Sunteți pe pagina 1din 61

Catavasii la nlarea Sfintei Cruci, Glas 8

r3D

dup Anton Pann, din Catavasierul lui I.P.Pasrea, p.8

1.

V !
C q!001'!!111qz !!O@am<w
ru ce n

sem

n nd Mo i

si

n drept cu to ia

gul

ma rea

2'
!!!!AcC
Ro !
i !!!
e a des!1a
pr it nC0
tre x1
cnd 00'
pe des tru
Is ra il 3
iar 0q@
a ce eai
11q@1a
!!@
n tor cn du se mV!S
pe1
fa 1q!1'
ra on cu ca !
re!01'
le lo
vi !
ind
a a m
111a
pre u
natmV!
n11@111'
sem nnd de-a cur me zi !
ne!0!1qUS
bi ru i t
a ar
@a
!
m nC3
Deci z!
lui02'
Hris to !
os !11a
s-I cn tm c<C/001'
Dum ne
ze !
e \!!1'
u lui nos tru
!11'
c S-a prea !
a \!:
sl!
"S0
vit anC
3.

# cC
D

T 02os000!qz!!11O@am<C0
o

ia

gul

chip de tai n

se

pri me te

cci

00!1a
cu
o drs li #
re 10'
au a _
a les O@acC
pre ot 1
iar ~1q!1~@
a cum bi se
ri

11"
C a X1
cii mai ! !qz
na in !
te !11O@a
ne ro di
toa re m<!
n 1O'
flo rit !
le_O
em nul Cru
@a
cii m<C0
spre 01'
pu te !
e \!!!10_1os
re e i spre
n t ri
i 0
re anC
4.

nC
D

A!110q!2'!!!!1O0a,B011
u

zi t-am Doam ne tai na rn du ie lii

Ta

le

le

01'
!!!1'
V i0111'
!!01'
s-am
lu cru
ri le Ta !
a !A
lem!
am prea sl vit dum
ne ze
i !i \!
rea
!1a
a Ta nC
5.

# cC
D

O3z01'!!!O'!! !AcC0x3'!!!1~1q
de

trei ori fe ri

ci te e lemn

pe

ca

re le S-a rs

tig

nit

!+ 1a
mMr
Hris
tos #
m 11'
p ra !
a !!O@a
tul i Dom nul cC0
prin 3'
ca !
a !!!!!A
re le a c zut
cel z!
ce
www.stavropoleos.ro

!11q!O!A
a n
e lat cu lem nulbB0
prin q!1O0@1am<
ti ne fi
ind n e lat C0
rs 1
tig

1'
! Dum
! 11a
nin !
du!!1'
Se cu tru pul
ne zeu m<Ce
Cel z!
ce!!!1a
a d ru it 1
pa '!
a \!!1'
ce e su
!!!O@a
fle
te lor noas tre cC
6.

0w!111'!!!O'!!!AcC1~110
n

pn te ce

le

fia

a rei din a

a a p

tin

zn du-i

qz
!!
pal !
me!!01@110`0a
le I o
na n chi pul Cru u cii m<C !111'
mn tu
i toa rea
P
cC0
0O@am<
ti
mi re C0
mai 01'
na
in !
te!!!12'
a n chi pu
i !it!!!A
a r tat
de xe
un z!
de
!1'
! !100@1
a tre !
ia!11abB
zi ie ind !
a X1
n 111'
sem nat cea mai
pre sus de
lu me n

1O@a
C aX1
! !ne!A
2
vi
e rem<!
lui 1O'
Hris tos Dum
zeu
Ce '!
el !!
ce S-a!!11O
rs tig nit cu tru
!Am<C0
pul
i q!0111k
lu mea a
lu mi nat cC/ #001'
cu
n vi
e !
e !!!1
rea a de a
1'
tre !
e \!:
ia !
a "S0
zi acC
7.

N 40ez!!1'!!^!1'! !!111amM$0
e

bu neas ca po run c a ti ra nu lui ce lui

gn

pe po

4'
por !
l-a !
tul!
bu!A
rat0
su x2
flnd'!
cu!11os
n gro zi
i 1
i x!
reAmM0
i !O'
cu hu !
l_
u

2'
! !ne1a
r !
!!
t de Dum
zeu cM4
n a s0
s 0111a
pe cei trei ti #
neri aq
nu z!
i-a!!!
n fri co
1a
at bB0
m xq
ni !!110`01"
a do bi
to cea as c nici \!^
fo!o !
cul!
mis!!1a
tu i tor cM
0d
!X 1
m 1
pre O!1O'
u n cu
fo !
cul!\!!111a
fi i ind au cn tat m<C prea
l 11'
u da
!!1O'
te
Dum ne ze !
ul!1'
P rin !
i!A
lorm<C0
i 01'
al nos !
tru\!!!2'
bi i ne eti !
cu!\0
vn ta !:
atcC
www.stavropoleos.ro

8.

D
!!!11a
S 00001'

dm bi ne s cu vn tm

S0x
i 0
s 111
ne n chi

q!_`X
' ! !nu!AluicC
n m c n 1
tnd Dom

Bw!11O1'!!Am<C00OS! ! !1'!!1
i

ne cu

vn

tai

ti

i neri

cei

to oc mai cu nu m rul Tre

0`0a
1q!O'
i
i mii m<C!
peS1
F 11'
c
to !
rul !
Dum
ne zeu P rin !
te!!A
e lem<C#
l 0
u
11O!A
dai pe
Fi ul2
Ce '!
el !!!!1a
ce S-a po go rt bB0
i x2
fo '!
o +!
cul1q!_`X
n ro o o u

1'
! !!A
!!
1a
l-a pre
f cutcC0
i 01~1111'
prea
nl ai pe Du hul
cel!
prea
sfntm<Ce
Ca z!
re
!!0O@a
2'
le d vi
a
2
tu ' !
tu !
ror!
n!
tru!
toi
ve !e!A
ci )i !oa
i ii cC
9.

R 1~1O'! ! ! 11a@1"! ! !AcCez!!1


ai

de

tai n eti Ns c

toa

re

de Dum ne zeu

ca re ai o

1O'
drs lit !
ne!\!!111am<
lu cra at pe Hris tos C0
n 1O'
tru ca !
re!!0O@a
le lem nul Cru cii
m<C 2'
ce -!
el !!\!!111a
de vi a pur t tor m<C #1`X
pe p 1
m '!
nt!!!A
s-a s ditcC 0
pen x
1~10`0a
tru
a
cea as ta m<C0
a q!1O'
cum nl at !
fi!!A
i indm<C0
n 0ez
chi nn !
du
!!_2'
ne lu ui pe ti !
ne!!0a
te m ri )i !oa
i im cC

www.stavropoleos.ro

25 decembrie
Catavasii la Na terea Domnului, glas 1

QV
prelucrate de tefanache Popescu
dup Anton Pann

1.

0V
vV Hris
!r@\10[
ris e
tos !O'
Se na !
te !
sl0'
vi !i !K
i-L
tos din ce e !
ruri1
n

0'
_
A .>4V
t m
pi O@k
na i-LvV 11'
Hris to >!
os !
pe !
p !
mnt
1
nl 1@1am<
a i v C
!1P'
cn
tai Dom !
nu!
lui!
tot1P0am<
p mn tul C 0'
i !
cu!1P0am<
ve se
li
e C1
l
11'
! !no1'
u da !
a i-L
roa !
de !
c !
S-a2
prea'!a!
sl!S}; O
vi S@
it. kvV
3.

2
!ui`1'
! cut
1a vV 00111'
i u'V!lu
Ce e!lui!ns
f r stri c ciu u!!
ne

1
!11'
! veci
! 0111'
!!
din P
Ta 0a
tl m<C mai
na i !
in !
te de
iar mai pe ur m
din1
Fe
P0a
!!!O@a
!0
cioa r m<C #12
n tru pat 'f
r s mn vV 011'
lui Hris to !
os Dum
ne
P0@1a
'! !teaQ
zeu s-I stri gm: vV e
Cel z!!111os
ce ai nl a at frun
noa_2
as tr sfnt'
! Doa
! !Sam
}; 0k
2eti
'! Q!s
eti
ne. vV Sau cu sfrit: sfnt
Doa a am
4.

0a
g ne Co
e {g!e.KvvV

0V
e
o iag
din!111'
r d ci i !na!lui!I! 110P'
e sei i floa re!
din!

0
'! Hris
! 0'
tr os
n sul
toa !
a !A
sevV 0
din 1O'
Fe cioa !
r _111
ai o drs lit @
Cel
11q
! 1'
!!!
l u dat din
mun !
te!A
le1
cel ' cu+um
braO@a
dea s vV 1x
ve 1
ni 00
t-ai n
!1'
!!
tru
pn du
te11'
din cea !
ne!
is 00'
pi ti 6/!
t!
de11a
br bat VvV rk
Cel z!
f!
r1'
trup !
i
! 11a
Dum
ne zeu m<C 1'
sla !
a!
v!2
pu te '!
rii!
Ta!
le O
Doam@k
ne. vV
www.stavropoleos.ro

5.

0V
_c
um 1
ne 1'
ze !
e eu
fi 3}
ind U
p @a
cii vvV 3@111
Ta tl n du r

@1a
ri lor m<C 0x
pe 0
n a0
ge 0P'
rul sfa !
tu!
lui!
ce1P
lui ma 0a
re m<C !1
d ru
1'
!!O@a
e@111@1a
i !!!1{a
in du ne pa !
ce1'
L-ai tri
mis no u.vV Deci
po v u ii fi indm<C
$
! 11V
k 05'
-!m
!!
la c0
lu 3V
mi 0
na 0!
cu no1'
ti !
in !^
ei/ !
de Dum
ne zeu f vV
de noap te
ne
1'
! !Te1O'
c nd
m rim !
iu_2
u bi to '!
ru!!O@k
le de oa meni.vV
6.

0V
4'te!ce! !
z_
in pn
pe !
I !o 10
na l-a 1
le 1
p q
da at
fia 1P
ra m

0
!q
rii pre
cum z!
l-a!
lu!K
atvV 00!3'
i n Fe cioa !!0111'
a r s l lu in !!1
du Se Cu
P'
vn !
tu_111am<
ul i trup lu nd C !11
a ie it @1'
p zi !!10'
in du o ne _
e stri
O@a
z! !
}! !O@
a V 0x
ca t vV 1q!q
c Cel ce n-a cu
nos!ccu3
ut stri
c ciu ne Vv
pe e
ce !
ea1'
ce
!e L-a
! 1q!0!2
ns cut o a p zit '!
ne!
v!O@k
t ma t. vV Sau cu sfrit: q!S
ma a a
T
7.

g0
t aCo
{g!
.KvvV

2
z! !
i 'V!
ne!1q
rii n bu na
cre!
dic3
in }!
!1
fi ind @1a
cres cui Vv V ! 11
ne bu

1'
nea !
as !
ca 1P
po run 0a
c !
neH1
b q!0!0'
gn du o n sea !a!K
mvV 01
de 3
groa `a
0a
! spi
!!
!!pV
za O
fo '!
cu !
lui1'
nu s-au
mn1M
tat 0
ci j1
n 11'
mij lo !
o cul
v p _
ii
w zau
! cn
! !AvV
001o1!11'
stnd
tat: Dum
ne ze e e ul p ri !
in!!P
i lor no 0a
tri
q@2
'! !
bi ne e eti
cu !\0!K
vn ta at.vV
www.stavropoleos.ro

8.

d ! c 0001
l u dm bi V0
ne 0000k
s cu vn tm vV

s0
i

00111a
! lui
!!
!q
z!
s ne n chi nm 1
Dom 'nu
cnO
tn 0a
du-I m<C 00!
i prea nl
n du-L
1
'! toi
! O@k
n tru
ve cii. vV

0V
up 3
to z0
rul 1
cel '!
r!q
co rit z!_111a
a a n chi pu it m<C 0`
chi i

0
!A 00
!!
! !1
pul !
mi 1'
nu !
u nii
mai pre sus
de O@a
fi re vV 03'
c n-a+ars
pe ti '!
ne !
rii
11
!!
!!
11q!S
pe ca '!
re i-a
pri1kvV
mit 0
pre 11O'
cum nici fo cul
dum
ne ze i i i0
rii am<C

q
vV 0003`0
pn z!
te!
ce!
le1P
Fe cioa 0!
rei n2
ca ' !
re !
a!
in !K
trat.
Pen tru a cea as ta
0O'
M! !i \0!:
cn tnd stri
g m:m<C 1V
s 1
la '!u !
de1
toa ' !
t !
fp1
tu '!
u!
ra1P
pe Dom
0a
nul m<C #011P0
i s-L prea nal e !n0!
tru toi2
ve ' !e !e=
e
!ci o
i {a!
ii.K vvV

2
ve ' !e !e !S
e}; 0
cii. kvV

Sau fr sfrit:

www.stavropoleos.ro

g!ciA )i

P
M

0V
z!de
!Dum
! 1O'
rea 3
sfn 0
t 00q
Ns c toa re
ne zeu !
mi!0'
lu ie !
te!K
ne.vV
0V
! 0!
q!S
3
re 0
te q
su fle
te al me
e eu1
pe 1
Cel @
din 1
Fe P
cioa

0am<
C 011
!1
_
r
i n pe ' !!_\10[
te r ns cu ut Hris
tos 0'
m
p O@a
ra tul vV
9.

2
'V !n
!str
!3
'!vd
! 011P0a
a ai
i n
i prea sl vi t m<C !os
ce er @
fi

1
' !!!A
ind pe
te ravV 1o1!
sca a
a un$C
de 1
He V1
ru OS
vi !
imi!w#a
Fe cioa ravV 2
ie '
!
a V 003z
es !/
lea!
s!11V
l lu i o
i s@
re v
n tru ca 1
a s}@
a os
a 0
re a<0
S-a !
cul
1o10'
!put
! Hris
!q
_
zV Dum11k
ca a at Cel M!
ne !
n c
to os
ne zeu m<C 0q!0
pe Ca re l
!u q
! 0!
dn du-L
l m

g1
ri a)i !ci o
i {a!
im.K vvV

!u 1'
! !l !
dn du-L
mOS
ri @
im. kvV

www.stavropoleos.ro

Sau fr sfrit:

M 0V30q!0!p!O0am<!C 0!1O

re te

su fle te al meu pe Dom nul

i s-a bu cu rat

0@1000p
! 0!
Du hul meu de Dum ne zeu Mn
tu i 2
to ' !o !
ru !S
ul}; 0
meu. kvV Sau astfel:

d 0V
0
re 0000000000
te su fle te al meu pe Dom nul i

0000a
s-a bu cu rat

30!
s hul meu!de11q
! 0!
! !KvV
Du
Dum ne zeu Mn
tu i 0'
to rul
meu.

C 3V000! 1q!0'!!10`0am<C@s
e

ea

ce eti mai cins ti t de ct He ru

vi

i mii

11q
mai sl vi !
t2
f ' !
r !
de0!
a se 11
m na ' !a !
reA !
de1
ct 0'
Se _
e ra O
fi
@avV
mii r!p!111
ca re f r stri c ciu ' !!0!
u ne pe Dum11
ne zeu ' !
Cu !
v _1
n tul ai
11a
M ti ne
!1os
' !!!!1a
!v1
ns cut m<C 0x
pe q
cea a cu
a de v rat Ns
c 1
toa ' !!0!
a re de Dum
1q
z te !\0!A
ne zeu !
m ri im.vV
C a cutat spre smerenia roabei Sale, c iat de acum m vor ferici toate
neamurile.
C mi-a fcut mie mrire Cel puternic i sfnt numele Lui i mila Lui n
neam i n neam spre cei ce se tem de El.
Fcut-a trie cu braul Su Domnul, risipit-a pe cei mndri n cugetul inimii lor.
Pogort-a pe cei puternici de pe scaune i a nlat pe cei smerii, pe cei flmnzi i-a umplut de bunti, iar pe cei bogai i-a scos afar deeri.
Luat-a pe Israil, robul Su, ca s pomeneasc mila, precum a grit ctre prinii notri, lui Avraam i seminiei lui pn n veac.

www.stavropoleos.ro

Glas 1

vV

0V
u 3
vi 000!
ne se cu a !de11am<
v rat C !!111'
s te fe ri ci !
im

! !1os
vV 03`0!101'
Ns
c toa a '!
re!
de0'
Dum!
ne!K
zeu
cea pu u ru rea fe ri ci !i !
t
!1'
! !1os
i prea !
ne!1P001'
vi no va t i Mai !
ca Dum
ne ze e '!u!0'
lui no !
os!AvV
tru.

3V
!!
e 0
ea 00!
ce eti mai1q!
cin sti t0'
de ct
He1P
ru vi 0@
mii i

11q
mai sl vi !
t 2
f ' !
r !
de0!
a se 11
m na ' !a !
reA !
de1
ct 0'
Se _
e ra O
fi
@avV
mii r!p!111
ca re f r stri c ciu ' !!0!
u ne pe Dum11
ne zeu ' !Q_1
Cu v n tul ai
11km<
!v1
ns cut C 0M
pe q
ti !1os
ne cea a ' !!!!1a
cu a de v rat Ns
c 1
toa ' !!0!
a re de Dum
1q
z te !\0!K
ne zeu !
m ri im.vV
1q
z te !
ne zeu !
m

Sau cu sfrit:

g 1a
ri a)i !ci o
i {a!
im.K vvV

www.stavropoleos.ro

Catavasii la Botezul Domnului, 6 ianuarie


Primul rnd, glas 2

Wg

1.

de tef. Popescu
Catavasier (vechi), Pasrea, p19

F 3z'!!1'! !A0'! !11av?!X111a@0


un dul a dn cu lui l-a des co pe

rit

i pe

us

cat

pe

ai

0'
S !
i !11a
i-a tre cut v? 1~1O@!!1q_3'
n tr-a ce lai a co pe ri ind pe cei !
po!
tri
!!A
)s3
!
iv niciv?0
Cel x1
ta o1!A
a
a remM!
nX1
tru 11@qz
rz boa ie Dom!
nul
c '!
S-aprea
!\0!K
m ri it v?
3.

Dq!11111'!!_O0!0'!!Av?0
om nul cel

ce

ri

e m p

ra

i lor no o tri

1q!1@q!111a
v?

nal frun tea u un i


lor Si mM0
di '_
in Fe 3'
cioa !
ra!!
S-a ns!A
cut
1x
i 1
vi '!
neU0@1a
c tre bo tez v?0
pen a0
tru 01@111
a ceas ta cre din cio
@111a
ii s stri gm mMO
nu '!
es!q!1@11k
te sfnt ca Dom nul Dum ne q
ze !O'
ul no !
o!
os
!Am<C0
'! !
!:!Sam
" 0a
tru
i x3
nu '!
u !!qz!^
es te drept f_
r 1os
nu
u mai
Tu Doa
ne v?
4.

A 003z00q!qz!_3'!!!!Av?w!
u

zi

tu

s-a Doam ne gla su ul Tu ca

re le a zis

gla sul

1'
ce !
lu!11'
ia ce stri !
g!!!e!A
n pus ti e v?3
cnd z!
ai1qz
tu nat !
pe_3'
es te
a !
pe !
mu
!!A
!X1
ul te v? mr
tu 11a
ri sind W
Fi z_
i u 11a
lui Tu v? 0x
cu O
to @01
tul fi ind
1O!A
! !a stri
! !A
s' ! Hris
! !Atosm<C !Xn1
de
fa mM0
ia _3'
ar prin Du hul
gatv?4k
Tu o
u eti
e 6
11'
! !!1'
!!
lep ciu nea
i pu te !
e rea
lui1@1a
Dum ne zeu v?
www.stavropoleos.ro

5.

v?

I 311'!!J1O'!_O@amMp!111'
i

sus n ce p

to ru ul vi

ii

vi ne s

dez

le

!!00'
e ge o
sn !
da!11a
lui A dam 0
ce '!
e !1~I'
lui n
ti !
zi!A
ditv?!
i X1
cu 1q
r i
!!S
i i0
re a0
ca xq
u !
nui111'
Dum ne zeu !
ne!1O!A
tre bu
in du-I1x
pe 1
cel @qz
c zut
!_1os
cu u r e
e !
te !Q_1a
n I i or dan v? 00q!11O
n tru ca re pier znd vraj
\!!0_11O!A
ba a d ru ie te
pa cemM2
ca '!
re!!1'
co vr e !
te !!O@a
toa t min tea v?
6.

Gq!11q!1amM2'!!!1'!!1~I'!!Av?
la a sul

Cu

vn tu lui

sfe ni cul lu mi

i nii lu

cea f rul

011@01O!!1'
mer g
to rul

na in te al Soa !
re !A
lui0
!!e!A
n pus ti e v?0
po
0O@01o1!A
c
i
i
v stri
i
i gmMp
tu !111'
tu ror no roa !
de !0!
lor i mai
!O'
na in !
te!!!1a
v cu r ii v?0
c x2
ia '!
a !0q!111a
t de
fa st Hris tos mM0
iz
0qz
!!
b vind \!!
lu u mea
din!1O@a
stri c ciu ne v?
7.

P 0x2'! !0q!111amM p_11qz


e

ti ne rii cei

bi ne cre

din cioi

ca a re

au

in

trat

!_3'
n cup to !
rul !!
cel cu!K
focv?1~0os
su
n nd q
Du !1'
hul cel !
r!!1a
co ri tor mM@
ne s
111'
!11O'
v
t ma !
ai!!!A
i-a p zitv?0
i x0
a dum
ne ze ies !
cu!1'
lui n !
ger\!!
po o
!e!A
go r re v? O@0q!00111a@s
deci n v pa ie r
co rii fi ind cu 1
mul 1
u
1'
3'!
mi !
t !
au !
cn!A
tatv?O0_O@a
prea l u da te Doam
ne!!40[
al p rin
i !
lorAmM!
i X
111'
Dum
ne ze !
u!A
le 0
bi '!
i!
ne !
eti!1q!A
cu vn ta atv?
www.stavropoleos.ro

8.

v?

T4'! ! !1'!!0111amM0x0'!!2I'
ai n prea m ri

i t

tat

cup

to rul Ba bi

lo

!
nu !A
lui v? 2'
ca !
re!!!11os
a iz vo rt ro
o @
u av?q
c !111a
n re
pe juni p
va !
s
11100_O@a
v?q
pri
i meas c
I i or da nul p
fo _3'
o cul ce !
el !!
ne tru!A
pesc
i !
s
40[
A M!
x Ca !
su
fe !
rem
peX1
Zi 11'
di
to !
rul!!1'
bo te zn !
du!!O@a
Se cu tru pul v?0
pe q
re
1@11O'
bi ne-L cu vin tea !
z!1'
no roa !
de!A
le v?0011O'
i
l prea
nal !
!!
n
!!`O
tru
to oi ve
9.

g0k
ci )i s !A
io
i {g!
ii Av?

SAU

!!A
ci iiv?

M!X10q!111a0x0'!!!111amM
re

te

su fle te

al meu

pe

Ce el ce n

or dan

0000qz
i
de
la
I oan !
a _3'
a lu at !
bo!!!A
te e zulv?

NO'~!!1'!U@w!Av?0011O'!_
u

se pri ce

pe toa

lim ba

te

da du u p

11Q!!S
vred ni ci i i 0
e av?O
i '!
se!1'
n tu !
ne!0tz
c i min!
tea!111
cea mai pre sus

@O@a
!!1o'
s! !!:
!a"S0
de lu memM!
a 11k
cn ta zO
i '!i !!^
i e0
de Dum
ne ze
eu Ns
c toa
re a
v?0
os
n 0
s a0
fi 11@000'
ind bu n pri
i
me !
e!10`0a
te cre di in a
n?@1O'
! !1'
' ! !11os
c tii dra gos
tea noa !
as !A
tr0
cea dum
ne ze ia
as @
c a v?0x
c q
tu
!40[
cre
ti
ni !
lorAp
eti !11O'
fo lo
si
toa !
a !!_3'
a re e pe ti !
ne!!\0!:
te m ri imv?
T

www.stavropoleos.ro

\g 1k
{ imAv?
ri )i s !A
io
i g!

Catavasii la Botezul Domnului, 6 ianuarie


Al doilea rnd, glas 2

WG

1.

de tef. Popescu
Catavasier (vechi), Pasrea, p19

U0x30!!111'!!00!q_0os
m

bla

t-a Is ra il

prin

va lul cel n

v lu i it al

0a
rii m<?P
cel '!
ce!111'
s-a a r tat !
usI'
ca !
at!q!A
n da t b<? !X
iar1
ne os
e 0
grul a
+

P!00!1'
lu ciu pe
e gip te !
nii!11a
vo ie vozi m<? !X
i-a1
11'
ne ca !
at!q!
cu to tul
+

!qz
p mn !
tul!11q!0'
cel a ter nut cu a !
a !A
p b<? 1~0O@10`
cu
pu
te rea cea ta a
0a
re .<?$
a X1
dre '!
ep!1\10[
tei St
p
nu !
luiAb<?
3.

C30 ! !111'!!!!11am<?@se!2'
i ne-am dez le gat

de

cu ur se le ce le

vechi

de

le

ii ce

!!
ei mn!1a
c tori @
sf 12'
r mn !
du!!O@a
li se din ii b<?0
s !111a
ne bu cu rm 1
i '
!!1@os
s lr gim gu u 0
ra am<?0
m 11'
ple
ti !
ind!q!A
cu vn tul@
din 12'
cu vin !
te !!
le cn

b<?
O@a
t rii b<?0
cu w!111a
ca re de
la noi .<?/!!!11'
se e n dul ce !
e !!O@a
te de da ruri
4.

C 00e_1a@1O!00'!!!1os
u

i in du

se

cu

lu

mi na ve

de

e rii de ta

ai

0z
n m<?1
cn xq
tndz !!O@a
pro o fe tul !
a X1
oa ~0!00'
me ni lor
! !q!A
no i reb<?!
aX
11O!K
a <?0
slo bo zit glas!1'
mi cat !
fi !!1os
ind de Du u 0
hul m
a 1qz
r tnd!
n!O
tru pa
@a
b<?0
rea @
a 11~0!
ne spu
su lui !
Cu !A
vnt
de x3
Ca 0!!111a
re le s-au sf r mat .<?/
+

$03'
b<?
st p
ni !
ri !1Qz
le ce lo _
or pu w!A
ter nici
www.stavropoleos.ro

5.

b<?

C30 ! !1k! !11@30!A01O'


ei

ce ne-am sp lat prin cu r

rea Du

hu lui de

ve

ni

! spur
! 1'
! !A
b<?0
nul
ca !
tu !A
luip
i _1110!
i n tu
ne ca
tu lui vrj
ma
ple x3
ca z0
t-am
!O@1O!0!!w!!S
pe ca lea cea no u ne r t ci i i 0
t am<?1
ca ~0P!0
re
du ce la

!!0os
bu cu ri
i @
a a1
cea '!
a !!110'
ne a pro pi
a !
a!A
tb<?1
a ~001
pro pi
a

@1os
t nu
u 0
mai a.<?/I'
ce !
lor!110!
m p cai cu Dum!\00[
ne ze
e s!
euKb<?
6.

P 0xe!0'! !!OO!Am<?!1'!!0os0am<?
e

Cel do rit L-a + a r tat

Ta tl

cu prea fe ri ci

it

glas

1x
! !Acutb<?!aX1
pe 1
Ca '!
a !!q!!S
re din p n1
te 10'
ce L-a ns
de 11a
v rat 0
zi '!i
!10`0a
ce A
ce es ta m<?0
de !qz
o fi !
re_111a
e fi
in du-Mi Fiu m<?0
lu 1qz
mi nat

!_1@4'
! !!
b<?0
a a ie it din nea mul
o me!A
nesc
i 0w!111a
Cu v nt al Meu viu .<?/$
i
1~p!pz
om
du p r _
n du w!A
ia lb<?
7.

A4'! !q!A2'!!00!1'!!11am<?P'!
r s-a cu a

p ca

a pe te

le

ba la

a u ri

lor

Cel

ce

!111@q!1'
a po
to
lit v pa ia cea !
a!!O@a
nl a t b<?e
a !2'
cup to !
ru!A
luim<?0
n

1'
ca !
re!1'
e ra !
au !01@1os
cre din cio ii ti
i 0
neri am<?1
ne 0]
gu !
ra!1a
cea grea!
ca
+

!4'
re es !
te !
din!
p!A
catb<?e
toa @110`0a
a t
o spa a l .<?/$1'
cu ro !
o !OS
ua a
+

1'
Du !
hu!A
luib<?

www.stavropoleos.ro

6
8.

b<?

S !S11O1'!!!111'!!!!11a1

dm bi

i ne s cu

vn tm i s ne n chi nm Dom

0!
b<?
nu lui !
cn !A
tnd

Su'!!1'!!00'!!10`0am<?0xq!O
lo

bo d a

di c fp

tu ra se cu

noa a te

fii lu mi

@a
! !O@a
!2'!!00'
nii m<?2
cei '!
n!01'
tu ne ca !
ai mai
na in te b<?e
nu mai
dom nul n tu
ne
!\!!110`0a
e ri cu lui sus pi i n m<?0
a 1O'
cum bi !
ne!1'
s la !
u!A
de!
cu11
o sr
0!000!!O@a
di e pe Pri ci nu i to rul b<?1
cea ~0O@10`0
n ti ti c loa a s
T

.<?/1'
\1k
g lo o )s o!Ao
g{!Ab<?
toa !
t !
mo!!
te ni !O0!
rea nea mu ri
o or
\0!A
lo orb<?
9.

M 0xe!2'!!!1a!1'! !0os0a1x0

re te su fle te al meu pe cea mai cins ti

mai

!2'
sl vi !
t !!1~0!!
de ct o
ti le de !A
susb<?

Oe!10!A2'!!0qz! ! !01@1os
mi nu

ni

le na a te rii

ta le cei mai pre sus

de

mi

in

0a
te m<?0
Mi x1
rea 0p!2'
s prea cu ra !a!A
t0
Ma '_
ai c 4'
bi !
ne!_O@a
cu u vn ta t

b<?0
prin x1
ca @1110!11'
re do bn dim de s vr i !
t!_1os
m n tu
i
i 0
re a

m<? 1x
cn q
tndz!
du!
p !1O@a
cum se
ca de !
f!4'
c toa !
a Qz
re _
ei de q!A
bi neb<? w!
da ruri
111k
a
du cnd .<?/@1'
cn ta !
a !!
re de !1O
mul u mi

\0k
g re )es !Ae o
e g{!
e Ab<?
@a
re b<?

www.stavropoleos.ro

Catavasiile ntmpinrii Domnului, glas 3

S Pasrea,
Popescu
eNIon dup
Anton Pann

1.

V
xqz!_
P 1q!1'!!1@110`0a,<1

mn tul cel ro di tor de

dn

ci

i me

us

cat l-a a um

1'
qz!!!AvV
bla !
at!!`X
oa re e cnd
soa re le r
cciz!
ca!1@111a
un zid s-a n che gat 1
a '!
a !0
pa de

#`X
a a1
mn 1'
do !
u !
pr!!A
i le cC0x
tre 3
cnd 0q!O@10`
po po rul ma rea pe de es
0a
V i 0111a
V s0OO
tru ,<!
lui Dum ne zeu @
cu 1qz!_1a
pl ce re e cn tnd,<!
cn t m
Q!!A
<V cci 0p!!S
Dom
nu lui,0
cu sla a a 1
v 01'
s-a pro !
o \!!1a
sl vit nN
3.

01\10[
n
t
ri
i !
reAq
ce !p#111@11
lor ce n dj du iesc spre Ti ne

0`0a
V ca !1`X
Doa am ne ,<V 0
n 11'
t
re !
e!!1'
te Bi se !
e !!!A
ri ca Tavr
re o o 1
ai
!_1a
<V cu 01'
c ti gat ,!
scump s !
n!!1a
ge le Tu nN
4.

Sau

1a
T ~)s!
+o
u gnN

A !11q!1os'!!!Am<C000@11
co

pe

ri t-a ce

ru ri le

bu

ta

tea Ta Hris

0`0a,<
0
V c 1qz
toa a se
ie ind!
di_1'
i in chi !
vo!11'
tul sfin i !
riiUS
Ta !
a _avV
a le
3x
din 0
ne 1q!1'
stri ca t Ma !
ai!A
cm<C0
n 11'
Bi
se !
ri!!q@1o
ca m ri rii Ta
a
1"
V a 11'
!A !11@1'
v3
V i 0
a !
leA,<0
r
ta !
tu Te-ai
ca un prunc n bra !
a !!!A
e pur tat
s-au
11O'
um plut toa !
a !!!1'
a te de la !
a !!1a
u da Ta nN

www.stavropoleos.ro

5.

<V @OS!_w
D100!1'!!1O0a,w
a

v zu

ut I

sa

cu

chi

i i pu

!A
! _1a
re,<V !
peX1
Dum 1q!OS
ne zeu pe sca !
un prea
a nalt ,<V !S
n1
con 11'
ju ra !a!!
at de
q!0!q!_a
V a 11a
n ge rii m ri i i rii v1
stri gat m<C4
o a '!
ti!qz
c lo !
su_OS
ul de mi
\0!S
V cX1
!11'
vV
i
i0
ne a,<!
mai 11'
na in !
te !!1'
am v zut !
peDum
ne ze !
eu!!
n tru!A
pat
4x
,<!01`X
V i lu mi i O
a cea a ne
pe p
Cel !1OS
ce st p U
ne S!
e_
e tew!A
pa cea
i S#
nap_

101'
n
se
ra !
a !!1a
a a t nN
6.

V
Qz\!!O'!!!Av3
V
x0'
S1~Qz\!!O'!!!Av4
tri

ga

t-a a i

i e

v znd

b tr

nul

cu

! !1Q!!S
chii
mn tu
i
i i0
rea acC 4'
ca !
re!11a
a ve nit 1
oa '!
me!_11
ni i lor de la
110a
<V !Xe!w!!W!!S101'
Dum
ne zeu ,Hris
toa se Tu u u e e eti Dum ne ze !
e \!!1a
u ul meunN
Sau

7.

1a
me ~)se !
e +o
eu gnN

P 11@qz_1111@1a,<V !X3'!!A
e

Ti

ne

Ce el ce

ai

co

rit

foc

pe ti

ne rii

0'
! !`X
z ! !!A
vV 3x
! !s
cei !
ceDum
ne e q
zeuTe-au
nu mit
i 0
n 11'
Fe cioa !
r!
ne!O!A
stri ca tTe-ai
111a
<V l 1O'
! !1'
V cn xq
l
lu it ,0
u dm!
pe!
e Dum
ne zeu !
CuUS
v ! _a
n tul v3
tnd
!0'
p
V bi !11O'
!01o
cu bu !
u!1O0a,<
n cre din
ne cu vn tat !e!!A
es te Dum
ne ze
e

1"
e !
ul!Q!!S
p ri i in1
i 01'
lor no !
o !!1a
o o tri nN

www.stavropoleos.ro

8.

D#
0031!!111a
l
u dm bi ne s cu vn tm S=
i s!
s!!0q
ne n chi n

!!S10!
vV
m Dom nu lui !
cn !A
tnd
j
0qz!!1@
C 0x3^'! !!111amM0x0
u

fo cul cel ne su

fe

rit

pre

nn du se ti

ne

1a
rii nN qz!11'
stnd ln g
ci !
ins!1!11a
tea lui Dum ne zeu !
i X 1
de 11'
v pa !
a !!
ie ne
101@1a
<V dum x0
vV
v t mn du se ,0
ne 00'
ze
ia !
as!11'
c cn ta !
re!
au!
cn!A
tat
3'
bi !
ne!11a
cu vn tai 0
toa 11'
te
lu !
cru!!1@110`0a
ri le Dom nu lui pe Do om nul
0!11O#!1'
i-L prea
nl ai n tru to !
oi\!!1a
ve e ci ~)!oa
i i ii nN
9.

N 1~11a@0OS!_0am<C!X11q!PS
s

toa

re

de

Du u um ne zeu

n dej

dea

tu tu ro

!_11o orcre ti
i '_
i ni !+
i1
lor anN 0
a x3
co z!
pe12'
r
a !
p!!O'
r p ze !
e!
e
!A
a n d _
_11te m<C0
pe x3
cei {!00'
ce
j du OS
ie !
e esc
spre ti
i ')i s!i +1
ne anN

1jqz!!+1#11O0a,!<V X11qz!_
n

Le ge n um br i-n Scrip tu

n chi

pu

re e ve

1'
V toa !1'
de !
emU00US
noi cre din cio !
o _a
o ii vt
t par !
tea!0O@a
br b teas c 0
ce
!q!_
k"; e X1
! 1q!!S
des
chi i i de !
p '!
n!!1a
te ce le .N 4h
sf zo
s1
nt @a
lui Dum
ne ze e eu
q!_a
<V celX1
e e es te vV 3
de '!
eci!1O0a
pe Cu vn tul ,!
mai 1qz
na in !
te_1a
e de veci ,<V
q!1@1a
V Cel!`X
Fi ul Ta t
lu `
uiXq
ce !2'
lui f !
r!_1a,<
de e-n ce put q
n1
ti '!
n_
s cut
0r!O'
din Mai c f _!
r!1'
is pi !
t__101'
b r b teas c
!
l \!!1a
m ri ~)!
i i
oa
im nN
www.stavropoleos.ro

25 mart Catavasiile Buneivestiri


dup Catavasier, I.P.Pasrea, Buc., 1927
Catavasia 1, glas leghetos

B S
0x
!A !i1!1p
es 2
chi a!
de12'
voi gu -!
ra mea
se va um ple_O
e de Du @abB
hul

01111'
i
cu vnt rs pun !
de!0!10_O@a
voi m p r
te e sei Mai cii bB0
i 0
m
1'
! !nu!AvV
vo )
oi S111a
a
r
ta @
lu 0O'
mi nat prz
ind 3
i x0
voi 1q!`X
cn ta mi i q
nu z
!!U'
bB
ni le ei !
bu!1!!A
cu rn du m
Catavasia 3, glas leghetos

B S
000os
12'
!ne
1a
bB
e
ai
t
i @
cn 11a
t rei !
Ns
c toa-!a!!
re de!
Dum
zeu

2'
!m11O
ce !
ea!q!1O'
ce eti iz vor viu !i!
n!11a
des tu lat m<C0
ca ' !
re!
s-au
pre u nat
1'
z c!
cea !a!t0!11'
du hov ni ceas !
c!n!tO
re @a
te-i bB !011q
n dum ne ze ias !
\30[
!ni2'
!A bB
sla va !
taAm<C1
cu x\10[
nu
ni @
lor O@0!
sla vei
nvred
ci !
indu-i
Catavasia 4, glas leghetos

B S
3'
111a
fa !
tul!
ne!1'
ur mat !
i !
dum
ne ze iesc !
alS1
n 11@2'
tru p rii Ta !
le

!0!
ce lei de!A
susbB2
ce 0!!O'
lei din Fe cioa!
a !!A
a rvV 101@11
Pro
o
ro cul A va
1a
! !a !
O
cum !
so1
co 2'
tin -du-l
stri!A
gatbB 2o1
Sla
a
a #01'
v pu te !
rii!!
Ta le Doam
@a
ne bB

www.stavropoleos.ro

Catavasia 5, glas leghetos

B S
00O0!1'
11q
pi mn ta tu s-au toa !
te!
de!
Dum
ne ze ias z!!110a
c sla va Ta

m<!
C c1
s tu 11'
Fe cioa !a!0!11'
r ne is pi
ti !i !!O@a
t de nun tbB0
ai 01
a vut
11@10!11@11O'
s ai
n pn te ce
pe Dum ne zeu cel pes te toa !a!!A
a te m<C !
i 1
11@2'
ns cut pe Fi !
ul!!!11a
cel f r de anim<C#
Cel011102'
ce d ru ie
te pa !I'
!AbB2
ce tu !
turor
ce o1E!_12'
e
e
lo o or ce te
la !u!A
dbB
Catavasia 6, glas leghetos

B S
00O0!!!
1a
n
e lep ii lui Dum ne
zeubBw
ca !1'
re fa !
cei!1O'
a cest praz !
nic!0'
dum ne

!!A
vV 01q
z !
11O'
vV 0x
z s!
zeiesc
i
cu to !
tul
cins
tit al Mai !
cii!
lui0'
Dum!
ne!A
zeu
ve r
nii!
111'
11a
nl m mi !
ni!!1'
le sl vind!
pe!
Dum
ne zeum<Cq
Cel!
ce00
S-a nsp_O
cu ut din tr-n
@a
sa bB
Catavasia 7, glas leghetos

B S
e!0!1@112'
! !1abB
-au slu jit fp tu rii n
e
le !
ep!!
ii lui Dumne
zeu 0
f 0
r

1@
z ru!!AvV
nu mai11
F c q
to !
u lui 3
ci xp
groa@2'
za fo !
o+!
cu!1a
u luibB2
br 1
b
O'
!A1
~x!l!O'
vV0
te !
te!p!
cl cn du0
o @110'
s-au bu cu rat !
cntnd
prea
u da !a!!A
a te
Dum
0e!111'
bB
ne ze e ul
p rin !
i!A
lor1
i x1
Doam@2'
ne
bi !i !1"
ne eti !
cu!!A
vn tat

www.stavropoleos.ro

Catavasia 8, glas leghetos

BT
D 00001'

l
u dm bi !
ne!111a
s cu vn tm m<C S 0x
i 0
s 0
ne

00q
! !!
1a
n chi nm z Dom
nu lui!cn
tndbB

P 0200010[!!\!!111am<Cq z
e

ti

ne

rii

cei

bi

ne cre din cio oi n

cup tor

na

!!11O'
te rea Ns c toa !
rei!!11'
de Dum ne zeu !
i-a !!!A
mn tu itbB1
a x1
tunci@1@
fi ind n
110`0a
chi pu
i i t m<C!
iar1p_O@a
a
cu um lu cra t bB!
peS1
toa 10`
t
lu u
01O'
! !0O@m<
C 1x
mea ri
di !
c s-i
cn te
i e
Pe 1
Dom'!!!!!11
nul lu cru ri le l
u
0`0a
2'
da a i-Lm<C0
i-L0!11'
prea nl ai !n!
tru!
toi
ve !e!K
ciibB
C a cutat spre smerenia roabei Sale, c iat de acum m vor ferici toate neamurile.
C mi-a facut mie mrire Cel putenic i sfnt numele Lui i mila Lui din neam n
neam spre cei ce se tem de El.
Fcut-a trie cu braul Su Domnul, risipit-a pe cei mndri n cugetul inimii lor.
Pogort-a pe cei puternici de pe scaune i a ridicat pe cei smerii; pe cei flmnzi
i-a umplut de bunti, iar pe cei bogai i-a scos afar deeri.
Luat-a pe Israil robul Su, ca s pomeneasc mila, precum a grit ctre prinii
notri, lui Avraam i sem iniei lui pn n veac.

Ceea ce eti mai cinstit, glas leghetos


T
B S
w
! 12'
e @
ea 1q
ce eti mai
cins ti !i !
tA !
de10'
ct he _
e ru O
vi @a
mii bB

!i X 1
mai 1
sl 0
vi `i 0
t a 2
f ' !
r !
de!a 1
se 1
m 1'
na !a !A
re!
de1
ct
0'
! 02'
se _
e ra O@a
fi mii bB 2'
ca !
re!f!
r11O'
stri c ciu !
ne !
pe Dum
ne zeu !
Cu
!!
vn
tul !
ai 11abB
ns cut !
pe11O'
ti
ne cea !
cu!a !
de11a
v rat m<C0
Ns 1O'
c toa
!re !
11'
\0!K
de !
Dum
ne ze !
eu!te!
m
ri imbB
www.stavropoleos.ro

Catavasia 9, glas leghetos

B
T
T
D 00000001!11a
m
<
C
S0
rea sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu
mn

11'
tu
ie -!
te!!!
ne pe noibB

T03'! !!U@r!111'! !!1'!!!


ot

nea mul p mn tesc s

sa al te

cu

du

u hul fi

i indlu mi

1a
V fi rea
!2'
nat bB!
i!11O'
s prz nu
ia !a!!A
as cvr
min !i!1'
lor ce !
lor!!!1a
f r de trupbB
01'
!11O!1O'
!1a
cins tind !
sfn
ta prz nu
i re a Mai!
cii!
lui!
Dum
ne zeu m<Cq
i !OS
s stri!i
!`O'
ge e bu !
cu!!0!!O@a
r te prea fe ri ci t bB0
Ns 0qz
c toa !
re!111am<
de Dum ne zeu C
3'
!!1'
pu !
rurea
cu ra !a!!O0a
t Fe cioa r )!oa
!AbB

www.stavropoleos.ro

25 mart Catavasiile Buneivestiri


p. diacon Cornel Coman
Catavasia 1, glas leghetos

B S
0B
es 2
chi 000'
de voi gu !
ra !!+
mea i/!se1}
va 1
um aB1
ple 10'
de Du !
u !A
hulbB

1~11!Maici
!A bB0
i
cu vnt @
rs2'
pun -!
de!0'
voi m !
p!2'
r te sei
i 1'
m _
voi +1
a
11a
@0w zV! !!A|vV3
B011-@e z!!!A!
r
ta lu mi nat prz nu ind
i voi cn ta mi nu ni le ei bu
!2'
cu rn !
du!K
mbB
Catavasia 3, glas leghetos

B S
0B
! 11a
e 0
ai 0os
t
i p
cn!}t1
rei a0
Ns 11'
c toa-!a!!
re deDum
ne zeu m<C

e&
!!11'
! !m111a
ce !
ea0'
ce eti
iz vor vi -!
iu!!
i n!
des!+tu1
lat abB2
ca '!
re s-au
pre
u nat
\10[
zve !A
v0
V i x0
cea a !
t0'
du !
hov!niqz
ceas!cAbB@
n C0
t e
re !A
te-i
n 01B
dum ne
1111'
zvei0'
! !ni2'
ze
ias c sla -!
va!A
ta0
cu 2'
nu !
ni!q
lor sla !
n vred
ce !
e!K
te-ibB
bB@
A V
n C0
t ez
re v\!0}
e !
te-iv
Catavasia 4, glas leghetos

B S
3'
111a
fa !
tul!
ne!1'
ur mat !
i !
dum
ne ze iesc !
alS1
n 11@2'
tru p rii Ta !
le

!0!
ce lei de!A
susbB2
ce 0!!O'
lei din Fe cioa!
a !!A
a rvV 101@11
Pro
o
ro cul A va
1a
! !a !
O
cum !
so1
co 2'
tin -du-l
stri!A
gatbB 2o1
Sla
a
a #01'
v pu te !
rii!!
Ta le Doam
@a
ne bB
www.stavropoleos.ro

Catavasia 5, glas leghetos

B S
0B
pi 0
mn e!00'
ta tu s-au toa _
te !+
de0
dum +1
ne 11#30
ze ias c sla va

0a
ta m<C!
c}1
tu 12'
Fe cioa 7!a!!00\10[
r ne is
pi
ti
i !
t_1a
de nun{ !A
tbB!
ai/
01B
a
vut 1
n w@10011pn te ce pe Dum ne zeu @
CelM1
pes 1l
te q
toa z!!!A
a a te
& pe0'
|m<C !}i1
!f!11a
ai 1wB
ns cut !
Fi !
ul!
Cel
r de ani m<C 0'
Cel _
ce 11
d ru
q!2'
bBq
)s 11B
ie te pa -!
ce!!!A
tu tu ror
ce z!
lo/ or
ce
te 2
la '!
u !K
dbB
Catavasia 6, glas leghetos

B S
!vn0
v0
V ca 03'
e 3z
lep 0
ii !0'
lui Dum!
ne!A
zeu
re
fa !
cei!1O'
a cest praz!
nic!0'
dumne

!!A
vV0110!q#4'
_1a
zeiesc
i
cu to
tul cins tit al Ma !
ai!
cii1"
lui !
Dum
ne zeu vV 1B
ve
2a
! !ne0a
nii 0
s 0\!_30012'
ples nim cu mi ni
le sl vind 7 !
peDum
zeum<C2
Cel '-!
ce
!00'
S-a
ns cut _
din1a{
tr-n !A
sabB
Catavasia 7, glas leghetos

B S
2'
1
!+1
bBa 0
-au B!
slu!
jit!+
fp
tu os
u 0
rii a!
n}1
e 2'
le -!
ep!
ii!
lui!
Dumne
zeu
f 0
r

q@11q
z A !A
nu mai F c to !
ru
luibB 0q@*
ci groa za 3
fo '!
o !!1a
cu u lui bB 00
br b
5'
bB2
z a!!A
te &!
te!p!0'
cl cn du o _
s-au110'
bu cu rat !
cn!A
tnd
Prea'!
l!w
u da V!
a tevV
3b0
Doam
ne \!_30p!}
al P rin i lor i 1
Dum 11'
ne ze -!u!A
lep
bi @2'
ne
e !
eti
!!+
cu
vn1
tat kbB
www.stavropoleos.ro

Catavasia 8, glas leghetos

B
T
D 00001'
!
!111a
m
<
C
S 0x

l
u dm bi ne s cu vn tm
i 0
s 0
ne

00q
! !!
1a
n chi nm z Dom
nu lui!cn
tndbB

P 0Be!011'-! !!1'!!11am<C3'&!!!
e

ti ne rii

cei

bi ne cre din cio oi n cup tor

na a terea

00q
z!0
! !ne30
! !}tu1a
Ns c toa rei
de Dum
zeu i-a mn
it m<C 0q
a tunci!
fi0'
ind _
n
110'
!clue
zv a A!
V pe 1B
chi pu
i !i !AtbB 1'
iar V!a !
cum
cra !
tAv0
toa 1
t 1a
lu M0
meaa
7 z!!p
01w
00!!w#a
vV
ri
di
cn d-o
s cn z!Am<
te C1
Pe 1'
DomB -!!A
o nulq
lu V!
cru
ri
le l u da i-L
3B
0!}12'-!\!_1a{!KbB
i-L prea nl ai n tru toi ve cii
Catavasia 9, glas leghetos

B
T
T
D 00000001!11a
rea sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu m<C S 0
mn

11'
tu
ie -!
te!!!
ne pe noibB

T 0B3'! ! !/ U@rB!12'-!\!_0os
ot

nea mul p mn tesc s

sal te cu

Du u

hul

fi

ind

0!
z i}1
lu mi !A
natbB@
i C0
s 1V
prz1
nu q
ia z\!0}
a as !
cA vV eB
fi !
rea}q
min!
lor 2'
ce !!1"
bB001'
e lor f !
r!
de!A
trup
cins tind sfn _
ta 111a
prz nu
i M0
re 12'
a
Ma7 !
ai
!1"
_1a
& u cu r
cii lui !
Dum
ne zeu m<C 2l
i 0
s p!!S
stri i i \10[
i
i !
geA m<C 3'
Bu B!!!
0'
11
te _
Prea110'
l
u
da !a!A
tbB0
Ns 00os
c toa a 0
re !!
de Dum
ne zeu
0\10[
Cu
ra
a !
tA1
pu '!
ru!!
rea Fe2'
cioa!a!K
rbB
www.stavropoleos.ro

Catavasii la Canonul Mare i la Dum III,

glas 6

Hwyt

dup Ion Popescu-Pasrea i Sorin Emanuel Pan

1.

A @M110!!11O@!1`1'!!0
a

ju tor

a co pe

ri

tor s-a f cu ut mi

i e spre

! !O@a
m<? !
11
mn
tu i re b<? 0e!0!11O'
A ces ta es te Dum ne ze !
u !!A
ul meu
i-L!voi
prea sl
1@1am<
001a
vi pe El ?Dum
ne ze 0
ul !2
p ri '!
in!i!
lor1a
mei m<?001
i-L voi
1q
z pe!e!A
z !\0!K
nl a !
Elm<? 00\!11q
cci cu sla a v S-a prea\
sl vi it.b<?
2.

nu DumIII

0M
a +1
a 101'
min te ce !
ru!!110a
le i voi gr i m<? !
i !
voi11
l u

q
zpe Hris
! !A
z r!
da !
tosb<? 30!11a
Ca re a ve nit .<?/ @0q
din Fe cioa !
cu\0!K
tru up.b<?

V 0M3' _112 ' ! ! _1am<? 1'!! 1


e

de ei,ve dei c

eu sunt Dum ne zeu

Ca re am plo

11'
uat ma !
a!
n01'
i a !
p !
dinO'!
pia tr !
am!iz11a
vo rt m<? 010
po po ru
!
!q
lui2
me '!
eu !!
de dew
mult! !
n pus
ti !A
e b<? 030!
cu sin gu r2
drea '!
ap!
ta _
a i
11q
z !\0!K
cu t ri \
a a Mea a.b<?
3.

DumIII:
inima

P 0M3'! ! 11100!2 '!!!OS!!Am<?


e pia tra cea ne clin

ti

a po ru un ci lor Ta a le

( 01'_111'!
Hris toa a se n t re e!
te !
BiO'!
se ri !
ca!K
Tab<)?

01q
n t re

!
') !A
s q!000!
! eti
! sfnt
!
te 2
Doa am
ne
i ni ma mea ca re!2
se cla '!
ti !A
n;b<? 1O'
c n sui
!Domn.
1kb<?
i

www.stavropoleos.ro

4.

b<?
0M
!A !ne`Xe
a 0
u 3'
zi _
i t-a 111'
pro o ro !
cul!de1O'
ve ni !
rea !
Ta Doam

1'
!!
!!
i s-a
te !A
mutb<? 000o1}
c a vea a ai !
s00'
Te na ati
din10`
Fe cioa a
0am<
?!
!
z ni
! lor
!Ab<? 1~11a
r
i !
s 11
Te a \1q
ri oa me
i
a zis: @
a 1O'
u zi
! !a w
!0
! !te1a
t-am
u zul
Tu !
i m-am
mut m<? O
sla @0\
v pu !
te!
rii1
Ta 1
le q
Doa z
\!\0!K
a am ne e. b<?
5.

D 0Me!0!1aO@00'!!10`0am<?
e noap te m ne cnd eu iu bi

to ru le de oa

a meni

01O'
!2
! spre
! 01'
lu mi nea !!2
z m ro '!o !A
gu!A
mm<? 100
i m n drep
tea 'z
po ru
!!!0os
! 11O'
un ci le Ta
a @
le a b<? 00e!0
i n va m Mn
tu i to !!!A
ru u le!
s
1q
z !\0!K
fac vo \
ia a Ta a. b<?
6.

0M
' ! !cu11O'
! mea
!A m<? 100
tri 3
ga t-am
toa t i !
ni ma
c tre n !
du2
ra '

! Dum
! !ne1a
! !ia!
tul
zeu m<? \!c
i_
i m-a 111'
+ a u zit din
dulO'
cel !
mai!de!Ajosc<? 4M
i
11'
!!
z !\0!K
a scos din
stri0\!11q
c ciu u ne vi a \
a a mea a.b<?
7.

G 0M3z0!010'!0! !A b<? 3' !_1


re

i t-am f r

de

le ge am f cut

nu ne-am n drep

O'
!!
tat !
!
na!
in11a
tea Ta m<? 2
nici ' !
nu!
am1O'
p zit nici
nu!
am!f1
cut 0
pre 1
cum
0!
! !A
ne-ai
po run
cit;b<? 0e!0!11O'
ci nu ne p r si pe noi !
p!
n!
n !
sfr1a
it m<? 0
Dum
11'
z !\0!K
ne ze !e !
ul0\!11q
p ri in i lor no \
o o tri i.b<? m<?
www.stavropoleos.ro

8.

m<?
T

d !001a
l u dm 0
bi 00000a
ne s cu vn tm

s 00
i s

000q
z\ ! !nu111'
! du-I
!A 0000I'
ne n chi nm Dom
lui cn t n
i prea nl !
n
! 111}
du-L
n tru toi !A
ve !K
cii.b<?

0M
e e
Cel !0!1`1'
ce l sl ve esc o !
ti !
le !
ce 1a
reti m<? 001'
i de El !
se !
n

111'
fri co ea !
z!
He!\1!S
ru vi i 1
i 010!0'
mii i Se ra fi !i!A
miib<? 4'
toa !a
!12
a ? 1'
t fp tu '!ra!!0os
l u da a @
i-Lm<
bi _
i ne-L111a.<
cu vn tai ?/ @0
i-L prea
000'
_
z !\0!K
nl a ai
n 11q
tru toi ve \
e e
ci ii. b<?
9.

N 0Mos 00!1q!2 '! ! ! ! 10`


a

te

rea z mis li rii ce lei mai pre sus de

fi

0a
!w!p!0'
re m<?O
es @0110'
te ne tl cu i !i !A
tm<?q
ro dul
Mai cii ce lei f !
r!
de
11a
! !A
br bat 1
es 0!
te ne stri
cat;b<? 0e
c na !
te0!
rea lui 11O
Dum ne zeu !n0
no
\!
! 111'
z
ie!
te10!A
fi ri le.m<?Pen
tru a cea !
as !ta!
pe1@11q
ti ne toa te nea !
mu
!ri!Ale b<? 000o1}
ca pe Ma a ai !11'
ca Mi rea !
s!a !
lui1
Dum11a
ne zeu .<?/
@
q !t11'
cu dreap
cre din !
!te!
m\0!K
ri im.b<?

www.stavropoleos.ro

Catavasii la Duminica IV a Izgonirii lui Adam din rai


3,6,9 dup Petru Lambadarie (de la Parastas), celelalte Pasrea p31

glas 6

T s
HwGy
Cntarea 1
m<?

C000q!0'!!111O'! ! ! !1am<?
a

pe

us cat um bl nd Is ra

il

cu

ur me le prin a dnc

011'
pe
go na !
ciul!
fa!1@e
ra on v zn !
du-l0!O'
ne cat !a !
stri !A
gatb<?1~0
s
cn
1'
tm _
lui 111a
Dum ne zeu .<?/@s
cn 1
ta '!a!!11qz
re de bi ru
i !i !\0!Ab<
in
?
Cntarea 3

m<?

S 1O000!2'! !Am<? 1'!


N qm!0Q) 1
u es te

sfnt pre cum Tu Doam ne Dum ne ze ul meu

Ca re

!11O'
!!
200!0'
!11
ai nl at frun
tea!
cre!
din
cio i lor Ti Bu !
nu!A
leb<?w
i ne-ai
n t
O'
rit !
pe!e !
noi0q!0Q!11q
pe pia tra mr tu ri si
rii Ta z\!\0!K
a a
le e.b<?
Cntarea 4

b<?

H00osqz!!!11a ! 1q!0'! !A b<?0x


ris

to

os

es te pu te rea mea Dum ne zeu i Do om nul

cins

3z
ti 0
ta !2'
Bi se !
ri!A
cm<?0!112'
cu dum ne ze ias !
c !!O@a
cu vi in q
cnz!
t !
stri
!A b<?1~q!!S
gnd
din cu u u1
get 10`0a
cu ra a at .<?/ @0\!!11
prz nu
i ind n tru
qz
Do !
o !\0!A
om nu ulb<?

Cntarea 5

b<?

C 0011q!0!O0!0'!!Ab<?30
u

dum ne

ze

ias c str lu ci

rea Ta Bu nu le

su

fle

0!2'
<? lu 1
te le ce !
e!
lor!w!0!1'
ce m ne c la Ti !
ne!10`0a
cu cre di in m0
mi
O'
? ca x0
nea !
z!2'
le ro !
o!
gu :}!
u S0
m am<0
s !1a
Te va 0
d 100!0
Cu vn tu le al
1}!
<? pe x0
! !ne1am<
lui Dum!
ne !A
zeub0
Ti o1}!!111'
i
i
ne a de v ra !
tul Dum
zeu ?
O@11a
Ce el ce chemi.<?/@0'
din ne _
gu 11qz
ra gre a !
le!\0!A
e
lo orb<?
Cntarea 6

m<?

M 1'm!!! O010@1a m<? 012'!!


a

a rea vi e

ii

zn du

nl n du se

_w!000'
! !celq
)1
S a
e de vi fo rul is
pi !
te !A
lor b<? 001~0
la
li ma nul Tu
li in
1111'
ler gnd strig i !i!A
e m<? 1'
scoa !
te!
din11P0!p!p
stri c ciu
ne vi a a mea z
\!11q
Mult mi los ti z\!\0!K
i i ve e. b<?
Cntarea 7

b<?

D 00e!O@a`XO'! !!00'! !os0a!

tor de ro

n ge rul a f

cut cup to o

rul cu

11'
1O'
vi
o !
o!
i !O@a
lor ti neri b<? w!111'
ia r pe hal dei !
ar !
znd
po run !
ca!
lui
! !1am<
!!Agab4
<? bi z0
Dum
ne zeu ?!X
pe1
mun11'
ci
to !
rul!0qz
l-a ple cat !
a stri
ne +0@
eti cu
11a
@11'
vn tat Dum
ne ze !
e!
ul !qz
p rin !
i!O@a
lor no tri b<?

www.stavropoleos.ro

Cntarea 8

b<?

D 01O'!!!11am<?00O'!!w!!S0a
in

pa ie ai iz vo

rt

cu

vi

i lor ro o o u

m<!
? iX1
<? o1q!0'
<? c x0
jert 1O'
fa drep !
tu!!A
u luim!
ai ars cu a !
a !A
pb0
toa o1"
a
a
!!111'
te le faci Hris toa !a!12'
se cu sin !
gu!!O@a
r vo i rea m<? 0x
pe q
Ti !0!
ne Te prea
11'

nl 1
m !
n !
tru!
toi!veo1"
e
e !
ciK)i 1a
i {!iiAb<?
Cntarea 9

m<?

P 0m002'!!!1q!000p!O'!
e

Dum ne

ze eu a-L ve dea nu es te

cu

pu

tin oa me

!ni!A
lorb<? 0300
spre Ca re nu !
cu2'
tea !a!
z!a!
c11a
u
ta U
o 'c!
ti !0'
le n !
ge
!A c<? 1~m
!!ni
reti
iar 0
prin 1000O'
ti ne Prea cu ra !
t !11\1O'
S-a+a
r
tat oa me
!
! !A
lor!w
Cu vn!
tul0'
n tru
patb<? 0u'
pe Ca !
re!1'
sl vi !
in !110!_
du-L cu o
ti le e ce
T

1a
g ci no
K mm<?
retim<?0O'
pe
ti !
ne!!!
te fe ri 1a
i g{ !
im.

www.stavropoleos.ro

Catavasii n Duminica 1 a Ortodoxiei, glas 4

leghetos T

SB

dup Catavasier, de I.Popescu Pasrea, p.35

Cntarea 1 bB

A0q!0!1os0am<C0x1@111'!!
dn cul M rii Ro

ii

cu

ur me

ne

da

a te

!O'
! !!1a
pe des !
tru!1'
tre cn du-l
Is ra il b<? !X
cel1
de 111O'
de mult cu mi !
ni !!0
le lui Moi
0'
z!!!11a
se _
n 11O@a
chi pul Cru cii m<C0
pu xq
te rea
lui A ma lic m<C!
n12'
pus ti !!1!!\0!A
i e a bi ru
i
itbB
Cntarea 3 bB

S0002'!!10`00q z!!1@2'
e

ve

se

le

e te de

Ti

ne

Bi

se

ri ca Ta Hris toa

!!
a se !
stri1a
gnd bB \5!s
Tu u1
u ]!
eti!1'
pu te !e !0O@a
rea mea Doam ne m<C 01
i sc
O#0!!2'
pa rea i n t ri !
i !A
reabB
Cntarea 4 bB

R1~1q!1'!!0\! !111@1am<C!X
i

di

cat pe cru

u ce v

zn du Te

Bi

se

ri

ca

pe

111'
Ti
ne Soa !
re!1O'
le drep t !
!!A
iim<C!a1q!!!O0_
st tut n tru a sa rn
du
O@a
ia l bB0
pre =!!q!!S
cum se cu vi i i 1
ne 11a
stri gndm<C3
sla z'!
a !!01'
a v pu te
!!!O@a
rii Ta le Doam ne bB
Cntarea 5 bB

D2'!!1O!1O'!!!0O@am<C0x1'!!
oa am ne lu

mi na mea Tu ai ve nit n

lu

me

lu

mi

i na

!O@a
cea
sfn t bBP
Ca !1q!111'
re n torci din n
tu ne !
ri!_11O
cul ne cu no tin
@a
ei 0
pe q!1O'
cei ce Te
la !
u !!01'
u d pe Ti !
ne!
cu!O@a
cre din bB
www.stavropoleos.ro

Cntarea 6 bB

J0e!OS!!01'!\!!11O@am<C1xO'
ert

fi voi i

i e

cu glas de

la a

d Doam ne

Bi

se

!!!A
ri i ca1
stri '!
g!!O@a
c tre Ti ne bB0
cu 02'
r in !
du!1q!!s
se de
s n1
ge 1
le
010@1a
!A 00!12'
dia
a
vo li lor m<C 1x
cu O
sn ' !
ge!
le curs
prin mi los ti
vi -!
i!
re
!1'
din
coas !
ta!A
TabB
Cntarea 7 bB

002'8!! ! !11abB 2'j!!!111am<C


n

cup

to

o rul per si

nesc

ti

ne rii lui A

vra

am

0x
cu q
rv !2'
na bu !
u !1`X
nei cre e q
di !_a
in e m<C !S
fi1
ind 11'
a pri !
ini!
mai0
vr
1@q!!S
tos de c t1
cu 12'
v pa -!
ia!!!A
fo cu luibB1
au ~11a
stri gat q
bi z!
ne !
eti!
cu
+

!1a
vn
tat m<C!
n12'
bi
se -!e !0\!!110'
ri ca
sla vei Ta
le Doa !
am!A
nebB
Cntarea 8 bB

T
D 00001'

l
u dm bi !
ne!111a
s cu vn tm m<C S 0x
i 0
s 0
ne

00q
z ! !nu!lui!cn1a
n chi nm Dom
tnd bB

M2'!!!101@111am<C2'!!1O'

i ni le n

tin

zn du-i Da

ni

il

gu

u ri

le

le

!!Q!!s
i lor ce e e1
le 1O@a
des chi se m<C1
n x1
groa '!a!1!!!A
p le-a n cu iatbB0
i 0
pu
q!1@111a
te rea fo cu lui au stins m<C0
n 11'
cin gn !
du!1q!O'
se cu fap ta bu !
u!
u
!Am<C2
z na!1'
n
ti '!
ne !
rii !!110q
cei iu bi tori de bu !
cre di !in!
!
stri1a
gndbB w!+
bi ne
11O'
A B
cu vn tai !
toa!`X
te e q
lu !_01'
cru u ri
le Dom!
nu!!O0a
lui pe Dom nu )
u!A
uo
u g{!
ulb
www.stavropoleos.ro

Cntarea 9 bB

H00osO@00!1'!!10`0am<C0
ris

to

os

pia tra cea

ne t ia

a t de

cea

1O'
din mar!
gi _1@1a
i nea un ghiu lui m<C 1x
din 1
ti @2'
ne mun!
te!!!11a
le cel ne t iat
m<C!
S-a10'
t
ia _
at Fe O@a
cioa r bB 01OO'
a
du nnd fi !
ri00@1
le
ce le
o
11'
se
bi !i _a
i te m<C !X111'
pen tru
a ceas !
ta!01a
ve se
lin @
du `0a
u ne m<C 0
te
1O#02! 11a
{ euAbB
m rim Ns c toa '!
a !!
re de Dum
ne ze )e!oa
e e !

www.stavropoleos.ro

CATAVASII LA DUMINICA TREIA DIN POSTUL MARE


T

glas 1

1.

dup A. Pann

QV S
3001@111'
!11'
um ne
ze ies cul Mo
i
si !
a!
n !
sem1a
nat mai
na in !
te !
de

!111@q!!S
de mult n Ma rea Ro o o 1
i 11@1a
e Cru cea ta m<C OS
c !
nd!0
a tre
1'
cut !
pe !_111!qz
de es tru Is ra
il t ind !
cu!11p!_a
to ia gul a a a pa vV 0x
cn
r!1`X
! !ne
ta re de e 1
ie Q!!S
i i i 0
re a m<C !1O@01'
cn tnd i e Hris toa !
se Dum
2'
ze !
e !:
u!
u S"0
le avV
3.

0030!11'!! !O0am<C0x1@q
n

re

te m St

ne Hris toa

se

cu Cru cea Ta

!!S
a a1
pe 10!q!_a
pia tra cre di i in ei vV 04'
s nu !
se_111
e clin teas c gn
@1a
y c j
dul meu m<C 0x
de 1
n 1q!_1"
v
li ri i le
e I
r '^!
u !11a
lui vrj ma m 0x
1'
! !n sui
!2'
Tu eti
sf !
nt\!!OS
i i Do @
omna vV
4.

P 0O@1q_11qz! !e@1am<C 0x
e

Cru ce

z n du Te

pe

Ti ne Pu ter ni

ce

lu

001os
! !q!!S
S! )s1
mi n to
o ' rul
cel ma a a 0
re am<C 06
de 1
cu 1'
tre t
eS mu
ur cu
11@1a
! 110'
y 1
prin zn du se m 0x
i-a
str k'!
ns!
i i-a
as cuns ra !
ze_a
e le vV 0x
i
3`001'
toa a t
zi
di !i !
rea011q
a
l
u dat !q!_a
cu fri i i c 0
n 0y
de
+

PS
lu !
u _!
un g rb111a
da rea Ta sm<C !X
c 0
s-a 1q@qz
um plut p mn!
tul!2'
de la !
a
!!OS
u da Ta @
a a vV
www.stavropoleos.ro

2
5.

vV

M311'!!!q !qz! ! 111@0`0a

ne cnd Te l u dm pe Ti ne Mn tu

to

rul

lu

u mii

m<C 01Q!!S
a flnd pa a a 1
ce 10'
prin Cru !
cea_a
a Ta vV 0x
prin 3
ca `0!1
a re ai n
1O0'!
!A m<C 0x
no
it nea mul!!
o me nesc
du 3
cn '!
du !!qz
ne pe noi !
la!
lu 1'
mi _
i na 2'
cea
!!!O@a
ne
n se ra t
6.

vV

C4'!

!111'
!10`0am<
C
hi pul dum
ne ze ie !
tii U'
Cruci!
I !1'
o na !
a mai
na
i in te

@a
!!110'
l-a 1
n 11'
sem nat !
n pn
te ce
le chi !
tu_a
u lui vV 1x
cu 1
pal '!
me!!!
le n ti
os
!!
i 1
in x!
seAvV 1~111'
i
a
ie it din
fia )s1a
a r nN 00qz
mn tu in !
du!
se 1
cu

11'
!!
pu te rea
Ta !2'
Cu v !
n!:
tu!
uS"0
le avV
7.

C4a0!111@1'! ! ! 1am<C !11'!


el

ce

iz

!!
pe
p !
m !
nt!11a
lu nd trup vV

vit

pe

ti neri din cup tor

ve

ni

it

3^
s <C !1
i 1
pe 1'
Cru !
ce!01@1a
pi ro nin du Se m
mn tu

1'
i !i !0!1qz
re ne-a d ru it !
no!!A
o u vV 003`011'
Dum ne
ze e ul p rin !
i
_am<
C 011'
! !0\!!111@1'
i lor
Cel ce
n sui
es te
bi ne cu vn tat i prea !
a !:
m!S"
OS
ri @
it a vV

www.stavropoleos.ro

vV
8.

d0
c 0000V
l u dm bi 0
ne 0000k
s cu vn tm vV

s0
i

00111a
1' nu
! lui
! cn
!O
!q
s ne n chi nm Dom
tn 0a
du-I m<C 00!
i prea nl
n z
!1
!!
du-L
n ' tru
toiO@k
ve cii. vV

0e#O'!!!AcC 00\40[!11@1a
n groa pa

le

i i lor

run

n du se

oa

re cnd

m<C 2'
ma -!
a !0\!!111'
re le
n tru pro o
ro !
oci !!!A
Da ni il vV 001os
n
tin z

1x
!A q!0!11O'
n du-i
mi ni le n chi pul Cru !
u !!A
u ciim<C 011'
s-a
fe rit !!!q
ne v t ma
!!S
!_a
!
a at 1
de 10'
mn ca rea
a lor vV 00111a
bi ne cu vn tnd !
pe11'
Hris to os!
Dum
!2'
ne ze !
eu!:
!
nS"\1
ve !K
eciS vV
9.

O0ez#01'!!A4'!!1O'!_111'
Mai c

Fe cioa a r i

!!_O@a
eu
N sc toa re vV

a de v

ra t de Dum ne

ze

2'
ce !
e !011
ea ce ai ns qz
cut !
f!11O@a
r de
s mn

m<C q@1'
! 1p_O@a
pe Hris to !
os Dum
ne ze e ul nos tru vV O'
Cel !
ce_1~1
e S-a

nl
q!1'
! cre
! !\10[
at cu tru !
u !1O!A
pul pe Cru cem<C 3'
to oi
din cio ii !
te!10O
m rim a cum
@011q!_a
a V
du p vred ni ci i i e m<C !12'
i pe
E !
el!_2'
mpre u !
u!:
u!
uS"0
n v

www.stavropoleos.ro

Catavasiile Patilor, glas 1

de tefanache Popescu, din Lacu


QV

1.

Z 3V0!1P!!1'!!!111am<C P'!
i

ua n vi

rii po poa re s ne lu

mi nm

Pa

ti

!0os
le Do om !
nu!0'
lui Pa !
ti !A
le vV 1
c 11'
din moar!
te!10`0a
la vi
a a m<Cq
i
!#0111a
! !1o'
s! !0'
de pe p mnt la cer 0
Hris x1
to '!
os Dum
ne ze
eu ne-a
tre cut !
pe!A
noivV
4<
!!
ce o
ei 's!
ce m!
cn tm
cnv1
ta '!
a !1"
re de !
bi!O@a
ru in vV
3.

V !O@11@0`0am<C3'! ! !1'!
V0xe
e

nii s bem b

tu

no

o u

nu din pia tr stea ar

!!1~0!!
!AvV0
p f cu
t cu mi nuni
ci x0
din 01'
Iz vo <!
o !_110`
ru ul ne stri c ciu u
0a
nii VvV 111a
din Hris tos q
Cel z !
ce00!1'
a
iz vo r !
t !11a
din Mor mntm<C !1
n tru
1'
Ca !
re!!wz
le ne n \!!\0!:
t
ri imvV
4.

L 0V0111@O0!111'! !!1'
a

dum

ne

ze

ias

ca

stra

j de Dum ne

ze eu gr i to

!!11a
rul
A va cum m<C0
s 1'
stea !
m !qz
pre u !
n!!0110`0a
cu noi i
s
a
ra a te m<C
1x
pe 1
n '!
ge !1'
rul cel !
pur!1'
t to !
or!10`0a
de lu
mi i n m<C qz
ca !
re!0!
le a gr
1~0!!
v3
V a `0a
it
cu ma re !A
glas
as tzi 1
es M@
te 1<
mn 0
tu q!O'
i rea lu M!
u!!A
u miim<C
!v
c!
a111@1a
n
vi
at Hris tos !
caX2
Cel '!
A!!2'
tot pu te !e!:
e c!
er"S0
nic aVvV

www.stavropoleos.ro

2
5.

V
1100!1'!!10`0am<C!1
S0x1

ne cm

cu

m ne ca

a re

n c

i n

1@111'
! !0'
V i x1
loc de mir cn ta !
re!!O'
s a du cem
St p !
nu!A
luiv0
s 11a
ve dem
!1qz
! !!10`0a
peHris tos Soa
re le drep t ii m<C!
tu11@p!2'
tu ror vi
a r !
!:
sc!
"S
0a
rind VvV
6.

P 0V!c3'! ! v11'!!0!,_113'V!!AvV
o

go r

tu Te-ai n

ce le mai de jo os a

le

mn tu lui

3'
i _
i ai 111'
sf r mat !
n!!O!0!!40!A
cu ie to ri le ce le ve ni cem<C 1'
ca !
a
!!101'
!!
O@a
re i neau pe cei !
le gai
Hris
toa se vV 0!c
i a 3
tre '!
ia!A
ziv0
pre xr
cumz !I !o
1'
OS
na _
a din 1a
chit nN 0
ai x0
n !2'
vi a !
at !
din!
mor
m @
nt avV
7.

C3V`0!10q!O'!!!_111'!!!
e

el ce

a iz

vit pe ti ne eri di in cup tor

!AvV 001'
om
p ti me <!
te!_111a
ca a un mu ri tor VvV

c n duSe

3^
i 0
prin 01q
P ti mi

!!!OS
i re pe ce !e _C
el mu 1
ri V1
tor a mM !H
l1
m 1'
bra !
c!!\10[
n po doa
a !
ba1
ne
0_O@a
! 1qz
stri i c ciu nii vV 0
Cel x\40[
U nul !
bi!!11a
ne cu vn tat m<C Dum
ne ze !
ul
!q!0!2'
P
rin i lor i prea !
a !!OS
sl vi @
it avV

www.stavropoleos.ro

3
8.

d!
c 0001
l u dm bi V 00000
ne s cu vn tm k vV

s0
i

00111a
1nului
'! ! cn
!O
0am<C 00!
!q
z!
s ne n chi nm Dom
tn du-I
i prea nl
n du-L
1
' ! toi
! O@k
n tru
ve cii. vV
V a 0!1'!!!O@10`0aMm<C1xO'!
A0x4
ceas

nu mi

i t i sfn t

zi

u na

Sm be

v p !2'
!!A
te lor!S
m0
r tea !
a !!O@a
s i doam n vV 0
al x3
praz '!
ni!10`0a
ce lor pra az nic m<C
@s
i 1
sr 1q!1'
b toa re e !
es\!!11p!_avV
te a sr b
to ri i lor 1
n ~1q
tru ca
+

!2'
re bi !
ne!
cu!q!_1O'!:
vn t m pe Hris tos !
n"S\0!:
ve ecivV
9.

L 0V0ez!!!.!1'!!A .>yzV!!1'!!10`
u

mi nea z te lu mi nea z te

no u le

e ru sa

li

0a
me m<C @s
c 1
sla 1O@000\!!11"
va Dom nu lui pes
te
ti i ne
a !
r!!A
s ritvV
4
sal a{ !11'
t a
cu !
um!!1'
i te bu !
cu!10`0a
r Si
oa a ne m<C !110
ia r
tu Cu
1'
!01o'
! !1a
ra M!
t Ns
c toa a s!
re !
de Dum
ne zeu m<C !
vev_
e se 40!A
le te tem<C !!
n tru
111@qz
n
vi
e rea Ce !
lui !2'
Ns cu !
ut!:
a c!
al"S0
tu aVvV

www.stavropoleos.ro

Catavasii la nlare i Rusalii, Glas 4

RB

dup Pasrea, dup Anton Pann

1.

00111@1a
u dum ne ze
ies cul nor !
a S1
co 11'
pe
rit !
fi!_O
i ind gn ga

@a
! !O0_O@a
vul bB 1~11'
a scris Le !
e !A
gea0
de Dum
ne zeu
n su fla t bB !S
c1
scu
1OO'
tu rnd ti !
na!!0q!OS
a de pe
o chiul mi !
in!A
iim<C2
ve -'!
e !!
de pe !10`
Cel ce
e es
+

0a
'! !
te m<C!
iX1
se 11'
n
va !
!1q!`X
cu no tin a a q
Du !_a
hu u lui m<C0
cins x1
ti ind
cu
! !12'
dum
ne ze ie !
ti !!1a
le cn tri bB
3.

R 1~0!1qz!!1@111@1am<C0
up

t-a le g

tu ri le pn

te

ce

lui

ce

lui sterp

1O'
o
ca !
ra!!0O@01!0!!OS
a ne rb da t
a
ce lei ne ro di toa !
a!A
re bB 2'
si !
in
!!110`0a
!S1
bB 0
gur ru g ciu u nea pro
o 11@2'
ro
ci ei A !
nei!
de!
de !A
mult
a
w0!11O'
ce lei ce a
cn tat !
Du!
hul!!1a
u mi lit m<C0
c 0q!O@a
tre Cel pu ter nic !
iS
111'
Dum
ne ze !
ul!
cu !1'
no tin !
e!A
lorbB
4.

1~1O'
m
p ra !
te!!01@1a
al m p ra i lor m<C 2U '!
nuQz
le _
e din 1~
tru

p_O@a
U u nul n sui bB0
Cu 2'
vn !
tu!!110`01!!!
le ie ind din Ta a tl cel ne pri ci
!1a
!Am<C!a S1
nu it bB!
peS1
Cel 1O!1q!O'
n toc mai pu ter nic Du !
hu!
ul Tu
de 11'
v ra
!!_11qz
at L-ai tri mis A pos!
to!!A
li lorbB0
ca 1"
un !
F!110`0a
c tor de
bi i ne m<C
O@1O'
ce lor ce
c !
!!A
n tm<Cq
Sla z!
v!2'
pu te !
rii!!2'
Ta le Doa !
am!A
nebB
www.stavropoleos.ro

5.

C 000os0!111'!!0O@am<C1x
u

re dez le

toa re de gre

le

lu

O'
ai !
roa!`X
da a 1
Du '!
hu_a
u lui m<C!
cea12'
cu
fo !
oc!_O@a
n su fla t bB 0x
o 2
fii '
! !00'
prea
lu mi na !
ai!1OS
ai Bi
se @
ri 1a
cii bB0
c 1O'
a cum !
din!1'
Si o _
on a
11O@a
C da 1O'
!!\0!AbB
ie
it Le geam<0
rul Du !
hu!!A
u lui!
cel12'
n chip -!
de limbi
de fo oc
6.

C 010`0!111'!!1O'!_O
u

re

i mn

tu

i re St

p ne e Hris toa

@a
se m<C0
ai 0!11'
str lu cit
no !
u !
din!OS
Fe cioa !
a !A
rbB0
ca 110q
pre cum din pn
!002'
te ce
le
fia !
a !0O@a
rei din ma re m<C 0x
pe 0
pro 0!_11
o ro o cul
I
o
1a
na m<C1
a xq
a !
s 1@11q!_00'
scoi din stri c ciu u u ne cu to !
tul!11a
pe A dam

m<C!
cel1qz
c zut !
cu_O@a
u tot nea mul bB
7.

C 0011qz!!!11ap!!S111@
u

toc

mi re a r su

nat

vie e er sul

or

ga

ne

1a
! !1'
lor m<C0
a 1O'
cins ti !
chi!!0!1qz
i pul f r de su flet
de a !
a !!1a
ur f cut bB!
iarX
1os
z!!\!!110
da
a 0
rul 0!11@1am<
Mn tu i
to ru lui Cq
cel pur
t to or de lu
mi
`0a
i n q
vred !2'
nic fa -!
ce !!
a stri!A
gabB0
Tre xt
i !P'
me u !
na!Q!!S
n to o oc1
mai 1
pu
1@1a
ter ni c m<C 1x
i O
f '!
r !!!1a
de n ce put 1
bi '!
i !10_O
ne eti cu u vn ta
@a
t bB

www.stavropoleos.ro

8.

D0
0001!!111a
l
u dm bi ne s cu vn tm S0
i x0
s 00
ne n

0qz
! !nu!
chi nm Dom
lui!1a
cn tnd bB

D 01~0!110!A!S111'!!_OS
ez

lea

g le g

tu

ri

le i

co

re

e te e v

pa

!!A
C al 0!12'
a iabB2
chi '!
pul!01'
n tre
i _
it lu 111am<
mi n tor 0
dum ne ze ie !
tii

!!!A
bBe
st
p nii;
la !02'!!!1'
u d
ti ne rii i bi !
ne!10`0a
cu vin tea a z m<C1
pe 1'
U
!!0!1O@a
u nul Mn tu i
to rul !
i12'
A to !
ot!_O@a
f c to rul bB0
ca 00
pe F

11'
c
to !
o !10`0a
rul de
bi i ne m<C3
toa '!
a !1q!_a
t zi
di i i rea !
c1qz
t es
!_O0a
te e f cu t )!og
{!
AbB
9.

B 0os00!!11OS!!Am<C2-'!!!w!!
u

cu

r te m p

tea a s

Ma ai c m ri rea fe

!O@a
cio
ri ei bB0
c xt
toa @O'
t gu !
ra_1@1a
a cea lim pe de m<C1
bi '!
ne !!OS
gr i toa
!!A
S1
a rebB !
vor
bi os
ind q
nu !qz
te poa!
te!1'
cn ta !
a !S
a1
du 1p_O@a
p vre ed ni ci e
bBO
V toa @O'
i '!
se!1'
n tu !
ne!A
cv6
t mi !
i !!A
in team<C!
a 1q!qz
cu noa te na !
te !
rea!A
ta
bBpen
!X1
tru 10`0a
a cea as ta 1
cu 11#2'
un glas pe ti -!
ne!!1a
te m ri )
i !oa
i
i {!
imAbB

www.stavropoleos.ro

Catavasii Rusalii, primul rnd, Glas 7

EN

1.

T Anton Pann

00e)
!OS
n
no ia nul
m !!@a
rii !
a !@111a
a a
co pe rit m<C 1'
pe !
fa !
ra
+

\10[
o
on !
cu11'
c ru !
e !A
le n>e!q!@q@1a
Ce la ce e cu bra nalt m<C0
sf qz
r
! rz
!1'
m
boa !
ie!@a
e le

vV 05)
!!!@1`
A ces 0
tu 0!!1'
ia s cn t m
c S-a pro o

1
sl a\0!K
vi it n>
3.

Z p@111'! !1O!Am<C110!!1
i s-ai

ce

ni

ci lor Hris toa se

dei

I e ru

@1a
! br
!1'
sa lim m<C 10
p ~0!1'
n v vei m
ca !
cu !qz
pu te !
re!1a
de sus n>01
iar Eu
0001'
v voi tri mi !
te!_1111q!!S
alt Mn g
ie tor ca Mi i i 0
ne am<C 0
pe
1'
! Meu
! 111'
Du hul
i
al Ta !
t!A
luim<C 0010!!11'
n tru Ca re le v vei
!
n
\!!1k
t ri n>
4.

00!1' !!1os0am<C011'!! 1'!!


n

e le gnd pro o ro

cul

de

ve

ni rea Ta cea de a

1a
!qz
!1a
poi Hris
toa !
se stri
ga m<C 0!@1os
a a u
zi
i 0
t-am a0
de 1qz!
pu te rea!
Ta
1a{ !A
Doam
ne

m<C !111'
! !\10[!11'
c ai
ve nit !
s mn
tu
ie
eti pe toi u !
un\!!
i ii

1k
Ti n>

www.stavropoleos.ro

5
5.

P000'!!1os0a!11[10 ! !1a!A
en

tru

fri

ca Ta Doa am

ne z mis lind

du

hul mn tu

rii

m<C0
!11'
!\!!111a
n 1'
i !
ni !1a
mi le pro
o
ro !
ci !A
lorn>1'
i ns
c nd pe p mntm<C

1'
A <C 1'
i !
ni !11O'
mi le
A pos !
to !!11'
li lor le
fa !
ce!1a
cu ra {!
tem
i !
n !!@
tru u cei
11\10[
!11'
!A n>003'
cre din
cio oi se-n
no ie !
te drept
c lu mi !
n!!!!A
i pa a cevV
31qz
snt po run !
ci!1'
le Ta !a!!+
a a1
le kn>
6.

A 00p!0os0p!111'!! ! 1am<C
me

it fi

ind

de

va lu ri

le

gri

ji lor lu meti

!11[
i cu fun 1
dn 0!0!\10[
du m dim pre
u
u !
nA0
cu 01'
p ca !
te!!!1
le ca re plu

p!@1os
!111a
!
te esc cu mi
i 0
ne an>0'
i !
a run
cat
fi ind 0
n q!1'
fia ra cea pier
!1010'
!A n>100OS
z toa re de su !
u flet
ca
I
o
na !
strig!0!
c tre Ti)s1
i ne
1O!A
! 1111'
Hris toa se m<C ez
scoa !
te !!A
e m0
din 1I'!
a
dn cul !
cel pur
t tor de moa !a
!!1k
a ar te n>
7.

C 00p!!S111aq!1[1'! ! 1'! !
u

vi

o o

ii

co

coni ca re

rau a run cai n cup

qz
! !1a
111'
!!0'
to rul
cu foc n>!
au schim
bat fo cul
n ro !
o !A
uvV03'
prin la !u !1
d sl
\10[
! tnd
!A n>3!
!!
vi
i !
t 11'
a
a cn
Bi ne eti
cu !1O
vn tat Doam!A
ne0
Dum0
ne
\10[
ze
e !
ul 1I'
p
ri !
in!!4'
i lor no !
o!!1k
o o tri n>

www.stavropoleos.ro

8.

Rp!@111a!1110! !10! !
u

u gul

cel

ne

ars

a mes

te

cat

fi ind cu foc

n mun te

!1O!A
! !
!An>1001
le Si na aim<C 1'
a +!
a !1`X1'
r ta at pe Dum
ne zeu
lui Mo
i
si
1'
!!1'
!!q!0!@1os
x!An>0!1
ce lui
z ba !
av nic
cu lim ba i
i gn ga
a 1
a vul
i pe cei
e!1qz
! !111@q!010'
! tnd
!A
trei co coni rv !
na!
lui Dum
ne zeu ne ari de foc i-a a r tat cn

n>e!1'
!!1O'
!A1
Toa te lu cru
ri le Dom !
nu!!A
u lui!
l!@11O
u dai pe Dom nul
i-L 0
prea
!1I'!!
!1`O@k
nl a ai n tru
to oi ve cii n>
9.

!os
a ne !0!!@111a
a ai 0
c q
is pi ti i t de br bat 0
ne 11@
pur tnd n

1@1a
pn te ce 0
din 0p!110'
is
pi ta stri c ciu !
u !A
niin>0011
i
m pru mu
q!1'
tnd
cu trup !
pe !\10[
Cu
v
n !
tulA0
cel 0001'
cu m ies tri !
e !0'
la toa !
a !A
tevV
01os
! !1a
Fe cioa a 0
r a0
Ns !\10[
c
toa a !
re1'
de Dum
ne zeu n>p!qz
va sul Ce !
lui
!111a
! !1O!!!`1'
!
ne
su fe rit 0
n 11'
c pe rea
Zi di
to ru lui t u ce !
e !!
lui ne mr

11'
gi
nit, !
pe!!4'
ti ne te !
e \!!1k
m rim n>

www.stavropoleos.ro

La mas, la nlare i la Rusalii, n loc de Cuvine-se cu adevrat...

Catavasia 9, Glas 4

dup Pasrea, dup Anton Pann

RB
0os
u
u 0
cu 0!!11OS
r te m p r tea !
a !A
sm<C2
Ma -'!
ai !!w!!
c m ri rea fe

!O@a
cio
ri ei bB0
c xt
toa @O'
t gu !
ra_1@1a
a cea lim pe de m<C1
bi '!
ne !!OS
gr i toa
!!A
S1
a rebB !
vor
bi os
ind q
nu !qz
te poa!
te!1'
cn ta !
a !S
a1
du 1p_O@a
p vre ed ni ci e
bBO
V toa @O'
i '!
se!1'
n tu !
ne!A
cv6
t mi !
i !!A
in team<C!
a 1q!qz
cu noa te na !
te !
rea!A
ta
bBpen
!X1
tru 10`0a
a cea as ta 1
cu 11#2'
un glas pe ti -!
ne!!1a
te m ri )
i !oa
i
i {!
imAbB
SAU: Catavasia 9, Glas 7

Anton Pann

EN S
!os
a ne !0!!@111a
a ai 0
c q
is pi ti i t de br bat 0
ne 11@
pur tnd n

1@1a
pn te ce 0
din 0p!110'
is
pi ta stri c ciu !
u !A
niin>0011
i
m pru mu
q!1'
tnd
cu trup !
pe !\10[
Cu
v
n !
tulA0
cel 0001'
cu m ies tri !
e !0'
la toa !
a !A
tevV
01os
! !1a
Fe cioa a 0
r a0
Ns !\10[
c
toa a !
re1'
de Dum
ne zeu n>p!qz
va sul Ce !
lui
!111a
! !1O!!!`1'
!
ne
su fe rit 0
n 11'
c pe rea
Zi di
to ru lui t u ce !
e !!
lui ne mr

11'
gi
nit, !
pe!!4'
ti ne te !
e \!!1k
m rim n>

www.stavropoleos.ro

Catavasii la Adormirea Nsctoarei de Dumnezeu, glas 1

15 aug

QV

dup Anton Pann, din Catavasierul lui I.P.Pasrea, p53

1.

C 30001'!! ! 111@0`0am<C
ea

po

do

bi t cu dum ne

ze

ias c

sla

1'!!!11O@0!
sf n t i l
u
da t Fe cioa!110'
r po me
ni !
rea_a
a ta vV 0x
pe
3`001'
to oi cre din cio -!o!011q!_!!11a
ii la
ve
se
li i i e i-a a du nat m<C!
n
+

!1o'
!!_a
ce p nd s Ma
ri i am vV !
cu3000!0os
tm pe ne
i cu ho
o #
re avV 1
ca
10`0a
!11'
re
c n t 1
U '!
nu!_111a
ia a Ns cut al tum<Ccci
cu sla !
a !!2'
v s-a pro
!!:
o sl!
"SO
vi S@
it avV
3.

C 2'!!0111a! !111@0`0am<C
e

el ce eti

Lu cr

tor i Cu prin z

tor

toa a

te

@s
n 1
e 11'
lep ciu !
nea!!O0!0!
i Pu te rea lui Dum ne!A
zeuvV 1~1qz
n
t re !
te!
Bi
O'
se !
ri!!10`0a
ca Ta Hris toa a se m<C!
ne1O@011q!_a
clin ti t
i
ne mi ca a a t

m<C0
s! !
1'
c 1o'

n sui
eti!A
Sfnt
Ce !
el!0!1qz
ce Te o dih neti!
n!\0!A
tru sfi inivV
4.

G r!0!111'!!Am<C #0011'!!!
ra iu ri

le pro

ro

ci lor

tu

ne

ca

a te le

!os
<C !S
vo or 0
be avV 0
au 011q!!S
pro o
ro
ci i it 1
n 11@1a
tru pa rea Ta mcea
0!2'
V lu x1
din Fe cioa !
a !!O@a
r cu ra t v1
mi '!
na!0110`0a
str lu
ci
rii Ta a le
m<C@
V i x3
n s1
tru 11@w!0!0'
lu mi na nea mu ri lor va !
ie!A
i v0
stri `00
i g
a
1'
d -!
n!0111'
cul cu ve
se
li !i _a
i e m<Cq
Sla z!
v!!10`0a
pu te rii Ta a le !
Iu!
bi
2'
to !
ru!!O@a
le de oa menivV
www.stavropoleos.ro

2
5.

vV

D 300q!0!1'!!10`0am<C @s1
um

ne

ze

ias ca

ne spu u sa po

doa a

bu

1O@10'
O0!0'
V c 11'
n t
i lor Ta !a !
le !
Hris
toa se voi spu !
u!A
nev1
din ve !
e
!1O!A
!10`0a
ni ca sla vm<C str
lu
ci
i re 0
m 01'
pre
u !
u !011
n ve cu
i
1'
!
toa !
a _am<
a re C0
i x0
i !qz
pos ta !ti_111am<
i c str lu cind C!
n11'
tru pn !
duTe
vV3
!O0!0'
!!A
din
pn te ce fe cio
resc
ce `0@111'
e lor din n tu
ne !
ric!1`X
i di inq
u
!_a
u umbrm<CU
Soa S!
a _1O'
a re ai str !
lu!\0!A
u
ci itvV
6.

F 3z0!+111'! ! !w@1am<C 1'!!!1


o

cul cel din

un tru al chi

tu

lui

ce

e lui ns cut

01'
n
lu !
u !!O@a
ciu ul m riivV0
e x3
ra '!
n!10`0a
chi pu
i i ream<C!
n11'
gro p
!\!0}
rii Ta a !
le10'
cea de _
e trei O@a
zi le vV 2
c '!
!0111a
re ia
I
o
na m<C
#0!_111avV
pro o ro oc s-a a
r tat 1
c 11'
fi
i !
ind!110qz
mn tu
it pre cum
!!1'
!10`0a
s-a
tri mi !
is mai
na
i in te m<C@
ne s1
v 10'
t mat !
stri_avV
i ga 0
jert 3
fi
`0a
i voi q
i !O'
e Doa !
a !!A
am nem<C!
cuS0
glas !2'
de la !
a!:
u!
u "S0
d avV

www.stavropoleos.ro

3
7.

vV

1
11'!!!!0\5K0[!Am<C!X111'
N 0x1
e

ru

na

a tei m nii i

fo

cu lui dum ne

ze

ias

!!2'
!
C fo1q!0!0'
vV
ca iu bi !i !!0!110am<
re m po tri vin du
se
cul a di c l-a r !
co!A
rit
01
j cea @111'
ia 0
r 11OS
de
m ni !
i ^_
i e 11a
i-a rs m<C0
prin x1
cu vn t toa
!!A
a re !
i0!11'
de Dum ne zeu !
n!!O@a
su fle i t vV 03#110
cu trei r su nri a
1'
sfin !
i !10`0a
lor vi
oa a r m<C 001o'
r
su n nd s !
m!1'
po tri !i !!qz
va or ga
!_111a
V preaz !
11
ne e lor mu zi cetim<C!
n!1o'
mij lo
o s!
cul!0!!A
v p ii ve
pro
sl vi
@11O'
C i 11@0!O'
atvV
te Dum ne
ze !
ul!1'
p rin !
i!Am<
lor !
al
nos tru bi ne eti !
cu!\0
vn ta !A
8.

D0
000000000a
l
u dm bi ne
s cu vn tm S000
i
s
ne

111a
vV
n chi nm 1
Dom'!
nu!
lui!
cn!A
tnd

V 03'^!!!111amM00j1@11O'

pa

ia r co rind pe sfini

iar

pe

cei

ne

cre din cioi

!!
!A m<C 2'
1O'
a ar znd
n -!
ge!
rul!
lui !
Dum
ne zeu !
ce_10[
el pu te
er !
nic10_
a
r co
O'
ri @
t-o avV 1
i 1O'
iz vor !
de!qz
vi a !
_111a
n ce
p tor m<C!
a S0
+ a 1
r
1'
v0
V stri \0!S
+ a @r_a
tat !
pe !
Ns!O0!0'
c toa rea de Dum!
ne!A
zeu
ca a 1
rea mo or ii vV
110`0a
V pe x0
i
vi
a a !
iz !1os
vo r
nd '!
ce!!!OS
e lor ce c !
n!A
tv0
F 0
c
3`0a
to o rul 1
U @10O'
nul s
cn tm !
ce!!!1a
ei iz b vii m<C!
iS0
s-L !11
prea nl
1'
m !
n !
tru!2'
toi ve !
e !2'
e e !
ciK)i !oa
i i {!
iiAvV
www.stavropoleos.ro

4
9.

vV

N 30!1qz!!!11@1`0am<Cez!!!A
ea

mu ri

le

toa te te fe ri

cesc pe

ti

ne

u u u na

0x
! !O0!0'
de Dum
ne zeu Ns c toa !
a!A
revV

B 0!3'!!0111'!!10`0am<C!1
i

ru ie

es cu se

rn

du

ie

e li

le

fi

rii

n tru

qz
ti !
ne_O0!0'
e cu ra t Fe cioa !
a !AvV
r 0
c e!00!0os
na te rea fe cio re
e #
te a
vV0
1 moa O!A
i xO
ar tea!
arH!
vuO'
nea !
z_O@avV
vi
a !
ceS1
ea 1O'
ce eti !
du!2'
p na
!!10`0a
C i 11q!0os
a 3
te re Fe cioa a r m<$
du p moar te vi
i #
e vV
mny0
tu ez
ieti
!!!A
0!qz
!!O'
puru
reaNs
c toa !
re_111a
e de Dum ne zeu mo
te ni !
rea!1a
a ta )
a !og
a a {!
a AvV
0a
A
ta !
avV

www.stavropoleos.ro

15 aug

Catavasiile Adormirii, al doilea rnd


adaptat dup Catavasiile Buneivestiri

Catavasia 1, glas leghetos

B S
0x
!A !i1!1p
es 2
chi a!
de12'
voi gu -!
ra mea
se va um ple_O
e de Du @abB
hul

01111'
i
cu vnt rs pun !
de!0!10_O@a
voi m p r
te e sei Mai cii bB0
i 0
m
1'
) S111a
! !nu!AindvV 3x
vo oi
a
r
ta @
lu 0O'
mi nat prz
i 0
voi 1q!1
cn ta A dor
qz
mi !
rea!U'
a ei !
bu!1!!A
cu rn du mbB
Catavasia 3, glas leghetos

B S
000os
!12'
!ne
1a
e
ai t
i @
cn 11a
t rei Ns
c toa -!
a !!
re de !
Dum
zeubB

2'
! !m11O
ce !
ea!q!1O'
ce eti iz vor viu !
i!
n!11a
des tu lat m<C0
ca ' !
re s-au
pre u nat
1'
cea !a!
t0!11'
du hov ni ceas !
c!
n!
tO
re @a
te-i bB !0011q
i n dum ne ze ias z
!!1110[
c A dor mi rea !
taAm<C 1x
cu \10[
nu
ni @
lor O@0!
sla vei n vred!ni2'
ci

!!A
in du-ibB
Catavasia 4, glas leghetos

B S
3'
111a
fa !
tul!
ne!1'
ur mat !
i !
dum
ne ze iesc !
alS1
n 11@2'
tru p rii Ta !
le

!0!
ce lei de!A
susbB2
ce 0!!O'
lei din Fe cioa!
a !!A
a rvV 101@11
Pro
o
ro cul A va
1a
! !a !
O
cum !
so1
co 2'
tin -du-l
stri!A
gatbB 2o1
Sla
a
a #01'
v pu te !
rii!!
Ta le Doam
@a
ne bB
www.stavropoleos.ro

Catavasia 5, glas leghetos

B S
00O0!1'
pi mn ta tu s-au toa !
a!
te!
n11q
tru cins ti z!!001
t A dor mi

10am<
C c 1
s tu 11'
rea ta !
Fe cioa !
a !0!11'
r ne is pi
ti !
i !!O@a
t de nun t bB0
de
011@1101!001O'
!Am<C
pe p mnt te-ai mu tat la
ve ni ce
le
l
ca !a!
a uri
0011@2'
C d 1101
i
la
vi
a
a cea !
f!
r/@11a
de sfr itm<@
ru ind mn tu
1'
bB2
i -!
reI'
tu !
tu !A
ror
ce o1E!_12'
e
e
lo o or ce te
la !u!A
dbB
Catavasia 6, glas leghetos

B S
00O0!!!
1a
n
e lep ii lui Dum ne
zeubBw
ca !1'
re fa !
cei!1O'
a cest praz !
nic!0'
dum ne

!!A
vV 01q
z !
11O'
vV 0x
z s!
zeiesc
i
cu to !
tul
cins
tit al Mai !
cii!
lui0'
Dum!
ne!A
zeu
ve r
nii!
111'
11a
nl m mi !
ni!!1'
le sl vind!
pe!
Dum
ne zeum<Cq
Cel!
ce00
S-a nsp_O
cu ut din tr-n
@a
sa bB
Catavasia 7, glas leghetos

B S
e!0!1@112'
! !1abB
-au slu jit fp tu rii n
e
le !
ep!!
ii lui Dumne
zeu 0
f 0
r

1@
z ru!!AvV
nu mai11
F c q
to !
u lui 3
ci xp
groa@2'
za fo !
o+!
cu!1a
u luibB2
br 1
b
O'
!A1
~x!l!O'
vV0
te !
te!p!
cl cn du0
o @110'
s-au bu cu rat !
cntnd
prea
u da !a!!A
a te
Dum
0e!111'
bB
ne ze e ul
p rin !
i!A
lor1
i x1
Doam@2'
ne
bi !i !1"
ne eti !
cu!!A
vn tat

www.stavropoleos.ro

Catavasia 8, glas leghetos

BT
D 00001'

l
u dm bi !
ne!111a
s cu vn tm m<C S 0x
i 0
s 0
ne

00q
! !!
1a
n chi nm z Dom
nu lui!cn
tndbB

P 0200010[!!\!!111am<Cq z
e

ti

ne

rii

cei

bi

ne cre din cio oi n

cup tor

na

!!11O'
te rea Ns c toa !
rei!!11'
de Dum ne zeu !
i-a !!!A
mn tu itbB1
a x1
tunci@1@
fi ind n
110`0a
chi pu
i i t m<C!
iar1p_O@a
a
cu um lu cra t bB!
peS1
toa 10`
t
lu u
01O'
! !0O@m<
C 1x
mea ri
di !
c s-i
cn te
i e
Pe 1
Dom'!!!!!11
nul lu cru ri le l
u
0`0a
2'
da a i-Lm<C0
i-L0!11'
prea nl ai !n!
tru!
toi
ve !e!K
ciibB
Catavasia 9, glas leghetos

B
T
T
D 00000001!11a
m
<
C
S0
rea sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu
mn

11'
tu
ie -!
te!!!
ne pe noibB

T03'! !!U@r!111'! !!1'!!!


ot

nea mul p mn tesc s

sa al te

cu

du

u hul fi

i indlu mi

1a
V fi rea
!2'
nat bB!
i!11O'
s prz nu
ia !a!!A
as cvr
min !i!1'
lor ce !
lor!!!1a
f r de trupbB
01'
!11O!1O'
!1a
cins tind !
sfn
ta A dor mi re a Mai !
cii !
lui !
Dum
ne zeu m<Cq
i !OS
s stri !i
!`O'
ge e bu !
cu!!0!!O@a
r te prea fe ri ci t bB0
Ns 0qz
c toa !
re!111am<
de Dum ne zeu C
3'
!!1'
pu !
rurea
cu ra !a!!O0a
t Fe cioa r )!oa
!AbB

www.stavropoleos.ro

Catavasiile Adormirii Maicii Domnului pe larg, glas 1


1.

QV

3V
!1
ea 0
m 0a
po U
do S!
o _oOS
bi i
i @
t `0a
m<C 0M
cu dum
ne

1OS
ze ia !
asUS
ca !
a O'
sla !
a a \0!K
v \!V
sf n1
ta 11a
i l 0
u os
u
!!!!10US
da a a a ta Fe cioa \0!S
a a \01a
r po 1
me PS
e ]U
ni S!
i i SP
rea S
!S
: V 03`PS
]
a a \0!
ta a v
pe to oi cre U
e S]@
di `1'
in cio !o!!\1k
o o i !2'
ii i-a
!!!OS
a a a +a !
a 1a
du 0
na os
at _
la a\!0s
ve e 0
e [e) !1~o1\!:
ses li
i
i
e eS
1x
e 0
e am<C US
\0!S
n\01a
ce p 1
nd s}@
cu `X
u OS
u US
Ma !S
a aP
ri S
!S
i i \0!
a amK vV !
cu c0
tim 1a
pa V 1x
a 0
a @C
a 1V
ne o
e 1
e US
i !i !`
cu u
q
z o !!A
ho !
o re`e X1
ca '!
re Q>
c !
nS1
t a1
s}@
10[
s!
/o
V1
OS
!

p!S
!!
1
{a!
AvV 4a
U { !A
nuU
ia S!
a _a
Ns O
cu S!
utOS
a !
al 1a
tu m<C US
c ci
cu
`\1!S
! A) 1s
s }! 0k
u sla a 1
a #a
v O
S-a S!
a 111s
pro o
o }!o US
o \sl
vit. vV
3.

3z
!_0OS
S rea 0a
e V0
la 0US
ce
e eti
lu cr toa !
a OS
a !
a aO
a m<C

00US
i cu pri U
in S]@
z aO
toa S!
a 1a
a 0
rea `
a 0'
a !
a +!a `
a PS
toa \0!S
a a
0a
!A 0
te m<C @s
n 1
e 1
lep OS
ciu !
u ne
i 0
Pu 1'
te !e !e !
re 1a
a 1a
lui US
Du
\0!S
; e S\0!:
] te 0US
u um\0}
ne !
ze euvV 1~11PS
n t re
e @
Bi se \0
e
!Se \01a
1aU
; a \0!:vV
ri ca Hris
toa S\0!S
a a \0}
a !S
se e !c
ne1
cl V1
ti OS
na U
a S]
!A
S t 0a
t\0!S
ne e O
e S]!
e _\1!S
mi ca a 1
a OS
a !
a aO
m<C 1a
c 1
x
www.stavropoleos.ro

0)
m s o!S
!
} 0a
1
n P
su S!
ui_1s
e e eti
Sfntm<C 1'
Cel V!
ce!0\1!S
n tru
sfi i
1#`111s
s i }!
ini Te e o
o
o }!o US
o \!
di A)i 1s
ih 0k
neti.vV
4.

3z
ra V1
a s}!
a `0a
a iu 0
ri !10
le pro o 1a
ro @`0k
ci i lor ,<V !
i 1a
ghi <

os
i 1
ci 0'
tu M!
u \!\0!:
ri i
le e m<C 0V
n 0
tru 1{
pa a!a AU
rea S\0!S
a a\0
a
OS
] a \
S 0!S
; auS\0!:
!X1
Ta !
a 1PS
o
o Y
a a \0}
a !
spu usvV cea
din 1\1
Fe cioa
!Sa 1
a PS
a \0!S
a a \0!S
r O
S]!
_\1!S
Hris toa a 1
a OS
a !
a 0`
se e
0a
!A
'a str
!A US
e m<C 0M
Lu 4
mi k na
lu !
u US
ci !
i 1a
rii KO
Ta '!
a !\0!:m<
a le e C #V
n 0
tru
0
S! !a !
! 1a
] va \
S 0!
; eS
lu 3z
mi !
n`X
O
nea
a mu
ri 1PS
lo
or Y
a a S\ 0
ie }!
\0!:
i i vV 3PS
i stri P
i S]@
g a3
i '!i !!!A
e e a`
a X1
d '!
!!
n 1a
cul 1
cu a
0os
!_oOS
ve
e y
se `
e li
i
i @
e am<C OS
Sla !
a \!1a
v pu M`
u XO
te S!
e !A
rii
O'
Ta !
a a \0!:
le e m<C 0
Iu V!
bi\1!S
to o 1
o #a
ru O
le S!e 111s
de e
e }!e
US
! A)a 1s
s a }!
e \oa
a 0k
meni.vV
5.

D 0V003z1s}!`0a 0<03z\0!:S\0
um ne

ze

ia

a as ca

ne spu

sa

fru

!u S:!
V bu 1OS
muA O'
se M !\0
e e e !:e m<C @s
a 1
n t !
!
i A!
lo`
or 1PS
Ta
a ]@
le
0US
Hris toa \0!S
a a \0!S
se e O
e S]U
spu S!
u _1s
ne e }!e 0a
voi vV 11
c din
1}
; \0
S] v o
M 1
ve !S
e
ni !Si 1
i 1a
ca PS
sla P
a @
US
str \0!S
\0
lu
www.stavropoleos.ro

!Su 1PS
s i }!i 0a
u
ci !
i )i 1s
re m<C 0V
m 0
pre OS
u !
u!
n !112'
ve cu i toa !a
!re0
; uS \0!:
i +!i 0
pos 1'
ta !a !
a!
at1a
ni 1a
c U
str S\0!S
\0}
lu !
ci indvV
11'
!!!c
din p n
te ce1
fe V1
cio \1!S
re e 1
e PS
e \0!S
e esc\00s

0
[
t
`S
n @
tru a1
pn a~OS
du !
u 1a
Te m<C #a
ce 10
lor 0@od
din
!
n _a
tu ?O
ne S!
e OS
e
!e 1a
! !a og
ric V vV 11
i din 0
u `
um0a
br le-a
ai US
r !
_
s `
1
ri 1
i
1s
! aA ) 1s
sa }!
i }!
i US
it \
Soa
a 0k
re. vV
6.

OV
S un 001PS
o @
cul 0OS
cel di !
inOS
l !
O
tru al chi
i ]@
tu 0
lui

3'
}; 1
ce !e !A
lui !
n!S
s
cu os
ut _
n aU
lu S!
u _a
ciul O
m S!
OS
!
0`0a
ri i ii m<C
0M
a< a s1
M' i !!\0!:m<
e 1
ra o
n 0a
chi !
puA1
i !
i i rea a C!v
n1
gro q!OS
p rii Ta U
a S]
@a
S i S!
S 0
le 1'
ce !
e!
e!
lei 1a
de O
trei US
zi !
i iP
i i\
le !:e vV 4
c PS
]
@M
f a I !i _1s
re 3
e 0k
ia !
a!
a oUS
o o }!
o 0a
na m<C UV
pro S\0!S
o o \0
o
1a
; S \0!K
roc 1
s-a +aU
a S\0!S
a a \0}
r !
ta at vV 0
c 01~
fi
i os
ind 0
mn
0\00s
tu
i
i P
it S[@
pre aM1
cu `PS
um s-a \0!S
a aP
i S!i _1s
tri i }!i
0a
mis m<C 0V
mai 0
na 1'
i !i !!1a
i in te 1
ne aU
v S\0!S
\0!S
t O
S]U
ma S
!y
@4x
at stri`
i
i \0!:
ga a S1
a x0
a a m<C 0M
jert 2
fi '!i !o1US
vo o oi i
\0!S
s a }am
! 0a
i i \0!S
e eO
e S] U
Doa S!
a a) 1s
ne m<C \!S
cu u V 11a
u glas #`
de e
111s
s u }!
la
a a }!
a US
a \!
u uA) 1s
u 0k
d. vV
www.stavropoleos.ro

7.

!Xe 1
v ru 11'
`S
i na !
a \!
te ei ?1
m V`
\1!S
ni i 1P]
i
ii Q
i zt
i

@`X
0!1q!1a
i i \1!S
fo o 1
o OS
cu !
u 0`0
lu u ui dum
ne ze ias ca dra @
gos a0
te
`Xe O
S i U
S] vi S!
S du S!
S 0
e S! !!!1a
m po P
tri P
i inP
u u\
se !:evV 1~
fo
os
; itS 2'
o 0
cul a 1a
a @`
di i 0a
c O
l-a \!\!0
r co o ri `
i 0}
i !
ia !
a!
a!
ar
1a
!o
de 1a
m 1
ni '!i !
e!
e i-a
a O
a S\0
r !:
s 0
prin 1'
cea !
cuUS
v !
n_a
t
OS
S re 0a
toa !
a OS
a !
a aO
e 00US
i de Du \0!S
u um\01a
ne zeu 1
n aU
su S
\0!S
s i }!i 0a
u u \0!S
fle e O
e S] U
i S!i )i 1s
t vV !
nc 01V
tre i o
i 1
it
0
S re 0
0
r aU
su S !
u _a
n O
toa S!
aO
a S!
a aO
e
a 0
Cu 0
vi O
o @M
i a
\1!
! 1a
lo o S1
o O'
or !
li US
i @a
r m<C 0V
r 0
su 1'
n !
!
nd
m 1a
po US
tri
\0!S
i i \0\0
i
va !:
a vV 0
or O
ga @a
ne 0a
lo =s
o !
o!
or \0!:
mu uS+ 1x
u
PS
!:S vV !
si \0
i !S
i \1
ce eti
nc1
mi Vo
i 1
ij @a
lo 1a
cul 1a
v 1'
p !
!
!
OS
! _
0M0
i !
ii 1a
Prea 0
pro osy
o
sl `
vi o
i 1
i \0!K
te e m<C Dum
ne
O@
ze ul 1
P 2'
ri !!
in i !S
i}; 0a
lor !
i v!
al OS
no !
o!
o!
os !A
truc \4V
bi !i SO
i S] !
ne !S
e};
\0!S
e eO
eti S] U
cu S!
u _1s
v }!
n0k
tat. vV

www.stavropoleos.ro

8.

d0
V0
l 03000000a
u dm bi ne s cu vn tm

g0x
i 0
s

00!OS
!US
!_a
ne n chi n m
Do om
nu P
lu S0
ui OS
c !
n0`0m<
t nd C

#v
s} a `0<
M!
' \!\0!:
3z
pa 1
a !
a ia o
a 10a
a r !
coA1
ri ind
pe e sfi inim<C

q
V!A US
S cre P
a di P
S in YS
S] cio \0!S
; arS
iar pe
ne \0!S
e e PS
e !
e e1
o oi\0}
a !
\0
!K vV e
z ge!!A
z nd
n !
e rul0
cel ?!
a 1V
tot 1
pu O
ter \!SOS
ni i ic ]Ia
a al' )!
luis 1a
Dum~
O
S ze 0a
S t-o a1
ne S!
e eO
eu m<C 0x
a +0
a 0US
r ta \0!S
a a PS
a !
a a1
Fe a
US
; i S \0
cio \0!S
o o \0}
ri !
lo !K
or vV 1~
i 1
iz O
vor US
de !e _
vi `i
PS
S] n\0!:
S p !
S 1a
a lu `q
z' u \0a
a P
a @\0!S
ce e O
tor M1
a 0
u u !S
cra a) s
1s
V Ns 0
; a S PS
a }!
a 0a
t-o m<C 0x
pe 0
c 0}
toa !
a !
a_
rea 0
de 1a
Dum O
ne S!e
0`0
Vi i\
S 0!:
S i iS
ze e eu m<C 0M
stri 4
ca k 'a !A
re 1
mo '!o !!!S
o or iiA PS
i !
de e S O
vi !
O0000US
S re 1
a ce PS
a iz vo r toa \0!S
a a PS
a !
a a1
e ]Y
lo S
\0!S
s }!
so
o or\0!S
ce e O
e S] U
c S!
) 1s
n0a
t vV 0x
pe 1
F aO
c S!
q
to )oz `X
OS
!A 1a
S ul _`O01'
!OS
s ce !e OS
M ei1
o rul
U Q
nu !S
u uO
u !
s -L cn t ) m
e !
+i
`PS
s !
} 0a
S[@aC1
i i \0!S
i iz\0a
b ) 1s
vii m<C #
i V\00s
s P
-L prea
a~
OS
S!y
\0!S
n !
l 1V
m 0
pe 0a
D 1
xP
n
su `
u u0
u '!
ul !A o
sO
n S
YS
s e }!e \0!:
tru \0!S
u u \0!S
to o O
oi S] U
ve S!e )e 1s
ci i co
i a{!
ii.KvvV
www.stavropoleos.ro

9.

!/
ea `0a
a mu V0
ri 0
le 3z
toa 1
a x0
te a P]
e !
te!e !
e!
e OS
fe !e 1a
ri

PS
ce 0
esc YS
pe 0
e _oOS
ti i
i \!K
ne e m<C 3M
u 1
u u') !\0!:
us na a
0V
de US
Du \0!S
u umPS
ne !
e _o1
ze e eu US
N \0!S
s\0!S
c 1

PS
s a }!a 0a
toa !
a a) 1s
re. vV

p
z? ru u ie e O
!A )u1s
s u }!u 0a
i \!1oV
e S\scu
se vV 0x
ho 4
ta PS
a ]

@a
re U
le S!
e _oOS
fi i
i \0!K
ri ii m<C !11PS
n tru ti
i ]@
ne 0US
Cu ra
\0!S
S t P
a Fe SP
S]! !Sa}; P
S a a \S 0!:
a a PS
a !
a a1
e cioa
a !
r vV !c
c1
na aV
1x
z e !e!Ate vV 0q
a 0
a @C
a OV
te O
rea US
fe US
e ]@
cio `
oq
re !
i 1
moa o6
a
OS
!K
; aS \0
ar \tea
a 0j
ar 0
vu 1'
ne !e !!1a
e e te 1
vi aU
a S\0!S
a a \0}
a !

!: vV !Xce1
a{!AvV 0!c
)1
s te
ea 1OS
ce + e !e p!S
e e e1
e eti
du p1
na aV1
a x0
a a
o1
e
e US
re !e US
fe !
e 1a
cioa 1s
a }!
a`
a 0a
r m<C $c
i 1
du >ap
u !S
u] u 0
p
4V
S ar _`1a
M e !OS
P
moa 0
te e vi !e ):e vVd 006'
mn tu ie !
e eti U
pu S!
u_
ru
1s
} u 0am<
!`PS
u !
rea C 0V
Ns 0
c toa
a a !
a a SPS
re !
e _a
de \1!S
Du u 1
um OS
ne
!S
! A)a 1s
s a }!a
e eO
ze 0a
eu m<C \!og
mo o o #
te `111s
e ni
i
i }!i US
i \rea
\0!:
ta a co
a a{!
a.KvvV

www.stavropoleos.ro