Sunteți pe pagina 1din 23

REGIMUL JURIDIC AL

TERENURILOR
A efectuat: Stratan Iulian
A verificat: Sîli Irina
CUPRINS

• PĂMÂNTUL – OBIECT DE PROTECȚIE ȘI FOLOSIRE


• ADMINISTRAREA FONDULUI FUNCIAR
• DREPTUL DE BENEFICIERE ASUPRA TERENURILOR
• RĂSPUNDEREA JURIDICĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI FUNCIARE
• PRACTICĂ JUDICIARĂ
• CONCLUZII
• BIBLIOGRAFIE
PĂMÂNTUL – OBIECT DE PROTECȚIE ȘI FOLOSIRE

• Pământul ca parte componentă și indispensabilă a mediului înconjurător poate fi privit sub mai
multe aspecte. În sensul larg al cuvântului, pământul este un element al materiei cosmice, o
planetă separată a sistemului solar, globul pământesc, care nu este și nu poate fi declarat
proprietatea cuiva.
• Ca obiect al mediului natural, pământul are funcția ecologică; ca loc și condiție de viață a omului
are funcția socială; ca teritoriu al statului, limită spațială a unui stat, are funcție politică; ca obiect
de gospodărie are funcție economică.
FUNCȚIILE PĂMÂNTULUI

Ecologică Suport și mediu de viață Economică


Principalul depozitant ai
Asigurarea relației substanței vii a uscatului și a
Premisă pentru toate
reciproce dintre energiei potențiale biotice captate procesele de muncă
prin fotosinteză, precum și a
elementele mediului celor mai importante elemente
și genurile de
natural: aer-apă- ale vieții ( carbon, azot, calciu, activitate economică.
fosfor, potasiu, sulf,etc)
subsol
CONTINUARE

• Întru realizarea sarcinilor puse în fața legislației funciare, toate terenurile care formează teritoriul
RM sunt divizate, după destinație, în mai multe categorii care formează în cumul fondul funciar
al țării.
• Fondul funciar al RM este constituit din totalitatea terenurilor aflate în limitele hotarelor țării și
sunt clasificate în funcție de destinație, regim juridic, amplasament, etc.
• Reglementarea juridică a fondului funciar o găsim în Codul funciar, unde în art.2 alin.(2), expune
categoriile de terenuri.
CATEGORII DE TERENURI

• Cu destinație agricolă;
• Din intravilanul localităților;
• Destinate industriei, transporturilor, telecomunicațiilor;
• Cu unele destinații speciale;
• Destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sănătății, activității recreative. Există terenuri de valoare istorico-culturală,
terenuri ale zonelor suburbane și ale zonelor verzi;
• Ale fondului silvic;
• Ale fondului apelor;
• Ale fondului de rezervă.
CARACTERISTICILE TERENULUI

• Terenurile constituie un produs al naturii, nefiind deci, rezultatul muncii umane;


• Terenurile sunt nemișcătoare, imobile atât în calitate de obiect al muncii, cât și în calitate de mijloc de producție,
acesta fiind o caracteristică obiectivă, esențială;
• Terenurile sunt limitate ca suprafață în sensul dimensiunilor lor naturale;
• Terenurile nu pot fi substituite cu alte mijloace de producție, poate fi modificată doar fertilitatea lor;
• Terenul nu apare ca mijloc de producție, ci doar se acționează asupra lui cu alte mijloace de producție;
• Prin natura lor, permit investiții suplimentare pe aceeași suprafață, devenind capabil să asigure folosirea
rațională a investițiilor succesive;
• Terenurile se caracterizează prin faptul că sunt deosebit de variate, în funcție de spațiu și timp.
ADMINISTRAREA FONDULUI FUNCIAR

• Statul este abilitat să stabiliească cadrul legislativ al activității de protecție a terenurilor, să


organizeze și să țină la evidență aceste terenuri pe categorii de folosință.
• Formele și metodele de administrare sunt foarte variate și le găsim în normele juridice, care
formează unul dintre cele mai importante instrumente ale regimului juridic al terenurilor.
• Reglementarea de către stat a raporturilor funciare presupune acordarea deplinei libertăți tuturor
subiectelor raporturilor de folosință funciară, neadmiterea amestecului în activitatea
gospodărească a acestora. Astfel, amestecul din partea organelor și organizațiilor de stat,
economice și de altă natură în activitatea deținătorilor de terenuri este interzis, cu excepția
cazurilor în care ultimii încalcă legislația.
ADMINISTRAREA TERENURILOR

Generală Ramurală
• Realizată de către organele de • Se realizează prin intermediul
competență generală și specială și se ministerelor și departamentelor, fiind
extinde asupra tuturor terenurilor, bazată pe principiul subordonării
indiferent de tipul de proprietate și întreprinderilor acelor organizații care
forma de gospodărie. au în posesie terenuri.
ORGANELE ADMINISTRĂRII TERENURILOR

Organe de competență generală Organe de competență specială


 Parlamentul Republicii Moldova;  Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale;
 Guvernul Republicii Moldova;  Ministerul Agriculturii și Industriei
 Autoritățile administrării publice locale Alimentare;
 Agenția Relații Funciare și Cadastru;
 Agenția pentru Sivicultură „Moldsilva”;
 Agenția „Apele Moldovei”.
FUNCȚIILE DE ADMINISTRARE

Funcția de evidență Funcția de atribuire și Funcția de asigurare a


funciară redistribuire folosirii raționale
1) Evidență funciară ecologică – 1) Efectuarea lucrărilor de amenajare a 1) Aplicarea măsurilor fiscale de
efectuarea monitoringului funciar. teritoriului; influență;

2) Evidența funciară economică - ținerea 2) Retragerea loturilor de teren, folosite 2) Aplicarea măsurilor de stimulare
Cadastrului funciar. cu încălcarea legislației; economică;

3) Retragerea forțată a terenurilor pentru 3) Aplicarea măsurilor de răspundere


necesitățile statului și societății; juridică;

4) Separarea unor noi loturi de teren, cu 4) Realizarea de către toți deținătorii de


atribuirea lor ulterioară unor noi teren a măsurilor de organizare a
deținători. teritoriului.
FUNCȚIA DE CONTROL

• Controlul de stat asupra folosirii și protecției terenurilor reprezintă o activitate a organelor competente
în vederea asigurării respectării legislației funciare de către toți deținătorii de teren și servește drept
garanție de realizare a normelor juridice funciare și a legalității raporturilor juridice junciare.
• Controlul de stat în acest domeniu este exercitat de către Guvern, autoritățile administrației publice
locale, precum și de către Inspectoratul Ecologic de Stat, alte ministere și departamente.
• Direcțiile acestei funcții sunt:
1) Organizarea inspectărilor, expertielor și altor acțiuni în scopul depistării contravențiilor funciare;
2) Întreprinderes măsurilor de prevenire și reprimare a încălcîrilor legislației funciare.
DREPTUL DE BENEFICIERE ASUPRA
TERENURILOR

REGLEMENTARE OBIECT SUBIECT


 Codul funciar Terenurile grupate în Persoanele fizice,
 Codul civil cele 7 categorii ce juridice, autohtone,
precum și persoanele
 Regulamentul cu formează Fondul
fizice și juridice străine.
privire la atribuirea funciar.
terenurilor
DREPTUL DE BENEFICIERE ASUPRA
TERENURILOR

Drepturile Obligațiile
beneficiarilor beneficiarilor
 Să folosească terenurile potrivit condițiilor de  Să folosească terenurile conform destinației lor;
atribuire;
 Să respecte condițiile de exploatare aterenurilor,
 Să fie proprietarii producției obținute; structura asolamentelor, să nu admită folosirea
abuzivă a îngrășămintelor chimice și a
 Să folosească în modul stabilit de lege
preparatelor de fitosanitărie;
zăcămintele, pădurile, apele și alte bogății ale
pământului;  Să achite la timp impozitul funciar;

 Să primească, în caz de stingere a dreptului de  Să respecte drepturile altor deținători de terenuri;


posesiune sau beneficiere, compensarea
 Să respecte proiectul de organizare a teritoriului.
cheltuielilor legate de ameliorarea terenului.
TEMEIURILE DE APARIȚIE ȘI STINGERE A
DREPTULUI DE BENEFICIERE

Apariția Stingerea
 Decizia autorității publice centrale sau  Renunțarea benevolă a deținătorului la teren;
locale de atribuire în folosință – pentru  Înstrăinarea terenului de către proprietar;
terenurile proprietate publică ale
statului sau autorității publice locale;  Retragerea terenului pentru nevoile statului;

 Contractul de arendă sau chirie;  Decesul beneficiarului;

 Contractul de concesiune;  Expirarea termenului pentru care a fost dat în folosință;

 Hotărârea administrației întreprinderii  Nerespectarea condițiilor contractului de arendă;


– pentru loturile auxiliare de serviciu.  Etc.
RĂSPUNDEREA JURIDICĂ PENTRU
ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI FUNCIARE
• Unicul temei juridic pentru tragerea la răspundere și aplicarea măsurilor de constrângere constituie contravenția funciară, care
reprezintă în sine „fapta ilicită, acțiunea sau inacțiunea, comisă cu vinocăție, care atentează la ordinea de drept funciară, la drepturile
și interesele legitime ale deținătorilor de teren, în urma căreia sunt cauzate anumite prejudicii”.
• Contravenții funciare constituie:
1) Tăinuirea informației despre fondul funciar disponibil ( art.92 CC);
2) Degradarea terenurilor, falsificarea informației despre starea și folosirea lor ( art.115 CC);
3) Abaterea neautorizată de la proiectele de organizare a teritoriului sau de folosință a terenului ( art.116 CC);
4) Neîndeplinirea obligației de a aduce terenurile într-o stare care să asigure folosirea lor conform destinației (art.117 CC);
5) Necultivarea terenurilor, neefectuarea măsurilor obligatorii de ameliorare a acestora, de protecție a solului contra eroziunii
provocate de vânt și de apă, de prevenire a altor procese care deteriorează starea solului (art.118 CC);
6) Decopertarea și distrugerea neautorizată a litierei, a păturii vii și a stratului superior de sol fertil ( art.120 CC).
CONTINUARE

• Conform art.97 din Codul funciar, pagubele pricinuite deținătorilor de teren trebuie reparate
integral, inclusiv și venitul ratat. Constatăm că pagubele pot fi cauzate pe mai multe căi: retragerea
sau ocuparea temporară a terenurilor,; limitarea drepturilor deținătorilor; înrăutățirea calității
terenurilor, etc.
• Recuperarea pagubelor o fac întreprinderile, instituțiile și organizațiile cărora li s-au repartizat
terenuri retrase, precum și persoanele fizice și juridice a căror activitate duce la limitarea drepturilor
deținătorilor, la înrăutățirea calității terenurilor ori la folosirea lor în alte scopuri, la scăderea
producției agricole și la înrăutățirea calității ei. Pagubele sunt restituite prin reabilitarea terenurilor
afectate și aducerea lor în stare pentru a fi folosite conform destinației sau în formă bănească.
RĂSPUNDEREA SPECIALĂ

• Deși este o chestiune discutabilă, mă voi referi pe scurt și la o „răspundere specială” în domeniu.
• Î art.2 din Codul funciar este stabilită obligația deținătorilor de terenuri de a asigura cultivarea acestora
și protecția calității solului.
• Articolele 24 și 25 din Codul funciar prevăd că, în cazurile în care proprietarul, posesorul său
beneficiarul terenului, fără motive întemeiate, nu-l cultivă sau nu ia măsuri pentru protecția și
ameliorarea solului, orgaul autorității publice locale va dispune aplicarea sancțiunilor contravenționale
și îl va soma în scris să-și respecte obligațiile. Dacă deținătorii de teren nu-și onorează obligațiile în
termenul stabilit, ei își pierd dreptul de proprietate, posesiune sau de folosință a terenului prin decizia
instanței judecătorești la cererea autorităților publice locale sau a proprietarului.
PRACTICĂ JUDICIARĂ
• Prin procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 002148 din 22.03.2019 întocmit de către agentul constatator din cadrul Inspecției
pentru Protecția Mediului Chișinău, s-a stabilit că, cet. *****, a admis abaterea neautorizată de la proiectele de organizare a teritoriului
sau de folosință a terenului, ocuparea nelegitimă a terenurilor, îngădirea lor, și anume prin faptul că, a ocupat ilegal un lot de pămînt din
str. Lămîiței, mun. Chișinău cu suprafața de circa 0,1145 ha, teren proprietate municipală, care este îngrădit abuziv cu un gard fin piatră,
edificat neautorizat, ignorînd prevederile art. 20, 21 Cod funciar, acțiunile sale fiind calificate în baza art. 116 alin. (2) Cod
contravențional cu aplicarea unei amenzi în mărime de 12 unități convenționale. La data de 05 aprilie 2019, ***** a contestat procesul-
verbal cu privire la contravenție nr. 002148 din 22.03.2019 și decizia de sancționare, invocînd că, este proprietarul bunului imobil situat
pe adresa: mun. Chișinău. str. Mărțișor 8 (nr. cadastrale:0100215561 și 0100215312) care se află în imediata apropiere a terenului cu nr.
cadastral 0100215747 (teren al municipiului Chișinău, a cărui parte se enunță că a fost ocupat prin îngrădire). Susține că, nu a îngrădit
terenul (parte a terenului cu nr cadastral 0100215747) în scopul de ocupare, iar presupusa îngrădire enunțată de agentul constatator, de
facto constituie un peretele de sprijin împortiva alunecărilor de teren, a cărui continuitate este pe terenul cu nr cadastral 0100215747
situat pe adresa: municipiul Chișinău. str. Lămâiței, amplasat în scopul protejării casei de locuit individuale ce îi aparține cu drept de
proprietate, în scopul asigurării securității locuitorilor din acea zonă, și cel al protejării/conservării naturei. Intru susținerea legalității
amplasării peretele de sprijin împortiva alunecărilor de teren s-au prezentat un șir de acte. Consideră că, s-a respectat cadrul legal
Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție nr. 163 din 09.07.2010 pentru ampasarea peretelui de spijin, fapt ce denotă
că acțiunile de amplasare a peretelui de sprijin, nu întrunește elementele contravenției și anume: nu întrunește caracterul ilicit, deoarece
peretele de sprijin împotriva alunecării a fost amplasat cu acordul proprietarului terenului și cu respectarea cadrului legal de amplasare
a acestuia, nu întrunește gradul de pericol, și nici un caracter prejudiciabil.
PRACTICĂ JUDICIARĂ

• Prin procesul-verbal cu privire la contravenţie seria/nr.MAI04 648077 din 20.04.2019 şi decizia


agentului constatator din cadrul Inspectoratului de poliție Strășeni, Valentin Raileanu din 20
aprilie 2019, cet. Lungu Victoria Sergiu a fost recunoscută vinovată de comiterea contravenţiei
prevăzute de art. 115 alin.(3) Cod contravențional - arderea în câmp deschis a resturilor vegetale
de orice provenienţă.
PRACTICĂ JUDICIARĂ

• La 21.05.2014 în privința SC,,Dolna Vin”SRL, a fost încheiat procesul verbal cu privire la


contravenție pe faptul comiterii de către contravenient a contravenției prevăzute de art. art. 120,
156 alin.(1) din Cod Contravențional, adică Decopertarea și distrugerea neautorizată a litierei, a
păturii viiși a stratuluisuperior de solfertilspre a le folosi în alte scopuri decât cele silvice și
neîndeplinirea prevederilor legislației privind expertiza ecologică de stat și evaluarea impactului
asupra mediuluisau a cerințelor incluse în concluziile expertizei ecologice de stat și evaluarea
impactului asupra mediului, finanțarea sau executarea proiectelor și programelor care nu au
trecut expertiza ecologică de stat și evaluarea impactului asupra mediului.
CONCLUZII

• Pământul este elementul principal al biosferei, se află într-o strânsă și permanentă legătură cu alte părți
componente ale mediului: ape, păduri, regnul animal, subsol. Fără a folosi pământl, practic este imposibil de
a exploata alte resurse naturale. Această legătură reciprocă dă naștere necesității de a folosi toate resursele
naturale în complex, de aceea, atitudinea față de pământ, lipsită de spirit gospodăresc, poate cauza daune
mediului în general și poate duce nu numai la deteriorarea solului, la erodarea sau salinizarea lui, ci și la
deteriorarea condițiilor de exploatare a altor resurse naturale. Prin urmare, normele legislației privind
folosirea rațională și complexă a terenurilor fac să crească eficacitatea altor norme – acvatice, silvice. Pe de
altă parte, normele juridice funciare sunt elaborate în conformitate cu cerințele ecologice existente, are loc
ecologizarea lor, fapt ce se manifestă începând chiar de la planificarea și pronosticarea folosirii terenurilor,
organizarea teritoriului, atribuirea și retragerea terenurilor în procesul efectuării controlului de stat privind
folosirea și protecția terenurilor, etc.
BIBLIOGRAFIE

• Codul funciar nr.828 din 25.12.1991;


• Regulamentul cu privire la atribuirea terenurilor , aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 03.05.1996
• Dreptul funciar: Manual pentru Facultatea de Drept. Grup de autori. Chișinău, Cartier, 2001
• Pavel Zamfir și Vera Macinskaia, Dreptul Mediului. Suporturi de curs., Chișinău, 2009
• https://jst.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/3d492cd6-8423-e411-8956-005056a5fb1a
• https://jst.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/f97d3cd9-41d2-4160-853f-88bacf17c5da
• https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/a361a9dc-9e66-4bc5-8ec8-ef170976d215