Sunteți pe pagina 1din 12

Sinteza protocoalelor 7 –

11 din cadrul Tratatului


de la Lisabona

București, 2019
 Se referă la privilegiile și imunitățile Uniunii Europene și
anume: patrimoniul, bunurile fixe, activele cât și
operațiunile, spațiile și clădirile aparținând Uniunii.
 Spațiile, clădirile și arhivele Uniunii sunt inviolabile.
Totodată, Uniunea, activele și veniturile acesteia sunt scutite
Protocolul de la orice impozit direct.

numărul 7  Uniunea este scutită de orice taxe vamale, alături de orice


tip de interdicție și/sau restricție de import sau export a
mărfii de uz oficial.
 Privind comunicările, în cadrul celor oficiale, Uniunea
beneficiază de regimul acordat de fiecare stat privind
misiunile diplomatice.
 Corespondența oficială alături de alte informații oficiale ale
Instituțiilor nu pot fi cenzurate.
 Membrii și agenții instituțiilor publice pot primi din partea
președinților instituțiilor Uniunii Europene permise de
liberă trecere, a căror formă este stabilită de către consiliu.
 Membrii Uniunii Europene nu au nicio restricție
administrativă sau de altă natură legată de libera circulație
spre locul întâlnirii Parlamentului Uniunii Europene sau
reîntoarcerii de la aceasta.
 Toate indemnizaţiile și salariile plătite de Uniune
funcţionarilor şi altor agenţi ai acesteia sunt impozitate de
către Parlamentul European și de Consiliu.
 Parlamentul European și Consiliul stabilesc regimul
prestărilor sociale aplicabile funcționarilor și altor agenți ai
Uniunii.
 Privilegiile, imunităţile şi facilităţile sunt acordate
funcţionarilor şi altor agenţi ai Uniunii exclusiv în interesul
acesteia din urmă. Fiecare instituţie a Uniunii are libertatea
de a ridica imunitatea acordată unui funcţionar sau agent
în toate cazurile în care apreciază că, ridicarea acestei
imunităţii nu contravine intereselor Uniunii.
 CU PRIVIRE LA ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)
DIN TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ
Protocolul REFERITOR LA
ADERAREA UNIUNII LA CONVENŢIA EUROPEANĂ
numărul 8 PENTRU
APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI A LIBERTĂŢILOR
FUNDAMENTALE
 Aceste se referă la necesitatea de-a conserva caracteristicile
specifice ale Uniunii și ale dreptului Uniunii în ceea ce
privește mecanismele necesare pentru garantarea faptului
că acţiunile ce sunt formulate de statele ce nu sunt membre
şi acţiunile individuale sunt îndreptate în mod corect
împotriva statelor membre şi/sau împotriva Uniunii.
 Înainte de examinarea de către Consiliu a oricărui proiect
care ar urmări fie să modifice sau să abroge decizia ori o
dispoziţie din aceasta, fie să modifice indirect domeniul de
aplicare sau înţelesul acesteia prin modificarea unui alt act
Protocolul juridic al Uniunii, Consiliul European va purta discuţii
numărul 9 preliminare asupra proiectului menţionat, hotărând prin
consens în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din
Tratatul privind Uniunea Europeană.
 Se referă la cooperarea structurată permanentă stabilită
prin articolul 42 din Tratatul privind Uniunea Europeană
 Uniunea desfăşoară o politică externă şi de securitate
Protocolul comună bazată pe realizarea unui grad tot mai ridicat de
numărul 10 convergenţă a acţiunilor statelor membre
 politica de securitate şi de apărare comună a Uniunii nu
aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate
şi de apărare a anumitor state membre
 Oricărui stat membru ce se angajează, de la data intrării în
vigoare a Tratatului de la Lisabona, îi este deschisă
intensificarea dezvoltării capacităților de apărare prin
dezvoltarea contribuțiilor naționale și prin participarea la
programe europene de echipare. Totodată acest poate să
dispună de capacitatea de a furniza unități de luptă pentru
misiuni preconizate. (2010)
 Statele membre ce participă la cooperarea structurată
permanentă se angajează să coopereze încă de la intrarea în
vigoare a Tratatului de la Lisabona pentru a atinge
obiectivele comune stabilite, să își uniformizeze mijloacele de
apărare, să adopte măsuri concrete pentru sporirea
disponibilităţii, să participe, după caz, la dezvoltarea de
programe comune sau europene de echipamente majore.
 PRIVIND ARTICOLUL 42 DIN TRATATUL PRIVIND
UNIUNEA EUROPEANĂ
 Având în vedere necesitatea punerii în funcțiune a
alineatului 2 din articolul 42 , politica Uniunii nu trebuie să
atingă caracterul specific privind atât politica de securitate
Protocolul cât și de apărare a anumitor state membre, și că trebuie să
numărul 11 îndeplinescă obligațiile ce revin din Tratatul NATO.
 Uniunea Europeană, în colaborare cu Uniunea Europei
Occidentale, elaborează acorduri în vederea consolidării
cooperării dintre ele.
Fin.