Sunteți pe pagina 1din 20

Scoala viitorului presupune :

CUNOASTERE

INFORMATIZARE

EFICIENTA SI PROFESIONALISM
CUNOASTERE
Un om informat este un om puternic. In societatea viitoare informatia va
deveni principala sursa strategica, izvorul oricarui progres in toate domeniile. Ea va
reduce nevoia de materii prime, de munca, timp, spatiu si capital, cunoasterea devenind
sursa centrala a economiei avansate.

INFORMATIZARE
Reforma invatamantului actual trebuie sa anticipeze, prin cunostinte si
abilitati formative, societatea viitoare. Scoala trebuie sa reflecte astfel, cu mijloacele
sale specifice, « marea tranzitie spre societatea informatizata ».

EFICIENTA SI PROFESIONALISM
In societatea de maine se impune formarea si dezvoltarea la elevi a unui stil
eficient de munca intelectuala, care sa dezvolte abilitatile de a selecta, de a elimina
informatiile inutile, pentru a face fata cu succes « sindromului de agresiune
informationala ».
Infiintarea unor cercuri pe
specialitati (matematica, fizica, chimie),
unde sa fie antrenati elevii cu
performante la invatatura.
1. Conturarea unei Crearea unor clase de
personalitati pregatire intensiva la anumite discipline,

marcante scolii
unde admiterea sa se faca pe baza unor
teste , la inceputul ciclului gimnazial.

O mai mare responsabilizare a


elevilor in activitatile de promovare a
imaginii scolii.
Stil de conducere democratic, participativ,
transparent, tinand cont de ideile, propunerile
colaboratorilor, de sugestiile membrilor Consiliului
de administratie.
Luarea deciziilor majore, cu impact important
asupra procesului instructiv-educativ, in cadrul

2. Un nou stil de Consiliului profesoral.


Formarea unei echipe manageriale puternice,
management alcatuita din cadre didactice cu calitati morale si
profesionale deosebite, creative, animate de dorinta
la nivelul scolii si de progres.

al claselor O mai judicioasa


responsabilitatilor in scoala.
repartizare a

Evidentierea si recompensarea cadrelor


didactice cu rezultate deosebite in procesul instructiv-
educativ.
Respectarea personalitatii si demnitatii
fiecarui profesor, elev sau parinte.
Crearea de programe de ameliorare si recuperare a
situatiei scolare pentru toti elevii.
Crearea unui program destinat elevilor cu dificultati in
invatare.
3. Promovarea unei Organizarea unor programe de pregatire pentru tezele
cu subiect unic.
oferte curriculare Promovarea, in cadrul C.D.S. –ului, a unor cursuri
optionale care sa raspunda nevoilor de intelectualizare, de
si extracurriculare dezvoltare a abilitatilor integrative si de dezvoltare
vocationala armonioasa (educatie muzicala, educatie
centrate pe plastica, informatica), a unor cursuri care sa vizeze drepturile
si obligatiile cetatenesti, elemente fundamentale privind
interesele elevilor, istoria Uniunii Europene, elemente de cultura si civilizatie
turca, tatara, aromana (pentru elevii de etnie turca, tatara si
ale comunitatii, pe cei din dialectul aroman), educatia pentru sanatate, educatia
ecologica, cu o abordare interdisciplinara si
cerintele pietei transdisciplinara .
Continuarea traditiei si chiar deschiderea mai larga
fortei de munca. spre studiul limbilor straine (engleza, franceza, germana,
spaniola, italiana).
Antrenarea elevilor in proiecte educationale complexe.
Diversificarea cercurilor pe discipline de invatamant.
Antrenarea unui numar cat mai mare de elevi in
practicarea sistematica a exercitiilor fizice si a sportului.
a)Atragerea populatiei scolare prin: oferta curriculara si
exttracurriculara atractiva si diversificata; o mai mare
deschidere pentru studiul limbilor materne (turca, tatara, rusa,
aromana) ;

4. Dezvoltarea
- implementarea invatamantului informatizat;
- permanenta consiliere a elevilor si parintior de catre cadre

resurselor umane didactice specializate (psiholog, logoped, consilier);


-organizarea unor activitati pentru copiii prescolari in vederea
(elevi, personal cunoasterii ofertei educationale a scolii.
b) Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice
didactic, didactic - formarea continua a cadrelor
metodelor moderne, activ-participative;
didactice in utilizarea

auxiliar si nedidactic) - formarea cadrelor didactice care sa se ocupe de elevii cu


dificultati majore in activitatea de invatare;
- informarea permanenta a cadrelor didactice privind
cursurile de perfectionare didactica propuse de furnizorii
de servicii de formare profesionala;
- monitorizarea cadrelor didactice privind asigurarea
celor 90 de credite profesionale necesare la fiecare 5 ani;
- atragerea de resurse financiare necesare achitarii taxelor
pentru dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice;
- orientarea cadrelor didactice in vederea participarii la
cursuri de calitate si autoevaluare institutionala.
c) Obtinerea de performante in randul elevilor prin :
- folosirea de strategii didactice moderne in invatare ;
- dezvoltarea invatamantului informatizat ;
- aplicarea descriptorilor de performanta conform metodologiei
M.Ed. C.T. ;
- tratarea diferentiata a elevilor in functie de aptitudini, inclinatii,
4. Dezvoltarea nivel de cunoastere, etc. ;
- pregatirea suplimentara a elevilor in vederea obtinerii de rezultate
resurselor umane superioare la tezele cu subiect unic ;
- organizarea de programe de pregatire suplimentara pentru elevii
(elevi, personal participanti la concursurile scolare pe discipline ;

didactic, didactic - recompensarea elevilor care obtin performante deosebite.


d) Intarirea disciplinei scolare prin :
auxiliar si nedidactic) - urmarirea respectarii Regulamentului scolar si a Regulamentului
de ordine interioara ;
-monitorizarea serviciului pe scoala si clasa atat la nivelul elevilor,
cat si al cadrelor didactice ;
- dezvoltarea unor programe educative avand drept scop formarea
unei conduite civilizate ;
- identificarea cauzelor si gasirea unor solutii privind reducerea
absenteismului si a abandonului scolar;
- colaborarea cu politia de proximitate pentru prevenirea unor
abateri disciplinare si solutionarea celor aparute;
- imbogatirea portofoliului managerului clasei cu noi instrumente de
lucru specifice muncii educative, in scopul imbunatatirii starii
disciplinare a elevilor;
- derularea unor proiecte educationale in parteneriat cu O.N.G.-uri
cu preocupari in domeniu, in scopul prevenirii delicventei juvenile.
Organizarea unor dezbateri comune profesori-parinti-elevi pe
tema corelatiei dintre curriculum si piata fortei de munca.
Imbunatatirea colaborarii cu liceele orasului in vederea
cunoasterii ofertei acestora si a unei juste orientari scolare a
absolventilor, prin infiintarea de parteneriate.
Dezvoltarea unor parteneriate europene prin initierea unor
proiecte Comenius cu finantare U.E., in vederea cunoasterii si
6. Dezvoltarea aprofundarii de catre elevi a valorilor si normelor europene.
Consolidarea unor parteneriate cu administratia locala, Directia
relatiilor de Sanatate Publica, institutii de cultura, politie, biserica, asociatii si
fundatii, in scopul dezvoltarii unor programe educative cu impact
comunitare puternic asupra dezvoltarii personalitatii elevilor.
Dezvoltarea colaborarii cu scoli si gradinite din municipiu si
judet, pentru impartasirea experientelor pozitive din munca de
educarea copiilor.
Implicarea elevilor scolii in activitati organizate in slujba
comunitatii, cum ar fi: ingrijirea unor parcuri, monumente, actiuni
de ajutorare a unor batrani, persoane cu handicap din cartierul
nostru.
Intarirea colaborarii cu Politia Rutiera pentru intensificarea
rolului patrulelor scolare de circulatie si educarea elevilor in scopul
prevenirii accidentelor de circulatie in randul acestora.
Intensificarea colaborarii cu Agentia pentru Protectia Mediului in
vederea desfasurarii unor programe comune pentru formarea la
elevi a unei constiinte si conduite ecologice.
ANALIZA SWOT

(DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN)

PUNCTE TARI (S)


•Buna colaborare a şcolii cu factorii de decizie din sectorul educativ Slatina şi cu
familiile elevilor ;
•Implicarea activă a autorităţilor locale pentru dezvoltarea şi modernizarea bazei
materiale a şcolii;
•Încrederea manifestată de către părinţi şi comunitatea locală în personalul didactic al
şcolii;
•Corpul profesoral este format exclusiv din cadre didactice calificate;
•Cca. 90% din cadrele didactice sunt titulare ale posturilor didactice din unitatea
noastră de învăţământ;
•Cca. 75 % dintre cadrele didactice au gradul didactic I;
•Prestigiul unităţii şcolare, cotată printre cele mai bune şcoli din judeţ;
PUNCTE SLABE (W)
•Neimplicarea unor cadre didactice în actul decizional şi educaţional;
•Comisii metodice cu activitate slabă;
•Necunoaşterea sau cunoaşterea parţială a legislaţiei şcolare;
•Implicarea insuficientă a unor cadre didactice în viaţa şcolii/ activităţi
extracurriculare;
•Existenta unor elevi aflaţi în grija unor tutori nerecunoscuţi din punct
de vedere legal;
•Părinţi care nu se implică în rezolvarea problemelor legate de
frecvenţa şi disciplina copiilor;
•Reţinerea faţă de schimbările impuse de spiritul reformei, cantonarea
în atitudini de respingere a noului în activitatea şcolii;
OPORTUNITĂŢI (O)
•Dorinţa autorităţilor educative pentru reformarea şi modernizarea
învăţământului românesc;
•Disponibilitatea unor societăţi comerciale de a contribui la
dezvoltarea bazei materiale a şcolii;
•Derularea unor importante activităţi extrabugetare;
•Declararea învăţământului drept o prioritate naţională;
•Creşterea gradului de autonomie instituţională a şcolii;
•Organizarea Târgului de oferte educaţionale;
•Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic prin
forme multiple; deschiderea tinerei generaţii către nou, posibilitatea
accederii acesteia la informaţiile ce pot fi dobândite prin intermediul
computerului sau Internetului ;
•Iniţierea unor parteneriate şcolare internaţionale;
•Necesitatea alinierii învăţământului românesc la standardele
europene de educaţie ;
•Alocarea de fonduri europene în vederea creşterii eficienţei şi
calităţii actului educativ în România.
AMENINŢĂRI (T)
•Slaba motivare financiară a tuturor cadrelor didactice;
•Insuficienta stimulare materială a cadrelor didactice
performante;
•Lipsa fondurilor financiare pentru achiziţionarea de
materiale şi mijloace informative şi de comunicare;
•Inexistenţa reţelei de informatizare la nivelul claselor;
•Scăderea populaţiei şcolare şi reducerea numărului
de ore la nivelul ariilor curriculare;
•Lipsa abilităţilor de a lucra în echipă ;
•Subfinanţarea învăţământului prin nealocarea
procentului de 6% din PIB.
•Lipsa alocărilor bugetare pentru iniţierea şi derularea
unor proiecte de dezvoltare şcolară;
• MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE
Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept al tuturor.
Şcoala noastră are misiunea de a asigura tuturor elevilor
o educaţie de calitate centrată pe nevoile lui de formare
astfel încât tânărul de mâine să se poată adapta cerinţelor
profesionale ale societăţii române sau europene.
Şcoala noastră este preocupată de formarea elevilor,
descoperirea talentelor, cultivarea şi dezvoltarea acestora
pentru obţinerea de performanţe.
Ne dorim şi vom acţiona pentru implicarea activă a
beneficiarilor direcţi şi indirecţi în probleme şcolii.
Şcoala noastră trebuie să fie o instituţie care să
promoveze valorile, care să dea posibilitatea tuturor factorilor
implicaţi în procesul instructiv-educativ să se afirme şi să-şi
pună în valoare calităţile profesionale.
Ne propunem să inovăm, să reinventăm educaţia, astfel
încât să pregătim elevii noştri pentru societatea de mâine.
• VIZIUNEA
„Şcoala se confundă cu viaţa… una o
întregeşte pe cealaltă! Şcoala îţi dă
posibilitatea să-ţi trăieşti viaţa complet.
Viaţa nu-i decât continuitatea şcolii, dar
fără profesori.” (Ion Minulescu)
Copiii de azi vor clădi statul de mâine,
viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să
facă!
•IDEALUL EDUCAŢIONAL al școlii românești
constă în dezvoltarea liberă, integrală și
armonioasă a individualității umane, în
formarea personalității autonome și în
asumarea unui sistem de valori care sunt
necesare pentru împlinirea și dezvoltarea
personală, pentru dezvoltarea spiritului
antreprenorial, pentru participarea
cetățenească activă în societate, pentru
incluziune socială și pentru angajare pe piața
muncii (Cf. Art .1 (3) din Legea nr1 /2011).
•VALORI ŞI ATITUDINI promovate de şcoală:
•espect şi încredere în sine şi în ceilalţi;
•recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane;
•receptivitate la emoţiile celorlalţi;
•valorizarea relaţiilor interpersonale;
•valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor;
•adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare;
•motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional
şi profesional;
•responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind
propria carieră;
•interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare şi în
societatea cunoaşterii;
•orientare spre o viaţă de calitate, în prezent şi în viitor.
ŢINTELE STRATEGICE

•Promovarea şi creşterea imaginii


şcolii în comunitate
•Promovarea unui învăţământ
modern, inovativ, competitiv, care
să răspundă nevoilor de formare ale
elevilor
•Motivarea cadrelor didactice în vederea
dezvoltării profesionale şi modernizării
procesului de predare-învăţare-evaluare
•Amenajarea unei baze materiale care să
răspundă exigenţelor cadrelor didactice şi
elevilor pentru îndeplinirea unui act educativ
la nivelul standardelor europene
•Afirmarea şcolii pe plan european prin
realizarea de parteneriate şcolare cu
instituţii de învăţământ din spaţiul
comunitar european

S-ar putea să vă placă și