Sunteți pe pagina 1din 32

Piaþa severineanã 15.09-17.09.

2009 1
2 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009
Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 3
@ Executãm
lucrãri construcþii,
interior, exterior, G,
F, P, placãri,
tencuieli, zugrãveli,
rigips, etc. Calitate.
preþ neg. Tel.
0768-424442
(118288) @ Filmãri @ Execut @ Aduc nisip,
video ºi foto pentru documentaþii balast, sorturi,
fiecare moment im- tehnice, cadastrale, pãmânt vegetal,
ELECTRICE- portant din viaþa ta
intabulãri în cartea evacuez moloz,
ELECTRONICE nunta, cununie,
funciarã pentru etc. cu
botez. Tel. 0727-
@ Reparaþii 949491 (118260) case, terenuri, autobasculantã ºi
maºini de spãlat apartamente, la Dacia Papuc la
automate cu piese preþuri minime. Tel. cantitãþi mici.
de import la 0729-960787,0352- Preþuri atractive.
MENAJ- 800160, 0252- Tel. 0722-895023,
domiciliul clientului
ÎNTREÞINERE 0770-745243
în tot judeþul 325409 (118286)
Mehedinþi, deþin ºi @ C a u t (118264)
aduc la comandã persoanã pentru
piese. Tel. 0727- îngrijire bãtrânã cu TRANSPORT
747910, 0770- picior amputat, ALTE
@ E c h i p ã 964290, 0756- diabeticã în sat @ Transport DOMENII
instalator ºi electri- 935864 (118252) Bistriþa - Isverna, marfã oriunde în
cian executãm þarã, cu camionete @ Realizez
lucrãri în domeniul @ Reparaþii asigur, cazare, acoperite sau afiºe, fluturaºi,
masã ºi salariu
instalaþiilor electrice TV color la descoperite, cu sau reviste, broºuri,
ºi sanitare de toate domiciliulclientului. motivant. Tel. fãrã remorcã. Tel. meniuri, bannere,
tipurile. Preþuri Tel. 0722-673754 0 7 2 1 - 0 7 9 8 8 7 , 0748-286248,
site - uri web. Tel.
avantajoase. Tel. (118267) 0770-836113 0723-787715
0751-581557, 0755- (118285) (118251) 0747-042004
@ R e pa r ã m (118262)
@ V â n d 572399 (118269)
ieftin frigidere, @ C a u t @ Transport
curãþãtorie-
@ Executãm congelatoare, lãzi, persoanã sau marfã intern ºi ex-
spãlãtorie textile,
la preþuri corecte ºi vitrine ºi combine tern, capacitate -
ecologicã, fafamilie care sã CERERI
negociabile lucrãri frigorifice la locuiascã la þarã camioane 36 mc,
a p a r a t u r ã
performantã, de amenajãri domiciliul clientului 4,5 tone; -
(com Bâcleº, @ Doresc sã
contracte viablie. interioare ºi indiferent de furgonetã 20 mc,
exterioare, gresie, localitate. Oferim condiþii deosebite), îngrijesc bãtrâni
@ V â n d Tel. 0743-138344, CONSTRUCÞII, 2,5 tone + camion
faianþã, tavane false ofer salariu + alte oriunde în þarã,
pensiune 9 camere dupã ora 15:00 AMENAJARI, g a r a n þ i e . furgonetã. Preþuri
ºi rigips decorativ, contra cost sau
complet utilatã, salã (118250) INSTALAÞII Posibilitate ºi în facilitãþi.Tel. 0733- negociabile. Tel.
izolaþie polistiren, 853354 locuinþã, dispusã sã
conferinþe, restau- @ 0744-559181,
Vând 2 glet tencuit, rate. Încãrcãm
rant 2 terase foiºor, autorizaþi taxi cu 2 @ Execut
termopane, parchet clime auto cu freon.
0724-080607, locuiesc împreunã.
lucrãri amenajãri 0252-316515 Tel. 0788-910160
piscinã, teren tenis, Dacia Logan, an
interioare, gresie, laminat, calitate Tel. 0352-806529,
suprafaþã totalã 2006, GPL faianþã, rigips, glet, excepþionalã. Tel. 0 7 4 0 - 7 8 3 8 2 4 , TOPOGRAFIE- (118254) (118436)
2800 mp. Preþ omologat, stare lavabilã, etc. La 0745-622466, 0743- 0 7 7 0 - 6 9 9 8 2 3 PROIECTARE
350000 euro, ac- bunã, acte + taxe la cea mai bunã 554340 (118256) (118275) @ Persoanã
cept rate. Tel. 0729- zi, echipate calitate. Tel. 0749-
@ Execut fizicã autorizatã
complet. Preþ 25000 942978 (118273) execut cadastru ºi
121177, 0724- lucrãri zidãrie,
euro / variante. Tel. FOTO-VIDEO-
295833 (117015) tencuialã, ºape, intabulare în carte
0729-001800 @ Execut
AUDIO
a m e n a j ã r i gresie, faianþã, glet, funciarã. Tel 0723-
@ V â n d (118292) interioare ºi 332890 (118253)
lavabilã, parchet @ Profesional
microfermã de @ V â n d exterioare de laAla laminat. Tel. 0730- filmãri video,
Chinchilia24familii afacere la cheie Z, case ºi 743064 (118276) fotoreportaj,
(5+1) + 200 pui, (restaurant) cu vad apartament, gresie,
complet utilatã, cu format pe De 70 faianþã, parchet, @ E x e c u t editare, montaj,
instalaþii electrice de albume foto
p r e l u a r e a accept schimb cu lavabilã, ºapã,
altã proprietate, zidãrie, tencuialã, interior ºi exterior, digitale, copiez pe
contractului de ex-
exclus teren. izolaþii ploistiren, automatizãri, repar DVD, casete V-
port, accept Informaþii la tel. forme rigips. Rog ºi ºi execut aparate HS, mini DV, CD.
variante. Tel. 0729- 0766-461970 între ofer seriozitate. electrice de sudurã. Preþ neg. Tel.
121177, 0724- orele 10 - 16 Tel. 0744-693061 Preþ neg. Tel. 0728- 0 7 3 1 - 3 8 9 7 7 7
295833 (117110) (118296) (118266) 076561 (118282) (118258)
4 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009

AFACERI

Cumpãr firmã fãrã datorii cu profit pe 2008 ºi


1 - 2 luni rulaj în 2009

Tel. 0746-272860
VÂND 2 AUTORIZAÞII Vând afacere la cheie
TAXI CU 2 DACI
LOGAN, AN 2006, GPL (Restaurant) cu vad
OMOLOGAT, STARE format pe DE 70
BUNÃ,ACTE + TAXE LA
ZI, ECHIPATE COMPLET. accept schimb cu altã
PREÞ 25000 EURO / proprietate , exclus
VARIANTEAUTO
teren. IMPORTANT!
Tel. 0766-461970 între Toate anunþurile de la
Tel. 0729-001800 orele 10.00 - 16.00 rubricaAfaceri-
Servicii sunt cu platã ºi
se achitã la sediul Piaþa
Severineanã din str.
Traian nr. 46.

IMPORTANT!
SERVICII DIVERSE Toate anunþurile de la
rubricaAfaceri-
Executãm interioare ºi Servicii sunt cu platã ºi
exterioare, gresie, se achitã la sediul
faianþã, glet, zugrãveli, Piaþa Severineanã din
rigips, parchet, str. Traian nr. 46.
polistiren, etc. La cea
mai bunã calitate
REPARATII
Tel. 0749-942978

Aduc balast, nisip, Executãm lucrãri


pãmânt vegeta,16 t, interioare,
la comandã, exterioare, tencuit,
transport mobilã ºi glet, faianþã, gresie,
alte mãrfuri 36 mc, parchet, rigips,
tarife negociabile
calitate.
Preþuri neg.
Tel. 0722-686997 Tel. 0768-424442
Reparaþii TV IMPORTANT!
Executãm lucrãri de construcþii la preþuri avantajoase, Toate anunþurile de la
gresie, faianþã, glet, lavabilã, polestiren, tencuieli,
color la rubricaAfaceri-
zidãrie, marmurã, ºape, tencuieli decorative, stuc domiciliul Servicii sunt cu platã ºi
veneþian marmurino, etc
clientului se achitã la sediul Piaþa
Tel. 0741-909092, 0743-112856 Severineanã din str.
Tel. 0722-673754 Traian nr. 46.
Echipã instalator ºi electrician, executãm lucrãri
în domeniul instalaþiilor electrice ºi sanitare,
termice de toate tipurile. Preþuri avantajoase Execut instalaþii Caut persoanã sau
Tel. 0751-581557, 0755-572399 electrice de interior fafamilie care sã
ºiexterior, locuiascã la þarã
Automatizãri, repar (com Bâcleº, condiþii
EXECUT LUCRÃRI AMENAJÃRI INTERIOARE, ºi execut aparate deosebite), ofer
electrice de sudurã. salariu + alte
GRESIE, FAIANÞÃ, RIGIPS, POLISTIREN, Preþ neg. facilitãþi
INSTALAÞII ELECTRICE. PREÞ NEGOCIABIL.

TEL. 0748-989694
Tel. 0728-076561 Tel. 0733-853354
Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 5
@ V â n d @ V â n d
garsonierã, conf. 1, str. garsonierã, zona
Topolniþei, nr. 15, bl. Autogarã, complet
G1, sc. 1, ap. 57, mobilatã, izolaþie. Preþ
G+F+P+T+AC, uºã
neg. Tel. 0729-884574
metalicã, modificat ºi
transformat în ap. 2 (118429)
camere, complet
@ V â n d
mobilat ºi utilat,
balcon închis, baie cu garsonierã, conf. I, et.
cadã. Preþ neg. Tel. III, baie cu cadã,
0762-997873, 0767- balcon închis, zonã
565830 (118272) liniºtitã. Preþ 100000
lei. Tel. 0352-407208,
@ V â n d 0741-464825(118449)
garsonierã, conf.1,
Schela, bl. Meva 3,
sc.2, ap.1, str.
Timiºoarei, nr. 161, ALTE
G+F+P+T+uºi LOCALITAÞI
schimbate, cadastru,
instalaþie nouã. Preþ @ V â n d
700000 lei . Tel. 0726- garsonierã în ªimian,
113320, 0743-139631
bloc A 37, sc.2, ap.11,
(118313)
et. 2, suprafaþã 60 mp
@ V â n d + boxã, posibilitate
garsonierã confort 1, mansardare. Preþ neg.
et.3, zona Alion colþ Tel. 0729-041924.
cu Independenþei, (115235)
fãrã îmbunãtãþiri, bine
întreþinutã. Preþ neg.
Tel. 0722-333883.
(118315)

@ V â n d
garsonierã, o camerã,
baie, hol, îmbunãtãþiri,
G+F+P, uºã metalicã,
@ V â n d termopane. Preþ 50000
garsonierã conf. 1, lei neg. Tel. 0755- DR.TR.SEVERIN
zona Criºan, bl. W3, 621331 (118350)
T+G+P+F, mobilatã ºi VÂND
utilatã. Preþ 27700 @ V â n d
APARTAMENT2
euro neg. Tel. 0746- garsonierã, conf. 1, CAMERE, 56 MP,
377802, 0751-528752 îmbunãtãþiri. Preþ neg. CUTERASÃ,
(117031) Tel. 0770-657776
(118358) COMPLET
RENOVAT,
@ V â n d
@ V Â N D INSTALAÞII
garsonierã, conf. I, Bd. @ V â n d
U R G E N T garsonierã conf.1 în ELECTRICêI
Revoluþiei, bl. B2,
GARSONIERÃ, bloc de apartamente, APÃ NOI, ÎN
cadastru, geam
CONF.I,LASENSUL et.4 cu acoperiº din SCHELA, BL. 5,
termopan, apometre, tablã. Preþ 90000 lei
ET. 2. PREÞ
GIRATORIU, ET. 1, parchet, uºã metalicã, neg. Tel. 0770-794167,
NEG. TEL. 0723-
R E C E N T îmbunãtãþiri. Preþ 0755-458034. (118380)
236615, 0727-
R E N O VAT Ã , 100000 lei. Tel. 0722-
404748, 0757-067505 @ 289027
A R A T Ã Vând urgent
DR.TR.SEVERIN (117215) (118268)
IMPECABIL, MUL- garsoniera Veterani
cu Independenþei, nr. VÂND
VÂND T I P L E @ V â n d 32, bl. G24, confort 1,
GARSONIERÃ ÎMBUNÃTÃÞIRI. garsonierã conf. 1, et.2. Preþ 26000 euro APARTAMENT2
CONF. 1 LA B2, PREÞ 75000 LEI zona Bulevard, Bl. C1, neg. Tel. 0352-402964, CAMERE,
ET.6, AP.81, et. 3, utilatã, toate 0720-839257 (118393) BALCONMARE
NEG. TEL. 0744-
ZONA CRIHALA îmbunãtãþirile, accept LAB-DULT.
DUNÃREA, 514602 (118224) VLADIMIRESCU,
credit bancar. Preþ @ V â n d
COMPLET COMPLET
@ V â n d neg. Tel. 0752-335087, garsonierã conf.1,
MOBILATÃ ªI RENOVAT, ET. 2.
garsonierã conf. 1, et. 0720-864052(117216) foarte spaþioasã, zona
UTILATÃ BINE PREÞ 53500
3, lift, bloc cãrãmidã, Hotel Traian,
ÎNGRIJITÃ. @ V â n d modernizatã recent EURO.TEL.
PREÞ 25000 balcon interior, pe Bd. garsonierã, et. 1, bl. tot confortul, et.7/ 10 0742-982265
EURO. TEL. Revoluþiei 1989 nr. 3, (118230)
W3 lângã Biserica de în bl. C1, ap. 86. Preþ
0252-324747, bl. B2. Preþ 32000 euro Carton, AC, multiple 95000 neg. Tel. 0753-
0745-466965. VÂND
neg. Tel. 0720-182165. îmbunãtãþiri. Preþ neg. 974957, 0771-523407.
(116423) APARTAMENT2
(115201) Tel. 0727-343213 (118398)
(117806) CAMERE,
@ V Â N D
@ V â n d @ V â n d SEMIDEC.,
GARSONIERÃ,
garsonierã conf. 1, @ V â n d garsonierã deosebitã ZONAPÃCII,
CONF.I, STR.
TOPOLNIÞEI, NR. garsonierã, conf. I ultra-centralã, 36,34 ET.3, FÃRÃ
str. Alion, et.4,
15, BL. G1, SC. 1, sporit, 51 mp, camera mp, et 3, bl 10 etaje, 2 ÎMBUNÃTÃÞIRI,
îmbunãtãþiri, SUPRAFAÞÃ
PARTER, MICI 4,5 x 6 m, bucãtãria 3 x lifturi, multiple
AC+P+T, uºã 3,30 m, hol, balcon, în îmbunãtãþiri, str 52,06 MP. PREÞ
ÎMBUNÃTÃÞIRI.
PREÞ 27000 EURO metalicã. Preþ 26000 Schela, îmbunãtãþiri, Corneliu Savoiu, Bl c1 37000 EURO
NEG. TEL. 0252- euro. Tel. 0723- sobã teracotã. Preþ ,Ap 46. Preþ 26.500 NEG. TEL. 0749-
394191, 0723- 767009, 0728-067799. 85000 lei neg. Tel. euro neg. Tel. 0729- 060400.
173997 (111960) (116458) 0755-121973(118270) 026381 (118399) (116467)
6 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009
@ V Â N D
APARTAMENT 2
CAMERE ÎN GURA
VÃII. PREÞ 55000
LEI. TEL. 0757-
788792, 0252-
342199 (115976)

@ V Â N D
APARTAMENT 2
C A M E R E ,
DECOMANDAT,
ETAJ 4,ACOPERIª
REZISTENT, STR.
GHE. I. ªIªEªTI.
PREÞ NEG. TEL.
0723-242306, 0723-
282642. (115658)
@ V â n d @ V â n d @ V â n d
@ V Â N D
apartament 2 camere, apartament 2 camere, apartament 2 camere,
APARTAMENT 2
semidec., et.3, 1 dec., mobilat, utilat, fãrã îmbunãtãþiri, str.
CAMERE, ET. 1, 3
balcon, zona Orly, nr. 92, bl. M2, et.
TERASE, 65 MP, et.4, zona Carrefour,
Autogarã, str. 4. Preþ neg. Tel. 0728-
DEC., MICI posibilitate preluare
Brâncoveanu, nr. 262, 283241, 0728-076032
ÎMBUNÃTÃÞIRI, ipotecã. Preþ neg. Tel.
colþ cu str. Cãlãraºi, (117901)
S T R . 0749-114239, 0352-
cadastru. Preþ 130000
KOGÃLNICEANU lei neg. Tel. 0742- 411433(116888) @ V â n d
COLÞ CU CICERO. 171985, 0252-311489. apartament 2 camere,
PREÞ 39000 EURO. (114923) @ V â n d
multiple îmbunãtãþiri,
TEL. 0745-404232 apartament 2 camere,
(118277) cadastru, zona
@ V â n d et. 1, zona Crihala,
apartament 2 camere, Crihala (K-Market).
G+F+P+T, boiler,AC,
@ V Â N D semidec., G+F+P+T+ Preþ neg. Tel. 0743-
rulouri, zonã liniºtitã,
APARTAMENT 2 AC, et. 3, bl. Z5, str. 138344 dupã ora 15,00
CAMERE, DEC., liber, cadastru. Preþ
Criºan Z5, vizavi de (118225)
M U LT I P L E neg.Tel. 0743-116772.
Intim. Preþ neg. Tel.
ÎMBUNÃTÃÞIRI, (117001) @ V â n d
0723-359929, 0757-
G+F+P+AC, ET. 3, 024728(115114) apartament 2 camere,
@ V â n d
STR.ORLYCUSTR. dec., et.2, mici
@ V â n d apartament 2 camere
KOGÃLNICEANU. îmbunãtãþiri, str. Ghe.
PREÞ NEG. TEL. apartament 2 camere, modificat în 3 camere,
Anghel (fosta
0722-680035, 0723- cartierul Crihala, bl. multiple îmbunãtãþiri, Toamnei), zona vile .
608501 (116981) H3, sc.4, et.1, ap.10, G+F+P, parter, zonã Preþ neg. Tel. 0729-
îmbunãtãþiri liniºtitã la bl. R9, sc. 142784(118247)
@ V  N D G+F+P+T, uºã 1, ap. 1. Preþ 53000
APARTAMENT 2 metalicã, balcon mãrit euro neg. Tel. 0740- @ Vând urgent
CAMERE, DEC., PE ºi închis. Preþ 30000 938046(117204) apartament 2 camere,
BD. IULIU MANIU, euro neg. Tel. 0744- zona Aluniºul Vechi,
L Â N G Ã 240572. (115680) @ V â n d str. Brâncoveanu 10,
STOMATOLOGIE, apartament 2 camere, bl. B5, et. 2, bloc de
ET. 1, RECENT @ V â n d et. 4, zona c ã r ã m i d ã ,
AMENAJAT. PREÞ apartament 2 camere, Stomatologie, cu î m b u n ã t ã þ i r i ,
50000 EURO. TEL. et. 1, dec., zona î m b u n ã t ã þ i r i , T+G+F+P, contorizat,
0770-776533 Cicero, cu T + G + F + P + A C , cadastru, interfon,
(118279) îmbunãtãþiri. Preþ
izolaþie nouã. Preþ accept programul
150000 lei. Tel. 0723-
@ V Â N D 485513, 0771-754310, 35000 euro neg. Tel. prima casã. Preþ neg.
APARTAMENT 2 0747-541502(116834) 0745-911042, 0766- Tel. 0743-092067
CAMERE, DEC., 575450(117225) (118248)
ULTRACENTRAL, @ Vând sau
65 MP, T+AC, schimb apartament 2 @ V â n d @ V â n d
P O S I B I L I TAT E camere, dec., zona apartament 2 camere, apartament 2 camere,
MANSARDARE, 2 Crihala, cu garsonierã str. Iuliu Maniu, et. 1, decomandat, Crihala
BALCOANE. PREÞ conf I + diferenþa. Preþ semidec. Preþ 45000 zona Dunãrea, et. 1.
60000 EURO NEG. neg. Tel. 0751-993689, euro neg. Tel. 0742- Preþ neg. Tel. 0744-
TEL. 0741-969156 0756-122141(116857) 084971(117804) 527143(118300)
(118193)

@ V Â N D VÂNDAPARTAMENT 2 CAMERE, ET. 1,


APARTAMENT 2 SITUAT ÎN ZONASTOMATOLOGIE, STR.
C A M E R E , IULIU MANIU, NR. 7.
DECOMANDAT,
PARTER, PE BD. PREÞ NEGOCIABIL
REVOLUÞIEI RELAÞII LA NUMERELE DE TELEFON: 0252-330042,
(OBELISC). PREÞ 0252-330043 ÎNTRE ORELE 8,00 - 16,00 ªi 0722-628370
135000. TEL. 0744-
236299 (118280) DUPÃ ORA 16,00
Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 7

GARSONIERE
» et. 6/10, conf. I, mobilatã ºi utilatã, zona » parter, semidec, mici îmbunãtãþiri, fost Cicero, preþ 55000 euro / neg (392)
Crihala, preþ 25000 euro (666) cabinet medical, zona Crihala, preþ 40000 » parter (spaþiu comercial), dec, 100 mp,
» parter, conf. I, zona Crihala, preþ 80000 euro neg (320) zonã ultracentralã, preþ 110000 euro /
lei (664) » et. 4 semidec, mobilat, îmbunãtãþiri, zona neg sau spre închiriere 1000 euro / lunã
» et. 3, conf. 1, zona Independenþei, preþ Crihala, preþ 42000 euro neg (165) (519)
100000 lei (321) » parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, » et. 3, dec, îmbunãtãþiri, zona
» parter, conf 1, bloc de apartamente, zona preþ 45000 euro neg (348) Stomatologie, preþ 55000 euro (345)
Autogarã, preþ 25000 euro / neg » parter, dec, zona Cicero, preþ 155000 lei » et. 1, decomandat, 2 balcoane,
AP. 1 CAMERÃ / neg (406) îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 55000
» et. 2, dec., îmbunãtãþiri, zona » et. 2, zona Kiseleff, semidec. Preþ 150000 euro (335)
Independenþei, preþ 30000 euro neg (657) lei (471) » parter, decomandat, zona Kiseleff, preþ
» parter, conf. I, zona Crihala, preþ 28000 » parter, dec., îmbunãtãþiri, zona Crihala, 55000 euro neg
euro neg (648) preþ 45000 euro/neg (409) » et 4, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala,
» et. 1,dec, îmbunãtãþir, zona Kiseleff, preþ » schimb ap. 2 camere, et. 1, semidec, preþ 55000 euro / neg (436)
@ V â n d @ V â n d @ V â n d 40000 euro neg (794) balcon mare, zona Centru, cu ap. 1 camerã, » Kiseleff, dec, et. 2, 2 balcoane,
» parter, decomasndat, zona Crihala, preþ în bloc de apartamente, et. 1-2, zona îmbunãtãþiri ºi mobilat, preþ 76000 euro
apartament 2 camere, apartament 2 camere, apartament 2 camere, Independenþei, Bulevard, Kiseleff + dif. neg (181)
30000 euro (792)
lângã Spitalul semidecomandat, parter, zona Splai M. » et. 4, semidec, zona Biserica Nouã, preþ AP. 3 CAMERE » et. 2, dec, 3 balcoane, îmbunãtãþiri,
110000 lei / neg(786) » et. 3, dec., 2 balcoane, zona Cicero, preþ zona Centru, preþ 80000 euro / neg (81)
Judeþean, et. 1, bloc A1 în spatele Viteazu cu Criºan, bl. » parter, dec, zona Indepedenþei, preþ 52000 euro neg (662)
îmbunãtãþiri. Preþ Bãncii Banc - Post, 38000 euro neg (779) » et. 3, dec, 2 balcoane, zona Crihala, preþ » et 1, semidec, zona CET, preþ 45000
V6, G+F+P, instalaþii et. 1, dec, 3 balcoane, îmbunãtãþiri, zona H 45000 (784) euro (140)
40000 euro. Tel. 0744- Crihala, zona Traian, preþ 45000 euro (774) » et. 1, dec, 2 balcoane, zona Cicero, preþ » et 4, acoperiº, dec, multiple
567869, 0770-963905, sanitarã ºi electricã 55.000 euro neg (482) îmbunãtãþiri, zona Centru. Preþ 60000
Dunãrea. Preþ 40000 AP. 2 CAMERE
0352-803877(118305) euro.Tel. 0735-696241 schimbate. Preþ neg. » et.4, semidec., mici îmbunãtãþiri, zona » et. 2, dec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff, preþ euro(80)
Autogarã, preþ 130000 lei(667) 50000 euro neg (724) » parter dec, îmbunãtãþiri, zona CIcero.
Tel. 0745-541179 DR.TR.SEVERIN » et. 2, dec, îmbunãtãþiri, zona Preþ 220000 lei neg(235)
(118390) » parter, dec, zona Autogarã, preþ 120000
@ V â n d (118409) lei / neg (726) ultracentralã. preþ 90000 euro neg. (714) » et 2, dec, 2 balcoane, mici îmbunãtãþiri,
VÂND » et. 2, dec, zona Independenþei, preþ » et. 3, dec., îmbunãtãþiri, zona Hotel zona Crihala, preþ 65000 euro/neg
apartament 2 camere, @ V â n d 150000 lei / neg (729) Traian, preþ 55000 euro neg. (269) (430)
dec, str. Splai M. apartament 2 camere, @ V â n d APARTAMENT3 » parter, dec, îmbunãtãþiri, zona H. Traian, » parter, dec., îmbunãtãþiri, zona CET. preþ » et. 2, dec., îmbunãtãþiri, zona CET. Preþ
preþ 50000 euro (720) 37000 euro (63) 67000 euro / neg (135)
Viteazul, bl. M11, sc. dec., zona Crihala, et.
apartament 2 camere, CAMERE,DEC., » et. 2, dec, zona Kiseleff, preþ 38000 euro » et.1, dec., 3 balcoane, zona Crihala, preþ
» et 3, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala.
1, ap 16, et. 3, fãrã ULTRACENTRAL, neg (705) 50000 euro
3, uºã metalicã ºi et. 4, zona » et.2, semidec., zona Crihala. Preþ 50000
Preþ 63000 euro neg(411)
» et. 3, dec, zona Autogarã, preþ 130000 lei
îmbunãtãþiri. Preþ termopane, 52 mp, str. STR. TRAIAN, neg (681) euro AP. 4 CAMERE
Stomatologie, cu » et. 4/8 dec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff, » et. 1, dec., zona Crihala. preþ 65000
41000 euro neg accept Toamnei lângã Plus. NR. 54, ET. 4/4, » et. 3, dec, zona Crihala, preþ 130000 lei
euro neg (29)
îmbunãtãþiri, neg (694) mobilat, preþ 55000 euro neg (601)
credite bancare. Tel. Preþ 41000 euro. Tel. IZOLAÞIE » parter, dec., îmbunãtãþiri, zona Cicero, preþ » et. 3, dec, 2 balcoane, multiple » et. 2, dec., îmbunãtãþiri, zona Crihala,
0724-826774(118322) T+G+F+P+AC, 140000 lei neg (660) îmbunãtãþiri, zona Independenþei, preþ îreþ 55000 euro neg (551)
0724-052572(118392) NOUÃ, » et. 4, semidec, zona Kiseleff, preþ 33000 64000 euro neg(622) » et 1/6, dec., îmbunãtãþiri, mobilat,
izolaþie nouã. Preþ euro neg (615) » et. 3, dec, zona Cicero, preþ 150000 lei zona Bulevard, preþ 80000 euro (365)
@ V â n d @ V â n d 35000 euro neg. Tel. T+G+F+P+AC, » et. 1, semidec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff, » et. 3, dec, îmbunãtãþiri, mobilat, zonã » parter, decomandat, balcon,
preþ 41000 euroneg (601) Centralã. Preþ 70000 euro (570) îmbunãtãþiri, zona Podul Gruii, preþ
apartament 2 camere, apartament 2 camere, 0745-911042, 0766- BLOCDE » et. 2, dec, zona Tribunal, preþ 75000 euro 65000 euro/neg (27)
» et. 4, dec, îmbunãtãþiri, zona Bulevard.
str. Kiseleff, et. 1. Preþ semidecomandat, 575450(117857) CÃRÃMIDÃ, Preþ 45000 euro (523) / neg (319) » et. 3/3, dec, mici îmbunãtãþiri, zona
» et. 1, dec, multiple îmbunãtãþiri, mobilat, » et. 1, semidec, multiple îmbunãtãþiri, zona Centru, preþ 320000 lei / neg (316)
neg.Tel. 0726-145260, bloc A1 în spatele BUCÃTÃRIE+ Kiseleff, preþ 55000 euro / neg (507) » et. 2, semidecomandat, zona Aluniº,
zona Independenþei, preþ 55000 euro / neg
0749-274313(118325) Bãncii Banc - Post, @ V â n d HOLMOBILAT, (574) » et. 4, acoperiº, dec, 2 balcoane, zona H. preþ 38000 euro
» et.1, semidecomandat, zona Crihala, mici Traian, preþ 55000 euro / neg » et. 3, dec, multiple îmbunãtãþiri,
Crihala, zona apartament 2 camere, SUPRAFAÞÃ îmbunãtãþiri, preþ 120000 lei neg (75) » et. 1, dec, , îmbunãtãþiri, mobilat, zona zona Kiseleff, preþ 75000 euro neg (26)
@ V â n d
apartament 2 camere, Dunãrea. Preþ 40000 dec, vedere spre TOTALÃ 84 MP.
dec, str. Aleea euro.Tel. 0735-696241 Flacãra, et. 4, toate PREÞ 78000
Cloºani, nr. 2, bl. E, et. (118395) îmbunãtãþirile, EURONEG.TEL.
1, aproape de gen 4. @ V â n d complet mobilat ºi 0722-719777, @ V Â N D @ Vând urgent
Preþ 33000 euro. Tel. apartament 2 camere, utilat, acoperiº solid, 0762-654748 VÂND APARTAMENT 3
VÂND apartament 3 camere,
0749-940913, 0770- semidecomandat, terasã închisã. Tel. (118237) CAMERE, DEC., 90
APARTAMENT3 APARTAMENT MP, 2 BALCOANE, 2 et. 1, zona Spitalul
571182(118371) bloc A1 în spatele 0740-301355(118440) CAMERE BÃI, ÎMBUNÃTÃÞIRI,
Bãncii Banc - Post, VÂNDURGENT 3 CAMERE, P+G+F+AC, UªI
Judeþean, cu faþa
@ Vând urgent CRIHALA, STR.
Crihala, zona APARTAMENT3 DEC., LEMN, CALORIFERE totalã la soare,
apartament 2 camere CRIªAN
Dunãrea. Preþ 40000 CAMERE,DEC., S C H I M B AT E , complet dec., mobilat,
decomandate bloc de ALTE G+F+T+AC,ET. SPAÞIOS, 2 A P O M E T R E ,
cãrãmidã cu parchet euro.Tel. 0735-696241 ET. 1/4, AC, G+F, mobilã
LOCALITAÞI 2,COMPLET BÃI, TERASÃ, CRIHALA, PE SPLAI
proaspãt renovat, (118396) CARTIER M. VITEAZUL nouã, suprafaþã totalã
KISLEFF.PREÞ MOBILATªI BUCÃTÃRIE, APROPE DE BRD,
telefon, internet, @ V â n d 80 mp. Preþ neg. Tel.
@ V â n d UTILAT.PREÞ MOBILAT PARÞIAL.
cablu, zonã bunã bloc 59000 EURO ZONA PIAÞA
apartament cu 2 apartament 2 camere, NEG. TEL. 0745- PREÞ 52000 EURO. 0723-415680, 0770-
M2 str.Orly 92 etaj 1. NEG. TEL. 0722-
camere, la et. 2 sau ªimian, îmbunãtãþiri, SÂRBILOR, TEL. 0724-098758 688086(112098)
Preþ 29000 euro neg 244043 585995 (116975) (117799)
Tel. 0352-807533, schimb cu casã în G+F+P+P + terasã, BD.
Severin, accept sã parter, pretabil (116838) @ V â n d
0743-774577(118381) VÂND REVOLUÞIEI, @ V Â N D
dau ºi o micã privatizare, uºi APARTAMENT3 APARTAMENT 3 apartament 3 camere,
VÂND SAU BL. A1, ET. 4,
@ V â n d diferenþã. Tel. 0352- schimbate, boxã la CAMERE,
CAMERE, DEC.,
dec., multiple
apartament 2 camere, 417360, 0752-725485 ÎNCHIRIEZ G+F+P+T, UªI
subsol. Preþ neg. Tel. SPAÞIOS, DEC., LIFT, G+F+P îmbunãtãþiri,
APARTAMENT3 S C H I M B AT E ,
et. 1, Aleea Nuferilor, (118400)
0726-675158(116853) CAMEREBD.T. 2 BÃI, 2 MASIV, BALCON ÎN AC+G+F+P+PVC, uºi
zona Crihala, T E R M O P A N ,
G+F+P+T, uºã @ V â n d
@ Vând urgent VLADIMIRESCU CBALCOANE, CONTORIZAT. SUPRAFAÞA 78 MP, schimbate, pe
metalicã, instalaþie apartament 2 camere, NR. 101, BL. TS STR. CRIªAN PREÞ NEG. ET. 3, SPLAI M. Bulevard deasupra de
zona Piaþa Sârbilor, apartament 2 camere VITEAZUL, NR. 19,
electricã cupru, 10, SC.2, AP.4. 45, BL. V3. Pizzeria Grigo, et. 4, cu
intrare separatã, bl. Vânju Mare, zonã TEL. 0743- BL. C SAU SCHIMB
apometre, mobilã PREÞNEG.TEL. PREÞ 48000
ultracentralã, dec., et. 189967, 0733- CU CASÃ ÎN SEVERIN acoperiº fãcut de
nouã bonus, U3, et. 1, termopan,
1. Preþ 57000 lei uºor 0723-195739, EURONEG.TEL. SAU ªIMIAN. PREÞ firmã. Preþ neg. Tel.
impecabil. Preþ 35000 cadastru. Preþ neg. 984101 52000 EURO NEG.
neg. Tel. 0732-643525 0722-570896 0749-085387 0733-011505, 0734-
euro neg. Tel. 0746- Tel. 0741-660138 TEL. 0762-006496,
(118405) (118444) (118261) (118244) (116020) 863189. (114949)
112379. (118383) 0352-418244 (118259)
8 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009
@ V â n d @ V â n d @ V â n d @ V â n d @ V â n d
apartament 3 camere,
dec, etaj 2, 2 terase, 2
apartament 3 camere,
dec., 78 mp, cadastru,
apartament 3 camere,
parter, cu îmbunãtãþiri,
apartament 3 camere,
zona Pãdurea Crihala,
apartament 3 camere,
et. 3, bloc de cãrãmidã
BAROUL MEHEDINÞI
bãi, 80 mp, str. M. instalaþie electricã 63 mp, str. Iuliu
vizavi de Clinica Al- P+4 cu boxã la
Kogãlniceanu cupru, termopane, 2
bãi, 2 terase, cablu,
Maniu, nr. 9. Preþ
50000 euro sau 210000 pha Farm, etaj 3. Preþ subsol, decomandat,
SELECÞIE DE OFERTE
Crihala. Preþ 47000
euro neg. Tel. 0721- interfon, telefon, et. 4, lei neg. Tel. 0770- 50000 euro neg. Tel. G+F+T+AC+P, str. Baroul Mehedinti organizeaza Selectie de
796344, 0742-180940 acoperiº, zonã bunã, 734579, 0352-402521 0761-650744, 0744- Bd. T. Vladimirescu, oferte pentru atribuirea executiei lucrarii
(115140) str. Ghe. I. ªiºeºti, nr. (117011) 519301(118232) nr. 3, bl. B1. Preþ neg.
67, bl. 1, colþ cu str. sediului Baroului Mehedinti.
@ V â n d Tel. 0728-286401
@ V â n d Anghel Saligny sau @ V â n d (118303) Depunerea ofertelor se va face pana la data
apartament 3 camere, închiriez. Preþ neg. Tel. apartament 3 camere,
et. 1, dec., bloc de
apartament 3 camere, de 19 septembrie 2009, orele 10:00.
G+F+P+T+ AC, 0743-116855(116800) zona Staþia de salvare, @ V â n d
cãmarã frigorificã, cãrãmidã, G+F+P, Caietul de Sarcini se gaseste la sediul
toate îmbunãtãþirile, @ V â n d zonã liniºtitã, Aleea dec., G+F+AC, et. 1, apartament 3 camere, Baroului Mehedinti, situat in B-dul Carol I,
zona Cãlãraºi - apartament 3 camere, Trandafirilor supraf. 78 mp, vedere et. 1, zona Aeroport nr.14. Tel: 0252321305
Brâncoveanu, et. 4 et. 1, zona Cicero, (Crihala). Preþ neg la la bulevard, 2 sau schimb cu 2
G+F+T+P, complet faþa locului. Tel. 0352- Pretul de achizitie al Caietului de Sarcini
sau schimb cu balcoane. Preþ neg. camere + diferenþã
apartament 2 camere. renovat, mobilat + 803292, 0721-259862 Tel. 0770-688086, 11000 euro, exclus
este de 2500 lei.
Preþ neg. Tel. 0728- electrocasnice. Preþ (116949) Deschiderea ofertelor pentru executarea
0723-415680(118243) etaj. 4. Tel. 0722-
020590(115965) neg. Tel. 0724-299855 190125(118365) lucrarii va avea loc in data de 19 septembrie
(118361) @ V â n d
apartament 3 camere, @ Vând sau 2009, la sediul Baroului Mehedinti, orele 11:00.
@ V â n d
apartament 3 camere, @ V â n d zona ªimian, dec., schimb apartament 3 @ V â n d
Pentru clarificari asupra documentatiei ul-
apartament 3 camere, îmbunãtãþiri, parter, camere, zona Teatru, apartament 3 camere,
semidec., zona Aluniº tima data de depunere a solicitarilor va fi 11
– Debarcader, parter, dec., zona centru, bd. terasã 8 m închisã, et. 2 cu casã în et. 3, 70 mp., zona
parchet, spaþios, uºã Carol I, nr. 33, multiple intrare separatã, bun Severin. Tel. 0748- Crihala, ultramodern
septembrie 2009, orele 15:00.
metalicã, meritã î m b u n ã t ã þ i r i , ºi pentru privatizare. 160574(118255) sau schimb cu casã.
semimobilat, et. 2. Preþ neg. Tel. 0753- @ V â n d @ V Â N D
vãzut. Preþ 55000
euro.Tel. 0732-407787
(118418)
LICITAÞIE
Preþ 60000 euro. Tel. 482888, 0748-136816
0721-242342, 0744- (117801)
@
Preþ neg. Tel. 0748-
V â n d 562765(118387)
apartament 3 camere,
apartament 3 camere,
dec., et. 3, 2 bãi, 3
APARTAMENT 4
CAMEREURGENT,
518120(116919) terase, spaþios, mici ZONAPIAÞAMEVA,
@ V â n d @ V â n d dec., et. 3/ 4, zona @ Vând urgent
îmbunãtãþiri +
apartament 3 camere, PARTER, MICI
apartament 3 camere, @ V â n d apartament 3 camere, OMW, renovat acoperiº, Crihala - ÎMBUNÃTÃÞIRI,97
apartament 3 camere, et. 1, zona Biserica de zona Traian. Preþ
dec., et. 3, 2 bãi, 3 complet, P+T+G+F, Mãrgãritarului. Preþ MP,2INTRÃRISAU
terase, spaþios, mici et. 1, zona Cet Nord Carton, cu vedere la 55000 euro neg. Tel.
uºã metalicã, instalaþii 52000 euro neg. Tel. SCHIMB CU
îmbunãtãþiri + lângã Generalã 4, fãrã parcul de joacã, 0745-168554(118391)
sanitare noi, AC în 0733-695144 DR.TR.SEVERIN GARSONIERÃ -AP.
acoperiº, Crihala - îmbunãtãþiri. Preþ îmbunãtãþiri, foarte
fiecare camerã. Preþ @ V â n d (1167855) 2 CAMERE +
Mãrgãritarului. Preþ 26000 euro. Tel. 0742- bine întreþinut. Preþ VÂND
924353, 0745-733194 neg. Tel. 0746-098294 neg. Tel. 0723-510528 apartament 3 camere, DIFERENÞA.PREÞ
52000 euro neg. Tel.
(118220) (118299) dec, parter, balcon, APARTAMENT4 48000 EURO NEG.
0733-695144(116825) (116927)
zona Podul Gruii, CAMERE, TEL. 0753-715953,
ALTE
lângã Plus ºi Profi. LOCALITAÞI PARTER, STR. 0749-919521.
CRIªAN COLÞ (116408)
Preþ 50000 euro. Tel.
0745-055873, 0747- VÂNDTEREN CU BD.
@ V â n d
101611(118394) ZONAHINOVA REVOLUÞIEI, apartament 4 camere,
OSTROVUL LÂNGÃ decomandat, et. 1, str.
@ V â n d CORBULUI, COAFURASTIL, Topolniþei, complet
apartament 3 camere, PARCELE, OCAMERÃLA modernizat. Preþ
et. 1, dec, CADASTRU, STRADÃ, 65000 euro neg. Tel.
îmbunãtãþiri, PLATAÎNRATE, POSIBILITATE 0732-405388(118241)
P+G+F+T, cadastru, 2 FÃRÃ SPAÞIU
balcoane închise, @ V â n d
DOBÂNDÃ, COMERCIAL.
a p o m e t r e , apartament 4 camere,
AVANS 1000- PREÞ 62000
et. 3, bd. T.
repartitoare, zona 2000 EURO, EURONEG.TEL. Vladimirescu, lângã
Piaþa Sârbilor. Preþ 0722-320087
RATALUNARÃ Raiffeisen, bloc
59000 euro. Tel. 0743- (118245)
200-250 EURO, c ã r ã m i d ã ,
030104, 0788-080857 G+F+P+AC, cu mul-
ACTE
(118408) VÂND tiple îmbunãtãþiri. Preþ
NOTARIALE.TE. APARTAMENT4
0724-554616, neg. Tel. 0722-619035
@ V â n d CAMERE,MUL- (118265)
apartament 3 camere, 0729-603048 TIPLE
zona Generalã 6 - (116808) ÎMBUNÃTÃÞIRI, @ V â n d
Stomatologie, mul- ET. 2, AP. 6, BL. apartament 4 camere,
tiple îmbunãtãþiri, 2 @ V â n d dec, et. 1, 2 bãi, 1
C, B-DULT.
bãi, 2 balcoane, apartament 3 camere, balcon la dormitor,
VLADIMIRESCU
G+F+P+T, cadastru. zona garã Gura - Vãii, cadastru, str. Criºan.
NR.1, DEC., 2
Preþ neg, posibilitatea G+F+T+AC+P, bloc Preþ 60000 euro. Tel.
BÃI, 2 0729-949620(118312)
achitãrii 6 - 12 rate. de cãrãmidã. Preþ neg.
BALCOANE,
Tel. 0252-324431, Tel. 0757-599319,
SAU SCHIMB @ Vând urgent
0740-572274(118433) 0252-342187(118341) apartament 4 camere
CU
APARTAMENT2 sau închiriez, parter,
@ V â n d @ V â n d
CAMERE+ str. Aleea
apartament 3 camere, apartament 3 camere,
Castanilor,nr. 1,
zona Biserica Nouã, str Bradului, nr. 2, sc. DIFERENÞÃ.
Crihala, Dunãrea,
et.1, dec, AC+P. Preþ C, ap. 12. Preþ 39000 PREÞNEG.TEL.
meritã vãzut. Preþ neg.
53000 euro. Tel. 0742- euro.Tel. 0742-282737 0741-079695 Tel. 0740-163186
013188(118434) (118402) (118281) (118318)
Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 9

APARTAMENTE CLADIRI
1.Oferim spre închiriere apartamente în toate zonele oraºului. 1.Restaurant Gura-Vaii suprafaþã 130mp clãdire si 80mp terasã,
Informaþii suplimentare la tel: 0757428350 mobilat si utilat. Drumul european E70. Preþ 260000 Euro neg
2.Oferim spre vânzare sau închiriere 2 apartamente la parter, unul 2.Clãdire(fost motel) pe Calea Timiºoarei, suprafaþa 500mp, teren
cu 2 camere si celãlalt cu 3, situate faþã în faþã, zonã ultracentralã, foarte 2700mp, 24 încãperi, deschidere 50ml. Instalaþie sanitarã, termoficare,
liniºtitã, finisate recent. electricitate. Preþ 400000 Euro
3.Apartamente în Timiºoara, zonã rezidenþialã, confort maxim, toate SPATII COMERCIALE
utilitãþile, finisaje la standarde europene, ultramoderne, zonã Gara de 1.Spatii comerciale zonã centralã, în aceiaºi clãdire, spaþiile sunt
Nord, blocuri construite recent cu suprafeþe între 85mp-105mp/ împãrþite pe 3 nivele(subsol, parter, etaj 1), fiecare nivel având peste
apartament.. 260mp. Preþ 300000 Euro /nivel
2.Oferim spre închiriere halã industrialã amenajatã la standarde
4.Apartament 3 camere decomandat, ultracentral, toate uºile
europene, suprafaþã 240mp, situatã în Com. Simian, la 7km de Severin,
schimbate, G+F+P+T, etaj 4, bloc cu acoperiº, zonã ultracentralã,
toate utilitãþile. Preþ 450 Euro /lunã
sup.65mp. Preþ 65000 Euro neg.
3.Spatiu comercial zonã Crihala, clãdire P+M, suprafaþa parterului
5.Apartament 3 camere decomandat, 70mp situat pe Bld. Tudor este de 75mp si 70mp mansarda(la roºu). Preþ 50000 Euro
Vladimirescu, ultramodern G+F+P+T, bucãtãrie complet mobilatã. Preþ 4.Oferim spre închiriere spaþiu comercial, clãdire nouã, zonã Big,
60000 Euro Catedralã. Informaþii la tel: 0757428350
6.Apartament douã nivele, 5 camere, renovat si mobilat ultramod- 5.Oferim spre închiriere spaþiu comercial, zonã Cicero, Biserica
ern, ultracentral. Nivel 1 - living, bucãtãrie si baie; nivel 2 - patru camere, Baptistã, pretabil bar, spãlãtorie, cabinet, magazin, preþ negociabil.
baie, balcon. Preþ 205000 Euro neg. Informaþii la tel: 0757428350
7.Apartament 2 camere semidecomandat, ultracentral, parter, 6.De vânzare spaþiu comercial(magazin piese auto), zonã Spitalul
multiple îmbunãtãþiri (G+F+P+T), instalaþie sanitara schimbata, uºile Judeþean, 2 camere, bucãtãrie, baie, spaþiul se poate vinde liber sau cu
schimbate, sup.65mp. Preþ 55000 Euro magazinul de piese auto. Preþ 50000 Euro
@ V â n d @ V Â N D 8.Apartament 3 camere, living, bucãtãrie, 2 bãi, 3 balcoane, sup.
apartament 4 camere, VÂND CASÃ C A S Ã 207mp, zonã centralã, complet mobilat ºi utilat, ultramodern, încãlzire TERENURI
VÂND CASÃ 2 BÃTRÂNEASCÃ, centralã, etaj 3/3, clãdire nou construitã(vilã). Preþ 180000 Euro. 1.OFERTÃ SPECIALÃ: Loturi Calea Hinovei, cu plata în rate
et. 3, str. CAMERE,BAIE,
VIZAVI DE 9.Apartament 2 camere semidecomandat, ultracentral, zonã Ada- începând de la 200euro/lunã. Asigurãm curent electric. Suprafeþe de la
PIAÞA MIRCEA, STR. CICERO NR. 500mp la 10000mp.
Kogãlniceanu, nr. 2, DEPENDINÞE 171, SPRE
Kaleh, etaj 2, îmbunãtãþiri. Preþ 42.000 Euro neg.
2.Douã parcele teren intravilan suprafata 647 mp si 824 mp, pe
SPAÞIU 10.Apartament 4 camere decomandat, etaj 4, aer condiþionat,
bl. VT3, ap. 9. Preþ (AMENAJATà TOMESCU, TEREN gresie, izolaþie, uºã metalicã, sup. 90mp, zonã Spitalul Judeþean. Preþ
aeroport, zonã rezidenþialã, toate utilitãþile. Preþ 200 Euro/mp

neg. Tel. 0728-987301 COMERCIAL, 7 avantajos


3.Teren 4 ha INTRAVILAN, front stradal 76ml la drumul european
BRUTÃRIE) 180 420 MP. PREÞ 35000 E70, Calea Craiovei, cu posibilitate de extindere pãnã la 8 ha.
CAMERE, 11.Apartament 3 camere zona hotel Traian, etaj 4/4, acoperiº pe
(118403) MP, EURO NEG. TEL. 4.Teren 2880 mp, front stradal 130ml, Calea Hinovei. Lotizabil
TEREN + CASÃ bloc, îmbunãtãþiri G+F+P+T, decomandat 63mp, 2 bãi. Preþ 55000 Euro 5.Teren 10000 mp, lotizabil, front stradal 33 ml, la Calea Hinovei.
CONSTRUIÞI 70 0740-420177 (117793) neg. 6.Teren 5000mp, deschidere 33ml, Calea Hinovei, vis-a-vis de
@ V â n d 250 MP. PREÞ 12.Apartament 2 camere transformat în 3, zonã Crihala, suprafaþã PetromV. Lotizabil. Asigurãm curent electric.
MP, STR. FOARTE @ VÂND SAU construitã 63mp, îmbunãtãþiri G+F+P+T, bucãtãrie complet mobilatã. 7.Teren intravilan 4981mp Calea Târgu Jiului, deschidere 25ml,
apartament 4 camere,
BAHNA, NR. 20. CONVENABIL. ÎNCHIRIEZ CASÃ Preþ 43000 Euro neg. acces la utilitãþi(apa, electricitate). Preþ 16 Euro /mp
dec, 2 bai, 2 balcoane, TEL. 0742- 13.Apartament 2 camere decomandat, balcon mare, etaj 3, zonã 8.Teren 3800mp deschidere 12,5ml, pe aeroport, paralel cu
PREÞNEG.TEL. CONSTRUCÞIE Spitalul Judeþean, confort I, sup. 62 mp, îmbunãtãþiri G+F. Preþ 42000 viitoarea centura la 20m, zona rezidenþialã. Preþ 25 Euro /mp
110 mp, absolut totul 0745-594097 938316 9.Teren 514mp intravilan în oraº, zonã Crihala, deschidere 13ml.
NOUÃ, P+1+M , STR. Euro neg.
nou de ultima (118209) PIAÞA POPA ªAPCÃ
Preþ 30000 Euro
10.Teren pe Bld. Tudor Vladimirescu, suprafaþa 600mp, deschidere
generaþie,G+F+P+T, VÂND CASÃ NR. 1, ZONA CASE
25ml, apa, canal, electricitate. Preþ 320 Euro/mp
ZONA 1.Casa cãrãmida, 180mp, teren total 480mp, construcþie 1962, 2
plasme, 2 AC, zona VÂND CASÃ 2 ALUNIª, APÃ, CA- dormitoare, sufragerie, baie, apa curentã, canalizare, termoficare, zonã
11.Teren + pãdure în comuna Pruniºor, teren 5Ha ºi pãdure 6Ha,
CASTELUL DE pãdurea împrejmuieºte terenul, pãdurea este din stejar ºi are peste
bd. T.Vladimirescu. CAMERE, NAL, CURENT, Castelul de Apa. Preþ 150000 Euro 80de ani. Acces din drumul european E 70. Preþ 60000 Euro
APÃ, STR. TERMOPANE, AC- 2.Casa 4 camere, baie, bucãtãrie, sobã în fiecare camerã, garaj, 12.Teren intravilan curþi-construcþii 450mp, in oraº zonã Aluniº,
Preþ 90000 euro. Tel. BUCÃTÃRIE,
AVRAM IANCU TUAL SPAÞIU canalizare, parchet in toate camerele, suprafaþa 370mp, construiþi 100mp. front stradal 24ml, adâncime 18ml, curent, apa, canalizare, strada
0742-181818(118420) BAIE,ANEXE, În Orºova zonã centralã. Casa se aflã într-o stare foarte bunã. Preþ iluminatã. Preþ 125 Euro /mp neg.
104, 3 COMERCIAL, 13. 3 loturi teren 3240mp, în Schela, fiecare lot având 1080mp cu
SUPRAFAÞÃ DORMITOARE,
65000 Euro neg
N E C E S I T Ã 3.Casa Walter Mãrãcineanu 3 camere, bucãtãrie, baie, suprafaþa o deschidere de 27.10ml ºi adâncimea de 41ml. Preþ 16 Euro /mp
250 MP, STR. LIVING MARE, construita 100mp si 900mp teren. Preþ 120000 Euro
14.Teren Calea Hinovei, lângã PetromV, deschidere 15 ml,
FINISAJE. PREÞ
TRAIANNR. BAIE, 4.Casa zonã centralã, 3 camere, baie, bucãtãrie, hol, beci, suprafaþa
suprafaþa 11000mp, accept rate, preþ foarte avantajos. Informaþii la
55000 EURO NEG. tel: 0757428350
180, COLÞ CU BUCÃTÃRIE, TEL. 0745-842030,
160mp, suprafaþa construita 125mp. Preþ 160000 Euro
15.Teren intravilan curþi-construcþii în Com. Simian pe Calea
5.Imobil compus din douã case, zonã Hotel Traian, suprafaþa
INDEPENDENÞEI. BECI, TEREN + 0788-977990 (116915) terenului 208mp. Una dintre case este nou construitã având sup. de
Craiovei, 3 parcele de 500mp cu deschidere de 22ml, o parcela de
800mp si una de 1000mp, acces la utilitãþi(apa, electricitate). Preþ 40
PREÞ 55000 CASÃ 260MP. 55mp, iar cealaltã are 75mp. Preþ 125000 Euro neg. Euro /mp neg.
EURONEG.TEL. @ V Â N D 6.Oferim spre închiriere imobil 225mp din care amenajat 55mp, 16.Oferim spre vânzare teren, cu deschidere la C.D. Ionescu,
PREÞ FOARTE teren 720mp, pe bulevardul Tudor Vladimirescu. Preþ negociabil. suprafaþa 550mp, 20ml front stradal, toate actele la zi. Preþ avantajos.
0252-324747, CONVENABIL. CASÃ STR. PIAÞA
0745-466965 TEL. 0742- CASTELUL DE APÃ,
@ V Â N D @ Vând casã @ Vând casã @ Vând casã
(115027) 938316 SUPRAFAÞÃ TEREN
DR.TR.SEVERIN CASÃ DEOSEBITÃ, zona Tribunal str. str. Mareºal Averescu P+1, 3 camere,
170 MP. PREÞ NEG.
STR. ADRIAN, NR. Ghe. Coºbuc colþ cu colþ cu Smârdan, 400 bucãtãrie, baie, beci,
VÂND CASÃ 5 @ V Â N D TEL. 0742-006665
VÂND CASÃ, Str. ªtefan Odobleja, mp teren, suprafaþa G+F+P, izolaþie,
CAMEREÎN CASÃ (2 CAMERE, (118283) 169,RELAÞIINUMAI
STR. CICERO 3 casei 100 mp. Preþ construcþie 2008,
CENTRU,ÎNTRE HOL, 36 MP), LA TELEFON, supraf. 120 mp,
CAMERE, HOL, @ V Â N D neg/ var. Tel. 0743- zonã liniºtitã, str. Eroii
PRIMÃRIEªI RENOVATÃ + 40 MP TEREN TOTAL 540 compusã din 4 de la Cerna nr. 50 A,
DESCHIDERE LA CASÃ STR. 1 274898, 0755-642383,
CINEMA TEREN, STR. MP, CONSTRUCÞIE camere, baie, debara, teren 135 mp,
STRADÃ 13 ML, DECEMBRIE 1918, 0252-311061 (116908)
AVRAM IANCU NR. bucãtãrie, cãmarã, construcþie 2008. Preþ
CONSTRUCÞIE PORÞILEDE NR. 13 A, PE COLÞ 160 MP, GARAJ
8A, ZONA demisol, (3 încãperi, @ Vând casã 3 102000 euro neg. Tel.
50 MP, TEREN FIER,STR. CU STR. MATEI I N T R A R E
D E C E B A L , hol 45, cu acces din camere, bucãtãrie, 0747-638599(118327)
700 MP, APÃ, CHIªINÃU,NR. P O S I B I L I TAT E VASILESCU. TEL. SEPARATÃ. TEL.
12. PREÞ 0729-791555 (117803) interiorul casei) pod baie, dependinþe,
POSIBILITATE MANSARDARE. 0744-221897, 0721- garaj, teren 420 mp, @ Vând casa 2
109000 EURO. cu scarã din interior
CANALIZARE. PREÞ 28000 EURO 526067 (117796) termificare, str. camere + o anexã la 3
PREÞ NEG. TEL. TEL. 0722- @ V Â N D (pretabil mansardã),
NEG. TEL. 0744- Aurelian, nr. 28A. km de Severin,
0753-562665 320087
CASÃ RECENT
@ Vând casã 3 branºament energie
337527, 0740- CONSTRUITÃ Preþ neg. Tel. 0748- suprafaþã 70 mp,
(117107) (116861) camere, bucãtãrie, baie, termicã, gaze,
637747 (116880) (PLACÃ TURNATÃ) 304511, 0722-369678 curent ºi apã. Preþ
acoperiº renovat re-
STR. C. hol, G+F+P, beci, (117116) 32000 lei. Tel. 0729-
cent, garaj, sau 762449(118347)
BRÂNCOVEANU izolaþie exterioarã,
închiriez. Preþ 120000 @ Vând casã,
NR. 169 (LÂNGÃ HO- tâmplãrie AL, centralã
euro neg. Tel. 0788- zona Biserica Nouã, @ Vând casã
TELTRAIAN VIZAVI termicã ºi climatizare, 438442(116896) str.Anghel Saligny, nr. mare în Severin, 5
DE FABRICA DE str.Adrian, zona centralã
BOMBOANE),
74, subsol, parter, camere, baie,
sau schimb cu @ Vând casã în etaj, mansardã, bucãtãrie, beci, hol,
CURTE PENTRU
apartament 3 camere + str. Mareºal interioarele sunt la teren 605 mp din care
MAªINÃ. PREÞ
72000 EURO NEG. diferenþã. Preþ 85000 Averescu, nr. 55. Preþ roºu. Preþ 135000 euro 180 mp construiþi.
TEL. 0744-221897, euro neg. Tel. 0722- neg. Tel. 0724-961626 neg. Tel. 0740-938046 Preþ neg. Tel. 0252-
0721-526067 (117797) 359846 (118289) (117115) (117208) 323501. (118401)

ANUNÞURI ÎN ZIARE NAÞIONALE - ZIUA ªI ADEVÃRUL - str. TRAIAN nr. 46


10 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009
@ Vând sau ofer @ Vând casã în
gospodãrie localitatea ªimian, 2 camere, hol,
Rucºor - Bala (aviz beci, garaj, utilitãþi,
ºomerilor ºi tindã, curte 400 mp.
gospodarilor), casã nouã Preþ neg. Tel. 0723-
cu multiple anexe 678210 (118385)
avantajoase, terenuri,
@ Vând casã
vii, pomi fructiferi, sau
P+2, 4 dormitoare, liv-
schimb cu spaþiu de ing, bucãtãrie, 2 bãi,AC,
locuit în Severin. Tel. G+F+P+T, teren 257
0746-124600. (114147) mp, la intrare în @ V â n d @ V Â N D
Cazanele Mici, Eºelniþa, gospodãrie în sat TEREN 180 MP,
@ V â n d este mobilatã, toate Roºiori, casã 2 camere, S T R .
gospodãrie: 2 corpuri utilitãþile. Preþ 85000 salã, bucãtãrie 2 camere
clãdiri, 3+2 camere
BRÂNCOVEANU,
@ Vând casã euro. Tel. 0740-274225, ºi salã, pãtul, magazie +
locuibile + anexe, în dependinþe, ºopru, DECHIDERE 9,47
str. Cicero, 50 mp, din 0720-444693 (118411)
BCA + 750 mp teren, satul Crãguieºti, jud. fântânã în curte, ML, TOATE
13 ml deschidere sau Mh, 20 km de Severin. @ Vând casã suprafaþã totalã 1000 UTILITÃÞILE.
Preþ neg. Tel. 0252- nelocuibilã, curent elec- mp. Preþ 17500 lei. Tel. PREÞ 28000 EURO.
schimb cu
384027 (116989) tric, 1200 mp, Vânju 0252-358831 (118447) TEL. 0770-776533
apartament + DR.TR.SEVERIN
Mare. Preþ 30000 lei fix.
diferenþã. Preþ neg. (118278)
@ Vând casã + Tel. 0741-084453, VÂNDTEREN
Tel. 0753-562665 teren în suprafaþã de 0741-241227 (118415)
(118404) 10000 MP @ V Â N D
5195 mp în satul
@ Vând casã 2 SITUATÎNTRE TEREN 450 MP,
Gârniþa, com. Pruniºor.
@ Vând casã camere, curent electric, CENTURêI STR.ADRIAN,CUO
Preþ neg. Tel. 0729-
de cãrãmidã în nelocuibilã, viþã de vie, CALEATG- CASÃ FORMATÃ
372022 (117100)
localitatea Devesel, pomi fructiferi, ieºire la JIULUI,ZONÃ DIN2CAMEREªIO
cu 5 camere, beci, @ Vând casã în 2 strãzi, str. Unirii, în ASFALTATÃ. SALÃ. PREÞ 130
teren aferent 2000 mp, com. ªimian (lângã apropierea Spitalului,
PREÞ 11 EURO/ EURO / MP
are ieºire la ºosea Cambera), posibil de pentru depozit, en DR. TR. SEVERIN
gross. Preþ 6,5 euro/ mp. MPNEG.TEL. NEG.TEL. 0770-
naþionalã. Preþ neg. vizitat marþi ºi joi ora 0751-091091.
Tel. 0741-084453 VÂND VILÃ LA 860483 (118242)
Tel. 0746-151760 16-20. Preþ neg. Tel.
(118416) ROªU, P+2 + (115068)
(118414) 0767-876749 (117114) @ VÂND UR-
POD,
@ Vând casã în POSIBILITATE VÂNDPARCELE GENT 1100 MP,
@ Vând sau sat Aurora, 5 camere,
schimb casã 4 camere, MANSARDARE, TEREN 500 - T E R E N
plaþ, 2 fântâni, beci, plus SUPRAFAÞÃ 1000 MPSITUAT
ALTE baie, bucãtãrie, hol. beci o casã 3 camere în I N T R AV I L A N ,
+ dependinþe, + teren TEREN 400 MP, ÎNTRE PA R C E L A B I L ,
LOCALITAÞI aceeaºi curte, total 6000
SUPRAFAÞÃ
780 mp, situatã în com. mp. Preþ neg. Tel. 0252- CENTURêI C A L E A
CONSTRUITÃ 320 CALEATG-
SUPEROFERTÃ! ªimian, str. Hinovei cu 390484 (118432) CERNEÞIULUI,
MP, ZONA
CASÃBÃILE ap. 3 camere + diferenþa. JIULUI. PREÞ 12 ZONAAPOLODOR,
@ Vând casã sat SPITALUL
HERCULANE, Preþ neg. Tel. 0742- EURO/MPNEG. PUZ, ACTE LA ZI.
Poroiniþa, comuna JUDEÞEAN. PREÞ
463887, 0726-387431 TEL. 0751-
TEREN 2200 MP, Rogova. Preþ neg. Tel. NEG / VARIANTE. PREÞ NEG. TEL.
(117807) TEL. 0728-172011 091091.
STILNEMÞESC, 0748-453500, 0765- 0744-593805
CARTIER @ Vând casã 14 572455 (118438) (116915) (115077) (117805)
PECINIªCA, m lungime / 5 m lãþime,
TOATE 700 mp teren, vie, apã
UTILITÃÞILE. curentã, cablã, în Cerneþi
sau schimb cu
PREÞNEG.TEL.
garsonierã, conf. I. Preþ
0744-793243 neg. Tel. 0729-281249
(118208) (117986)
@ V Â N D @ Vând casã în
CASÃ ÎN SAT Bãile Herculane, zona
ALBULEªTI, LA Fabrica de pâine, P+E,
S T R A D A 7 camere, 2 bãi, 3
P R I N C I PA L Ã , bucãtãrii, termopan,
curte, grãdinã, mobilat.
CONDUCTÃ DE
Preþ 250000 euro neg.
APÃ LA PORTÃ, Tel. 0744-793243
J U D E Þ (118207)
MEHEDINÞI.PREÞ
15000 LEI @ Vând casã +
teren în ªimian, DE
POSIBILITATE 10 Calea Craiovei, PUZ,
RATE. TEL. 0741- casa are 185 mp, P+M,
384572, 0735- 410 mp teren, apã,
987655 (118163) curent. Preþ neg. Tel.
0729-156475 (118221)
@ VÂND 2
@ Vând casa
CASE ÎN ªIMIAN,
ªimian construcþie 2008
SUPRAFAÞÃ 500 P+M izolatã,
MP, AMBELE G+F+P+T, suprafaþã
LOCUIBILE, 100 mp, etaj, teren 306
GARAJ, ACTE LA mp, 3 dormitoare, 2 bãi,
ZI, CADASTRU, bucãtãrie, 2 holuri,
MERITÃ VÃZUTE. antreu, gard, încãlzire
centralã, canalizare, apã
PREÞ 55000 EURO
sau schimb cu
NEG. TEL. 0745- apartament + diferenþã.
620407, 0766- Preþ neg. Tel. 0730-
569967 (116913) 476359. (118328)
Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 11
@ Vând teren la @ V Â N D @ Vând teren @ Vând teren
str. principalã, zona TEREN 550 MP ÎN 896 mp, în Dudaºul intravilan 1200 mp
vile Spitalul Judeþean, COM. EªELNIÞA, Cerneþi, posibilitãþi ªimian, apã, curent
deschidere 17 ml, ZONA 0, LÂNGÃ apã, curent. Preþ 13
electric, telefon, cablu
utilitãþi, cablu, telefon. PRIMÃRIE, euro / mp neg. Tel.
0728-076032, 0728- tv, construibil. Preþ
Preþ neg. Tel. 0740- CADASTRU,
215399(118431) 283241(117024) neg. Tel. 0726-933651
T O A T E (118287)
@ Vând 1000 UTILITÃÞILE, 22 @ Vând teren
mp teren intravilan, ML DESCHIDERE 896 mp, în Dudaºul @ Vând urgent
prelungirea str. LA STRADÃ. PREÞ Cerneþi, posibilitãþi ºi avantajos 2 parcele
PENSIUNE etaj - 2 camere, termopane, gresie, faianþã, » 25000 mp, deschidere 80 ml la Calea Kogãlniceanu colþ cu NEG. TEL. 0744- apã, curent. Preþ 13 de teren intravilan -
» P+1+mansardã, restaurant, teren sport, parchet, sobe teracotã, suprafaþã totalã 66 Tg. Jiului intersecþie cu viitoarea centurã,
mp, sup. constr. 45 mp, nu are loc de intabulat PUZ ºi utilitãþi, preþ 40 euro / Bd Aluniº. Preþ neg. 514602 (118222) euro / mp neg. Tel. Batoþi cu vedere la
piscinã, foiºor, grãtar, parcare 300 mp,
ATV-uri, echipament poll-bal, centralã maºinã, zona Aluniº, preþ 75000 euro neg mp
Tel. 0751-684757 0728-076032, 0728-
proprie, terasã, salã conferinþe, mobilatã, (433) » 1 ha, deschidere 26 ml, zona ªimian, Dunãre, zona case de
» casã 3 camere, baie, bucãtãrie, preþ 12 euro / mp neg (373) (118446) @ V Â N D 283241(117041)
suprafaþã teren 2800 mp, apã curentã, T,
» 3400 mp, deschidere 50, parcelat, zona vacanþã, cadastru, CF.
zona Zegaia. Preþ 350000 euro (530) termopane, încãlzire centralã, gresie,
Ostrov, sat vacanþã, preþ 25 euro / mp neg
TEREN 536 MP ÎN
SPAÞII COMERCIALE faianþã, construcþie nouã, suprafaþã totalã @ Vând teren COM. EªELNIÞA, @ Vând teren Preþ neg. Tel. 0756-
400 mp, zona ªimian, preþ 90000 euro neg » 9500 mp împãrþit de centurã în 2
» 1000 mp construcþie (halã ºi birouri),
(422) parcele de 3800 mp respectiv 5700 mp intravilan, zona ZONA STADION, intravilan în ªimian pe 122338(118316)
zona Abator, 1000 mp curte, apã, având deschidere de 30 ml, intabulat PUZ
canalizare, curent. Preþ 250000 euro neg. » P+1, construcþie nouã, living, 2 camere, Cicero, supraf 230 mp, C A D A S T R U , malul Dunãrii la DIG,
bucãtãrie, 2 bãi, foiºor, fântânã, garaj, ºi utilitãþi. preþ 30 euro / mp
» parter, decomandat, multiple
încãlzire centralã, suprafaþã totalã 1500
» 18 hectare cu deschidere 58 ml, zona termoficare, cadastru. toate utilitãþile, acte @ Vând teren în
îmbunãtãþiri, zona Anghel Saligny, preþ Calea Tg. Jiului, preþ 18 euro / mp T O A T E
74000 euro / neg (142) mp,vedere la dunãre, zona Ostrovul Preþ neg. Tel. 021- în regulã, 800 mp. Preþ ªimian,7500mp,22ml
» 6000 mp, deschidere 145 ml, parcele
» 75mp, (parter + mansardã la roºu), grup Corbului, preþ 150000 euro neg
1000 mp, Vrancea, 15 euro/mp UTILITÃÞILE. 30 euro/ mp.Tel. 0749- deschidere la drum
sanitar, bucãtãrie, construcþie nouã, » parter + etaj, mansardat, parter, living, » teren 10000 mp, deschidere 32 m, zona
2523366(118451)
gresie, faianþã, AC, tâmplãrie PVC, geam 3 camere, 2 bãi, bucãtãrie, beci 20 mp, PREÞ NEG. TEL. 567270, 0741-590263 european E 70. Preþ
Viitoare Centurã, 20 euro/mp neg
termopan, parchet, zona Cicero, preþ construcþie din cãrãmidã, tâmplãrie PVC, » teren 5000 mp, deschidere 20 m 0744-514602 (117108)
50000 euro (69) geam termopan, curent, apã, gard din (parcelat), zona Crihala - W Mãrãcineanu, neg. Tel. 0721-475797
» parter, spaþiu comercial, dotat, zona bolþari, construcþie 2008, supra 25 euro/mp (118223)
Calea Tg Jiului, preþ 85000 euro (313) construitã 100 mp / etaj, supr. totalã 306 » teren 3000 mp, zona Calea Tg. Jiului, ALTE @ Vând teren (118323)
» parter (spaþiu comercial), dec, 100 mp, mp, deschidere la 2 strãzi, ªimian. Preþ 25 euro/mp LOCALITAÞI @ Vând teren 418 mp în Izvorul
120000 euro (566)
zonã ultracentralã, preþ 110000 euro /
neg sau spre închiriere 1000 euro / lunã » casã P+1 - parter 2 camere, living, baie,
» teren 1001 mp, deschidere 11 ml, apã,
curent, zona Crihala (viitoarea centurã), 7886 mp, comuna Bârzii, în faþa ºcolii, @ Vând teren
(519 bucãtãrie, - etaj 2 camere, living, baie, 2 preþ 35 euro/mp VÂNDTEREN ªimian, deschidere 31 pentru construcþie. intravilan 1500 mp,
CASE terase - garaj, beci 25 mp, constr cãrãmidã, » 8650 mp, deschidere 100 m, zona
PEMALUL Preþ neg. Tel. 0747- pentru casã, cu apã,
» casã 3 camere, baie, bucãtãrie, beci, s. sobe teracotã, parchet, S totalã 450mp, S Balota, 30 euro/mp (441) ml, ieºire la 2 drumuri,
const. 130 mp, s. totalã 160 mp, nu are loc constr 200mp, zona Kiseleff. Preþ 170000 » Teren 1300mp, deschidere 10m, zona
DUNÃRII,PER- 780337, 0720-976727 fântânã, curent elec-
euro neg (578) sat Vrancea. Preþ 15 euro mp(526) posibilitate parcelare.
de maºinã, zona Aluniº, preþ 130000 euro (117223) tric, pomi, vie în loc.
neg sau de închiriat 800 euro / lunã (628) » casã 2 corpuri, un corp trei » teren 9480mp, (158/60) deschidere la FECTPENTRU Preþ neg. Tel. 0742-
camere+baie+beci(20mp)+hol, supraf DN 70, zona ªimian. Preþ 20 euro mp
Vând teren Baloteºti, com. Izvorul
» 3 camere, baie, bucãtãrie, beci, s. const.
110 mp, s. totalã 400 mp, deschidere 17 constr 92mp ÎNCHIRIERI CASÃ DE 225280, 0252-311300 @
» 1000 mp construcþie (halã ºi birouri),
m, zona Cicero, preþ 120000 euro / neg - bucãtãrie+1 camerã+anexe, supr constr
38mp zona Abator, 1000 mp curte, apã, VACANÞÃ, (114874) sat de vacanþã Bârzii. Preþ neg. Tel.
(629)
» P+2, la parter are 2 livinguri, 2 bãi, o - construcþie din cãrãmidã, acoperiº tigla, canalizare, curent. Preþ 3 euro mp. ZONA Hinova, cu ieºire la 0252-360349(118363)
deschidere pe colþ, supr totala 500mp, » garsonierã în Timiºoara, complexul
camerã, o bucãtãrie, la etajul 1 are balcon,
zona Anghel Salignz. Preþ 140000 euro studenþesc, complet mobilatã ºi utilatã, VRANCEA, @ Vând teren Dunãrea veche, 17 km
3 camere, baie ºi bucãtãrie, la etajul 2 are nrg , parter. Preþ 250 euro 1650 mp intravilan, sat de Dr. Tr. Severin, @ Vând teren
2 camere + baie, garaj, îmbunãtãþiri, » S+P+E+M, parter: restaurant - 160 mp; » halã - 1000 mp (curent, apã, canalizare), CADASTRU,
G+F+P+marmurp, ºeminee, granit, sobe etaj: 8 camere, gresie, faianþã, aer zona Halânga, preþ 0,8 euro mp (185) Rãscoleºti, plaþ casã, suprafaþa 3000 mp, 16000 mp în Izverna,
teracotã, tâmplãrie aluminiu cu geam condiþionat, încãlzire centralã, parcare, » ap. 1 camerã, et. 4, mobilatã ºi utilatã, INTRAVILAN, drum de acces, pretabil casã de
termopan, zona Poºta Carpaþi, preþ teren tenis, supr. totalã 5200 mp, Calea zona Crihala, preþ 250 euro / lunã (535) com. Izvorul Bârzii,
3000 MP, CU 36 curent, zonã liniºtitã. vacanþã,
150000 euro neg. (342) Craiovei, ªimian, 345.000 euro » Ap. 2 camere, semimobilat, et. 4, zona deschidere 33 ml. Preþ sau
» P-1, 3 camere, baie, bucãtãrie, loc de TERENURI Crihala, preþ 200 euro / lunã / neg ML Preþ neg. Tel. 0766-
maºinã, construcþie nouã, supr. totalã 135 » 2200mp, deschidere 37 ml, Schela, » Ap. 2 camere, mobilat, et. 4, zona Centru, neg.Tel. 0746-095107, pãstrãvãrie, izvor pe
mp, supr. utilã 60 mp, zona Kiseleff, preþ vedere Dunãre, preþ 45 euro mp/neg preþ 250 euro / lunã (390) DESCHIDERE 0252-338018(114941) 738140(118179)
450000 lei (577) » 1606 mp, deschidere 30 ml la râu, gard » Ap. 4 camere, et. 3 , mobilat, zona Mod- teren, curent electric,
» 4 camere, baie, bucãtãrie, suprafaþã de ciment, Baloteºti, preþ 25 euro mp / neg ern, preþ 400 euro neg (232) LADUNÃRE.
» spaþiu comercial 300 mp, ieºire pe 2 @ Vând teren poziþie deosebitã. Preþ
totalã 420 mp, construit 150 mp, nu are (536) PREÞ 10 EURO / @ Vând teren
loc de maºinã, zona Centru, preþ 70000 » 3500 mp, deschidere 30 m la Dunãre, strãzi, zona Bulevard, 25 euro/mp (133) ªimian 1 ha, 50000 lei. Tel. 0788-
euro (445) acces la calea feratã, zona Schela. Preþ 50 » spaþiu comercial 100 mp, zona MPUªORNEG. intravilan în Orºova,
euro mp Bulevard, preþ 15 euro mp neg(166)
deschidere 45 ml, 508177(118366)
» P+2, parter - 2 camere, baie, bucãtãrie,
TEL. 0761- drum acces, apã, zona industrialã
060174 curent, 2900 mp. Preþ Fontegaz, asfalt ºi @ Vând teren 1
(116442) 18 euro/ mp . Tel. utilitãþi, ideal sedii Ha, închiriez sau alte
0745-048191.(115613) firmã, hale, variante, la ºoseaua
@ Vând teren @ Vând teren @ Vând teren @ V Â N D c o n s t r u c þ i i
@ Vând teren @ Vând teren naþionalã, cadastru,
extravilan 6100 mp, construcþii, str. intravilan pe T E R E N industriale, se poate
intravilan, 1000 mp, intravilan în Orºova,
zona Fabrica de Prelungirea Carpaþi, Aeroport, PUZ, I N T R AV I L A N ºi parcela. Preþ 10 comuna ªimian. Preþ 4
deschidere 44ml la drum acces, curent, euro/mp neg. Tel. euro. Tel. 0770-691374
Cãrãmidã, 37 ml 450 mp, deschidere 23 stradã privatã, 500 ªIMIAN, DEALUL
CD.Ionescu, puz + apã, teren curþi 0761-137658(118214) (118397)
deschidere la drum ml, utilitãþi. Preþ 35000 mp. Preþ neg. Tel. PEK, 1825 MP,
toate utilitãþile. Preþ construcþii, 380 mp.
european, posibilitãþi euro neg. Tel. 0729- 0755-065508, 0722- PARCELABIL,APÃ, Preþ 20 euro/ mp neg. @ Vând teren, @ Vând teren
curent + canal. Preþ 4 148948, 0744-849363 203161(118291) neg. Tel. 0742-181818 CURENT, POZIÞIE Tel. 0732-193066. suprafaþa 6000 mp, 1200 mp cu casã 2
euro/ mp. Tel. 0740- (115182) (118421) FOARTE BUNÃ, (115622) parcelat, în ªimian,
@ Vând teren camere, curent elec-
000743(115129) facilitãþi apã ºi curent.
PANORAMÃ tric, nelocuibilã, viþã
@ Vând teren 9000 mp cu ieºire în @ Vând teren Preþ 4 euro/mp. Tel.
@ Vând teren SUPERBÃ. PREÞ @ Vând teren
de vie, pomi fructiferi,
intravilan 325 mp, Calea Tg-Jiului ºi 1000 mp, zona 600 mp, deschidere 13 0735-843994(118231)
5000 mp, deschidere IMBATABIL. TEL. ieºire la 2 strãzi, str.
zona Aeroport, viitoare centurã, Aeroport, la intrare în
23 ml la DN 67, Calea 0 7 4 4 - 5 9 3 8 0 5 ml, între Hinova ºi @ Vând teren Unirii, în apropierea
deschidere la stradã actele necesare sunt Schela Nouã, apã, ca- Ostrovul Corbului pe
Tg-Jiului, lângã (116403) la Batoþi pe malul Spitalului, pentru
22 ml, puz, zonã fãcute, deschidere 13 nal, curent, zonã vile. marginea Dunãrii la Dunãrii, pentru casã
Liceul Halânga. Preþ depozit, en gross. Preþ
construcþii noi, ml. Preþ 8 euro neg. @ V Â N D ºosea. Preþ neg. Tel. de vacanþã. Preþ neg.
neg.Tel. 0742-225280, Preþ 25 euro/mp neg.
posibilitãþi utilitãþi. Tel. 0744-399059 6,5 euro/ mp. Tel.
0252-311300.(114933) Tel. 0766-612472 TERENLADUNÃRE 0720-020858, 0766- Tel. 0748-160574
Preþ neg. Tel. 0724- (118337) (118257) 0741-084453 (118417)
(118427) ZONA OSTROVUL 498112. (115640)
@ Vând teren 077513. (116868) C O R B U L U I
500 mp, zona @ Vând teren
intravilan bun pentru @ Vând teren PENTRU AGRE-
Aeroport, aproape de @ Vând teren,
construcþii situat în 470 mp zona vile MENT,5000MPSAU
viitoarea centurã, zona Aeroport, vizavi
zona Aeroport, 630 Spitalul Judeþean, SCHIMB CU
construcþii în zonã. Schela Cladovei, apã,
Preþ 12000 euro curent electric, mp, deschidere la deschidere 15 ml, IMOBILIARE.
variante auto cu sau cadastru, 500 mp. Preþ stradã 15 ml. Preþ neg. toate utilitãþile. Preþ PREÞUL ZONEI
fãrã diferenþa. Tel. 25 euro/mp. Tel. 0788- Tel. 0755-037453, neg. Tel. 0744-505708 NEG. TEL. 0728-
0729-001800 (118422) 060141(116935) 0766-437039(118413) (118430) 952202 (117122)
12 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009
@ Ofer gazdã la
o fatã în ap. cu 3 camere,
intrare separatã, terasã
separatã, zona Fabrica
de bomboane. Preþ neg.
Tel. 0352-407444,
0745-780863 (117800)

@ Ofer spre
închiriere apartament 2
camere, dec., baie,
bucãtãrie, mobilat ºi
utilat, str. Ghe. Ionescu
ªiºeºti, nr. 71, bl.3, sc.1,
et.3, ap.10. Tel. 0724-
292110, 0352-422908,
0755-263431 (117995)

@ Ofer spre
închiriere garsonierã,
OFER SPRE SPRE conf. I, et. 1, cu
ÎNCHIRIERE ÎNCHIRIERE îmbunãtãþiri, AC,
APARTAMENT 3 APARTAMENT3 mobilatã, zona Kiseleff. @ Ofer spre @ Primesc în
CAMERE, CAMERE, Preþ neg. Tel. 0770- închiriere ap. 2 camere, gazdã 2 fete cuminþi. OFER SPRE
NEMOBILAT. DECOMANDAT, 757732 (118189) conf. 1, toate condiþile, Preþ neg. Tel. 0727- ÎNCHIRIERE
TEL. 0748-418707, ZONA CICERO - zona Hotel Traian (str. 295005 (118406)
SPAÞIU
0753-515855 PIPA, ET. 2, @ Ofer spre Calomfirescu colþ cu str.
(118240) @ Primesc în COMERCIAL
MOBILAT. PREÞ închiriere garsonierã eroii de la Cerna), parter,
@ Schimb sau gazdã 1 - 2 fete , eleve P+1 (TOTAL 100
NEG. TEL. 0728- conf. 1, cartier Crihala. confort sporit, multiple
vând apartament 3 OFER SPRE sau studente, zona MP),
ÎNCHIRIERE 004513, 0352- Preþ neg. Tel. 0740- îmbunãtãþiri. Preþ 190
camere, dec, parter, CPL. Preþ neg. Tel. CONSTRUCÞIE
SPAÞIU 422047 105880. (118198) euro neg. Tel. 0747- DR. TR. SEVERIN
zona M. Kogãlniceanu 0747-132766 (118407) 2008, T+G+AC,
COMERCIAL (118290) 493755 (118342)
cu ap. 2 camere + ALARMÃ,GRUP
diferenþa. Preþ 49000
ULTACENTRAL, @ Ofer spre @ Ofer spre @ V â n d
VIZAVIDEPIAÞA @ Ofer spre @ Ofer spre sifonãrie, zona Piaþa SANITAR,
euro neg. Tel. 0788- închiriere apartament 2 închiriere garsonierã
MIRCEA, 100 MP, închiriere casã 80 mp închiriere garsonierã.
430624, 0747-115105 locuibili, semimobilatã, camere, dec., complet complet utilatã în zona Criºan, suprafaþa ACCES DE PE 2
TOATE Preþ neg. Tel. 0730- spaþiului 25 mp, utilitãþi, STRÃZI, VAD
(118333) aragaz + frigider, cablu, mobilat+utilat, AC, Autogarã. Preþ neg. Tel.
UTILITÃÞILE, str. N. Cernãianu, 556005 (118374) apã, canal, curent
APÃ,GRUP G+F+P+T, internet, 0727-520566 (118425) COMERCIAL
@ S c h i m b pretabilã firmã sau trifazic, cãldurã,
SANITAR, persoane fizice, pe cablu tv, totul nou, zona @ Ofer spre EXCELENT
apartament 3 camere, @ Ofer spre termoficare, contract
CURENT 2,20 - termen lung. Preþ 200 OMV, rog seriozitate. închiriere ap. 3 camere, primãrie predare, (ZONAPIAÞA
semidec., zona Aluniº – 3,80, AC, euro, avans 2 luni. Tel.
închiriere ap. 3 camere,
Preþ neg în funcþie de decomandat, G+F+T, pretabil ºi pentru alte MEVA).PREÞ
Debarcader, parter, TÂMPLÃRIE 0721-950242, 0766- mobilat ºi utilat, zona
parchet, spaþios, uºã perioadã. Tel. 0742- mobilat cu tot confortul, Staþia de Salvare. Preþ activitãþi. Preþ neg. Tel. AVANTAJOS
ALUMINIU.PREÞ 498112, 0766-720665.
metalicã, meritã vãzut (115631) 181818, 0729-001800 parter spaþios, pe 700 lei, avans 2 luni. 0741-790954, 0788- NEG. TEL. 0745-
NEG. TEL. 0728-
cu teren 300 – 400 mp 901319 (118423) termen îndelungat. Preþ Tel. 0771-216892, 353161, 0352-803208 906877, 0788-
+ diferenþa 30000 euro. @ Ofer spre 300 euro. Tel. 0732- (117802)
(115986) închiriere ap. 2 camere,
0744-318007 (118442) 290407
Tel. 0732-407787 @ Ofer spre 987388 (118376)
dec, zona Staþia de închiriere 2 camere @ Vând spaþiu (117213)
(118419) OFER SPRE Salvare, et. 2, complet @ Ofer spre
ÎNCHIRIERE mobilate, garaj, la casã, @ Ofer spre închiriere apartament 2 comercial, vad bun,
utilat ºi mobilat, OFER SPRE
@ S c h i m b GARSONIERÃ contorizat, G+F+P+T, zonã centralã, cu toate închiriere ap. 2 camere, camere Vânju Mare, ªimian, calea Craiovei,
garsonierã confort 1, CONF. 1 LA B2, cablu TV ºi internet nr. 224. Preþ 60000 euro. ÎNCHIRIERE
utilitãþile. Preþ 200 euro dec, et. 1, zona Piaþa dec., zonã centralã. Preþ
G+F+T+AC, zona ET.6,AP.81, ZONA Tel. 0724-888450 SPAÞIU
neg. Tel. 0766-586388 Criºan, nemobilat. Preþ 150 lei/lunã fix. Tel.
Idependenþei, cu CRIHALA @ Ofer spre (118357) COMERCIAL
închiriere garsonierã (118293) neg. Tel. 0748-450748 0732-643525 (118443)
apartament 2 sau 3 DUNÃREA, ULTRACEN-
COMPLET zona Meva, et.1. Preþ (118378) @ Vând spaþiu
camere + diferenþã. Tel. 350 lei/ lunã + 1 lunã @ Ofer spre TRAL (177 MP),
MOBILATÃ ªI @ Ofer spre comercial, toate
0770-997010 (118452) garanþie. Tel. 0749- @ Ofer spre închiriere apartament 2
UTILATÃBINE închiriere apartament 1 utilitãþile, 40 mp, zona PE STR.
761481. (115957) închiriere ap. 2 camere, camere, mobilat,
@ S c h i m b ÎNGRIJITÃ. PREÞ camerã în Timiºoara, bd. T. Vladimirescu. Preþ TRAIAN,ÎNTRE
100 EURO/ LUNÃ dec, et. 1, zona Piaþa contorizat, avans 3 luni, 60000 euro neg. Tel.
garsonierã în bloc termo, @ Ofer spre lângã Facultatea ISE, PREFECTURêI
NEG. TEL. 0252- închiriere apartament 3 Criºan, nemobilat. Preþ zona Biserica Nouã. Preþ 0770-660004 (118450)
G+F+T+AC, cu mobilat ºi utilat complet, BANCA
324747, 0745- camere, dec., neg. Tel. 0748-450748 150 euro/ lunã neg. Tel.
garsonierã în bloc de totul nou. Preþ neg. Tel. TRANSILVANIA
466965. îmbunãtãþiri, (118379) 0771-217420 (118454)
apartamente sau 0744-133299, 0721-
(116818) G+F+P+T, et. 3, zona (FOSTA
apartament 2 camere, Cildro. Preþ neg. Tel. 886210 (118302) @ Ofer spre
ofer diferenþã. Tel. 0743- @ Primesc douã ÎNCHIRIERI- MOBILÃ
SPRE 0751-070309 (116876) închiriere ap. 3 camere,
051617 (118453) fete în gazdã la bloc, OFERTE CILDRO -
ÎNCHIRIEREAP. @ Ofer spre et. 4, zona Staþia de
@ Primesc în nefumãtoare, serioase, MOBILA ªI
2 CAMERE, STR. gazdã 2 eleve, în camerã închiriere o camerã la salvare, mobilat. Preþ OFER SPRE
INDEPENDENÞEI acces o camerã, PAULTUDOR).
la bloc, dec., acces baie casã pentru o familie neg. Tel. 0740-105944 ÎNCHIRIERE
53, BL. 2, SC. 4, bucãtãrie, baie. Preþ neg. TEL. 0746-183973
+ bucãtãrie. Preþ neg. salariatã fãrã copii. Preþ (118456) SPAÞIU
AP. 14, MOBILAT Tel. 0770-837106 Tel. 0727-964092 COMERCIAL
neg. Tel. 0726-285583 (117101)
ªI UTILAT, (116967) (118384) @ Ofer spre DEASUPRA
CALORIFERE (118330)
închiriere garsonierã, SPITALULUI OFER SPRE
ALUMINIU.PREÞ @ Ofer spre @ Ofer spre
conf. 1, mobilatã, ORªOVA, ÎNCHIRIERE
160 EURO NEG. închiriere parþial sau to- @ Ofer spre închiriere ap. în
tal ap. 3 camere, dec., contorizatã, utilatã, DOTÃRI: AC,
TEL. 0734-833182 închiriere apartament 2 Bucureºti, aproape de RAFTURI, SPAÞIU
mobilat, 2 bãi, bucãtãrie chiria anticipat pe 2 luni.
(118246) + cãmarã, camere cu camere, ultracentral, Metrou, la 2 persoane, PREGÃTIT COMERCIAL
Preþ 100 euro +
OFER SPRE terasã proprie. Preþ neg. mobilat ºi cu toate preferabil fete, pe o PENTRU SUPRAFAÞÃ 75
SPRE cheltuieli. Tel. 0352-
ÎNCHIRIERE Tel. 0733-695144 dotãrile. Preþ neg. Tel. duratã de 9 luni. Preþ MAGAZIN MP, ZONA
ÎNCHIRIEREAP. (117113) 808134, 0727-071213 ALIMENTAR, 57
GARSONIERÃ, 0744-509522, 0745- neg. Tel. 0745-364026 (118412) CICERO LÂNGÃ
4 CAMERE, RE- MP + 23 MP,
CONF.I, ZONA CENT RENOVAT, @ Ofer spre 864609. (118335) (118386) GEN. NR. 8
TERASÃ,
CRIHALA. PREÞ CALORIMETRE, închiriere apartament. 3 @ Ofer spre CENTRALÃ PRETABIL
APOMETRE, camere, dec., et. 1, @ Ofer spre @ Primesc în închiriere ap. 2 camere,
350 LEI + PROPRIE PE PENTRU ORICE
TOATE mobilat sumar, zonã închiriere, ap. 2 camere, gazdã la casã, camerã, zona Stomatologie,
GARANÞIE 1 liniºtitã, Aleea LEMNE, GRUP ACTIVITATE.
UTILITÃÞILE. modern mobilat ºi utilat, bucãtãrie, baie, hol, complet utilat, mobilat, SANITAR,
LUNÃ. TEL. 0749- Trandafirilor - Crihala. PREÞ NEG. TEL.
PREÞ NEG. TEL. Preþ neg. Tel. 0352- zona Spitalul Judeþean. garaj, curte. Preþ cablu, tv, et. 1. Preþ neg. FUNCÞIONAL.
761481 0742-006665 803292, 0721-259862 Preþ neg. Tel. 0765- avantajos. Tel. 0771- Tel. 0740-105944 TEL. 0744-503633 0748-961754
(118263) (118284) (117792) 439138 (118339) 556840 (118388) (118473) (118228) (116958)
Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 13
@ Ofer spre @ Ofer spre
închiriere spaþiu
comercial 30 mp la casã, închiriere spaþiu
zona Autogarã, pretabil comercial, amenajat,
pentru magzin, depozit,
atelier producþie. Preþ toate utilitãþile, AC,
150 euro neg. Tel. 0770-
691643 (118351)
zona b-dul T.
Vladimirescu. Preþ
@ Ofer spre
închiriere spaþiu neg. Tel. 0771-783455
comercial, 100 mp, zona (118435)
Crihala, str.
Kogãlniceanu, nr. 10,
vizavi de CEC. Tel.
0744-995324, 0746-
922191 (118353)

@ Ofer spre
închiriere teren 1600 mp
pe Calea Tg-Jiului
@ OFER SPRE @ Ofer spre pretabil dezmembrãri
OFER SPRE ÎNCHIRIERESPAÞIU închiriere spaþiu auto sau alte activitãþi.
ÎNCHIRIERE COMERCIAL comercial 400 mp, Preþ 100 euro. Tel. 0788-
SPAÞIU S+P+M, nou construit, 508177. (118368)
PRETABILDEPOZIT ideal pentru birouri,
COMERCIAL EN-GROS, FIRME @ Ofer spre
racordat la reþeaua
SUPRAFAÞÃ 42 CURIERAT, 75 MP. termicã a oraºului, spaþiu închiriere spaþiu
MP COMPUS PREÞ NEG. TEL. lângã Stomatologie. Preþ comercial, 50 mp ºi
DIN 2 CAMERE, 0731-389777 (118215) neg. Tel. 0752-040110, terasã de varã în ªimian
HOL,GRUP e - m a i l : utilat pentru bar ºi jocuri
SANITAR, STR. @ Ofer spre titicaoprea@yahoo.com de noroc. Tel. 0723-
TRAIAN NR. 207. închiriere spaþiu (118234) 808853 (118372)
PREÞ NEG. TEL. comercial, 24 mp, pe str. @ Ofer spre @ Ofer spre
0352-421457, Cãlugãreni în faþa închiriere spaþiu pretabil închiriere spaþiu
0771-355604. Colegiului. Tel. 0744- orice activitate 70 mp, comercial, în ªimian 50
(115055) 669579 (116953) toate utilitãþile, curat, mp, terasã dotatã pentru
liber, zonã centralã. Tel. bar sau alte domeni,
OFER SPRE @ Ofer spre 0745-592869, 0724- toate utilitãþile + sistem
ÎNCHIRIERE închiriere spaþiu 896890 (118235) de alarmã. Tel. 0723-
SPAÞIU comercial, zona centralã, 808853
@ Ofer spre
COMERCIAL 300 suprafaþã cca. 60 mp, închiriere spaþiu @ Ofer spre
MPTOTALSAU toate utilitãþile. Preþ neg. comercial amenajat la închiriere spaþiu
PARÞIAL,(MODA Tel. 0788-081114, parter, 2 camere, pentru comercial în suprafaþã
ALISS). PREÞ 0765-052789, 0352- birouri, cabinete, de 60 mp, zonã centralã
NEG. TEL. 0729- farmacie, etc., zona . Tel. 0748-670371
425068 (117117)
956369 Crihala, str. Pãcii, lângã (118382)
(118249) Generalã nr. 15. Tel.
@ Ofer spre
0743-116755 (118274) @ Ofer spre
închiriere spaþiu
@ OFER SPRE închiriere spaþiu
ÎNCHIRIERE SPAÞIU comercial la parter bloc, @ Ofer spre
închiriere spaþiu comercial situat în
COMERCIAL LA 35 mp, bd. T.
comercial ultracentral 70 Autogarã 100 mp, str.
INTERSECÞIA STR. Vladimirescu, zona
mp, str. Unirii, lângã D.Gheaþã, baie, apã,
CRIªAN CU SPLAI M. Independenþei. Preþ 300
Primãrie. Tel. 0744- reþea 380 W, pretabil ºi
V I T E A Z U L , euro / lunã. Tel. 0732- 509522 (118301) pentru activitãþi
SUPRAFAÞÃ 70 MP, 361366 (117795) comerciale de depozitare
FOST SPAÞIU BANCA
@ Ofer spre sau de producþie. Tel.
CARPATICA. PREÞ @ Ofer spre închiriere spaþiu 0723-344010 (118389)
NEG. TEL. 0722-
închiriere spaþiu comercial ultracentral
589767 (118298)
comercial (clãdire), 320 mp, racordat la @ Ofer spre
toate utilitãþile, renovat închiriere spaþiu
@ OFER SPRE complet utilatã, 14 m
2008, pretabil pentru comercial 30 mp la casã,
ÎNCHIRIERE SPAÞIU lungime / 6 m lãþime, orice tip de activitate, zona Autogarã, pretabil
COMERCIAL STR. teren 700 mp, vie, apã, inclusiv restaurant cu salã pentru magzin, depozit,
CICERO 107, BL. S4,
cablu, curent sau schimb de nunþi, meritã vãzut. atelier producþie. Preþ
CONDIÞII FOARTE
cu garsonierã conf.I. Tel. Preþ 300 euro / lunã. Tel. 150 euro neg. Tel. 0770-
BUNE, TOATE
UTILITÃÞILE. TEL. 0729-281249 (117993) 0745-662001. (118314) 691643 (118428)
0745-779743, 0744-
886081 (116845)

@ OFER SPRE
ÎNCHIRIERE SPAÞII
DE DEPOZITARE SAU
P R O D U C Þ I E ,
GRUPURI SANITARE,
VESTIAR, BIROU,
SUPRAFEÞE DE 350
MP, 500 MP, RAMPÃ
DE DESCÃRCARE
ACOPERITÃ, LA
FOSTUL ABATOR
TMIªOAREI 220B.
PREÞ 1 EURO/ MP.
TEL. 0722-965143
(118184)

COMOD, SIGUR, RAPID - anunþuri prin SMS la 1424


14 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009

@ V â n d
Daewoo Nubira 1,6,
DACIA LOGAN an 1998, full options,
@ V Â N D full electric,
DACIA LOGAN, î n c h i d e r e
AN 2005, MOTOR centralizatã, alarmã,
1,4, BENZINÃ. 135000 km. Preþ
PREÞ NEG. TEL. 2300 euro neg. Tel. @ Vând Opel
@ Vând Opel
0742-592183 0729-121177, 0724- Vectra an 2001,
295833 (117054) Meriva 1,7 DTH,
(118236) MAZDA benzinã, euro 4,
an 2005, 97000 km
@ V â n d climã, geamuri +
@ Vând ur- @ V â n d reali, AC,
Daewoo Cielo, an oglinzi + faruri
gent Dacia Logan Mazda, an 1993, servodirecþie,
2005, 43000 km electrice reglabile,
Van, 2 locuri, pentru motor 1300. Preþ servofrânã, ABS,
marfã, an 2008, reali, carte service, ABS, ESP, 6
neg. Tel. 0761- î n c h i d e r e airbag-uri, CD
stare excepþionalã. revizii la zi, AC, 691109, 0742- centralizatã, Player, comenzi
Preþ 4800 euro. Tel. proiectoare, folie, 458221 (117192)
0732-643525 cotierã, linie audio, geamuri + oglinzi volan, volan reglabil
(118445) etc., aratã ºi electrice, SRS, piele, cotierã faþã +
CAMIOANE,
funcþioneazã airbag-uri, carte spate, computer
AUTOUTILITARE, MAªINI bord, tapiþerie pluº.
impecabil. Pre neg. service, taxe la zi,
MICROBUZE AGRICOLE Preþ neg. Tel. 0744-
DACIA PAPUC Tel. 4500 euro. Tel. alarmã, ESP,
174510 (118356)
0744-642328 VÂND TRAC- proiectoare ceaþã,
@ V â n d @ Vând 2 @ Vând Dacia (118364)
BMW 318 1,7 TDI, TOR U650, radio CD, jante Mg. @ Vând Opel
Rabe, una de 8,5 to, Papuc 5 locuri, an
BMW nr. noi, CI, asigurare Preþ 5950 euro neg/ Corsa, an 2001,
una de 16 to. Preþ 2002, stare SEMÃNÃTOARE,
valabilã, ITP 2011, var auto. Tel. 0768- euro 4, închidere
@ V â n d impecabilã, ITP GRÂU, SUP
culoare verde. Preþ neg. Tel. 0751- FORD 468283. (117785) centralizatã, alarmã,
BMW 320 Breack 2011, injecþie, 29. TEL.
neg. Tel. 0740- 806564 (118352) CD Player, servo
tracþiune spate. Preþ 0742-352040 @ Vând Opel direcþie, recent
diesel, motor 2000, 159290, 0770- 2700 euro neg. Tel. @ Vând Ford
an 2000, 140000 km (118297) Corsa an 1994, nr. înmatriculatã. Preþ
686537 (118211) 0 7 4 2 - 0 3 2 0 7 6 , Mondeo, an 2007,
bord, climã, VT Franþa valabile, 4150 euro neg/ var.
DACIA 1310 0 7 4 4 - 5 3 8 0 7 2 nou, 1200 km reali, @ V â n d
consum mic, Tel. 0757-024590
2011, servo direcþie, (118369) full electric, unic Combinã Class (118458)
servo frânã, ABS, CITROEN @ V â n d proprietar, stare culoare albastru
Consul, motor
î n c h i d e r e Dacia Li, an 1998, perfectã de m e t a l i z a t , @ Vând Opel
Mercedes, masa
centralizatã, @ V â n d perfectã stare de DACIA SUPER- casetofon, stare Astra 1,6 i, model
funcþionare, o vând 3,2 m stare foarte 2002, airbag-uri,
Citroen C3, 98000 funcþionare, NOVA excepþionalã de
geamuri + oglinzi din motive de bunã de
funcþionare. Preþ î n c h i d e r e
electrice încãlzite, km, an 2002, euro 3, culoare alb, 30000 @ Vând Dacia sãnãtate. Preþ neg. funcþionare. Preþ
800 euro. Tel. 0745- centralizatã din
airbag, taxe la zi, 1,4 motorinã, AC, km reali. Preþ 1000 Supernova, an 2003, Tel. 0764-961989, 4800 euro neg. Tel. cheie, geamuri
euro neg. Tel. 0741- cutie ºi motor 780863, 0352-
televizor DVD geamuri + oglinzi 0744-961698. electrice, oglinzi
DVX, jante 084453 (118336) Renault, GPL, motor 0 2 5 2 - 3 1 5 0 2 8 . 407444 (117798) heliomate, 4 airbag-
electrice faþã, jante 1,4, închidere (116471)
(115709)
aluminiu, volan @ Vând Opel uri, ABS, ASR,
a l u m i n i u , @ V â n d centralizatã, alarmã, ESP, jante aliaj,
@ Vând trac-
reglabil, scaune
proiectoare, Dacia 1310, an bine întreþinutã. Preþ @ Vând Ford Tigra, 1,6, an 97,
climã, linie audio
reglabile, stare tor la cheie, plug,
neg. Tel. 0742- Focus 1,6 benzinã, servototal, ABS, originalã, recent
î n c h i d e r e 1991, stare bunã de disc, semãnãtoare,
impecabilã. Preþ 858264, 0770- 101 cp, an 1998, î n c h i d e r e adusã, consum
centralizatã, alarmã, funcþionare cutie 5 576459 (117053) porumb U445,
5800 euro neg. Tel. înmatriculatã Ro, centralizatã, 5,5%, servo total.
volan reglabil, radio trepte, motor 1400 remorcã. Preþ neg.
0760-046335 @ Vând Dacia cumpãrat din geamuri + oglinzi Preþ neg/ var. Tel.
CD, înmatriculatã cmc, aspect plãcut. Tel. 0771-699246
(117062) Supernova, an 2003. Germania, geamuri electrice, SRS, 2 0745-805346
Ro. Preþ 4000 euro Preþ 1500 lei neg. (118375) (118460)
Preþ 2100 euro neg. electrice airbaguri, taxe la zi,
@ V â n d Tel. 0727-431494 faþã,
Tel. 0723-852851
BMW 320
. Tel. 0732-193066.
(118362) oglinzi electrice, @ Vând sau alarmã. Preþ 3000 @ Vând Opel
(117076) (118344) euro. Tel. 0766- Astra 1,6 i, an 2002,
motorinã, an 2001, î n c h i d e r e s c h i m b
373592 (118170) euro 4, climã,
climatronic, 4 @ centralizatã, volan semãnãtoare SPC
V â n d comp. bord,
geamuri + oglinzi + Citroen C5 HDI, an reglabil. Preþ 3100 6 cu disc GD 4. Tel. @ Vând Opel
DACIA 1410 DAEWOO navigaþie, 115000
euro . Tel. 0732- 0252-358831, 0743- Caravan, an 1996,
faruri reglabile 2003, dublu km, închidere
@ V â n d @ V â n d 576142 (118448) roþi varã, iarnã. centralizatã, airbag,
electrice, ABS+
climatronic, full Daewoo Cielo, an 193066. (117082) Preþ 2500 euro. Tel. ABS, ESP, volan
ESP+ ASC, com- Dacia 1410, an
electric, 8 airbag, 1996, geamuri
1999, revizie totalã, @ Vând Ford 0 7 4 1 - 0 8 4 4 5 3 piele, geamuri +
puter bord, pilot electrice, AC,
ABS, ESP, comenzi aspect ºi Transit camionetã, OPEL (118334) oglinzi electrice,
automat, volan piele î n c h i d e r e
volan, jante aliaj, funcþionare centralizatã, servo, motor 2500, prelatã, comenzi volan, linie
+ comenzi, @ Vând Opel @ Vând Opel
audio, jante, recent
ABS, full options,
p o r i e c t o a r e , computer bord. Preþ impecabile, meritã
înmatriculatã RO,
înmatriculatã. Preþ Combi. Preþ neg. Vectra, an 1997, full adus, nerulat RO.
cotierã, linie audio. neg/ var. Tel. 0766- vãzutã. Preþ 2900 5100 euro neg. Tel. Tel. 0761-691109, options. Preþ 3600 Preþ neg/ var. Tel.
taxe la zi. Preþ 1600
Preþ neg. Tel. 0744- 315947, 0751- lei neg. Tel. 0727- euro . Tel. 0740- 0741-181514, 0757- 0 7 4 2 - 4 5 8 2 2 1 euro neg. Tel. 0723- 0 7 4 3 - 6 7 2 1 0 4
174510 (118360) 249589 (118354) 431494 (118370) 206621. (116829) 622278 (118373) (117194) 777044 (118345) (118461)

anunþuri online - www.piataseverineana.ro


Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 15

ANUNÞURI
AUTO CU
FOTOGRAFIE
Relaþii la tel.
0252-323972
16 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009

@ Vând Opel @ Vând Opel @ V â n d @ V â n d


Astra H, model Renault 25 TX Renault Laguna, 1.9
Astra H, model dci 120 cp, an 2005,
2006, 1,7 CDTI, RENAULT benzinar, înscris,
2006, 1,7 CDTI, 96.000 km, full op-
î n c h i d e r e @ V Â N D unic proprietar, ITP tion, stare excelentã.
centralizatã, full 121 CP, 6+1 trepte,
R E N A U LT valabil 2010, volan Preþ 7700 euro neg.
electric, jante aliaj,navigaþie, pilot reglabil, geamuri Tel. 0761-650744,
MEGANE 1,6 16
climatronic, pilot automat, 10 airbag- electrice, închidere 0744-519301
V, UNIC (118233)
automat, comenzi uri, climatronic, full PROPRIETAR, centralizatã, trapã,
volan, RAR, electric, CD MP3, AN 2005, 50000 euro 2, stare de @ V â n d
neînmatriculat, CD, KM, AC, ABS, funcþionare, linie au- Renault Megane, an
comenzi volan, km 1996, motor 1,4
unic proprietar, 10 S E N Z O R I dio. Preþ 4300 lei
airbag-uri, nerulatã reali, carte service, neg. Tel. 0723- benzinã, ABS, servo
LUMINÃ ªI direcþie, volan
RO. Preþ neg. Tel. unic proprietar, euro 371365. (117098)
PLOAIE, 8 reglabil, geamuri
0744-975704 4. Preþ 7000 euro. AIRBAG-URI, 4 electrice, CD MP3,
(118464) @ V â n d
Tel. 0745-807235 G E A M U R I recent înmatriculat
Renault Laguna, 1,9 RO. Preþ 2500 euro
@ Vând Opel (118469) ELECTRICE, 4 DCI, an 05.2002, neg. Tel. 0767-
Astra 1,6 i, an 1994, CAUCIUCURI AC, CD, comenzi 487400 (118367)
@ Vând Opel PIRELI, 2
euro 2, înscrisã, VT volan, pilot automat,
@ V â n d
2011, închidere Astra Caravan, 1,7 JANTE, 4 geamuri + oglinzi Renault Megane, an
centralizatã, alarmã, DTI, an 2001. Preþ C A P A C E , electrice, închidere 2001, motor 1,9
radio CD, servo to- 3950 euro neg. Tel. TOATE NOI centralizatã, ABS, CDI, servo total,
tal, jante Mg. Preþ 0 7 6 7 - 0 2 2 8 8 4 P E N T R U ESP, airbag-uri, geamuri electrice,
1700 euro neg. Tel. (118471) RENAULT. culoare gri ºobolan, ABS, airbag, com-
PREÞ 7800 110000 km reali, puter bord, consum
0744-812310 5%, închidere
(118466) EURO. TEL. stare impecabilã. centralizatã. Preþ
0749-214861 Preþ 6400 euro neg. 2400 euro neg. Tel.
@ Vând Opel PEUGEOT (117059) Tel. 0723-187736 0732-884000
Astra 1,2, 16 V, an (118210) (118426)
2001, 120000 Km, @ V â n d @ V â n d
Peugeot 406, an Renault Megane
AC, ITP 2011, 75
2000, culoare 1,5 DCI, an 2005,
CP servototal,
albastru metal, bine înmatriculat RO,
ABS, închidere
întreþinut. Preþ neg. AC, geamuri +
centralizatã,
Tel. 0727-343213 oglinzi electrice,
geamuri + oglinzi
(117808) î n c h i d e r e
electrice, 4
airbaguri, carte ser- @ V â n d centralizatã, ABS,
vice, taxe la zi, jante Peugeot Partner, ASR, linie audio
aliaj, comenzi volan, 1,9 diesel, Radio CD, comenzi
folie omologatã. înmatriculat RO, an volan, culoare gri
Preþ 4800 euro. Tel. 2001. Preþ neg. Tel. metalizat. Preþ 6300
0788-266825, 0745- 0742-692963 euro neg. Tel. 0722-
475875 (118467) (118226) 728725. (117088)
Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 17
18 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009

@ V â n d @ V â n d
Renault Megane 1,9 Renault Cango RULOTE, SEAT
diesel, an 2005, 190 Expres, 1,9 TD, an REMORCI
cp, cutie viteze 6+1, @ Vând Seat
2001, RAR 2010, @ Vând Rulotã
Ibiza, an 1996, motor
AC, ABS, alarmã, echipatã ºi utilatã
CI, AC, ABS, 2 complet, stare foarte 1400 cmc, benzinã,
airbag-uri, computer AC, închidere
airbag-uri, radio bunã de funcþionare. Preþ
bord, închidere 1400 euro neg. Tel. centralizatã, alarmã,
casetofon, 0744-961698. (117066) ITP 12.2010, jante
centralizatã,
î n c h i d e r e aluminiu, cauciucuri
geamuri + oglinzi + @ Vând rulotã cu
de varã + iarnã,
centralizatã. Preþ acte în regulã, complet
faruri electrice, consum 5%, unic
utilatã, în stare foarte
proiectoare ceaþã, neg/ var auto. Tel. bunã de funcþionare, proprietar în Ro. Preþ
meritã vãzutã. Preþ 1150 2700 euro neg. Tel.
senzori luminã ºi 0724-116787
euro neg. Tel. 0747- 0730-988947, 0740-
ploaie, carte service, (118462) 922805 (118346) 159290 (118212)
jante aliaj. Preþ
7500 euro neg. Tel.
0740-105929
(118455)

@ V â n d
Renault Clio, an
2002, motor 1,5
DCI, geamuri +
oglinzi electrice,
comenzi volan, unic
proprietar. Preþ
4250 euro neg/ var.
Tel. 0757-024590
(118457)
Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 19
@ Vând VW Vând piese tractor
Caddy, an 1997, full U650, electromotor,
SKODA VW options. Preþ 1700 compresor, ax
euro neg. Tel. planetar faþã, placã
@ V â n d VÂND VW 0723-852851 presiune, etc,
Skoda Fabia 1,4, GOLF 3, 1,9 (118343) semãnãtoare. Preþ
special pentru TDI BREAK, neg. Tel. 0768-
doamne, cutie CULOARE 424442 (118338)
automatã DSG, AC, NEGRU, AN
ALTE MARCI
senzor parcare, 1996, AC,
26000 km, carte GEAMURI @ V â n d
service, scaune ELECTRICE, maºinã taxi
încãlzite. Preþ 6300 DISTRIBUÞIE echipatã. Tel. 0757-
euro neg. Tel. 0722- NOUÃ, 882720 (118348)
320087 (117052) IREPROªABIL,
@ V â n d 2 LUNI ÎN
Skoda Fabia, an ÞARÃ. PREÞ CUMPARARI VÂNZARI
2004, model 2005, NEG. TEL.
Cumpãr orice Vând scuter Sonik,
AC, geamuri + 0723-236615,
maºinã benzinar 49,5 cc, nou, 0 km,
oglinzi electrice, 0727-289027
sau diesel, defecte garanþie 2 ani. Preþ
computer bord, (117809)
sau avariate, ne / 700 euro. Tel. 0726-
î n c h i d e r e 316828 (118377)
@ Vând VW înmatriculate, dupã
centralizatã, jante
Caddy, motor 1,9 anul 1990, pentru
a l u m i n i u , Vând motocicletã
SDI, 90 CP, servo piese. Tel. 0723-
proiectoare, unic Royal 200 cmc,
total, închidere 667872, 0745-
proprietar. Preþ Chopper, 3000 km,
centralizatã, 584999 (118238)
neg/ var. Tel. 0757- garaj, 5 viteze, indi-
024590 (118459) geamuri electrice,
Cumpãr remorcã cator treaptã vitezã,
airbag. Preþ 2650
auto 750 kg. Tel. funcþioneazã per-
euro. Tel. 0745- 0 7 4 0 - 3 4 2 6 8 2 fect + piese
078702, 0766- (118349) rezervã. Preþ 5000
SUZUKI
475526 (117193) lei. Tel. 0745-
@ V â n d 162172 (118441)
@ Vând VW
Suzuki Vitara, mo-
Passat, an 2007,
tor 1,6 i, an 1992,
130000 km, VT motor 2000 TDI,
2011, 90 CP, servo 141 cp, culoare gri
total, închidere metalizat, jante aliaj,
centralizatã, geamuri ionizate,
geamuri ºi oglinzi dublu climatonic, pi- VÂNZARI
electrice, taxe la zi. lot automat, volan
Preþ 3600 euro. Tel. reglabil, CD MP3, Vând baterii auto
0745-078702, 0766- piele, full electric.Rombat noi, di-
475526 (117198) Preþ neg. Tel. 0724- verse modele.
449371 (118227) Preþuri mici. Tel.
0751-091091.
@ Vând VW (118217)
TOYOTA Sharan, an 1996,
î n c h i d e r e Vând piese auto,
@ V â n d
centralizatã, trapã noi, pentru orice
Toyota Celica, mo- electricã, oglinzi ºi marcã. Tel. 0751-
tor 1,8, 16 V, an geamuri electrice, 091091. (118218)
2000, 130000 km, cârlig remorcare,
Vând orice piese
AC, VT 2011, 173 înmatriculat RO. auto pentru toate
CP, servo total, Preþ 5700 neg. Tel. modelele de maºini.
ABS, închidere 0762-295288, 0749- Preþ neg. Tel. 0724-
c e n t r a l i z a t ã , 279686 (118340) 213207 (118219)
geamuri ºi oglinzi @ Vând VW Vând orice piesã
electrice, 8 airbag- Golf 3, an 1994, Opel Kadett,
uri, carte service, motor 1,9 TDI die- Vectra, Astra,
taxe la zi, alarmã, sel, geamuri, trapã, Omega, Calibra,
ESP + o maºinã oglinzi electrice, Ford, Renault,
tobã Remus, Citroen, Peugeot,
model 2004 tãiatã
suspensie sport, Daewoo: aripi,
pe jumãtate pentru
culoare negru, jante capote, faruri,
motor. Preþ 10000 aliaj Oz. Preþ 2500 scaune, anii (1980 -
euro/ var. Tel. euro. Tel. 0741- 2008). Tel. 0723-
0788-490930 084453.0741- 667872, 0745-
(117776) 084453 (118359) 584999 (118239)
20 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009
Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 21
22 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009

MERSUL T R E N U R I LO R
PLECÃRI DIN DROBETATR.-SEVERIN
Nr. tren DESTINAÞIA Plecare

Valabil în perioada 14.12.2008-12.12.2009. Înainte de efectuarea cãlãtoriei solicitaþi


informaþii suplimentare, privind eventuale modificãri, de la staþiile ºi agenþiile CFR.
A1691 Timisoara Nord 0:47
R361 Bucuresti Nord 0:48
P9193 Timisoara Nord 1:32
R360 Stamora M 2:03
R696 Bucuresti Nord 2:49
R695 Timisoara Nord 3:13
A1694 Craiova 3:53
P9194 Craiova 4:05
P9501 Orsova 6:36
P9502 Filiasi 6:45
P9520 Strehaia 8:12
@ Vând casã IC592 Bucuresti Nord ANULAT
IC594 Bucuresti Nord 10:24
de marcat Activia IC591 Timisoara Nord 11:14
Magic. Preþ 400 CUMPARARI P9503 Orsova 11:20
R792 Bucuresti Nord 14:20
lei. Tel. 0722- @ C u m p ã r
IC593 Timisoara Nord 15:32
361904. (116547) moarã cafea pentru
A1693 Timisoara Nord 16:32
magazin. Tel. 0752- P9504 Craiova 17:00
NOKIA @ V â n d @ V â n d @ V â n d 306651. (116548) R694 Bucuresti Nord 17:32
maºinã de spãlat maºinã de spãlat R693 Timisoara Nord 17:35
@ Vând urgent c o m b i n ã automatã, puþin @ Cumpãr ra- P9195 Timisoara Nord 18:20
Nokia N73, stare
folositã, 5 - 10 kg rufe, automatã, puþin dio cu CD, timbre,
muzicalã, 2 boxe stare foarte bunã de IC596 Bucuresti Nord 19:22
impecabilã, toate folositã, 5 - 10 kg scrisori, etc. Preþ neg. P9192 Craiova 19:25
noi - 150 lei, funcþionare ºi frigider
accesorile. Preþ neg. în perfectã stare. Preþ rufe, stare foarte Tel. 0742-326265. IC595 Timisoara Nord 20:13
Tel. 0740-182341. video - 150 lei neg. Tel. 0720-529190 (117520) A1692 Bucuresti Nord 23:50
(118355) (117745) bunã de
neg. Tel. 0352- funcþionare. Preþ
@ V â n d
4 2 0 4 7 3 frigider, radio cu CD, neg. Tel. 0720-
(118321) timbre, scrisori, etc.
SONY- Preþ neg. Tel. 0742- 529190 (116755)
ERICSSON 326265. (117488)
@ Vând casã @ Vând vitrinã
@ Vând vitrinã
@ V â n d de marcat. Preþ frigorificã verticalã frigorificã verticalã din
Sony-Ericsson W neg. Tel. 0765- din inox pentru inox pentru prãjituri ºi
595 S nou. Preþ 600 prãjituri ºi mezeluri. @ V â n d
lei neg. Tel. 0745-
3 6 0 3 2 4 Preþ neg. Tel. 0720- mezeluri. Preþ neg. Tel. Pentium III 500
293846 (116762) (118410) 529190(117744) 0720-529190 (116756) VÂNZÃRI MHz, 128 RAM, 8,4
Gb HDD, monitor,
@ Vând calcu- jocuri, muzicã. Preþ
lator în stare bunã + 3,9 mil. lei. Tel.
imprimantã nouã. Preþ 0252-333413,
0723-663086
400 lei. Tel. 0743-
(105775)
300426(118326)

@ Vând ieftin
CUMPÃRÃRI
calculator Pentium 3
@ Cumpãr
cu sau fãrã monitor.
componente calcula-
Preþ 250 lei. Tel. 0252- tor, plãci video, HDD,
317660(117708) memorii, etc. Tel.
0252-333413, 0723-
@ V â n d 663086(105776)
laptop Dell Inspiron
510 m, stare REPARAÞII -
perfectã de DIVERSE
funcþionare, cu @ Rezolv orice
încãrcãtor ºi problemã în domeniul
geantã. Preþ 400 calculatoarelor la
domiciliul clientului.
euro . Tel. 0252-
Tel. 0252-333413,
331136. (106460) 0723-663086(105774)
Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 23
@ Doamnã 33
OFERTE ani doresc angajare
ca bonã, menaj sau
@ Angajez îngrijire bãtrân, am
femeie îngrijire -
experienþã. Tel.
supraveghere, fetiþã
8 ani, educatã ºi 0757-311749
cuminte. Ofer 10 lei / (118309)
zi. Program în ture.
Tel. 0745-122779 @ Posesor
(118197) permis conducere
@ C a u t categoriile BE, CE
colaboratori part- cu experienþã pe tir,
time pentru iniþiat în construcþii,
distribuþie produse zugrãveli, fier beton,
cosmetice (sistem
solicit angajare. Tel.
MLM). Relaþii la tel.
0728-125055, 0767- 0 7 7 0 - 7 0 1 1 0 1
396093 sau e-mail (118311)
i o a n þ i o n e l
@yahoo.com @ Ofer ajutor
(118271) în orice domeniu,
zilnic dupã orele 17
ºi în weekend non
CERERI stop. Rog ºi ofer
@ Tânãr 35 seriozitate. Tel.
ani, experienþã 0 7 4 9 - 4 3 1 9 2 4
g e s t i u n e (118324)
administrare, econo-
mist, licenþiat, solicit @ Tânãr 28
angajare, posed ani, caut loc de
permis conducere
muncã, permis
cat. B,C,E. Ofer ºi so-
licit seriozitate. Tel. categ. B, cunoºtinþe
0741-243097, 0770- PC, în diverse
701890(118304) domenii, exclus
@ A s i s t e n t ã asigurãri. Tel. 0742-
medicalã, promoþia 262788 (118424)
2008 caut de lucru la
medic de familie sau @ Caut loc de
cabinet particular muncã bonã,
pentru a învãþa ºi vânzãtoare, paznic,
profesa în domeniu,
agent asigurãri etc.
nu am experienþã.
Rog seriozitate. tel. Tel. 0788-910160
0755-745988(118306) (118437)
24 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009
Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 25
26 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009
Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 27

C O N V O C A T O R
Adunarea Generalã a Asociaþiei de Proprietari nr. 55, anunþã reconvocarea Adunãrii
Generale a Asociaþiei de Proprietari nr. 55 pentru data de 17.09.2009 orele 17, având
urmãtoarea ordine de zi
1. Alegerea preºedintelui de asociaþie.
2. Alegerea comitetului executiv

@ Vând þuicã
de prunã, calitatea @ Pensionar @ Titrat 60 @ Doamnã
întâi, cantitate mare. caut o doamnã serioasã, situaþie
ani caut doamnã
Preþ neg. Tel. 0721-
pentru cãsãtorie, pentru prietenie/ materialã bunã,
079887, 0770-836113
(118294) între 50 - 60 ani. locuinþã doresc
cãsãtorie. Tel.
Tel. 0742-564013 domn serios, fãrã
@ Vând porc 0742-326265
rasã Duroc roºu, 180 (117120) obligaþii, între 48-
(118332)
kg greutate. Preþ neg. 55 ani, pentru
Tel. 0740-472842, @ Bãrbat 65
0252-354454(118307) ani caut doamnã @ Inginer 60/ prietenie -
@ Vândmobilã
între 50-60 ani 1,65/ 65, cãsãtorie. Tel.
bibliotecã, în stare
ANIMALEDE MAªINI ªI foarte bunã. Preþ 800 pentru cãsãtorie. pensionat, divorþat, 0757-735390
COMPANIE UTILAJE lei. Tel. 0727-994688 SPORT-TURISM fãrã obligaþii, (117559)
(118310)
Cod. Ion (118317)
VÂND @ Vând corturi doresc partenerã
VÂND CÃÞEI @ C a u t
CILINDRU @ Vândmobilã noi de 3,4,5 persoane, @ C a u t
ROTTWAILER, cu 2 folii, culori ºi
calitãþi morale, prietenã pentru
COMPACTOR second-hand, import doamnã Capricorn
RASÃ PURÃ, ROMÂNESC, 14 Germania. Preþ neg. înãlþimi diferite, din preferabil suplã
fãrã obligaþii, 48- plimbãri ºi alte
COMPLET TONE,SEAFLÃ Tel. 0754-342949 import ºi saltele
maxim 50 ani fantezi serioase,
SÃNÃTOªI. LAHALÂNGA. (118319) gonflabile. Preþ neg. 55 ani, în vederea
TEL. 0748- PREÞNEG.TEL. Tel. 0742-425017, unei prietenii / pentru relaþie pânã în 40 ni, eu
0746-183973 @ Vândmobilã 0352-800627(118216)
418707, 0753- de sufragerie formatã cãsãtorii. Tel. durabilã. Tel. 29/197/70 kg.
(117106)
515855 din 5 corpuri ( vitrinã, 0747-132766 0723-950335 Cod Zamolxe.
(118206) @ V â n d loc TV, rafturi, dulap (118329) (117112)
ALTEDOMENII (115379)
polizor industrial ). Preþ 1000 lei. Tel.
@ DRESAJ trifazic 500 mm, motor 0723-664025(118320) @ Vând stupi
CANIN. PREÞ NEG. 5,5 kw - D.T.S., stare din cherestea brad
TEL. 0746-128716 tehnicã conform uscatã, vopsiþi ºi cu
N.T.S.M. Preþ neg. tablã, cot mare 3/4, 1/
(115992) PRODUSE
Tel. 0745-375213 2. Preþ 150 lei / buc.
AGRICOLE
@ V Â N D (117794) Tel. 0727-224528
C Ã Þ E I @ Vând drujbe VÂND (118229)
CIOBÃNESC BEL- noi + lanþ, ulei, bujie, SÃMÂNÞÃ DE
@ V â n d
GIAN MALINOIS pile. Preþ mic. Tel. GRÂU, covoare, macat,
CU PEDIGREE, 0252-333239(118205) CERTIFICATÃ, carpete din lânã,
MICROCIP, SOIULALEXC2. þesute manual,
PAªAPORT. PREÞ PREÞNEG.ÎN pretabil pentru
MOBILIER FUNCÞIEDE muzeu. Preþ neg. Tel.
NEG. TEL. 0746-
0729-467755, 0252-
128716. (116002) VÂND PÃTUÞ CANTITATE.
315133(118308)
DINLEMN TEL. 0721-
PENTRUCOPIL 544144, 0743-
+SALTEA 891821
MATERIALEDE
RELAXA,2 (118295)
CONSTRUCÞII,
NIVELE
INSTALAÞII
PENTRU @ Vând cal,
@ Vând 2 uºi SALTEA. PREÞ
ham, cãruþã,
interior noi marca AVANTAJOS.
TEL. 0726- prãºitoare . Preþ neg.
Porta Doors. Preþ
avantajos. Tel. 0741- 334909 Tel. 0728-898821
129370(118439) (118213) (117121)

P I E R D E R E
Pierdut Certificat de Înregistrare seria B,
nr 1876117, eliberat pe S.C. NOVA
ALESSIA G.M. SRL având CUI 25736569,
J25/215/2009.
Se declarã nul.
28 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009
Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 29
30 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009

1. TALON COMANDÃ PENTRU


ANUNÞ REPETAT - minim 4 apariþii
TALON PENTRU ANUNÞURI PERSOANE FIZICE TIPANUNÞ (se bifeazã tipul dorit):
(EXCEPTÂND RUBRICILE PRESTÃRI SERVICII, AFACERI, LOCURI
Anunþ simplu - 2,00 lei /apariþie
DE MUNCÃ - OFERTE, PIERDERI, CITAÞII)

ATÃ
Anunþ majuscule - 2,50 lei /apariþie
TEXT(CUMAJUSCULE):
P L Anunþ chenar - 3,00 lei /apariþie
CU
______________________________________________________________________
Anunþ negativ - 3,50 lei /apariþie
N Þ
______________________________________________________________________________________ Pentruanunþurimaimaride25 de cuvintepreþulsedubleazã.
ANU IM
MIN ÞII
________________________________________________________________________________________ Anunþurile ce depãºesc 40 de cuvinte se calculeazã
_______________________________________________________________________ conform tarifelorde la MARE PUBLICITATE.

RI ICE
_____________________________________________________________________________________

A
___________________________________________________________________________________ PREÞURILE SUNTVALABILE PÂNÃ LA 31.12.2009,
P
TEL. 4 A E FIZ
______________________________________________________________________

N
___________________________________________________________________________________
NU SE POT ÎNLOCUI SAU MODIFICA
ANUNÞURILE ÎN PERIOADA CONTRACTATÃ.

OA
_________________________________________________________________________________________ CALCUL PREÞ ANUNÞ:
P ERS
ATENÞIE! ACEST TALON SE COMPLETEAZÃ _____________X ____apariþii =______________lei
Achitat cu bon nr. _____________din___________
ªI SE DEPUNE NUMAI LA REDACÞIE.
Numele _______________________Prenumele _______________________Semnãtura __________________

DATA
DE
APARITIE

TALON VALABIL ÎN PERIOADA 15.09.2009 - 30.09.2009


Chioºcuri unde se pot depune 2. TALON GRATUIT ANUNÞ SIMPLU O SINGURÃ
taloanele pentru anunþuri persoane fizice APARIÞIE
(EXCEPTÂND RUBRICILE PRESTÃRI SERVICII, AFACERI, MAXIM
gratuite: LOCURI DE MUNCÃ - OFERTE, PIERDERI, CITAÞII) 25 DE C U V I N T E

DROBETA TR.-SEVERIN
AT E N Þ I E - P E TA L O N S E C O M P L E T E A Z Ã U N S I N G U R A N U N Þ !
18. T. Vladimirescu colþ cu str. M.
1. Piaþa MEVA Eminescu, Chioºc ASIDOR,
2. B-dul Cerna (lângã PECO)
Numele _______________ Prenumele ___________________________________________________________
19. B-dul T. Vladimirescu colþ cu str.
3.Str. Smârdan colþ cu Str. Calomfirescu A. Saligny, Chioºc ASIDOR Adresa ___________________________________________________________________________________
4. Str. Criºan (în Crihala, lângã Intim ) 20. Bulevard T. Vladimirescu colþ cu 1 Telefon ______________ Localitatea ________________________________ Semnãtura __________________
5. Autogarã Decembrie 1918
6. Complex “Central” 21. Str. Horia colþ cu Piaþa Mircea (informatii care sunt confidenþiale, nu se publicã, dar obligatoriu trebuie completate)
7. Chioºc RODIPET, la ªc. Gen. nr. 2
8. Chioºc RODIPET, str. Cicero
ATENÞIE! TALOANELE INCOMPLETE NU SUNT PUBLICATE. Nr.642
Nr.642
STREHAIA
9. Chioºc RODIPET Stomatologie Taloanele pentru anunþuri gratuite se
10. Splai M. Viteazul colþ cu Criºan
TEXT(MAXIM 25 DE CUVINTE): _________________________________________________________________
depun la chioºcul RODIPET din centrul
11. Chioºc RODIPET Spitalul Judeþean ___________________________________________________________________________________________

VALABIL PÂNÃ LA 30.09.2009


oraºului
12.Chioºc RODIPET, Dunãrea ORªOVA ___________________________________________________________________________________________
13. Chioºc Str. Traian (vizavi de CEC) Taloanele se depun la chioºcul
14. Chioºc Piaþa Centralã Asidor, lângã Piaþa 1800.
___________________________________________________________________________________________
15. Chioºc Rodipet - Carpaþi ALTE LOCALITÃÞI Preþ(unde este cazul) __________________________Telefon: __________________________________________
16. Chioºc T. Vladimirescu cu Taloanele pentru anunþuri gratuite
Independenþei se trimit prin poºtã pe adresa redacþiei.
Codul (numai pentru rubrica Matrimoniale) _________________Rubrica___________________________________
17. Str. Criºan colþ cu Pãcii
Anunþurile sunt gratuite în limita a 25 de cuvinte. Nerespectarea acestei condiþii duce la NEPUBLICAREA anunþului!
Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009 31
32 Piaþa severineanã 15.09-17.09.2009