Sunteți pe pagina 1din 3

Anuitati

Problema 1. O persoan a achizit ioneaz a un bun in valoare de 1 000 u.m., plata acestui bun urm and a se efectua in rate egale pe timp de doi ani. Se cunoa ste procentul anual p = 10% si se consider a c a dob anda unitar a corespunz atoare unei subperioade nu este proport ional a cu dob anda unitar a anual a (suntem in cazul operat iei de dob and a compus a). S a se calculeze care este valoarea unei rate dac a plata are loc: a) la sf ar situl ec arui an b) la nceputul ec arui an c) la sf ar situl ec arei luni d) la nceputul ec arei luni e) la sf ar situl ec arui trimestru f) la nceputul ec arui trimestru Care este valoarea acumulat a a ratelor la sf ar situl celor doi ani, in ecare caz in parte? Problema 2. O persoan a imprumut a suma de 500 u.m., negociind scadent a imprumutului la 6 ani si dob anda anual a la valoarea de 25%. De asemenea, la momentul efectu arii imprumutului se stabile ste c a intreaga datorie (suma imprumutat a si dob anda aferent a) se va pl ati la scadent a. S a se intocmeasc a planul de amortizare corespunz ator ramburs arii acestui imprumut. Problema 3. Se consider a acela si imprumut de 500 u.m. (ca si la Problema 2), rambursabil pe timp de 6 ani cu dob anda anual a 12%. De aceast a dat a, la sf ar situl ec arui an, vor pl atite dob anzile aferente, iar suma imprumutat a se va restitui la scadent a. S a se prezinte tabloul de amortizare. Problema 4. O persoan a imprumut a de la o banc a suma de 500 u.m., pe timp de 6 ani, cu dob anda anual a 12%, urm and ca la sf ar situl ec arui an s a se ramburseze aceea si cot a din imprumut, la care se adaug a dob anda aferent a acelei perioade. S a se intocmeasc a tabloul de amortizare corespunz ator acestui imprumut. Problema 5. S a se intocmeasc a planul de amortizare pentru un imprumut de 500 u.m., pe timp de 6 ani, cu dob anda anual a de 12%, dac a rambursarea are loc prin pl a ti periodice constante (la sf ar situl ec arui an). Problema 6. O persoan a (Creditorul) imprumut a de la o banc a suma de 2 500 u.m., pe timp de 5 ani, cu dob anda anual a 11%. Persoana in cauz a (Debitorul) urmeaz a s a restituie Creditorului dob anzile la sf ar situl ec arui an, iar suma necesar a restituirii sumei imprumutate o va constitui la o alt a banc a (Tert a parte) prin pl a ti periodice constante pe timp de 5 ani, cu dob anda anual a 12%. S a se intocmeasc a planurile de amortizare pentru rambursarea acestui imprumut. Problema 7. S a se intocmeasc a planul de amortizare a unui imprumut in valoare de 2 500 u.m., rambursabil pe timp de 5 ani, cu dob anda anual a 11%, prin achitarea la scadent a a intregii datorii c atre Creditor si constituirea sumei datorate la o Tert a parte cu dob anda anual a 12%, prin pl a ti periodice constante. Probleme propuse 1

Problema 1. O persoan a dore ste s a cumpere un autoturism in valoare de 5100 u.m., achit and un avans de 20% din pret si urm and ca restul sumei de bani s a o achite prin pl a ti periodice constante pe timp de 5 ani. Se cunoa ste dob anda anual a p = 10% si se consider a c a dob anda unitar a corespunz atoare unei subperioade nu este proport ional a cu dob anda unitar a anual a (suntem in cazul operat iei de dob and a compus a). S a se calculeze care este valoarea unei rate dac a plata are loc: a) la sf ar situl ec arui an b) la nceputul ec arui an c) la sf ar situl ec arei luni d) la nceputul ec arei luni e) la sf ar situl ec arui trimestru f) la nceputul ec arui trimestru Care este valoarea acumulat a a ratelor la sf ar situl celor 5 ani, in ecare caz in parte. R: a) r = 1076, 29 u.m., V (5) = 6570, 88 u.m. b) r = 978, 45 u.m., V (5) = 6570, 88 u.m. c) r12 = 85, 83 u.m., V (5) = 6570, 88 u.m. d) r12 = 85, 15 u.m., V (5) = 6570, 88 u.m. e) r4 = 259, 53 u.m., V (5) = 6570, 88 u.m. f) r4 = 253, 42 u.m., V (5) = 6570, 88 u.m. Problema 2. O persoan a imprumut a suma de 6 000 u.m., pe timp de 4 ani cu dob anda anual a 9%. La momentul efectu arii imprumutului se stabile ste c a intreaga datorie (suma imprumutat a si dob anda aferent a) se va rambursa la scadent a. S a se intocmeasc a tabloul de amortizare corespunz ator acestui imprumut. R: Este vorba de modelul de rambursare 1D. Problema 3. Se consider a un imprumut de 4 500 u.m., rambursabil pe timp de 5 ani cu dob anda anual a 11%. La sf ar situl ec arui an, vor pl atite dob anzile aferente, iar suma imprumutat a se va restitui la scadent a. S a se prezinte tabloul de amortizare. R: Este vorba de modelul de rambursare 2D. Problema 4. O persoan a imprumut a de la o banc a suma de 20 000 u.m., in vederea achizit ion arii unei locuint e, pe timp de 10 ani, cu dob anda anual a 10%, urm and ca la sf ar situl ec arui an s a se ramburseze aceea si cot a din imprumut, la care se adaug a dob anda aferent a acelei perioade. S a se intocmeasc a tabloul de amortizare corespunz ator acestui imprumut. R: Este vorba de modelul de rambursare 3D. Problema 5. S a se intocmeasc a planul de amortizare pentru un imprumut in valoare de 2 500 u.m., pe timp de 6 ani, cu dob anda anual a de 11%, dac a rambursarea are loc prin pl a ti periodice constante (la sf ar situl ec arui an). R: Este vorba de modelul de rambursare 4D. Problema 6. O persoan a imprumut a de la o alt a persoan a suma de 7 500 u.m., pe timp de 5 ani, cu dob anda anual a 12%. Debitorul urmeaz a s a restituie Creditorului dob anzile la sf ar situl ec arui an, iar suma necesar a restituirii sumei

imprumutate o va constitui la o banc a (Tert a parte) prin pl a ti periodice constante pe timp de 5 ani, cu dob anda anual a 15%. S a se intocmeasc a tablourile de amortizare. R: Este vorba de modelul de rambursare 1I. Problema 7. S a se intocmeasc a planul de amortizare pentru un imprumut in valoare de 12 000 u.m., rambursabil pe timp de 10 ani, cu dob anda anual a 12%, prin achitarea la scadent a a intregii datorii c atre Creditor si constituirea sumei datorate la o Tert a parte cu dob anda anual a 9%, prin pl a ti periodice constante. R: Este vorba de modelul de rambursare 2I.