Sunteți pe pagina 1din 40

„Utilizarea instrumentelor digitale în

procesul educațional”

Bulhac Ludmila ,
profesor de fizică,
IPLT „Liviu deleanu”
Motto:
Dacă un copil nu poate
învăţa în modul în care îi
predăm, trebuie să îi predăm
în modul în care el poate
învăţa…
Ignacio Estrada
Evaluarea rezultatelor şcolare
reprezintă o activitate complexă
care măsoară eficacitatea şi
eficienţa procesului de instruire,
oferă informaţii privind
rezultatele şcolare ale elevilor.
• Evaluarea reprezintă, alături de
predare şi învăţare, o componentă
operaţională fundamentală a
procesului de învăţământ. Ea
constituie elementul reglator şi
autoreglator, de conexiune inversă,
prin sistemul de învăţământ privit ca
sistem cibernetic.
Rolul fundamental al evaluării constă în
asigurarea unui feed-back permanent și
corespunzător, necesar atât actorilor
procesului educațional, cât și factorilor de
decizie. În procesul educațional integrat
predare- învățare-evaluare componenta
evaluare ocupă un loc nodal, de importanță
supremă, atât psihopedagogică, profesională,
cât și socială.
Din perspectiva corelaţiilor sistemice
dintre predare-învăţare-evaluare,
evaluarea ne informează despre eficienţa
strategiilor şi metodelor, de predare-
învăţare dar în acelaşi timp asupra
corectitudinii stabilirii obiectivelor
operaţionale şi a măsurii în care acestea
se regăsesc în rezultatele şcolare.
• Se realizează
la începutul • Se realizează în

Evaluarea formativă

Evaluarea sumativă
Evaluarea inițială
anului de cadrul oricărei • Se realizează la
studiu;la activități finele unei
începutul educaționale; perioade
semestrului;la • Evaluarea determinate
începutul unui formativă ( temă, curs,
capitol. dezvoltă semestru,an);
• Stabilirea unui conștiința • Exercită o
diagnostic, procesului funcție de
contribuie la formării și are o bilanț.
depistarea funcție de feed-
eventualelor back.
lacune.
Investigația

Proiectul Probe orale,


scrise,
practice

Metode de
evaluare

Portofoliul Testarea

Jocuri
didactice
Cerinţe în formularea obiectivelor de evaluare:
1. Obiectivul trebuie să fie formulat foarte clar, reflectând ce anume urmează să efectueze
elevul. Pentru aceasta poate fi aplicată taxonomia lui Bloom cu cele 6 nivele ierarhice,
exprimate printr-un şir de verbe:
a) cunoaştere: ( să) definească, descrie, reproducă, enumere, recunoască, etc.;
b) Înţelegere: ( să) identifice, diferenţieze, ilustreze, interpreteze etc.;
c) Aplicare: ( să) calculeze, demonstreze, utilizeze, aplice, selecteze, clasifice, etc.;
d) Analiză: (să) compare, deducă, analizeze, distingă, etc.;
e) Sinteză: (să) compună, creeze, elaboreze, proiecteze, formuleze, producă,
planifice, sintetizeze etc.;
f) Evaluare: (să) aprecieze, facă concluzii, explice, argumenteze, decidă, compare
etc
Cerinţe în formularea obiectivelor de evaluare:
2. Obiectivul de evaluare trebuie să reflecte condiţiile concrete de realizare
a acţiunilor, a comportamentelor sau de atingere a performanţelor
proiectate.

3. Obiectivul de evaluare trebuie să indice concret nivelul cantitativ sau


calitativ al comportamentului elevului în domeniul cunoştinţelor,
deprinderilor şi capacităţilor formate.
Cu ce?
Ce voi face?

m
fa

vo
i
voi
Cît liza?
rea
La aplicarea evaluării sumative cadrele didactice sunt responsabile de elaborarea
instrumentelor de evaluare:
 matricea de specificație (pentru evaluările în baza testelor docimologice, ex.
teze semestriale);
 conținutul probei de evaluare;
 baremul de corectare;
 schema de convertire a punctajului în note.

Fiecare evaluare sumativă va fi urmată în mod obligatoriu de analiza probei de


evaluare, care va include activități postevaluative diferențiate. Analiza probei de
evaluare se va realiza ca parte componentă a primei lecții din următoarea unitate
de învățare. În cazul unor situații specifice, profesorul poate decide să acorde o
lecție întreagă din contul orelor la discreția cadrului didactic și va fixa acest
lucru în proiectul său de lungă durată. 
MANAGEMENTUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA DISTANŢĂ
ÎN CONDIŢII DE CARANTINĂ
• Organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional în condiţii de
carantină la Disciplinele școlare se va baza pe utilizarea mijloacelor
instruirii asistate de calculator şi metodelor de instruire la distanţă,
cadrele didactice asigurând respectarea cerinţelor privind protecţia
datelor cu caracter personal, siguranţa în mediul online şi protecţia
sănătăţii în timpul lucrului cu echipamente digitale.
• Interacţiunea cu elevii poate fi realizată în mod sincron sau asincron
• Intervenţiile sincron nu depăşesc o durată de 15 minute
Cele mai utile adrese:
 Pagina WEB a MECC: mecc.gov.md; link: EDUCAŢIE /
Învatamint general / Acte normative / Ordine ș. a.
 https://educatieonline.md; Modele de lecții.
 Platforme de întâlniri online (de exemplu, Google Meet,
Microsoft Teams) pentru ședințe și întâlniri la distanță.
 Rețelele sociale (de exemplu, Facebook)
 Aplicațiile de tip Voice over IP și Mesajerie instantanee (de
exemplu, Skype, Viber) pentru discuții și partajare de resurse.
 www.red.prodidactica.md/resurse-red/red-nationale/ (resurse
educaționale deschise pe discipline școlare, inclusiv la matematică
Evaluarea online
Prin platformele și aplicațiile disponibile
online, drumul este larg deschis pentru diverse
tehnologii utile în predare și evaluare, dar ceea
ce trebuie să vină întâi este modul în care
tehnologia va îmbunătăți pedagogia folosită.
Deci, pedagogia mai întâi; apoi tehnologia!
Platforme și instrumente de evaluare

Google Classroom: aici puteți discuta cu elevii –


Meet video chat e inclus gratuit ; pot fi corectate
temele și poate fi oferit feedback direct fiecărui elev,
se poate crea o bancă de comentarii pentru feedback
mai facil pe baza celor mai frecvente comentarii pe
care le oferiți elevilor etc.
Platforma de învățare și evaluare la distanță: Google Classroom

Google Classroom - instrument gratuit de evaluare a


elevilor. Este foarte ușor să creezi un test sau să atașezi
un fișieir word cu testul pregătit din timp!
https://www.youtube.com/watch?
v=tWbShLT8gFQ&ab_channel=VadimRepe%C8%99co
Quizizz este o aplicație de evaluare a cunoștințelor ce presupune prezența
unor avatare amuzante, tabele, teme, muzică, meme-uri. Aplicația poate fi
accesată de pe telefon, laptop, tabletă sau computer.
Pentru accesare folosim adresa quizizz.com care ne va conduce la interfața
aplicației. În partea stângă găsim meniul care prezintă următoarele
facilități:
• crearea unui test;
• căutarea unor teste create anterior;
• vizualizarea rapoartelor;
• conține colecții cu testele create sau salvate de la alți colegi;
• conține clase create sau importate de pe Classroom;
• conține domenii (pentru profesorii care predau mai multe discipline sau
care predau la mai multe clase).
Pentru a crea un test, se va selecta butonul „Create” din partea stângă a
meniului apoi puteți alege să importați întrebările sau să creați singuri
întrebările. Pentru aceasta veți selecta „New question” și vor apărea tipurile de
întrebări pe care le putem folosi, astfel:
1. Multiple choice (alegere multiplă) – deși se pot oferi mai multe variante,
elevul trebuie să aleagă un singur răspuns;
2. Checkbox (casetă de bifat) – presupune crearea unei grile cu mai multe
răspunsuri corecte;
3. Fill-in-the-Blank (completează) – elevul trebuie să completeze enunțul
lacunar, având variantă de verificare;
4. Poll (sondaj)
5. Open-Ended (răspuns deschis) – elevul nu poate verifica dacă răspunsul
oferit este cel corect.
• LearningApps este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru,
activități interactive, teste etc. Se accesează adresa learningapps.org și se
crează cont. Aplicația ne permite să setăm limba română. În partea de sus a
aplicației avem următoarele opțiuni:
• Bara de căutare
• Răsfoiește exerciții – se pot căuta exerciții selectate pe discipline
• Alcătuiește exerciții – vă ajută să creați fișe de lucru
• Clasele mele – puteți indica grupurile cu care lucrați
• Exercițiile mele – aici găsiți ceea ce ați creat
• Pentru a crea aplicații noi, vom accesa „Alcătuiește exerciții”, apoi o să
alegem tipul care se potrivește conținutului dorit de noi.
Edulastic
este o platformă de crearea evaluărilor
formative și sumative personalizată pentru
elevii începând cu vârsta preșcolară până
la clasa 12, pentru profesori și instituții de
învățământ
https://app.edulastic.com/author/tests/verid/5fd298219088290006ee9
d31
Concluzie:
• Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care
oamenii îl vor folosi. De aceea, vă încurajăm să explorați și
permiteți si elevilor să facă același lucru.
• În contextele online, implicarea este absolut esențială și
aceste instrumente trebuie să creeze o interacțiune umană
mai profundă și mai semnificativă.
• Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității
educaționale, iar creativitatea pe care tehnologia îți permite
să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse
colțuri ale lumii vorbesc în mod constant într-un sens
pozitiv.
Viața nu înseamnă să aștepți
ca să treacă furtunile, ci ca să
înveți să dansezi în ploaie.
Mulţumesc pentru atenţie!

S-ar putea să vă placă și