Sunteți pe pagina 1din 19

Definirea Managementului

Calităţii şi MQT

Elaborat: Rodica Olteanu, grad didactic I,

Manager-economist,

Profesor Colegiul Politehnic din Chişinău

Republica Moldova
 Să definească MC(managementul calităţii);
 Să identifice şi caracterizeze funcţiile MC;
 Să conştientizeze semnificaţia calificativului „Total”;
 Să descrie şi analizeze principiile MQT;
"Calitatea reprezintă cea mai bună poliță de
asigurare a fidelității clienților și de
câstigare a altora noi, cea mai eficientă
apărare contra concurenței și singura cale
de dezvoltare și de permanentizare a
câstigurilor.

Philip Kotler
 "Managementul calitatii“ este definit ca fiind modul prin care se
"gestioneaza", "administrează" satisfacția oferită de o organizație.
Am putea spune ca managementul calității reprezintă o abordare a
managementului organizației din perspectiva "calității".

Managementul calități:
1. influentează marea majoritate a proceselor desfa șurate în
organizație;
2. are o influență directă în definirea, documentarea și forma de
aplicare a normelor interne referitoare la diversele procese
organizaționale;
3. influențează major modul cum personalul aplică aceste norme;
4. orientează modul cum angajații percep și iși reprezintă realitatea;
5. direcționează modul de abordare a diverselor situa ții aparute în
organizație sau în afara acesteia.
 J.M. Juran, unul dintre cei care a lansat conceptul de MC îl defineşte
prin funcţiile sale: planificarea calităţii, ţinerea sub control a calităţii
şi îmbunătăţirea calităţii. .
 J. Kelada defineşte MC ca: ,,un ansamblu de activităţi (planificarea,
coordonarea, organizarea, controlul şi asigurarea calităţii)
desfăşurate în scopul realizării unor obiective, prin folosirea optimă
a resurselor”.
 Potrivit standardului ISO 9000/2000 , MC reprezintă ansamblul
activităţilor funcţiei generale de management, care determină
politica în domeniul calităţii, obiectivele, responsabilităţile şi le
implementează în sistemul calităţii prin mijloace cum sunt
planificarea, ţinerea sub control, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii.
 Sistemul calităţii – concept definit ca reprezentând structura
organizatorică, procedurile, procesele şi resursele necesare pentru
implementarea MC( standardul 9000/2000).
Descrierea succintă a funcțiilor MC
Funcţia de planificare se constituie din procesele care definesc principalele obiective în
domeniul calităţii, resursele şi mijloacele necesare realizării acestora.

Funcţia de organizare constă în determinarea structurilor administrative, alocarea resurselor şi


aplicarea sistemelor şi metodelor care vor permite realizarea calităţii propuse.

Funcția de coordonare este determinată de procesele prin care se armonizează deciziile şi acţiunile
STE şi ale subsistemelor sale referitoare la calitate, în scopul realizării obiectivelor definite prin
sistemul calităţii

Funcția de antrenare iniţiază o serie de acţiuni prin care se mobilizează întregul personal la
realizarea obiectivelor planificate în domeniul calităţii.

Funcția de control totalitatea activităţilor de supraveghere a desfăşurării proceselor şi de evaluare a


rezultatelor în domeniul calităţii, în fiecare fază a procesului de execuţie a produsului, în scopul
eliminării eventualelor deficienţe şi prevenirii apariţiei acestora în fazele următoare ale procesului
de fabricaţie.

Funcția de asigurare - ansamblul activităţilor preventive, prin care se urmăreşte în mod sistematic să
se asigure corectitudinea şi eficienţa activităţilor de planificare, organizare, coordonare şi ţinere
sub control, în scopul de a se garanta obţinerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit.

Funcţia de îmbunătățire continuă se realizează prin activităţile desfăşurate în fiecare fază de


fabricare a produsului, în vederea îmbunătăţirii performanţelor tuturor proceselor şi rezultatelor
acestor procese, pentru a asigura o satisfacere mai bună a nevoilor clienţilor, în condiţii de
eficienţă.
Conceptul Total Quality Control

 În perioada anilor `80, Feigenbaum lansează o


nouă filosofie asupra calităţii- Controlul Total al
Calităţii (Total Quality Control). Se deosebea de
alte concepte prin calificativul “Total”.

 : “...... principiul de baza al conceptului de


calitate totala, care reflectă şi diferenţa
fundamentală faţă de alte concepte, ........
ţinerea sub control a calitatii trebuie să înceapă
cu identificarea cerinţelor de calitate ale
consumatorilor şi să înceteze numai dupa ce
produsul a ajuns la consumator, iar acesta este
Armand V. Feigenbaum satisfacut. Total Quality Control înseamnă
coordonarea acţiunilor lucrătorilor, a maşinilor
si informaţiilor pentru atingerea acestui
obiectiv ".
(revista "Harvard Business", 1956)
3. Semnificaţii:
- toate compartimentele întreprinderii sunt implicate
în obţinerea, menţinerea şi ameliorarea calităţii;

- toţi salariaţii întreprinderii au responsabilităţi


privind calitatea - pe principiu ,,calitatea este
problema tuturor”;

- este răspunsul absolut la totalitatea cetinţelor


beneficiarilor (clienţi, întreprinderi, parteneri);

- fiecare din compartimentele înterprinderii


utilizează toate mijloacele de care dispune pentru
ameliorarea calităţi - prin orientarea spre prevenirea
non-calităţii;

- fiecare compartiment al întreprinderii este implicat


pe toată durata ciclului de viaţă al
produsului/serviciului, de la concepţie până la
service-ul post-vânzare;

- toate compartimentele întreprinderii rămân active


şi responsabile în ce priveşte calitatea, până la
satisfacerea completă a clientului.
 “presupune satisfacerea continuă a cerinţelor
clienţilor în condiţiile unor costuri minime”,
Corming

 “satisfacerea nevoilor clienţilor în ceea ce priveşte


calitatea produselor sau serviciilor (Q), livrarea
în volumul cerut (V), la momentul (T) şi la locul
dorite (L), la un cost cât mai mic (C), în condiţiile
unor relaţii agreabile şi eficiente cu aceştia (R) şi
a unui sistem administrativ fără erori (A),
începând cu elaborarea comenzii şi până la plata
facturii”,
Kẻlada
Obţinem calitate totală cu...
 TQM --- o strategie de îmbunătăţire continuă a calităţii, s-a
dezvoltat pe baza ideilor lui Deming, care a promovat
principii universale, posibil de implimentat în orice
întreprindere.
Concepte TQM :
 Stabilirea scopului;
 Schimbări de cultură;
 Programe de instruire;
 Îmbunătăţirea continuă a proceselor din întreprindere (de
aprovizionare, de fabricare, de asigurare,de administrare...);
 Metode statistice de control;
 Eliminarea barierilor;
TQM ?
 Managementul calităţii
totale (TQM) este o
strategie organizaţională,
fundamentată pe ideea că
performanţa în atingerea
unei calităţi superioare
este realizată numai prin
implicarea întregii
organizaţii în procese de
îmbunătăţire permanentă,
ceea ce poate asigura
creşterea eficienţei şi
eficacităţii produselor sale
şi implicit satisfacerea
superioară a cerinşţelor
clientilor.
Definirea MQT
. J. Koller defineşte TQM ca pe: ,,o
modalitate sistematică de conducere a unei
organizaţii”.

. Profesoara Marieta Olaru, apreciază că TQM este în primul


rând: ,,un model de cultură a întreprinderii, având scopul de a
orienta spre client toate activităţile şi procesele acestuia şi de
a le optimiza, astfel încât să-i aducă beneficii pe termen lung’’

Standardul ISO 9000/2000 defineşte TQM ca pe un


sistem de management orientat pe calitate, extins la toate
activităţile desfăşurate în structurile organizatorice ale
unui STE şi bazat pe o cultură şi o filosofie de organizaţie
în spiritul calităţii, pe participarea tuturor salariaţilor,
urmărindu-se asigurarea succesului pe termen lung, prin
satisfacerea deplină a cerinţelor clienţilor şi obţinerea de
avantaje pentru toate părţile implicate.
Principiile TQM...
TQM trebuie abordat ca un sistem
tridimensional, cuprinzând
subsistemele tehnic, social şi
economic, între care există relaţii
de intercondiţionare.
Concluzia vă aparţine......
www.clubdeafaceri.ro

S-ar putea să vă placă și