Sunteți pe pagina 1din 15

Situaţia actuală a sistemului bancar din Republica Moldova

PLAN :
BNM :
-Guvernatorul BNM
- Structura BNM
Bănci
- Portofoliul de credite a băncilor RM
- Portofoliul de depozite a băncilor RM
Constituirea şi lichidarea băncilor
Concluzie
BANCA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
BNM este persoană juridică de drept public, autonomă reponsabilă faţă de Parlament. Ea este
formată din departamente, direcţii şi alte subdiviziuni. Banca Naţională a Moldovei (BNM) a fost
înfiinţată prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova la 4 iunie 1991, cu desemnarea guvernatorului
– Leonid Talmaci. Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este asigurarea şi menţinerea
stabilităţii preţurilor.
BNM are următoarele atribuţii de bază:
• stabilirea şi implementarea politicii monetare şi valutare în stat;
• activitatea de bancher şi agent fiscal al statului;
• licenţierea, supravegherea şi reglementarea activităţii instituţiilor financiare;
• supravegherea sistemului de plăţi în Republica Moldova şi facilitarea funcţionării eficiente a sistemului
de plăţi interbancare; etc.
GUVERNATORUL BNM
Guvernatorul este preşedintele consiliului de administraţie al BNM, este responsabil de formularea
iniţiativelor în domeniul politicii monetare, valutare, pentru a fi prezentate Consiliului de Administrare
şi de Executare a lor. Guvernatorul reprezintă BNM în relaţiile cu alte instituţii interne şi internaţionale
şi în caz de lipsă, poate fi substituit în funcţie de către unul din vice-guvernatori.
Conform prevederilor legii cu privire la BNM, guvernarea corporativă a BNM include 2 niveluri de
control:
a) Controlul extern, realizat prin:
• auditul extern;
• controlul FMI al siguranţei BNM;
• auditul Curţii de Conturi al R.M.
b) Controlul intern, realizat prin:
• Auditul intern;
• Controlul operaţional la nivel de subdiviziune, aplicîndu-se Codul de Conduită al salariatului BNM,
Politica anti-fraudă a BNM şi Planul de acţiuni al BNM pentru prevenirea şi combaterea fraudei şi
corupţei.
STRUCTURA BNM

Conform Legii cu privire la Banca Naţională a Republicii Moldova, BNM are următoarea competenţă:
• încheierea contractelor şi emiterea obligaţiilor;
• achiziţionarea şi dispunerea de bunuri mobile şi imobile în scopul exercitării atribuţiilor sale;
• intentarea acţiunilor în instanţa de judecată şi participarea la proces în calitate de subiect.
BNM are drept:
• Monopolul de emitere, prin Legea cu privire la bani (15.12.1992);
• De a stabili valoarea nominală, dimensiunea, greutatea, design-ul monedei;
• Să anuleze, să retragă din circulaţie orice bancnotă sau monedă şi să pună în circulaţie altele.
BĂNCILE

Banca este o instituție financiară care are ca obiect principal de


activitate atragerea de depozite și acordarea de credite.
Băncile sunt organizate sub forma unei societăți pe acțiuni și
își desfășoară activitatea sub supravegherea băncii centrale.
Activitatea bancară este o activitate economică de interes
public foarte atent reglementată. La constituire băncilor
fondatorii trebuie să dispună de un capital social care
depăsește cu mult cerințele unei societăți pe acțiuni obișnuite.
La sfârșitul anului 2015, 11 bănci din Republica Moldova au acumulat
venituri de circa 1,44 mlrd. ($70 mil.), comparativ cu 1,16 mlrd. cu
un an mai devreme.
BCR Chisinau S.A. ProCreditBank
6%
PORTOFOLIUL DE CREDITE
Comertbank 1%
1% A BANCILOR DIN RM
EuroCreditBank
1%

Energbank Eximbank Moldova Agroindbank


2% 6% 29%
Fincombank
3%

Mobiasbanca
10%

Victoriabank
15%
Moldinconbank
26%
BCR Chisinau S.A. ProCreditBank PORTOFOLIUL DE DEPOZITE
Comertbank 2% 4%
1% A BANCILOR COMERCIALE DIN RM
EuroCreditBank
1%

Energbank
3%
Moldova Agroindbank
Eximbank 28%
6%
Fincombank
3% Mobiasbanca
11%

Victoriabank Moldinconbank
18% 23%
CONSTITUIREA ȘI LICHIDAREA BĂNCILOR

Constituirea băncilor. Băncile comerciale din Republica Moldova sînt


constituite în baza legislaţiei bancare în vigoare, în special Legea cu
privire la instituţiile financiare. Articolul 4 al legii menţionate, arată
expres că Banca Naţională este învestită cu dreptul exclusiv de a
elibera licenţe băncilor. În baza licenţei eliberate, banca intră în
legalitate şi poate desfăşura activitate financiară . Suma minimă
subscrisă şi depusă în capitalul băncii se stabileşte în cuantum de
100 de milioane de lei.
LICHIDAREA BĂNCILOR

Sînt 2 modalităţi de lichidare a băncilor :

a) lichidarea silită;

b) lichidarea benevolă.
Sectorul financiar al Republicii Moldova necesită o reformă
profundă, iar băncile – un diagnostic complex. Sectorul bancar,
fiind în mod tradițional un pilon al stabilității economiei, s-a
transformat în veriga slabă a acesteia . Deși, majoritatea băncilor
rămân suficient capitalizate, falimentul a 3 bănci importante a
erodat încrederea populației în întregul sistem bancar și a scos în
evidență importante carențe la capitolul guvernanței corporative în
bănci, precum și la capitolul eficienței supravegherii bancare.
SFÎRȘIT

S-ar putea să vă placă și