Sunteți pe pagina 1din 36

Riscul

un eveniment (sau complex de evenimente) incert, posibil i viitor, la care sunt expuse bunurile, patrimoniul, via a, s n tatea sau integritatea fizic a unei persoane.

Categorii
riscuri normale sau comune, de care trebuie s se in seama la orice mod de transport riscuri speciale , fiind la rndul lor de dou feluri : 1. cele care in de diferitele moduri de transport 2. riscuri legate de natura m rfii

Riscuri comune
Riscurile legate de manipulare, depozitare i arimare , care reprezint pe plan mondial 43% din pagubele nregistrate de asigur tori. Pagubele produse de ap , adic mbibarea, umectarea , deteriorarea m rfii Contaminarea m rfurilor, Incendiile, explozia .a. sunt evenimente care se pot datora att m rfii ct i mijlocului de transport. Riscurile de r zboi, revolte, mi c ri populare sau cele datorate unor conflicte politice sau sociale ( ex. greve). Furtul , care reprezint cam 21% din pagube, fiind vorba de att de furturi importante ( de ex. prin deturnarea coletelor sau a containerelor) , ct i de furtul m runt ( de exemplu prin efrac ia ambalajului. Frauda ( act f cut cu rea voin sau prin n el ciune, care contravine legii i afecteaz interesele legitime ale unui ter ) poate privi documentele, executarea contractului de navlosire sau siguran a m rfii ( acte de piraterie).

Riscurile acoperite se refer n principiu la transportul principal , la manipulare , la pre- i post-transport. Riscurile excluse sunt , n principal, cele datorate culpei asiguratului sau beneficiarului, a unor gre eli f cute de c r u ( de exemplu, violarea blocadei, contrabanda), cele rezultnd din viciul m rfii, defec iunile de ambalare, consecin e ale unor factori naturali ( uscarea , evaporarea .a.), precum i prejudiciile financiare , comerciale sau indirecte care rezult din cele de mai sus.

Pierderea total

(total loss)

pierderea complet a bunului asigurat sau v t marea integrit ii fizico-chimice a acestuia, pana la situa ia de a nu mai face parte din genul de bunuri de care apar ine; altfel spus, este vorba de pierderea sau distrugerea total a m rfii .

Pierderea par ial (average)


Pierdere a unei p r i din nc rc tur sau nav n timpul transportului; orice pierdere care este mai redus dect pierderea total

Avaria particular (particular average)


n termenii asigur rilor interna ionale, avaria particular este o pierdere par ial asupra unui bun asigurat cauzat de un risc care a fost acoperit prin asigurare Practic ea se refer la paguba suferit de o anumit marf sub form de deterior ri sau pierderi de greutate sau de cantitate.

Avaria comun

(general average)

desemneaz pierderea rezultat n urma unei decizii con tiente a c pitanului de a sacrifica o parte din marf ( de exemplu, prin aruncarea acesteia peste bord u urnd vasul) pentru a salva nava dintr-o situa ie dificil (ex. inundarea vasului, naufragiu ) sau de a face cheltuieli excep ionale pentru a salva nc rc tura.

Asigurarea se bazeaz pe o rela ie contractual ntre posesorul bunului n calitate de asigurat i o companie de asigur ri n calitate de asigur tor prin care asiguratul transfer anumite riscuri asigur torului, pl tindu-i acestuia o sum de bani denumit prim de asigurare, urmnd ca n cazul producerii daunelor, asigur torul s l desp gubeasc pe asigurat conform condi iilor stabilite n contract.

R spunderea asiguratorului
y Este prev zut n contractul de asigurare; y Indemniza ia este calculat la valoarea asigurat a m rfii; y Indemniza ia este datorat n caz de producere a prejudiciului n func ie de riscurile asigurate (acoperite prin contractul de asigurare).

Principiile asigur rii


Pentru validitatea asigur rii este necesar s existe interesul asigurabil ( insurable interest), adic un avantaj /profit n leg tur cu anumite bunuri astfel nct pierderea sau deteriorarea acestora i-ar pricinui o pierdere financiar sau alt form de pagub

Principiile asigur rii


Un principiu de baz n materie este compensarea, ceea ce nseamn c , dup primirea desp gubirii, asiguratul trebuie s se afle ntr-o situa ie patrimonial echivalent cu cea avut nainte de producerea pagubei ( indemnity).

Principiile asigur rii


Un corolar al principiului compens rii / desp gubirii este principiul subrog rii : dup plata desp gubirii, asigur torul se subrog n toate drepturile proprietarului nc rc turii i se poate ntoarce cu ac iune mpotriva c r u ului sau unor ter i pentru recuperarea unor sume n m sura n care r spunderea pagubei este n sarcina transportatorului sau ter ilor.

Principiile asigur rii


Principiul maximei bune credin e (uberrima fides, Utmost Good Faith) const n datoria asiguratului de a-l informa pe asigur tor, f r ca acesta s ntrebe, n leg tur cu toate circumstan ele materiale privind riscul. Acest principiu ncepe din momentul negocierilor i se termin o dat cu ncheierea contractului.

Condi ia A.R. (All Risks)


Condi ia A.R. acoper toate riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor care provin din cauze externe , respectiv avaria comun , ca i toate avariile particulare, inclusiv dispari ia par ial sau total a m rfii prin furt, ca i pierderea total (nelivrarea) sau par ial (lips la livrare).

Condi ia W.A.( With Average sau With Particular Average)


nseamn acoperirea avariei ( average ) particulare ( particular) . Mai precis ea acoper daunele suferite direct de marf din pierderea total sau pierderea ori deteriorarea par ial a bunurilor asigurate, pierderi cauzate nemijlocit de riscurile m rii, specificate n poli a de asigurare; ca de exemplu: incendii, furtun , explozie, vrtej, e uare, r sturnare, coliziune, naufragiu, etc.

Condi ia F.P.A. ( Free of Particular Average)


ceea ce nseamn f r ( liber de) acoperirea avariei particulare. Este forma de asigurare cu gama cea mai redus , ea acoperind numai daunele rezultate din pierderea total , nu i pierderea par ial sau deterior rile. Este vorba practic de avaria comun .

Noile clauze ale Institutului ( 1982) Condi ia de asigurare "A" este condi ia cea mai cuprinz toare. Condi ia de asigurare "B". Condi ia de asigurare "C are o sfer de acoperire mai ngust dect condi ia 'B'

CONDI II DE ASIGURARE
1982
toate riscurile de pierdere sau deteriorare a bunurilor (avarie comun sau avarie particular ) Excep ii: riscuri de r zboi, grev ,viciile m rfii, ntrzieri * W.A. (WITH AVERAGE) avarie paricular : deterior ri/pierderi datorit unor evenimente majore sau unor situa ii care privesc exclusiv marfa respectiv . * FPA (FREE OF PARTICULAR AVERAGE) avarie comun (eventual, plus alte situa ii precizate n contract)

* A.R. (ALL RISKS)

* A toate riscurile de pierdere sau deteriorare, cu excep iile precizate. * B enumerare: 1. incendiu, explozie 2. e uare, scufundare, r sturnare (nav ) 3. r sturnare/deraiere (vagon,camion) 4. coliziune 5. cutremure, erup ie, tr znet 6. desc rcare n port derefugiu 7. sacrificiul n avaria comun 8. aruncarea m rfii peste bord 9. luarea de valuri 10. ap n mijlocul de transport 11. colet c zut/pierdut peste bord la nc rcare/desc rcare * C situa iile din B, mai pu in 5, 9, 10, 11.

RISCURI EXCLUSE
a) Pierderea, avaria, cheltuiala provocat de: vina asiguratului; pierdere uzual n greutate/volum, uzura normal ; ambalare/condi ionare necorespunz toare; viciul propriu al m rfii/natura voiajului; ntrziere; ratarea voiajului; insolvabilitatea/neexecutarea obliga iilor financiare de c tre armatori, navlositori; arme nucleare; contaminare radioactiv ; starea de navigabilitate a navei, inadecvarea navei/containerului (dac asiguratul este n cuno tin de cauz ).

b) R zboi c) Grev Pentru riscurile (a) nu exist acoperire printr-o asigurare suplimentar .

POLI A DE ASIGURARE CARGO

CON INUT asigurator (N/P) asigurat (N/P) andosare, dac se transmite prin gir enumerare/descriere riscuri acoperite valoarea asigurat locul pl ii desp gubirii prima

Poli a de asigurare
Cerin e-

s acopere toate riscurile precizate n acreditiv; s fie n form complet ; s fie n form transferabil s fie datat cel mai trziu n data emiterii documentului de nc rcare (ex. conosamentul) s fie exprimat n aceea i moned cu cea a acreditivului

Poli a cargo
Poli a specific sau pe c l torie: ( specific/ voyage policy) asigur un transport de marf pe un itinerariu determinat, poli a trebuind s fie subscris la fiecare expedi ie

Poli a cargo
Poli a deschis sau de abonament ( open policy sau blanket policy) este cea mai frecvent utilizat : se asigur m rfurile ntr-un anumit interval de timp, de obicei, un an (cu rennoire prin acordul p r ilor) indiferent de modul de transport, destina ie sau natura m rfii.

Poli a cargo
Poli a cu alimentare : se stabile te un plafon valoric, n limita c ruia se pot face mai multe transporturi pn la epuizarea sumei prev zute n poli .

ncheierea contractului de asigurare


Cererea de asigurare prin care se manifest voin a asiguratului de a ncheia contractul de asigurare. Completarea cererii de asigurare reprezint o declara ie referitoare la bunul, r spunderea sau persoana asigurat

ncheierea contractului de asigurare


Analiza cererii (declara iei) de asigurare: are loc evaluarea riscului de c tre asigur tor, opera iune numit subscriere (underwriting). Evaluarea se face pe baza analizei declara iei /cererii de asigurare, dar i prin constat ri sau analizarea unor mprejur ri n mod direct de c tre asigur tor sau de c tre prepu ii acestuia

ncheierea contractului de asigurare


y Obliga ia asigur torului de a ncheia contractul: asigur torul constat dac sunt ndeplinite condi iile legale i, n aceast situa ie, trebuie s accepte propunerea i s emit poli a sau contractul de asigurare;

ncheierea contractului de asigurare


y Momentul ncheierii contractului: contractul de asigurare se consider ncheiat odat cu plata primelor i emiterea documentului de asigurare. Contractul poate avea forma poli ei de asigurare (la asigur rile de persoane i de m rfuri) sau a certificatului de asigurare (la asigur rile de bunuri sau de r spundere civil ).

CON INUT
asigurator (N/P) asigurat (N/P) andosare, dac se transmite prin gir enumerare/descriere riscuri acoperite valoarea asigurat locul pl ii desp gubirii prima

Desp gubirea asiguratului


Mai nti, asiguratul trebuie s ia m suri pentru a valorifica dreptul de recurs mpotriva c r u ului i pentru a conserva bunurile i a evita agravarea pagubei El trebuie totodat s avizeze de ndat pe asigur tor sau pe agent n leg tur cu producerea riscului asigurat i cu paguba suferit .

Desp gubirea asiguratului


Apoi, asiguratul ntocme te dosarul de desp gubire, care include, n general: poli a de asigurare; documentul de transport; factura comercial ; procesul verbal de constatare a avariei sau raportul de expertiz , care atest faptul c marfa n-a fost predat la destinatar.

DOSARUL DE DESP GUBIRE


Documentul de transport n original; copiile nu sunt acceptate. Contractul (poli a) n original. Factura extern . Rezervele f cute pe bonul de livrare (precise, datate i confirmate, trimise ultimului c r u ). Documentul prin care se constat suma pagubei i se determin responsabilit ile p r ilor: o n transportul maritim, comisionarul de avarie constat paguba; o n transportul aerian i rutier, se face, n func ie de importan a pagubei, o expertiz amiabil sau judiciar ; o n transportul feroviar, un reprezentant al c ilor ferate ntocme te un proces verbal.

Desp gubirea asiguratului


Pe de alt parte, asigur torul analizeaz condi iile n care s-a produs paguba, verific piesele dosarului i pl te te desp gubirea (indemniza ia) n func ie de clauzele contractului de asigurare i de documentele probatoare furnizate de c tre asigurat. De regul , pentru investigarea condi iilor n care s-a produs paguba, asigur torul angajeaz o firm specializat , comisarul de avarie ( marine surveyor sau adjuster

Desp gubirea asiguratului


Apoi, n cazul n care se re ine r spunderea c r u ului sau expeditorului, asigur torul ac ioneaz n regres asupra acestora pentru a recupera o parte din indemniza ia vizat (cea reprezentnd responsabilitatea dovedit a ter ilor).

Desp gubirea asiguratului


n cazul avariei particulare ( pierdere

par ial sau total ) plata desp gubirii este de regul prompt , la avaria comun aceasta poate presupune mai multe luni .