Sunteți pe pagina 1din 32

Piaþa severineanã 03.10-06.10.

2008 1

www.piataseverineana.ro
2 Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008

piataseverineana.
www.

ro
Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008 3
@ Aduc nisip, @ Executãm
balast, pãmânt veg- lucrãri interior - ex-
etal, sorturi. terior, rigips, glet, TRANSPORT
Evacuez moloz, lavabilã, polistiren,
pãmânt ºi mobilier. tencuialã, gresie, @ Transport
Tel. 0722-895023, faianþã, parchet. materiale de
0352-805283 Tel. 0755-934031 construcþii (nisip,
(79818) (79840) balast, sorturi, etc)
ºi lemn de foc cu
@ Executãm autobasculanta
CUMPÃR lucrãri finisaje de Raba Irak, la
FARMACIE înaltã calitate la ELECTRICE-
comandã. Ofer
ÎN DROBETA apartamente, vile, ELECTRONICE seriozitate. Tel.
TURNU spaþii comerciale. @ Reparaþii 0 7 4 2 - 1 9 1 0 0 1
SEVERIN. Garantãm seriozitate maºini de spãlat au- (79820)
ºi respectarea tomate cu piese de
VÂND PUI DE TEL. 0730- @ Familie,
termenelor de import la domiciliul @ Efectuez @ Cãutãm
STRUÞI, 177616 execuþie. Tel. 0729- clientului în tot transport marfã cu cautã spre îngrijire
instalator pentru
REPRODUCÃTORI (80279) 574525 (79822) bãtrân sau bãtrânã, în ALTE DOMENII
ªI INCUBA- judeþul Mehedinþi, autoutilitarã Fiat vederea obþinerii de reparaþii la subsolul
Ducato, 3,5 t,
TOR @ I n s t a l a t o r deþin ºi aduc la locuinþã. Rog unei scãri de bloc. @ E x e c u t
sarcinã utilã 1,8 t,
PERFORMANT. montez ºi repar comandã piese. Tel. seriozitate. E-mail Tel. 0726-705660, cadastru ºi intabulare
volum 14 mc. Tel. în cartea funciarã la
TEL. 0722- instalaþii sanitare ºi 0 7 2 7 - 7 4 7 9 1 0 , dan.ciortan
0721-544144, 0352-408246 preþuri minime. Tel.
741768 termice de toate 0 7 7 0 - 9 6 4 2 9 0 @yahgoo.com. Tel.
0743-891821 0723-388109 (80079) 0723-332890 (79821)
(77004) tipurile la preþuri (79828)
(79823) (79953)
mici. Tel. 0751- @ E x e c u t
VÂND @ D o a m n ã documentaþii tehnice
581557 (79827) @ Efectuez @ Doamnã
AFACERE LA FOTO-VIDEO- serioasã, 2 copii, cadastrale ºi intabulãri
CONSTRUCÞII, @ Execut
t r a n s p o r t serioasã, cãsãtoritã,
CHEIE ÎN
AUDIO sãptãmânal Italia ºi 34 ani, 2 copii, doresc sã fac în cartea funciarã
TÂRGUL AMENAJÃRI, lucrãri de interioare, pentru case,
INSTALAÞII Spania la adresele doresc sã fac curãþenie. Rog ºi apartamente ºi
AUTO tencuit, rigips, @ Filmãri curãþenie. Rog ºi ofer seriozitate. Tel. terenuri.
VETERANI, gresie, faianþã, video ºi foto pentru dorite. Preþuri neg. Preþuri
@ Echipã ofer seriozitate. Tel. minime. Tel. 0352-
CU CHIOªC zugrãveli, instalaþie fiecare moment im- Tel. 0754-270285
specializatã, 0 7 2 9 - 3 1 4 8 4 2 0 7 2 9 - 3 1 4 8 4 2 800160, 0729-960787,
TERMOPAN electricã. Tel. 0746- portant din viaþa ta (79859) (82561)
executã lucrãri de 971213 (79829) (80061) 0252-325409 (79824)
COMPLET
amenajãri interioare nunta, cununie,
UTILAT,
TERASÃ ºi exterioare, @ E x e c u t ã botez. Tel. 0727-
CERERI
ACOPERITÃ tâmplãrie de lemn lucrãri de rigips, 949491 (79819)
CU SETURI masiv, uºi ºi lavabilã, glet, @ Primesc
BERÃRIE. ferestre. E-mail. faianþã, parchet, oferte pentru
PREÞ 350 MIL roby_pbd@yahoo.com. instalaþii electrice, MEDITAÞII- executare proiect de
NEG. TEL. Preþ neg. Tel. 0746- de orice fel, TRADUCERI spãlãtorie auto, rog
0720-371951. 224669, 0746- tencuieli. Tel. 0744-
(80213) @ Profesoarã seriozitate. Relaþii
243824 (79826) 170285 (79830)
cu experienþã meditez la telefon 0744-
elevi la limba 681143 (80028)
Românã ºi limba
Craiova, al doilea oraº cu Englezã, orice nivel.
Preþ 15 lei / orã. Tel.
acces gratuit la internet 0766-349053 (79825)

@ Persoanã
Craiova va deveni al doilea oras din tara, dupa Azuga, cu autorizatã cu rezultate
acces gratuit la internet. Primarul Antonie Solomon a anuntat în performanþa
ca, în curând, Craiova va pasi într-o alta era, aceea a Wi-Fi-ului. ºcolarã, pregãtesc
elevi, clasele I - IV
“Purtam negocieri cu o companie irlandeza, lider în domeniu, pentru concursurile
specializata pe acest tip de servicii - freehotspot.com. Dorim sa ºcolare în timpul
obtinem costuri minime de instalare si întretinere pentru semestrului cât ºi în
municipalitate, dar eficienta maxima pentru utilizatori”, a declarat vacanþã. Preþ 20 lei /
ºedinþã. Tel. 0731-
primarul Antonie Solomon. Potrivit acestuia, într-o prima faza,
321185 (80117)
se vor crea 50 de puncte de acces gratuit, care vor acoperi toate
parcurile publice din Craiova. În felul acesta, Bania ar ajunge
rapid al doilea oras din România cu acces gratuit la internet,
MENAJ-
primul fiind Azuga. “Este vorba despre un serviciu care va ÎNTREÞINERE
permite municipalitatii sa promoveze orasul, actiunile ce sunt
derulate de Primaria Craiova. În acelasi timp, dorim sa le oferim @ C a u t
acces gratuit la internet în spatiul public atât craiovenilor, cât si
femeie pentru
îngrijire bãtrân,
utilizatorilor business si turistilor care viziteaza sau tranziteaza
zona Crihala. Tel.
Craiova” 0252-328409,
0748-212906
AGERPRES
(79858)
4 Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008

REPARAÞII

Execut lucrãri de Execut lucrãri de


interioare, rigips, gresie, faianþã, SERVICII
tencuit, rigips,
gresie, faianþã,
zugrãveli +
parchet, lavabilã, glet
ºi instalaþii electrice
DIVERSE
instalaþii de orice fel, montaj
electrice uºi, tencuieli PROFESOARÃ CU
Relaþii la tel EXPERIENÞÃ,
0746-971213 Tel: 0744-170285 MEDITEZ ELEVI LA
LIMBA ROMÂNÃ ªI
LIMBA ENGLEZÃ,
EXECUT DOCUMENTAÞII Instalator Execut lucrãri ORICE NIVEL. PREÞ
TEHNICE CADASTRALE ªI montez ºi repar interior, exterior, 15 LEI / ORÃ
INTABULÃRI ÎN CARTEA
FUNCIARÃ pentru case,
instalaþii rigips, glet, lavabilã, Tel. 0766-349053
apartamente ºi terenuri. sanitare de polistiren, parchet,
PREÞURI MINIME toate tipurile tencuieli, ºape, etc.
Tel: 0352-800160, Preþ neg
0729-960787, Tel: 0751-581557 Tel: 0755-934031
0252-325409.
Executãm lucrãri Echipã specializatã,
finisaje de înaltã calitate executãm lucrãri de
la apartamente, vile, amenajãri interioare,
spaþii comerciale. gresie, faianþã, izolaþii
Garantãm seriozitate ºi termice, tâmplãrie
respectarea termenilor lemn masiv. Preþ
de execuþie negociabil.

Tel. 0729-574525 Tel. 0746-224669,


0746-243824

Efectuez transport
marfã cu autoutilitarã
IMPORTANT!
Fiat Ducato 3,5 T,
sarcina utilã 1,8 T, Toate anunþurile de la rubrica
volum 14 mc
Tel: 0721-544144,
Afaceri - Servicii sunt cu platã
0743-891821 ºi se achitã la sediul Piaþa
TRANSPORT MATERIALE CONSTRUCÞII (NISIP,
BALAST, SORTURI, ETC) CU AUTOBASCULANTÃ
Severineanã din str. Traian Persoanã autorizatã cu rezultate în
performanþa ºcolarã, pregãtesc elevi,
RABA IRAK 16 TONE LA COMANDÃ SI DE LEMN FOC.
OFER SERIOZITATE
nr. 46. clasele I - IV pentru concursurile ºcolare
în timpul semestrului cât ºi în vacanþã.
Preþ 20 lei / ºedinþã.
TEL: 0742 - 191001 Tel. 0731-321185

Efectuez transport sãptãmânal Italia ºi CUMPÃR FIER VECHI, ASIGURÃM


Spania la adresele dorite. TRANSPORTUL ªI DEBITAREA.
PREÞURI NEGOCIABILE
Preþuri negociabile Tel: 0754-270285 TEL: 0742-868025, 0744-194001
Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008 5
@ V â n d
garsonierã, conf. 1,
et. 1, îmbunãtãþiri,
gresie, faianþã, uºã
metalicã, zona
Biserica de Carton.
Preþ neg. Tel. 0741-
301803 (79891)
@ V â n d
garsonierã cf I, zona
@ V â n d Hotel Traian,
VÂND garsonierã Aleea ultramodernã,
GARSONIERÃ, Nuferilor, bl. L1, spaþioasã. Preþ
CONF. I, sc. 1, et. 2, conf. 2, 43000 euro neg. E-
MICI complet mobilatã ºi m a i l
ÎMBUNÃTÃÞIRI, utilatã, G+F+T, uºã cosmin_andrei32
STR. metalicã exterior ºi @yahoo.com. Tel.
DR. TR. TOPOLNIÞEI, baie. Preþ 600 mil 0745-310443
SEVERIN NR. 15, neg. Tel. 0753- (79996)
PARTER, BL. 506918, 0748-
VÂND G1. PREÞ @ V â n d
GARSONIERÃ 937599 (76903)
27000 EURO garsonierã, conf. 2, @ V â n d Vând apartament 1
CU O NEG. TEL. @ V â n d hol, baie, uºã garsonierã, conf. 2,
CAMERÃ.
camerã, g+f+t+p+
0252-392610, garsonierã 2 metalicã, izolaþie uºã metalicã, hol, ORªOVA
PREÞ AC, terasã închisã,
0252-394191 c a m e r e , termicã, G+F+P+T, baie, cãldurã,
FOARTE (78474) VÂND et. 4, Spl. M.Viteazu
decomandatã, hol, Aleea Nuferilor, nr. G+F+P+T, multiple
AVANTAJOS. GARSONIERÃ, cu Crisan, bloc
baie, et 4, bl G2, 14, bl. L1, sc. 2, et. îmbunãtãþiri, Aleea
TEL. 0747- @ V â n d CONF. REDUS, apartamente. Preþ
zona Autogarã, str. 2, ap. 34. Preþ 65000 Nuferilor, bl. L1, sc. ÎN ORªOVA,
497675, 0252- garsonierã, conf I,
Petre Sergescu, nr. lei. Tel. 0761- 2, ap. 34. Preþ STR. DR. TR. 122000 neg. Tel
325601 zona Bazar
(78840) 1, stare bunã, fãrã 453245 (80014) 65000 lei. Tel. BUJORULUI, SEVERIN 0766-538830,
Crihala, Bd
probleme cu 0727-294712, NR. 3. TEL.
Revoluþiei @ V Â N D 0770-895887
VÂND
1989(fost Cerna), izolaþia. Preþ 85000 @ V â n d 0729-370332 0743-113328
APARTAMENT 1
GARSONIRÃ, lei neg. Tel. 0743- garsonierã recent (80013) (79853) @ V â n d
nr 3, bl B2, ap 39, CAMERÃ, ZONA
CONF II, ET. 140233 (79890) renovatã, instalaþii C A L E A apartament1camera,
nemodernizatã, et @ V â n d
IV, UªI INTE- electricã ºi sanitarã @ V â n d
3, lift, balcon inte- garsonierã confort I, TG.JIULUI, ET. 2/ multipleîmbunãtãþiri,
RIOR @ V â n d noi, G+F+AC, garsonierã, conf. 1, parter, zona nord, 4, G+F+P+ AC.
rior, baie, garsonierã, conf. 1, complet mobilatã str. Ghe. Ionescu zona Kiseleff. Preþ
TERMOPAN, suprafaþã 27 mp, fãrã PREÞ NEG. TEL.
bucãtãrie. Preþ ªiºeºti, bl. G1, , sc. 42000 euro. E-mail
UªÃ LEMN et. 2, multiple Preþ 128000 ron. E- îmbunãtãþiri, în oraºul0749-098358
MASIV, GEAM
120000 lei. Tel. 2, et. 3, ap. 13. Preþ Orºova. Preþ 80000 (80209) a d y 2 2 a d y
îmbunãtãþiri, m a i l
TERMOPAN, 0720-182165 neg. Tel. 0352- lei fix. E-mail
G + F + T + A C , delia_20062002 @ V â n d @yahoo.com. Tel.
MODIFICATÃ (74929) 409691, 0746- y o m g m a n
c a l o r i m e t r e , @yahoo.com. Tel. @yahoo.com Tel. apartament 1 camerã, 0 7 4 3 - 1 7 9 9 3 4
COMPLET, @ V â n d c a l o r i f e r e 0751-613835 212548 (80016) conf. 1, 40 mp, bl. B5, (80008)
0743-148311
ALEEA MIHAI garsonierã, conf. 2, aluminiu, str. Ghe. (80009) sc. 3, et. 4, ap. 28,
GUªIÞÃ. @ V â n d (79982)
mobilatã, 22 mp, Ionescu - ªiºeºti, Splai Mihai Viteazu, @ V â n d
garsonierã, conf I, @
PREÞ 90000 zona Autogarã. nr. 62, bl. MIM1. @ Vând sau V â n d nr. 26 colþ cu ªincai.
zona Bazar Crihala, garsonierã confort I, Preþ neg. Tel. 0722- apartament 1
LEI NEG. TEL. Preþ 125000 lei. schimb garsonierã,
Preþ 750 mil. Tel. Bd Revoluþiei în municipiul Orºova, 223187 (80038) camerã, etaj 2, carte
0741-980039 0756-481640 Tel. 0722-627020 conf. 1, zona Traian,
(79433) m u l t i p l e 1989(fost Cerna), parter, zona nord, funciarã, balcon
(79892) (80015) nr 3, bl B2, ap 39, pentru locuit sau @ V â n d
îmbunãtãþiri, stil activitãþi comerciale. apartament 1 camera, închis, zona B-dul T.
occidental, nemodernizatã, et 3,
Preþ 22000 euro. E- multiple îmbunãtãþiri, Vladimirescu -
bucãtãrie mobilatã ºi lift, balcon interior, mail yomgman zona Kiseleff. Preþ
baie, bucãtãrie. Preþ @yahoo.com. Tel. 42000 euro. . Tel. Independenþei. Preþ
utilatã cu ap. 3
120000 lei. Tel. 0 7 4 3 - 1 4 8 3 1 1 0 7 4 3 - 1 7 9 9 3 4 neg. Tel. 0752-
camere, fãrã
0 7 2 0 - 1 8 2 1 6 5 (79984) (80258) 223750 (80214)
îmbunãtãþiri plus
(74548)
diferenþã. Preþ
40000 euro neg. Tel. @ V â n d
0770-996955, 0745- garsonierã, conf. 2,
881692 (80011) complet mobilatã ºi
utilatã, G+F+T, uºã
@ V â n d metalicã, exterior ºi
garsonierã conf 1, baie. Preþ 600 mil
zona Iruc, toate neg. Tel. 0743-
îmbunãtãþirile, et. 4, 843650 (80017)
acoperiº, balcon,
renovatã recent, @ V â n d
complet utilatã ºi garsonierã, conf. 2,
mobilatã. Preþ termopane,
127000 lei neg. Tel. cadastru, zona CPL.
0745-782373, 0722- Preþ neg. Tel. 0744-
747573 (80012) 573487 (80018)
6 Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008
@ V â n d @ V â n d @ V â n d @ V â n d
VÂND UR- apartament 2 apartament 2 apartament 2 apartament 2
GENT
camere, dec., camere urgent, camere, dec, zona camere, dec, 2
suprafaþa 60 mp, fãrã decomandat, fãrã Eminescu. Preþ balcoane, luminos,
APARTAMENT
îmbunãtãþiri, îmbunãtãþiri, str. neg. Tel. 0723- 52 mp, complet
2 CAMERE, cadastru, zona Piaþa
Pãcii, nr. 12, bl. 293583 (79901) mobilat, contorizat,
ZONA Meva, et. 1. Preþ
CRIHALA, XE4, ap.12, sc.1, @ V â n d izolat luna iulie,
52000 euro. Tel.
CADASTRU, 0730-580662, 0722- et.4, izolaþie nouã,, apartament 2 zona Iruc. Preþ
APOMETRE, 675317 (77518) zona Crihala camere, conf. 1, et. 65000 euro. Tel.
AC, MICI Biserica de Carton, 1. Preþ 40000 euro 0352-409493
@ V â n d un singur balcon, neg. Tel. 0720- (79905)
ÎMBUNÃTÃÞIRI.
apartament 2 suprafaþã 43,46 676182 (79902)
PREÞ 45000 @ V â n d
camere, decomandat, mp. Preþ 44000
EURO NEG. zona Spitalul @ V â n d apartament 2
TEL. 0740- euro neg. Tel.
Judeþean, str. Splai apartament 2 camere, G+F+P+T,
145195, 0755- 0748-575270, camere, parter, instalaþie electricã
M. Viteazu, nr. 12,
293396 bl. M 7, sc. 2, ap. 7, 0765-952157. balcon, stare foarte ºi sanitarã
(80238) et. 2, uºã metalicã, (79886) bunã, str. Cicero, schimbate, uºi
P+G+F, apometre, zona Crihala. Preþ schimbate, terasã 8
VÂND @ V â n d
interfon, calorimetre, neg. Tel. 0352- mp, boxã la subsol,
APARTAMENT apartament 2
balcon închis. Preþ 412001, 0726- cadastru, mobilat
2 CAMERE, 57000 euro neg. Tel. camere, dec, mici 240264 (79895)
sau nemobilat. Preþ
DEC., STR. 0724-369047, 0352- îmbunãtãþiri, str. 57000 euro neg.
CRIªAN, BL. 803500 ora 16,30 - Brâncoveanu, nr. @ V â n d Tel. 0745-964078
M2, SC. 4, AP. 21,00. (78814) 242, bl. 7, zona apartament 2 (79906)
7, G+F+P+T, CEC - bulevard, camere, dec, bloc
@ V â n d meritã vãzut. Preþ de cãrãmidã, @ V â n d
MODIFICAT, apartament 2 60000 euro. Tel. parchet, fãrã apartament 2
MERITÃ camere, decomandat,
VÃZUT. 0 7 4 8 - 3 1 3 2 0 9 îmbunãtãþiri, zona camere, G+F+P+T,
zona Stomatologie, Crihala, bl. M2, sc. AC, 59 mp
PREÞ 55000 (79893)
et. 3, fãrã 2, ap. 7, et. 1, str. locuibili, et. 4,
VÂND EURO. TEL. îmbunãtãþiri. Preþ @ V â n d Orly, nr. 92. Preþ curat. Preþ 47000
VÂND
0728-134340, neg. Tel. 0748- apartament 2 42000 euro neg. euro neg. Tel.
APARTAMENT APARTAMENT
0252-319770, 718777 (80223)
2 CAMERE, 2 CAMERE, camere, et. 2/4, bl. Tel. 0743-774577 0747-636322
DUPÃ ORA 18 P2, str. Decebal, nr. (79903) (79907)
ZONÃ @ V â n d
DEC., ET. 4, (78836)
ULTRACENTRALÃ, apartament 2 32. Preþ neg. Tel. @ V â n d @ V â n d
MODIFICAT COMPLET camere, decomandat, 0 7 2 2 - 5 4 9 4 0 6 , apartament
@ V Â N D 2 apartament 2
ªI RENOVAT RENOVAT, APARTAMENT 2 zona Spitalul 0 2 5 2 - 3 1 1 0 4 8 camere, dec., camere, complet
DR. TR.
COMPLET, TOTUL NOU, Judeþean, etaj 3/ 4. (79894) parchetate, cu toate renovat, toate
SEVERIN CAMERE, ZONA
STR. Preþ 50000 euro. Tel. îmbunãtãþirile, utilitãþile necesare,
SUPRAFAÞA GENERALÃ 6, 0731-999775. @ V â n d G+F+P, baie cu
VÂND DECEBAL, acoperiº solid, AC.
NR. 35, BL. L2, 56 MP ªI 1 ET. 1, AC + T, (79831) apartament 2 boiler, bucãtãrie cu
APARAMENT Preþ 65000 euro
2 CAMERE SC. A, AP. 15, APARTAMENT U ª Ã camere, str. Aleea hotã, balcon,
@ V â n d neg. Tel. 0352-
TRANSFORMAT ET. 4. PREÞ M E TA L I C Ã . mãrgãritarului, bl. termopane peste
2 CAMERE, apartament 2 417312, 0252-
ÎN 3 CAMERE, 70000 EURO. PREÞ 48500 X F 1 6 , tot, AC, uºã 329853 (79908)
DEC., camere, vizavi de
TOATE TEL. 0722- EURO. TEL. d e c o m a n d a t , metalicã, sau
Flacãra, parter, V â n d
ÎMBUNÃTÃÞIRILE, 225341, 0749- NERENOVAT, 0751-258900 complet mobilat ºi schimb cu @
îmbunãtãþiri,
2 TERASE, 152559 ET. 2, (79854) utilat. Preþ neg. Tel. garsonierã în apartament 2
termopane, parchet,
ETAJ 4, (80254) Bucureºti, meritã camere, str.
AMBELE ÎN gresie, faianþã, 0252-323713,
ACOPERIª @ V Â N D vãzut. Preþ 150000 Kiseleff, nr. 51,
VÂND SCHELA, cabinã duº, foarte 0753-229758
IZOLAÞIE, APARTAMENT 2 lei neg. Tel. 0252- bloc P3, sc. 5, ap.
APARTAMENT modern. Preþ 47000 (79897)
ZONA CRIªAN VEDERE CAMERE, ZONA 320048 (79896) 6, et. 2. Preþ neg.
2 CAMERE, euro neg. Tel. 0753-
COLÞ CU SPRE CASÃ. GEN. 6, ETAJ 1, @ V â n d @ Tel. 0788-463252,
ZONÃ 177255 (79877) V â n d
PÃCII. PREÞ AC + T, UªÃ apartament 2 apartament 0740-275309
FOARTE ULTRACENTRALÃ, PREÞ NEG. 2 (79909)
@
M E TA L I C Ã , V â n d camere, parchet, camere, conf. 1,
AVANTAJOS. ET. 4, CU TEL. 0723- apartament 2
ÎMBUNÃTÃÞIRI. PREÞ 48500 fãrã îmbunãtãþiri, semidec, et. 2, zona @ V â n d
TEL 0747- 236615, 0727- camere, bl. K, sc. 5,
TEL. 0748- EURO. TEL. str. Orly, nr. 92, bl. Biserica Nouã apartament 2
497675, 0252- 289027 ap. 5, parter bun vad
133671 0751-258900. M2, et. 1, ap. 7. lângã Bulevard. c a m e r e ,
325601 comercial, parchet .
(80253) (78841) (80284) Preþ 42000 euro Preþ 180000 lei îmbunãtãþiri. Preþ
(78839) Preþ 30000 euro neg. neg. Tel. 0743- neg. Tel. 0766- neg. Tel. 0729-
@ V â n d Tel. 0753-177255 774577 (79900) 269032 (79904) 993653 (79911)
apartament 2 (79878)
c a m e r e , @ V â n d
decomandat, VÂND APARTAMENT 2 CAMERE, ET. 1,
apartament 2
G+F+P+T + AC, SITUAT ÎN ZONA STOMATOLOGIE, STR.
c a m e r e ,
Cicero 117, et 3, bl decomandat, str. IULIU MANIU, NR. 7.
S14A, sc 2. Preþ Orly, nr. 67, bl. R7, PREÞ 53000 EURO.
57000 euro neg. sc. 5, ap. 3, et. 1. RELAÞII LA NUMERELE DE TELEFON: 0252-
Tel. 0767-334370, Preþ 53000 euro 330042, 0252-330043 ÎNTRE ORELE 8,00 - 16,00 ªi
0770-914552 neg. Tel. 0749-
(76934) 0722-628370 DUPÃ ORA 16,00
081084 (79883)
Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008 7
@ V â n d @ V â n d @ Vând ur- @ V â n d @ V â n d
apartament 2 apartament 2 gent apartament 2 apartament 2 VÂND VÂND apartament 3
camere, semidec, et. camere, Splai, camere, multiple ALTE APARTAMENT APARTAMENT camere, în bloc
4, bloc N2, sc. B, ap. camere, 50 mp, et.
acoperiº rezistent, îmbunãtãþiri, bl. G2, LOCALITÃÞI 3 CAMERE, 3 CAMERE, 3 cãrãmidã, dec., et.
18, G+F+P, uºã et. 2, Crihala, 2, cu îmbunãtãþiri,
dec, în plan de ZONA OMV, TERASE, 2 I, G+F+P, zonã
m e t a l i c ã , cadastru, meritã str. Brâncoveanu, VÂND BÃI, DEC.,
calorimetre, mansardare, DEC, MICI liniºtitã (Aleea
vãzut. Preþ neg. Tel. nr.6. Preþ 48000 APARTAMENT STR.
apometre, interfon, mobilat, renovat, ÎMBUNÃTÃÞIRI, Trandafirilor -
0727-895326 euro. Tel. 0740- 2 CAMERE, VETERANI,
cablu + telefon RDS. cadastru, uºã (80069) ET. 4, Crihala). Preþ
766020 (80159) DEC., NR. 48, ET. 3,
Preþ 45000 euro neg. m e t a l i c ã , IZOLAÞIE RE- 48000 euro neg.
ÎMBUNÃTÃÞIRI, MICI
Tel. 0732-188407, calorimetre, terasã @ V â n d CENT Tel. 0730-088646,
apartament 2 @ V â n d ET. 4/10, ÎN ÎMBUNÃTÃÞIRI.
0746-186514 închisã, foarte FÃCUTÃ, 0352-803292
(79924) camere, zona apartament 2 CRAIOVA - PREÞ 65000
spaþios, bucãtãrie FOARTE (76774)
Dunãrea, etaj 1, ZONA EURO NEG.
spaþioasã 4/3 m. camere, dec., SPAÞIOS,
@ V â n d b a l c o n , CIUPERCÃ. TEL. 0729-
apartament 2 Preþ 50000 euro. îmbunãtãþiri, PREÞUL BLOC DE 596153 @ V â n d
îmbunãtãþiri, la A- CÃRÃMIDÃ.
camere, str. Aleea Tel. 0763-378832 acoperiº tablã. Preþ PIEÞEI NEG. (77538) apartament 3
uri. Preþ neg. Tel. PREÞ 50000
Privighetorii, nr. 1, (79943) 150000 lei. Tel. TEL. 0722- camere, cartier
0744-527143,
et. 4, acoperiº, 0766-549278, 637895 EURO. TEL. VÂND Crihala, bl. I2, et. 3,
îmbunãtãþiri, meritã @ V â n d 0252-333336 0724-257947, APARTAMENT contorizat, terasã
(79492)
vãzut. Preþ 145000 apartament 2 (80070) 0727-716814
0749-664778 3 CAMERE, închisã, parchet,
lei neg. Tel. 0748- camere, dec, recent @ (80181) @ V â n d
V â n d (78818) DEC., bine întreþinut. Preþ
209233 (79928) renovat, toate apartament 2 apartament cu 2 ULTRACENTRAL,
@ V â n d VÂND UR- 55000 euro. Tel.
utilitãþile, acoperiº c a m e r e , camere, G+F+T+P+ 3 BALCOANE,
@ V â n d apartament 2 balcon GENT 0755-985407
solid, AC. Preþ u l t r a c e n t r a l , închis, 2 BÃI,
apartament 2 camere, B-dul 1 centralã termicã, (76788)
65000 euro neg. deosebit, complet APARTAMENT
camere, dec, parter, G+F+P+UªÃ
Tel. 0252-329859, renovat, totul nou. Decembrie, nr. 23, bucãtãria mobilatã ºi 3 CAMERE,
zona Crihala, la Z - METALICÃ, @ V â n d
uri, suprafaþã 55 mp. 0 3 5 2 - 4 1 7 3 1 2 Preþ neg. Tel. 0723- vedere spre utilatã, ªimian, Preþ DECOMANDAT,
ZID DE apartament 3
Preþ 50000 euro neg. (79948) 309332 (80071) Dunãre. Preþ 80000 neg. E-mail SPAÞIOS,
CÃRÃMIDÃ. c a m e r e ,
Tel. 0723-859656, iulia_iulia37 ETAJ 8/ 10, 2
@ Vând sau neg. Tel. 0745- PREÞ 82000 decomandat, 2 bãi,
0788-080474 @ V â n d @yahoo.com. Tel. BALCOANE,
schimb apartament 122388 (80217) EURO NEG. 2 balcoane,
(79944) apartament 2 2 0743-166337 BUCÃTÃRIE
camere cu TEL. 0721- îmbunãtãþiri
camere, mobilat, apartament (80006) MARE, ZONA
@ V â n d 3 @ V â n d 212125 G+F+P+T, uºi
G+F+P+T+AC, str. camere sau casã + apartament 2
CALEA TG-
apartament 2 @ V â n d (76812) schimbate, foarte
camere, 58 mp, Criºan, Z5, et. 3, diferenþã. Preþ neg. JIULUI, BL.6,
camere, zona Piaþa apartament 2 mare, etaj 4, recent
parter, bl. J1, vizavi de Intim. E- Tel. 0788-231872 camere, ultracentral,
SC.5. PREÞ @ V Â N D
mail ovidiucirstea (80072) Sârbilor, la parter 58000 EURO. izolat, vedere la
G+F+uºi schimbate, Vânju Mare, str. APARTAMENT 3
termopane, instalaþie @yahoo.com. Tel. (fost cabinet medi- 0252-310381, Bulevard T.
Republici, nr. 99, CAMERE, ZONA
sanitarã nouã, 0723-359929 @ V â n d cal). Preþ neg. Tel.
baie, bucãtãrie, 2 0723-077585.
STAÞIA DE
Vladimirescu, bloc
a p o m e t r e apartament 2 nou. Preþ 66000
(80000) 0765-195803 cãmãri ºi terasã. Preþ (77980)
SALVARE, BL.
calorimetre, cadastru camere, bucãtãrie, euro neg. Tel.
(80291) neg. Tel. 0732- TV1, SC 1, AP. 10,
fãcut. Preþ 47000 @ V â n d hol, baie, izolat, fãrã VÂND 0751-024038.
274486 (80066)
euro neg. Tel. 0770- apartament cu 2 îmbunãtãþiri, taxe APARTAMENT ET. 3, SEMI
(79994)
757645, 0727- camere, G+F+T+P plãtite la zi. Preþ 3 CAMERE ÎMBUNÃTÃÞIT,
894711 (79910) 28000 euro neg. Tel. ORªOVA COMPUS DIN CALORIFERE @ V â n d
+balcon închis,
0721-778917 LIVING, 2 S C H I M B AT E
@ V â n d centralã termicã, (80073) apartament 3
@ V â n d NOI, 2 BÃI, 2
apartament 2 bucãtãria mobilatã DORMITOARE, camere, dec., et. 4,
apartament 2 DORMITOARE,
camere, dec, ºi utilatã, ªimian. @ V â n d TERASÃ recent izolat, str.
camere, confort 1, SUFRAGERIE,
îmbunãtãþiri ºi Preþ neg. E-mail apartament 2 ÎNCHISÃ Ghe. I. ªiºeºti, fãrã
fãrã îmbunãtãþiri, SEPARATÃ, BUCÃTÃRIE,
modificãri multiple, i u l i a _ i u l i a 3 7 camere, modificat str. Crizantemelor îmbunãtãþiri. Preþ
zona U-uri, vizavi de
@yahoo.com. Tel. în 3 camere, spaþios, 15, sc. A, ap. 3. Preþ DR. TR.
BAIE, HOL 4 TERASÃ. PREÞ neg. Tel. 0740-
Gen 11. Preþ 140000 m u l t i p l e M, NEG. TEL. 0723-
0742-765330 35000 euro. Tel. SEVERIN 987662 (76954)
lei neg. Tel. 0726- îmbunãtãþiri, et. 1, SUPRAFAÞÃ 390557, 0788-
958224, 0352- (80005) zona M. 0749-220782
VÂND LOCUIBILÃ 55 495267 (76733) @ V â n d
800692 (79933) Kogãlniceanu. Preþ (76907)
@ Vând ur- APARTAMENT MP, ET. 3, apartament 3
@ V â n d gent apartament 2 neg. Tel. 0742- @ V â n d 3 CAMERE, CADASTRU, @ V Â N D camere , str.
apartament 2 178701 (80129) COMPLET APARTAMENT 3 Kiseleff, et. 4,
camere, multiple apartament 2 ÎMBUNÃTÃÞIRI,
camere, bloc T1, et. îmbunãtãþiri, bl. @ RENOVAT, UªI CAMERE, DEC., dublã izolaþie,
V â n d camere în Orºova, 2 BÃI, 2
1, complet renovat, ªI GEAMURI C U mobilat, super
G2, et. 2, Crihala, apartament 2 decomandat, mul- TERASE,
îmbunãtãþiri, SCHIMBATE, ÎMBUNÃTÃÞIRI,
G+F+P+T, cadastru. cadastru, meritã camere, dec., tiple îmbunãtãþiri, ETAJ 4, îmbunãtãþit, fãrã
vãzut. Preþ neg. Tel. G+F+T, et. 3, zona ACOPERIª INSTALAÞIE BLOC DE probleme acoperiº.
Preþ 46000 euro. Tel. centralã termicã
0 7 2 7 - 8 9 5 3 2 6 Crihala - Biserica de IZOLAÞIE, ELECTRICÃ CÃRÃMIDÃ, ET. Preþ 60000 euro
0745-946515, 0352- proprie pe lemn,
800636 (79938) (80067) Carton. Preþ neg. ZONA ªI SANITARÃ 4, CU ACOPERIª neg. Tel. 0721-
etaj 1. Preþ neg. Tel.
Tel. 0748-976309 CRIªAN, NOUÃ, G+F+P, NOU TIP
@ V â n d 0751-678521. 080999 (76998)
@ V â n d (80141) (79409) COLÞ CU MOBILAT SAU MANSARDÃ,
apartament 2 apartament 2 @ NEMOBILAT, DEASUPRA DE @ V â n d
camere, et. 2, V â n d PÃCII. PREÞ
camere, bucãtãrie, apartament @ V â n d FOARTE ZONA STIL - OBELISC. apartament 3
renovat, recent 2
2 holuri, 2 camere, dec, et. 3, apartament 2 AVANTAJOS. ALUNIª. PREÞ PREÞ 51000 c a m e r e ,
mobilat ºi utilat,
debarale, baie, 54 str. Topolniþei, nr. camere, conf. 1, 52 TEL. 0747- NEG. TEL. EURO. TEL. îmbunãtãþiri. Preþ
meritã vãzut. Preþ
62000 euro. Tel. mp. Preþ 135000 11. Preþ 175000 lei mp, zonã centralã. 497675, 0252- 0751-070342, 0770-691345, neg. Tel. 0252-
0788-231574 lei. Tel. 0741- neg. Tel. 0721- Preþ neg. Tel. 0744- 325601 0770-914694 0742-181981 392818, 0746-
(79941) 773005 (80068) 458551 (80157) 846856 (79899) (78838) (80194) (77502) 461120 (77879)
8 Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008
@ V â n d @ Vând ur- @ V â n d
apartament 3 gent apartament 3 apartament 3 VÂND
camere, dec., et. 1, c a m e r e , camere, et 3, dec, APARTAMENT
bl. O2 (str. Criºan
semidecomandat, bloc cãrãmidã, 4 CAMERE,
mici îmbunãtãþiri, parchet, 63 mp, DEC., 93 MP, 2
colþ cu Pãcii),
a p o m e t r e , cadastru, mici BÃI,
G+F+P+T, uºã calorimetre, et.1, îmbunãtãþiri, zona BALCON,
metalicã, 2 bãi, 2 zona Aluniº. Preþ GEAMURI
balcoane, mobilat Autogarã, D-tru DR. TR.
53000 euro neg. TERMOPAN,
Tel. 0755-814294 Gheaþã, bl B1. Preþ SEVERIN
(nemobilat). Preþ ET. 2, STR.
(79997) 55000 euro. Tel. ORLY, BL.
65000 euro. Tel. VÂND
0770-775869, M3, ZONA
0744-629472, APARTAMENT VÂND CASÃ, VÂND CASÃ
@ V â n d 0733-683191 SPITALUL
0252-312516 ZONA ZONÃ
apartament 3 (80143) 4 CAMERE, JUDEÞEAN.
(79537) STADION 1 CENTRALÃ,
camere, zona BD. TUDOR PREÞ 63000 6 CAMERE,
Biserica Nouã, @ V â n d VLADIMIRESCU, EURO NEG. MAI, STR.
@ V â n d MÃRêEªTI, BAIE,
G+F+P+T+ uºi apartament 3 LÂNGÃ TEL. 0721- BUCÃTÃRIE,
apartament 3 noi, meritã vãzut. camere, dec, 2 bãi, 221971, 0747- NR. 19, APÃ,
RAIFFEISEN, G+F+P, BECI
c a m e r e , Preþ 77000 euro. 2 terase, str. Criºan, 952503 DR. TR. CANAL,
BLOC CU ARCADÃ,
îmbunãtãþiri, et. 2, E - m a i l nr. 63, bl. O5, et. 1, (78503) SEVERIN 220,380 KW, TERMOFICARE,
CÃRÃMIDÃ, CARTE
uºã metalicã, G+F, m i h a i g i o r g i a n mici îmbunãtãþiri. G+F+P+AC, ACCES
@ V â n d @ V â n d FUNCIARÃ, AUTO,
parchet, geamuri @yahoo.com. Tel. Preþ 58000 euro. CU MUL- apartament 4 apartament 5 POSIBILITATE TEREN 380
termopan. Preþ neg. 0 7 4 6 - 2 1 2 6 3 3 Tel. 0763-654108, TIPLE camere, dec, etaj 4, camere, 1 TERMOFICARE, MP,
(80001) 0770-705636 ÎMBUNÃTÃÞIRI.
Tel. 0749-853591 izolaþie AC+G, uºã bucãtãrie, 2 bãi, GARAJ. CONSTRUIÞI
(79882) @ V â n d (80259) PREÞ 85000 metalicã, calorifere, 92mp utili, PREÞ NEG. 145, STR.
apartament 3 EURO NEG. apometre, interfon, TEL. 0731- ADRIAN, NR.
@ V â n d Kogãlniceanu cu
camere, bl. D4, et. TEL. 0722- 2 bãi, 2 balcoane. 045818, 0726- 102, MERITÃ
apartament 3 Toamnei, renovat. VÃZUTÃ.
3, termopane, ALTE 619035 Preþ 62000 euro. 772297.
Tel. 0722-361904
E-mail nicol_fgn PREÞ NEG.
camere, et.1, 3 gresie, faianþã, 2 LOCALITÃÞI (77451) (79813)
(79880) @yahoo.com. Tel. TEL. 0744-
balcoane, 87 mp, terase, ultra mod-
ern, mobilat sau VÂND VÂND 0788-520502 VÂND CASÃ 396747, 0788-
str. M @ V â n d (79990) 458529
nemobilat. Preþ APARTAMENT APARTAMENT ULTRACENTRAL
Kogãlniceanu, nr. apartament 4 DR. TR. (79848)
90000 euro neg. 3 CAMERE, 4 CAMERE,
11, bl. W4, zona K- camere, T. SEVERIN,
Tel. 0740-286344, ORªOVA, BLOC VÂND CASÃ,
Market - Crihala. CÃRÃMIDÃ, Vladimirescu, et. 3/ STR. A.
0788-487072 MULTIPLE STR. 1
Preþ 68000 euro. (80010) STRADA 4, bloc cãrãmidã, BÃRCÃCILÃ, DECEMBRIE
ÎMBUNÃTÃÞIRI,
Tel. 0746-663665, ALION, contorizat, TEREN 1918, NR. 13
ZONÃ
0749-838030 @ V â n d SPAÞIU G+F+P+AC, mul- AFERENT 330 A. TEL. 0720-
CENTRALÃ,
(79884) apartament 3 VERDE, tiple îmbunãtãþiri, MP. PREÞUL 142652
VEDERE
camere, et. 3, bloc. interfon, cablu, ZONEI. TEL. (78833)
LAC, ACCEPT BLOC B2
@ V â n d P+4, cãrãmidã, i n t e r n e t , 0728-491127
(LÂNGÃ
apartament 3 decomandat + PLATA ªI ÎN 2 calorimetre, DR. TR. (79551) @ V Â N D
boxã la subsol, RATE. PREÞ GENERALA apometre. Preþ neg. SEVERIN C A S Ã
camere, str. Splai 51000 EURO NR.6) VÂND CASÃ DEMOLABILÃ,
G+F+P+T, AC, b- Tel. 0722-619035
3 CAMERE,
Mihai Viteazu NEG. TEL. COMPLET VÂND 2 CAMERE,
dul Tudor (80041) BUCÃTÃRIE,
vizavi de Spitalul Vladimirescu, nr. 0744-570048, MOBILAT ªI PARTERUL BAIE,
Judeþean, 2 bãi, 0745-323343 @ V â n d BUCÃTÃRIE, B E C I ,
3, bloc. B1. Preþ UTILAT UNEI VILE,
apartament 4 COMPUS DIN CONSTRUIT MAGAZIE,
toate îmbunãtãþirile, neg. Tel. 0728- (77903) G+F+P+AC+AL TEREN 207 MP,
complet mobilat. 286401 (80065) . PREÞ 90000 camere, etaj 3, 2 CAMERE, 50 MP, APÃ,
@ V â n d Z O N A
EURO. TEL. decomandat, vedere CANALIZARE, INDEPENDENÞEI,
Preþ neg. Tel. 0744- apartament 3 BAIE,
@ V â n d 0744-563738 pe 2 pãrþi, zona TEREN TO- ACTE ÎN
518141 (79887) camere, et. 1/4, BUCÃTÃRIE, TAL 200 MP,
apartament 3 (77933) Staþia de Salvare. REGULÃ. PREÞ
Orºova, multiple Preþ neg. Tel. 0724-
HOL, ZONA
@ V â n d camere, dec, uºi NEG. TEL. 0744-
îmbunãtãþiri, str. 534017 (80125) CÃMARÃ, ULTRACENTRALÃ. 772994 (80270)
apartament 3 schimbate, VÂND
T+G+F, et. 4, Marinarilor. Preþ TOATE TEL. 0745-
APARTAMENT
c a m e r e , neg. Tel. 0352- @ V â n d UTILITÃÞILE, 252013 @ V Â N D
acoperiº pe bloc, 4 CAMERE, CASÃ 2
decomandat, 2 bãi, 412800, 0765- apartament 4 70 MP ªI (80251)
accept credit. Preþ DEC., ET. 1, CAMERE +
2 balcoane, 261240 (79873) camere, 2 bãi, TEREN,
60000 euro neg. ZONA balcon închis, PRETABIL ªI VÂND CASÃ DEPENDINÞE,
îmbunãtãþiri Tel. 0744-782169 TOPOLNIÞEI, GARAJ BETON,
@ V â n d mobilat / nemobilat, VECHE,
G+F+P+T, uºi (80122) COMPLET PENTRU ZONA I, 164 MP,
apartament 3 et. 2, zona RENOVABILÃ,
schimbate, foarte MODERNIZAT SEDIU 800 MP, ZONA S T R .
@ V â n d c a m e r e , Policlinica
mare, etaj 4, recent ªI UTILAT. FIRMÃ, TRIBUNAL. AURELIAN, NR.
apartament 3 ultracentral, 80 mp, Stomatologicã (str. 96 A, SINGUR ÎN
izolat, vedere la PREÞ 90000 ULTRACENTRAL. PREÞ 310
camere, zona în Vînju Mare. Preþ Kiseleff). Preþ CURTE. PREÞ
Bulevard. Preþ EURO NEG. 76000 euro neg. PREÞ NEG. EURO / MP
Crihala la H-uri. 17000 euro neg. 73000 EURO
68000 euro. Tel. TEL. 0740- Tel. 0724-029135, TEL. 0747- NEG. TEL.
Preþ 67000 euro Tel. 0742-016916, NEG. TEL. 0724-
0751-024038. 004714 0730-582545 042004 0726-672387 458508, 0788-
neg. Tel. 0726- 0788-379459
(80216) (80233) (80267) (79428) 919260 (79415)
(79989) 185767 (80138) (80277)

anunþuri online - www.piataseverineana.ro


Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008 9
@ Vând casã
str. Brâncoveanu,
nr. 68, P+E+M,
230 mp construiþi,
teren 225 mp, între
Cicero ºi ªincai.
Preþ 200000 euro.
Tel. 0724-972511
(80020)
@ Vând casã
4 camere, suprafaþã
@ V Â N D @ Vând casã @ Vând casã, @ Vând casã 119 mp sau schimb
CASÃ, 2 B-dul Aluniº colþ str. Adrian nr 57, 4 bãtrâneascã cu cu apartament cu 3 @ Vând casã @ Vând casã
CD Ionescu P+M, camere, living, teren 240 mp, zona 3 camere, VÂND CASÃ ªimian, str.
CAMERE, CEN- camere, str. Liviu
teren 244 construit bucãtãrie, baie, beci, Piaþa Meva sau + TEREN 722 Dedoviþei, 3
TRAL, STR. Rebreanu. Preþ neg. bucãtãrie, baie,
95, living, 4 hol, canalizare, MP CU
TRAIAN, NR. dormitoare, 2 bãi, 2 schimb cu teren, Tel. 0721-832200 cãmarã, complet camere, garaj,
220mp teren, uºi spaþiu sau (80021) SPAÞIU anexe. suprafaþã
185 SAU holuri, bucãtãrie. mobilatã, str.
termopan. Preþ neg. COMERCIAL 500 mp. Preþ neg.
SCHIMB CU Preþ 115000 euro apartament Mihail Sadoveanu,
neg. Tel. 0766- Tel. 0753-235883 @ Vând casã ªI O ALATÃ Tel. 0720-065056
APARTAMENT 2 posibilitate nouã, zona nr.15. Preþ 85000
373591. (79376) (79835) CASÃ ÎN (79977)
CAMERE SAU privatizare. Preþ A u t o g a r ã , euro neg. Tel.
@ Vând casã @ Vând casã, 65000 euro neg. E- 0740-212339, CURTE,
GARSONIERÃ, suprafaþa de 176 @ Vând casã
4 camere, str. Cicero, locuibilã, mail dum_c 0724-771091 PISCINÃ,
CONF I. PREÞ mp, apã curentã, veche în oraºul
bucãtãrie, baie, construitã în 2001, @yahoo.com. Tel. (80245) DEPENDINÞE,
125000. TEL. beci, curte comunã. canal. Preþ 55000 Strehaia, teren
15 ml deschidere la 0726-694078 euro. Tel. 0352- CENTRAL,
0252-342557, Preþ 65000 euro. 1100 mp, ieºire la
stradã, 800 mp total, (79993) 408094 (79888) STREHAIA.
0745-254178 Tel. 0720-102276, E70. E-mail
0722-476892 construcþie BCA. PREÞ 160000
(78504) ALTE c i p i r i p i d
(80269) Preþ neg. Tel. 0753- @ Vând casã @ Vând casã EURO NEG.
235883 (79841) 4 camere, baie, la roºu, str. Cicero LOCALITÃÞI @gmail.com. Tel.
@ Vând casã TEL. 0766-
@ Vând casã bucãtãrie, hol, colþ cu Soveja, 0765-443697
3 camere, hol, baie, SUPEROFERTÃ! 342764
2 camere, baie, @ Vând casã D+P+2. Preþ neg. (79978)
bucãtãrie, cãmarã, G+P+F+T, anexe, CASÃ BÃILE (80219)
bucãtãrie, recent la roºu D+P+1+M, Tel. 0352-407734,
beci, garaj, renovatã ºi utilatã, chioºc în curte, HERCULANE, @ V â n d
str. Soveja colþ cu 0751-064846 @ Vând casã
magazie, încãlzire P+G+F+T+AC, Cicero, teren 450
renovat recent inte- TEREN 2200 proprietare în sat
zona 1 str. Unirii, (80024) com Hinova, sat
centralã, sobe, mp, 150 mp / nivel rior - exterior, MP, STIL Cozia com. Pristol,
demisol ºi parter Cârjei, compusã
suprafaþã 456 mp, suprafaþã construitã, grãdinã, total 251 @ Vând casã NEMÞESC, din 2 camere, hol, jud. Mehedinþi, în
înalt. Preþ 75000 mp, în Schela centrul satului,
str. Mareºal euro neg. Tel. 10 camere. Preþ neg. 3 camere, baie, CARTIER bucãtãrie varã, alte
Averescu nr. 55. 0724-458508, Tel. 0352-407734, Nouã. Preþ 85000 bucãtãrie, 2 holuri, PECINIªCA, 3 camere ºi teren compusã din douã
Preþ neg. Tel. 0724- 0788-919260. 0751-064846 euro. Tel. 0726- anexe, teren 100 TOATE 4382mp, din care corpuri de casã +
961626. (78815) (79422) (79879) 909463. (80019) mp. Preþ 43000 UTILITÃÞILE. 1961mp, vie ºi dependinþe, curte
euro. Tel. 0746- PREÞ 70000 pruni. Preþ neg. Tel. cu vie 1300 mp.
212767 (80025) 0728-151368 Preþ neg. Tel. 0745-
Nu vor mai scãdea preþurile EURO NEG.
TEL. 0744- (77484) 183510, 0765-
@ Vând casã
524537 (79504)
locuinþelor noi din cãrãmidã,
parter, 3 camere,
793243
(80264)
@ Vând casã
cu grãdinã 26 arii,
Pentru locuintele noi preturile nu vor mai scadea, exceptie facand ofertele capcana, pentru @ Vând casã
astfel de locuinte care reprezinta aproximativ 20 la suta din totalul pietei imobiliare, a baie, bucãtãrie, 200 buºteni vie în + teren, situatã pe
declarat presedintele Uniunii Nationale Imobiliare (UNIM), Gabriel Sorin Zamfir la o anexe, curte VÂND CASÃ comuna Pristol, sat drum naþional, sat
conferinta de presa, pentru Agerpres. “Preturile locuintelor noi, calculate corect de catre comunã. Preþ neg. ÎN BALA BÃI, Cozia nr. 284, judeþ Bucura, lângã
investitorii care stiu sa isi stabileasca costurile finantarii, nu vor mai scadea. Insa, se poate Tel. 0252-316511 SUPRAFAÞA Mehedinþi. Preþ
ca pentru ofertele capcana, acele locuinte care nu sunt de buna calitate sau pe care clientul oraºul Vânju Mare.
(80036) 57 MP, CU 15000 lei. Tel.
risca sa nu le primeasca dupa ce le-a platit, preturile sa scada. Ofertele capcana reprezinta E-mail dia1909
TEREN 0356-009951,
aproximativ 15 - 20 la suta din totalul pietei imobiliare. Scaderea preturilor acestora nu va @ Vând casã @yahoo.com. Tel.
influenta preturile dezvoltatorilor seriosi, precum nu o va face nici nivelul mai scazut de AFERENT 0751-345368.
2 camere + hol, 50 0741-121147
preturi a apartamentelor vechi”, a explicat Gabriel Zamfir. Industria imobiliara are un 1217 MP, (77520) (79988)
potential ridicat de dezvoltare pe care si-l va valorifica cu preturi corecte, considera mp, din cãrãmidã, FÂNTÂNÃ,
reprezentantul UNIM. “Daca preturile apartamentelor nu vor mai creste, investitorii care total teren + casã @ Vând casã
vor inregistra un profit scazut vor pleca din Romania. Astfel, oferta va fi mai redusa in
POMI @ Vând casã
300 mp, str. Adrian þãrãneascã lemn, 2
piata, un motiv pentru ca preturile sa nu scada, ba chiar sa creasca. Cei care vor fi nevoiti 281. Preþ 85000 FRUCTIFERI, 4 camere, 2 bãi, 2
camere, hol, prispã,
sa vanda sub pret sunt investitorii cu oferte capcana”, a adaugat acesta. Reprezentantii euro neg. Tel. GARD DE grajd, cadastru bucãtãrii, Orºova.
oamenilor de afaceri din Romania considera ca piata imobiliara si domeniile conexe vor fi FIER Preþ neg. Tel. 0721-
afectate de criza financiara internationala. “Dupa scaderea preturilor apartamentelor vechi, 0740-766020 fãcut + teren 3060
(80160) FORJAT, mp. Preþ 220 mil. 127468 (80022)
piata imobiliara se confrunta cu o noua problema, aceea ca apartamentele de lux nu se mai
vand la fel de bine. De asemenea, va continua sa scada cererea pentru apartamentele care APROAPE DE Tel. 0743-831588
@ Vând casã @ Vând casã,
au o locatie periferica. In functie de cat de proasta va fi locatia, cu atat va scadea pretul ªTRAND. (79458)
apartamentului respectiv”, a afirmat presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Ro- str. Soveja nr. 31, 4 loc. Braniºte, jud.
PREÞ 26000
mania, Florin Pogonaru. Potrivit declaratiilor lui Florin Pogonaru, exista dezvoltatori camere, baie, @ Vând casã, Mehedinþi, 3
imobiliari, in prezent care au oferit finantare de 20 la suta si care incearca sa obtina EURO NEG.
bucãtãrie, hol, construcþie nouã, în camere, salã, prispã
refinantare de la banci. “Constructiile, amenajarile interioare si restul domeniilor secundare TEL. 0723-
curte, meritã localitatea ªimian, plus anexe ºi teren
pietei imobiliare vor fi afectate de criza financiara. Deja a scazut cifra de afaceri a 236615, 0727-
companiilor din toate domeniile ce tin de piata imobiliara”, a mentionat Monica Tatoiu, vãzutã. Preþ neg. P+M. Preþ 65000 250 mp. Preþ neg.
Tel. 0752-659560. 289027 euro. Tel. 0753- Tel. 0354-801184
membrul AOAR.
www.ziarlimobiliar.ro (80200) (79556) 028305 (79847) (80023)

COMOD, SIGUR, RAPID - anunþuri prin SMS la 1424


10 Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008
@ Vând teren @ Vând teren @ Vând teren @ V â n d
VÂND în zona vile 9500 mp împãrþit parcelat în teren, intravilan,
TEREN ÎN Spitalul Judeþean de centurã în 2 suprafaþã de 520 zona Aeroport,
SUPRAFAÞÃ 400 mp, fs 14,3 m, parcele de 3800 mp mp, 442 mp zona zona Sud - Vest,
DE 450 MP, acces la utilitãþi, respectiv 5700 mp Gorjanul, ideal acte la zi, utilitãþi,
LA apã, canal, având deschidere casã, halã suprafaþã 1680 mp,
INTERSECÞIA producþie, etc, cu deschidere 10 ml,
electricitate, de 30 ml, acte la zi,
STRÃZILOR intrare de pe strada
termoficare pe intabulat, PUZ ºi posibilitate racord
INDEPENDENÞEI
Negoiu. Preþ neg.
@ Vând casã reþeaua primarã, utilitãþi. Preþ 30 electric ºi
Tel. 0724-562526
în sat Flãmânda, CU DR. terenul este nivelat euro / mp. Tel. canalizare cu acces (80098)
com. Jiana, 5 BABEª. PREÞ ºi împrejmuit. Preþ 0722-761606, la 50 m din DE 70.
încãperi, pãtul, NEG. TEL. neg. Tel. 0747- 0744-761200 Preþ 25 euro neg. @ Vând teren
magazie, cuptor în 0720-222470 019817 (79539) (79968) Tel. 0726-769164, 1600 mp,
curte, fântânã în (79495) 0745-955012. deschidere 11 ml,
curte, gard de ciment, @ Vând teren @ Vând teren (79979) în apropriere de
@ V Â N D 500 mp, zona 18 hectare cu viitoarea centurã,
grãdinã 1650 mp,
pomi fructiferi. Preþ DR. TR. DR. TR. TEREN CD Aeroport, str. CD. deschidere 58 ml la @ Vând teren zona Schela Nouã.
neg. Tel. 0352- SEVERIN SEVERIN IONESCU 25.000 I o n e s c u , Viitoare Centurã, construcþie vecin Preþ 15 euro mp.
809922 (80030) M P , deschidere 32 mp, zona Calea Tg. cu Pãdurea Crihala, Tel. 0252-320292,
@ V Â N D VÂND DESCHIDERE 0728-869551
(la jumãtatea Jiului, acte la zi. acces la 2 strãzi ºi
@ Vând casã VILÃ , TEREN 935 76 ML LA CD (80109)
aeroportului pe Preþ 18 euro / mp. pãdure, apã, curent,
com Hinova, sat MP, 17 ML IONESCU. PREÞ
ULTRACENTRAL, partea dreaptã). Tel. 0722-761606, acte la zi, sunt @ Vând teren
Cârjei, compusã din DESCHIDERE, NEGOCIABIL.
DS+P+E+POD Preþ neg. Tel. 0252- 0 7 4 4 - 7 6 1 2 0 0 construcþii, 500- W. Mãrãcineanu,
2 camere, hol, STR, PÃCII. TEL 0726-745592 600-800 mp cu
MANSARDABIL, 323713, 0753- (79969) 1000 mp, apã, ca-
bucãtãrie varã, alte 3 PREÞ 140 (80222) 229758 (79846) acces la stradã. Preþ nal, curent, PUG,
camere ºi teren S U P R A FA Þ Ã EURO / MP. @ Vând 3 48 euro /mp neg.
4382mp, din care
PUZ pentru
C ON STR U I TÃ TEL. 0746- @ V Â N D @ Vând teren parcele 500 mp, Tel. 0740-969841, construcþie casã.
1961mp, vie ºi pruni. DESFêURATà 924580 T E R E N intravilan, 630 mp, intravilan, zona 0 2 5 2 - 2 1 5 6 0 3 Preþ 25 euro/ mp
Preþ neg. Tel. 0728- 3 0 0 M P , (76889) INTRAVILAN, bun pentru Aeroport între CD (79980) neg. Tel. 0744-
151368 (77484) 500 MP, CALEA
S U P R A FA Þ Ã construcþii, zona Ionescu ºi viitoarea 782169 (80124)
VÂND TG-JULUI, Vând teren
@ Vând casã T O T A L Ã Aeroport, paralel centurã, parcelele @
TEREN DESCHIDERE i n t r a vilan, @ Vând teren
cu grãdinã 26 arii, TEREN 250 MP, 8 cu b-dul Aluniº. sunt situate la 240
INTRAVILAN 19,24 M LA DN, 1200mp, zona intravilan 2500 mp,
200 buºteni vie în
CAMERE, 2 Preþ 150 euro. Tel. mp de apã ºi curent.
DE 1166 MP, Schela Nouã,
comuna Pristol, sat UTILITÃÞI, 0766-698687, Preþ neg. Tel. 0751- A e r o p o r t , deschidere 16,5 ml,
BUCÃTÃRII, 2 DESCHIDERE
Cozia nr. 284, judeþ P O Z I Þ I E 0755-037453 056867, 0788- deschidere la stradã posibilitate apã,
Mehedinþi. Preþ WC, 1 BAIE, 2 LA STRADÃ DEOSEBITÃ. 44ml, carte
(79875) 550150 (79973) curent, canal,
15000 lei. Tel. 0356- T E R A S E , 7,5 ML, PREÞ 80 EURO/ funciarã, cadastru,
CARTE vizavi de case,
009951, 0751- GARAJ, ETC. MP. TEL. 0723- @ Vând teren @ Vând teren PUZ. Preþ 100
FUNCIARÃ, posibilitate
345368. (77520) PREÞ 270000 647257. (79333) 500 mp, zona 25000 mp, pe colþ euro/mp. Tel. parcelare. Preþ 42
INTABULARE, Aeroport. Preþ neg. Calea Tg. Jiului 0 7 2 9 - 0 0 1 8 0 0
@ Vând casã EURO. TEL. euro / mp.
PUZ, @ Vând teren Tel. 0749-429430 intersecþia cu (80026)
în construcþie + teren 0724-818537 Tel.0770-704068
CERTIFICAT 3800 mp deasupra (79881) Viitoare Centurã,
1300 mp, (80136)
(80242) DE URBAN- ºtrand Schela, cu deschidere 80 @ Vând teren
împrejmuit, sat deschidere 25 ml la @ Vând teren ml, PUZ, acte la zi, intravilan, 824 mp, @ V â n d
ISM, ZONA
Izvorul Bârzii, meritã @ Vând vilã, actuala ºi viitoarea intravilan 3000 mp, utilitãþi, la 300 m str. Walter teren, zona vile,
AEROPORT
vãzut. Preþ neg. Tel. str. Ghe. Anghel, centurã sau schimb zona distanþã de Dr. Tr. Mãrãcineanu. Preþ Spitalul Judeþean,
VILE. PREÞ W.
0 7 4 3 - 0 4 6 4 3 2 noul cartier de vile, cu apartament. Preþ Mãrãcineanu, acte 470 mp,
NEG. TEL. Severin. Preþ 40 45 euro / mp. Tel.
(80031) neg. Tel. 0746- la zi, PUZ, parcelat, împrejmuit, apã,
D+P+M, 2 bãi, 2 0729-707923. euro/ mp. Tel. 0 7 2 2 - 4 1 3 3 0 4
livinguri, 4 028626 (77891) 0 7 2 2 - 7 6 1 6 0 6 , (80042) curent, canalizare,
@ V â n d (80275) utilitãþi aproape.
gospodãrie Faþa 0744-761200. termoficare,
dormitoare, @ Vând teren Preþ 30 euro mp. @ Vând teren deschidere 15 ml,
Cremenii, formatã VÂND (79974)
bucãtãrie, curte 320 mp, str. W. Tel. 0728-881857 intravilan, zona adâncime 33. Preþ
din 2 case noi din PARCELE DE Mãrãcineanu, nr. (79885)
250 mp. Preþ neg. @ Vând teren Aeroport, Schela - neg. Tel. 0744-
BCA, sat Faþa 500 MP (APÃ 65. Preþ neg. Tel.
Tel. 0741-915293, 1000 mp în Dr. Tr. Nouã, parcela 88 505708 (80168)
Cremenii, comuna + CURENT 0751-023054, @ Vând teren
0743-137110 Severin, zona de 500 mp,
Tâmna, baie, anexe, TRIFAZIC), 0723-547815 intravilan, pentru @ Vând teren
Aeroport, zona de cadastru ºi
garaj, vie, fântânã, la (80186) ZONA (77940) construcþii. Preþ intravilan, zona
vile, toate utilitãþile intabulare. Preþ 20
30 km de Dr. Tr. AEROPORT. neg. Tel. 0745- Aeroport, lângã
Preþ 35 euro/mp euro mp. Tel. 0742-
Severin. Preþ neg la TEL. 0741- @ Vând 2 974752 (79972) noua centurã, acte
Tel. 0727-715118 583572, 0762-
faþa locului. Tel. 694622 parcele 500 mp, la zi, în zonã se
ALTE (80007) 778359 (80059)
0722-738085, 0352- (76970) cadastru, zona @ Vând teren construiesc case,
LOCALITÃÞI
808393 (80127) Aeroport. Preþ neg. 2500 mp intravilan, @ Vând teren @ Vând teren suprafaþã 6200 mp.
@ Vând vilã VÂND Tel. 0729-064914 zona Aeroport, 850 mp deschidere Preþ 20 euro/ mp
@ Vând casã 6000 mp ºi 4000
parter+ mansardã, TEREN, (79450) deschidere la strada 23 m, toate neg. Tel. 0751-
în sat Aurora, 5 mp parcelabil dupã
ACTE LA ZI, 096963 (80173)
camere, plaþ, 2
sat Vrancea, com @ Vând teren C.D Ionescu pe utilitãþile ºi 2000 d o r i n þ a
218 MP, STR.
fântâni, beci, plus o
Burila Mare, jud 1000 mp cu partea stângã spre mp, deschidere 53 cumpãrãtorului, @ Vând teren
ANGHEL
casã 3 camere în Mehedinþi, 2500 deschidere 20 m la Schela, acte la zi, m, toate utilitãþile, zona B-dul Aluniº, 220 mp, zona
mp, construcþie SALIGNY, noua centurã, acces cadastru. Preþ 45 ambele str. W. lângã Lukoil. Preþ
aceeaºi curte, total Aeroport, cadastru,
nouã. Preþ 110000 NR. 68. TEL. la utilitãþi. Preþ 35 euro/ mp neg . Tel. Mãrãcineanu. Preþ neg. Tel. 0744- PUZ. Preþ neg. Tel.
6000 mp. Preþ neg.
Tel. 0252-390484 euro. Tel 0723- 0751-693918 euro. Tel. 0751- 0 7 4 5 - 5 2 7 1 3 9 neg. Tel. 0724- 627143, 0252- 0752-659560.
(80274) 777725 (80039) (77530) 206034 (79520) (79467) 568040 (79976) 328328 (80094) (80199)
Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008 11
@ V Â N D
VÂND 500 MP TEREN 5000 MP ÎN
TEREN, PE ZONA HINOVA,
MALUL LÂNGÃ FOSTA
DUNÃRII, ÎN FABRICÃ DE
EªELNIÞA, CÃRÃMIDÃ,
DESCHIDERE LA
INTRAVILAN,
STRADÃ 16 ML.
CADASTRU. PREÞ 10 EURO /
@ Vând teren PREÞ NEG. MP. TEL. 0745-
intravilan, str. W. TEL. 0741- 644509 (79447)
VÂND PLAÞ 625363.
Mãrãcineanu, PUG, ALTE @ V Â N D
DE CASÃ 700 (77474)
PUZ, parcele de 500 LOCALITÃÞI TEREN ªIMIAN
MP ÎN
mp ºi 1000 mp. Preþ VÂND ZONA SATUL NOU
neg. Tel. 0723- VÂND MIJLOCUL 570 MP. PREÞ
PARCELE
368274, 0352- TEREN SATULUI 15.000 EURO. TEL
TEREN,
422095 (80212) CERNEÞI, 0726-745592 (80221)
EXTRAVILAN CARTIER ÎN
6100 MP, APÃ, DEZVOLTARE, @ V Â N D
@ Vând teren CURENT.
ZONA ZONA TEREN ªIMIAN
450 mp, str. FONTEGAZ 1200
FABRICA DE TEL. 0729- ªIMIAN. TEL
Prelungirea Carpaþi, MP, DESCHIDERE
CÃRÃMIDÃ, 093118 0726-745592
acte la zi, 23ml 6,5 ML LA DOUÃ
POSIBILITÃÞI (79444) (80228)
ieºire la stradã. Preþ STRÃZI. PREÞ
150 euro/mp neg. CURENT + VÂND 1500 12.000 EURO NEG.
VÂND TEL 0726-745592
Tel. 0744-849363, CANAL. MP TEREN
0729-148948
TEREN (80220)
PREÞ 8 INTRAVILAN,
(80218) OSTROVUL ÎN ORªOVA,
EURO/ MP @ V A N D
CORBULUI, DESCHIDERE TEREN HINOVA
NEG. TEL.
@ V â n d ZONA LA STRADÃ 3500 MP, ACCES LA
parcele de teren de 0740-000743,
VILELOR, 16 ML, DUNARE, LANGÃ
500 mp ºi parcele de 0788-038489 FABRICA DE
PARCELAT, CADASTRU,
750 mp, acte la zi (80211) BÃRCI, TEL 0720-
CADASTRU. CURENT
(extras CF), zona W. 545644
VÂND TEL. 0729- ELECTRIC,
Mãrãcineanu - Tg. APÃ. PREÞ @ V A N D
Jiului - viitoarea TEREN 603048, 0724-
NEG. TEL. TEREN HINOVA,
centurã, utilitãþi, INTRAVILAN 554616 0745-048191 ZONA CASE DE
drumuri, curent. ORªOVA, (80262) VACANÞÃ, 3700
Preþ 22 euro/mp PANORAMÃ @ V Â N D M P, U T I L I TA Þ I ,
neg. Tel. 0788- DEOSEBITÃ, VÂND TEREN COM. CADASTRU, @ Vând teren @ Vând teren @ Vând lot
345830, 0751- URGENT, TEREN ª I M I A N , P A R C E L A B I L , 1270 mp, sat 3700 mp, cu
PREÞ 30 EURO/MP.
sat Baloteºti ºi lot
244611 (80237) 9600 MP. INTRAVILAN, SUPRAFAÞÃ 5000 Vrancea, acces deschidere de 28 m la în Izvorul Bârzii,
MP, CADASTRU, TEL. 0720 - 545644
PREÞ 12 5600 MP, SAT utilitãþi, apã, curent, Dunãre în Batoþi, acces ambele cu
@ Vând teren CERNEÞI, I N TA B U L A R E , @ V Â N D eleºteu cu peºte, la utilitãþi, apã, curent.
EURO / MP. deschidere la
300 mp, str. Ghe. POSIBILITATE TEREN, PARCELE lângã Dunãre, Preþ 20 euro / mp neg.
TEL. 0724- APÃ, ºosea. Tel. 0742-
Ionescu ªiºeºti RACORDARE 500 - 700 MP, ÎN meritã vãzut. Preþ Tel. 0751-206034
(între Kiseleff ºi 044879 CURENT, E ª E L N I Þ A 013232 (79985)
UTILITÃÞI. neg. Tel. 0788- (79509)
Independenþei). Preþ (79477) ACTE LA ZI. PREÞ NEG. TEL. ( O R ª O VA ) ,
236978, 0723- @ Vând teren @ Vând 1425
neg. Tel. 0252- PREÞ 12 0729-929597 P R O P R I E TA R ,
VÂND 90000 FA C I L I T Ã Þ I , 642555. (78813) mp teren intravilan
323713, 0742- EURO/MP. (76945) 1597 mp intravilan,
MP TEREN ZONÃ DEAL, în ªimian, zona la
483042 (80281) TEL. 0754- @ Vând teren zona ªimian,
EXTRAVILAN @ V Â N D P E N T R U
deschidere 20 m la nuci. Preþ 28 euro
270285 CONSTRUCÞII. intravilan 700 mp în
@ Vând teren PRUNIªOR, T E R E N neg. E-mail
(80198) PREÞ NEG. TEL. comuna Eºelniþa, în stradã asfaltatã sau
intravilan 974 mp, 160 M I N T R AV I L A N dj_rhin2002
0741-479841, 0751- apropiere de schimb cu
@yahoo.com. Tel.
parcelabil cu DESCHIDERE VÂND EªELNIÞA, 10000 796477. (79315) Dunãre. Preþ 20 apartament 2
deschidere la noua MP, ZONÃ euro/mp. E-mail 0726-795895
LA DE 70. TEREN PE camere în Severin. (79995)
centurã, str. CD. PREÞ 3 PITOREASCÃ CU @ Vând 1425 vasy_dumbrava
MALUL Preþ 25 euro/mp
Ionescu, de la POTENÞIAL mp teren intravilan în @yahoo.com. Tel.
EURO/ MP. DUNÃRII, ªimian, zona la nuci. neg. Tel. 0745- @ Vând teren
blocuri pe dreapta. TURISTIC, 0722-327485
TEL. 0722- ZONA SMILE, Preþ 28 euro neg. E- 170106 (79849) 260 mp, ªimian
Preþ neg. Tel. 0252- P R E TA B I L (80002)
351900. 5522 MP, mail dj_rhin2002 zona Bisericã. Preþ
323713, 0742- CONSTRUCÞIE
(79346) @yahoo.com. Tel. @ Vând 3 ha @ Vând teren 80 euro mp. Tel.
483042. (80283) IEªIRE LA H O T E L ,
0726-795895 (79991) pãdure foioase în 1200 mp, 0 7 2 3 - 9 5 6 5 5 7
DUNÃRE ªI PENSIUNE SAU
REZIDENÞÃ com. Tâmna, jud. deschidere 14 m, (79975)
LA DN 56 - 23 @ Vând teren,
P E N T R U Mehedinþi, acces zona Ostrov case
PARCELE SIMIAN 560 ML. PREÞ 30 zona Ostrovul
bun la 250 m de E70
@ Vând teren
de vacanþã. Preþ cca. 1200 mp, zona
SENIORI. PREÞ Corbului, 12000 mp,
MP VIITOR CARTIER EURO/ MP
INFORMATIV 30 deschidere 14 ml. Severin - Craiova. 35000 euro. Tel. Cerneþi. Preþ 8
NEG. TEL. EURO/MP. TEL. Preþ neg. Tel. 0745- 0 7 2 2 - 7 6 1 6 0 6 , euro/mp neg. Tel.
IN DEZVOLTARE Preþ 35000 euro neg.
0745-310172. 0745-252013 Tel. 0729-064914 183510, 0765- 0744-761200 0729-802587
TEL . 0726745592 (79323) (80248) (79455) 524537 (79506) (79971) (79998)
12 Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008
@ Vând 6200 @ Investiþie @ Ofer spre @ Primesc în @ Ofer spre @ Ofer spre
mp Hinova, drum teren 15000 mp î n c h i r i e r e gazdã la casã, Dr. î n c h i r i e r e închiriere ap. 2
naþional. Preþ 15 euro/ ªimian, Sat Nou, se apartament 2 Tr. Severin, str. 1 apartament 2
Decembrie, nr. 2. camere, mobilat,
mp neg. E-mail poate parcela. Preþ camere, mobilat, camere, dec.,
ady_fiz @yahoo.com. Preþ 250 lei. Tel. zona Spitalul
neg. Tel 0726-745592 strada Dr. Babeº, nr. complet utilat, AC,
Tel. 0740-869887 0252-317355, Judeþean. Preþ neg.
(80226) 93, zona Iruc, plata ultramodern
(79999) 0728-011311 Tel. 0748-487438
anticipat 1 lunã în (79967) mobilat, zona
@ Vând teren (80121)
@ Vând 1100 avans. Preþ 150 euro. OMV. Preþ neg. DR. TR.
parcelat în parcele de OFERTE @ Ofer spre Tel. 0729-001800
mp pe Clisura Tel. 0745-065592. SEVERIN
Dunãrii, în comuna
520 ºi 442 mp, zona închiriere ap. 3 @ Ofer spre
Gorjanul, ªimian,
OFER SPRE (79862) (80027)
Eºelniþa, pe partea ÎNCHIRIERE camere, utilat ºi închiriere ap. 2 VÂND
dreaptã a drumului, ideal casã, carte
LOCUINÞÃ, @ Primim fete mobilat, G+F+P, @ Ofer spre camere, parþial TEREN 850
Preþ 10 euro/mp. E- funciarã, posibilitate ZONÃ în gazdã la bloc, contorizat, cablu, închiriere la casã, 3
m o b i l a t , MP,
mail vasy_dumbrava curent ºi canalizare cu ULTRACENTRALÃ, internet, zona camere, bucãtãrie,
gazda nu locuieºte în calorimetre, ULTRACENTRAL,
@yahoo.com. Tel. acces la 50 din DN70. 140 MP, Profi. Preþ neg. Tel. baie, garaj, zonã
apartament. Preþ neg. 0 7 7 0 - 6 9 1 3 8 4 centralã, intrare VAD
0722-327485 (80003) Preþ 25 euro / mp neg. CONSTRUCÞIE apometre, cablu,
Tel. 0720-182767 (79970) COMERCIAL,
Tel. 0726-769164, NOUÃ separatã. Preþ neg. internet, zona DESCHIDERE
@ Vând plaþ 0745-955012 (80063) (79874)
PENTRU @ Ofer spre Tel. 0766-574408 Biserica Nouã. Preþ PESTE 30 ML,
casã, Cerneþi, Dudaº, PERSOANE @ Caut 2 fete închiriere, ap3 (80074) RACORDAT
200 euro +
1000 mp. Preþ 10 euro SAU în gazdã. Tel. 0749- c a m e r e , LA
Ofer spre cheltuieli, plata
mp. Tel. 0748-414028 SOCIETÃÞI. 833046. Preþ neg. transformat în 4 @ UTILITÃÞI.
(80043) TEL. 0722- camere, 2 î n c h i r i e r e anticipat 3 luni. Tel. TEL. 0744-
Tel. (79876) apartament 02
289309 b a l c o a n e , 0755-711039 dupã 549433
@ Vând lot (77962) @ Primesc ultracentral, zona c a m e r e , ora 16 (80164) (80280)
casã de 4000 mp în sat
fete în gazdã. Preþ Progresu - d e c o m a n d a t ,
@ INCHIRIEZ
Baloteºti ºi un lot de
100 euro. Telefon Smârdan, renovat, complet renovat, @ Primesc în VÂND
A PA R TA M E N T SPAÞIU
5000 mp, deschidere
MOBILAT SAU NU,
80 mp. Preþ 500 mobilat ºi dotat, gazdã la
0728-987302, 0756- PENTRU
19 ml, Izvorul Bârzii. @ Cumpãr
4 CAMERE, LA euro. Tel. 0770- zona Alion, gen 6,
909155 apartament 2 fete. BIROURI,
Preþ neg. Tel. 0741- teren agricol între 10-
CASÃ, TOATE 659183, 0751- G+F+P+T, boiler,
350 hectare 178884 (79981) TV, maºinã de Preþ 100 euro + CENTRAL, 35
010953 (80045) DOTÃRILE, @ Ofer spre
comasate, de preferat LIBER 01.10.2008. î n c h i r i e r e spãlat, aragaz, AC, garanþie 1 lunã. Tel. MP, 2
@ Vând teren în jud. MH, sau în
@ Ofer spre termen lung. Preþ CAMERE,
TEL. 0720/545.644
apartament 2 închiriere ap. 3 300 euro / lunã. Tel. 0755-249464
în ªimian, 7500 mp, jud. învecinate ºi (80171)
HOL, BAIE,
suprafeþe mai mici de @ Ofer spre camere, mobilat la o camere, complet 0 7 6 3 - 6 2 1 9 0 4 TEREN TO-
deschidere la stradã 22 utilat, zona CPL, et.
teren agricol închiriere apartament familie. Preþ 200 (80075) TAL 55 MP,
mp la DN E70. Preþ 3 camere, parþial 3. Preþ 170 euro. @ Ofer spre
extravilan, suprafeþe euro + cheltuieli. Tel. APÃ,
neg. Tel. 0723-231398 de 3 ha, 5ha, 10, 20 mobilat, calorimetre, 0745-873600 Tel. 0721-990552, @ Ofer spre închiriere 2 CANALIZARE,
(80052) ha cu front stradal. Tel apometre. Preþ 200 0 2 5 2 - 3 8 8 7 1 4 închiriere în str. G. apartamente cu 2 ACTE ÎN
euro/ lunã + 100 euro (79889)
0726-177481 (79983) Anghel, nr. 41, camere, complet REGULÃ, RE-
@ Vând teren garanþie. Tel. 0722-
(80004)
965143. (79370) @ Ofer spre teren 500 mp dotate, unul situat CENT
ºoseaua naþionalã, @ Ofer spre
î n c h i r i e r e pentru orice AMENAJAT.
com ªimian, 12500 închiriere pe activitate . Preþ neg. în faþa Fântâni
@ Ofer spre apartament 2 TEL. 0745-
mp, cadastru. Preþ 7 închiriere apartament termen lung Tel. 0742-025932 Arteziene iar 252013
camere, mobilat,
euro mp. Tel. 0724- 2 camere, preferabil, mobilat, (80080) celãlalt în bl. A1, (80249)
decomandat, zona maºinã de spãlat, contorizat, utilat
972742 (80054) strada Dr. Babeº, nr. zona Crihala,
Spitalul Judeþean, îmbunãtãþit, zona @ Ofer spre @ V â n d
mobilat, etaj 3/ 4. Preþ 93, zona Iruc, plata î n c h i r i e r e ambele la et. 1. Preþ spaþiu comercial
@ Vând teren G-uri Crihala. Preþ
neg. Tel. 0731- anticipat 1 lunã în g a r s o nierã, 350 - 250 euro neg. 220 mp construiþi,
parcelat în parcele de 999775. (79815)
300 euro / lunã. Tel.
520 ºi 442 mp, zona
avans. Preþ 150 euro. 0 7 2 0 - 8 2 0 0 9 4 , ultramodernã, toate Tel. 0728-152000, suprafaþã teren 420
Gorjanul, ªimian,
@ Schimb @ Ofer spre Tel. 0745-065592. 0 7 8 8 - 3 5 2 4 6 4 utilitãþile, Piaþa 0252-312393 mp, cu douã spaþii
garsonierã conf.1, et. închiriere apartament (79962) Meva, et. 1, pe comerciale în
ideal casã, carte (79986) (80210)
2, zona Pacea cu 2 camere, dec., termen lung. Preþ funcþiune ºi
funciarã, posibilitate apartament 2 camere, @ Ofer spre
complet mobilat ºi @ Ofer spre neg. Tel. 0745- @ Ofer spre clientelã formatã,
curent ºi canalizare cu et. 1-3 +diferenþa, utilat, zona Crihala, î n c h i r i e r e zona Kiseleff -
î n c h i r i e r e 867573 (80087) închiriere casã 200
acces la 50 din DN70. zona Autogara, CET, Aleea Mãrgãritarului, garsonierã, conf. 1, Stomatologie sau
apartament 2
Preþ 25 euro / mp neg. Alion, Veterani. Tel. bl. XF16. Preþ neg. Ofer spre mp, 3 camere,
cu toate facilitãþile, camere, zona @ variante. Preþ neg.
0721-081049 Tel. 0753-229758,
OMV, mobilat ºi î n c h i r i e r e
Tel. 0726-769164, mobilatã modern, Tel. 0723-694626
de preferinþã fete.
0252-323713 (79851)
utilat complet, aer apartament 2
0745-955012 (80063) (79913) singur în curte. Preþ (77027)
Preþ neg. Tel. 0770-
camere, dec, et. 1,
729182 (79964) condiþionat, maºinã neg. Tel. 0765- @ Vând casã
mobilat, zona Piaþa
de spãlat, internet. 195803, 0352- spaþiu comercial
@ Ofer spre Sârbilor. Preþ neg.
E-mail dia1909 808691 (80290) s u p r a f a þ ã
închiriere teren, Tel. 0745-638725
@yahoo.com. Tel. (80088) construitã 820 mp,
prelungire Carpaþi 0721-304646 teren 420 mp, cu 2
nr. 51, 250 mp. Preþ (79987) @ Ofer spre afaceri în funcþiune
300 euro. Tel. 0740- î n c h i r i e r e CERERI ºi clientelã formatã,
985170 (79965) @ O f e r apartament 2 zona Kiseleff -
ultracentral spre camere, etaj 2, @ Caut sã
Stomatologie. Preþ
@ Ofer spre închiriere 2 spaþii mobilate, telefon, î n c h i r i e z 220000 euro, ac-
î n c h i r i e r e comerciale 1500 i n t e r n e t , garsonierã sau cept diverse
garsonierã, conf. 1, lei/lunã ºi 700 lei/ repartitoare, zona apartament 2 combinaþii
mobilatã, zona lunã. E-mail A-uri Crihala - camere, mobilat ( î n c h i r i e r e ,
Autogarã. Preþ 100 narcis.bordea @s- Dunãrea. Preþ 180 ofer maxim 100 de asociere). Tel.
euro. Tel. 0727- man.net. Tel. 0752- euro. Tel. 0746- euro. Tel. 0741- 0 7 2 3 - 6 9 4 6 2 6 .
855113 (79966) 117999 (79992) 971128 (80093) 734870 (80092) (79812)
Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008 13
@ INCHIRIEZ SPAÞIU @ Ofer spre @ Ofer spre @ Ofer spre @ Ofer spre
OFER SPRE OFER SPRE COMERCIAL 110 MP, închiriere spaþiu închiriere spaþiu î n c h i r i e r e , închiriere spaþiu
ÎNCHIRIERE ÎNCHIRIERE PRETABIL PENTRU
comercial, pe comercial cu grup apartament 2 comercial în
OFERTE 177 MP, CABINET BIROURI, FOST SEDIU camere, semidec, suprafaþã de 185
termen lung, 4 sanitar, 20 mp,
SPAÞIU STOMATO- ASIGURÃRI, ULTRA
camere, parter , zona Dunãrea. Tel. mobilat sau mp situat în Dr. Tr.
Severin, Bd. Tudor
OFER SPRE MODERN. TEL. 0720/
COMERCIAL LOGIC LA n e m o b i l a t , Vladimirescu colþ
ÎNCHIRIERE 545.644 aflat în stadiul de 0 7 4 2 - 1 5 1 2 8 5 ,
ULTRACENTRAL CENTRUL ultracentral, cu Independenþei,
HALÃ MARE amenajare, sedii 0 7 8 8 - 2 5 6 1 7 4 G+F+P, liber blocul de pe colþ
DE PE STR. STOMATO- @ INCHIRIEZ HALÃ
firmã, activitãþi (80107)
PRODUCÞIE 750 MP + imediat. Preþ neg. neterminat, intrare
DEPOZITARE TRAIAN, LOGIC. TEL. comerciale, zona parter, actual
APARTAMENT + Tel. 0743-804906,
1000 MP ÎNTRE 0726-257381, Criºan - Obelisc. @ Ofer spre Rombiz. Tel. 0723-
BIROURI +TEREN 4500 0726-523255
SITUATÃ ÎN PREFECTURÃ 0741-060197, închiriere spaþiu 547815, 0751-
MP (FOSTÃ FABRICÃ Tel. 0751-249520 (80156) 023054 (77954)
SPATELE ªI BANCA 0252-215551. (79959) comercial, 50 mp,
DE BÃRCI) IN
LICEULUI TRANSILVANIA (78505) HINOVA.TEL 0720/ zonã centralã, ideal @ Ofer spre @ Ofer spre
HALÎNGA ( FOST 545.644 @ Ofer spre pentru depozit. Tel. închiriere, spaþiu închiriere spaþiu
@ O F E R închiriere spaþiu 0731-321185 comercial, 25 mp, comercial, în
(FOSTUL CILDRO s u p r a f a þ ã
S P R E @ Ofer spre
comercial, 22 mp, (80120) Piaþa Mircea, nr. 3,
SUINPROD), MOBILA ). construitã de 30
ÎNCHIRIERE
închiriere spaþiu
zona ultracentralã, actual casete,
UTILITÃÞI: TEL. 0746- depozitare sau producþie mp, Splai M.
@ Ofer spre detergenþi, etc. Preþ Viteazul, nr. 41.
DRUM DE 183973 S P A Þ I U 350 mp la fostul abator, amenajat, grup
închiriere spaþiu la neg. Tel. 0729- Tel. 0740-567457
ACCES, (80232) COMERCIAL Timiºoarei 220 B, sanitar, gresie,
casã 35 mp pentru 029913. (79650) (74552)
RAMPÃ, 102 MP, 2 birouri, grupuri sanitare, faianþã ºi încãlzire
ÎNCHIRIEZ sediu sau @ Ofer spre @ Ofer spre
CURENT G R U P U R I vestiar, duº, rampã de (termoficare). Tel.
descãrcare acoperitã. r e p r e z e n t a n þ ã închiriere spaþiu închiriere, spaþiu
TRIFAZIC, SPAÞIU 20 SANITARE, 0743-138516
Preþ 400 euro/lunã. Tel. societãþi, 2 camere comercial 50 mp, comercial, 25 mp,
APÃ, CHIRIE MP, B-DUL G R E S I E , (80081) Piaþa Mircea, nr. 3,
0722-965143 (74962) + hol, central. Preþ în zonã centralã,
MICÃ. TEL. TUDOR FA I A N Þ Ã , actual casete,
@ Ofer spre 600 lei cu contract. ideal pentru detergenþi, etc. Preþ
0746-183973 VLADIMIRESCU, ZONÃ ÎN @ Ofer spre
închiriere 2 - 3 Tel. 0724-415710 depozit. Tel. 0731- neg. Tel. 0729-
(80234) NR. 55. TEL. DEZVOLTARE, închiriere, zona Cicero,
apartament 3 camere, camere la casã (80147) 321185 (80282) 029913. (74550)
0720-225606 BD T.
OFER SPRE parter, 3 balcoane ºi 3 pentru privatizare
(79438) VLADIMIRESCU.
ÎNCHIRIERE
TEL. 0745-
intrãri numai pentru
persoane juridice. Preþ
pe perioadã Pânã la sfârºitul anului viitor
SPAÞIU OFER SPRE îndelungatã, Dr. Tr.
COMERCIAL ÎNCHIRIERE
252013 (80246) neg. Tel. 0742-025932
Severin, Splai
preþul locuinþelor ar putea sã
(80078)
NOU SPAÞIU @ O F E R Mihai Viteazu, nr. scadã cu 30 la sutã
AMENAJAT, COMERCIAL @ Ofer spre 75. Tel. 0352-
S P R E La lucrarile Congresului International Imobiliar Bucuresti,
BAIE CU 500 MP, închiriere spaþiu 416865, 0770-
ÎNCHIRIERE Georgiana Sandu, seful Departamentului Rezidential Neocasa Real
DUª, AC, comercial în suprafaþã de 776421 (80082) Estate, a declarat ca s-ar putea ca sfarsitul anului 2009 sa aduca scaderi
PENTRU S P A Þ I I 185 mp situat în Dr. Tr.
PARTER, de pret de pana la 30 la suta in functie de tipul de apartament si de
GARAJE SAU PRODUCÞIE 100 Severin, Bd. Tudor @ Ofer spre zona. Ea a estimat ca preturile apartamentelor vechi vor scadea in
STR. AVRAM
DIVERSE - 100 MP ÎN Vladimirescu colþ cu închiriere spaþiu continuare, iar cele aferente locuintelor noi vor inregistra o crestere
IANCU 18 A, de pana la cinci la suta, in perioada urmatoare. Scaderea preturilor la
ZONA ÎNTREBUINÞÃRI, H A L Ã Independenþei, blocul de
comercial 40 mp,
pe colþ neterminat, segmentul apartamentelor vechi este cauzata de modificarea
CASTELUL ZONA INDUSTRIALÃ intrare parter, actual str. Smârdan colþ cu
conditiilor de creditare, dar si de starea de expectativa a potentialilor
DE APÃ, AEROPORT, HALÂNGA ÎN clienti, a explicat Georgiana Sandu. In opinia sa, scaderile de pret
Rombiz. Tel. 0723- A u r e l i a n , inregistrate de apartamentele vechi nu vor compensa efectele noilor
VIZAVI DE APROAPE DE S P A T E L E 547815, 0751-023054 termopan, 2 intrãri norme de creditare impuse de BNR, compromisul realizat de client
FARMACIA BLOCURI. LICEULUI, APÃ, (77946) fiind alegerea unui apartament cu o suprafata mai mica sau a unei
Smârdan ºi
AVICENA. PREÞ NEG. C A N A L , zone mai slab cotate. Decizia BNR de modificare a conditiilor de
@ Ofer spre Aurelian. Preþ 600 creditare va afecta direct segmentul de potentiali cumparatori care
PREÞ NEG. TEL. 0729- RACORD 980 V. închiriere spaþiu euro/lunã. Tel. apeleaza la un credit imobiliar/ipotecar, considera ea. “Reducerea
TEL 0729- 978743, 0766- TEL. 0726- comercial, în suprafaþã 0 7 3 2 - 1 8 7 4 8 8 gradului de indatorare, cresterea dobanzii de referinta, inasprirea
041924 498112 678211, 0722- construitã de 30 mp, (80084) conditiilor de acordare a creditelor va ingusta segmentul de potentiali
(80265) (78837) Splai M. Viteazul, nr. 41. cumparatori, interesati de apartamente noi (segmentul mediu), dar
500896 (80257) mai ales cei interesati de apartamentele vechi”, a spus ea. Georgiana
Tel. 0740-567457 @ Ofer spre Sandu a subliniat ca pretul apartamentelor vechi din Bucuresti a scazut
(77952) închiriere la casã cu 4 pana 8,5 la suta in primul semestru al lui 2008, pe fondul cresterii
100 mp, pentru ofertei de pe piata, comparativ cu 2007. Cea mai drastica reducere au
@ Ofer spre inregistrat-o preturile la garsoniere, care s-au redus cu 8,5 la suta.
închiriere, spaþiu birouri, b-dul T. Apartamentele cu doua camere au inregistrat scaderi de pret de 3,6 la
comercial, 25 mp, Piaþa Vladimirescu, 42B, suta, iar cele cu 3 camere au avut un pret cu 5,4 la suta mai mic. A
Mircea, nr. 3, actual ºi teren 750 mp, b- scazut si numarul tranzactiilor cu apartamente pe total cu 30 pana la
casete, detergenþi, etc. 50 la suta in primele patru luni ale acestui an. Numarul scazut de
dul Timiºoarei, tranzactii, cat si scaderea pretului acestora, au determinat o crestere a
Preþ neg. Tel. 0729-
029913. (79950)
ACR. Tel. 0744- ofertei de apartamente vechi, aceasta fiind explicata, in principal,
627143, 0252- prin achizitiile cu scop speculativ realizate in ultimii doi ani. Cresterea
@ Ofer spre ofertei de apartamente vechi este estimata la 30-35 la suta comparativ
328328 (80090) cu perioada similara a lui 2007. Joi, s-a deschis cea de-a treia editie a
închiriere spaþiu
Congresului International Imobiliar Bucuresti si prima editie a
comercial în Gura vãii, @ Ofer spre expozitiei imobiliare SIB Expo, evenimente reunite sub sub egida
250mp, independent, închiriere spaþiu Salonului Imobiliar Bucuresti. Concomitent, in Piata Revolutiei se
acces dublu neamenajat desfasoara, intr-un cort special amenajat, expozitia imobiliara SIB
comercial, str.
, curent, apã, canal, Expo. Firmele inscrise in expozitie prezinta cele mai noi proiecte
posibil vânzare. Preþ
Numa Pompiliu, nr. rezidentiale, de birouri si retail.
neg. Tel. 0722-496513 26. Tel. 0720-
(79954) 528839 (80106) www.ziarulimobiliar.ro

anunþuri Adevãrul ºi Ziua - str. Traian, nr. 46


14 Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008
@ Vând BMW @ Vând BMW
318 Turbo diesel, an 318, climatronic,
1995, AC, geamuri geamuri + oglinzi
electrice, servo total, electrice, închidere
centralizatã, servo to-
oglinzi electrice
tal, ABS, an 1996.
încãlzite, volan piele, Preþ 3600 euro. Tel.
2 airbag-uri, ABS, 0745-757483.
22000 alarmã, jante aliaj (79791)
17". Preþ 3000 euro
neg. Tel. 0740-
000743, 0721-
334202. (79799)
CAMIOANE,
@ Vând BMW AUTOUTILITARE,
320 i, stare perfectã, MICROBUZE
înmatriculatã în Bul-
garia, meritã vãzutã. @ V â n d
Preþ neg. Tel. 0722- Autoutilitarã VW TV
Izotermã, an 1995, ca- @ V Â N D @ Vând Dacia @
438083. (80135) Vând Dacia
pacitate cilindricã DACIA 1310, AN 1310, stare de
1991, TOATE funcþionare bunã, 1310, an 1985,
@ Vând BMW 1900 cc, perfectã stare
TAXELE LA ZI, ITP
316 i, an 1996, 16 i, de funcþionare. Preþ ITP 2009, antiradar, recarosatã, bot CN 4,
VALABIL, STARE
@ Vând Audi 102 cp, numere neg. Tel. 0745-528958 D E MP3, senzori proaspãt vopsitã,
80, 1,9 TDi, an 95 provizorii valabile, (77975) FUNCÞIONARE, parcare, GPL reparaþie capitalã,
VÂND AUDI stare excelentã. Preþ
ALFA ROMEO break, prevede mici CREM . PREÞ 2500 omologat, mini aer acte plãtite la zi, stare
QUATRO, AN 3700 euro . Tel. @ Vând urgent LEI. TEL. 0722-
reparaþii la pompa de condiþionat. E-mail perfectã de
2003, DUBLU 0744-972451. microbuz Peugeot 546824 (79852)
@ Vând Alfa injecþie, recent adus. f l o r a s 5 5 funcþionare. Preþ
CLIMATRONIC, (80195) Boxer 13 + 1 locuri,
Romeo, an 1991, Preþ neg. Tel. 0252- @yahoo.com. Tel.
SRS. ESP, ABS, posibilitate omologare @ Vând Dacia 3000 lei. Tel. 0767-
b e n z i n ã , 357461, 0721- @ Vând BMW + 2 locuri, culoare alb, 1310 Li, an 2002, 0 7 2 6 - 9 1 8 6 8 4 781060, 0729-
TELEFON,
înmatriculatã, carte 696742 (80104) 320 i, 150 PS, an geamuri electrice, injecþie, 70000 km, (79931)
de identitate, ITP, NAVIGATOR, 806884 (80046)
1996, trapã electricã, Tahograf, distribuþie cârlig remorcare, stare
FULL ELEC- @ Vând Dacia
stare bunã. Preþ 1000 @ Vând Audi geamuri + oglinzi schimbatã, km reali bunã. Preþ 2100 euro. Vând Dacia
1310, an 1997, @
euro. Tel. 0722- TRIC, SERVO B4. an 1995, motor electrice, servo total, 148000, AC, variante Tel. 0740-103711.
TOTAL, 1,9 TDI, 176000 km, încãlzire scaune, (79870) 80000 km, 1397 1310 L, an 1997, ITP
696878 (80227) microbuz 8 + 1 sau
ÎNCHIDERE VT 2010, 100 cp, tapiþerie piele, jante teren. Preþ 12499 euro. @
cmc, GPL an 2005, septembrie 2009,
Vând Dacia a p r i n d e r e
CENTRALIZATÃ, servo direcþie, servo aliaj, anvelope noi, Tel. 0722-262624. 1310 L, an 1998, bord GPL omologat, bord
AVARIATÃ frânã, ABS, stare tehnicã (80161) CN, culoare gri electronicã, stare de CN, acte la zi, 5
PUÞIN FAÞÃ. î n c h i d e r e impecabilã, carte ser- metalizat, acte la zi, f u n c þ i o n a r e
AUDI
vice. Preþ neg. Tel. @ Vând Raba GPL. Preþ 1600 euro impecabilã. Preþ neg. trepte. Preþ neg. Tel.
PREÞ centralizatã, geamuri
16 tone, tip scafã, an neg Tel. 0727-827481 Tel. 0746-208495 0 7 6 6 - 6 3 6 2 0 6 .
VÂND AUDI A4 AVANTAJOS. + oglinzi electrice, 0 7 2 8 - 6 5 1 0 2 8 . 1996, stare de (79917) (80037) (80057)
COMBI, MO- TEL. 0730- nr. valabile Franþa, cu (80203) funcþionare. Preþ
TOR 1,8, AN 556033 procurã + asigurare 1 @ Vând BMW 15000 lei fix. Tel. GM România a vândut peste 3.500 de masini in prima
(78501) an, recent adusã. Preþ 318, an 1992, vopsea 0751-806564 (80162)
2000, 125 CP, etapã a programului Rabla
2850 euro neg. Tel. originalã, ABS,
DUBLU @ Vând Audi 0721-696742. î n c h i d e r e General Motors România a vândut, in cadrul primei etape a Programului
CLIMATRONIC, A4, an 1996, motor (80268) centralizatã, trapã, de stimulare a innoirii parcului auto national, 3.508 automobile, din care
ÎNCHIDERE 1,6, geamuri + acte la zi, traducere 1.580 Opel si 1.928 Chevrolet, conform datelor furnizate Agerpres de
DACIA 1300 reprezentanta GM România. AT a fost primita o cota de 1.506 masini
CENTRALIZATÃ. oglinzi electrice, în limba românã, pentru marca Opel, modelele oferite in cadrul programului fiind Astra
GEAMURI î n c h i d e r e servo direcþie, @ Vând Dacia Classic (de la 9.605 euro), Astra New (de la 11.825 euro), Corsa (de la
centralizatã, servo BMW 215000 km reali, 1300, an 1980, mul- 8.450 euro), Meriva (de la 11.260 euro), Zafira (de la 16.390 euro), Vectra
ELECTRICE, (de la 17.904 euro), Antara Enjoy Plus (28.155 euro). Cea de-a doua
total, ABS, distribuþie nouã, tiple îmbunãtãþiri,
VOLAN GPL omologat etapa a programului de stimulare a innoirii parcului auto national incepe
climatronic, taxa 480 @ V Â N D oglinzi electrice. Preþ miercuri si se va finaliza pe 12 decembrie, 37 de producatori, importatori
REGLABIL, BMW 520 D, AN neg. Tel. 0744- Lovato, stare de autoturisme si distribuitori autorizati ai acestora primind 37,73 de
euro. Preþ 4300 euro.
ABS, ESP, 2001, COMPUTER 318538, 0724- ireproºabilã. Preþ 600 milioane de lei prin redistribuire din prima etapa, potrivit Administratiei
Tel. 0745-757483. euro. Tel. 0742- Fondului pentru Mediu (AFM). Aceasta suma, necesara pentru
CULOARE BORD, ABS, ASR, 067600 (80230)
(79793) 630404 (80154) achizitionarea a 12.576 de autoturisme noi, a ramas nedistribuita din prima
GRI PDC, ASC, @ Vând BMW etapa a programului “Rabla” si a fost repartizata participantilor care au
METALIZAT, @ Vând Audi GEAMURI + 520 2.0 D, an 2000, utilizat cel putin 80 la suta din suma contractata in prima etapa. Persoanele
A6 TDI 1900 cmc, O G L I N Z I 236000 km, dublu interesate de achizitionarea unui autoturism prin acest program vor avea
JANTE ALIAJ, de ales intre marcile Citroen, Mazda, Daewoo, Fiat, Ford, Hyundai,
131 cp, CV 6+1, E L E C T R I C E , climatronic, ITP Mitsubishi, Kia, Opel, Chevrolet, Peugeot, Nissan, Honda, Lada, Suzuki,
CARTE SER- DACIA 1310
carkit Nokia, senzori JANTE ALIAJ, 2010, 151 Cp, servo Toyota, Subaru, Skoda, Seat, Audi Volkswagen. În anul 2008, pentru
VICE, RE- ploaie + parcare, full S E N Z O R I total, ABS, ESP, implementarea acestui program a fost alocata, din Fondul pentru mediu,
@ V Â N D suma de 120 milioane lei, pentru scoaterea din uz a unui numar de 40.000
CENT ADUSÃ, electric, dublu PARCARE FAÞÃ- î n c h i d e r e DACIA 1310 LI, AN autoturisme, din care s-a utilizat in prima etapa suma de 73.953.000 lei,
CONSUM climatronic, încãlzire SPATE, DUBLU centralizatã, geamuri OCT. 2001, 58000 aferenta achizitionarii a 24.651 de autoturisme. Autoturismele noi
+ oglinzi electrice, comercializate in cadrul programului “Rabla” pot fi achitate integral sau
REDUS, AC- scaune, geamuri + CLIMATRONIC, KM, CULOARE
taxe la zi, alarmã, in rate, nefiind permisa achizitionarea in sistem leasing. Obiectivul
CEPT ORICE oglinzi electrice, alte N E G R U jante Al, geamuri ROªU IMPERIAL, programului de stimulare a innoirii parcului auto national vizeaza
TEST. PREÞ opþiuni. Preþ 13900 METALIZAT, RE- ionizate omologate. S T A R E diminuarea poluarii prin scoaterea din uz a autoturismelor vechi,
euro neg/ variante. C E N T Preþ 9700 euro neg. IMPECABILÃ. proprietate a persoanelor fizice române, cu nivel de poluare ridicat. Astfel,
NEG. TEL. anul acesta, 40.000 de cetateni au posibilitatea sa-si inlocuiasca masinile
Tel. 0740-286344, ÎNMATRICULATÃ. Tel. 0724-458508, PREÞ NEG. TEL. vechi cu unele noi, in scopul incadrarii emisiilor in valorile-limita admise
0741-076556.
0788-487072. TEL. 0740-689578 0 7 8 8 - 9 1 9 2 6 0 0729-929597 la nivel european.
(80215) (80086) (80266) (76829) AGERPRES
(80256)

anunþuri auto cu repetiþie - str. Traian, nr. 46


Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008 15
@ Vând Dacia
Logan, an 2006, mo-
tor 1,4 MPI,
proprietar, închidere
centralizatã, airbag-
uri, oglinzi + faruri
electrice, vopsea
originalã, ITP 2010,
50000 km, maºinã de
garaj. Preþ 4200 euro
neg/ var auto. Tel.
0744-318538, 0724-
067600 (80231)

DACIA NOVA
@ Vând Dacia @ Vând Dacia
@ Vând Dacia Papuc, 2 locuri, an Papuc carosatã
Nova GT, an 1998, 1999, motor 1600
unic proprietar, 75000 aluminiu, an1997,
benzinã, închis, unic DACIA
km. Preþ avantajos Tel 1,4 benzinã + GPL
proprietar, taxele SOLENZA
0728-149197 (79915) omologat, tracþiune
@ Vând Dacia @ Vând Dacia @ Vând Dacia @ Predau plãtite la zi. Tel. faþã, persoanã fizicã,
@ Vând Dacia 0 7 2 8 - 6 2 1 1 5 2 @ Vând Dacia
1310, an 1993, faþã 1310 L, an 1996, 1410, an 1996, meritã vãzut. Preþ
leasing Dacia Logan Nova, an 1998, alb, (79930) Solenza, 1,4 MPI, an
spate CN 4, fãrã taxe culoare bleu, benzinã +GPL 6400 lei. Tel. 0720-
plãtite, stare bunã. august 2007. Preþ 61000 km, ITP 2010, 2004, ITP 2010,
geamuri fumurii, omologat RAR, ITP rovignetã, MP3 Vând Dacia 009333. (80179) consum redus,
Preþ 2200. Tel. 0728-
bare inox, meritã 2010. Preþ 3500 ron. 2100 euro. Tel. Player, stare bunã de @
894310 (79932) Papuc 1310, 2 locuri, anvelope noi, CD
vãzutã, în Orºova. Tel. 0720-020687 0 7 4 8 - 3 1 6 5 5 0 . funcþionare. Preþ 4200 player, stare perfectã
(79922) (80174) lei neg. Tel. 0729- an 1997, culoare
@ Vând Dacia Preþ 3800 lei neg. 816759, 0252-319652 albastru, ladã din Al, de funcþionare. Preþ
1310 an 1993, stare Tel. 0722-774912 (80035) GPL omologat, acte DACIA SUPER- 3350 euro neg. Tel.
perfectã de (80158) @ Vând Dacia @ Vând Dacia 0753-701220
la zi, stare foarte NOVA
funcþionare, meritã 1410, an 1998, ITP ºi Logan benzinã, mo- @ Vând Dacia (80169)
bunã de funcþionare.
vãzutã. Preþ neg. Tel. @ Vând Dacia asigurare valabile, tor 1,6, an 2005, Nova GT, an 1998, @ Vând Dacia
58000 km. Preþ neg. Preþ 5500 lei neg.
0 7 4 6 - 5 8 7 5 7 5 . 1310, an 1997, GPL, proprietar, Supernova Confort,
(80058) 67000 km, AC, Tel. 0724-744983 Tel. 0755-385128 an 2002, 60000 km,
culoare alb nova, bord CN, geamuri
servo total, ABS, (80177) (80029) foarte bine
fumurii. Preþ 40 mil întreþinutã, MP3,
@ Vând Dacia motor 1310 cmc, î n c h i d e r e DAEWOO
1310 Li, an 2001 GPL + benzinã, neg. Tel. 0741- @ Vând urgent carkit Nokia, VT
injecþie, GPL proprietar, asigurare, 733711. (80166) centralizatã, Dacia Papuc, an 2010. Preþ neg. Tel. VÂND
omologat, stare bunã. geamuri ºi oglinzi 1999, stare foarte 0 7 2 3 - 5 5 9 0 7 9 . DAEWOO
ITP 2010, stare foarte DACIA PAPUC (80132)
Preþ 4500 lei neg. electrice, airbag, bunã. Preþ neg. Tel. CIELO EX-
Tel. 0729-041974. bunã. Preþ 3600 lei 0765-195803, 0352- @ Vând Dacia ECUTIVE, AN
neg. Tel. 0746- taxe la zi, GPL, @ Vând Dacia
(80097) DACIA LOGAN 808691 (80286) Supernova, motor + 2005, AC,
192395, 0742- MP3 Player, culoare Papuc, 2 locuri, an cutie Renault, culoare
@ Vând Dacia 544686. (80163) 1999, motor 1600 GEAMURI
@ Vând Dacia albastru metalizat, @ Vând Dacia albastru indigo, an
ELECTRICE,
1310, sau
Logan, an 2004, jante Al, portbagaj,
benzinã, închis, unic Papuc, 2 locuri, an 2002, unic proprietar,
dezmembrez, GPL @ proprietar, taxele stare foarte bunã, CULOARE
Vând Dacia 76000 km, închidere 1999, stare bunã. consum 5,5%. Preþ
omologat, ITP 2009, 1310 berlinã, 30000 cârlig. Preþ 6000 plãtite la zi. Tel. GRI. TEL.
centralizatã, geamuri Preþ neg. Tel. 0762- neg. Tel. 0749-
asigurare 2009. Preþ euro neg. Tel. 0722- 0749-428824 243355, 0742- 221757, 0744- 0745-252013
1200 lei neg. Tel. km reali, þinutã în electrice, carte ser-
546824 (80255) (79929) 969415. (80150) 673995. (80192) (80243)
0746-556161, 0743- garaj, stare foarte vice, impecabilã.
136578. (80142) bunã. Preþ neg. Tel. Preþ neg. Tel. 0765-
0352-804265, 0721- 436364, 0727-
@ Vând Dacia 730010. (76863)
906851 (80170)
1310, an 1999, GPL
omologat, acte la zi, @ Vând Dacia @ Vând Dacia
74000 km reali. Preþ Logan Laureate, an
4500 lei. Tel. 0728- 1310 Li, an 2001,
GPL omologat. Preþ 06.2006, impecabilã,
067440 (80144) 45000 km. Preþ 6500
4500 lei. Tel. 0729-
@ Vând Dacia 041974 (80180) euro. Tel. 0723-
1310, motor 1400 277509 (79942)
cmc, 5 trepte, an 96,
cauciucuri noi, @ Vând Dacia
baterie nouã, stare Logan Laureate 1,4
foarte bunã. Preþ DACIA 1410 MPI, an 2006 în
5000 lei. Tel. 0748- garanþie pânã în iunie
133507, 0770- @ Vând Dacia 2009, ITP august
859683 (80145) 1410, an 2000, 2010, unic
50000 km reali, proprietar, persoanã
@ Vând Dacia GPL, închidere fizicã, impecabil,
1310, an 1998, centralizatã, geamuri fãrã accidente, AC,
viºiniu metalizat,
ionizate, sistem oglinzi + geamuri
GPL, alarmã, aspect
plãcut interior ºi ex- alarmã, stare electrice, servo, 2
terior, stare bunã de impecabilã. Preþ neg. airbag-uri. Preþ 6000
funcþionare. Preþ Tel. 0727-752232, euro. Tel. 0742-
4000 lei. Tel. 0252- 0 7 7 0 - 6 5 8 5 5 9 659174, 0352-
333771 (80148) (78541) 803368. (80051)
16 Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008

@ V â n d@ V â n d @ V â n d @ V â n d @ V â n d @ Vând Fiat
VÂND VÂND Daewoo Espero, motor
Daewoo Cielo Ex- Daewoo Cielo, an Daewoo Cielo, an Daewoo Cielo, 1.5, Brava, an 1996, mo-
DAEWOO DAEWOO 1495 cmc, an 1996,ecutive, an 2004, 1998, AC, CD - JVC, an 1999.09, tor 1.4i, full electric,
1999, 120000 km,
CIELO EX- MATIZ, AN AC, VT 2010, servo to-
proprietar, full op- GPL omologat, 99000km, AC, ITP consum 5%, Euro 2.
2004, TOATE tal, închidere
AC, servo total, taxe geamuri electrice faþã
ECUTIVE, AN tions, GPL din la zi, CD Player, 2010, servo total, Preþ 2150 euro neg.
TAXELE LA centralizatã, geamuri ºi - spate, servo total, î n c h i d e r e
2004, ZI, STARE fabricã, aproximativ
oglinzi electrice, taxe proiectoare ceaþã, proiectoare ceaþã, Tel. 0727-715118
PROPRIETAR, 63000 km reali centralizatã, geamuri (79940)
FOARTE la zi, alarmã. Preþ 2900 ITP 2010, roºu impe- faruri reglabile elec-
FULL OP- parcurºi, întreþinut
euro neg. Tel. 0746- tric, alarmã, închidere electrice, taxe la zi,
BUNÃ DE rial, GPL omologat,
TIONS + GPL FUNCÞIONARE, 113218 (78499) bine. Preþ 4900 euro centralizatã, 105000 CD cass Kenwood.
geamuri electrice, Preþ 14500 lei neg.
DIN 41000 KM, AC, neg. Tel. 0748- km. Preþ 3800 euro
@ V â n d 101778. (79867) motor 1.5, maºinã de Tel. 0742-765405
FABRICAÞIE, RADIO CD CU neg. Tel. 0728- FORD
Daewoo Matiz, 800 garaj. Preþ 3700 euro 092144, 0748- (80252)
APROX. 63000 MAGAZIE,
cmc, an 2004, 62000 @ V â n d neg. Tel. 0745- 473079. (80187)
KM CULOARE @ Vând Ford
km, AC, 51 CP, servo Daewoo Cielo 147892, 0788- @ V â n d
PARCURªI, VERNIL Fusion, 1.4 TDCi, an
total, închidere @ V â n d Daewoo Cielo, motor
METALIZAT. Koreea, an 1997, full 508044 (80034) 2003, 148000 km, 80
ÎNTREÞINUT centralizatã, geamuri Daewoo Cielo, an 1,5, an 2003, 100000
PREÞ 3500 electrice, carte service,
options, stare foarte CP, servo total, ABS,
BINE. PREÞ V â n d 1997, AC, GPL, 4
EURO NEG. taxe la zi, MP 3 Player, bunã. Preþ 3000 euro @ km, AC, VT 2009,
î n c h i d e r e
4900 EURO Daewoo Espero, gri geamuri electrice, servo total, închidere
TEL. 0722- proiectoare, eleron. neg. Tel. 0745- centralizatã, oglinzi
NEG. TEL. servo total, jante AL, centralizatã, geamuri
546824, 0252- Preþ 4000 euro neg. Tel 193228. (79869) metalizat, jante aliaj, electrice, taxe la zi,
0748-101778 alarmã ºi închidere
384103 0730-556040, 0788- an 1996, în stare electrice, taxe la zi,
telecomandã, folie alarmã, ESP,
(79850) (77541) 263137 (78821) @ V â n d foarte bunã. Preþ neg. proiectoare. Preþ neg.
faþã spate omologatã, înmatriculatã. Preþ
Daewoo Cielo GLE, Tel. 0740-455408 km 97300, CD Sony Tel. 0729-978743
7600 euro neg. Tel.
an 1996, GPL, (80151) cu telecomandã, volan (80263) 0766-496551
muzicã, AC, meritã sport. Preþ 3800 euro (79771)
vãzutã. Preþ 3400 @ V â n d neg. Tel. 0755-
euro neg. E-mail Daewoo Cielo, 163861, 0788- @ Vând Ford
v o i n _ s a s a î n c h i d e r e 522428. (80190) FIAT Mondeo, an 1997,
@yahoo.com. Tel. centralizatã, GPL, AC, închidere
@ V â n d
0 7 3 1 - 3 7 6 7 6 3 geamuri electrice, @ Vând Fiat centralizatã, geamuri
Daewoo Cielo, an
(79925) AC, folie geamuri 1998, închidere Brava, motor 1,4 electrice, încãlzire în
centralizatã, geamuri cmc, an 1996, VT scaune, ABS, airbag,
@ V â n d omologatã, jante AL, recent adusã. Preþ
electrice faþã - spate, 2010, sero total,
Daewoo Cielo, an alarmã, proprietar, neg. Tel. 0743-
servo total, GPL ABS, închidere
1997, AC, închidere c o n s u m a b i l e omologat, proiectoare 672104. (79785)
centralizatã, geamuri
centralizatã, geamuri schimbate, servo ceaþã, AC, CD - JVC,
electrice, servo, direcþie, volan sport, ºi oglinzi electrice, @ Vând Ford
faruri reglabile elec-
culoare viºiniu. Preþ stare excepþionalã. tric. Preþ 3800 euro airbag, carte service, Focus, 1,8 diesel, an
3650 euro neg. Tel. Preþ neg. Tel. 0755- neg. Tel. 0728- taxe la zi. Preþ 2001. Preþ 5500 euro
0747-615986, 0747- 163861, 0788- 092144, 0748- avantajos. Tel. 0730- uºor neg. Tel. 0724-
298690 (80040) 522428. (80184) 473079. (80191) 556033 (78493) 212962 (79855)

anunþuri auto cu fotografie - str. Traian, nr. 46


Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008 17
@ Vând Ford
Focus 1,4 i, 16V, an
2001, ABS, servo to-
tal, plãcuþe noi
schimbate, ulei,
filtre, curea
distribuþie, geamuri
electrice, folie
omologatã RAR,
cârlig remorcare,
înmatriculat RO. Preþ
5400 euro. Tel. 0749-
805389, 0788-
544646. (79861)

@ Vând Ford
Mondeo Sedan, gri, @ Vând sau @ Vând Ford
schimb Ford Fiesta Mondeo II, an 1997,
an 2003, 2.0 TDCi, diesel, ABS, AC,
131 CP, motorinã, Ghia, 1.4 an 2002,
ESP, alarmã,
î n c h i d e r e stare bunã, cu Opel î n c h i d e r e
Tigra + diferenþa. E- centralizatã,
centralizatã, gemuri
mail tzipi_rel telecomandã, scaun
electrice, dezaburire
@yahoo.com. Tel. electric, jante
instantanee parbriz, 8 m a g n e z i u ,
0770-703893
airbag-uri, stare (79939) cauciucuri noi,
foarte bunã. E-mail distribuþie nouã,
rocsichitibea @ Vând urgent înmatriculatã, taxe la
@yahoo.com. Tel. Ford Focus 1,6 i, 101 zi. Preþ neg. Tel.
0748-141290 cp, an 2005, 44800 0741-430505.
km reali, unic (80064)
(79918)
proprietar persoanã @ Vând Ford
@ Vând Ford fizicã, AC, 6 airbag- Focus 1,8 TDCI, an
Escort, an 1995, TD, uri, servo, CD cu 2003, 120000 km,
Euro 2, stare de comenzi pe volan, distribuþie ºi
funcþionare foarte super întreþinutã, fãrã consumabile noi,
accidente, înscris geamuri ºi oglinzi
bunã. Preþ.1500 euro.
electrice, culoare gri,
E-mail gabygabryelo RO. Preþ 8500 euro. înmatriculat RO. Preþ
@yahoo.ro. Tel. Tel. 0742-659174, 7300 euro . Tel.
0756-793193 0352-803368. 0721-638161.
(79923) (80055) (80128)
18 Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008
@ Vând Ford
Fiesta 1,4 TDCI, an
08.2003, AC, MAªINI
î n c h i d e r e AGRICOLE
centralizatã, geamuri
electrice faþã, ABS, VÂND
servo , dublu airbag, SEMÃNÃTOARE
consum 5%. Preþ GRÂU SUP 21.
6200 euro . Tel. PREÞ NEG.
0720-529177. TEL. 0727-
(80146) 603142
(80247)
@ Vând Ford
Mondeo, roºu închis, VÂND
motor 1.8, an 1994, UTILAJE
Euro 2, 2 airbag, AGRICOLE:
geamuri electrice, TRACTOR,
oglinzi reglabile, PLUG,
trapã, numere roºii. SEMÃNÃTOARE
Preþ 1600 euro. Tel. GRÂU,
0752-084353 SEMÃNÃTOARE
(80175) PORUMB,
DISC, CULTI-
@ Vând Ford VATOR,
Fiesta 1.4 TDCi, an REMORCÃ,
2005, ABS, ESP, AC, MAªINÃ DE
geamuri electrice, 4 ÎMPRêTIAT
airbag, carkit, jante ÎNGRêÃMINTE,
Al, înmatriculatã, MAªINÃ DE
consum 4%. Preþ ERBICIDAT.
7000 euro neg. Tel. PREÞ NEG.
0721-085763 TEL. 0722-
(80185) 546824, 0252-
384103
@ Vând Ford (77543)
Escort Tuning Sport
seria 3, an 1998, mo- VÂND
tor 1,6 Zetec, COMBINÃ DE
consum 4,5%, climã, RECOLTAT
ABS, SRS, 2 airbag- PÃIOASE.
uri, geamuri PREÞ NEG.
e l e c t r i c e , TEL. 0722-
centralizare, servo 546824, 0252-
total, proiectoare, 384103
linie audio. Preþ 2600 (77544)
euro neg. Tel. 0751-
VÂND MAªINI
911249. (80208)
UTILAJE
@ Vând Ford AGRICOLE
Fiesta, motor 1,8 D, COMBINE,
an 1998, 70000 km, SEMÃNÃTORI,
VT 2009, servo total, COSITORI 2
ABS, oglinzi TAMBURI,
electrice, SRS, 2 MOTOCOSITORI,
airbag, carte service, INSTALAÞII
consum 5%, euro 2. DE
Preþ 2100 euro neg. ERBICIDARE,
Tel. 0730-556040, PLUGURI,
PRESE DE
0788-263137
BALOTAT,
(80258)
TANC DE
@ Vând Ford RÃCIRE,
Escort, an 2000 TD, WINDROVER
senzori parcare, CU MASA 4 M,
alarmã, ABS, SRS, MIC DE
î n c h i d e r e ÎMPRêTIAT
centralizatã, geamuri AZOT, ETC.
+ scaun ºofer TEL. 0740-
electrice. Preþ 3000 206621, 0740-
euro neg. Tel. 0724- 111457
199527 (80293) (77871)
Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008 19
@ Vând Opel @ Vând Opel @ Vând Opel
Vectra B 1,8 i, an Astra 1,6 i, an 1994. Astra Caravan 1,6
1997, euro 2, 2 carte service, euro 2, benzinã, an 1994,
airbag-uri, geamuri + unic proprietar, PEUGEOT
geamuri + oglinzi
oglinzi + faruri culoare originalã, electrice, ABS, trapã,
electrice, volan @ V Â N D
stare impecabilã, re- adus din Germania,
reglabil, ABS, servo PEUGEOT 206, 1,4
cent adusã, accept RAR efectuat, carte
direcþie, linie audio, orice probã, taxa 200 H D I ,
tapiþerie pluº, scaune fãcutã, aspect plãcut, ÎNMATRICULAT,
euro. Preþ 2200 euro
reglabile, jante închidere, servo, AN 2003,
neg. Tel. 0742-
aluminiu, închidere 191727. (79809)
airbag. Preþ 2150 G E A M U R I
centralizatã, recent euro. Tel. 0749- ELECTRICE, ABS,
adusã. Preþ neg. Tel. @ Vând Opel 022485. (80095) AC, ÎNCHIDERE
0743-672104. Astra Caravan, an CENTRALIZATÃ,
(79780) 1995, motor 1,6 i, @ Vând Opel
4 AIRBAGURI.
consum 5,5% - 6%, Astra Caravan 1,4,
@ Vând Opel PREÞ 4200 EURO
airbag-uri, trapã, geamuri electrice,
Astra H, 1,7 CDTi, NEG. TEL 0788-
culoare metalizatã, î n c h i d e r e
Euro 4, 335960 (78486)
faruri reglabile, centralizatã, airbag
înmatriculatã, an cauciucuri noi, faþã, an 1996. Preþ
2006. E-mail panes @ V â n d
124000 km reali, 2600 euro. Tel. 0252-
@acasa.ro. Tel. Peugeot 307 SW, an
servo total, adusã re- 317355, 0729-
0743-116705 2004, 2.0 HDI, 110
cent Germania, stare 814150 (80155)
(79935) CP, culoare negru,
ireproºabilã. Preþ 2250
euro neg. Tel. 0743- @ Vând Opel climã, radio CD, 6
@ Vând Opel airbag, pilot automat,
Vectra, an 1996, 16 i, 248016, 0720- Astra 1.6, benzinã,
006460. (79864) ABS, ESP, vedere
geamuri electrice, recent adus, an 1997,
climã, închidere panoramã, volan
@ Vând Opel airbag, ABS, central, reglabil, bord
centralizatã, jante
Corsa B, an 1995, servo, trapã electricã, climatizat. Preþ neg.
aliaj, servo total,
motor 1,4, consum 4,5 culoare originalã, Tel. 0721-221971,
ABS, 4 airbag-uri,
% - 5%, airbag-uri, taxã 200 euro. Preþ 0747-952503
taxa 480 euro. Preþ
faruri reglabile, trapã, 2700 euro neg. Tel.
3600 euro . Tel. (78495)
servo total, 154000 0 7 4 2 - 1 9 1 7 2 7
0745-757483.
km reali, culoare (80165) @ V â n d
(79787)
originalã metalizatã, Peugeot 307 SW
@ Vând Opel adusã recent @ Vând Opel HDI, 2000 cmc, 136
Vectra B, an 1996, Germania, stare Astra, an 2006, 1,9
cp, înmatriculatã
motor 1,7 Turbo die- ireproºabilã. Preþ 2150 CDTI Break, culoare
2006, 36000 km la
sel, AC, geamuri euro neg. Tel. 0720- gri metalizat, euro 4,
006460, 0743- bord, full options.
electrice, închidere ABS, ESP, servo,
centralizatã, servo 248016. (79866) Preþ 14500 euro neg.
climatronic, com- Tel. 0723-311964.
total, oglinzi
electrice încãlzite, @ Vând Opel puter bord, închidere (79868)
@ V Â N D @ Vând trac- @ Vând Opel
jante aliaj, anvelope Vectra B, an 1996, centralizatã, airbag-
TRACTOR U 650 + tor U750 + plug PP3 Agila, 1000 cmc, geamuri, oglinzi uri, @ V â n d
noi, impecabilã. Preþ geamuri
PLUG CU 2 în stare bunã, an electrice, alarmã, electrice, radio CD, Peugeot 106, an
OLTCIT benzinã, an 2001, neg. Tel. 0740-
BRAZDE. PREÞ 1990, meritã vãzut. închidere, stare etc. Preþ 9800 euro. 1994, 1,2 benzinã,
AC, 2 airbag-uri, 000743, 0721-
Preþ 3000 euro neg. @ Vând Oltcit 334202. (79801) perfectã. Preþ 4300 recent adus. Preþ
14000 LEI. TEL. ABS, ESP, geamuri Tel. 0720-009333.
Tel. 0749-963275. pentru program rablã euro neg. E-mail 1800 euro + taxa 160
0745-644509 (80139) + oglinzi electrice, (80172)
sau variante. Tel. @ Vând Opel nody_4_july euro. Tel. 0730-
(80229) linie audio, servo to- Astra, an 1995, @yahoo.com. Tel. @
0727-044079 Vând Opel 937500 (76876)
(80047) tal, taxe la zi, ITP geamuri electrice, 0744-769037 (79920)
@ Vând plug î n c h i d e r e Tigra Sport, an 1996,
2010, alarmã, @ V â n d
cu 2 brazde sau centralizatã, servo @ Vând Opel albastru închis
MERCEDES geamuri fumurii, Peugeot 406, an
schimb cu plug cu 3 total, taxa 355 euro, Corsa, an 1993, metalizat, ABS, AC,
consum 4%, jante noi 2001, 1,8 i, culoare
brazde (pe þeavã), @ V â n d recent adusã. Preþ alarmã, închidere, geamuri electrice,
OPEL înmatriculatã RO, î n c h i d e r e originalã, full elec-
Mg, radio CD. Preþ 2650 euro neg. Tel.
stare perfectã de Mercedes 190 D, tric, 4 geamuri
înmatriculat, motor 4700 euro neg. Tel. 0740-000743, 0721- stare impecabilã. Preþ centralizatã, CD
funcþionare, meritã V Â N D electrice, climatronic,
2.0 D, stare tehnicã @ 0252-342557, 0745-
334202. (79803) 2600 euro neg E-mail
Mp3 detaºabil, motor
vãzut. Preþ neg. Tel. foarte bunã, consum OPEL ASTRA, AN nody_4_july închidere centralizatã
0252-350179, 0749- redus, piese noi de 2004, EURO 4, 1,7 254178, 0730- @ Vând Opel @yahoo.com. Tel. 1.4, stare perfectã. (2 chei), recent
877691 (80108) rezervã. Preþ 2100 CDTI, FULL 580662 (77526) Astra Caravan 1,6 i, 0744-769037 (79921) Preþ 10000 lei. Tel. adusã. Preþ 5550 euro
euro neg. Tel. 0765- ELECTRIC, SEVO an 1995, motor 0728-578322 neg. Tel. 0767-
@ Vând Opel Ecotec, ABS, 4 @ Vând Opel (80188)
@ Vând trac- 508078 (80032) T O T A L , 954848. (79807)
airbag-uri, închidere Astra 1.6, an 1993,
tor U650, plug + @ Corsa, 1,0 cmc, an
V â n d GEAMURI + centralizatã, trapã, geamuri ºi oglinzi @ Vând Opel @ V â n d
disc, semãnãtoare Mercedes 200 D, mo- O G L I N Z I 1999, 140000 km, scaune reglabile, electrice, ABS, airbag, Corsa, an 2001, mo-
VT 2010, 2 airbag- Peugeot 307 SW
grâu + semãnãtoare tor 2000 cmc, culoare ELECTRICE, CD faruri reglabile, linie cârlig, trapã, sirocou,
tor 1 L injecþie, 4 uºi, HDI 2000 cmc, 136
porumb, remorcã, viºiniu metalizat, PLAYER, JANTE uri, benzinã, euro 3, audio originalã, jante aliaj, stare
jante AL, închidere, consum 4,5%, 4 uºi. proiectoare, stare impecabilã, meritã culoare neagrã, ABS, cp, înmatriculatã
stare de funcþionare, AL. PREÞ 7200
alarmã, piele, VT impecabilã, recent vãzutã. E-mail EPS, servo total. Preþ 2006, 36000 km , full
staþie erbicidat. Preþ 09.2009. Preþ 1300 EURO NEG. TEL. Preþ 2500 euro. Tel.
adusã. Preþ neg. Tel. m a k a v e l i _ r o 5100 euro neg. Tel. options. Preþ 14500
neg. Tel. 0756- euro neg. Tel. 0743- 0744-295705, 0743- 0788-263137, 0730- 0741-625565, 0733- @yahoo.com. Tel. 0 7 4 2 - 4 3 9 6 5 1 euro neg. Tel. 0723-
827335 (80225) 140084. (80101) 053602 (80236) 556040 (78832) 044146. (79805) 0747-057367 (79934) (80241) 311964. (79871)
20 Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008
@ Vând VW @ Vând VW @ Vând jante
Passat, motor 1,9, an Golf 3, recent adus, originale de BMW
1999, 240000 km, motor 1,4, euro 2, 4 Seria 7. Preþ neg. Tel.
climatronic, VT 0743-121211 (80176)
uºi. Preþ 2200 euro
2009, 1250 CP, servo
total, ABS, închidere neg. Tel. 0726-
centralizatã, geamuri 115512, 0744-
ºi oglinzi electrice, 397011 (80131)
SRS, airbag, carte
service, taxe la zi, @ Vând VW VÂNZÃRI
alarmã, ESP, numere Vento, 1,6 Diesel, re- @ Vând orice
Franþa, puþin lovitã cent adus, jante aliaj. piesã Opel Kadett,
faþã stânga. Preþ 2200 Preþ 2200 euro neg. Vectra, Astra, Omega,
euro neg. Tel. 0745- Tel. 0726-115512, Calibra, Ford,
415930 (78494) Renault, Citroen, VÂNZÃRI
0744-397011 Peugeot, Daewoo:
@ Vând VW (80134) VÂND
aripi, capote, faruri,
Vento, an 1994 SCUTERE
scaune, anii (1980 -
termotronic, @ Vând VW 2008). Tel. 0723- APRILIA,
î n c h i d e r e Passat Variant, 1,8 an 667872, 0745-584999 YAMAHA,
centralizatã, ABS, 1996 (78485) PEUGEOT,
benzinã,
airbag, taxa 300 euro, consum garantat 6%, PIAGGIO, ETC
@ Vând jante CU PIESE DE
recent adusã. Preþ
culoare originalã, originale de BMW REZERVÃ.
2650 euro neg. Tel. seria 7. Preþ neg. Tel.
0740-000743, 0721- închidere, alarmã, 0743-121211.
PREÞ NEG.
334202. (79797) MP3 carkit mobil. TEL. 0744-
(79860)
Preþ 3500 euro neg. 494772
@ Vând VW Tel. 0749-887722, @ Vând axã (80235)
Passat, 1700 cmc, faþã completã pentru
0771-328505. VÂND
benzinã, an 1990, Tractor 445. Preþ neg.
înmatriculat, stare (80182) Tel. 0751-080247 SCUTERE
bunã de funcþionare. (79872) APRILIA,
@ Vând VW YAMAHA,
Preþ 2000 euro . Tel.
@ Vând piese
0 7 2 4 - 2 1 2 9 6 2 . Passat, an 2001, PEUGEOT,
î n c h i d e r e Ford Focus 1.8 TD din PIAGGIO, ETC
(79863) dezmembrare. Tel.
centralizatã, ªI PIESE DE
@ Vând VW înmatriculatã, motor 0752-155945 (79916) SCHIMB. PREÞ
Golf 3, an 1993, mo- @ Vând jante NEG. TEL. 0740-
1,9 TDI, AC, acte la
tor 1,8 i, consum 6%, originale de BMW 206621, 0746-
geamuri + oglinzi zi. Preþ neg. Tel. Seria 7. Preþ neg. Tel. 051883
@ V â n d @ Vând Seat electrice, trapã 0 7 2 0 - 0 4 5 0 6 5 . 0743-121211 (80167) (77863)
Ibiza, an 2002, motor electricã, culoare (80193)
Renault 5, 1600 die- @ Vând GPS @ V â n d
1,4 injecþie, 4 uºi, originalã, 152000 km
sel, ITP 2008, fãrã Tomtom, cea mai bunã motocicletã Royal
RENAULT SEAT culoare neagrã, climã reali, servo total, @ Vând VW
ruginã. Preþ 750 euro adusã recent Bora benzinã, an marcã. Preþ 150 euro.200cc, Chopper, þinutã
a u t o m a t ã , Tel. 0770-776326 în garaj, 3000 km, 5
VÂND neg. Tel. 0278- @ Vând Seat Germania, stare 2002, 48000 km, mo-
consumabile (79927) viteze, benzinã fãrã
RENAULT 189690 (80033) Toledo 1,6 benzinã, schimbate, 4 airbag- ireproºabilã. Preþ tor 1,6. Preþ neg. Tel.
SYMBOL NOU, Pb, 2,5l/100km. Preþ
an 1997, climã, uri, servo total, ABS, 2650 euro neg. Tel. 0 7 4 4 - 6 9 0 5 8 8 @ Vând piese 6000 ron. E-mail
FULL OP- @ V â n d geamuri electrice,
ESP, geamuri electrice 0743-248016, 0720- Daewoo Cielo avariat. o n y a y 9 6
TIONS, MO- Renault Megane, an ABS, închidere (80239)
faþã. Preþ 5100 euro 006460. (79865) Preþ neg. Tel. 0746- @yahoo.com. Tel
TOR 1,4 MPI, 75 2003, geamuri centralizatã, 4 neg. Tel. 0742-439651 171043 (80119) 0745-162172 (79914)
CP, AN 2008, 297 electrice, închidere airbag-uri, jante aliaj, @ Vând VW @ Vând VW
(80244)
KM. PREÞ 8.600 c e n t r a l i z a t ã linie audio originalã, Golf 3, an 1993, taxã Sharan, 1.9, an 2001, @ Vând di- @ V â n d
NEG. TEL. telecomandã, com-
caset + magazie CD- 118 euro, urgent. Preþ dublu climatronic, verse piese de VW motocicletã Suzuki,
0751-299779, uri, proiectoare
puter bord, volan ceaþã, faruri + oglinzi 2400 euro neg. E- ITP 2010, 116 CP, Passat II Break, an 600 cmc. Preþ 2000
0744-519301 mail badii.ciprian 1986 - 1988. Preþ neg. euro neg. Tel. 0765-
reglabil, primul reglabile electric. servo total, ABS, Tel. 0724-415710 195803, 0352-808691
(80260) VW @e-mail.ro. Tel.
p r o p r i e t a r , Preþ neg. Tel. 0741- î n c h i d e r e (80149) (80285)
0767-580533
@ V â n d impecabil. Preþ 5500 625565, 0733- @ Cedez con- (79919) centralizatã, geamuri
Renault Megane, mo- euro neg. Tel. 0724- 044146. (79795) tract leasing VW + oglinzi electrice,
tor 1,5 D, an oct. 846188. (80137) Polo, an 2008, @ Vând VW airbag, taxe la zi,
2005, 72000 km, AC, @ Vând Seat Jetta, 1,6i, an 2006,
Toledo, 1.6i , Euro 4, climatronic, ABS, magazie CD, pilot,
VT 2009, 82 CP, @ V â n d Euro 4, recent adusã
an 2003. E-mail î n c h i d e r e jante MG, sirocou.
servo total, ABS, Renault Megane Se- din Germania. E-mail
panes @acasa.ro. centralizatã, geamuri Preþ neg. Tel. 0741-
închidere centralizatã, dan Scenic, an 1997, panes @acasa.ro. Tel.
geamuri ºi oglinzi prin dezmembrare.
Tel. 0743-116705 ºi oglinzi electrice, 272624 (80261)
0743-116705
(79936) volan reglabil, 4
electrice, 6 airbag-uri, Preþ neg. Tel. 0742- (79937)
carte service, taxe la 151285, Vând Seat airbag-uri, motor 1,2
0788- @ @ Vând VW
zi, volan reglabil, 256174 (80178) Toledo, an 1997, benzinã. Tel. 0740-
oglinzi încãlzite. Preþ seria 2, motor 1,6, 242464 (76830) Bora 1.9 TDI, an CUMPÃRÃRI
9200 euro neg. Tel. consum 5%, climã, 2001, 150000 km,
0721-342848 (78825) î n c h i d e r e @ Vând VW berlinã, climatronic, @ Cumpãr
centralizatã, 4 Golf 3, motor 1,4, ABS, ESP, 8 airbag, orice maºinã,
@ V â n d RULOTE, geamuri electrice, 2 impecabil, an 1995, crom, jante aliaj, CD benzinar sau diesel,
Renault Laguna, an REMORCI airbag, oglinzi Player, geamuri defecte sau avariate,
taxa prima
2003, stare electrice, servo total, electrice, 6+1 trepte, ne/ înmatriculate,
impecabilã. Preþ 7900 @ V â n d acte înmatriculare 500 lei. volan piele reglabil, dupã anul 1990
valabile,
euro. E-mail ady_fiz remorcã auto Padis. proprietar. Preþ 1700 Preþ 2500 euro neg. pilot automat. Preþ pentru, piese. Tel.
@yahoo.com. Tel. Preþ neg. Tel. 0252- euro neg. Tel. 0751- Tel. 0745-757483. neg/var. Tel. 0749- 0723-667872.
0788-320411 (79926) 210638 (80189) 911249. (80207) (79789) 049877 (80044) (78484)
Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008 21

DE INTERES GENERAL

A doua etapã a Programului


Rabla incepe
Cea de-a doua etapa a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto na-
tional incepe miercuri si se va finaliza pe 12 decembrie, 37 de producatori,
importatori de autoturisme si distribuitori autorizati ai acestora primind 37,73 de
milioane de lei prin redistribuire din prima etapa, potrivit Administratiei Fondului
pentru Mediu (AFM). Aceasta suma, necesara pentru achizitionarea a 12.576 de
autoturisme noi, a ramas nedistribuita din prima etapa a programului “Rabla” si a
fost repartizata participantilor care au utilizat cel putin 80 la suta din suma
contractata in prima etapa. Redistribuirea sumelor ramase neutilizate in prima
etapa a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, derulata in
intervalul 1 iulie - 25 septembrie 2008, a fost aprobata in sedinta Comitetului
Director al Administratiei Fondului pentru Mediu, intrunita vineri, 26 septembrie.
Conform prevederilor OUG nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a
Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national si a Ordinului ministrului
Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 535/2008 pentru aprobarea Instructiunilor
privind modalitatile de aplicare a OUG nr. 55/2008, in etapa a II-a au ramas in
Program numai producatorii, importatorii de autoturisme si reprezentantii
autorizati ai acestora, care au utilizat cel putin 80 la suta din suma contractata
anterior. Persoanele interesate de achizitionarea unui autoturism prin acest pro-
gram vor avea de ales intre marcile Citroen, Mazda, Daewoo, Fiat, Ford, Hyundai,
Mitsubishi, Kia, Opel, Chevrolet, Peugeot, Nissan, Honda, Lada, Suzuki, Toyota,
Subaru, Skoda, Seat, Audi Volkswagen. În anul 2008, pentru implementarea acestui
program a fost alocata, din Fondul pentru mediu, suma de 120 milioane lei, pentru
scoaterea din uz a unui numar de 40.000 autoturisme, din care s-a utilizat in
prima etapa suma de 73.953.000 lei, aferenta achizitionarii a 24.651 de autoturisme.
Potrivit Ordonantei de Urgenta privind reluarea pentru anul 2008 a programului
de stimulare a innoirii parcului auto national, orice proprietar sau mostenitor al
unui autoturism uzat având o vechime de cel putin 12 ani de la anul fabricatiei,
aflat in stare de functionare, si a carui prima inmatriculare in România a avut loc
pâna la data de 31 decembrie 2006, inclusiv, poate beneficia de o prima de 3.000
de lei pentru achizitionarea unui autoturism nou. Proprietarul autoturismului vechi
trebuie sa se decida ce masina doreste sa-si achizitioneze si, in consecinta, sa se
inscrie la unul dintre producatorii validati. Acesta ii elibereaza persoanei fizice o
nota de acceptare valabila 30 de zile calendaristice de la eliberare - aceasta
reprezentând dovada inscrierii in program. Valabilitatea notei de acceptare nu
trebuie sa depaseasca data de 5 decembrie. La expirarea valabilitatii notei de
acceptare, producatorul validat poate scoate din evidenta sa persoana fizica
respectiva, iar cetateanul pierde dreptul de a participa la program, daca nu depune
documentele necesare la producatorul validat in termen, producatorul validat având
dreptul de a redistribui locul vacant altei persoane fizice. Autoturismele noi
comercializate in cadrul programului “Rabla” pot fi achitate integral sau in rate,
nefiind permisa achizitionarea in sistem leasing. Obiectivul programului de
stimulare a innoirii parcului auto national vizeaza diminuarea poluarii prin
scoaterea din uz a autoturismelor vechi, proprietate a persoanelor fizice române,
cu nivel de poluare ridicat. Astfel, anul acesta, 40.000 de cetateni au posibilitatea
sa-si inlocuiasca masinile vechi cu unele noi, in scopul incadrarii emisiilor in
valorile-limita admise la nivel european.

AGERPRES
22 Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008
@ Vând Play-
Station 2, card
memorie, 6 jocuri
originale, un joy-
stick, sau schimb cu
diverse. E-mail flo-
r a s 5 5
@ Vând Sony
Ericsson W910, Music @yahoo.com. Tel.
Edition, card memorie 0726-918684
SAMSUNG 1Gb, în cutie, folosit.
Preþ 220 lei. E-mail
(79955)
@ V â n d pysoiash_23
Samsung X820, cel @yahoo.com (79958) @ Vând tv
mai subþire telefon de portabil. Preþ neg.
2 Mpx., impecabil, @ Vând Sony-
NOKIA Ericsson K850, Tel. 0252-317660
variante. Preþ 270 lei.
camerã 5 Mpx., sau (80153)
@ V â n d E-mail bcostyy
schimb cu Sony-
Nokia N70, stare @yahoo.com. Tel. Ericsson C702. Preþ
bunã de 0765-472759 (79946) 800 lei. Tel. 0744-
funcþionare. Preþ 819855, 0766-621729
270 ron neg. E- (80085)
mail dj.t_rex
@yahoo.com. Tel. SONY-
0726-123452 ERICSSON
(79951)
@ Vând Sony
@ V â n d Ericsson K 770i,
Nokia 5200, în 3.2 Mpx, card @ V â n d
cutie cu toate televizor color
accesoriile, 35 de 512Mb, impecabil,
ore vorbite, etc. variante. Preþ 550 Te l e f u n k e n ,
lei. E-mail bcostyy @ Vând jocuri
Preþ 200 lei. E-mail diagonala 72. Preþ
pysoiash_23 @yahoo.com. Tel. pentru console X-
@yahoo.com 0756-472759 Box. Preþ neg. Tel. 200 lei. Tel. 0252-
(79960) (79945) 0252-333731 (80091) 330371 (80100)

@ V â n d
Pentium III 500
MHz, 128 RAM,
8,4 Gb HDD,
monitor, jocuri,
muzicã. Preþ 3,9
mil. lei. Tel. 0252-
333413, 0723-
663086 (80271)
@ V â n d @ V â n d
laptop Acer, Hdd memorii, hard-disc,
VÂNZÃRI 80Gb, DDR2 placã de bazã cu
CUMPÃRÃRI
512Mb. Preþ 1300 sau fãrã procesor,
@ Vând laptop lei. E-mail cu probã. Preþ neg. @ Cumpãr
Acer 15.4", Intel goldenblitzz Tel. 0252-317660 componente calcu-
1.83Ghz, 512 RAM, (80152)
@yahoo.fr. Tel. lator, plãci video,
128 video, 80 Hdd,
impecabil, complet, 0722-361904 HDD, memorii,
@ V â n d
variante. Preþ 350 (79961) etc. Tel. 0252-
monitor CRT Solar,
euro. E-mail bcostyy 333413, 0723-
@yahoo.com. Tel. @ Vând cal- 17". Preþ 150 lei. 663086 (80272)
Tel. 0744-669755
0756-472759 culator nou Tacon,
(80077)
(79947) garanþie, acte,
unitate Ultra I4001, @ Vând cal-
@ Vând laptop
M S I ,
PB Gigabyte, 2.2 culator P4 - Perfor- REPARAÞII -
ultraportabil,13.3", Ghz, memorie 2 mance. Preþ neg. DIVERSE
Intel Core 2 Duo 2.0 Gb, Hdd 250 Gb, Tel. 0252-333771
@ Rezolv
Ghz,120 Hdd, DVD- PV 256 Mb, moni- (80201) orice problemã în
RW, 1 Gb DDR2, în tor LG 19", @ V â n d d o m e n i u l
þiplã la cutie, variante. tastaturã, mouse imprimantã HP, calculatoarelor la
Preþ 600 euro. E-mail
Logitech. Preþ nouã, în garanþie. d o m i c i l i u l
b c o s t y y clientului. Tel.
@yahoo.com. Tel. 2550 lei neg. Tel. Preþ 300 lei neg. 0 2 5 2 - 3 3 3 4 1 3 ,
0765-472759 0 7 4 5 - 9 0 8 0 0 1 Tel. 0724-199527 0 7 2 3 - 6 6 3 0 8 6
(79949) (80123) (80294) (80273)
Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008 23
@ V â n d
VÂND MOARÃ
butelie mare
DE FURAJE
ruseascã, aragaz 4
CU
ochiuri+ cuptor. Preþ
neg. Tel. 0756- CIOCÃNELE.
553581 (80103) PREÞ NEG.
TEL. 0722-
@ Vând cazan 546824, 0252-
de þuicã, 80 l, în 384103
perfectã stare, cupru (77546)
+ oalã 50 l din @ Vând porci @ V â n d
Mihu Daniela, vârsta 15 ani, necesitã ajutor VÂND MOARÃ mari ºi mici. Preþ convenabil bazin de
aluminiu. Preþ neg.
financiar pentru transplant de mãduvã, în valoare GRÂU 2 neg. Tel. 0755- cisternã 5 to., macara
Tel. 0726-185767 ALTE DOMENII
de 40000 euro, fiind bolnavã de leucemie. Cei 733419 (80049) caprã pentru ridicat
(80140) VALÞURI, RE-
care vor sã ajute pot face depuneri în conturile: motoare la utilaje
CENT @ Vând þuicã VÂND CASÃ
ACHIZIÞIONATÃ de prunã. Preþ 10 lei agricole. Preþ neg.
RO77RNCB0551104482160001 - lei DE BANI,
IMPORT. /L. Tel. 0743-425470 Tel. 0720-849644,
RO50RNCB0551104482160002 - euro GREUTATE 1,5 0352-801356
INSTRUMENTE PREÞ NEG. (80062)
TONE, (80056)
MUZICALE TEL. 0745-
@ Vând loc de @ Vând turmã DIMENSIUNI
veci în cimitirul 305861, 0743- de 57 capre ºi 5 þapi @ Vând aparat
VÂND ÎNÃLÞIME 1,5
ortodox, 2/3 m, cruce CHITARÃ 318970. din rasele Albã de de ras Braun, nou.
ANIMALE DE FUNERARE M, LÃÞIME
piatrã, fãrã cavou. BASS IBANEZ (78489) Banat, Carpatinã ºi Preþ 150 lei. Tel.
COMPANIE 0,70 M. PREÞ
@ Vând cavou Preþ neg. Tel. 0728- ERGODYNE Metiºi. Preþ neg. Tel. 0252-330371
(EDG 605), 5 @ V Â N D 0722-774136, 0352- NEG. TEL. (80099)
@ G Ã S I T nou lângã capelã, 016167 (80196) M A C A R A 806156 (80114)
CORZI + TOC 0743-235399
CÃÞEL TALIE central, la poartã, PIVOTANTA 2
COMPACT DE (80240)
Cimitirul vechi Sf.
MICÃ, ZGARDÃ BASS PEAVEY TONE. PREÞ
Gheorghe, 2 locuri. TNT 150 W, CU
PURICI, CAUT NEG. TEL. 0726- @ Vând cazan CUMPÃRÃRI
Preþ neg. Tel. 0727- GOSPODÃREªTI DIFUZOR DW.
U R G E N T 745592 (80224) SPORT-TURISM de aramã pentru
341169 (80050) PREÞ NEG.
@ V â n d fabricat þuicã ºi þevi CUMPÃR
STÃPÂNII. TEL. centralã termicã 18 TEL. 0766- @ Vând moarã @ V Â N D
@ Vând loc de FARMACIE ÎN
0723-982579. Kw, alimentare
veci în Cimitirul combustibil solid,
498112, 0720- de huroaie, nouã. MASÃ DE preizolate, diferite DROBETA
020858 Preþ 150 lei neg. Tel. BILIARD BUF- mãrimi pentru racord
(78506) Ortodox. Preþ 5000 nouã, nemontatã, (79562) TURNU
0 7 4 6 - 3 7 2 0 8 6 FALO NR. 7. TEL. energie termicã, SEVERIN.
lei. Tel. 0723- toate accesoriile,
@ Ofer gratuit ventilator, etc. Preþ @ Vând staþie (80133) 0 7 2 2 - 6 4 0 2 0 4 masã de biliard. Preþ TEL. 0730-
364404 (77925)
neg. Tel. 0740- Dinacord PowerMate (79856) neg. Tel. 0252- 177616
cãþei pechinezi în
@ Vând loc în 041484. (79783) 1000, nouã, boxe (80278)
vârstã de 4 luni. E- RCF, boxe Hakig cu @ Vând motor 329000 (79558)
Cimitirul Ortodox @ Vând cadã barcã, pe benzinã,
m a i l Sf. Gheorghe, de baie, stare foarte stative ºi cabluri. Preþ
MOBILIER 2,5-3 L/orã, 18 Cp,
4000 euro neg. Tel.
justme_kynkypink suprafaþã 3 mp, ºi bunã, din fontã, 30 kg, electromotor
0755-498871
@yahoo.com. Tel. cavou de 4 locuri. aproape nefolositã. (80105)
@ V â n d
ºi sfoarã, în Severin.
Preþ 400 lei neg. Tel. mobilã de sufragerie, Preþ 350 euro. Tel.
0722-636664 Preþ neg. Tel. 0722- 0 3 5 2 - 4 2 2 3 8 8
283295, 0745- (80089) @ Vând orgã formatã din 5 corpuri 0744-178540, 0252-
(79963) Roland EXR E2,
998307 (80126) (etajere, vitrinã, 313762 (80183)
@ Vând 2 sobe primul sintetizator
@ Ofer gratuit spaþiu TV, dulap).
@ Vând cavou Godin, cãptuºite cu creat special pentru @ T â n ã r
cu 2 locuri ºi coridor, cãrãmidã refractarã, Europa de Est, nouã Preþ 1100 lei neg.
2 pisicuþe albe ºi un sportiv, pasionat de
motãnel þãrcat, lux în Cimitirul din fontã, cãrucior cu în cutie. Preþ 800 Tel. 0723-664025
@ T â n ã r munte, calculatoare
roþi de cauciuc, 80 euro. E-mail (80110) TONETE-
Ortodox Vechi, re- cm lãþime, 1 m senzual, brunet 25 ºi domniºoare te
vârsta 2.5 luni. Tel teodorandrew CHIOªCURI
cent construit. Preþ lungime. Preþ neg. ani, 1,75, nu beau, caut pe tine. Lasã-mi
0352-418479 neg. Tel. 0727- Str M Sadoveanu nr. @yahoo.com. Tel. @ Vând cuier mesaj la redacþie.
0765-241901 @ Vând chioºc nu fumez, sunt
(80118) 341169 (80076) 24, Crihala (80096) hol+ dulãpior, nou. din aluminiu cu Cod Dany (80287)
(79956) dornic de o relaþie
Preþ 60 lei neg. Tel. geamuri termopan.
serioasã cu o @ Am 24 ani
@ Vând staþie 0 7 4 6 - 1 8 8 2 0 4 Preþ neg. Tel. 0749-
CITAÞIE Dinacord 1000W, 2 (80115) 166499 (80048) doamnã sau
domniºoarã între 20
ºi sunt foarte plin de
viaþã, vreau sã îmi
boxe RCF, 2 boxe
@ Vând chioºc - 30 ani, pentru gãsesc jumãtatea,
SC CILDRO DESIGN SRL cu sediul în Dr. Mackie (Active) cu de termopan, poate eºti chiar tu.
cabluri ºi stative. Preþ prietenie/ cãsãtorie.
Tr. Severin, este chematã în judecatã ºi este suprafaþa 8 m. Preþ Cod Cristi. Tel. Cod 4you. (80288)
4000 euro neg. Tel. 3000 lei neg. Tel.
invitatã sã se prezinte la judecãtoria Dr. Tr. 0755-498871 PRODUSE 0752-024911,
0752-314366, 0742- @ ªaten, 23
(80116) AGRICOLE 0756-486014
Severin, la data de 07.10.2008, orele 11.00, în 948928 (80250) ani, atrãgãtor, cu
(80102) servici stabil, doresc
dosarul 4611/225/2008 VÂND STUPI
DE ALBINE - cunoºtinþã cu o
@ Cetãþean domniºoarã
20 BUCÃÞI. german 58/178
MAªINI ªI PREÞ NEG.
frumoasã de vârstã
VESTIMENTAÞIE-
LICITAÞIE UTILAJE TEL. 0722- ÎNCÃLÞÃMINTE
cautã partenerã
plãcutã, subþiricã,
apropiatã. Cod Finu.
(80289)
SC SIND ROMÂNIA SRL, Suc. Bãile 546824, 0252-
VÂND ABRIC @ Vând rochie maxim 40 ani, peste
384103 @ Brunet 25
Herculane, str. Complexelor, nr. 2, jud. Caraº DE FASONAT de mireasã, model 1,60 m, pentru
(77542) ani, sincer ºi roman-
Severin, scoate la licitaþie publicã proiectarea ºi LEMNE. PREÞ 2007, meritã vãzutã, prietenie/ eventual tic îmi caut
realizarea instalaþiei de semnalizare Hotel Dacia NEG. TEL. @ VÂND 58 stare foarte bunã. cãsãtorie. Mã jumãtatea. Daca eºti
0722-546824, CAPRE. PREÞ Preþ 600 lei neg. Tel. descurc în limba
ºi Domogled. Relaþii suplimentare la sediul interesatã lasã-mi
0252-384103 NEG. TEL. 0749- 0 7 2 1 - 3 0 4 3 1 9 românã. Tel 0252- mesaj la redacþie.
societãþii telefon 0255/560.481. (77545) 188987 (76987) (80060) 338667 (80276) Cod M. (80292)
24 Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008

OFERTE CERERI

@ Provident @ Caut loc de


Financial România muncã între orele
cautã reprezentanþi 15:00-20:00,
pentru acordarea de profesie infirmierã.
E-mail r.ramonyk
împrumuturi în
@yahoo.com. Tel.
Drobeta Turnu 0743-630018
Severin. Cerinþe: (79952)
studii medii, abilitãþi
de comunicare, @ Absolvent
disponibilitate de a 2008, Facultatea de
Geografie din
lucra ca persoanã
B u c u r e º t i ,
fizicã autorizatã.
Planificare
Câºtiguri atractive, Teritorialã, posed
program flexibil, permis cat. B, caut
pregãtire gratuitã! de muncã în
Sunã la (0252)9877, domeniu. E-mail
tarif normal (80197) usuale @usuale.ro.
Tel. 0729-404744
@ S o c i e t a t e (79957)
c o m e rc i a l ã
angajeazã muncitori @ Tânãr 35
ani, posesor permis
/ muncitoare
conducere, cat. B, C,
necalificaþi pentru iniþiat în construcþii,
spãlat geamuri auto. zugrãveli, fier beton,
Tel. 0723-010157 solicit angajare. Tel
(76807) 0770-701101
(80053)
@ Angajez
conducãtor auto @ Caut loc de
pentru TIR. Tel. muncã vânzãtoare,
0 7 2 2 - 5 4 8 4 6 2 supraveghetoare,
(78883) baby-sitter copii
peste 5 ani, agent
@ A n g a j e z pazã. Tel. 0749-
vânzãtor / 974501 (80083)
vânzãtoare pentru @ Absolventã
magazin alimentar. 2008, Litere,
Relaþii la tel. 0730- Românã- Englezã,
614014 (79297) 28 ani, cunoºtinþe
operare PC, solicit
@ A n g a j ã m angajare. Rog ºi ofer
personal pentru seriozitate, exclus
jocuri electronice. baruri ºi asigurãri.
Tel. 0722-640204 Tel 0749-856802
(79814) (80111)

@ Angajãm @ Asistentã
medicalã principalã
patiserii - brutari ,
ºi licenþiatã în
femei sau bãrbaþi, Sociologie-
program de lucru ºi Psihologie, caut loc
salarizare atractive . de muncã în Dr. Tr.
Tel. 0740-609601, Severin sau
0252-328409 Strehaia. Tel 0252-
(79857) 216601 (80130)
Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008 25
26 Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008

Doar 10 la suta dintre candidati se prezinta la


un interviu de angajare
Doar 10 la suta dintre candidatii care aplica pentru un job si stabilesc o intâlnire
cu angajatorul se prezinta la interviu, releva un sondaj realizat pe BestJobs.ro,
in cursul lunii septembrie. Specialistii BestJobs.ro au dorit sa cunoasca parerea
companiilor angajatoare cu privire la seriozitatea candidatilor care vin la
interviuri, astfel ca le-au adresat intrebarea “Cum a evoluat seriozitatea
candidatilor din România in ultimul an?”. Concluzia a fost ca seriozitatea
candidatilor din România scade de la an la an. La sondaj au raspuns 67 de
companii angajatoare din România, 42 la suta afirmând ca seriozitatea
candidatilor a evoluat “in rau”, 33 la suta cred ca este “la fel ca anul trecut”, iar
25 la suta considera ca “in bine”.
Ceea ce reiese in urma acestei cercetari demonstreaza ca, pe masura ce balanta
puterii de negociere se inclina in favoarea candidatilor, acestia devin din ce in ce
mai neseriosi, pentru ca stiu ca au de unde sa aleaga, iar procentul de prezentare
la interviurile pentru joburi de entry-level a scazut dramatic. Astfel, sunt cazuri
in care, desi candidatii aplica din proprie initiativa pentru un job, sunt sunati de
recrutor, se planifica de comun acord un interviu, dar la intâlnire ajung doar
zece la suta. Ceilalti, nici macar nu suna sa anunte ca nu pot ajunge sau ca au
renuntat, fapt ce denota o lipsa cronica de seriozitate, afirma specialistii BestJobs.

AGERPRES
Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008 27
28 Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008

TIMP LIBER
Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008 29

FEMINA
30 Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008

1. TALON COMANDÃ PENTRU


ANUNÞ REPETAT - minim 4
apariþii
TALON PENTRU ANUNÞURI PERSOANE FIZICE TIP ANUNÞ (se bifeazã tipul dorit):
(EXCEPTÂND RUBRICA PRESTÃRI SERVICII) Anunþ simplu - 1,50 lei /apariþie
TEXT (CU MAJUSCULE): Anunþ majuscule -2,00 lei /apariþie
______________________________________________________________________ Anunþ chenar - 2,50 lei /apariþie
______________________________________________________________________________________ Anunþ negativ - 3,00 lei /apariþie
________________________________________________________________________________________ Pentru anunþuri mai mari de 25 de cuvinte preþul se dubleazã.
Anunþurile ce depãºesc 40 de cuvinte se calculeazã
_______________________________________________________________________ conform tarifelor de la MARE PUBLICITATE.
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ PREÞURILE SUNT VALABILE PÂNÃ LA 31.12.2008,
______________________________________________________________________ NU SE POT ÎNLOCUI SAU MODIFICA
TEL.
___________________________________________________________________________________ ANUNÞURILE ÎN PERIOADA CONTRACTATÃ.
_________________________________________________________________________________________ CALCUL PREÞ ANUNÞ:
ATENÞIE! ACEST TALON SE COMPLETEAZÃ _____________X ____apariþii =______________lei
ªI SE DEPUNE NUMAI LA REDACÞIE. Achitat cu bon nr. _____________din___________

Numele _______________________Prenumele _______________________Semnãtura __________________

DATA
DE
APARITIE

Chioºcuri unde se pot depune TALON VALABIL ÎN PERIOADA 03.10.2008 - 31.10.2008


taloanele pentru anunþuri O SINGURÃ
2. TALON GRATUIT ANUNÞ APARIÞIE
gratuite: SIMPLU persoane fizice MAXIM
17. Str. Criºan - Liceul Decebal 25 DE C U V I N T E
DROBETA TR.-SEVERIN 18. Str. Criºan colþ cu Pãcii
01. Piaþa MEVA
02. B-dul Cerna (lângã PECO)
19. T. Vladimirescu colþ cu str. M.
Eminescu, Chioºc ASIDOR,
AT E N Þ I E - P E TA L O N S E C O M P L E T E A Z Ã U N S I N G U R A N U N Þ !
20. B-dul T. Vladimirescu colþ cu str. A.
03. Str. Smârdan colþ cu Str. Saligny, Chioºc ASIDOR Numele ________________________ Prenumele ____________________________________________________
Calomfirescu 21. Bulevard T. Vladimirescu colþ cu 1
Decembrie 1918 Adresa _______________________________________________________________________________________
04. Str. Criºan (în Crihala, lângã Intim )
05. Autogarã
22. str. Horia colþ cu Piaþa Mircea Telefon ______________ Localitatea _________________________________ Semnãtura __________________
06. Complex “Central” (informatii care sunt confidenþiale, nu se publicã, dar obligatoriu trebuie completate)
07. Chioºc RODIPET, la ªc. Gen. nr. 2
STREHAIA
Taloanele pentru anunþuri gratuite se ATENÞIE! TALOANELE INCOMPLETE NU SUNT PUBLICATE. Nr.546
Nr.546
08. Chioºc RODIPET, str. Cicero
depun la chioºcul RODIPET din centrul
09. Chioºc RODIPET Stomatologie TEXT(MAXIM 25 DE CUVINTE): ________________________________________________________________
oraºului
10. Splai M. Viteazul colþ cu Criºan

VALABIL PÂNÃ LA 31.10.2008


11. Chioºc RODIPET Spitalul Judeþean
ORªOVA _______________________________________________________________________________________________
Taloanele se depun la chioºcul _______________________________________________________________________________________________
12. Chioºc RODIPET, Dunãrea
Asidor, lângã Piaþa 1800.
13. Chioºc Str. Traian (vizavi de
ALTE LOCALITÃÞI
_______________________________________________________________________________________________
CEC) Ta l o a n e l e p e n t r u a n u n þ u r i Preþ(unde este cazul) __________________________Telefon: ___________________________________________
14. Chioºc Piaþa Centralã gratuite se trimit prin poºtã pe Codul (numai pentru rubrica Matrimoniale) _________________Rubrica____________________________________
15. Chioºc Rodipet - Carpaþi adresa redacþiei.
16.Chioºc T. Vladimirescu cu Anunþurile sunt gratuite în limita a 25 de cuvinte. Nerespectarea acestei condiþii duce la NEPUBLICAREA anunþului!
Independenþei
Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008 31
32 Piaþa severineanã 03.10-06.10.2008

www.piataseverineana.ro