Sunteți pe pagina 1din 36

8 noiembrie

Soborul Sfinilor Arghangheli Mihail i Gavriil


Slujba de hram la Mnstirea Stavropoleos
SFNTA LITURGHIE
Dac se face Liturghie arhiereasc se cnt:
Pe Stpnul, glas T

e St p nul i ar hi e re ul no os tru

Doamne l p ze e te n tru mu uli a ani St p

ne n tru mu uli a ani St p ne n tru mu u uli
'
a a ani St p ne. (de dou ori)

e St p nul i ar hi e re ul no os tru

Doamne l p ze e te n tru mu uli a ani St p

ne n tru mu uli a ani St p ne n tru mu u uli
'
a a ani St p ne e e e.
Diaconul: Binecuvinteaz, printe.
Preotul: Binecuvntat este mpria...
Diaconul: n pace Domnului s ne rugm.
Ectenia mare, glas T, tradiional la Biserica Stavropoleos

min.

oam ne mi lu ie e e te.

oam ne mi lu ie e e te.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
1
Strana I
]
oam ne mi lu ie e te.
]
oam ne mi lu ie e te.

oam ne mi lu u ie e e te.

oam ne mi lu u ie e e te.

oam ne mi lu u ie e e te.

oam ne mi lu ie e e te.
T T

rea Sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu

mi lu ie te ne pe noi.
'
i e Doam ne. Preotul: C ie se cuvine toat slava...
Antifonul nti T, dup Ieromonah Amfilohie Iordnescu

min.

la v Ta a t lui i Fi u u lui i i Sf ntu
'
lui Duh i a cu um i pu ru rea i n ve cii ve

e ci lor.A min.

i ne cu vin tea a a a a a z su fle te al meu pe

e Do om nul i toa te ce le din l u untru ul meu
]
nu me le cel sf nt a a al Lui bi ne cu vn ta a at
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana I
2

eti Doa a a a am ne. Diaconul: Iar i iar...


Ectenia mic, glas T, tradiional la Biserica Stavropoleos


oam ne mi lu ie e e te.

oam ne mi lu u ie e e te.
T T

rea Sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu

mi lu ie te ne pe noi.
'
i e Doam ne. Preotul: C a Ta este stpnirea...
Antifonul al doilea, glas leghetos T grabnic


min. la v Ta t lui i Fi u lui i

Sf n tu lui Duh.

i a cum i pu u ru rea i n ve cii ve ci lor.A min
'
nu le Ns cut Fi u le i Cu vn tul lui Dumne

zeu Ce la ce eti f r de moa a ar te i ai pri mit

pen tru mn tu i rea noa a as tr a Te n tru pa din
'
Sfn ta Ns c toa rea de Dumne zeu i pu ru rea Fe cioa raMa

ri i i a Ca re ne schim bat Te-ai n tru pat i rs tig
'
nin du Te Hris toa se Dumne ze e u le cu moar tea pe moar te
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
3
Strana II
Strana II
dup
tradiia
athonit

ai cl cat U nul fi ind din Sfn ta Tre i i i me m pre
T

u u n sl vit cu Ta tl i cu Du hul Sfnt mn tu ie te ne
T

pe no o o o o oi. Diaconul: Iar i iar...
Ectenia mic, glas leghetos T


oam ne mi lu ie e e te.

oam ne mi i lu ie te.
T T

rea Sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu

mi lu ie te ne pe noi.

i e Doa am ne. Preotul: C bun i iubitor de oameni...
Fericirile, glas T

min.
T

n tru m p r i a Ta po me ne te

ne pe noi Doam ne cnd vei ve ni n tru m p r i

a Ta.
T

e ri cii cei s raci cu du hul c a a ce lo

ra e es te m p r i a ce ru ri lor.
T T

e ri cii cei ce plng c a ce ia se vor mn
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana I
Strana I
i
Strana II
antifonic
Stihirile pe 4
din Cntarea 6
a Canonului 2
Irmos:
Curete-m
Mntuitorule..
.
4

g ia.
T T

e ri cii cei blnzi c a ce ia vor mo te ni

p m n tul.
T

e ri cii cei ce fl mn zesc i n se tea z
T

de drep ta te c a ce ia se vor s tu ra.
T T

e ri cii cei mi los tivi c a ce ia se vor

mi lu i.
T T

e ri cii cei cu rai cu i ni ma c

a ce ia vor ve dea pe Dum ne zeu.
T T

e ri cii f c to rii de pa ce c

a ce ia fi i ii lui Dum ne zeu se vor che ma.
T

e ri cii cei iz go nii pen tru drep ta te
T

c a + a ce lo ra e es te m p r i a ce ru ri

lor.
T

e ri cii vei fi cnd v vor o c r i v
T

vor pri go ni i min i ind vor gr i tot cu vn tul ru
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
5

m po tri va voa as tr.

pa ie lu mi n i foc sunt cei f r de tru u

puri din stri c ciu nea tru peas c min tea ri di cn du ne

cu bu ze de fo oc s-i cin stim n tru cn tri cu fri c pe cei

f r ma te ri e.
T T

u cu ra i v i v ve se lii c pla

ta voas tr mul t e es te n ce e ruri.

i fo rul pa ti mi lor po to li i-l Ar ha an gheli

i a li nai m pre u n cu a ce lea sfin i lor toa te smin

te li le cre di in ei mai ma ri lor vo ie vozi ai Tre i

mii cei ce sun tei n chi pul fo cu lui.

la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh
'
r han gheli ai lui Dum ne zeu c pe te ni i le

ce lor f r de tru u puri cu fo lo sin e le voas tre iz b

vi i ne de tot ne ca a zul Mi ha i le vo ie vo du

le i Ga vri i le mai ma rii ce te lor ne tru peti.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
6

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor. A min
'
e bu n vo ie Te-ai n tru pat din pn te ce le ce

lei ce nu ti e de br bat Ce la ce eti f r trup ca un

Dum ne zeu Hris toa a se i pur t tor de trup ca un omai fost al
T

C ru ia chi pul a se m n rii cre din cio ii l cins

ti i i im. Diaconul: nelepciune, drepi!
La Vohod, glas T, dup Veniamin Costachi

'[]
e ni i i ii s ne
] ] ]
n chi i i i i 'i i i i nm i i i

i i i i s c de e em la Hri i s to o o o o o o os
] '
n tu ie e e te ne Fi i i ul lui Du u um
'
ne e e e zeu Ce el ce eti mi nu na a at n tru u sfi
] ]
ini pe ce e ei ce-i cn tm A li lu u u u u u
'
i i i i a.
Sau astfel mai pe scurt


e ni ii s ne n chi nm i s c de e emla Hri is

to o os. Mn tu ie te ne pe no oi Fi i ul lui Dumne zeu

Ce el ce eti mi nu na a at n tru sfi i i ini pe no oi
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
7
Strana II

cei ce-i cn tm A li lu u i a.
Troparul Sfinilor Arhangheli, glas T


ai ma ri lor vo ie vozi ai o ti lor ce reti v ru gm

noi ne vred ni cii prin ru g ciu ni le voas tre s ne e a co pe

rii cu a co pe r mn tul a ri pi lor sla vei voas tre ne tru

peti p zin du ne pe noi cei ce c dem cu dea din sul i stri

gm iz b vi i i ne din ne voi ca ni te mai mari pes

te ce te le pu te ri lor de sus.
Troparul Sfntului Atanasie, glas T


tlp al Or to do xi ei ai fost prin dum ne ze ieti

n v turi n t rind Bi se ri ca I e rar he A

ta na si e c pe Fi ul de o fi in cu Ta a tl mr

tu ri sin du-L l-ai n frun tat pe A ri e P rin te cu vi oa

se roa g pe Hris tos Dum ne zeu s mn tu ia as c su

u fle te le noa a a as tre.
Troparul Sfntului Haralambie, glas T


r ta tu te-ai n e lep te Ha ra la am bi e

ca un stlp ne mi cat Bi se ri cii lui Hris tos i sfe nic lu
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana I
i
Strana II
antifonic
8

mii pu ru rea lu mi nos str lu ci i t-ai n lu me prin mu

ce ni ci e n e lep te i ai ri si pit n tu ne ca rea

i do li lor. Drept a ce ea roa g te lui Hris to os cu n

drz nea l ca s ne mn tu u i im.
Condacul Sfntului Atanasie, glas T

Podobie: Prin curgerile sngelui...


]
n v tu u u u ri i le drep tei cre din e s

dind spi nii re lei cre din e t ind ai n mul it s m n a

a cre din ei prin plo ua rea Du u hu lui cu u vi oa se. Pen
'
tru a ceas ta te l u d m A ta na a a si e.
Condacul Sfntului Haralambie, glas T

Podobie: Artatu-Te-ai astzi lumii...c ti gat Bi se e ri ca ca pe o co moa r

de e mu u ult pre prea cin sti it ca a pul tu sfin i te

mu ce ni ce p ti mi to o ru u u le pur t to
'
ru le de bi ru in Ha ra la ambi i e. Drept a ce
'
ea se i bu cu r sl vind pre Zi di to o o o rul.
Condacul Sfinilor Arhangheli, glas T

la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui


www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
9

Duh.
]
ai ma a a a ri i lor vo ie vozi ai lui Dumne zeu
]
slu ji to o rii dum ne ze ie tii sla a a a ve po v u

i to rii oa me ni lor i c pe te ni i le n ge ri
]
lor ce ea ce es te de fo los ce e rei no u i ma re mi i i i

l ca ni te mai mari vo ie vo ozi ai ce e lor
'
f r de tru u u puri.
Condacul Aprtoare Doamn, glas T

T

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve

ci lor. A min.

a p r toa re Doa amn pen tru bi ru i in
]
mul u mi i i re iz b vin du ne din ne vo oi a
]
du cem i i i e Ns c toa re de Dum ne zeu noi ro

bii ti; ci ca ce ea ce ai st p ni i re ne bi ru
] '
i i i t iz b ve te ne din toa a a te e ne vo i

le ca s stri gm i e: Bu cu r te, Mi rea s ne nun ti t.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana I
si II
mpreun
10
Dac se face Liturghie arhiereasc se cnt imediat dup Tropare:
ntru muli ani, glas T

'
n tru mu u uli a a ani St p ne e

e e.
Diaconul: Domnului s ne rugm!
T

oam ne mi lu ie te.
Preotul: C sfnt eti Dumnezeul nostru...
Diaconul: Doamne mntuiete...
Doamne mntuiete, glas T, tradiional

'
oam ne mn tu ie e e te pe ce ei bi ne cre din

cioi.
Diaconul: Doamne mntuiete...
'
oamne mn tu ie e e te pe ce ei bi ne cre din

cioi.
Diaconul: Doamne mntuiete...
Doamne mntuiete, glas T, de Nectarie Schimonahul

' ]
oam ne mn tu ie e e e e te pe ce ei bi i i

i i i ne e bi ne cre di in cio o 'o o o oi.
Diaconul: i ne auzi pe noi.
i ne auzi, glas T, de Nectarie Schimonahul

'
i ne a u u u u u u u u u u uzi pe e e
] '
e e e e e e e e i i i ne a uzi pe no o o o o o

o o o o oi.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
11
Strana I
recitativ,
pe tonul
diaconu-
lui sau la
cvinta
inferioar
Strana I
Strana II
Strana I
Strana II
Diaconul: i n vecii vecilor...
Sfinte Dumnezeule aghioritic, glas T, dup Kiriakos

Ioanidos Kaloghiros

min.

fin te Dumne ze u u u le Sfi i i i in te
]
ta a a a re Sfin te e f rde e moa a a ar te e mi
'
i lu ie e e te e e ne e e pe e e noi.

fin te Dumne ze u u u le Sfi i i i in te
]
ta a a a re Sfin te e f r de e moa a a ar te e mi
'
i lu ie e e te e e ne e e pe e e noi.

fin te Duumne ze e u u u le Sfi i

i i in te ta a a a re Sfin te e f r de e moa a a ar
] '
te e mi i lu ie e e te e e ne e e pe e e noi.
Dac se face Liturghie arhiereasc, strana I(diaconii) cnt:
Sfinte Dumnezeule pentru slujba cu arhiereu, glas T

dup Evghenie Humulescufin te Du u umne ze e e u u u le e...
Arhiereul: Doamne, Doamne,...
] '
fi i in te e e ta a a a re...
Arhiereul: Doamne, Doamne,...
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana I
Strana II
Strana I
Strana I
sau
Diaconii
Strana II
sau
Diaconii
12
] '
fi in te e e e f r de e e moa a a ar te e e

e...
Arhiereul: Doamne, Doamne,...
] '
i lu ie e e te e e ne e e pe e e noi.

fin te Duumne ze e u u u le Sfi i

i i in te ta a a a re Sfin te e f r de e moa a a ar
] '
te e mi i lu ie e e te e e ne e e pe e e noi.
]
la v Ta a t lu ui i i Fi i u u u lui
'
i Sf n tu u u lu u ui Duh.
]
i a cu um i i pu u ru u u rea i
]
n ve ci ii ve e e e ci lo o o or. A a a min.
]
fin te e f r de e moa a a ar te e mi i lu ie e e
'
te e e ne e e pe e e noi.
Diaconul: Puternic!
'
u u u u u u u u u u te e e er nic.

fi i i i i i i i i i i i i i i i i
]
i i i i i i i i i sfi i i i i i i i i
]]
i i sfin te Du u u um ne e ze u le e e e e
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
13
Strana I
sau
Diaconii
Strana II
sau
Diaconii
Strana I
Strana II
Strana I

e e e e e e e. Cratim n ritm ternar

o o o to o o o to o ro ro o o to o

to o i to o o te e e e te e e e ri
'
re e e ri ' ri re e re e em te e e e ri
'
re e ri re ru te e e e to o o o to o

o o to o to o o o o te e e e ri re e em

te ri re ri re e em.
-
fi i i in te e e Dum ne e ze e e e e e u

u u le e e e e e e e e e e e e e e.

fi i i i i i i i i i i i i i i i i
]
i i i i i i i i i sfi i i i i i i i i
]]
i i sfin te ta a a a a a a re e e e e e

e e e e e e e. Cratim n ritm ternar

o o o to o o o to o ro ro o o to o

to o i to o o te e e e te e e e ri
'
re e e ri ' ri re e re e em te e e e ri
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana II
14
'
re e ri re ru te e e e to o o o to o

o o to o to o o o o te e e e ri re e em

te ri re ri re e em.
-
fi i i in te e e ta a a a a a a a a a ta

a a re e e e e e e e e e e e e e e.

fi i i i 'i i i i i i i i i 'i i i
' ] ]
i i i i 'i i sfi i i i in te fr de
]
moa a a a a a a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a a. Cratim n ritm ternar


e e e e 'a a e e 'a a e e 'a a
'
e e e e 'a a e e 'a a 'a a e e te ri re e

re e re em te e e e te e e e te ri

re e ri ri i ri re em te e e e ri ri i ri re em te


e e e ri re ri re e re em.
' ]
i i i i i i c nd fr de moa a
]
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
15
Strana I
'
a a fr de moar te e e e e.

i lu ie e e e te e e e e e e e e
' ]
e e e e e e e e mi lu ie e e te e ne e

pe e no o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o oi.
' ]
i i i i i i c nd: Pu u u u u
' '
u u te e e er ni i i i i i i i 'i i i i i i i

i ic.
Diaconul: S lum aminte!
Preotul: Pace tuturor!
Citeul:
T

i du hu lui tu. Pro chi men gla sul al pa tru

lea. Cel ce faci pe n ge rii Ti du huri i pe slu

ji to rii Ti pa r de foc.
Prochimenul apostolului, glas leghetos T

'
el ce fa a aci pe e n ge e ri i ii Ti

du u u huri i pe slu ji to ri ii Ti pa a r

de e fo oc.
Citeul zice Stihul:
Stih:
T

i ne cu vin tea z su fle te al meu
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana II
Strana I
16
T

pe Do om nul Doamne Dum ne ze ul meu m ri i tu Te-a

a ai foa a ar te e.
'
el ce fa a aci pe e n ge e ri i ii Ti

du u u huri i pe slu ji to ri ii Ti pa a r

de e fo oc.
' '
el ce fa a aci pe e n ge rii T i du u

u u u u huri...
] '
i pe slu u ji i to o o o ri i i ii Ti
T

pa a a r de e e fo o o o o o o o o o

o oc.
Diaconul: nelepciune!
Citeul: Din Epistola ctre Evrei a Sfntului Apostol Pavel, citire:
Diaconul: S lum aminte!
Citeul:
Frailor, dac s-a adeverit cuvntul grit prin ngeri i orice clcare de
porunc i orice neascultare i-a primit dreapta rspltire, cum
vom scpa noi, dac vom fi nepstori la o astfel de mntuire care, lu-
nd nceput din propovduirea Domnului, ne-a fost adeverit de cei ce
au ascultat-o, pe cnd Dumnezeu ntrea mrturia lor, cu semne i cu
minuni i cu multe feluri de puteri i cu darurile Duhului Sfnt, mpr-
ite dup a Sa voin? Pentru c nu ngerilor a supus Dumnezeu lumea
viitoare, despre care vorbim. Iar oarecine a mrturisit undeva, zicnd:
Ce este omul, c-l pomeneti, sau fiul omului, c-l cercetezi? L-ai mic-
orat cu puin fa de ngeri, cu slav i cu cinste l-ai ncununat i l-ai
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
17
Strana II
Strana I
Strana II
pus peste lucrurile minilor Tale. Toate le-ai supus sub picioarele lui. Dar
prin aceea c a supus lui toate, nelegem c nimic n-a lsat nesupus. A-
cum ns nc nu vedem cum c toate i-au fost supuse. Iar mai micorat
cu puin fa de ngeri vedem pe Iisus, ncununat cu slav i cu cinste,
din pricina morii pe care a suferit-o, astfel c prin harul lui Dumnezeu,
El a gustat moartea pentru fiecare om. Cci, ducnd pe muli fii la m-
rire, I se cdea Aceluia, pentru Care sunt toate i prin Care sunt toate,
s desvreasc prin suferin pe nceptorul mntuirii lor.
Preotul: Pace ie, cititorule! Citeul:
T

i du hu lui tu.
Aliluia dup Apostol, glas T

' '
li lu u u u u i a, A li lu i a, A
] '
li lu u u u i i i a.
Citeul zice primul Stih:
Stih:
T T

u dai pe Dom nul din ce ruri l

u da i-Ln tru ce le e na al te.
' '
li lu u u u u i a, A li lu u i i i
] '
a, A li lu u u u i i i a.
Citeul zice al doilea stih:
Stih:
T T

u da i-L toi n ge e ri ii Lui.
' ' '
li lu u u u u i a, A li lu u u u
T
'
u u i i i i a, A li lu u i i a a a.
Diaconul: Binecuvinteaz, printe, pe binevestitorul Sfntului...
Preotul: Dumnezeu, pentru rugciunile Sfntului...
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana I
Strana II
Strana I
18
Diaconul: nelepciune, drepi, s ascultm Sfnta Evanghelie!
Preotul: Pace tuturor!
T

i du hu lui tu.
Diaconul: Din Sfnta Evanghelie...
T

la v i e, Doam ne, sla v i e!
Preotul: S lum aminte.
Diaconul citete Sfnta Evanghelie. La sfritul ei preotul zice ctre
diacon: Pace ie, celui ce ai binevestit.
Slav ie Doamne, glas T, de Ierotei ieromonahul

'
la v i i e e Doa a a a a am ne sla a v

i i i i i i i i i e.
Dac se face Liturghie arhiereasc se cnt imediat dup Evanghelie:
ntru muli ani, glas T

'
n tru mu u uli a a ani St p ne e e e.
Diaconul: S zicem toi...
Ectenia ntreit, glas T


oam ne mi lu ie e e te.

oam ne mi lu u ie e e te.
T

oam ne mi lu ie te, Doam ne mi lu ie te
T

Doam ne mi lu ie e e te.
T

oam ne mi lu ie te, Doam ne mi lu ie te
T

Doam ne mi lu ie e e te.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
19
Strana I
recitativ
pe tonul
preotului
Strana II
recitativ
pe tonul
diaconului
Strana I
Strana I
T

oam ne mi lu ie te, Doam ne mi lu ie te
T
]
Doam ne mi lu ie e te.
T

oam ne mi lu ie te, Doam ne mi lu ie te
T
] pentru cei adormii
Doam ne mi lu ie e te.
T

oam ne mi lu ie te, Doam ne mi lu ie te
T

Doam ne mi lu ie e te.
T

oam ne mi lu ie te, Doam ne mi lu ie te
T

Doam ne mi lu u ie e e te.
T

oam ne mi lu ie te, Doam ne mi lu ie te
T

Doam ne mi lu u ie e e te.
T

oam ne mi lu ie te, Doam ne mi lu ie te
T

Doam ne mi lu u ie e e te.
Dac se mai adaug cereri, se iau rspunsurile de la capt.
Preotul: C milostiv...

min.
Diaconul: Miluiete-ne, Dumnezeule...
Ectenia ntreit pentru adormii, glas T


oam ne mi lu ie te, Doam ne mi lu ie te e, Doam ne mi lu

ie te.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana II
20

oam ne mi lu ie e e te,Doam ne mi lu ie e e
'
te Doamne mi lu ie e te.

Doamne e Doam ne mi lu ie te.
Diaconul: Domnului s ne rugm.
'
oam ne mi lu ie e te.
Preotul: Dumnezeul duhurilor... Diaconul: Domnului s ne rugm.
'
oam ne mi lu ie e te.
Preotul: C Tu eti nvierea...

min.
Diaconul: ntru fericit adormire...
Venic pomenire, glas T, de Ion Popescu Pasrea


e ni c po o me e ni i i re, ve ni c po o
'
me e ni i i re, ve e e e e e ni i c lor po o

o me ni re.

e ni c po me ni re, ve e ni c po me

ni i i re, ve ni c lor po me ni i i i re.

e ni c po me ni i re, ve ni c po me ni re,

ve ni c lor po me ni i re.
Diaconul: Rugai-v, cei chemai, Domnului.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
21
Strana II
Strana II
Strana I
Strana I
Ectenia pentru cei chemai, glas T

oam ne mi lu ie te.

oam ne mi lu ie te.

oam ne mi lu ie te.

oam ne mi lu ie te.

oam ne mi lu ie te.

oam ne mi lu ie te.

i e Doam ne.
Preotul: Ca i acetia...

min.
Diaconul: Ci suntei chemai ieii...
Ectenie, glas T


'
oa a a am ne mi lu u ie e e e e te.
Sau mai pe scurt:
T

oam ne mi lu ie te.
Diaconul: Apr, mntuiete...

oam ne mi i lu ie te.
Diaconul: nelepciune. Preotul: C ie se cuvine toat slava...

min.
Diaconul: Iar i iar...
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana II
Strana I
Strana I
Strana II
22
Ectenie, glas T


'
oa a am ne mi lu ie e e e e e te e e e.
Sau mai pe scurt:
T

oam ne mi lu ie te.
Diaconul: Apr, mntuiete...

oam ne mi i lu ie te.
Diaconul: nelepciune. Preotul: Ca sub stpnirea Ta...
Heruvic, glas T, de Petru Lambadarie Peloponisiul

min.
''
a ri i i pe e He e e e ru ca a a ri
'
pe He e ru vi i i i i i i i imi cu tai n n chi
' ' ]
i i i i i i i i i i i i pu u i i n

chi pu u i i i i i i i im i i i i i
' '
i i i i i i i i i i F

c toa a a a a a re e e
!
ei de e e vi a a a a ca a a a a a a a a
'
a de vi a a a Tre e e
'
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
]
i i i i i i i imi n tre i i i i i i i 'i i
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
23
Strana II
Strana I

i i i i i i i i i i i i it sf n t cn
'
ta a a re e e e e e e a du u u a a du u

u u u u u u ce em toa t gri i i i ja lu mea a
! '
ca a a a a a a a a a lu mea a as c
'
a cum s o o o le e e e e e e
' ] ]
e e e e e e p s o le e p d
'
m.
Vohodul... Diaconul: Pe voi pe toi...
Credincioii rspund la fiecare pomenire: Amin. ...
Preotul: i pe voi pe toi...

min.

a ce e e e e e ei ce e pre m p ra a a
'
a a a a a pe m p ra a a a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a 'a a a a a

a ca a a a a a a a a a a a a a a a
'
a pe e m p ra a tu u u u u u u u ul tu tu
'
ro o o o o o or vo i i im a-L pri i i i i i mi
!
i ne e e e e v ne e v zu u u u
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana II
24

u u u ut n co o on ju u rat de e ce e e te e e le
'
n ge e re e e e e e e e eti A li lu u u u
'
i i i a a a a a a a a a a a a a a a a

a a.
Dac se face Liturghie arhiereasc se cnt imediat:
ntru muli ani, glas T

'
n tru mu u uli a a ani St p ne e e e.
Diaconul: S plinim rugciunea noastr Domnului.
Ectenia cererilor, glas T, tradiional la Biserica

Stavropoleos

oam ne mi lu ie e e te. Doam ne.

oam ne mi lu ie e e te. Doa a am ne.
- -
oam ne mi lu ie e e te. Doa a am ne.

oam ne mi lu ie e e te. Doa a am ne.

oam ne mi lu ie e e te. Doa a am ne

oam ne mi lu u ie e te. Doamne.
T T

rea Sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu

mi lu ie te ne e pe noi.

i e Doa a am ne.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
25
Strana I
Preotul: Cu ndurrile Unuia-Nscut...

min. Preotul: Pace tuturor.


Rspunsurile mari, glas T, alctuite de diacon Cornel

Constantin Coman i completate de Virgil Ioan Nanui i du u hu u lui tu.
Preotul: S ne iubim unii pe alii...
'
e e Ta a a tl pe Fi i i ul i pe Sfn tu u u

ul Duh Tre e i i i i mea cea de o fi i i in

i ne des pr i i i i i t .
' ]
u bi i Te voi Doa a amne v r tu u u u tea
'
a a a a mea Dom nul e es te n t ri i rea mea
' '
i sc pa a rea a mea i i i Iz b vi to o o o
'
ru u u ul meu.
Diaconul: Uile, uile... Toi credincioii rostesc Crezul.
Diaconul: S stm bine...
] '
i la p cii je ert fa a la a a u
'
u u dei.
Preotul: Harul Domnului nostru Iisus Hristos...

i cu du u hul tu.
Preotul: Sus s avem inimile.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana II
Strana II
Strana I
Strana II
Strana I
26
'
a vem c tre Do o o omnul.
Preotul: S mulumim Domnului.

u vred ni ci e i cu dre e ep ta a a te es te

a ne n chi i na Ta t lui i Fi i u u lui i Sf n
'
tu u u lu u ui Duh Tre e i i i i mii ce lei de o fi
'
in i ne des pr i i i i te.
Preotul: Cntare de biruin...
]
f nt, Sfnt,Sf nt Domnuul Sa va a a ot plin e

ce e e e rul i p m n tul de sla a
'
va a a a Ta; O sa a na a a n tru ce e ei de e e

sus bi ne cu vn ta at e e es te Cel ce e vi i i i
' '
ne n tru nu me e le Do o om nu u u u lui. O sa

na a a a a n tru ce e ei de e e e su us.
Preotul: Luai, mncai...

a mi i i i i in.
Preotul: Bei dintru acesta toi...

a a min.
Preotul: Ale Tale dintru ale Tale...
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
27
Strana I
Strana II
Strana I
Strana II
Strana II
]'
e Ti i ne Te e l u u 'u u u u dm

pe Ti i i ne bi i i ne Te e e cu v n tm i
'
i i e e i mul u u mi im Doa a a 'a a a am ne i
'
ne ru g m i i i i e Dum ne ze e e u u lu ui
'
no o o o os tru u u u u u u u u u.
Preotul: Mai ales pentru Preasfnta...
Axion, glas T, alctuit de Nectarie Frimuu vi i ne se cu u u a de e v ra a

at s te fe ri cim pe ti i i ne Ns c toa a a
' ]
a a re de Du um ne e e zeu cea pu u ru rea fe e

ri ci i i i t i prea ne vi no va a a a

t i Mai ca Dum ne ze e e e e u u lui no o
'
o os tru.

e ea ce eti ma a ai cins ti i i i t
'
de c t He e ru vi i i i mii i mai sl

vi i i i t f r de a a se m na a a re
'
de c t Se e ra fi i i i i i mii ca
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
28
Strana II
28
Strana I
]
re f r stri i c ciu u u u ne pe Dumne zeu Cu v
'
n tul a a ai n s cut pe ti ne cea a cu a

de e e v ra a a a a at Ns c toa a re de
]
Du u u um ne e zeu te e e m ri i i i i

i i im.
Preotul: nti pomenete, Doamne, pe Prea Fericitul...
' ] '
e to o o oi i i i pe e e toa a a a te.
Preotul: i ne d nou...

min.
Preotul: i s fie milele marelui Dumnezeu...
T

i cu du hul tu.
Diaconul: Pe toi sfinii pomenindu-i, iar i iar...
Ectenia cererilor, glas T, tradiional la Biserica

Stavropoleos

oam ne mi lu ie e e te. Doam ne.

oam ne mi lu ie e e te. Doa a am ne.
- -
oam ne mi lu ie e e te. Doa a am ne.

oam ne mi lu ie e e te. Doa a am ne.

oam ne mi lu ie e e te. Doa a am ne

oam ne mi lu u ie e te. Doamne.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
29
Strana I
Strana I
Strana I
Strana I
T T

rea Sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu

mi lu ie te ne e pe noi.

i e Doa a am ne.
Preotul: i ne nvrednicete, Stpne... Credincioii rostesc rugciu-
nea: Tatl nostru... Preotul: C a Ta este mpria...

min.
Preotul: Pace tuturor.
T

i du hu lui tu.
Diaconul: Capetele noastre, Domnului s le plecm.
T

i e Doa a a a amne.
Preotul: Cu harul i cu ndurrile...
'
a mi i i i i i i i i i i i in.
Diaconul: S lum aminte. Preotul: Sfintele, sfinilor.
Unul Sfnt, glas aghia T ,de Nanu Virgil Ioan


nul Sfnt, Unul Do omn I i i su u us Hri is tos
' !
n tru sla a a valui Dumne ze e e eu Ta a a t l. A
'
a a min.
Chinonic la praznicul Sfinilor Arhangheli Mihail i Gavriil
glas T, alctuit de Anton Pann

' ' '


a a a a na a a a a a a a a na a a

a nes.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana II
Strana II
Strana II
Strana II
Strana II
Strana I
30
' ' '
e e e e e e e e el ce e e fa a a a a

a a a a a a a a a a a a a a a a Ce el

ce fa a a a a ce e e e pe n ge rii S
' '
' i du
'
u u u u u u u u u u u u u cu u u u

'u u u u u u du u u u u u u hu u u uri i
] ' '
pe slu ji to o rii S
' '
c i pe slu
' ]
u u ji i to o ri ii S '
'
i pa a a a a a a a a a a r pa r
' ' ' '
de e fo o o o o o o o o o o o o o o
' '
o o o o o o o o o o o o co o o o o o o o
' ' '
o o co o o o o o o o o o o o o o o o pa a
' ]
a a r de e fo o o o o o o o o o o o co o
' ' ]
o o o o o o o o o o o o o o o o co o o
' ' ] ' ] ' ]
o o o o o o o o co o o o o co o o o o

co o o o o o o pa a r de e e e e e e fo
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
31
T
' ' '
o o oc A e e 'a 'a a e e 'a e e 'a 'a
' ' '
e e 'a 'a a e 'a a e 'a a e 'a 'a a e e e e

'a 'a a a e e ''a e ''a e ''a 'a a e te e e
T
' ' '
'a a e ''a 'a a e 'a a e 'a 'a e A a a a li lu u

i i i a a a a a a a a a.
Diaconul: Cu fric de Dumnezeu... Credincioii cnt:
Bine este cuvntat, T ,tradiional


i ne es te cu vn tat Cel ce vi ne n tru nu u me
'
le Domnu lui Dum ne zeu es te Dom nul i S-a + a r tat

no u.
n timp ce se mprtesc credincioii (precum i la sfritul slujbei, n timpul
miruitului) la stran se pot cnta: Trupul lui Hristos, Canonul mprtaniei,
cntrile Sfinilor Arhangheli care din binecuvntate pricini au fost lsate ori
cele n varianta argon ( pe larg) , Irmoasele calofonice sau Matimele.
Chinonic la mprtirea credincioilor, cnd nu sunt foarte muli
glas

'
ru u u u pu u u u ul lui Hris to o o

] '
o o o o o os pri mi i i i i i i i i
'
ii i din iz vo o o o o o o o ru u u ul

' '
cel f r de moa a a a a a ar te gus ta a a a a
'
a a a a a a a a a a a a a a ai.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
32
Preotul: Mntuiete, Dumnezeule, poporul Tu... Credincioii cnt:
Am vzut lumina, glas T ,tradiional


m v zut lu mi i na a cea + a de v ra t am pri
'
mi it Du hul cel ce resc; am a flat cre di in a a cea +a de v

ra t, ne des pr i tei Sfin tei Tre imi n chi nn du ne c A
'
ceas ta ne-a mn tu it pe noi.
Diaconul (Preotul): Totdeauna, acum i pururea...

min.
Unul dintre cei (de la stran) ce s-au mprtit citete:
S se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca s ludm slava Ta,
c ne-ai nvrednicit a ne mprti cu sfintele, cele fr de moarte,
preacinstitele i de via fctoarele Tale Taine. ntrete-ne ntru
sfinenia Ta; toat ziua s ne nvm dreptatea Ta. Aliluia, Aliluia,
Aliluia.
Diaconul : Drepi, primind dumnezeietile...
Ectenia mic, glas T


oam ne mi lu ie e e te.

oam ne mi lu u ie e e te.
'
i e Doam ne.
Preotul: C Tu eti sfinirea noastr...

min.
Preotul: Cu pace s ieim.
T

n tru nu me le Dom nu lui.
Diaconul : Domnului s ne rugm.
T

oam ne mi lu ie te.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
33
Strana I
Strana I
Strana II
Strana II
Strana II
Preotul: Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvinteaz...
Troparul Sfinilor Arhangheli, glas T

min.

ai ma ri lor vo ie vozi ai o ti lor ce reti v ru gm

noi ne vred ni cii prin ru g ciu ni le voas tre s ne e a co pe

rii cu a co pe r mn tul a ri pi lor sla vei voas tre ne tru

peti p zin du ne pe noi cei ce c dem cu dea din sul i stri

gm iz b vi i i ne din ne voi ca ni te mai mari pes

te ce te le pu te ri lor de sus.
Preotul : Domnului s ne rugm.
T

oam ne mi lu ie te.
Preotul rostete rugciunea de binecuvntare a prinoaselor.
Fie numele Domnului binecuvntat, glas T

tradiional la Biserica Stavropoleos

min.

i e nu me le Domnu lui bi ne cuvn tat de a cum

i p n-n veac.

i e nu me le Domnu lui bi ne cuvn tat de a cum

i p n-n veac.

i e nu me le Domnu lui bi ne cu vn tat...
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Strana II
Strana I
pe tonul
preotului
Strana I
Strana II
Strana I
34
T

e a cum i p n-n vea a ac.
Diaconul : Domnului s ne rugm.
T

oam ne mi lu ie te.
Preotul: Binecuvntarea Domnului peste voi...

min.
Preotul: Slav ie, Hristoase Dumnezeule...
T

la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu

lui Duh. i a cum i pu ru rea i n ve cii ve

ci lor. A min. Doam ne mi lu ie te, Doam ne mi lu

ie te, Doam ne mi lu ie te, p rin te, bi ne cu vin

tea z.
Preotul rostete Otpustul.

min.
Troparul Sfinilor Arhangheli, glas T

]
ai ma ri lor vo ie vozi ai o o ti i lo or ce e
'
e reti v ru g mno oi ne e e vre e ed ni i ci

ii prin ru g ciu ni le voas tre s ne a a a co pe e

ri ii cu a co pe r mn tul a ri pi lor sla vei voa

a as tre e ne e e tru u pe eti p zi in du ne pe noi

cei ce c dem cu dea di i in su u u ul i stri i g m:

iz b vi i i i ne e din ne e voi ca ni te mai mari
'
pes te ce e te e le e e pu u te ri lo or de e su us.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
35
Strana I
pe tonul
diaconului
Strana I
Ambele
strane
Strana II
Preotul: Pentru rugciunile...

min.
Dac s-a fcut slujb arhiereasc, cnd iese arhiereul se cnt iar:
Pe Stpnul, glas T

e St p nul i ar hi e re ul no os tru

Doamne l p ze e te n tru mu uli a ani St p

ne n tru mu uli a ani St p ne n tru mu u uli
'
a a ani St p ne. (de dou ori)

e St p nul i ar hi e re ul no os tru

Doamne l p ze e te n tru mu uli a ani St p

ne n tru mu uli a ani St p ne n tru mu u uli
'
a a ani St p ne e e e.
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu
Ambele
strane pe
tonul
preotului
36

S-ar putea să vă placă și