Sunteți pe pagina 1din 1

SERII DE PUTERI

1. S se studieze convergena seriei de puteri:


( ) R x x
n n
n
n
n
e

=
,
5
1
1
1
. R: convergent pe mulimea
( | 5 , 5
.

S se determine mulimea de convergen a urmtoarelor serii de puteri:
2.
( ) R x x
n
n
n
n
n
e |
.
|

\
|

=
, 3
5 6
1 2
1
. R: ( ) 6 , 0
3.
( )

=
+
+
1
2
) 4 ( 3
n
n
n n
x
n
R:
(

\
|

4
7
,
4
9


4.
( ) ( )

= + 0 4 1 n
n n
n
x R:
( ) 3 , 3

S se determine mulimea de convergen (notat C) i suma urmtoarelor serii de puteri (S):
5.

=1 n
n
nx
R:
( ) 1 , 1 ,
) 1 (
2
=

= C
x
x
S
6.

=
+
1
) 1 (
n
n
x n n
R:
) 1 , 1 ( ,
) 1 (
2
3
=

= C
x
x
S
7.

=1
2
n
n
x n
R:
( ) 1 , 1 ,
) 1 (
3
2
=

+
= C
x
x x
S
8.

=1 n
n
n
x
R:
( ) 1 , 1 ), 1 ln( = C x S


S se studieze convergena seriei de puteri :
1.
( )
( )
R x x
n n
n
n
n
e

=
+
,
3 1 2
1
1
1
1
. R: Seria este convergent pentru
( | 3 , 3 e x
i divergent n rest.

S se determine mulimea de convergen a urmtoarelor serii de puteri
2.
( )

=
|
.
|

\
|
+

1
2
1 5
2 3
n
n
n
x
n
n
R:
( )
3
11
3
1
, = C


3.

= 1
2
2 n
n
n
n
x R:
| | 2 , 2 = C
4.

=

1
) 1 (
n
n
n
n
n
x R: R C =

5.
( )

= 1 3 1 5
1
n
n
n
x
n
R:
| ) 3 , 3 = C
6.

=

1
!
n
n
x n
R: { } 0 = C
7.

=1 n
n
n
x
R:
| ) 1 , 1 = C
8.

= +

0
5
) 1 (
1 2
n
n
x n
n
R:
( | | ) = , 1 1 , C

9.

=1
!
n
n
n
x
n
n
R:
| )
e e
C
1 1
, =

10.

=

1
] ) 4 ( 1 [
n
n n
x
R:
( )
4
1
4
1
, = C
11.

=
|
.
|

\
|
+
1
2
1
1
n
n
n
x
n
R:
( )
e e
C
1 1
, =
12.

=
+
+

1
1 3
1
) 2 (
n
n
n
n
x
R:
(

\
|
=
3
2
1
3
2
1
, C
13.

=
+
0
5 3
!
n
n
n
x R: R C =
14. ( )
( ) ( )

= +

0 3 1
2 1
n
n n
n
x R:
( )
2
3
2
1
, = C
15.
( ) ( ) ( )

=
+ +
0
1 5 1
n
n n n
x
16.

= + 1 3 2 n
n n
n
x
17.

=

1
2
) ! ( n
n
n
x
n
n

18. ( )
0 ,
!
ln
1
>

=
a x
n
a
n
n
n
19.

=
|
.
|

\
|
+

+
0
1
1
) 1 3 (
n
n
x
x
n
20.

=
|
.
|

\
|

+
|
.
|

\
|
+
+
0
2 5
1 2
2 5
1 3
n
n n
x
x
n
n
21.

=
|
.
|

\
|
+

+ +
+

1
2
2
3
1 4
1
1
) 1 (
n
n
n
x
x
n n
n

22.

=

|
|
.
|

\
|
+ +
+ +
0
2
2
) 1 (
2 2
2 2
n
n
n
x
n n
n n
23.
n
n
n
x
2
0
3
2

=
|
.
|

\
|
24.

=0
3
)! 3 (
n
n
n
x
25.

= 1 ) 5 ( 3
1
n
n n
x n

26.

=

1 2
!
n
n
n n
x
n
n 27.
0 , ) 1 (
1
> +

=
o o
n
n
n
n
x 28.

=
+
+
0
2
1
n
n
n
x
29.

=

|
|
.
|

\
|
+ +
+ +
0
2
2
2 3
2 2
n
n
n
x
n n
n n

30.

=
|
.
|

\
|

1
1
1
n
n
x
x
n
31.
( )

=

+
+
0
2
)! 2 ( !
3 )! 1 2 (
n
n
n
x
n n
n
32.
( )

=

+
+
0
3
1
) 1 ( 2
n
n
n n
x
n
33.

=
|
.
|

\
|
+

+ +
+
0
2
2
2
1 3
) 1 (
1 3
1
n
n
n
x
x
n n
n

34.
( )

=

0
2
1
)! 2 (
) ! (
n
n
x
n
n 35.
( )

=

+
0
3
! )! 1 2 (
! )! 2 (
n
n
x
n
n
36.
( )

=
+
+
|
.
|

\
|
+
1
1
3
1 n
n
n
n
n
x
n
n
n
37.
n
n
n
x
x
n
|
|
.
|

\
|
+

=
2
2
1 1
1
ln
) 1 (
38.

1
) 1 (
n
n n
n
x 39.
( ) 0 ; 2
!
) 1 ).....( 1 (
0
> +
+

=
a x
n
n a a a
n
n

S se determine mulimea de convergen i suma urmtoarelor serii de puteri:
40.

=
+
1
1
n
n
nx
R:
( ) 1 , 1 = C
;
( )
( )
2
2
1 x
x
x S

=


41.

=

+
1
1
) 1 (
n
n
x n n
R:
( ) 1 , 1 = C
;
( )
( )
3
1
2
x
x S

=

42.

=
+
1
1 2
n
n
x n
R:
( ) 1 , 1 = C
;
( )
( )
( )
3
2
1
1
x
x x
x S

+
=

43.
( )

=
+ +
1
2 ) 1 (
n
n
x n n n
R:
( ) 1 , 1 = C
;
( )
( )
4
1
6
x
x
x S

=

44.

=1
3
n
n
x n
R:
( ) 1 , 1 = C
;
( )
( )
( )
4
2
1
1 4
x
x x x
x S

+ +
=
45.

=
+ + +
0
) 3 )( 2 )( 1 (
n
n
x n n n
R:
( ) 1 , 1 = C
;
( )
( )
4
1
6
x
x S

=

46.

=
+
0
1
n
n
n
x
R:
( ) 1 , 1 = C
;
( )
( ) ( ) { }

=
e
=
0 , 0
0 \ 1 , 1 , 1 ln
1
x
x x
x x S

47.

=1
2
2
n
n
n
x R:
( ) 1 , 1 = C
;
( ) ( )
2
1 ln
2
1
x x S =
48.

=
+
0
) 1 (
n
n
x
R:
( ) 0 , 2 = C
;
( )
x
x S
1
=


49.

=
+
1
) 1 (
n
n
x n
R:
( ) 0 , 2 = C
;
( )
2
1
x
x
x S
+
=
50.

=
+
0
2
) 1 (
n
n
x n
R:
( ) 0 , 2 = C
;
( )
( )( )
3
2 1
x
x x
x S
+ +
=

51.

=
+
0
2
) 1 ( ) 1 (
n
n n
x n
R:
( ) 1 , 1 = C
;
( )
( )
3
1
1
+

=
x
x
x S

52.
0 , ;
0
=

=
b a x
b
a
n
n
n
n
R:
( )
a
b
a
b
C , =
;
( )
ax b
b
x S

=


53.
0 , ;
0
=

=
b a x
b
na
n
n
n
n
R:
( )
a
b
a
b
C , =
;
( )
( )
2
ax b
abx
x S