Sunteți pe pagina 1din 1

Declaraie

Subsemnata/ subsemnatul .............................................................................


posesor al C.I., seria............, numr................, CNP..............................................,
domiciliat

n.................................,

str.................................................................................................................................
......................,

calitate

de

tutore

legal

elevei.......................................................................................,

al
din

elevului/
clasa

................., ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, declar c sunt de acord ca fiul/ fiica meu/mea s


participe la concursul ................................................................

Data,

Semntura,