 CAMERE, APARTAMENT PREÞ 44000 suprafaþã de 62 mp, nu are acoperiº. Preþ
închisã, et. 4, Spl. 178701 (76864)
M.Viteazu cu Criºan, TOATE 2 CAMERE + EURO NEG. @ V â n d a p o m e t r e , 46000 euro fix. Tel.
bloc apartamente. Preþ ÎMBUNÃTÃÞIRILE, USCÃTORIE, TEL. 0755- @ V â n d apartament 2 camere, calorimetre, interfon, 0732-299345, 0742-
125000 neg. E-mail 2 TERASE, ETAJ UTILATÃ CU 293396, 0740- apartament 2 camere, B-dul 1 Decembrie, terasã pe bucãtãrie, 491322. (78236)
u s e _ l o g o u t 4, ACOPERIª PARCHET ªI 145195 (77003) zona Spitalul nr. 23, vedere spre acoperiº din tablã.
@yahoo.com. Tel 0766- IZOLAÞIE, Dunãre. Preþ 80000 Preþ 46000 euro neg. @ V â n d
538830 (78297) GRUP VÂND Judeþean, str. Splai M.
ZONA CRIªAN neg. Tel. 0745- Tel. 0729-747180. apartament 2 camere,
SANITAR, APARTAMENT Viteazul, uºã
@ V â n d COLÞ CU 122388 (78020) (78148) bl. K, sc. 5, ap. 5,
PÃCII. PREÞ ZONA 2 CAMERE, metalicã, parchet
apartament 1 camera, parter, bun vad
multiple îmbunãtãþiri, FOARTE CALOMFIRESCU, ZONÃ laminat, G+F, @ V â n d @ V â n d comercial, parchet,
zona Kiseleff. Preþ AVANTAJOS. NR. 197, ULTRACENTRALÃ, bucãtãrie, baie, hol, apartament 2 camere, apartament 2 camere uºã metalicã. Preþ
42000 euro. E-mail TEL 0747- PARTER. PREÞ ET. 4, CU termopan, apometre, et 1, dec, zona sau schimb cu 30000 euro neg. Tel.
a d y 2 2 a d y 497675, 0252- NEG. TEL. 0721- ÎMBUNÃTÃÞIRI. interfon. Preþ 60000 Independenþei. Preþ garsonierã, bl. V 17, 0 7 5 3 - 1 7 7 2 5 5 .
@yahoo.com. Tel. 325601 (74748) 929286 (75812) 60000 neg. Tel. 0743-
TEL. 0748- euro neg. Tel. 0724- sc.2, ap.2, cu (78244)
0743-179934 (78315) 116870, 0765-
133671 (78033) 369047, 0352- îmbunãtãþiri, uºã
803500, orele 16,30 - 052751 (78082) metalicã, la parter. @ V â n d
@ V Â N D 23,30 (76918) Preþ neg. Tel. 0742- apartament 2 camere
APARTAMENT 2 @ V â n d
apartament 2 camere, 051179. (78158) ( Petrom Crihala),
C A M E R E , @ V â n d gresie, faianþã,
G + F + P + T + A C , apartament 2 camere, etaj 4, bloc N2, b-dul
Revoluþiei, @ V â n d a p o m e t r e ,
MOBILAT, ET. 3, d e c o m a n d a t ,
îmbunãtãþiri, uºã apartament 2 camere, calorimetre, parchet,
STR. CRIªAN Z5,
G+F+P+T + AC, metalicã, apometre, bl. K, sc. 5, ap. 5, 2 uºã metalicã. Preþ
VIZAVI DE
INTIM. PREÞ Cicero 117, et 3, bl calorimetre, cadastru. camere, parter, vad 46000 euro neg. E-
A V A N T A J O S . S14A, sc 2. Preþ Preþ 46000 euro neg. comercial foarte bun, mail pasatflorea
TEL. 0723-359929, 57000 euro neg. Tel. Tel. 0732-188407, parchet. Preþ 30000 @yahoo.com. Tel
0 3 5 2 - 8 0 9 0 7 1 0767-334370, 0770- 0746-186514 euro neg. Tel. 0753- 0 7 3 2 - 1 8 8 4 0 7
(75816) 914552 (76929) (78084) 177255 (78159) (78286)
Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008 7
@ V â n d @ V â n d VÂND VÂND AP. 3 @ V Â N D @ V â n d @ V â n d @ V â n d
apartament 2 camere, apartament 2 camere, APARTAMENT CAMERE, APARTAMENT 3 apartament 3 apartament 3 camere, apartament 3 camere
îmbunãtãþit, nelocuit- confort 1, fãrã 3 CAMERE, 2 CAMERE, ZONA camere, cartier 3 balcoane, 2 bãi, sau schimb cu
ZONA OMV,
liber, cadastru fãcut, îmbunãtãþiri, str. BÃI, 68 MP, OMV, AC ÎN Crihala, bl. I2, et. 3, mici îmbunãtãþiri, str.
DEC, MICI apartament 2 camere,
ªimian. Preþ 140000 Crizantemelor 15, sc. FÃRÃ F I E C A R E contorizat, terasã
ÎMBUNÃTÃÞIRI, CD Ionescu, nr. 10, zona Crihala,
lei neg. E-mail A, ap. 3. Preþ 35000 ÎMBUNÃTÃÞIRI, C A M E R Ã , închisã, parchet, bine
euro. Tel. 0749- ET. 4, bl. W5, sc. 2, et. 3, îmbunãtãþiri, 2
i o n b a n c i l a STR. CICERO DECOMANDAT, întreþinut. Preþ 55000
220782 (76912) IZOLAÂIE RE- ap. 7. Preþ neg. Tel.
@yahoo.com. Tel COLÞ CU G+F+P+T, ETAJ 3, balcoane. Preþ neg.
CENT FÃCUTÃ, euro. Tel. 0755- 0747-968476
0749-049761 (78290) PACEA, BL. I N S TA L A Þ I E Tel. 0770-657800,
@ V â n d FOARTE 985407 (76784) (78041)
XF1, ET. 3. SANITARÃ ªI 0731-878246.
@ V â n d apartament 2 camere, SPAÞIOS,
ELECTRICÃ NOI, @ V â n d
apartament 2 camere, conf. 1, 52 mp, zonã PREÞ 59000 BLOC DE @ V â n d (78196)
centralã în Orºova. Tel. EURO NEG. RENOVAT RE- apartament 3
zona OMV, etaj 1, CÃRÃMIDÃ. apartament 3 camere,
0744-846856. (78160) TEL. 0788- CENT. PREÞ NEG. camere, Sud - Est, @ V â n d
îmbunãtãþiri, meritã PREÞ 50000 decomandat, 2 bãi, 2
860471 TEL. 0723-722834. intersecþia T. apartament 3 camere,
vãzut. Preþ 65000 euro EURO. TEL. b a l c o a n e ,
@ V â n d (77527) Vladimirescu -
neg. Tel. 0752- apartament 2 camere,
(76778) 0724-257947, î m b u n ã t ã þ i r i , etaj 4, 2 balcoane,
Kiseleff, et. 4,
131345. (78251) central, Orºova, VÂND
0749-664778 @ V Â N D G+F+P+T, uºi debara, bucãtãrie
(78248) îmbunãtãþiri
@ V â n d
îmbunãtãþiri, mobilat APARTAMENT
APARTAMENT 3 schimbate, foarte mare, etc, bloc de
CAMERE, B-DUL complet, acoperiº cu
apartament 2 camere,
ºi utilat, parter. Tel. 3 CAMERE, VÂND mare, etaj 4, recent cãrãmidã. Preþ
0727-620415 (78162) M I H A I pod, unic proprietar, avantajos. Tel. 0747-
bucãtãrie, 2 holuri, 2 ÎMBUNÃTÃÞIRI, APARTAMENT izolat, vedere la
VITEAZUL, aer condiþionat. Preþ
debarale, baie. Preþ @ V â n d 2 BÃI, 2 3 CAMERE neg. Tel. 0733- Bulevard. Preþ 67000 310265, 0352-
ÎNTRE CRIªAN ªI
neg. Tel. 0741- apartament 2 camere, TERASE, ETAJ COMPUS DIN ªINCAI, CONF I, 011505 (76875) euro. Tel. 0751- 8 0 9 1 5 5 0 7 4 8 -
773005. (78291) conf. 1, 52 mp, zonã 4, ACOPERIª LIVING, 2 ET. 1/4, DEC., 2 024038. (78055) 908176, 0352-
centralã în Orºova. Tel. IZOLAÞIE, DORMITOARE, BALCOANE, @ V â n d 809155. (78224)
@ V â n d 0744-846856. (78164) ZONA CRIªAN, TERASÃ @ V â n d
RENOVAT MOD- apartament 3
apartament 2 camere COLÞ CU ÎNCHISÃ apartament 3 camere @ V â n d
E R N , camere, dec., et. 4,
în Dr. Tr. Severin, str. @ V â n d SEPARATÃ, lângã Peco Crihala, apartament 3 camere,
PÃCII. PREÞ G+F+P+T+AC, recent izolat, str.
G. Florescu, bloc A7, apartament 2 camere BAIE, HOL 4 M, bl. N7, sc. A, ap.14, etaj 3, bloc cãrãmidã,
FOARTE MOBILAT DE LUX Ghe. I. ªiºeºti, fãrã
sc.5, ap. 11. Preþ neg. Orºova, zona Sud, et.2, SUPRAFAÞÃ
AVANTAJOS. + îmbunãtãþiri. Preþ et.3, îmbunãtãþiri, G+F+P+T+AC, cu
Tel. 0745-375386, î m b u n ã t ã þ i r i LOCUIBILÃ 55
0720-579998. (78295) G+F+P+T. Tel. 0761-
TEL. 0747- ELECTROCASNICE. neg. Tel. 0740- G+F+AC, internet. boxã la subsol, pe B-
526001, 0767-895212. 497675, 0252- MP, ET. 3, PREÞ NEG. TEL. 987662 (76949) Preþ 52000 euro neg. dul T. Vladimirescu,
@ V â n d (78271) 325601 (74749) CADASTRU, 0751-283007 Tel. 0742-561809. nr.3, bl.1, ap. 11. Preþ
apartament 2 camere COMPLET (76923) @ V â n d (78090)
VÂND RENOVAT, UªÃ apartament 3 neg. Tel. 0728-
decomandate, gol, etaj
1, fãrã îmbunãtãþiri, APARTAMENT METALICÃ, @ V Â N D camere, dec, 78 mp, @ V â n d 286401. (78229)
ALTE 3 CAMERE, UªI ªI APARTAMENT 3
Tudor Vladimirescu, cadastru, 2 bãi, 2 apartament 3 camere,
LOCALITÃÞI DEC., GEAMURI CAMERE, ÎN @ V â n d
Preþ 52000 euro neg. terase, termopane, dec., 3 balcoane,
E-mail marialiciu @ ULTRACENTRAL, SCHIMBATE, FAÞÃ LA
interfon, cablu, apartament 3 camere,
V â n d suprafaþã 87 mp, etaj
@yahoo.com. Tel apartament 2 camere la 3 BALCOANE, 2 INSTALAÞIE F Â N T Â N A str. Horaþiu, etaj 4,
telefon, et. 4, 1, str. M.
0762-222969 (78404) Vânju-Mare la fosta BÃI, ELECTRICÃ ªI ARTEZIANÃ, ET. cadastru, meritã
acoperiº, str. Ghe. I. Kogãlniceanu,
G+F+P+UªÃ SANITARà 10, IZOLAÞIE
unitate militarã, etaj 1. ªiºeºti, nr. 67, bl. 1, bl.W4, zona K-Mar- vãzut. Preþ 60000
@ V â n d Preþ 10000 euro. Tel. METALICÃ, NOUÃ, G+F+P, NOUÃ, T+G+F+P,
ÎMBUNÃTÃÞIRI, sc. 5, colþ cu A. ket Crihala. Preþ euro neg. Tel. 0752-
apartament 2 camere, 0252-216018. (78237) ZID DE MOBILAT SAU
parter, complet utilat, PANORAMÃ Saligny. Preþ 60000 68000 euro . Tel. 131345. (78250)
CÃRÃMIDÃ. NEMOBILAT.
multiple îmbunãtãþiri, @ V â n d UNICÃ, VECINI euro neg. Tel. 0743- 0746-663665, 0749-
PREÞ 82000 PREÞ NEG. @ V â n d
zona Autogara. E-mail apartament cu 2 BUNI. PREÞ 49990 116855 (76991) 838030. (78133)
EURO NEG. TEL. 0751- apartament 3 camere
i n f e r i u s _ 2 1 camere, G+F+T+P+ TEL. 0721- 070342, 0770- EURO FIX. TEL.
@yahoo.com. Tel balcon închis, centralã 212125 (76812) 914694 (77895) 0742-595482 @ V â n d @ V â n d zona OMV. Preþ
apartament 3 camere
0721-097733 (78420) termica, bucãtãria (74974) apartament 3 camere, 65000 euro neg. E-
mobilatã, aragaz, , str. Kiseleff, et. 4, mail costelo38202
VÂND VÂND zona Profi, etaj 3,
@ V â n d maºinã de spãlat, APARTAMENT APARTAMENT @ V Â N D dublã izolaþie,
m u l t i p l e @yahoo.com. Tel
apartament 2 camere, boiler, ªimian,bl.A13, 3 CAMERE, APARTAMENT 3 mobilat, super
3 CAMERE, 3 îmbunãtãþiri. Preþ 0766-730078
etaj 4 ,zona ap.1. E-mail CAMERE, ZONA îmbunãtãþit, fãrã
TERASE, 2 BÃI, ZONA neg. Tel. 0724- (78278)
cinematograf iulia_iulia37 DEC., STR. CRIHALA,
STAÞIA DE probleme acoperiº.
“Flacãra”, balcon @yahoo.com. Tel. SALVARE, BL. Preþ 60000 euro neg. 861128, 0352-
VETERANI, NR. ÎMBUNÃTÃÞIRI, 804068. (78144) @ V â n d
închis, Preþ foarte 0742-765330 (78316) ETAJ 4,
TV1, SC 1, AP. 10, Tel. 0721-080999
48, ET. 3, MICI apartament 3 camere,
avantajos. E-mail ET. 3, SEMI- (76994)
ÎMBUNÃTÃÞIRI. HIDROIZOLAÞIE @ V â n d et. 2, dec, 70 mp, pe
angel_bojinovici ÎMBUNÃTÃÞIT,
PREÞ 65000 NOUÃ. PTEÞ apartament 3 camere, Bulevard, vizavi de
@yahoo.com. Tel CALORIFERE @ V â n d
EURO NEG. 42000 EURO. decomandat, 2 bãi, 2 Plus, uºi interior
0721-097733 (78421) SCHIMBATE NOI, apartament 3
TEL. 0729- TEL. 0352- b a l c o a n e ,
2 BÃI, 2 c a m e r e , termopan, uºã
596153 (77538) 808221, 0752-
D O R M I TO A R E , îmbunãtãþiri. Preþ îmbunãtãþiri
158058. (77465) metalicã, G+F+P+T.
S U F R A G E R I E , neg. Tel. 0252- G+F+P+T, uºi
ORªOVA VÂND URGENT Preþ 67000 euro neg.
@ V Â N D B U C Ã T Ã R I E , 392818, 0746- schimbate, foarte
APARTAMENT Tel. 0788-256156
TERASÃ. PREÞ 461120 (77875) mare, etaj 4, recent
VÂND 3 CAMERE, APARTAMENT 3
APARTAMENT DR. TR. SEVERIN DECOMANDAT, CAMERE, DEC.,
NEG. TEL. 0723- izolat, vedere la (78324)
390557, 0788- @ V â n d
2 CAMERE, VÂND SPAÞIOS, ETAJ CU ÎMBUNÃ- Bulevard. Preþ 68000 @ V â n d
495267 (76729) apartament 3
ETAJ II, SEMI-
APARTAMENT 3 8/ 10, 2 TÃÞIRI, BLOC DE euro. Tel. 0751- apartament 3 camere,
DECOMANDAT, BALCOANE, @ V â n d camere, decomandat, 024038. (78171)
CAMERE, CÃRÃMIDÃ, ET. 4, et 3, dec, bloc
ZONÃ
PARTER,
BUCÃTÃRIE
CU ACOPERIª apartament 3 camere, parter, bloc de
CENTRALÃ, MARE, ZONA în bloc cãrãmidã, cãrãmidã, acoperit, @ V â n d cãrãmidã, parchet, 63
CURTE NOU TIP apartament 3 camere, mp, cadastru, mici
STRADA
INTERIOARÃ,
CALEA TG- dec., et. I, G+F+P, contorizat, boxã la
EROILOR, JIULUI, BL.6, MANSARDÃ, conf.1, 64,7 mp, îmbunãtãþiri, zona
zonã liniºtitã (Aleea subsol, Bd. Tudor
ORªOVA. PREÞ STR. TRAIAN. SC.5. PREÞ DEASUPRA DE cadastru, taxe la zi, Autogarã, D-tru
Trandafirilor - Vladimirescu, nr.3,
35000 EURO PREÞ 80000 58000 EURO. STIL - OBELISC. decomandat, parter. Gheaþã, bl B1. Preþ
Crihala). Preþ 48000 bl.B2, sc.1, ap.2. Preþ
NEG. TEL 0749- EURO NEG. 0252-310381, PREÞ 51000 EURO. euro neg. Tel. 0730- neg. Tel. 0352- Preþ 58000 euro neg. 55000 euro. Tel.
221789, 0741- TEL. 0746-924580 0723-077585. TEL. 0770-691345, 088646, 0352- 800525, 0770- Tel. 0743-140506. 0770-775869, 0733-
186405 (76853) (74745) (77976) 0742-181981 (77498) 803292 (76770) 836282. (77984) (78188) 683191 (78394)
8 Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008
@ V â n d @ V Â N D VÂND @ V â n d @ V Â N D
VÂND CASÃ 2 VÂND CASÃ, VÂND CASÃ
apartament 3 camere APARTAMENT 3 APARTAMENT apartament 4 camere, CASÃ, 2
CAMERE, STR. 1 ZONÃ
et 8, bl IN2A, T CAMERE, DEC., dec, etaj 4, izolaþie CAMERE, CEN-
4 CAMERE, BAIE, DECEMBRIE CENTRALÃ, 6
Vladimirescu, VÂNJU-MARE + AC+G, uºã metalicã,
BD. TUDOR BUCÃTÃRIE, 1918, NR. 13 A CAMERE, TRAL, STR.
îmbunãtãþiri, ANEXE, GARAJ. calorifere, apometre,
VLADIMIRESCU, CONSTRUIT COLÞ CU STR. BAIE, TRAIAN, NR. 185
termopane, 70mp PREÞ NEG. TEL interfon, 2 bãi, 2
LÂNGÃ 50 MP, APÃ, MATEI BUCÃTÃRIE, SAU SCHIMB CU
locuibili + balcon. 0727-226500 (77537) balcoane. Preþ 62000
RAIFFEISEN, CANALIZARE, VASILESCU. G+F+P, BECI APARTAMENT 2
Preþ 64000 euro neg. BLOC euro. Tel. 0722- TEL. 0720-
@ V â n d TEREN TOTAL CU ARCADÃ, CAMERE SAU
E - m a i l CÃRÃMIDÃ, 361904. (78201) 142652 (76799)
apartament 3 camere 200 MP, ZONA TERMOFICARE, GARSONIERÃ,
abotoaca@yahoo.com. G+F+P+AC, CU
la etajul 1 al unei case, @ V â n d ULTRACENTRALÃ. ACCES AUTO, CONF I. PREÞ
Tel. 0743-116707 MULTIPLE VÂND CASÃ
86 mp suprafaþã utilã apartament 4 camere, TEL. 0745- CURTE 380 MP, 125000. TEL. 0252-
(78322) ÎMBUNÃTÃÞIRI. NOUÃ,
+ 1 casã de oaspeþi cu zona Staþia de 252013 (78032) CONSTRUIÞII 342557, 0745-
1 camerã, bucãtãrie, PREÞ 85000 SCHELA 145, STR.
@ V â n d Salvare, etaj 1, NOUÃ, STR. 254178 (78317)
apartament 3 camere, baie, pe douã nivele în EURO NEG. G+F+P+AC. Preþ VÂND CASÃ 6 ADRIAN, NR.
aceeaºi curte, 2 garaje, TEL. 0722- NEGOIULUI, 102, MERITÃ @ V Â N D
dec., ultracentral, 70000 euro. Tel. CAMERE, 300
în Timiºoara. Preþ 619035 (77451) P+1, VÃZUTÃ. PREÞ CASÃ 2 CAMERE
G+F+P+T uºi 0762-293505. MP, ZONÃ
130000 euro. Tel. CONSTRUCÞIE NEG. TEL. 0744- + DEPENDINÞE,
schimbate, uºã (78214) CENTRALÃ
0723-598294 (77916) VÂND NOUÃ, TEREN 396747, 0788-
metalicã, balcon, et. LÂNGÃ GARAJ BETON,
APARTAMENT @ V â n d 650 MP. PREÞ 458529 (76985)
4, cu acoperiº. Preþ BAZINUL DE ZONA I, 164 MP,
@ V â n d 4 CAMERE, apartament 4 camere 62000 EURO.
60000 euro neg, ac- APÃ. PREÞ STR. AURELIAN,
apartament 3 camere, BLOC zonã centralã, bloc cu TEL. 0745- @ V Â N D
cept credit. Tel. 0788- 150000 EURO 691488 (73662) NR. 96 A, SINGUR
Orºova, multiple CÃRÃMIDÃ, agenþia CFR lângã C A S Ã
976849 (78407) îmbunãtãþiri, zonã
NEG. TEL. ÎN CURTE. PREÞ
STRADA Poºta Mare, DEMOLABILÃ, 3
centralã, vedere lac, ALION,
0742-938316, VÂND CASÃ 73000 EURO NEG.
@ V â n d termopan, stare foarte C A M E R E ,
accept plata în 2 rate. SPAÞIU 0745-457086. NOUÃ, STR. BUCÃTÃRIE, TEL. 0724-458508,
apartament 3 camere, bunã. Preþ 85000 euro (77989) CIREªOAIA, 0788-919260
Preþ 51000 euro neg. VEREDE, BECI, MAGAZIE,
zona OMV, neg. Tel. 0724- NR. 21, (77434)
Tel. 0744-570048, BLOC B2 TEREN 207 MP,
îmbunãtãþiri E-mail 191663, 0352- VÂND CASÃ NETERMINATÃ,
0745-323343 (78166) (LÂNGÃ Z O N A
reprezentativul 807149. (78219) ZONA PIAÞA SUPRAFAÞA @ V Â N D
@yahoo.com. Tel @ GENERALA MIRCEA, VAD INDEPENDENÞEI,
V â n d CONSTRUITÃ C A S Ã
0767-531939 (78446) apartament 3 camere NR.6) @ V â n d ACTE ÎN REGULÃ.
COMERCIAL, 900 MP, BÃTRÂNEASCÃ
COMPLET apartament 4 camere, PREÞ NEG. TEL.
în localitatea Rogova. 7 CAMERE, DEMISOL + 2 + SITUATÃ PE
@ V â n d MOBILAT ªI Kogãlniceanu, etaj 2, 0744-772994 (78040)
Preþ neg. Tel. 0252- 300 MP TEREN M, CALEA TG-
apartament 3 camere, UTILAT spaþios, îmbunãtãþiri,
415030. (78203) + CASÃ. PREÞ PRETABILÃ @ V Â N D JIULUI, NR. 80,
zona Crihala la H-uri. G+F+P+AC+AL sau schimb 2 camere 300000 EURO SEDIU FIRMÃ, CASÃ ÎN SCHELA TEREN 600 MP.
Preþ 67000 euro neg. @ V â n d . PREÞ 90000 Preþ 75000 euro. Tel
NEG. TEL. PENSIUNE. CU ACCES DI- PREÞ 50000 euro.
Tel. 0726-185767 apartament 3 camere, EURO. TEL. 0788-520502
0742-938316, PREÞ NEG. RECT LA CALEA TEL. 0745-123757,
(78452) Orºova, multiple 0744-563738 (78285)
0745-457086. TEL. 0741- TIMIªOAREI. TEL. 0746-051064
îmbunãtãþiri, (77929)
(77985) 346085 (77456) 0731-306616. (77517) (77926)
G+F+T+AC, zonã
centralã vedere lac,
@ V â n d
ALTE apartament 4 camere, ALTE
accept plata în 2 rate.
LOCALITÃÞI
Preþ 51000 euro neg. decomandat, 2 bãi + LOCALITÃÞI Preturile energiei electrice pentru utilizatorii casnici
2 terase mari, uºã
VÂND Tel. 0744-570048,
exterioarã schimbatã,
@ V â n d s-au situat intre 0,3827 lei/kWh si 0,3945 lei/kWh
APARTAMENT 0745-323343 (78226) apartament 4 camere
3 CAMERE,
AC, gresie, bl. Z8,
+ loc garaj în Orºova,
ORªOVA, MUL- @ V â n d meritã vãzut. Preþ Bucuresti, 17 sep /Agerpres/ - Preturile energiei electrice pentru utilizatorii finali
meritã vãzut. Preþ
TIPLE apartament 3 camere 62500 euro neg. Tel. casnici, in primul semestru al anului in curs, s-au situat intre 0,3827 lei/kWh si
neg. Tel. 0724-
ÎMBUNÃTÃÞIRI, în localitatea Rogova. 0722-361904, 0352-
180829, 0788- 0,3945 lei/kWh (incluzând toate taxele), in functie de consumul anual si locuinta
ZONÃ Preþ neg. Tel. 0744- 418438. (78118)
509522, 0352-
238430. (78165) standard, conform datelor publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica
CENTRALÃ,
VEDERE LAC, 415030. (78239) @ V â n d (INS). În cadrul celor cinci categorii de consumatori casnici standard, cel mai mic
ACCEPT PLATA apartament 4 camere, pret pe kWh, de 0,3827 lei, este perceput in cazul unui consum anual cuprins intre
ªI ÎN 2 RATE. 2 bãi cu cadã ºi cabinã 5.000 si 15.000 Kwh, iar cel mai mare pret, de 0,3945 lei/kWh, pentru un consum
PREÞ 51000 de duº, 2 terase cu intre 1.000 si sub 2.500 de kWh. Cei care consuma sub 1.000 de kWh vor plati
EURO NEG. geam termopan de 0,3937 lei/kWh. În cazul consumatorilor finali industriali, preturile la energia
TEL. 0744- sus pânã jos, “ AC, electrica pe kWh, in primele sase luni ale lui 2008, incep de la 0,4735 lei pentru
570048, 0745- termopane peste tot.
un consum anual sub 20 de MWh si scad treptat pâna la 0,2695 lei pentru un
323343 (77899) Preþ 85000 euro neg.
consum anual de 150.000 MWh. În ceea ce priveste preturile la gazele naturale
Tel. 0788-438445.
@ V Â N D (78129) DR. TR. SEVERIN (cu toate taxele incluse), acestea variaza, in intervalul analizat, la consumatorii
APARTAMENT 3 DR. TR. SEVERIN finali casnici intre 33,4496 lei/GJ, pentru un consum egal sau mai mare de 200 de
C A M E R E VÂND
@ V â n d GJ (PCS = putere calorica superioara), si 33,9333 lei/GJ, pentru un consum situat
D E C O M A N D AT, PARTERUL
VÂND apartament 4 camere UNEI VILE, sub 20 GJ (PCS). Utilizatorii casnici care consuma intre 20 si sub 200 de GJ vor
ET. 1, GEAMURI APARTAMENT 4 parter vizavi Obelisc, COMPUS DIN 2 plati 33,8130 de lei/GJ. La utilizatorii finali industriali, preturile la gaze pornesc
TERMOPAN, CAMERE, DEC., Criºan colþ cu CAMERE, BAIE, de la 23,9709 lei/GJ, pentru un consum mai mare de 4.000.000 GJ (PCS), si ajung
G R E S I E , 93 MP, 2 BÃI, Revoluþiei, lângã Stil, BUCÃTÃRIE, la 34,0245 lei/GJ, la un consum cuprins intre 10.000 si sub 100.000 de GJ.
FAIANÞÃ. 2 BÃI, BALCON, o camerã la stradã. HOL, CÃMARÃ,
P A R C H E T GEAMURI Consumatorii finali industriali care inregistreaza un consum mai mic de 1.000 de
Preþ 85000 euro. Tel. TOATE
LAMINAT ÎN TERMOPAN, ET. UTILITÃÞILE, GJ, vor plati un pret de 33,6054 lei/GJ. Gazele naturale furnizate populatiei s-ar
T O A T E 0722-320087. (78198)
2, STR. ORLY, 70 MP ªI putea scumpi, de la 1 octombrie, din cauza cresterii pretului de import al gazului
ÎNCÃPERILE, BL. M3, ZONA TEREN, rusesc, daca Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei va accepta
ZONA CENTRALÃ, @ V â n d
SPITALUL PRETABIL ªI solicitatea furnizorilor E.ON Gaz si Distrigaz Sud de majorare a tarifelor. Ultima
MERITÃ VÃZUT, JUDEÞEAN. apartament 4 camere, PENTRU SEDIU
etaj 3, mici majorare a preturilor reglementate pentru gazele naturale a avut loc la 1 iulie,
ÎN ORªOVA. PREÞ PREÞ 63000 FIRMÃ,
EURO NEG. îmbunãtãþiri, zona ULTRACENTRAL. când tarifele au crescut, in medie, cu 12,5 la suta. În prezent, pretul reglementat
NEG. TEL. 0252-
360409, 0751- TEL. 0721- Obelisc. Preþ neg. Tel. PREÞ NEG. pentru furnizarea gazelor naturale catre consumatorii casnici este de 104,41 lei/
574710, 0743-764478 221971, 0747- 0352-808402, 0728- TEL. 0747- MWh in cazul EON GAZ România si de 104,70 lei/MWh in cazul SC Distrigaz
(75810) 952503 (78312) 905896. (78217) 042004 (78039) Sud SA Bucuresti.
Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008 9
@ Vând casã cu
5 camere, baie cu
canalizare, 4 teracote,
curte + grãdinã, la 800
m de Centru în
Orºova. Preþ 150000
neg. Tel. 0726-
177806, 0728-
218612. (78167)

@ Vând casã
comuna Opriºor la
ºosea, locuibilã, cu
@ V Â N D @ Vând casã @ V Â N D @ Vând casã îmbunãtãþiri + vie,
CASÃ ÎN DR. TR. curte comunã, zona CASÃ DIN BCA, cu grãdinã 26 arii, curte, grãdinã. Preþ
@ V Â N D
VÂND TEREN
SEVERIN, 3 zero, 4 camere, str. VECHIME 17 ANI, 200 buºteni vie în 250 mil. Tel. 0726- T E R E N
B-DUL ALUNIª I N T R AV I L A N ,
CAMERE, HOL, Traian, nr. 133A, ÎN COMUNA comuna Pristol, sat 830781. (78233)
BAIE, BECI,
365 MP, 2000 MP, ZONA
posibilitate ªIªEªTI, SAT Cozia nr. 284, judeþ
GARAJ, ANEXE, @ Vând casã LÂNGÃ T O M E S C U ,
mansardare, CRÃGUIEªTI, Mehedinþi. Preþ
SUPRAFAÞÃ nouã din BCA situatã VIITORUL ACCES DIRECT
privatizare. Preþ FÂNTÂNÃ ÎN 15000 lei. Tel. 0356-
TOTALÃ 500 MP, la DN, sat Roºiori, CARREFOUR, LA CICERO. TEL.
80000 euro neg. Tel. CURTE, POMI 009951, 0751-
STR. NICU 345368. (77520) comuna Vânãtori, UTILITÃÞI: 0731-306616.
0726-529613, 0252- FRUCTIFERI,
CERNÃIANU, posibilitate spaþiu DR. TR. SEVERIN CURENT, (77508)
311235. (78280) 2800 MP,
NR.89. TEL. 0722- @ Vând casã comercial CEC, TERMOFICARE.
DISTANÞA 20 KM @ Vând teren
673866. (74058) @ Vând casã în comuna Malovãþ, bancã, farmacie sau VÂND 3 PREÞ 180
DE TR. SEVERIN. schimb cu garsonierã intravilan, zona
parter ºi etaj, 4 3 camere + baie, PARCELE EURO / MP.
@ Vând casã PREÞ NEG. TEL. confort 1. Preþ neg. Aeroport sud,
camere, 2 bucãtãrii. bucãtãrie, termopane, TEREN DE TEL. 0741-
D+P+E, zona Aluniº, 0352-804266, DUPÃ Tel. 0728-059039. cadastru, carte
Preþ 150000 euro. geamuri, uºi, 1000 MP 346085 (77461)
suprafaþã utilã 220 ORA 19, 0730- (78242) funciarã, se poate
Tel. 0252-313663 centralã, calorifere,
mp, teren 500 mp, 301555 (75799) 50X20 LA 150 racorda la reþeaua de
1000 mp. Preþ neg. VÂND TEREN
(78368) @ V â n d M DE CALEA apã potabilã ºi
încãlzire centralã
@ V Â N D Tel. 0741-278867, gospodãrie Faþa TG. JIULUI ªI
935 MP, 17 ML energie electricã,
termo, parchet lemn @ V â n d CASÃ NOU 0 7 2 8 - 2 7 7 8 9 6 Cremenii, comuna DESCHIDERE, suprafaþã 2295 mp.
fag, uºi interior lemn, 100 M DE
camerã, bucãtãrie, C O N S T R U I T Ã (77954) Tîmna, formatã din 2 STR, PÃCII. Preþ neg. Tel. 0727-
construcþie 2005. Preþbaie, cãmarã, hol VIITOAREA PREÞ 140
ªIMIAN, ZONA @ Vând casã case noi din BCA, sat 027446 (71136)
neg. Tel. 0745- teren 100 mp. Preþ AUTOSTRADÃ. EURO / MP.
VILE, P (GARAJ, în sat Aurora, 5 Faþa Cremenii,
036149 (76798) PREÞ 35 @ Vând teren
100000 euro. Tel. L I V I N G , camere, plaþ, 2 comuna Tâmna, baie, TEL. 0746-
anexe, garaj, vie, EURO / MP pentru construit casã
@ Vând casã 3 0 2 5 2 - 3 1 3 6 6 3 D O R M I T O R , fântâni, beci, plus o 924580 (76889)
242 mp, str. Oituz, nr.
camere, bucãtãrie, (78376) B U C Ã T Ã R I E , casã 3 camere în fântânã, la 30 km de NEG. TEL.
Dr. Tr. Severin. Preþ VÂND 28, Dr. Tr. Severin.
baie, cãmarã, complet BAIE) + M (2 aceeaºi curte, total 0746-924580,
neg la faþa locului. Tel. PARCELE DE Preþ 250 euro / mp.
mobilatã, str. Mihail D O R M I TO A R E , 6000 mp. Preþ neg. 0721-281866
0722-738085, 0352- 500 MP (APÃ + Tel. 0755-628356
Sadoveanu, nr.15. ALTE HOL, 2 TERASE, Tel. 0252-390484 (74747) (72123)
808393 (78320) CURENT
Preþ 85000 euro neg. LOCALITÃÞI T E R M O P A N ) , (78045)
Tel. 0740-212339, CONSTRUCÞIE VÂND TEREN TRIFAZIC), @ Vând 3000
@ Vând casã,
0724-771091 (77467) SUPEROFERTÃ! 100 MP, TEREN @ Vând casã 3 sat Vrancea, com. 650 MP PE ZONA mp teren, str. W.
500 MP. PREÞ camere, pãtul, Burila Mare, 2500 mp, AEROPORT. Mãrãcineanu,
CASÃ BÃILE CALEA TG.
@ Vând casã 2 NEG. TEL. 0723- magazie, beci, curte 7 pomi fructiferi, viþã de TEL. 0741- aproape de cramã,
camere, curte HERCULANE, ari în comuna JIULUI, LA 50
390557, 0788- vie, , fântânã. Preþ neg. 694622 (76966) lângã viitoarea
comunã, zona TEREN 2200 Vânãtori, sat Roºiori, M DE centurã. Preþ neg. Tel.
495267 (76736) Tel. 0252-358139
centralã, beci 30 mp, MP, STIL jud. Mehedinþi. Preþ (78399)
VIITOAREA VÂND TEREN, 0252-338018, 0746-
teren 73 mp, cadastru, NEMÞESC, @ Vând casã neg. Tel. 0746- AUTOSTRADÃ ACTE LA ZI, 095107 (73999)
aviz racordare CARTIER construcþie nouã + 566999. (78098) ªI 150 M DE 218 MP, STR.
termoficare. Preþ PECINIªCA, dependinþe, teren ANGHEL @ Vând teren
@ Vând casã
CALEA TG.
50000 euro. Tel. 6700 mp, în comuna SALIGNY, NR. parcele de 420 mp la
TOATE în construcþie, parter JIULUI. PREÞ Spitalul Judeþean,
0352-404156 (77476) Livezile sau schimb 68. TEL. 0751-
UTILITÃÞILE. + etaj + teren 335 mp 28 EURO/MP. utilitãþi: apã, telefon,
cu apartament în Tr. 693918 (77530)
@ Vând casã 2 PREÞ 70000 în comuna ªimian sat TEL. 0746- cablu, PUZ,
Severin. Preþ neg. Tel.
camere, teren 500mp, EURO NEG. Cerneþi. Preþ 21000 924580, 0721- @ V Â N D construcþii noi în
0726-192944, 0731-
apã, curent, gard de TEL. 0744- euro neg. Tel. 0752- 281866 (74746) zonã. Preþ 70 euro
801920 (75803) T E R E N
beton, com. ªimian, 793243 (78038) 223740. (78099) neg/ variante. Tel.
DR. TR. SEVERIN AEROPORT 500
lângã ªcoala @ Vând casã 4 VÂND TEREN 0744-523506, 0766-
@ Vând casã MP, LÂNGÃ 325591 (76742)
Generalã + alte VÂND 2 camere + dependinþe @ Vând urgent 660 MP,
în comuna STAÞIA METEO,
construcþii. Preþ CASE ÎN în localitatea Dãnceu, vilã P+1 + teren 1300, DESCHIDERE
Bîlvãneºti, teren CADASTRU ªI @ Vând teren
140000 euro. Tel. ªIMIAN, comuna Jiana, apã optim privatizare, 21 MP, ÎNTRE
peste 2000 mp. Preþ C A R T E 300 mp, str. Ghe.
0741-384838 (78083) SUPRAFAÞÃ curentã. Preþ 8000 toate utilitãþile, Calea
90 mil neg. Tel. STR. FUNCIARÃ. Ionescu ªiºeºti (între
500 MP, euro. Tel. 0727- 0732-187497. Timiºoarei 184. Preþ KISELEFF ªI Kiseleff ºi
@ Vând casã, PREÞ NEG. TEL.
zona Autogarã, 176 AMBELE 355391, 0731- (78153) neg. Tel. 0722- Independenþei). Preþ
STR. 0726-119397, 0252-
mp, apã curentã, ca- 037150 (76800) 720771 (76797) neg. Tel. 0252-
LOCUIBILE, INDEPENDENÞEI, 315494 (76984)
nal. Preþ 55000 euro. @ Vând casã 4 323713, 0742-
GARAJ, @ Vând casã camere, vad @ Vând vilã STR. DR.
Tel. 0352-408094 @ V Â N D 483042 (76753)
ACTE LA ZI, com Hinova, sat comercial, bucãtãrie, str. Ghe Anghel, noul BABEª NR.
(78180) TEREN 275 MP, @
CADASTRU, Cârjei, compusã din 2 holuri, baie, beci, cartier de vile, 29. PREÞ Vând teren
@ Vând casã camere, hol, D+P+M, 2 bãi, 4 T O A T E intravilan supraf. 974
MERITÃ apã, canalizare, NEG. TEL.
din cãrãmidã, parter, 3 bucãtãrie varã, alte 3 anexe, teren 834mp, dormitoare, 2 U T I L I T Ã Þ I L E , mp, str. CD Ionescu
VÃZUTE. 0727-173404, e-
camere, baie, camere ºi teren pomi, vie, Strehaia, livinguri, bucãtãrie, STR. OITUZ, (în apropierea
PREÞ NEG. mail: NR.14. PREÞ blocurilor). Preþ neg.
bucãtãrie, anexe, curte 4382mp, din care str Unirii 13. Preþ curte 250 mp. Preþ
comunã. Preþ neg.
TEL. 0745- 1961mp, vie ºi pruni. neg. Tel. 0770- neg. Tel. 0741- stoeanmarian 55000 EURO. TEL. Tel. 0252-323713,
Tel. 0252-316511. 620407, 0766- Preþ neg. Tel. 0728- 705085, 0746- 915293, 0743- @yahoo.com 0722-673866. 0 7 5 3 - 2 2 9 7 5 8
(78252) 569967 (74939) 151368 (77480) 115738 (78155) 137110. (78257) (73666) (77497) (76764)
10 Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008
@ Vând teren @ Vând teren @ Vând teren @ Vând teren @ Vând teren @ Vând teren @ Vând teren
VÂND TEREN
Calea Craiovei, 5000 mp, zona 700 mp, zona zonã centralã, 220 W. Mãrãcineanu, 500 mp, zona C.D 900 mp, 23,14 ml
1250 MP,
2 0 0 0 0 m p , Aeroport, intravilan, Aeroport, partea mp, cadastru, 1000 mp, apã, canal, Ionescu, 16 mp front deschidere la stradã,
dreaptã C.D. Ionescu, intabulare. Preþ 41,33 lungime, zona INTRAVILAN,
deschidere 130ml la posibilitate utilitãþi. curent, PUG, PUZ stradal, cadastru,
deschidere 92 ml. 95500 euro neg. Tel. viitoare centurã, DESCHIDERE,
stradã. Preþ 17 euro/ Preþ 35 euro/ mp. pentru construcþie posibilitate apã,
Preþ 30 euro/ mp neg. 0721-217679 actualul drum 62 ML LA
mp. Tel. 0745- Tel. 0726-166538, casã. Preþ 25 euro/ curent, canal, vile
Tel. 0723-888496. (78218) betonat, cadastru, ªOSEA, ÎN
179372 (76915) 0352-803388. mp neg. Tel. 0352- construite în zonã.
(78146) posibilitate curent. SCHITUL
(78054) @ Vând teren 416406 (78382) Preþ 85 euro/ mp neg.
Preþ neg. Tel. 0720- TOPOLNIÞEI.
@ Vând teren @ Vând teren în apropiere de Tel. 0720-444563
@ Vând teren @ Vând teren 529190 (78464) PREÞ 18 EURO
1000 mp, pe intravilan 1000 mp, viitoare centurã, 1600 (78431)
9665 mp, comuna intravilan în zona / MP. TEL.
Aeroport, la 100 m zona CD. Ionescu - mp. Preþ 15 euro/ mp. 0724-517659
ªimian, posibilitate Aeroport - C. D. @ Vând teren
deasupra centurii, Centurã, acte la zi, Tel. 0252-320292. (78243)
toate utilitãþile, posibilitate utilitãþi. (78254) Ionescu Preþ 22500 1000 mp, Aeroport. ALTE
zona Valea Fântânii,
conductã de gaz pe Preþ neg. Tel. 0252- euro E-mail Preþ neg. Tel. 0729- LOCALITÃÞI
acte la zi. Preþ 22 VÂND TEREN
teren la capãtul din 321055, 0746- @ Vând teren z a m y z a m y 9 9 064914 (78440)
euro/ mp. Tel. 0729- VÂND TEREN EXTRAVILAN
spate, ieºire la 2 952221 (78186) la ºoseaua Tg-Jiului @yahoo.com. Tel
938364 (77431) @ Vând teren 4000 MP, 6100 MP, ZONA
drumuri, unul la 3500 mp, cu drum la 0 7 6 2 - 6 2 1 1 5 1
629 mp, zona ZONA FABRICA DE
@ Vând teren ºosea. Preþ 30 euro/ (78398)
@ Vând teren asfalt. Preþ 6 euro OSTROVUL CÃRÃMIDÃ,
intravilan 5000 mp mp. Tel. 0748- bulevardul Aluniº,
450 mp, str. neg. Tel. 0749- @ Vând teren CORBULUI, POSIBILITÃÞI
zona Aluniº ANL. 414028. (78263) Preþ 110 euro/neg.
Prelungirea Carpaþi, 164641 (78085) 25 X 160 M. CURENT + CA-
Preþ neg. Tel. 0352- intravilan în zona Tel 0727-182305
acte la zi, 23ml ieºire @ Vând teren bulevardului C.D. PREÞ 12 NAL. PREÞ 8
@ Vând sau 407296, 0744- (78441) EURO NEG.
la stradã. Preþ 150 606313, 0352- intravilan 350 mp în Ionescu, construibil, EURO/ MP
închiriez, teren apropiere de Preþ 25000 euro E-
TEL 0746-
euro/mp neg. Tel. 401513. (78191) @ Vând teren, 924580, 0721- NEG. TEL.
construibil, zona Carrefour, între vile.
0744-849363, 0729- mail antoniuneagu zona vila Spitalul 281866 (74744) 0740-000743,
Pãduri Crihala, total @ Vând teren Preþ 170 euro/ mp 0788-038489
148948 (77540) @yahoo.com. Tel Judeþean, suprafaþa
1000 mp, lângã intravilan, zona neg. Tel. 0722- VÂND TEREN (75797)
0745-750585 500 mp, deschidere
@ Vând teren stradã asfaltatã, Aeroport, lângã noua 320087. (78268)
(78401) 15 ml, toate 1200 MP ÎN
3800 mp deasupra deschidere 11 ml, centurã, acte la zi, în ªIMIAN ÎN VÂND 500 MP
@ Vând teren facilitãþile. Preþ 150
Schela, viitoare centurã a zonã se construiesc SPATELE TEREN, PE
ºtrand
case, suprafaþã 6200 intravilan 189mp în @ Vând teren euro/mp. Tel. 0744- PUIELNIÞEI,
deschidere 25 ml la oraºului, curent, str. Tr. Severin, str. intravilan, 1200mp, 505708 (78447) INTRAVILAN,
MALUL
mp. Preþ 20 euro/ mp
actuala ºi viitoarea W Mãrãcineanu, în Ionescu - ªiºeºti în zona Aeroport, ACTE LA ZI.
DUNÃRII, ÎN
neg. Tel. 0751-
centurã sau schimb zonã se construieºte, 096962, 0751- faþa garajelor. Preþ deschidere la stradã @ Vând teren, PREÞ 18
EªELNIÞA,
cu apartament. Preþ acte la zi. Preþ 60 250 euro/mp neg. E- 44ml, carte funciarã, loc de casã, zonã EURO / MP INTRAVILAN,
096963. (78205) CADASTRU.
neg. Tel. 0746- euro/ mp neg. Tel. m a i l cadastru, PUZ. Preþ centralã, 235 mp. NEG. TEL.
0740-969841, 0352- @ Vând teren c l a u _ f r a n c u l e s c u 100 euro/mp. Tel. Preþ 68500 euro. Tel. 0745-620407, PREÞ NEG.
028626 (77887)
402474 (78100) 1,5 ha arabil Lunca @yahoo.com. Tel 0 7 2 9 - 0 0 1 8 0 0 0729-475245 0766-569967 TEL. 0741-
@ Vând teren Crihalei, lângã 0 3 5 2 - 8 0 2 7 9 9 (78402) (78450) (74989) 625363. (77474)
@ Vând teren Agrometal Magheru, (78282)
320 mp, str. W.
construcþie vecin cu 1 km de Severin. Preþ
Mãrãcineanu, nr. 65.
Pãdurea Crihala, neg. Tel. 0352- @ Vând teren Debitorul Soc. Cooperativa Meºteºugãreascã Meºteºugarul
Preþ neg. Tel. 0751-
acces la 2 strãzi ºi 417065. (78208) intravilan 1000 mp la Strehaia cu sediul în Strehaia str. Unirii, nr. 3, bloc 30, apartament P, judeþul
023054, 0723- intrare în Schela
pãdure, apã, curent, Mehedinþi, înregistratã la Oficiul Registrului Comerþului Mehedinþi sub
547815 (77936) @ Vând teren Noua, zonã foarte
acte la zi, sunt nr. C25/13/2005, având cod de identificare fiscalã nr. 1604668 aflatã în
6000 mp ºi 4000 mp bunã, toate utilitãþile.
@ V â n d construcþii, 500-600- parcelabil dupã Preþ 35 euro/mp. Tel procedurã de faliment în dosar nr. 8320/101/2007 aflat pe rolul Tribunalului
parcele de teren de 700 mp cu acces la d o r i n þ a 0727-715118 Mehedinþi, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de insolvenþã Popescu
500 mp ºi parcele de stradã. Preþ 48 euro / cumpãrãtorului, zona (78288) Emil, cu sediul profesional ales în localitatea Hinova, str. Calafatului, nr.
750 mp, acte la zi mp neg. Tel. 0740- B-dul Aluniº, lângã 42, judeþul Mehedinþi, scoate la vânzare:
(extras CF), zona W. 969841, 0252- Lukoil. Preþ neg. Tel. @ Vând teren
Activul atelier prelucrãri metalice compus din:
Mãrãcineanu - Tg. 215603. (78101) 0744-627143, 0252- pentru casã, 500 mp,
328328 (78211) zona ANL, Lukoil, - Atelier prelucrãri metalice 1 bucatã cu preþul de 34403,00 lei,
Jiului - viitoarea @ Vând teren apã, curent, - Maºinã de gãurit verticalã 1 bucatã cu preþul de 675,00 lei,
centurã, utilitãþi, 2800 mp, deschidere @ Vând teren posibilitate alte - Maºinã de frezat 1 bucatã cu preþul de 900,00 lei,
drumuri, curent. Preþ 15 ml la viitoare zona Pãdurea Crihala, utilitãþi. Preþ 150
22 euro/mp neg. Tel. centurã. Preþ neg. - Maºinã de frezat 1 bucatã cu preþul de 2100,00 lei,
toate utilitãþile. Preþ euro/mp. Tel. 0721-
0788-345830, 0751- Tel. 0732-618598. neg. Tel. 0744- 323743, 0770769358 - Strung SARO SPA 1000 x 2000 1 bucatã cu preþul de 2925,00
244611 (78027) (78112) 505708 (78215) (78357) lei,
- Strung SN 560 x 1000 1 bucatã cu preþul de 2625,00 lei,
- Foarfecã combinatã 1 bucatã cu preþul de 1575,00 lei,
în bloc preþul de pornire al licitaþiei de 45203,00 lei.
Maºini de cusut industriale – 12 bucãþi cu preþ de pornire a licitaþiei
de 75,00 lei/ bucatã.
Licitaþia va avea loc în localitatea Drobeta Turnu Severin str. Tu-
dor Vladimirescu, nr. 74, judeþul Mehedinþi la data de 17.10.2008 orele
12,00.
Participarea la licitaþie este condiþionatã de consemnarea la
Raiffeisen Bank Sucursala Dr. Tr. Severin, pânã la începerea licitaþiei a
unei cauþiuni de 10% din preþul de pornire al licitaþiei.
Relaþii la telefon 0742-592183 sau 0252-354399 sau la sediul
profesional al lichidatorului din localitatea Hinova, str. Calafatului, nr.42,
judeþul Mehedinþi. Lichidator Judiciar Cabinet Individual de Insolvenþã
Emil Popescu.
Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008 11
@ V Â N D @ Vând teren @ Vând teren
TEREN INTRAVILAN 1,87 ha, pãdure - 1200 mp, Ostrovul
PARCELE SIMIAN 560 EªELNIÞA, 10000 MP, pãºune, în Brezniþa de Corbului, la Dunãre.
ZONÃ PITOREASCÃ Ocol zona Zapp, 6 km
MP VIITOR CARTIER CU POTENÞIAL de Severin Preþ neg.
Preþ neg. Tel. 0729-
T U R I S T I C , 458677 (78437)
Tel. 0352-417065.
IN DEZVOLTARE P R E T A B I L (78213) @ Vând teren
CONSTRUCÞIE HO-
TEL . 0726745592 TEL, PENSIUNE SAU @ Vând teren 1500 mp lângã Bolta
R E Z I D E N Þ Ã parcelat în suprafaþã Rece deschidere la
OCAZIE! VÂND TEREN PENTRU SENIORI. de 520 mp, 442 mp DN56 Preþul sub cel al
PREÞ INFORMATIV zona Gorjanul, ideal zonei Tel 0731-781095
TEREN OSTROVUL 30 EURO/MP. TEL.
ªIMIAN, ZONA CORBULUI, casã, halã producþie, (78445)
0745-252013 (78029)
INDUSTRIALA 1200 MP, etc, cu posibilitate
racord electric ºi @ Vând teren
FONTEGAZ, DESCHIDERE @ Vând teren
extravilan 4700 mp, 2000 mp, deschidere
canalizare cu acces la
4000 MP, 14 ML, ACCES 50 m din DE 70. Preþ28 ml la linia
Pruniºor, front stradal 28
UTILITÃÞI, UTILITÃÞI, m. Preþ 30 euro/mp Tel. 25 euro neg. Tel. principalã, sat Vrancea,
IDEAL HALE, PRIMUL 0747-509999 (75393) 0726-769164, 0745- com Burila Mare. Preþ
BIROURI, ALINIAMENT, 955012. (78204) 10 euro neg. Tel. 0352-
@ Vând teren pe
SEDIU FIRMÃ. LA DUNÃRE, 805591, 0762-617873
clisura Dunãrii în loc. @ Vând teren
PREÞ 50000 ZONÃ IDEALÃ Eºelniþa cu suprafaþã de 1400 mp în (78454)
EURO PENTRU CASE 1100 mp la 50 m distanþã localitatea Batoþi pe @ Vând teren
NEG.TEL DE VACANÞÃ. de DN cu posibilitãþi de partea Topolniþei.
extindere, extras CF. Preþ pe clisura Dunãrii în
0726745592 PREÞ 35 EURO Preþ 20 euro neg. Tel.
10 euro / mp. Tel. 0252- 0749-058937. loc. Eºelniþa cu
(78022) / MP UªOR
365336, 0722-327485 (78240) suprafaþã de 700 mp la
NEG. TEL. (78472) 50 m distanþã de DN cu
VÂND TEREN 0721-929286 @ Vând teren posibilitãþi de
OSTROVUL (75395) @ Vând teren 5500 mp, 3300 mp,
extindere, extras CF.
CORBULUI, 5600 mp, sat Cerneþi. Preþ
10000 mp, la intrare Preþ 20 euro/mp. Tel.
ZONA VÂND TEREN 12 euro/mp. Tel. 0745-
în Izvorul Bârzii, 0252-365336, 0722-
OSTROVUL 535415 (75392)
VILELOR, lângã ªosea, la apa 327485 (78473)
PARCELAT, MARE (PF2) ÎN Topolniþa, 10000 mp
@ Vând teren
VECINÃTATEA intravilan, ªimian, apã, pãdure pe malul
CADASTRU.
VIITORULUI Topolniþei
curent electric, cablu tv, la
TEL. 0729- CLUB DINAMO, Rãscoleºti
construibil, 1150 mp. Preþ bunã
603048, 0724- 5000 MP LA neg. Tel. 0726-933651 pentru balastierã,
554616 (75386) DUNÃREA MICÃ (75805) cabanã, pruni 20000
CU mp. Preþ neg. Tel.
VÂND DESCHIDERE @ Vând 4 0720-451592
PARCELE terenuri intravilane, în (78245)
LA DUNÃRE 22
TEREN, localitatea Dubova,
ML. PREÞ NEG. fiecare cu deschidere de
CARTIER ÎN TEL 0744-123145
@ Vând teren
câte 12 ml la drumul intravilan 10000 mp @ Cumpãr
DEZVOLTARE, judeþean ºi la fluviul în Satu Nou, parþial apartament 2 camere, @ Schimb ap. 3 OFER SPRE
ZONA ªIMIAN. VÂND Dunãrea, suprafeþe de et. 1-2, fãrã camere, 2 bãi, 2 ÎNCHIRIERE
AVANTAJOS închis la ambele
TEL 0726- 326 mp, 163 mp, 147 mp capete, apã, îmbunãtãþiri, zona Dr. b a l c o a n e , CASÃ 3
LOT TEREN ºi 142 mp. Preþul zonei. CAMERE, ZONA
745592 (78024) posibilitate legare la Babeº - Eminescu îmbunãtãþiri, G+F+T,
4000 MPLA Tel. 0740-220160, 0788- KISELEFF,
curent ºi cablu. Preþ Kiseleff. Tel. 0788- zona Kiseleff, et. 1 cu
OSTROVUL 365788 (77883)
VÂND PLAÞ 15 euro/ mp. Tel. 305704. (78225) o casã în Dr. Tr. COMPLET
MARE (PF2)CU
DE CASÃ 700 DESCHIDERE @ Investiþie teren 0 7 2 8 - 9 0 7 9 2 0 . Severin sau ªimian. RENOVATÃ,
MP ÎN 15000 mp ªimian, Sat (78265) @ C u m p ã r Tel. 0727-775702 MOBILATÃ ªI
LA ASFALT
MIJLOCUL Nou, se poate parcela. apartament 2 camere, (78182) UTILATÃ MOD-
PARCELAT ªI Preþ neg. Tel 0726- @ Vând teren OFERTE
SATULUI etaj 1-2, fãrã ERN, ACCES
ÎMPREJMUIT. 745592 (78023) Vânju-Mare în
CERNEÞI, APÃ, îmbunãtãþiri, zona DR. @ S c h i m b AUTO, 100 MP
PREÞ NEG. TEL spatele târgului, 4440 OFER SPRE
Babeº, Eminescu., apartament 2 camere, CONSTRUCÞIE
CURENT. TEL. 0744-123145 @ Vând teren mp, 18 m deschidere ÎNCHIRIERE
parcelat în suprafaþã de la DN. Preþ 10 euro/ Kiseleff Tel. 0788- decomandat, et.1, cu + 90 MP CURTE,
0729-093118 LOCUINÞÃ,
VÂND 520 mp, 442 mp zona mp neg. Tel. 0732- 305704. (78246) garsonierã în aceeaºi, INTERNET,
(77450) ZONÃ
AVANTAJOS Gorjanul ªimian, ideal 618622. (78269) zonã str. Dr. Babeº. TOATE
@ C u m p ã r Preþ 190000 lei neg. E- ULTRACENTRALÃ,
LOT 5000 MP, casã, halã producþie, etc, FACILITÃÞILE,
VÂND 1500 MP @ Vând teren teren în zone limitrofe mail 140 MP,
DUNÃREA cu posibilitate racord iuliansurdu PENTRU
TEREN electric ºi canalizare cu 1500 mp lângã Bolta ale oraºului Severin. @yahoo.com. Tel CONSTRUCÞIE BIROURI,
MARE. PREÞ Rece cu deschidere la
INTRAVILAN, acces la 50 m din DE 70. Ofer 10 euro/mp E- 0728-354507 (78275) NOUÃ PENTRU FIRME ªI / SAU
NEG. TEL 0744- DN56. Preþ neg. Tel
ÎN ORªOVA, Preþ 25 euro/ mp neg. Tel. mail nyks_nykky PERSOANE LOCUIT,
123145 0731-781095
DESCHIDERE 0726-769164, 0745- SAU
(78302) @yahoo.com. Tel @ Schimb teren G+F+P+T,
955012. (78088) SOCIETÃÞI.
LA STRADÃ 16 VÂNT 0722-676024 (78397) 1000 mp W. CABLU TV.
ML, AVANTAJOS @ Vând teren Mãrãcineanu, apã, ca- TEL. 0722- PREÞ 600 EURO.
@ Vând teren pe
CADASTRU, LOT 800 MP LA malul Dunãrii 3000 mp
situat pe DN67 sat nal, curent cu similar 289309 (77958) TEL. 0726-
ASFALT, sat Tismana Batoþi. Preþ
Puþinei, com Izvorul în ªimian sau Schela.
CURENT Bârzii, suprafaþã de 213852, DUPÃ
DESCHIDERE 14 neg. Tel. 0721-440500. OFER SPRE
ELECTRIC, 7900mp cu toate Tel. 0788-976849 ORA 16 (78247)
ML. PREÞ NEG. (78103) ÎNCHIRIERE
APÃ. PREÞ utilitãþile, Preþ (78415)
TEL. 0744-123145 GARSONIERÃ @ O F E R
NEG. TEL. @ Vând teren 25euro/mp neg E-
mail ralumad @ S c h i m b ÎN BUCUREªTI, S P R E
0745-048191 @ V Â N D intravilan 1440 mp, 13,5 SECTOR 3,
m deschidere la Dunãre., @yahoo.com. Tel garsonierã conf 1 XF ÎNCHIRIERE
(77440) TEREN COM. zona La Nuci Preþ 40000 0726-192990 cu G+F+P+ AC+ ZONA VITAN, APARTAMENT 2
ª I M I A N , euro neg. . Tel 0726- (78387) cablu +internet STR. C A M E R E ,
VÂND TEREN SUPRAFAÞÃ 5000 795895 (78179) @ Schimb ap. 3 LÃCRIMIOAREI
+termopane cu P A R Þ I A L
1600 MP, MP, CADASTRU, @ Vând teren camere, 2 bãi, 2 NR. 39, ETAJ
intravilan 1440 mp în apartament 2 camere MOBILAT, LIBER
IEªIRE I N TA B U L A R E , @ Vând teren b a l c o a n e , SUPERIOR.
ªimian. zona la nuci. în zona sau Kiseleff, DIN 01.10.2008,
DUNÃRE - P O S I B I L I TAT E zona case vacanþã
îmbunãtãþiri, G+F+T, diferenþa max 40000 PREÞ 250
Ostrovul Corbului, 2350 Preþ 40000 euro neg Z O N A
ªIMIAN. PREÞ RACORDARE zona Kiseleff cu casã ron E-mail EURO NEG. AUTOGARÃ.
mp, cadastru, intabulat, E-mail dj_rhin2002
NEG. TEL. UTILITÃÞI. PREÞ @yahoo.com. Tel în Dr. Tr. Severin sau florinbaloi2004 TEL. 0352- PREÞ NEG. TEL.
47/ 50 m lãþime. Preþ 9
0731-999458 NEG. TEL. 0729- euro/ mp. Tel. 0722- 0726-795895 ªimian. Tel. 0727- @yahoo.com. Tel 806176, 0742- 0767-466505, 0720-
(76817) 929597 (76941) 320087. (78197) (78434) 775702 (78176) 0752-084397 (78426) 078478 (76861) 793876 (76745)
12 Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008
@ O F E R @ Ofer spre @ Caut colegã @ Ofer spre @ Ofer spre @ Ofer spre @ Ofer spre @ Vând spaþiu
S P R E închiriere garsonierã de apartament în închiriere, ap. 3 închiriere 1 camerã la închiriere apartament închiriere garsonierã, comercial 220 mp
ÎNCHIRIERE AP. 2 în Schela, baie, Timiºoara, zona camere, lângã 2 fete, mobilatã, baie, 4 camere, zona complet mobilatã, construiþi, suprafaþã
CAMERE, ZONA bucãtãrie, camerã Complex. Preþ 90 generalã 7, zona bucãtãrie la vilã. Preþ Brâncoveanu zona Autogarã. Preþ
teren 420 mp, cu
CPL, STR. complet mobilatã ºi euro/ lunã + 300 lei/ pers. fãrã alte Coºbuc, perioadã neg. Tel. 0727-520566
Cicero, pentru una douã spaþii
TRAIAN, NR. 289, utilatã, etaj 4, recent cheltuieli. Tel. 0753- cheltuieli. Tel. 0252- îndelungatã. Preþ 200 (78451)
sau 2 fete. Preþ neg. comerciale în
BL. B2, SC. 4, ET. 3, renovatã, gazda nu 075755. (78108) 311369, 0727- euro + cheltuieli. Tel.
Tel. 0352-415542, @ Ofer spre funcþiune ºi clientelã
AP. 77, NUMAI LA locuieºte. Preþ neg. 785770. (78216) 0723-400139.
FAMILII. PREÂ @ Ofer spre 0 2 5 2 - 3 5 2 8 2 0 (78299)
închiriere o camerã la formatã, zona
Tel. 0743-236895, casã la 1 femeie
150 EURO. TEL. î n c h i r i e r e (78177) @ Primesc fete Kiseleff -
0764-991461. @ Ofer spre singurã sau 2 fete în
0746-760602, 0755- apartament 2 camere @ Ofer spre în gazdã, eleve sau Stomatologie sau
(78081) închiriere casã 2 gazdã, acces baie. Preþ
113581 (78249) mobilat zona Piaþa studente. Preþ neg. variante. Preþ neg.
închiriere ap. 3 camere, baie, neg. Tel. 0252-313663
@ Ofer spre Sârbilor. Preþ neg. Tel. 0352-807157. (78460) Tel. 0723-694626
@ O F E R camere, modernizat, bucãtãrie, hol, în
închiriere apartament Tel. 0743-252819. (78221) (77023)
P E N T R U utilat, tel + internet, centru oraºului. Preþ
2 camere, mobilat, (78110)
ÎNCHIRIERE 2 zona Profi - OMV, @ Ofer spre 220 euro/lunã. Tel.
utilat. Preþ 150 euro @ V â n d
CAMERE, ZONA @ Ofer spre recent renovat, închiriere 2 0788-121298 CERERI platformã betonatã
neg + cheltuieli. Tel.
A L U N I ª ,
0352-805002
î n c h i r i e r e a p o m e t r e , apartamente, complet (78336) 2600 mp, deschidere
apartament 2 camere calorimetre. Preþ @ Persoanã
MOBILATE, dotate, unul situat @ Ofer spre 30 ml, apã+ curent
(78086) pentru 2 fete. Preþ neg. Tel. 0745- singurã caut sã
ACCES BAIE ªI ultracentral în faþa închiriere apartament
neg. Tel. 0748- 070333 (78185) închiriez garsonierã pe +canal, vizavi Astra
BUCÃTÃRIE. @ Ofer spre Fântânii Arteziene, 2 camere, dec., termen lung, mobilatã E-mail ra1u_raluca
PREÞ NEG. TEL. închiriere apartament 392189. (78120) altul în spatele celor complet utilat, AC,
@ Ofer spre sau nemobilatã. Ofer @yahoo.com. Tel
0740-607387 (76869) 3 camere pentru 3 turnuri din Crihala, ultramodern mobilat, maxim 100 euro. Tel.
@ Ofer spre î n c h i r i e r e 0747-312871
închiriere parter, î n c h i r i e r e apartament ambele la etaj 1. Preþ zona OMV. Preþ neg. 0722-698230. (78128)
@ Ofer spre 4 (78383)
mobilat, apometre, apartament 2 camere camere, 350 ºi 250 euro. Tel. Tel. 0729-001800
închiriere o camerã la recent @ Caut sã
casã cu toate calorimetre, zona zona Complex refãcut, nemobilat, 0252-312393, 0728- (78409)
Crihala. Preþ 250 152000. (78231) închiriez garsonierã
facilitãþile, baie, Studenþesc în zona Independenþei @ Ofer spre mobilatã Preþ 100 euro
bucãtãrie. Preþ neg. euro+ cheltuieli. Tel. Timiºoara. Preþ 250 cu Babeº, etaj 3. Preþ ÎNCHIRIERI
@ Ofer spre închiriere pe termen E-mail vditrich
Tel. 0729-937276 0756-527974. euro/ lunã. Tel. 0723- 200 euro. Tel. 0749-
închiriere ap. 2 lung apartament cu o @yahoo.com. Tel
(77912) (78093) 716113. (78124) 0737-337877 (78408)
344119. (78190) camere, Craiova, B- camerã, confort hotel,
@ Ofer spre @ Ofer spre @ Ofer spre dl. 1 Mai, lângã zona Teatru Preþ 250 OFERTE
închiriere apartament @ C a u t Facultatea de euro E-mail
închiriere apartament închiriere garsonierã OFER SPRE
2 camere, zona studentã colegã Medicinã. Preþ neg. e l e n a v a tuiu
3 camere, zona B-dul confort 1, complet
Brîncoveanu colþ cu pentru închiriere Tel. 0730-232209, @yahoo.com. Tel ÎNCHIRIERE
T. Vladimirescu, mobilatã ºi utilatã,
0 7 2 7 - 7 4 5 3 77 177 MP,
preferabil familiºti. Kiseleff. Preþ 150 zona Bulevard, bloc garsonierã în 0770-635426
euro + întreþinere. Timiºoara, zona (78232) (78412) SPAÞIU
Preþ neg. Tel. 0729- C1. Preþ neg. Tel.
937276 (77920) Tel. 0252-356724, 0 7 4 8 - 9 0 4 5 5 7 . Badea Cârþan, plata @ Ofer pentru
COMERCIAL
0747-819989. anticipat. Preþ neg. @ Ofer spre ULTRACENTRAL
(78140) studenþi cazare în
@ Ofer spre (78105) Tel. 0352-408916, închiriere, spaþiu PE STR.
Timiºoara la casã, pe VÂNZÃRI
închiriere la o tânãrã @ Ofer spre 0 7 6 6 - 6 8 8 1 1 6 . comercial, 25 mp, TRAIAN,
calea Aradului Preþ
garsonierã la curte, @ Ofer spre închiriere, ap. 2 (78194) Piaþa Mircea, nr. 3, 75 euro/pers E-mail ÎNTRE
hol, baie, bucãtãrie, închiriere apartament camere, mobilat ºi actual casete, ghioneaadriana PREFECTURÃ
dormitor, apometru, 2 camere recent utilat complet, zona @ O f e r detergenþi, etc. Preþ @yahoo.com. Tel DR. TR. SEVERIN ªI BANCA
sobã teracotã, intrare refãcut, nemobilat, Podul Gruii, parter gãzduire unei neg. Tel. 0729- 0256-242137 VÂND SPAÞIU TRANSILVANIA
separatã, zona Nicu etaj 1, în spate la liber. Preþ 150 euro / doamne singure. Preþ 029913. (78266) (78414)
Cernãianu 113. Preþ Profi. Preþ 150 euro. PENTRU ( FOST
lunã. Tel. 0745- neg. Tel. 0724-
neg. Tel. 0732- Tel. 0749-344119. @ Ofer spre @ Ofer spre BIROURI, CEN- CILDRO
375210, 0771- 302488 între 18 - 20
110939. (78049) închiriere apartament închiriere la casã, 2 TRAL, 35 MP, 2 MOBILA ).
(78106) 289099 (78168) seara. (78200)
2 camere, dec., zona camere, pentru CAMERE, HOL, TEL. 0746-
@ Ofer spre Brâncoveanu colþ cu studenþi muncitori BAIE, TEREN
183973
Kiseleff. Preþ 150 TOTAL 55 MP,
VÂND URGENT TEREN EXTRAVILAN ARABIL CU î n c h i r i e r e toate facilitãþile, (78026)
euro + cheltuieli. Tel. Timiºoara Preþ 75 APÃ,
DESCHIDERE DE 28 M LA E70, SUPRAFAÞA DE 4700 MP, apartament cu 2 CANALIZARE,
camere, ultracentral, 0252-356724, 0747- euro E-mail OFER SPRE
SITUAT ÎN LOCALITATEA PRUNIªOR – MEHEDINÞI, ACTE ACTE ÎN
mobilat ºi utilat. Preþ 819989. (78273) crissatservice ÎNCHIRIERE
LA ZI. PREÞ 30 EURO/ MP. PERSOANÃ DE CONTACT @yahoo.com. Tel REGULÃ, RE-
neg. Tel. 0744- CENT HALÃ MARE
DANIEL MARINESCU. TELEFON 0747-509999 @ Ofer spre 0726-131236 DE
509522. (78202) AMENAJAT.
închiriere garsonierã, (78416)
TEL. 0745- DEPOZITARE
@ Ofer spre str. Veterani colþ cu 252013 (78031) 1000 MP
AGENÞIA LEXOR GRUP, VINDE TEREN EXTRAVILAN @ Ofer spre
î n c h i r i e r e Independenþei, etaj 2. închiriere apartament SITUATÃ ÎN
ARABIL SITUAT ÎN PRUNIªOR – IGIROASA 4675 MP CU apartament 2 Preþ 350 lei. Tel. @ V Â N D
2 camere, complet SPATELE
DESCHIDERE 28 M LA E70 (DN6), CADASTRU, camere, ultracentral, 0 7 4 9 - 2 6 5 9 0 5 . mobilat ºi utilat,
S P A Þ I U
LICEULUI
INTABULARE, CERTIFICAT FÃRÃ DATORII. PREÞ 28 mobilat ºi utilat. Preþ (78284) vizavi de Liceul
COMERCIAL 108
HALÎNGA
neg. Tel. 0744- @ MP (AMENAJAT
EURO/ MP UªOR NEGOCIABIL. PERSOANÃ DE CONTACT Ofer spre Þiþeica. Preþ 250 (FOSTUL
509522. (78206) ÎN DEMISOLUL
MATEI MARIUS. TELEFON 0753-312010. E-MAIL: închiriere apartament euro. Tel. 0766- SUINPROD),
UNEI CASE ÎN
2 camere, zona 186107 (78443)
LEROXGRUP@YAHOO.COM @ Ofer spre CURS DE UTILITÃÞI:
Cicero, et.1, @ Ofer spre CONSTRUCÞIE), DRUM DE
î n c h i r i e r e
calorimetre, închiriere, ap. 2 P R O I E C T ACCES,
apartament 2
apometre, 2 camere, semidec, D E O S E B I T RAMPÃ,
camere, dotat
balcoane, aragaz, mobilat sau PENTRU P+1 +
complet, ultracentral CURENT
f r i g i d e r , n e m o b i l a t , MANSARDÃ, 128
în faþa Fântânii TRIFAZIC,
semidecomandat + ultracentral, G+F+P, MP CURTE, STR.
Arteziene la etaj 1. garanþie 100 euro. APÃ, CHIRIE
liber imediat. Preþ CICERO, NR. 23 E.
Preþ 350 euro. Tel. Preþ 170 euro. Tel. neg. Tel. 0743- PREÞ NEG. TEL. MICÃ. TEL.
0252-312393, 0728- 0744-545410, 0729- 804906, 0726- 0352-800525, 0770- 0746-183973
152000. (78209) 308105. (78289) 523255 (78449) 836282 (77966) (78025)
Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008 13
@ Ofer spre @ Ofer spre
OFER SPRE
închiriere spaþiu închiriere spaþiu
ÎNCHIRIERE
comercial 20 mp, comercial vizavi de
România a ramas lider in UE la capitolul constructii in luna iulie
SPAÞIU
COMERCIAL 25 pretabil pentru birouri,
Facultatea Ghe. Bruxelles, 17 sep /Agerpres/ - România a inregistrat, in luna iulie 2008, pentru a cincea luna consecutiv, cea
MP PENTRU utilat, P + grup sanitar mai mare crestere in ritm anual a lucrarilor de constructii (28,4 la suta) din Uniunea Europeana (UE27), fiind
sau vând. Tel. 0721-
Anghel, str. Traian,
ORICE FEL DE 100 mp. Preþ 300 urmata la distanta de Slovenia (17,9 procente) si Bulgaria (cu un avans de 16,4 la suta), arata datele prezentate
ACTIVITATE, 929286 (75813)
euro / mp. Tel. miercuri de Oficiul european de Statistica (Eurostat). În cazul României, avansul anual de 28,4 la suta inregistrat
STR. in luna iulie 2008 vine dupa o crestere de 36,4 la suta in luna iunie, o majorare de 20,3 procente in luna mai,
TOPOLNIÞEI @ Ofer spre 0 7 8 8 - 1 2 1 2 9 8 ,
LÂNGÃ PACEA. închiriere garaj pentru 0 7 6 5 - 1 9 5 8 0 3 o crestere de 31,4 la suta in luna aprilie si o majorare de 31,6 la suta in luna martie 2008.
PREÞ NEG. TEL. reparaþii auto. Preþ neg. (78341) În Uniunea Europeana (UE 27), lucrarile de constructii au inregistrat, in luna iulie 2008, o scadere in ritm
0740-205170, Tel. 0729-937276 anual de 1,5 procente. În zona euro (EA 15) a fost inregistrata o scadere de procente. În ritm anual, cea mai
0745-365268 (77908) @ O f e r mare scadere a lucrarilor de constructii fost consemnata in Spania (minus 15,9 la suta), Germania (minus 2,3
(77445) ultracentral spre la suta) si Portugalia (minus 1,4 la suta). Comparativ cu luna precedenta, in luna iulie 2008 lucrarile de
@ Ofer spre închiriere 2 spaþii
@ O F E R închiriere spaþiu constructii au inregistrat o crestere de 0,2 procente in UE si o majorare de doar 0,1 procente in zona euro.
comerciale 1500
SPRE ÎNCHIRIERE comercial în suprafaþã Cele mai mari cresteri s-au inregistrat in Bulgaria (5,3 la suta), Portugalia (3,6 la suta) si Slovenia (2,9 la
S P A Þ I U de 185 mp situat în Dr.
lei/lunã ºi 700 lei/
lunã E-mail suta). România se situeaza pe locul cinci cu o crestere de 1,7 procente. Cele mai mari scaderi au fost inregistrate
COMERCIAL NOU Tr. Severin, Bd. Tudor in Marea Britanie (minus 2,7 la suta), Germania (minus 2,0 la suta) si Spania (minus 0,7 la suta). În cazul
AMENAJAT, BAIE Vladimirescu colþ cu narcis.bordea @s-
CU DUª, AC, man.net. Tel 0752- României, conform datelor prezentate recent de Institutul National de Statistica /INS/, serviciile si constructiile
Independenþei, blocul
PARTER, STR. de pe colþ neterminat, 117999 (78385) au avut cea mai mare contributie la cresterea record de 8,8 la suta a produsului intern brut /PIB/, in primul
AVRAM IANCU 18 A, intrare parter, actual semestru. Contributia serviciilor a fost de 3,8 puncte procentuale iar cea a constructiilor de 2,2 puncte
ZONA CASTELUL @
Rombiz. Tel. 0723- Ofer spre procentuale. În perioada de referinta, activitatea in constructii a inregistrat un avans de 33,3 la suta, iar
DE APÃ, VIZAVI DE închiriere spaþiu
547815, 0751-023054 valoarea adaugata in servicii a urcat cu 7,6 la suta. În formarea PIB, serviciile au o pondere de 49,5 la suta,
F A C M A C I A (77942) comercial, 20 mp,
AVICENA. PREÞ industria - 26,5 la suta, impozitele - 12,3 la suta, constructiile - 8,1 la suta si agricultura - 3,6 la suta. Potrivit
zona Dunãrea, grup INS, ponderea constructiilor in PIB are o tendinta de crestere continua, accentuata din 2006 si mai mare in
NEG. TEL 0729- @ Ofer spre sanitar. Tel. 0742-
041924 (75391) închiriere spaþiu 151285, semestrul I 2008 cu 50 la suta fata de perioada 2002-2007.
0788- AGERPRES
comercial, în suprafaþã
@ O F E R 256174 (78427)
SPRE ÎNCHIRIERE construitã de 30 mp,
SPAÞII PRODUCÞIE Splai M. Viteazul, nr. @ Ofer spre
41. Tel. 0740-567457
100 - 100 MP ÎN închiriere teren
H A L Ã (77948)
intravilan, 1200mp,
INDUSTRIALÃ zona Aeroport,
HALÂNGA ÎN @ Ofer spre
S P A T E L E închiriere casã, zona deschidere la stradã
LICEULUI, APÃ, Kiseleff, complet 44ml, carte
CANAL, RACORD renovatã, mobilatã ºi funciarã, cadastru,
980 V. TEL. 0726- utilatã modern, toate PUZ. Preþ neg. Tel.
678211, 0722-500896 facilitãþile, G+F+T+P, 0729-001800
(78035) acces auto, internet, (78442)
electrocasnice noi, AC,
@ O F E R condiþii lux. Preþ 600 @ Ofer spre
SPRE ÎNCHIRIERE euro. Tel 0726-213852
închiriere fost cabi-
S P A Þ I U (77970)
COMERCIAL 102 MP, net medical,
2 GRUPURI @ Ofer spre apartament cu 2
SANITARE, GRESIE, închiriere 50 mp camere, parter, zona
FAIANÞÃ, ZONÃ ÎN amenajat pentru Piaþa Sârbilor, bl.
DEZVOLTARE, BD T. activitãþi comerciale, N7. Preþ 220 euro
VLADIMIRESCU. birouri, etc ºi un neg. Tel. 0763-
TEL. 0745-252013 apartament 3 camere 645309, 0352-
(78030) situat la parter str. Ghe. 808691 (78462)
@ Ofer spre Anghel, nr.60. Tel.
închiriere spaþiu 0742-025932. (78207) @ Ofer spre
depozitare sau închiriere spaþiu
producþie 350 mp la @ Ofer spre comercial, zona
fostul abator, Timiºoarei închiriere la casã 100 Universitatea Ghe.
220 B, birouri, grupuri mp, pentru birouri, b-dul Anghel, str. Traian,
sanitare, vestiar, duº, T. Vladimirescu, 42B, ºi 100 mp. Preþ 250
rampã de descãrcare teren 750 mp, b-dul
acoperitã. Preþ 400 euro/ Timiºoarei, ACR. Preþ
euro. Tel. 0765-
lunã. Tel. 0722-965143 neg. Tel. 0744-627143, 195803, 0788-
(74955) 0252-328328 (78210) 121298 (78467)
14 Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008
@ Vând BMW @ V â n d
320 Coupe, an 2001, Microbuz Mercedes
full option, interior 100 MD, 9 locuri, an
din piele, etc. Preþ 1990, înmatriculat,
neg Tel 0770-747701 stare de funcþionare
(78333) ºi piese de schimb.
Preþ neg. Tel. 0726-
@ Vând BMW 029744 (78199)
320 Coupe, full op-
tion interior piele,
geamuri electrice etc.
@ Vând Audi @ V â n d Preþ 10500 euro neg
DACIA 1310
A3, 1.9TDI, model, BMW, an 1992, E-mail iri_gh86
ARO 2002, climatronic, vopsea originalã, @yahoo.com. Tel VÂND DACIA
faruri, geamuri + 0770-747701 BREAK, AN
ABS, închidere
@ Vând Aro oglinzi + trapã (78335) 2000, ACTE LA
centralizatã, trapã,
244, motor Braºov, electrice, unic ZI, CULOARE
acte la zi, traducere @ Vând BMW
ITP 2009, în stare proprietar. E-mail ALB. PREÞ @ Vând Dacia
@ Vând Dacia
în limba românã, 318, an 1992, culoare @ V â n d
bunã de funcþionare cirica84@yahoo.com. 5200 LEI NEG. 1310L, an 1999, GPL
1310 cu motor 1400,
cu remorcã Padeº servo direcþie, Km negru, full electric, Dacia 1310, an
Tel. 0742-876822 TEL. 0744- an 1985, perfectãomologat, RAR, ITP
1000 kg. Preþ 4000 reali, oglinzi recent adusã în þarã. 1987, culoare roºu,
(78360) 135196, 0746- 2010,
stare de funcþionare. asigurare,
lei. Tel. 0742-977148 electrice. Preþ neg. Preþ 2300 euro. Tel. benzinã+ GPL,
981297 (78241) rovignetã, alarmã,
Preþ 2000 lei neg.
(78195) @ Vând Audi Tel. 0744-318538, 0720-529190 CD player, stare Preþ 450 euro neg,
80, an 1989, 0 7 2 4 - 0 6 7 6 0 0 Tel. 0788-813079,
(78418) @ V Â N D foarte bunã de Tel 0726-321180
înmatriculat RO, mo- (77534) 0732-340218
DACIA 1310 LI, funcþionare. Preþ (78342)
tor 1,6 D, ITP 2010, @ Vând BMW (78123)
AN OCT. 2001, 5300 lei neg. Tel.
cârlig remorcare @ Vând BMW 318 i, an 1993, servo
AUDI 58000 KM, @ Vând Dacia 0 7 4 6 - 0 4 6 9 4 7 @ V â n d
pentru Dacia - 1000 320 i, 150 CP, an total, închidere
CULOARE ROªU 1310 T, an 1998, (78143) Dacia 1310, an
VÂND AUDI lei. Preþ 2950 lei neg. 1992, oglinzi centralizatã, geamuri
IMPERIAL,
Tel. 0746-208540 electrice, închidere + oglinzi electrice, bord cn, benzinã + @ Vând Dacia 1993, faþã spate
A4, AN 2003, S T A R E GPL omologat. Preþ
(78170) centralizatã, servo trapã electricã, 1310 , an 2001, CN4, fãrã taxe
TDI, 1,9 CMC, IMPECABILÃ. 2500 lei. Tel. 0252-
direcþie, ABS, cauciucuri noi,
PREÞ NEG. TEL.
alarmã, GPL, culoare plãtite, meritã
ABS, ESP, 111 326311 (78125)
proiectoare ceaþã, impecabil, recent gri metalizat, radio vãzutã Preþ 2200
CP, 8 AIRBAG- 0729-929597
faruri reglabil elec- adus în þarã (de 4 Cd, taxe la zi, ITP lei Tel 0728-
URI, DUBLU (76829) @ Vând Dacia
BMW tric, computer bord, zile). Preþ 2900 euro 2010, proprietar. Preþ
CLIMATRONIC, 1310, culoare gri 894310 (78346)
jante Al, volan sport neg. Tel. 0720- @ Vând Dacia 5800 lei. Tel. 0788-
GEAMURI ªI @ V Â N D M, linie audio, carkit, metalizat, an 1999, 137302, 0768- @
444563 (78429) 1310L Break, an V â n d
OGLINZI BMW 320, AN recent adus. Preþ GPL omologat, acte 780168 (78228)
1995, stare bunã de la zi. Preþ 4500 lei. Dacia 1300, an
ELECTRICE, 2000, FULL OP- 2850 euro neg. Tel. funcþionare, culoare
TIONS, INCLUSIV 0 7 6 5 - 3 1 8 8 3 3 Tel. 0728-067440 @ Vând Dacia 1979, acte la zi,
JANTE AL, roºu metalizat, km 1310, anul 1995, acte
PIELE, RECENT (77839) (78126) stare bunã, Preþ
ÎNCHIDERE CAMIOANE, reali. Preþ neg. Tel. la zi Preþ 3000 lei neg
ADUS, 150 CP, AUTOUTILITARE, 0 7 4 4 - 6 8 0 0 1 5
1100 neg. E-mail
CENTRALIZATÃ, @ Vând Dacia E - m a i l
JANTE AL, @ Vând BMW MICROBUZE (74442) boboseverin
VOLAN 1310, an 19998. Preþ adrian_cip2000
S T A R E 318i, an 1992, @yahoo.com. Tel
REGLABIL, neg. Tel. 0729- @yahoo.com. Tel
I M P E C A B I L Ã . vopsea originalã, @ V â n d @ Vând Dacia 0745-518964
PROIECTOARE, 993676, 0352- 0744-224918
PREÞ 8250 EURO. AC, trapã, geamuri + Autoutilitarã VW TV 1310, an 1995, stare
421022 (78127) (78328) (78349)
TELEFON, TEL. 0767-954848 oglinzi electrice, Izotermã, an 1995, bunã, piese rezervã.
UNIC (76888) alarmã ºi închidere capacitate cilindricã Preþ neg. Tel. 0721-
PROPRIETAR. centralizatã, jante 1900 cc, perfectã 331807 (74871)
PREÞ 12600 @ V Â N D stare de funcþionare.
AL, ABS,
BMW 520 D, AN Preþ neg. Tel. 0745- @ Vând Dacia
EURO NEG. proiectoare ceaþã.
2001, GEAMURI 528958 (77971) 1310, an 1990, cutie
TEL. 0722- Preþ 2800 euro neg.
ELECTRICE 5 trepte, stare bunã
401974, 0770- Tel. 0752-044424, @ Vând urgent
FAÞÃ - SPARE, de funcþionare. Preþ
573435 (76816) 0723-894391. Microbuz Boxer, an
D U B L U 15 mil. Tel. 0764-
(78067) 2004, culoare alb, 13
CLIMATRONIC, 810887. (78068)
VÂND AUDI + 1 locuri,
JANTE AL, ASC, @ Vând BMW
QUATRO, AN posibilitate @ Vând Dacia
ASR, COMPUTER 525D, an 2001, omologare + 2 loc., 1310, an 1998, GPL,
2003, DUBLU BORD, SENZORI albastru metalizat, tahograf, geamuri culoare viºiniu
CLIMATRONIC, PARCARE, 8 diesel, ABS, ESP, electrice, distribuþie
SRS. ESP, ABS, A I R B A G , AC. Preþ 9600 euro. metalizat. Preþ 1300
schimbatã, km reali
TELEFON, C U L O A R E E - m a i l euro. Tel. 0252-
148000, AC, variante
NAVIGATOR, N E G R U ciobanu.emanuel microbuz 8+1. Preþ 333771 (78087)
FULL ELEC- METALIZAT, RE- @yahoo.com. Tel 12499 euro. Tel.
@ Vând Dacia
TRIC, SERVO C E N T 0766-409009 0722-262624.
ÎNMATRICULAT. (78306) 1310, an 1995. Preþ
TOTAL, (78056)
PREÞ 9500 EURO neg. Tel. 0740-
ÎNCHIDERE @ Vând 3 428255 (78117)
NEG. TEL. 0740- @ Vând BMW
CENTRALIZATÃ, Microbuze, 9 locuri,
689578 (77531) 320 Coupe, an 2001,
AVARIATÃ înmatriculate, AC, @ Vând Dacia
full option, interior oglinzi electrice, Break, injecþie,
PUÞIN FAÞÃ. @ Vând BMW
PREÞ 525 TDS, climã, pi- din piele, etc. Preþ proiectoare, an 2002- culoare alb, an 2000,
AVANTAJOS. lot automat, geamuri neg E-mail fabi_id 2004. Preþ neg/ var. acte la zi, stare bunã
TEL. 0730- electrice. Preþ neg. @yahoo.com. Tel Tel. 0724-452713, de funcþionare. Preþ
Tel. 0743-241493 0 7 7 0 - 7 4 7 7 0 1 0 7 3 1 - 9 9 1 0 4 4 6000 lei. Tel. 0766-
556033 (78308)
(78109) (78332) (78134) 396486 (78121)
Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008 15
VÂND
DAEWOO
MATIZ, AN
2004, TOATE
TAXELE LA
ZI, STARE
FOARTE
BUNÃ DE
FUNCÞIONARE,
41000 KM,
AC, RADIO
CD CU
MAGAZIE,
CULOARE
@ V â n d @ V â n d @ Vând Fiat
VERNIL
Daewoo Cielo, an Daewoo Espero, mo-
METALIZAT. Ulisse, 1,9 TD, an
1996, închidere tor 1495 cmc, an
PREÞ 3500 centralizatã, alarmã,
1995, AC,
1996, AC, VT 2010, servototal, ABS,
EURO NEG. geamuri electrice, servo total, închidere
servo total, jante Al, î n c h i d e r e
TEL. 0722- centralizatã, geamuri
GPL, proiectoare centralizatã,
546824, 0252- ºi oglinzi electrice,
DACIA 1410 DACIA PAPUC DACIA SOLENZA DAEWOO ceaþã, AC, meritã geamuri + oglinzi
taxe la zi, alarmã. Preþ
384103 (77541) vãzutã. Preþ 3300 electrice, SRS,
@ Vând Dacia VÂND DACIA VÂND DAEWOO euro neg. Tel. 0731- 2900 euro neg. Tel.
@ Vând Dacia airbag-uri, recent
1410 Break, an 1996. PAPUC MATIZ, AN 2004, @ V â n d 037150, 0721- 0746-113218
Solenza, an 2004, adus, 6 locuri, verde
Preþ 2500 lei. Tel. DOUBLE CAB UNIC Daewoo Cielo, an 229883 (76814) (78301)
4X4, 1,9 DIE- culoare gri perlat, PROPRIETAR, metalizat, jante
0726-202881 (78154) 2005, benzinã + GPL
SEL, UNIC ITP 2010, 1900 die- 48000 KM, omologat, motor @ V â n d @ V â n d aluminiu, full elec-
PROPRIETAR, sel, geamuri REVIZII LA ZI, Ecotec, 1500 cmc, Daewoo Matiz, an Daewoo Cielo Ex- tric. Preþ 3500 euro
STARE AC, SERVO ecutive, stare
electrice, închidere, euro 3, servo total, 2005, AC, 35000 km neg. Tel. 0730-
FOARTE DIRECÞIE, impecabilã, unic
DACIA LOGAN airbag, unic proiectoare ceaþã, reali, culoare gri 612427, 0731-
BUNÃ, CULOARE
AC, faruri reglabile metalizat, eleron, CD proprietar, revizii
CULOARE proprietar. Preþ 2800 VERDE, BINE 321013 (76955)
@ Vând Dacia ÎNTREÞINUTÃ. electric, VT 06.2009, player, toate taxele la numai la Daewoo
VERDE euro. Tel. 0720-
Logan, an 2004, PREÞ 3500 baterie nouã, zi, alarmã, închidere Craiova, an 2002. @ Vând Fiat
CAMELEON, 355353. (78058)
76000 km, închidere
TRATAMENT EURO. TEL. cauciucuri noi. Preþ centralizatã. Preþ Preþ 3700 euro. Tel. Brava, motor 1,4
centralizatã, geamuri
METABOND, 0724-292308. neg. Tel. 0731- 4000 euro neg. Tel. 0744-284475 cmc, an 1996, VT
electrice, carte ser- @ Vând Dacia (77493) 251681. (78065) 0252-324387, 0746- (78466)
AN 2004, 80000 2010, sero total,
vice, impecabilã. Preþ Solenza, an 2004,
KM. PREÞ
104380 (78104)
neg. Tel. 0765- motor 1,4 MPI + VÂND @ V â n d ABS, închidere
NEG. TEL.
436364, 0727- DAEWOO Daewoo Espero, an @ V â n d centralizatã,
0746-231020
GPL omologat, acte
730010. (76858) (74861) CIELO EXECU- 1997, 1800 cmc, full Daewoo Cielo, an FIAT geamuri ºi oglinzi
la zi, proprietar. Preþ TIVE, AN 2005, options, stare foarte 2004, închidere
@ Vând Fiat electrice, airbag,
@ Vând Dacia @ V Â N D 3300 euro neg. Tel. AC, GEAMURI bunã, culoare centralizatã, alarmã,
Logan, 1,4 Mpi, full DACIA PAPUC, 5 0740-472842, 0788- Doblo JTD, an 2005, carte service, taxe la
ELECTRICE, metalizatã, urgent. servo total, unic
option, 2005, AC, LOCURI, AN 2000, CULOARE GRI. Preþ neg. Tel. 0746- proprietar. Preþ 4800 88000 km reali. Preþ zi. Preþ avantajos.
319960 (78119) Tel. 0730-556033
viºiniu metalizat. Preþ STARE DE TEL 0745- 909076, 0770- euro neg. Tel. 0721- neg. Tel. 0742-
6200 euro neg. E-mail FUNCÞIONARE @ 252013 997447 (78094) 965009 (78260) 497099 (78169) (78274)
Vând Dacia
strinoiu @yahoo.com. FOARTE BUNÃ.
Tel 0721-703982 PREÞ NEG. TEL Solenza, 1,4 MPI, an
(78310) 0723-882650 (76959) 2004, ITP 2010,
consum redus,
@ Vând Dacia @ Vând Dacia
Logan 1,5 DCI, euro Papuc, 2 locuri, anvelope noi, CD
3, diesel, 70000 km carosatã aluminiu, player, stare perfectã
reali, alarmã + omologat, an 1998, de funcþionare. Preþ
închidere centralizatã, benzinã, carburaþie. 3350 euro neg. Tel.
MP3 Panasonic, carte Preþ 1600 euro neg.
Tel. 0788-363702
0753-701220
service Dacia, culoare
roºu, cauciucuri noi. (78116) (78330)
Preþ 5300 euro. Tel.
@ Vând Dacia
0766-704282 (78471) Papuc 2 , Double cab,
an 2005, 1,9 D, 4x4, DACIA SUPER-
suprastructurat, stare NOVA
foarte bunã, culoare
DACIA NOVA albã. Preþ neg. Tel. @ Vând Dacia
0788-112434, 0747-
@ Vând Dacia 305719 (78392) Supernova Confort,
Nova GTI, culoare an 2002, 60000 km,
alb, an 2000, perfectã @ Vând Dacia foarte bine
stare de funcþionare, Papuc 2 locuri, ITP întreþinutã, MP3,
acte la zi, multiple 2009, acoperit fibrã,
carkit, VT 2010. Preþ
îmbunãtãþiri. Preþ neg. VT 2009, asigurare.
Tel. 0747-936281 Preþ neg. Tel. 0722- neg. Tel. 0723-
(78157) 682873 (78470) 559079 (78147)
16 Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008

@ Vând Ford @ Vând Ford @ Vând Ford @ V â n d @ V Â N D


VÂND
Fiesta, an 1997, AC, Escort Combi, an Hyundai Elantra MAªINÃ DE
Mondeo, model VT 2009, servo total, UTILAJE
1995, 1.8 diesel, limuzinã, an 2006, AGRICOLE: ERBICIDAT 300 MERCEDES
FORD Haion, an 1994, 1,8 ABS, închidere climã, geamuri ºi full options, 60000 TRACTOR, LITRI. PREÞ 2900
TD, full electric, centralizatã, geamuri
@ V Â N D electrice, SRS, 2
oglinzi electrice, km, stare impecabilã. PLUG, LEI. TEL. 0742- @ V â n d
AC, ABS, SRS, mahon. Preþ 2300 Preþ neg. Tel. 0726- SEMÃNÃTOARE 692963 (76825) Mercedes C180
FORD TRANSIT, airbg-uri, carte ser-
airbag, alarmã, re- vice. Preþ 2700 euro euro. Tel. 0720- 431765 (78113) GRÂU, Avangard, full op-
AN 1997, DIESEL @ Vând tractor
cent adusã din Aus- neg. Tel. 0788- 529190 (78455) SEMÃNÃTOARE tions, capacitate
B U S PORUMB, U650, plug PP3,
tria, culoare albastru 410655, 0732- 1998 cmc, benzinã,
SEMIÎNÃLÞAT. 340289 (78296) @ Vând Ford DISC, CULTI- semãnãtoare porumb,
PREÞ 5000 indigo metalizat. an 12.2000. Preþ
Mondeo Ghia, motor VATOR, stare bunã de
EURO. TEL. Preþ 1900 euro neg. @ Vând Ford 2000 TDCI, an 2002,
LANCIA REMORCÃ, 12000 euro neg. Tel.
funcþionare. Preþ neg.
0742-692963 Tel. 0730-612427, Fiesta, model 2000, 160000 km bord, MAªINÃ DE 0762-293505.
@ Vând urgent Tel. 0723-599117,
1,3 benzinã, 105000 climatronic, VT 2010, ÎMPRêTIAT (78069)
(76823) 0731-321013 km, carte service, Lancia Kappa TDI, 0770-896057
130 cp, servo direcþie, ÎNGRêÃMINTE, (78097)
(76892) airbag, ABS, turelã, an 1998, climatronic, MAªINÃ DE @ V â n d
@ V Â N D linie audio, stare servo frânã, ABS, alarmã, 4 geamuri ERBICIDAT. @ Vând tractor Mercedes E 200,
FORD FIESTA, @ Vând Ford impecabilã. Preþ neg. î n c h i d e r e electrice, ABS, 2
centralizatã, geamuri
PREÞ NEG. U650 + disc, stare motor 2000, an
AN 1998, EURO 2, Fiesta, an 2000, euro Tel. 0721-902229 airbag-uri, închidere TEL. 0722-
+ oglinzi electrice, bunã de funcþionare + 1997, 196000, VT
D I E S E L , 3, culoare albastru, (78303) centralizatã, servo, 546824, 0252- plug ºi remorcã. Preþ 2009, 136 CP, servo
CONSUM 5,5%, SRS, airbag-uri, carte computer de bord, 384103
consum 5%, 2 @ Vând Ford service, taxe la zi, 22000 neg. Tel. 0352- total, ABS, închidere
70000 KM, ABS, Mondeo 1.8 TD, an consum 6% (77543)
airbag-uri, servo, alarmã, ESP, 408790, 0752- centralizatã,
SRS, 2 AIRBAG- fab 1995, euro 2, motorinã, stare
cauciucuri ºi baterie înmatriculatã recent VÂND MAªINI 913035 (78132) geamuri ºi oglinzi
URI, SERVO TO- pompã de motorinã e x c e l e n t ã ,
noi, stare defectã, adus din RO, jante aliaj, com- UTILAJE electrice, SRS, 6
TAL. PREÞ 2300 înmatriculatã RO, @ V â n d
ireproºabilã. Preþ Germania. Preþ 1250 puter bord, culoare AGRICOLE airbag-uri, carte ser-
EURO. TEL. ITP 2009. Preþ 3250 COMBINE, semãnãtoare SUP 15,
2500 euro neg. Tel. euro neg . E-mail gri metalizatã. Preþ euro neg. Tel. 0743- vice, ESP,
0730-556040, SEMÃNÃTORI, fabricatã la Piatra
danutz_yv86@yahoo.com. neg. Tel. 0720- neînmatriculat, stare
0788-263137 0722-289103 138268 (78136) COSITORI 2 Neamþ, folositã un
Tel. 0748 - 392647 529190 (78461) foarte bunã de
(76827) (78095) (78321) TAMBURI, singur sezon,
MOTOCOSITORI, perfectã stare pentru funcþionare. Preþ
INSTALAÞII grâu, orz, ovãz, 6000 euro. Tel.
MAªINI DE lucernã, etc. Preþ neg. 0788-410655, 0732-
HYUNDAI IERBICIDARE, Tel. 0730-010320 340289 (78293)
AGRICOLE
PLUGURI, (78163)
@ V â n d PRESE DE @ V â n d
VÂND
Hyundai Terracon, an BALOTAT, @ Vând trac- Mercedes Vito 108
2004, geamuri + COMBINÃ TANC DE tor Fiat 445, perfect. cdi, 6 locuri+marfã,
oglinzi electrice, DE RÃCIRE, Preþ neg. Tel. 0768- ABS, EBD, EDC,
î n c h i d e r e RECOLTAT WINDROVER 584219 (78172)
centralizatã, CU MASA 4 M, ESP, GPS, vopsea
PÃIOASE.
climatronic, tapiþerie MIC DE @ Vând 2 orig. înmatriculat,
PREÞ NEG.
piele, jante aluminiu, ÎMPRêTIAT tractoare U 445 cu Preþ 8300 E-mail
TEL. 0722- AZOT, ETC. cristics2000
recent adus. Preþ cabinã, stare perfectã
546824, 0252- TEL. 0740- @yahoo.com. Tel
11000 euro neg. Tel. + utilaje. Preþ neg.
0740-206621. 384103 206621, 0740- Tel. 0764-448654 0724-381193
(78062) (77544) 111457 (77867) (78469) (78327)
Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008 17
@ Vând Opel
Corsa B, an 1995,
motor 1,4i, închidere
centralizatã, 2
airbag-uri, servo to-
tal, trapã, cârlig
remorcare, 155000
km reali, culoare
originalã, recent
adusã. Preþ 2350
euro neg. Tel. 0720-
006460, 0743-
248016 (76900)

@ Vând Opel
Agila, 1000 cmc,
benzinã, an 2001, @ Vând Opel @ Vând Opel
AC, 2 airbag-uri, Astra, 1,7 TDI, an Astra, an 1995, 1,6
ABS, ESP, geamuri 1997, unic proprietar, benzinã, AC,
+ oglinzi electrice, geamuri + oglinzi geamuri + oglinzi
linie audio, servo to- electrice, trapã electrice, închidere
tal, taxe la zi, ITP electricã, scaune centralizatã, turelã,
2010, alarmã, încãlzite, ABS, 2
recent adusã. Preþ
a i r b a g - u r i ,
geamuri fumurii, 2600 euro neg. Tel.
proiectoare ceaþã,
consum 4%, jante 0740-206621.
cârlig remorcare, re-
noi Mg, radio CD. (78060)
cent adusã, stare
Preþ 4700 euro neg. impecabilã. Preþ 3300
Tel. 0252-342557, euro neg. Tel. 0745-
@ Vând Opel
Vând Opel 0745-254178, 0730- 807235 (77845) Kadett, an 1987,
@ V Â N D @ V Â N D @
1600 cmc, diesel,
OPEL CORSA, AN Corsa, an 1994, 1,2 580662 (77522)
OPEL CARA- 1999, MOTOR 1,0 benzinã, recent adus. @ Vând Opel 4,5 - 5% consum,
NISSAN OPEL
VAN, AN 2000, CMC, EURO 3, Preþ 1800 euro + 160 @ Vând Opel Vectra 1,6 berlinã, an stere de
CONSUM 5%, 4 euro taxa. Tel. 0730- Vectra, an 1995, euro 1997, AC, 2 airbag- funcþionare foarte
@ V â n d @ V Â N D EURO 3,
OPEL VECTRA, AN UªI, 2 AIRBAG- 937500 (76881) 2, ABS, servo uri, ABS, geamuri + bunã, înmatriculat
Nissan Almera, an 1992, TRAPÃ, CULOARE ALB, URI, CULOARE direcþie, trapã, oglinzi electrice,
@ Vând Opel RO, taxe la zi ,
fab 1996, 120000 O G L I N Z I G E A M U R I ROªIE. PREÞ 2700 neînmatriculat. Preþ scaune reglabile, linie
ELECTRICE, Astra, an 1994, 1,6 audio, vopsea
meritã vãzutã. Preþ
km , nr roºii EURO. TEL. 0788- euro neg. Tel. 0724-
Î N C H I D E R E ELECTRICE, benzinã, recent adus, originalã, tapiþerie 1000 euro neg. Tel.
v a l a b i l e CENTRALIZATÃ, 263137, 0730-556040 culoare viºiniu. Preþ 116787 (77833)
TA P I Þ E R I E pluº. Preþ neg. Tel. 0720-228891,
02.10.2008, adus ITP 2008, ABS, (76828) 2350 euro neg + 280
CULOARE GRI @ Vând Opel 0745-805346 0729-806405
din Germania. E- PLUª, 1,4 DTI euro taxa. Tel. 0730-
PETROL, MOTOR @ Vând Opel Astra Caravan 1,6, (77849) (78091)
mail danutz_yv86 1,8, BENZINÃ, (DIESEL). PREÞ 937500 (76886)
Zafira, an 2002, motor motor ecotec
@yahoo.com. Preþ P R O P R I E TA R .
5000 EURO. TEL. 2000 D, înmatriculat, @ Vând Opel benzinã, trapã, servo
@ Vând Opel @ Vând Opel
1780 neg. Tel PREÞ 2000 EURO Vectra diesel, 172000 Astra, an 1995,
NEG. TEL. 0770- taxe la zi. Preþ 7800 Astra, an 1994, oglinzi total, închidere
0742-692963 km, 1995 cmc, motor 1400 cmc,
0748-392647 746228, 0729-654399 euro neg. Tel. 0730- electrice, cauciucuri centralizatã, ABS, an
(78319) (78253) (76824) 937500 (76872) noi, jante aliaj, recent climatronic, full elec- euro 2, Caravan,
1995, recent adusã, tric, ABS, MP3,
adusã Germania, servo culoare alb, 2
stare impecabilã, comenzi volan,
direcþie, scaune airbag-uri,
reglabile, culoare linie audio, oglinzi î n c h i d e r e
metalizatã originalã, reglabile, faruri ºi centralizatã, recent
î n c h i d e r e
stare de funcþionare scaune reglabile. adus, an 2000, airbag- centralizatã. Preþ
impecabilã. Preþ neg. Preþ neg. Tel. 0741- uri. Preþ neg/var. Tel. 2000 euro neg. Tel.
Tel. 0748-193200 625565, 0733- 0745-311713. 0766-265335
(76894) 044146 (77841) (78059) (78115)
18 Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008
@ Vând Opel @ Vând Opel
Vectra B, motor 1.6, Astra, motor 1,6, an
an 1997, închidere 1994, 112800 km,
centralizatã, trapã, AC, servo total,
servo, 2 airbag-uri, î n c h i d e r e
ABS, carte service la centralizatã, geamuri
zi, distribuþie electrice, carte ser-
schimbatã, 130000 vice, alarmã. Preþ
km, DVD, jante Al, 4 2500 euro neg. Tel.
roþi de schimb, taxa 0728-186675
600 euro. Preþ 3700 (78272)
euro. Tel. 0749- @ Vând Opel
259698 (78130) Astra Caravan, motor
@ Vând Opel 1,7 DTI, an 2003,
climatronic, VT
Astra, 1,7 CDTI, an
2010, 75 CP, servo
2003, euro 4,
total, ABS, închidere
înmatriculat, 80 CP,
centralizatã, geamuri
AC, ABS, comenzi
ºi oglinzi electrice,
volan, 8 airbag-uri,
SRS, 6 airbag, carte
radio CD. Preþ neg.
service, taxe la zi,
Tel. 0751-211570
alarmã, ESP, jante
(78141) Mg, linie audio JVC,
@ Vând Opel folie geam omologat.
Omega, perfectã stare Preþ 6500 euro. Tel.
de funcþionare, recent 0788-410655, 0732-
adusã, an 1996, dublu 340289 (78287)
climatronic, scaune ºi @ Vând Opel Astra
geamuri electrice, din 1993,
ABS, airbag, nr. înmatriculat. Pret
valabile. Preþ neg. Tel. 2900 euro. Tel:0740-
0747-936281 (78161) 380693
@ Vând Opel @ Vând Opel
Astra, an 1999, Astra, an 1993,
vopsea originalã, full HatchBack, albastru
electric, AC, jante AL, indigo, 4 uºi, trapã,
faruri ceaþã, ABS, jante Mg, funcþionare
computer bord. Preþ foarte bunã, recent
4700 euro neg. Tel. adus, taxã 200 euro.
0752-044424 (78238) Preþ 1700 euro neg.
Tel 0768-786282,
@ Vând Opel 0744-523506
Vectra B, an 1996,
climã, geamuri @ Vând Opel
electrice, servo total, Astra 17DTI, an
închidere centralizatã, 2001, înmatriculat
jante aliaj. Preþ 3600 RO, full option, acte
euro neg. Tel. 0788- la zi. Preþ 6000 euro
915243, 0728- neg. Tel 0731-
651028 (78262) 781095 (78305)

@ Vând Opel @ Vând Opel


Astra, motor 1,6, an Astra H, 2006,
10.1995, 152000 km, înmatriculat,1,7 cdti,
AC, servo total, ABS, Euro 4. E-mail panes
închidere centralizatã,
@acasa.ro. Tel 0743-
116705 (78337)
geamuri ºi oglinzi
electrice, 2 airbag-uri. @ Vând Opel
Preþ 3500 euro neg. Astra G 2.0 dtl, 16v,
Tel. 0721-366408 an 2001, geamuri
(78267) electrice, AC, 4
airbag, înscrisã
@ Vând Opel recent, acte la zi, Preþ
Astra, motor 1,6, an 6400 euro, variante
2001, 161000 km, AC, mai ieftine. Tel 0770-
VT 2010, 85 CP, servo 691373 (78348)
total, ABS, închidere
@ Vând Opel
centralizatã, geamuri
Astra H, 2006,
ºi oglinzi electrice, 4
1 , 7 c d t i ,
airbag-uri, carte ser- înmatriculatã, euro 4
vice, taxe la zi. Preþ E-mail panes
6300 e uro neg. Tel. @acasa.ro. Tel 0743-
0746-026533 (78270) 116705 (78353)
Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008 19
@ V â n d @ V â n d @ Vând VW
Renault Super 5, Renault Laguna 2, Golf 5, an 2005,
1600 diesel, consum an 2003, motor 1,9 metalizat, parktronic,
VW
5%, ITP 2009, fãrã D, 120 CP, oglinzi faruri ceaþã ºi oglinzi
ruginã, pornire la electrice ºi încãlzite, @ Cedez con- electrice, jante
cheie. Preþ 900 euro. scaune electrice, tract leasing VW magneziu, geamuri
Tel. 0728-189690 senzori ploaie ºi Polo, an 2008, fumuri omologate,
(78092) computer bord, volan
parcare, tapiþerie climatronic, ABS,
reglabil ºi scaune, km
piele, carte service. î n c h i d e r e
@ V â n d reali, accept orice
Preþ 9000 euro neg. centralizatã, geamuri
Renault Laguna, 1,6 verificare. Preþ neg.
16V, an 2000, recent Tel. 0788-112434, ºi oglinzi electrice,
Tel. 0770-793165.
înmatriculat, ABS, 0747305719 volan reglabil, 4 (78066)
CD, climatronic, 4 (78390) airbag-uri, motor 1,2
airbag-uri, geamuri benzinã. Tel. 0740- @ Vând VW
@ V â n d 242464 (76830) Jetta, 2006, 1,6i, euro
electrice, cauciucuri
Renault Safrane, an 4, 33000km, E-mail
noi, comenzi volan,
1993, full electric, @ Vând VW panes @acasa.ro. Tel
baterie nouã, 128000
nr. de Franþa. Preþ Golf III, 1,8i, an 0743-116705 (78352)
km, consumabile noi,
faruri electrice,
avantajos. Tel. 1994, climã, geamuri
cotierã, vopsea 0 7 2 9 - 5 5 3 8 8 8 electrice faþã - spate, @ Vând VW
oglinzi electrice, Passat, an 1999, lovit
originalã, CD, (78457)
î n c h i d e r e partea stângã aripã,
î n c h i d e r e capotã, semiaripã,
centralizatã, linie au-
centralizatã, 128000
dio, recent adusã, masca de faþã. parbriz.
km. Preþ 5300 euro/
RULOTE, servo total, culoare Preþ 2000 euro. Tel.
var auto. Tel. 0744- 0745-415930 (78107)
REMORCI originalã metalizatã,
649845 (78139)
consum 6%, cârlig @ Vând VW
@ V â n d @ Vând rulotã remorcare. Preþ 2750 Golf III Combi, an
Renault Laguna, an 6 persoane, aragaz, euro neg. Tel. 0720- 1995, benzinã, oglinzi
1997, numere Suedia frigider, wc 006460, 0743- electrice, volan
Break, full options, ecologic, încãlzire 248016 (76895) reglabil, servo total,
cârlig remorcare, pe gaz, anvelope recent adusã
perfectã stare. Preþ noi, cort, @ Vând VW Germania, euro 2,
3000 euro. Tel. 0727- n e î n m a t r i c u l a t ã . Golf III, 1,6 i, an nerulatã în þarã. Preþ
620415 (78145) Preþ neg/var. Tel. 1993, euro 2, 5+1 2100 euro neg. Tel.
0 7 2 4 - 1 1 6 7 8 7 trepte, închidere 0740-633380 (78149)
@ V â n d centralizatã, servo
(77835)
Renault Megane, an direcþie, trapã, faruri @ Vând VW
2000, full option, 1,6 @ V â n d reglabil electric, Passat, 1,9 TDI, an
I, impecabil, recent proiectoare ceaþã, 1997, alarmã,
remorcã auto Timiº
adus Franþa, acte închidere, geamuri +
@ Vând Opel @ Vând Peu- @ V â n d 350, AC, carte scaun ºofer reglabil,
valabile, Preþ 4200 oglinzi electrice,
Astra G 1,7 DTI an geot 106, an 1994, Peugeot 307, 2,0 i, an identitate ºi numere oglinzi electrice,
euro neg E-mail ABS, AC, 4 airbag-
2001, înmatriculat 1,2 benzinã, recent 2001, 90500 km, ITP RENAULT noi, în perfectã stare linie audio, 6% uri, jante, ITP 2010.
RO, geamuri electrice adus. Preþ 1800 euro 2010, full electric, a d i m e x x de funcþionare. Preþ consum, volan
VÂND @yahoo.com. Tel Preþ 6000 euro. Tel.
cu folie, oglinzi + taxa 160 euro. Tel. climã, înmatriculat, 1500 lei. Tel. 0728- reglabil, recent
RENAULT 0752-461289 0788-027456 (78151)
electrice, faruri 0730-937500 cutie automatã 636089. (78071) adusã, nerulatã RO.
electrice, jante AL, (76876) Tiptronic. Preþ 6750 SYMBOL NOU, (78326) Preþ 2550 euro neg. @ Vând VW
AC, taxe la euro neg/ var. Tel. FULL OP- Tel. 0788-025552 Passat, motor 1,9, an
zi(asigurare @ Vând Peu- 0 7 2 3 - 0 5 6 1 8 2 . TIONS, MO- @ V â n d
(77837) 1999, 240000 km,
rovigneta), ITP 2010 geot 307 SW HDI, (78063) TOR 1,4 MPI, Renault Megane
SEAT climatronic, VT 2009,
Tel 0731-781095 2000 cmc, 136 cp, 75 CP, AN 2008, limuzinã, 10/2003, @ Vând VW 1250 CP, servo total,
(78355) înmatriculatã @ V â n d 297 KM. PREÞ euro 4, 1,6i,
@ Vând Seat Golf 4, an 2001, ABS, închidere
ianuarie 2006, 35500 Peugeot 306, motor 8.600 NEG. 51000km E-mail
Toledo, an 1993, acte ABS, AC, încãlzire centralizatã, geamuri
@ Vând Opel km , full options. Preþ 1.6, km 164000, TEL. 0751- panes @acasa.ro. Tel
în regulã, recent scaune, cutie ºi oglinzi electrice,
Vectra, an 1993, 4 x 14500 euro neg. Tel. înscris în România E- 299779, 0744- 0743-116705 a u t o m a t ã , SRS, airbag, carte
adusã, geamuri
4, 2.0 i, recent adusã 0 7 2 3 - 3 1 1 9 6 4 . mail blondunl 519301 (78036) (78350) înmatriculat. Preþ service, taxe la zi,
în þarã. Preþ 1700 @yahoo.com. Tel electrice, servo
(78057
euro. Tel. 0720- 0726-321165 (78298) @ Vând sau @ V â n d direcþie, ABS, motor 6300 euro neg. Tel. alarmã, ESP, numere
529190 (78456) )@ Vând Peu- schimb Renault Clio, Renault Laguna II 1.6,k benzinã, 0 7 3 0 - 6 1 2 2 4 1 Franþa, puþin lovitã
@ V â n d consum 6%, taxã (77843) faþã stânga. Preþ 2200
geot 307 SW, an 1,5 DCI, 57000 km 1.9 dci, 120 cp, 2002,
Peugeot 206, înmatriculare 270 euro neg. Tel. 0745-
2004, 2.0 HDI, 110 reali, full electric, full 6+1, geamuri
motorinã, consum euro. Preþ neg. Tel. @ Vând VW 415930 (78279)
CP, culoare negru, redus, an 2004, servo, jante aliaj, +oglinzi electrice
PEUGEOT 0 7 5 1 - 9 2 0 1 1 0 Golf 4, 1,9 TDI,
climã, radio CD, 6 înmatriculat E-mail impecabilã, an 2002- încãlzite, scaune
airbag, pilot automat, r e p r e z e n t a t i v u l 2003, climã. Preþ (77539) motorinã, an 2002, @ Vând VW
@ V Â N D încãlzite, AC, ABS, carte service, Sharan, an 1996, mo-
PEUGEOT 206, 1,4 ABS, ESP, vedere @yahoo.com. Tel 4700 euro neg. Tel. ESP, carkit, senzori
panoramã, volan 0767-531939 (78356) 0755-149884. înmatriculat RO, tor 2000 benzinã,
H D I , de parcare, tapiþerie
ÎNMATRICULAT, reglabil, bord (78070) climatronic, 4 consum 7-8 % , 4
piele cu plus,10
AN 2003, climatizat. Preþ neg. @ V â n d SKODA geamuri electrice , geamuri el, 2 airbag,
@ V â n d airbag-uri, volan oglinzi electrice, servo
GEAMURI ELEC- Tel. 0721-221971, Peugeot 106, 1.0i, total,
TRICE, ABS, AC, Renault Megane reglabil, jante aliaj, @ Vând Skoda ABS, ESP, 6 airbag- centralizatã, CD,
0747-952503 consum 4%, 1994,
ÎNCHIDERE negru, jante Al, limuzinã, 10/2003, comenzi volan, 147 Octavia, 1,9 TDI, full uri, jante aliaj 16,
(78281) turelã, faruri el. E-
CENTRA LIZATÃ, impecabil, adus re- euro 4, 1,6i adus din 000 km reali, culoare options, nr. NN, proprietar, stare
4 AIRBAGURI. @ V â n d cent, Preþ 1400 euro Germania E-mail albã, 4 cauciucuri impecabilã, taxe la zi. impecabilã. Preþ mail ciprian_george
PREÞ 4200 EURO Peugeot 206, consum E-mail cristics2000 panes @acasa.ro. Tel iarna, etc. Preþ 7500 Preþ 9400 euro neg. 7700 euro neg. Tel. 2222@yahoo.com.
NEG. TEL 0788- 4,5. Pret 4600 neg. @yahoo.com. Tel 0743-116705 euro neg. Tel 0788 - Tel. 0730-588850 0 7 4 5 - 8 0 7 2 3 5 Tel 0752-499445
335960 (78259) Tel:0740-380693. 0724-381193 (78361) (78338) 427716 (78359) (78111) (77847) (78300)
20 Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008

La Titu va fi construit un centru de


testare Renault
Târgoviste, 17 sep /Agerpres/ - La Titu vor incepe,
VÂNZÃRI joi, lucrarile de constructie ale unui centru de testare
auto apartinând firmei Renault Technologie
VÂND
Roumanie, unde vor fi incercate masini, piese si
SCUTERE
APRILIA, subansamble fabricate de producatorul auto francez,
YAMAHA, centrul urmând a fi construit pe amplasamentul unei
PEUGEOT, unitati militare dezafectate. La ceremonia de
PIAGGIO, ETC inaugurare a lucrarilor de constructie au fost invitati
ªI PIESE DE
presedintele Traian Basescu si premierul Calin
SCHIMB. PREÞ
NEG. TEL. Popescu Tariceanu. Primarul orasului Titu, Ilie Dinu,
0740-206621, considera ca prin constructia acestui centru de testare
0746-051883 auto, in urmatorii ani, Titu va deveni un oras prosper,
(77859) cunoscut in intreaga Europa. El a mai spus ca in Titu
@ Vând scuter somajul va disparea, deoarece noul centru Renault
Gillera DNA, an va crea, pâna la sfârsitul anului 2009, câteva sute de
2002, capacitate 185 locuri de munca, urmând ca la finele investitiei, in
cmc, cu bord elec- 2012, sa-si gaseasca de lucru aici peste 2.000 de
tronic, cu acte în
regulã. Preþ neg. Tel. persoane. ‘’Constructia centrului Renault are un efect
0742-779816 benefic si pe piata imobiliara, pretul la apartamente
(78187) si terenuri crescând simtitor. În plus si bugetul
orasului Titu va avea mult de câstigat. Numai prin
@ V â n d
motocicletã Royal semnarea autorizatiei de constructie a centrului
200, chopper, 3000 Renault, au venit 1,2 milioane de euro, suma care
km, indicator treaptã reprezinta bugetul orasului pe patru-cinci ani’’, a
vitezã ºi nivel precizat primarul Dinu. Lucrarile de investitie la
benzinã, idealã pentru
centrul Renault de la Titu se vor ridica la 450 milioane
începãtori si nu
numai. Preþ 6200 ron. de euro.
@ Vând VW @ Vând VW E-mail onyay96 AGERPRES
Golf 3, 1,8i, an 1994, Golf Limuzinã, 1.9 @yahoo.com. Tel
albastru metal, jante TD, an 1994, recent 0745-162172
15, muzica, 2xairbag, adus. Preþ 2400 euro. CUMPÃRÃRI (78294)
electrice, turelã, cen- Tel. 0720-529190
tral. Preþ 1900 euro E- (78458) @
mail cristics2000 C U M P Ã R
@yahoo.com. Tel VÂNZÃRI P O M P Ã
0724/381193 (78329) INJECÞIE
CUMPÃRÃRI @ Vând piese C L A S I C Ã
@ Vând VW
Golf 3, 1.9 diesel, @ Cumpãr Ford Mondeo turbo PENTRU OPEL
1993,.4 uºi, gri metal, platformã sau peridoc diesel, model 1994. OMEGA 2.5 TD.
recent adus, Preþ 2000 pentru transport barcã Preþ neg. Tel. 0721- OFER PREÞUL
euro, taxã 300 E-mail pneumaticã uºoarã,
796344. (78064) PIEÞEI. TEL
cristics2000 lungime 3 metri, în
@yahoo.com. Tel stare perfectã @ V â n d
0742-868025,
0724-381193 (78331) preferabil din 0 7 8 8 - 4 0 4 3 11
aluminiu ºi motor Dacia pentru piese
@ Vând VW barcã, 4 cai, perfectã schimb. Preþ neg.
(76965)
Jetta, 2006, euro 4, stare. Tel. 0732- Tel. 0723-219414 @ Cumpãr
1,6i E-mail panes 034500 (78089)
(78152) sistemul GPL care
@acasa.ro. Tel 0743-
116705 (78339) @ Cumpãr este în plus pentru
autoturism diesel, @ Vând orice
injecþie faþã de
@ Vând VW consum foarte mic, piesã Opel Kadett,
Passat 2 diesel 1.6 an anii 1996-2002, în carburaþie E-mail
Vectra, Astra,
1988, în stare de rate, fãrã bãnci. Ofer gigi_0705
Omega, Calibra,
funcþionare Preþ neg 600 -7000 euro. Tel. @yahoo.com. Tel
Tel 0752-227913 0746-208037 (78181) Ford, Renault,
0726-321180
(78343) Citroen, Peugeot,
@ Cumpãr (78424)
Daewoo: aripi,
@ Vând VW orice maºinã, benzinar
Passat Combi, motor sau diesel, defecte sau capote, faruri, @ Cumpãr
VR 6, 2,8 i, full piele, avariate, ne/ scaune, anii (1980 - aer condiþionat
climatronic, full elec- înmatriculate, dupã pentru Logan sau
2008). Tel. 0723-
tric. Preþ 3000 euro. anul 1990 pentru,
Tel. 0720-529190 piese. Tel. 0723- 667872, 0745- climã. Tel 0726-
(78419) 667872. (78255) 584999 (78256) 321180 (78468)
Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008 21

DE INTERES GENERAL

Prima ninsoare in Retezat


Deva, 17 sep /Agerpres/ - Vremea friguroasa a facut ca in Masivul Retezat sa
cada, miercuri, primii fulgi de zapada din aceasta toamna, ninsoarea fiind
semnalata la cota de 2.000 de metri, in zona lacurilor glaciare Zanoaga si Bucura.
“Prima ninsoare a cazut la cota de 2.000 de metri. Zapada nu s-a prins inca,
deoarece pamântul este destul de cald, dar ne asteptam sa mai cada ninsori si in
urmatoarele ore. Temperaturile in zonele refugiilor Zanoaga si Bucura sunt destul
de scazute, este ceata, iar la altitudini mai joase ploua marunt”, a declarat seful
Serviciului Public Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean. Cât priveste Masivul
Parâng, acesta era invaluit in ceata, dar nu ninsese inca la cota 2.000, a afirmat
seful Salvamont Petrosani, Dumitru Bârlida. Sezonul de permanenta al
salvamontistilor pe traseele deschise in perioada de vara se va incheia in
urmatoarele zile la refugiile Bucura, Poiana Pelegii si Bucura. În perioada
urmatoare, vor fi deschise insa altele, in pregatirea sezonului rece, pentru
asigurarea turistilor care vor sosi la schi, in iarna. Aceste puncte de permanenta
vor functiona in statiunile de schi Râusor, Straja si Parâng. La rândul, jandarmii
montani au informat, miercuri, ca sunt pregatiti de interventii pe munte, alaturi
de salvamontisti, in Retezat fiind deschise posturile Jandarmeriei de la Nucsoara
si Câmpu lui Neag. “Le recomandam turistilor sa se echipeze cu haine groase si
bocanci potriviti pentru munte, mai ales ca vremea se poate schimba brusc, dintr-
un moment in altul. În cazul aparitiei unor evenimente nedorite le stam la
dispozitie la numarul de urgenta 112”, a precizat purtatorul de cuvânt al
Jandarmeriei Hunedoara, lt. Zamfir Guran. În prezent, numarul turistilor este
foarte mic din cauza vremii umede si reci.
AGERPRES

Primariile trebuie sa se implice in reabilitarea


cladirilor publice degradate
Bucuresti, 17 sep /Agerpres/ - Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Locuintelor va obliga proprietarii care detin cladiri publice degradate, cu risc
de prabusire, aflate in clasa I de risc seismic, sa le consolideze, potrivit unui
proiect de Ordonanta care prevede obligativitatea consolidarii acestor cladiri in
termen de doi ani. “Nu ne putem juca cu viata oamenilor. Aceste cladiri apartin
fie de primarii, fie de proprietari, fie sunt revendicate. Indiferent cine este
proprietarul, acesta va trebui ca, in termen de doi ani de la notificare, sa reabiliteze
cladirea, altfel va primi sanctiuni de ordin financiar sau penal, in cazul in care
se intâmpla accidente ce afecteaza trecatorii”, a spus Laszlo Borbely, care a
vizitat doua astfel de cladiri situate pe Calea Grivitei. Ministrul a anuntat ca
acele cladiri neconsolidate vor putea fi expropriate. De asemenea, Borbely a
precizat ca proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru stabilirea de masuri speciale
pentru reducerea riscului de prabusire a unor cladiri de interes public va intra in
circa doua saptamâni pe masa Guvernului. Potrivit proiectului, vor fi inventariate
cladirile publice degradate, va fi realizata notificarea proprietarilor, care vor
trebui sa faca apoi expertizarea tehnica si in termen de doi ani sa consolideze
aceste cladiri. Potrivit Ordonantei, primariile vor inventaria si notifica
proprietarii, sau vor expropria respectivele imobile in cazul in care proprietarii
nu respecta legea, iar proprietarii vor expertiza cladirile, si le vor reabilita. Sub
incidenta proiectului de Ordonanta nu intra cladirile aflate in patrimoniul istoric
si cladirile de locuit din clasa I de risc seismic, al caror statut este reglementat
de alte acte normative
AGERPRES
22 Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008
@ Vând Play- @ V â n d
Station 2, una manetã, frigider Arctic 55-61-
card memorie, 6 jocuri 87 în stare foarte bunã
originale+10dvd de funcþionare. Preþ
filme, Preþ 200 ron E- 200 lei neg. Tel.
mail floras55 0729-892498.
@yahoo.com. Tel (78307)
0726-918684 (78364)
@ V â n d
@ Vând boxe congelator Arctic 4
noi, pentru sonorizãri
sertare, calorifer elec-
sau audiþii, 400W/buc,
tric 20 elemenþi ulei,
marca Poweraudio,
NOKIA Cumpãrãri difuzoare Poweraudio
perfectã stare
funcþionare. Preþ 400
HP-15s ºi Pa-d52, Preþ
@ Vând Nokia @ Cumpãr 850 lei/buc, Tel 0755- lei ºi 200 lei. Tel.
1112 ,nou, orice telefoane mobile 091563 (78369) 0352-801201 dupã
reþea, stand by 5 noi, second-hand, orele 18,00. (78344)
zile, li-ion, husã @ Vând antenã
chiar ºi defecte.
LG parabolicã. Preþ neg. @ Vând vitrine
ºi încãrcãtor. E- Preþ neg. Tel. 0723- frigorifice verticale,
Tel. 0252-317660
@ Vând tel. LG m a i l 856454. (78309) (78425) orizontale faþã-spate.
U8360 ºi Nokia 2610 pogoranclaudia Preþ neg. Tel. 0744-
defecte. Preþ neg. E- @yahoo.com. Tel 60631 3, 0352-
mail sorin7stefan 0770-736163 401513, 0352-
@yahoo.com. Tel (78378) 407296. (78358)
0352-808659 (78436)
@ V â n d
maºinã de spãlat
ALTE automatã marca
LUXOR nefolositã,
MOTOROLA MODELE
Preþ 550 ron E-mail
@ Vând DVD
@ Vând 3 tel. @ Vând telefon c a t i o n _ b 7 5
cu subwoffer ºi 5 @ Vând utilaje @yahoo.com. Tel
Motorola v6, Sagem Zapp LG 525i, sateliþi, Preþ 150 ron frigorifice, vitrine 0788-089455 (78372)
myx-511, Vodafone stand-by 4-5 zile. E-mail floras55 verticale, orizontale,
225, Preþ 250 ron E-
mail floras55
Preþ 50 lei. Tel. @yahoo.com. Tel faþã - spate. Preþ neg. @ V â n d
@yahoo.com. Tel 0767-157635 0726-918684 Tel. 0744-606313, frigider, ladã
0726-918684 (78393) (78345) (78363) 0352-401513 (75783) frigorificã p entru
magazin aproape noi
în garanþie. Preþ neg.
Tel. 0740-070207,
0720-529190
(78463)

CUMPÃRÃRI

@ Cumpãr
expresor cafea prefer
SAECO. Preþ neg.
Tel. 0742-348258
(78438)
@ Vând P4 @ V â n d
Intel de 1,8 MHz, încãrcãtor laptop,
HDD 160 Gb, 512 nou. Preþ 70 lei. Tel.
VÂNZÃRI CUMPÃRÃRI
Mb- Ram, monitor 0767-157635 (78347)
@ V â n d 17", sistem boxe, @ Cumpãr
@ Vând moni-
Pentium III 500 placã video 128, componente calcula-
tor CRT, marca Xerox
MHz, 128 RAM, 8,4 DVD-RW, CD-RW, tor, plãci video, HDD,
17'. Preþ 200 lei E-
Gb HDD, monitor, tastaturã, mouse, memorii, etc. Tel.
mail ovidiu_202002
jocuri, muzicã. Preþ microfon ºi Web @yahoo.com. Tel 0252-333413, 0723-
3,9 mil. lei. Tel. Cam. Preþ 600 lei. Tel. 0721-835530 (78367) 663086 (78044)
0252-333413, 0723- 0740-105929.
663086 (78043) (78318) @ Vând sistem
P4, video 256,
@ Vând AMD procesor Barton 2,5,
@ Vând AMD REPARAÞII -
2500 +, Hdd 80 gb, 1 HDD 80 Gb. Preþ 600 DIVERSE
Duron 700Mhz, Hdd
Gb DRAM, DVDRW lei neg . Tel. 0252-
40Gb, 320 RAM,
+ DVD Asus, placa 333771. (78403) @ Rezolv orice
GForce2, mouse, problemã în
video Ati 128 Mb,
tastatura, monitor @ V â n d d o m e n i u l
camerã Web + ,moni-
15. Preþ 300 ron E- tor Philips ºi LCD memorii, hard-disc, calculatoarelor la
mail b_kosmin 19", în garanþie, placã de bazã cu sau domiciliul clientului.
@yahoo.com. Tel sistem audio 2.1. Preþ fãrã procesor, cu Tel. 0252-333413,
0752-485120 1200 lei. Tel. 0728- probã. Preþ neg. Tel. 0 7 2 3 - 6 6 3 0 8 6
(78283) 860370. (78323) 0252-317660 (78422) (78042)
Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008 23
@ Vând drujbã @ VÂND 58
sigilatã (neformatatã) CAPRE. PREÞ
italianã marca Britech, NEG. TEL. 0749-
lama 40 cm. Preþ neg. 188987 (76987)
Tel. 0252-316989. @ Vând ouã de
(78384) gãinã, raþã ºi gâscã
proaspete, de þarã. Preþ
avantajos. E-mail
MOBILIER p o g o r a n a
@yahoo.com. Tel
VÂND 2 @ V â n d @ V â n d @ Vând 35
0726-161759 (78374)
@ Vând sobã dozator bere 2 capete, plute în comuna
ªIFONIERE ªI boxpaleþi lemn ºi
de teracotã din @ Vând porc dozator suc 5 capete. Ilovãþ sat Ilovãþ. Preþ
BIBLIOTECÃ dozator suc 5 capete,
demolare + feroneria 150 kg de rasã Preþ Preþ neg. Tel. 0744- neg. Tel. 0748-
ANIMALE DE GOSPODÃREªTI (o sobã ºi jumãtate) TOATE CU
1000 ron Tel 0252- 606313, 0352- dozator bere 2 357769. (78410)
COMPANIE CORPURI
maro deschis. Preþ 500 314819 (78380) capete. Preþ neg. Tel.
@ Vând 20 mc SUPRAPUSE, 401513 (75782)
@ D R E S A J lemn pentru foc lei. Tel. 0741-084453 CANAPEA CU 0744-606313, 0352-
CANIN. PREÞ fasonat. Preþ 150 lei / (78375) DOUÃ FOTOLII
@ Vând 2
401513, 0352-
NEG. TEL. 0746- mc. Tel. 0768-994459 ªI DOUÃ cãrucioare copil mic.
CUMPÃRÃRI
128716 (76834) (78173) MÃSUÞE LA SPORT-TURISM Preþ 160 lei. Tel. 407296. (78362)
PREÞ 0352-404291. @ Cumpãr
@ V Â N D @ Vând cazan @ V â n d
MAªINI ªI CONVENABIL. @ Vând ºalupã (78304) sobã emailatã pe
C Ã Þ E I de þuicã, 80 l, în UTILAJE dotatã cu paturi, panouri solare, lemne, stare de
CIOBÃNESC GER- TEL. 0252-
perfectã stare, cupru + toaletã, canapele, @ V â n d instalaþie completã funcþionare. Tel.
MAN (LUP) CU oalã 50 l din aluminiu. VÂND ABRIC 316130, 0740-
bucãtãrie, punte 8 mp, plapumã de mãtase, pentru apã caldã, 0252-311209, dupã
PEDIGREE DIN Preþ neg. Tel. 0726- DE FASONAT 159080 (74848)
confecþionatã din fibrã culoare muºtar, cu 2 ora 18 (78223)
PÃRINÞI DE 185767 (78220) LEMNE. PREÞ producþie Grecia.
@ Vând colþar de sticlã, motorinã, feþe, nouã, nefolositã.
EXPOZIÞIE CU NEG. TEL. 0722- de sufragerie + fotoliu, consum 9-10 l / orã. Preþ 100 lei. Tel. Preþ 2000 euro. Tel. @ Cumpãr
@ V â n d
C A L I F I C AT I V E 546824, 0252- colþarul este Preþ 16000 euro neg. 0 3 5 2 - 8 0 2 9 9 3 0788-112434, 0747- Betonierã. Tel. 0753-
EXCELENT centralã pe lemn cu
1. 384103 (77545) extensibil, stare foarte Tel. 0252-313762 (78354) 305719 (78388) 123781. (78413)
PREÞ NEG. TEL. gazeificare, 40 kw, (78192)
Vigas. montatã în anul bunã. Preþ 1000 lei
0746-128716 (76843) VÂND MOARÃ
2007 E-mail neg. Tel. 0352-411417 @ Vând ºalupã ANUNT DE MEDIU
DE FURAJE CU
@ Vând pui p i c i o r u s _ v a lentin (76884) ºi motor de barcã
CIOCÃNELE.
@yahoo.com. Tel
Ciobãnesc Românesc PREÞ NEG. @ Vând pat cu Tomos, 19 CP. Preþ SC SASHA4CAR SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin,
0722-510886 (78389)
Mioritic cu pedigree TEL. 0722- ladã din mobilã 15000 euro 1400 lei. Aleea Narciselor, nr. 1, bl. D2, sc. 3, ap. 43, solicitã
ºi carnet de sãnãtate, 546824, 0252- Tel. 0252-313762
@ Vând 2 Drobeta, bibliotecã cu autorizaþia de mediu, eliberatã de cãtre Agenþia
www.canisa. 384103 (77546) (78193)
butoaie de 350 L ºi 100 3 rafturi, servantã, TV
pietrelealbe.ro. Tel. pentru Protecþia Mediului pentru activitatea :
L în perfectã stare. Preþ @ color Orion, birou cu
0788-202825, 0747- V Â N D comerþ cu deºeuri feroase ºi neferoase la punctul
300 lei. Tel. 0728- M A C A R A fotoliu, butelie
305419 (78386) galbenã, stare bunã. de lucru din Dr. Tr. Severin, str. Traian, nr. 216.
636089. (78405) PIVOTANTA 2
Preþ foarte convenabil. TONETE- Eventualele contestaþii sau sugestii se pot depune
@ Vând cazan TONE. PREÞ NEG. CHIOªCURI
Tel. 0741-030105, la sediul APM Mehedinþi din str. Bãile Romane,
de þuicã, 80 l, în TEL. 0726-745592
0770-704490 (78235)
COLECÞII, perfectã stare, cupru + (78021) @ Vând chioºc nr. 3, Dr. Tr. Severin, jud Mehedinþi, tel. 0252-
oalã 50 l din aluminiu. @ Vând mobilã PVC cu suprafaþã de 320396
ANTICHITÃÞI @ Vând presã
Preþ neg. Tel. 0726- dormitor, mobilã 2/2,5. Garanþie 9 ani.
struguri nouã. Preþ E-mail costy_7_solo
@ V â n d 185767 (78453) sufragerie, 3 ºifoniere,
400. Tel. 0352-
colecþie de filatelie 3 paturi duble. Preþ @yahoo.com. Tel
compusã din 2 @ V â n d 330371. (78052) neg. Tel. 0726- 0743-232418 (78292)
clasoare cu timbre centralã termicã pe 029744. (78261)
@ V â n d
strãine ºi româneºti lemne, Mackconfort
storcãtoare noi de
unele vechi de 20 de 25KW, nefolositã. Preþ @ Vând mobilã
neg. Tel. 0724-056461 struguri. Preþ 400. Tel.
ani. Rog seriozitate tip bibliotecã compusã VESTIMENTAÞIE-
(78465) 0352-330371. din 4 corpuri cu
din partea celor ÎNCÃLÞÃMINTE
(78053) comodã Tv ºi mãsuþã
interesaþi. Preþ neg. E- @ Cetãþean
cafea. Preþ avantajos. @ Vând pantofi @ CETÃÞEAN @ Intelectual
mail s.bota @ Vând aparat
Tel. 0722-484252, bãrbat noi nr. 43, ITALIAN 75 ANI educat doresc german 58/178 cautã
@personal.ro. Tel de sudura, prevãzut (ARÃT MAI
0727-994688. marcã Germanã partenerã plãcutã,
0352-808659 INSTRUMENTE pentru 220/380 V, T Â N Ã R ) , partenerã, preferabil
(78379) ºtanþat antistres. Preþ subþiricã, maxim 40
(78439) MUZICALE transportabil pe roþi. S A N Ã T O S , tânãrã( studentã ),
120 lei . Tel. 0252- ani, peste 1,60 m,
Preþ 800 lei neg. Tel. PREZENTABIL, calitãþi morale, suplã.
@ V â n d 0768-994459 (78178) @ Vând ieftin 2 311209 dupã ora
ÎNALT 1,70 M, pentru prietenie/
acordeon rusesc marca comode TV, în stare 18,00 (78222) Ofer sprijin moral ºi eventual cãsãtorie.
P E N S I O N AT,
Bereozca. Preþ neg. @ Vând 2 bunã ºi birou model NEALCOOLIC, material. Exclus Mã descurc în limba
FUNERARE Tel. 0729-993676, compresoare noi nou . Preþ neg. Tel. CARACTER BUN, profesionistele. Nu românã. Tel 0252-
0770-794155. (78325) rãcire pe ulei, capaci- 0 7 2 0 - 6 8 4 5 4 9. C U rãspund la beep. Tel 338667 (78046)
@ Vând loc de (78400) A PA R TA M E N T
tate butelie 50L. Preþ ALTE DOMENII 0723-950335, 0720-
veci în Cimitirul CAUT DOAMNÃ @ T â n ã r
Ortodox. Preþ 5000 250 euro /bucata Tel. P E N T R U 163721 (76832)
VÂND CASÃ DE senzual, brunet, 25
lei. Tel. 0723-364404 0742-120120. R E L A Þ I E
BANI, ani, 1,75, nu beau, nu
(77924) MATERIALE DE (78351) PRODUSE DURABILÃ. TEL. @ D o m n
CONSTRUCÞII, GREUTATE 1,5 0743-963049 fumez, sunt dornic de
AGRICOLE serios, 59 ani, titrat,
@ Vând 2 INSTALAÞII @ Vând maºinã TONE, (78037) o relaþie serioasã cu o
prezentabil, doresc sã doamnã sau
locuri ºi acces la de cusut Singer foarte VÂND STUPI DIMENSIUNI
@ Doamnã, cunosc doamnã 53 - domniºoarã între 24
culoar dintr-un cavou @ Vând þiglã veche. Rog ºi ofer DE ALBINE - 20 ÎNÃLÞIME 1,5
53 ani, caut domn 58 ani, prezentabilã, ºi 25 ani. Cod. Petre.
în sector 5 în Leu, solzi ºi plãci seriozitate. Preþ neg. BUCÃÞI. PREÞ M, LÃÞIME 0,70
serios, titrat, tandru,
Cimitirul Ortodox. azbociment. Preþ neg. E-mail s.bota NEG. TEL. 0722- M. PREÞ NEG. fãrã obligaþii. Tel. Tel. 0752-024911,
stabil financiar,
Preþ neg. Tel. 0252- Tel. 0788-256180. @personal.ro. Tel 546824, 0252- TEL. 0743- pentru o relaþie. Cod 0766-396457 dupã 0742-178701.
314819. (78313) (78417) 0352-808659 (78381) 384103 (77542) 235399 (78028) Mariana (78365) orele 18,00. (77648) (78366)
24 Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008
@ Absolventã
Facultate de ªtiinþe
Juridice ºi Adminis-
OFERTE
trative, profil drept
@ Angajez a d m i n i s t r a t i v,
vânzãtor / vânzãtoare posesoare permis de
pentru magazin conducere cat. B, so-
alimentar. Tel. 0729- licit angajare, rog
152635 (75011) seriozitate. Tel. 0753-
272519. (78334)
@ Societate
comercialã angajeazã @ Profesionist
personal pentru bar. categoriile B+E,
Tel. 0745-259942, C+E, D+E, cu atestat
0770-769029 profesional solicit
(76495) angajare. Tel. 0744-
634708. (78340)
@ Societate
comercialã angajeazã @ ªofer cu
muncitori / atestat profesional
m u n c i t o a r e categoria B, solicit
necalificaþi pentru angajare sau plata la
înþelegere, cursã
spãlat geamuri auto.
transport intern ºi
Tel. 0723-010157
internaþional. tel.
(76805)
0745-834263.
@ A n g a j e z (78373)
vânzãtor / vânzãtoare
@ Absolventã
magazin mobilã,
a Facultãþii de Litere,
cunoºtinþe evidenþã
cu autorizaþie de
primarã constituie un
traducãtor în curs de
avantaj. Tel. 0744-
aprobare, solicit
830031, 0765 -
colaborare part-time
263026 (77993)
cu un birou de
@ Caut femeie traduceri pentru
pentru menaj ºi efectuarea de
bucãtãrie. Ofer traduceri din limba
salariu motivant. Tel. românã în limba
0 7 4 7 - 0 4 2 0 0 4 englezã ºi viceversa.
(78047) E-mail anca_bluesky
@yahoo.com. Tel
@ Angajãm 0 7 4 0 - 2 7 3 2 2 1
barman-ospãtar cu (78377)
sau fãrã experienþã.
Tel. 0723-142002 @ Tânãr 35 ani
(78072) posesor permis
conducere cat. B,C,E,
@ A n g a j e z iniþiat în construcþii,
coafezã cu zugrãveli, fier beton,
experienþã. Relaþii la solicit angajare,
tel. 0729-854160, preferabil ºofer. Tel.
0747-312548 0770-701101, 0352-
(78076) 418347. (78391)

@ Doamnã cu
experienþã caut copil
pentru îngrijire, pro-
CERERI gram 8 sau 4 ore, nu
@ Absolventa conteazã vârsta. Tel.
0731-373224.
2008 a Facultãþii de
(78395)
Litere, traducãtor în
curs de autorizare @ Caut loc de
pentru limba englezã, muncã magazin
solicit colaborare î n c ã l þ ã m i n t e ,
part-time cu un birou babysitter pentru
de traduceri. E-mail copii de peste 5 ani.
a n c a _ b l u e s k y Tel. 0740-691322.
@yahoo.com. Tel (78423)
0740-273221
(78276) @ Doamnã 55
ani, doresc sã mã
@ Caut loc de angajez, vânzãtoare la
munca, dar sunt un magazin Second -
minorã. E-mail Hand sau chioºc
a.lumy @yahoo.com. alimentar - pâine. Tel.
Tel 0764-238277 0 7 3 2 - 1 8 7 4 9 7
(78311) (78444)
Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008 25
26 Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008

Peste 207 milioane euro pentru dezvoltarea activitatilor


turistice si micro-intreprinderilor in zone rurale

Bucuresti, 17 sep /Agerpres/ - Fermierii români vor putea


depune proiecte, incepând de joi, pe doua noi masuri din
Programul National de Dezvoltare Rurala dedicate dezvoltarii
micro-intreprinderilor si activitatilor turistice, fondurilor
europene alocate pentru aceste masuri depasind 207 milioane
euro, potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale. Prima sesiune de cereri de proiecte pentru masurile 312
‘Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi’ si
313 ‘Încurajarea activitatilor turistice’ se va derula in perioada
18 septembrie - 30 octombrie 2008. Potrivit MADR, fondurile
disponibile pentru masura 312 sunt de 98,85 milioane euro, iar
pentru masura 313 depasesc 108,8 milioane euro. Suma maxima
nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui
proiect in cadrul acestor masuri este de 200.000 euro. Persoanele
interesate pot obtine mai multe informatii, inclusiv Ghidul
Solicitantului aferent fiecarei masuri de la Oficiile Judetene de
Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, precum si pe site-
urile www.madr.ro si www.apdrp.ro. Depunerea proiectelor se
va face la sediile Oficiilor Judetene de Plati pentru Dezvoltare
Rurala si Pescuit, solicitantul urmând sa indeplineasca criteriile
de conformitate si eligibilitate mentionate in Ghidul
Solicitantului corespunzator fiecarei masuri.
AGERPRES
Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008 27
28 Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008

TIMP LIBER
Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008 29

FEMINA
30 Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008

1. TALON COMANDÃ PENTRU


ANUNÞ REPETAT - minim 4
apariþii
TALON PENTRU ANUNÞURI PERSOANE FIZICE TIP ANUNÞ (se bifeazã tipul dorit):
(EXCEPTÂND RUBRICA PRESTÃRI SERVICII) Anunþ simplu - 1,50 lei /apariþie
TEXT (CU MAJUSCULE): Anunþ majuscule -2,00 lei /apariþie
______________________________________________________________________ Anunþ chenar - 2,50 lei /apariþie
______________________________________________________________________________________ Anunþ negativ - 3,00 lei /apariþie
________________________________________________________________________________________ Pentru anunþuri mai mari de 25 de cuvinte preþul se dubleazã.
Anunþurile ce depãºesc 40 de cuvinte se calculeazã
_______________________________________________________________________ conform tarifelor de la MARE PUBLICITATE.
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ PREÞURILE SUNT VALABILE PÂNÃ LA 31.12.2008,
______________________________________________________________________ NU SE POT ÎNLOCUI SAU MODIFICA
TEL.
___________________________________________________________________________________ ANUNÞURILE ÎN PERIOADA CONTRACTATÃ.
_________________________________________________________________________________________ CALCUL PREÞ ANUNÞ:
ATENÞIE! ACEST TALON SE COMPLETEAZÃ _____________X ____apariþii =______________lei
ªI SE DEPUNE NUMAI LA REDACÞIE. Achitat cu bon nr. _____________din___________

Numele _______________________Prenumele _______________________Semnãtura __________________

DATA
DE
APARITIE

Chioºcuri unde se pot depune TALON VALABIL ÎN PERIOADA 19,09.2008 - 30.09.2008


taloanele pentru anunþuri O SINGURÃ
2. TALON GRATUIT ANUNÞ APARIÞIE
gratuite: SIMPLU persoane fizice MAXIM
17. Str. Criºan - Liceul Decebal 25 DE C U V I N T E
DROBETA TR.-SEVERIN 18. Str. Criºan colþ cu Pãcii
01. Piaþa MEVA
02. B-dul Cerna (lângã PECO)
19. T. Vladimirescu colþ cu str. M.
Eminescu, Chioºc ASIDOR,
AT E N Þ I E - P E TA L O N S E C O M P L E T E A Z Ã U N S I N G U R A N U N Þ !
20. B-dul T. Vladimirescu colþ cu str. A.
03. Str. Smârdan colþ cu Str. Saligny, Chioºc ASIDOR Numele ________________________ Prenumele ____________________________________________________
Calomfirescu 21. Bulevard T. Vladimirescu colþ cu 1
Decembrie 1918 Adresa _______________________________________________________________________________________
04. Str. Criºan (în Crihala, lângã Intim )
05. Autogarã
22. str. Horia colþ cu Piaþa Mircea Telefon ______________ Localitatea _________________________________ Semnãtura __________________
06. Complex “Central” (informatii care sunt confidenþiale, nu se publicã, dar obligatoriu trebuie completate)
07. Chioºc RODIPET, la ªc. Gen. nr. 2
STREHAIA
Taloanele pentru anunþuri gratuite se ATENÞIE! TALOANELE INCOMPLETE NU SUNT PUBLICATE. Nr.542
Nr.542
08. Chioºc RODIPET, str. Cicero
depun la chioºcul RODIPET din centrul
09. Chioºc RODIPET Stomatologie
oraºului
TEXT(MAXIM 25 DE CUVINTE): ________________________________________________________________
10. Splai M. Viteazul colþ cu Criºan _______________________________________________________________________________________________

VALABIL PÂNÃ LA 30.09.2008


ORªOVA
11. Chioºc RODIPET Spitalul Judeþean
12. Chioºc RODIPET, Dunãrea
Taloanele se depun la chioºcul _______________________________________________________________________________________________
Asidor, lângã Piaþa 1800. _______________________________________________________________________________________________
13. Chioºc Str. Traian (vizavi de
ALTE LOCALITÃÞI
CEC) Ta l o a n e l e p e n t r u a n u n þ u r i Preþ(unde este cazul) __________________________Telefon: ___________________________________________
14. Chioºc Piaþa Centralã gratuite se trimit prin poºtã pe Codul (numai pentru rubrica Matrimoniale) _________________Rubrica____________________________________
15. Chioºc Rodipet - Carpaþi adresa redacþiei.
16.Chioºc T. Vladimirescu cu Anunþurile sunt gratuite în limita a 25 de cuvinte. Nerespectarea acestei condiþii duce la NEPUBLICAREA anunþului!
Independenþei
Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008 31
32 Piaþa severineanã 19.09-22.09.2008

www.piataseverineana.ro