Sunteți pe pagina 1din 2

Dobanzi

Problema 1. S a se calculeze dob anda obt inut a prin depunerea unei sume init iale de 2 500 u.m. cu procentul anual de 11% din data de 10 martie 2003 p an a in data de 25 iulie 2003 in funct ie de: a) num arul de zile b) num arul de chenzine intregi (o chenzin a = 15 zile) c) num arul de luni intregi Problema 2. S a se calculeze dob anda total a pentru urm atoarele capitaluri investite, primele patru cu procentul anual de 9% pe termenele indicate si ultimele trei cu procentul anual de 10% pe termenele indicate: s1 = 135 u.m. pe timp de 29 zile s2 = 1120 u.m. pe timp de 43 zile s3 = 129 u.m. pe timp de 49 zile s4 = 635 u.m. pe timp de 58 zile s5 = 195 u.m. pe timp de 70 zile s6 = 369 u.m. pe timp de 74 zile s7 = 465 u.m. pe timp de 80 zile Problema 3. O persoan a dispune de dou a sume de bani s1 si s2 astfel inc at prima sum a este de cinci ori mai mare dec at a doua. Persoana plaseaz a prima sum a pe timp de 135 zile cu procentul anual de 10% si a doua sum a pe timp de 3 luni cu procentul anual de 9%. S tiind c a dob anda adus a de prima sum a este mai mare cu 66 u.m. dec at cea produs a de a doua sum a, s a se determine valorile celor dou a sume init iale. Problema 4. Se depune spre fructicare suma de 150 u.m. pe timp de trei luni, in regim de dob and a simpl a cu rata anual a a dob anzii de 12%. a) Calculat i dob anda produs a de acest plasament dac a ea se ncaseaz a la scadent a. b) Dac a dob anda se ncaseaz a n momentul depunerii, calculat i care este procentul efectiv corespunz ator acestei operat iuni. c) Care este valoarea actual a comercial a si care este valoarea actual a rat ional a la momentul depunerii? Problema 5. O persoan a depune la o banc a suma de 300 u.m.. S tiind c a procentul anual este de 15% pe an, s a se calculeze ce sum a va avea persoana respectiv a dup a 4 ani precum si care este valoarea dob anzii. Problema 6. O persoan a prime ste mo stenire un libret de economii intocmit in urm a cu 6 ani. Rata dob anzii anuale a fost in primii doi ani 15%, iar in ultimii patru ani de 12%. Suma nal a care se poate ridica de pe libretul respectiv este de 2 080, 98 u.m.. Ce sum a init ial a a fost depus a? Problema 7. Se consider a cazul unei b anci care ofer a o rat a anual a a dob anzii de 10% pentru depozitele pe termen de 1 lun a. S a se calculeze dob anda primit a la scadent a de c atre o persoan a care a depus suma de 10 000 u.m. pe timp de 1 lun a. Presupun and c a persoana dore ste capitalizarea dob anzii, s a se calculeze ce sum a va avea persoana respectiv a peste 5 luni si peste 1 an. S a se calculeze, de asemenea, care este dob anda unitar a anual a echivalent a. Probleme propuse 1

Problema 1. Care sunt dob anzile si sumele nale obt inute in urma depunerii spre fructicare a unui capital de 1000 u.m. pe timp de 150 zile, in regim de dob and a simpl a, calculate in funct ie de num arul de zile, chenzine si luni, stiind c a rata trimestrial a a dob anzii este de 9%. R: Dz = Dq = Dl = 150 u.m., Sz = Sq = Sl = 1150 u.m. Problema 2. Se depun spre fructicare urm atoarele sume: s1 = 162 u.m. pe timp de 150 zile cu p = 15% (anual) s2 = 320 u.m. pe timp de 135 zile cu p = 15% (anual) s3 = 400 u.m. pe timp de 120 zile cu p = 15% (anual) s4 = 80 u.m. pe timp de 90 zile cu p = 12% (anual) s5 = 270 u.m. pe timp de 85 zile cu p = 12% (anual) s6 = 125 u.m. pe timp de 50 zile cu p = 12% (anual) s7 = 240 u.m. pe timp de 30 zile cu p = 12% (anual) S a se ae dob anzile pentru ecare sum a depus a si apoi s a se ae dob anda total a obt inut a folosind metoda numerelor si divizorilor. R: D1 = 10, 125 u.m., D2 = 18 u.m., D3 = 20 u.m., D4 = 2, 4 u.m., D5 = 7, 65 u.m., D6 = 2, 0833 u.m., D7 = 2, 4 u.m., D = 62, 66 u.m. Problema 3. Se consider a procentul anual 8% si suma init ial a de 1 u.m. Se cere: procentul anticipativ conform, respectiv procentul decursiv conform. R: q = 7, 4%, p = 8, 7% Problema 4. Se depune spre fructicare suma de 280 u.m. la data de 12 februarie 2003 pe timp de 6 luni. Dob anda produs a de acest plasament este de 15, 4 u.m. ( in regim de dob and a simpl a). a) S a se calculeze procentul anual cu care este efectuat a operat iunea dac a dob anda se ncaseaz a la scadent a. b) Dac a plasamentul are loc in regim de dob and a simpl a pl atit a in avans (la data de 12 februarie 2003), se cere s a se calculeze care este procentul efectiv cu care se opereaz a. c) S a se determine valoarea actual a comercial a si valoarea actual a rat ional a a acestei operat iuni. R: a) p = 11%, b) P = 11, 64% c) A = 264, 6 u.m., A = 265, 4 u.m. Problema 5. Se depune spre fructicare suma de 105 u.m.. C at devine aceast a sum a peste 6 ani dac a in primii patru ani procentul anual este de 20%, iar in urm atorii doi ani procentul anual este de 15% ? R: S = 287, 95 u.m. Problema 6. La sf ar situl lunii aprilie 2003 se depune spre fructicare suma de 500 u.m., pe termen de 1 lun a, cu rata anual a a dobanzii de 15%. C at devine aceast a sum a la sf ar situl anului 2003 ? Dar la sf ar situl anului 2004 ? Ment ion am c a la sf ar situl ec arei luni dob anda se capitalizeaz a. C at devine suma de 500 u.m. dup a 1 an de la data depunerii ? Care este procentul anual echivalent ? R: S8 = 552, 24 u.m., S20 = 641, 02 u.m., S12 = 580, 38 u.m., P = 16, 07%.