Sunteți pe pagina 1din 2

DREPT COMERCIAL

CURS 4

PERSOANE CARE AU CALITATEA DE COMERCIANŢI

1. Persoane fizice
2. Persoane juridice

Persoanele fizice sunt cele care există în materialitatea lor.


Persoanele juridice sunt o ficţiune a dreptului constituite pentru ca mai multe persoane fizice să
dobândească împreună drepturi şi obligaţii.
Capacitatea se clasifică în: - capacitate de folosinţă;
- capacitate de exerciţiu;
Capacitate de folosinţă: aptitudinea (posibilitatea) generală şi abstractă a persoanei fizice sau juridice de a
dobândi drepturi şi obligaţii

Capacitate de exerciţiu: încheierea de acte juridice şi dobândirea de drepturi şi obligaţii decurgând din acele
acte.

Care este momentul dobândirii capacităţii de folosinţă şi a capacităţii de exerciţiu de către persoana fizică?

Capacitatea de folosinţă: dobândirea în momentul naşterii şi încetează la deces.


Între 14 şi 18 ani când persoana fizică are capacitate de exerciţiu restrânsă. Minorul poate încheia de unul
singur acte care nu au însă o valoare mare şi nu au consecinţă patrimonială. Pentru actele de valori mari este
nevoie de aprobarea prealabilă a ocrotitorului legal.

Care este momentul dobândirii capacităţii de exerciţiu deplină?


Începând cu 18 ani.

Persoanele fizice
Comercianţii persoane fizice sunt obligaţi să respecte normele de capacitate în desfăşurarea activităţii lor.

FORMELE DE ORGANIZARE
1. Persoană fizică autorizată
2. Întreprinderea individuală
3. Întreprinderea familială

Aceste entităţi vor avea un sediu social pe teritoriul României.


Întreprinderea familială: desfăşurarea unei activităţi economice de către membrii unei familii.
Familia îşi va desemna un reprezentant care va avea capacitate de exerciţiu deplină.
Membrii familiei pot desfăşura activitate lucrativă în întreprinderea familială de la vârsta de 16 ani.
Răspunderea pentru obligaţiile acestor entităţi se coalizează cu patrimoniul de afectaţiune şi cu întreg
patrimoniul propriu al persoanei fizice.

Patrimoniul: totalitatea bunurilor


Patrimoniul de afectaţiune: patrimoniul afectat desfăşurării activităţii economice.

Pentru constituirea unei persoane juridice este necesar un patrimoniu propriu distinct de cel al persoanei
fizice
Niciuna dintre cele 3 forme nu dobândeşte personalitate juridică.
În întreprinderea familială membrii familiei răspund solidar pentru obligaţiile întreprinderii.
Aceste forme de organizare a activităţii economice sunt premergătoare organizării societăţilor comerciale.
Atributele de identificare: numele, domiciliul, starea civilă, naţionalitatea, CNP.
Activitatea economică a persoanei fizice necesită un sediu.
Persoana juridică
Există mai multe criterii de clasificare a persoanelor juridice vezi caiet de seminar pag. 5,6,7 şi 8

Care este momentul dobândirii capacităţii de folosinţă şi a capacităţii de exerciţiu de către persoana
juridică?

Persoana juridică dobândeşte cap. de exerciţiu şi cap. de folosinţă în acelaşi moment şi anume cel al
constituirii legale (de ex. prin act administrativ superior înreg. În Reg. Comerţului).

1. Principiul capacităţii anticipate


2. Principiul specialităţii capacităţii

1. Principiul capacităţii anticipate


Pt. constituirea unei societăţi comerciale anterior înregistrată se încheie diverse categorii de acte cum ar fi:
contractul de închiriere a unui sediu, contractul de depozit a sumei reprezentând capitalul social, contractul
de cumpărare al unui imobil care va fi sediul societăţii.

Cum se pot încheia aceste contracte valabile dacă societatea nu are capacitate?
Toate actele încheiate în vederea constituirii legale sunt valabile conform principiului capacităţii anticipate.
Principiul specialităţii: persoana juridică va desfăşura în acord cu scopul pentru care a fost constituită.

Scopul constituirii este particularizat în cazul societăţii comerciale prin obiectul de activitate.
Persoana juridică îşi exercită drepturile prin organele sale.
Persoana care are calitatea de reprezentant răspunde pentru actele încheiate în această calitate.

Atributele de identificare ale persoanei juridice:


- denumirea societăţii: se formează după anumite principii
- sediul societăţii: poate fi principal sau secundar – poartă denumirea de sediu social.
În raport de sediu se stabileşte legea aplicabilă constituirii, organizării şi funcţionării persoanei juridice
(de ex. se aplică legile ţării unde este sediul social)
- cod unic de înregistrare fiscală
- nr. de înregistrare în Registrul Comerţului
- naţionalitatea persoanei juridice.

Care sunt categoriile de comercianţi persoane juridice?


1. Societăţile comerciale – reglementate de Legea 31/1990
2. Regiile autonome
3. Companiile naţionale

Regiile autonome s-au constituit în domeniul energiei electrice, gaz, minerit.

4. Cooperativele de consum şi de credit


5. Grupul de interes economic - se constituie pentru a înlesni activitatea persoanelor care au calitatea de
comerciant şi care exercită această calitate într-un anumit domeniu.

Grupul de interes economic poate să aibă caracter comercial sau necomercial – aspect ce se stabileşte în
raport de actul constitutiv. Dacă are caracter comercial, grupul va avea calitatea de comerciant şi în
consecinţă va fi supus reglementărilor comerciale.

Raţiunea pentru care determinăm persoanele care au calitatea de comerciant este aceea că aceştia au
obligaţiuni specifice distincte de ale persoanei fizice cum ar fi obligaţiile financiar-fiscale şi obligaţia de
înregistrare în Registrul Comerţului.