Sunteți pe pagina 1din 12

REFLEX C

aparate de aer condi\ionat Mod. 12000

MANUAL DE UTILIZARE

Stimate client, V[ mul\umim c[ a\i ales s[ cump[ra\i un aparat de aer condi\ionat FERROLI. Acest aparat este fructul unei experien\e de mai mul\i ani ;i al unor studii am[nun\ite de proiectare. A fost fabricat cu materiale de calitate ;i cu tehnologii foarte avansate. Marca CE garanteaz[, de asemenea, c[ aparatele r[spund cerin\elor Directivei Europene de Ma;ini `n materie de securitate. Nivelul calitativ este sub control continuu, iar produsele FERROLI sunt sinonime cu ideea de Securitate, Calitate ;i Fiabilitate. Datele con\inute de acest manual pot suferi modific[ri, dac[ acestea sunt considerate necesare pentru `mbun[t[\irea produsului. ~nc[ o dat[, v[ mul\umim. FERROLI S.p.A.

REFLEX C
SUMAR
CARACTERISTICI APARAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 RECEP|IA APARATULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 CONSIDERA|II PRELIMINARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 PREZENTAREA UNIT{|ILOR DE INTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 DECLARA|IE DE CONFORMITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 CARACTERISTICI GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 PREZENTARE TELECOMAND{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 SFATURI PENTRU UTILIZAREA TELECOMENZII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 INTRODUCEREA / ~NLOCUIREA BATERIILOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 INSTALAREA TELECOMENZII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 AUTOCONFIGURAREA TELECOMENZII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 PORNIREA APARATULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 SELECTAREA MODULUI DE FUNC|IONARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 REGLAREA FLUXULUI DE AER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 PROGRAMAREA TEMPORIZATORULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 INDICATORII LED AI UNIT{|II DE INTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 TAST{ DE URGEN|{ A UNIT{|II DE INTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 FUNC|IA AUTO-RESTART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 ~NTRERUPEREA CONTACTULUI :I OPRIREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 ~NTRE|INERE OBI:NUIT{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 CUR{|AREA FILTRELOR UNIT{|II DE INTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 CUR{|AREA UNIT{|II DE INTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 CUR{|AREA UNIT{|II DE EXTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 ASISTEN|{ TEHNIC{ :I PIESE DE SCHIMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 ANALIZE DEFEC|IUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 SIGURAN|{ :I POLUARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 CONSIDERA|II GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 NORME DE SIGURAN|{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

REFLEX C
CARACTERISTICI APARAT
RECEP|IA APARATULUI ~n momentul recep\iei unit[\ii este indispensabil s[ verifica\i dac[ a\i primit tot materialul indicat `n documentul de `nso\ire ;i dac[ materialul nu a suferit daune `n timpul transportului. ~n caz contrar, cere\i transportatorului s[ constate daunele respective, `n;tiin\]ndu-l `n acela;i timp ;i pe distribuitorul dumneavoastr[. Numai ac\ion]nd rapid `n acest fel va fi posibil s[ ob\ine\i materialul lips[ ori desp[gubirea daunelor. CONSIDERA|II PRELIMINARE Aparatul de aer condi\ionat este destinat utiliz[rii exclusiv domestice (locuin\e, birouri, spa\ii comerciale) ;i nu industriale (r[cire camere server, spa\ii cu surse puternice de c[ldur[). Aparatul de aer condi\ionat a fost proiectat ;i fabricat exclusiv pentru climatizare ;i trebuie utilizat numai `n acest scop. El poate func\iona bine ;i lucra cu profit numai dac[ este utilizat corect ;i men\inut `n stare perfect[. V[ rug[m de aceea s[ citi\i cu aten\ie acest manual de instruc\iuni ;i s[-l reciti\i ori de c]te ori apar dificult[\i `n timpul utiliz[rii unit[\ii. ~n caz de necesitate, v[ inform[m c[ serviciul nostru de asisten\[, organizat `n colaborare cu concesionarii no;tri, st[ `ntotdeauna la dispozi\ie pentru eventuale sfaturi ;i interven\ii directe. PREZENTAREA UNIT{|ILOR DE INTERIOR Aparatele de aer condi\ionat de perete sunt climatizoare aer/aer de tipul split system, constituite dintr-o unitate (de interior) de perete ;i dintr-o unitate de exterior. DECLARA|IE DE CONFORMITATE
O

Compania declar[ c[ aparatele REFLEX C sunt conforme prescrip\iilor urm[toarelor directive ;i modific[rilor lor ulterioare> Directiva privind echipamentele de joas[ tensiune 2006/95/EC< EN60335-2-40: 2003+A11: 2004+A12: 2005+A1:2006+A2:2009+ EN60335-1: 2002+A11: 2004+A1: 2004+A12: 2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011 EN62233:2008 Directiva privind compatibilitatea electromagnetic[ EMC 2004/108/EC< EN55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011 EN55014:2: 1997+A1: 2001+A2:2008 EN61000-3-2: 2006+a1:2009+A2:2011 EN61000-3-3: 2008 In conf. cu standardele Nr. 626/2011 si Nr. 206/2012. Directiva 2002/95/CE RoHS privind limitarea utiliz[rii anumitor substan\e periculoase `n echipamentele electrice ;i electronice ;i este conform cu cele men\ionate `n Normativul EN 60335-2-40.

O O

REFLEX C

CARACTERISTICI TELECOMAND{ PREZENTARE TELECOMAND{


Telecomanda (Fig. 1) prezint[ o serie de taste ;i un display care afi;eaz[ toate func\iile active ;i diver;i parametri necesari pentru o manevrare corect[ a aparatului de c[tre utilizator ;i instalator. 1. Tasta SLEEP pentru regim de noapte este utilizat[ pentru setarea / anularea op\iunii Sleep, indiferent de modul `n care func\ioneaz[ aparatul de aer condi\ionat. 2. Tasta de selectare TIMER (temporizator) 3. Tasta MODE permite selectarea modului de func\ionare> COOL DRY FAN> Tasta COOL> unitatea se activeaz[ c]nd temperatura setat[ este mai mic[ dec]t temperatura ambiant[. Tasta DRY activeaz[ func\ia de dezumidificare. Tasta FAN. Buton de selectare a vitezei ventilatorului sau de selectare automat[ a vitezei. 4. Tasta ON / OFF permite pornirea ;i oprirea aparatului de aer condi\ionat. 5. Tasta SWING activeaz[ / dezactiveaz[ func\ionarea automat[ a deflectorului de aer. 6. Tasta FAN permite selectarea vitezei de ventilare> automat[ mic[ medie mare. 7. Tasta TEMPERATURA permite reglarea temperaturii ambientale> (V) cre;te temperatura, (W) reduce temperatura. Semnifica\ia afi;ajelor de pe display (Fig. 2) 9. Indicator de mod COOL. 10. Indicator de mod DRY. 11. Indicator vitez[ de ventilare FAN. 13. Indicator TIMER OFF. 14. Indicator TIMER ON. 15. Indicator mi;care deflector SWING. 16. Indicator de mod SLEEP. 17. Indicator vitez[ ventilator> automat[ mic[ medie mare 18. Afi;are Temperatur[ / Timer.

REFLEX C
CARACTERISTICI TELECOMAND{ SFATURI PENTRU UTILIZAREA TELECOMENZII
Pentru o corect[ utilizare a telecomenzii \ine\i cont de urm[toarele> 1. Scoate\i bateria dac[ telecomanda nu se folose;te o perioad[ lung[ de timp. 2. ~n timpul folosirii orienta\i-o c[tre receptorul de semnal al unit[\ii de interior interioare (1). 3. Semnalul telecomenzii este receptat p]n[ la o distan\[ de 7 metri. 4. Semnalul emis nu trebuie `ntrerupt de vreun obiect. 5. Manipula\i telecomanda cu grij[. 6. Semnalul emis poate fi perturbat de o lamp[ cu aprindere rapid[, de o lamp[ fluorescent[ cu sistem inverter sau de un telefon mobil. 7. Telecomanda nu trebuie expus[ direct la lumina solar[, l]ng[ o sob[ sau o alt[ surs[ de c[ldur[. Not[> Bateriile, a c[ror manipulare a fost descris[ la punctul 1, trebuie puse `ntr-un loc sigur, nu la `ndem]na copiilor.

Feel Cool Dry Fan Heat

C
Auto Low Mid Hight Sleep

Timer off Timer on

Swing

SLEEP

FAN

TIMER

SWING

MODE

ON

/OFF

INTRODUCEREA / NLOCUIREA BATERIILOR


~n cazul introducerii / `nlocuirii bateriilor, trebuie urmate indica\iile de mai jos> 1. Scoate\i capacul (1). 2. Scoate\i bateriile desc[rcate ;i `nlocui\i-le cu cele noi (2), asigur]ndu-v[ c[ sunt pozi\ionate conform schemei din compartiment. 3. Pune\i la loc capacul (3). Not[> Scoate\i bateriile din telecomand[ atunci c]nd climatizatorul nu este utilizat perioade lungi de timp, ;i pune\i-le `ntr-un loc sigur, ferit de accesul copiilor. Pentru respectarea mediului ambiant ;i a s[n[t[\ii persoanelor, bateriile `nlocuite trebuie puse `n recipientele colectoare adecvate.

INSTALAREA TELECOMENZII
Telecomanda cu infraro;u poate fi aplicat[ pe perete cu ajutorul suportului prev[zut. Verifica\i s[ nu fie obstacole `ntre emi\[torul cu semnale infraro;ii ;i receptorul amplasat pe unitatea de interior.

AUTOCONFIGURAREA TELECOMENZII
Simbolul COOL de pe telecomand[ se activeaz[ alternativ cu introducerea bateriei.

REFLEX C
CARACTERISTICI TELECOMAND{ PORNIREA APARATULUI
Pentru pornirea aparatului, ap[sa\i butonul ON / OFF (Fig. 1). Se va aprinde lumina indicatoare a aparatului, ar[t]nd c[ acesta a fost pornit. |ine\i cont c[ ecranul cu cristale lichide va indica `ntotdeauna ultimul mod de func\ionare ;i func\iile precedente folosite. Dac[ dori\i s[ modifica\i modul de func\ionare a sistemului, urma\i instruc\iunile.

SELECTAREA MODULUI DE FUNC|IONARE


Ap[s]nd tasta MODE (Fig.2) se selecteaz[ diversele moduri de func\ionare (Fig.3) dorite, aleg]nd dintre urm[toarele> COOL- DRY - FAN. 1. Func\ionare `n modul COOL - R[cire> aceast[ func\ie poate fi selectat[ ap[s]nd tasta MODE p]n[ ce apare pe display simbolul respectiv. Unitatea `ncepe s[ func\ioneze `n modul de r[cire ;i ajunge rapid aproape de temperatura ambiant[ dorit[. 2. Func\ionare `n modul DRY - Dezumidificare> aceast[ func\ie se selecteaz[ ap[s]nd tasta MODE p]n[ ce apare pe display simbolul respectiv. Unitatea `ncepe s[ func\ioneze `n modul de r[cire ;i ajunge rapid aproape de temperatura ambiant[ dorit[. 3. Func\ionare `n modul FAN - Ventila\ie> aceast[ func\ie se poate selecta ap[s]nd tasta MODE p]n[ ce apare pe display simbolul respectiv.

REFLEX C
CARACTERISTICI TELECOMAND{ REGLAREA FLUXULUI DE AER
La pornire, deflectorul ia o pozi\ie prestabilit[. Pentru reglarea direc\iei fluxului de aer care iese din unitatea interioar[ ap[sa\i tasta SWING (Fig.1)< la o singur[ ap[sare, deflectorul continu[ s[ se mi;te amestec]nd aerul din ambient. La o a doua ap[sare a tastei SWING, deflectorul se blocheaz[.

Fig.1

SWING

PROGRAMAREA TEMPORIZATORULUI
Pentru activarea aparatului la ora dorit[, procedura este urm[toarea (telecomanda ;i aparatul de aer condi\ionat sunt oprite)> 1. Ap[sa\i butonul TIMER. 2. Selecta\i modul de func\ionare dorit ap[s]nd tasta MODE. 3. Selecta\i temperatura dorit[ ap[s]nd butonul (V) sau (W) (aceast[ op\iune este posibil[ doar `n modul COOL). 4. Selecta\i viteza ventilatorului mic[-medie-mare-automat[ (aceast[ op\iune este posibil[ doar c]nd modul COOL este selectat) ap[s]nd butonul FAN. Ventilatorul `ncepe s[ func\ioneze `n mod automat la selectarea modului DRY. 5. Selecta\i SWING dac[ aceast[ func\ie este cerut[. 6. Ap[sa\i butonul TIMER (simbolul h de la telecomand[ `ncepe s[ clipeasc[). 7. Folosi\i tastele (V) ;i (W) pentru selectarea orei de activare a aparatului.(de la 0 la 10 ore se poate selecta p]n[ la jum[tate de or[, de la 10 la 24 este posibil[ selectarea oric[rei ore). 8. Ap[sa\i butonul TIMER (simbolul h de la telecomand[ `nceteaz[ s[ clipeasc[), iar timpul selectat apare pe display. 9. Ap[sa\i butonul TIMER pentru a ;terge data din memoria telecomenzii. NOT{> Dac[ niciun buton nu este ap[sat `n timpul program[rii temporizatorului, telecomanda se `nchide automat dup[ 10 secunde. Pentru oprirea temporizatorului la ora dorit[, urma\i procedura specificat[ mai jos (telecomanda ;i aparatul sunt deschise)> 1. Ap[sa\i butonul TIMER. 2. Folosi\i tastele (V) ;i (W) pentru selectarea orei de oprire a aparatului de aer condi\ionat (de la 0 la 10 ore se poate selecta la interval de jum[tate de or[, iar de la 10 la 24 este posibil[ selectarea la intervale de o or[). 3. Ap[sa\i butonul TIMER (simbolul h de la telecomand[ `nceteaz[ s[ clipeasc[ iar timpul selectat apare pe display). 4. Ap[sa\i butonul TIMER pentru a ;terge datele selectate din memoria telecomenzii. NOT{> Dac[ niciun buton nu este ap[sat `n timpul program[rii temporizatorului, telecomanda se `nchide automat dup[ 10 secunde. NOT{> Dac[ simbolul h clipe;te ;i tasta ON-OFF este ap[sat[ o dat[, timpul selectat apare pe display. Este posibil[ modificarea timpului cu ajutorul tastelor (V) ;i (W). Ap[sa\i tasta `nc[ o dat[ pentru a vizualiza timpul care acum poate fi modificat*. Dac[ butonul TIMER este ap[sat `nc[ o dat[, informa\ia este memorizat[ iar timpul r[mas (timpul `n care aparatul r[m]ne deschis va ap[rea pe display). * Prin ap[sarea butonului ON / OFF-RUN `n locul butonului TIMER se dezactiveaz[ telecomanda. NOT{> Verifica\i ca indicatorul temporizatorului de la unitatea interioar[ s[ fie aprins dup[ ce temporizatorul a fost setat. Ap[sa\i butonul TIMER pentru a vizualiza set[rile din telecomand[.

Fig.2

TIMER OFF TIMER ON

REFLEX C
CARACTERISTICI TELECOMAND{ INDICATORII LED AI UNIT{|II DE INTERIOR
~n continuare este descris[ semnifica\ia ledurilor situate pe panoul frontal al unit[\ii de interiore> 1. INDICATOR POWER (verde) Se aprinde c]nd unitatea este conectat[. 2. INDICATOR SLEEP MODE (galben) Se aprinde c]nd func\ia este activ[. 3. INDICATOR TIMER (rosu). Se aprinde `n timpul program[rii temporizatorului. 4. INDICATOR RUN (verde). Se aprinde c]nd unitatea este `n func\iune.

TASTA DE URGEN|{ A UNIT{|II DE INTERIOR


Permite func\ionarea de urgen\[ `n caz de defectare sau pierdere a telecomenzii. Modul de func\ionare ;i temperatura setat[ sunt reglate automat `n func\ie de temperatura ambiant[ din momentul `nceperii func\ion[rii. Tasta ON / OFF de urgen\[ este situat[ `n panoul frontal al unit[\ii interioare. (Fig.2-1).

FUNC|IA AUTO-RESTART
Unitatea este programat[ s[ porneasc[ automat `n caz de `ntrerupere a curentului electric. Pentru dezactivarea acestei func\ii procedura este urm[toarea> 1) Asigura\i-v[ c[ aparatul este oprit. 2) Alimenta\i aparatul \in]nd ap[sat butonul de Urgen\[ ON / OFF. 3) |ine\i ap[sat butonul de Urgen\[ ON / OFF pentru mai mult de 10 secunde, p]n[ la emiterea a 4 impulsuri acustice. Func\ia este setat[. 4) Pentru dezactivarea func\iei repeta\i procedura de mai sus.

NTRERUPEREA CONTACTULUI :I OPRIREA


Pentru oprirea aparatului este suficient s[ ap[sa\i tasta ON / OFF a telecomenzii. ~n momentul pornirii sau c]nd este oprit ;i repornit, compresorul aparatului nu `ncepe s[ func\ioneze imediat, ci dup[ trei minute, `n scopul protej[rii sistemului. La sf]r;itul sezonului, `nainte de oprirea aparatului pentru o perioad[ mai `ndelungat[, se recomand[ s[ `l l[sa\i s[ func\ioneze 2 sau 3 ore `n regim de r[cire, cu temperatura fixat[ la 30C. Dup[ aceea `ntrerupe\i alimentarea electric[, cur[\a\i filtrele ;i scoate\i bateria din telecomand[.

F N/O

REFLEX C
NTRE|INERE OBI:NUIT{ CUR{|AREA FILTRELOR UNIT{|II DE INTERIOR
Pentru siguran\a unei func\ion[ri optime a aparatului, filtrul de aer trebuie verificat ;i cur[\at periodic. Proceda\i `n felul urm[tor (Fig. 1)> 1. Deconecta\i aparatul de la sursa principal[ de energie. 2. Desface\i panoul frontal. 3. ~ndep[rta\i gr[tarul de admisie tr[g]ndu-l c[tre exterior. 4. ~ndep[rta\i filtrele `mping]nd `n sus clemele centrale, p]n[ c]nd sunt eliberate din dispozitivul de `nchidere ;i apoi scoate\i-le `mping]nd `n jos. 5. Sp[la\i filtrele cu ap[ sau cur[\a\i-le cu aspiratorul. 6. Asambla\i toate componentele `n pozi\ia ini\ial[. Not[> Aceast[ opera\iune trebuie executat[ cel pu\in o dat[ pe lun[ (frecven\a cur[\[rilor variaz[ `n func\ie de caracteristicile mediului `n care este folosit aparatul ;i de praful existent `n camer[).

Fig.1

Fig.2

CUR{|AREA UNIT{|II DE INTERIOR


Pentru cur[\area unit[\ii de interior proceda\i `n felul urm[tor (Fig. 2)> 1. Cur[\a\i cu o c]rp[ umed[. 2. Pentru a evita defectarea componentelor electrice evita\i cur[\area unit[\ii cu jet de ap[. 3. Nu folosi\i niciodat[ alcool sau alte substan\e corozive.

Fig.3

CUR{|AREA UNIT{|II DE EXTERIOR


Cur[\area unit[\ii de exterior (Fig. 3) trebuie f[cut[ periodic ;i la `nceputul sezonului, `nainte de pornirea aparatului. Cur[\a\i gr[tarele de admisie ;i cel de emisie, `ndep[rt]nd cu grij[ orice murd[rie ce ar putea bloca circula\ia aerului, pentru a nu strica aripioarele rezervorului de colectare a condensului. Not[> Pentru a nu v[ r[ni `n aripioarele rezervorului de colectare a condensului cur[\a\i cu aten\ie gr[tarul din spate al aparatului.

10

REFLEX C
ASISTEN|{ TEHNIC{ :I PIESE DE SCHIMB
Dac[ adresa serviciul nostru cel mai apropiat de Asisten\[ tehnic[ nu este cunoscut[, poate fi aflat[ de la reprezentan\a de la care a fost cump[rat aparatul sau acces]nd www.ferroli.ro.

ANALIZ{ DEFEC|IUNI
Prezent[m mai jos o schem[ cu explicarea c]torva tipuri de defec\iuni pe care instala\ia electronic[ le poate capta ;i transmite utilizatorului. INCONVENIENT CAUZE REMEDII Controla\i conectarea corect[ la priz[ a cablului de alimentare. Verifica\i dac[ este tensiune la priz[. Dac[ problema persist[ chema\i serviciul de asisten\[ tehnic[.

Aparatul nu porne;te

Absen\a aliment[rii.

Unitatea de interior func\ioneaz[ `n timp ce cea de exterior r[m]ne complet Absen\a aliment[rii unit[\ii de exterior. oprit[. Aparatul func\ioneaz[ dar nu r[ce;te. Aparatul nu are refrigerent. Posibil[ deteriorarea valvei solenoide. Aparatul este par\ial desc[rcat. Schimb[torul unit[\ii de exterior este murdar sau `nfundat cu frunze, h]rtie etc.

Chema\i serviciul de asisten\[ tehnic[.

Chema\i serviciul de asisten\[ tehnic[. Chema\i serviciul de asisten\[ tehnic[. Cur[\a\i schimb[torul conform indica\iilor din paragraful Cur[\area unit[\ii de exterior din acest manual. Controla\i dac[ unitatea de interior este echilibrat[ perfect sau are o u;oar[ `nclina\ie spre dreapta (max. 1 cm). Controla\i dac[ tubul de evacuare a condensului este `nfundat ;i dac[ are o `nclina\ie adecvat[.

Compresorul func\ioneaz[ doar pentru perioade scurte ;i r[m]ne oprit c]teva minute.

Scurgeri de ap[ din unitatea de interior. Rev[rsare a condensului din cuv[.

SIGURAN|{ :I POLUARE
CONSIDERA|II GENERALE Aparatul a fost proiectat pentru reducerea la minimum a riscurilor pentru persoanele ;i mediul `n care este instalat. De aceea, pentru eliminarea oric[ror riscuri, este necesar s[ cunoa;te\i c]t mai bine aparatul, evit]nd astfel provocarea unor accidente care ar putea cauza r[niri sau daune persoanelor ;i/sau lucrurilor. 1. Poluare Aparatul con\ine ulei lubrifiant ;i refrigerent R407C. ~n cazul elimin[rii lor din unitate, trebuie recuperate ;i evacuate conform normelor `n vigoare din \ara unde este instalat aparatul. Aparatul nu trebuie abandonat dup[ ce este scos din uz. Pentru informa\ii ulterioare privind caracteristicile fluidului refrigerent consulta\i fi;ele tehnice de securitate disponibile la produc[torii de refrigeren\i.

11

REFLEX C
NORME DE SIGURAN|{
Normele indicate mai jos trebuie respectate pentru a se evita r[nirea operatorului sau defectarea aparatului.
O O O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Instalarea aparatului trebuie f[cut[ conform normelor de instalare. Prezentul manual al instalatorului, manualul utilizatorului ;i schemele electrice fac parte integrant[ a aparatului. Toate trebuie p[strate cu grij[ pentru a fi disponibile operatorilor pentru consult[rile necesare. Nerespectarea celor descrise `n acest manual ;i o instalare inadecvat[ a aparatului de aer condi\ionat pot atrage anularea certificatului de garan\ie. Firma constructoare nu r[spunde pentru eventualele daune directe ;i/sau indirecte cauzate de instal[ri gre;ite. Orice interven\ie de `ntre\inere special[ trebuie executat[ de personal specializat ;i abilitat `n acest scop. ~n timpul instal[rii lucra\i `ntr-un mediu curat ;i ordonat. Evita\i cu stricte\e atingerea p[r\ilor `n timpul func\ion[rii lor sau plasarea m]inilor `ntre acestea. ~nainte de punerea `n func\iune a aparatului de aer condi\ionat, trebuie s[ v[ asigura\i c[ instala\ia ;i componentele sale se afl[ `n perfect[ integritate ;i siguran\[. Executa\i cu scrupulozitate `ntre\inerea obi;nuit[. Dac[ trebuie `nlocuite piese, cere\i `ntotdeauna piese de schimb originale. ~n caz contrar, garan\ia `;i pierde validitatea. Nu scoate\i sau nu modifica\i dispozitivele de securitate. ~nainte de a executa orice interven\ie asupra aparatului, `ntrerupe\i alimentarea electric[. Evita\i punerea oric[rui obiect pe partea superioar[ a unit[\ii. Nu introduce\i ;i nu l[sa\i s[ cad[ obiecte prin grilele de protec\ie a ventilatoarelor. Suprafa\a cuvei este t[ioas[. Nu o atinge\i f[r[ mijloace de protec\ie. Citi\i cu aten\ie etichetele de pe aparat, nu le acoperi\i pentru niciun motiv ;i `nlocui\i-le `n caz c[ sunt deteriorate. Nu folosi\i aparatul `n mediu cu poten\ial exploziv. Linia de alimentare trebuie prev[zut[ cu leg[tur[ la p[m]nt regulamentar[. Dac[ se constat[ o deteriorare a cablului de alimentare, aparatul trebuie oprit< chema\i apoi un specialist pentru a-l `nlocui. Temperatura de depozitare trebuie s[ fie cuprins[ `ntre -25C ;i 55C. ~n caz de incendiu folosi\i un extinctor cu pulbere. Nu folosi\i ap[. Dac[ se constat[ anomalii `n func\ionarea aparatului, asigura\i-v[ c[ nu sunt provocate de lipsa `ntre\inerii obi;nuite. C]nd neregulile persist[ ;i nu a\i descoperit cauza, cere\i interven\ia unui specialist. Orice interven\ie de `ntre\inere special[ trebuie f[cut[ de personal specializat ;i abilitat `n acest sens. Dac[ nu mai este folosit, aparatul nu trebuie abandonat, deoarece con\ine materiale supuse normelor care prev[d reciclarea sau eliminarea la centrele specializate. Nu sp[la\i aparatul cu jet direct de ap[ sau cu substan\e corozive.

Firma constructoare, cu re\eaua sa de asisten\[, v[ st[ la dispozi\ie pentru a asigura o asisten\[ tehnic[ prompt[ ;i precis[ ;i tot ceea ce ar putea fi necesar pentru o c]t mai bun[ func\ionare ;i un randament optim.

FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile esen\iale.

S-ar putea să vă placă și