Sunteți pe pagina 1din 24

REFLEX C

aparate de aer condi\ionat Mod. 12000

MANUAL DE INSTALARE

Stimate client, V[ mul\umim c[ a\i ales s[ cump[ra\i un aparat de aer condi\ionat FERROLI. Acest aparat este fructul unei experien\e de mai mul\i ani ;i al unor studii am[nun\ite de proiectare. A fost fabricat cu materiale de calitate ;i cu tehnologii foarte avansate. Marca CE garanteaz[, de asemenea, c[ aparatele r[spund cerin\elor Directivei Europene de Ma;ini `n materie de securitate. Nivelul calitativ este sub control continuu, iar produsele FERROLI sunt sinonime cu ideea de Securitate, Calitate ;i Fiabilitate. Datele con\inute de acest manual pot suferi modific[ri, dac[ acestea sunt considerate necesare pentru `mbun[t[\irea produsului. ~nc[ o dat[, v[ mul\umim. FERROLI S.p.A.

REFLEX C
SUMAR
CARACTERISTICI APARAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 RECEP|IA APARATULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 CONSIDERA|II PRELIMINARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 PREZENTAREA UNIT{|ILOR DE INTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 DECLARA|IE DE CONFORMITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 DATE TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 PERFORMAN|E LA R{CIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 LIMITE DE FUNC|IONARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 DIMENSIUNI UNITATE DE INTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 DIMENSIUNI UNITATE DE EXTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 COMPONENTE UNITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 NORME DE SIGURAN|{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 INSTALAREA APARATULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 AMBALARE :I DEPOZITARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 SCHEME DE INSTALARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 LIMITE ALE LUNGIMII |EVILOR FRIGORIFICE :I DIFEREN|A DE NIVEL ~NTRE UNIT{|I . . . . . . . . . . . . . . .11 CONEXIUNI ELECTRICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 INSTALAREA UNIT{|II DE EXTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 KIT DE EVACUARE A CONDENSULUI PENTRU UNITATEA DE EXTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 INSTALAREA UNIT{|II DE INTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ALTE OP|IUNI DE INSTALARE ALE UNIT{|II DE INTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 |EVI DE RACORDARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 RACORD{RI FRIGORIFICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 STR}NGERE |EVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 OPERA|IA DE VERIFICARE A ETAN:EIT{|II (RECOMANDAT{) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 OPERA|IA DE VIDARE (OBLIGATORIE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 FINALIZAREA INSTAL{RII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 COMPLETAREA ~NC{RC{TURII DE REFRIGERENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 PRECAU|II ~N CAZUL UNIT{|ILOR CARE UTILIZEAZ{ R410A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 CONEXIUNEA ELECTRIC{ A UNIT{|II DE EXTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 CONEXIUNEA ELECTRIC{ A UNIT{|II DE INTERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 CONEXIUNEA ELECTRIC{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 PUNEREA ~N FUNC|IUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 PRIMA PORNIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 PORNIREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 CODURI DE ALARME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 SIGURAN|{ :I POLUARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 CONSIDERA|II GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

REFLEX C
CARACTERISTICI APARAT
RECEP|IA APARATULUI ~n momentul recep\iei unit[\ii este indispensabil s[ verifica\i dac[ a\i primit tot materialul indicat `n documentul de `nso\ire ;i dac[ materialul nu a suferit daune `n timpul transportului. ~n caz contrar, cere\i transportatorului s[ constate daunele respective, `n;tiin\]ndu-l `n acela;i timp ;i pe distribuitorul dumneavoastr[. Numai ac\ion]nd rapid `n acest fel va fi posibil s[ ob\ine\i materialul lips[ ori desp[gubirea daunelor. CONSIDERA|II PRELIMINARE Aparatul de aer condi\ionat este destinat utiliz[rii exclusiv domestice (locuin\e, birouri, spa\ii comerciale) ;i nu industriale (r[cire camere server, spa\ii cu surse puternice de c[ldur[). Aparatul de aer condi\ionat a fost proiectat ;i fabricat exclusiv pentru climatizare ;i trebuie utilizat numai `n acest scop. El poate func\iona bine ;i lucra cu profit numai dac[ este utilizat corect ;i men\inut `n stare perfect[. V[ rug[m de aceea s[ citi\i cu aten\ie acest manual de instruc\iuni ;i s[-l reciti\i ori de c]te ori apar dificult[\i `n timpul utiliz[rii unit[\ii. ~n caz de necesitate, v[ inform[m c[ serviciul nostru de asisten\[, organizat `n colaborare cu concesionarii no;tri, st[ `ntotdeauna la dispozi\ie pentru eventuale sfaturi ;i interven\ii directe. PREZENTAREA UNIT{|ILOR DE INTERIOR Aparatele de aer condi\ionat de perete sunt climatizoare aer/aer de tipul sistem split, constituite dintr-o unitate de interior (de perete) ;i dintr-o unitate de exterior. DECLARA|IE DE CONFORMITATE
O

Compania declar[ c[ aparatele REFLEX C sunt conforme prescrip\iilor urm[toarelor directive ;i modific[rilor lor ulterioare> Directiva privind echipamentele de joas[ tensiune 2006/95/EC< EN60335-2-40: 2003+A11: 2004+A12: 2005+A1:2006+A2:2009+ EN60335-1: 2002+A11: 2004+A1: 2004+A12: 2006+A2:2006+A13:2008+A14:2010+A15:2011 EN62233:2008 Directiva privind compatibilitatea electromagnetic[ EMC 2004/108/EC< EN55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011 EN55014:2: 1997+A1: 2001+A2:2008 EN61000-3-2: 2006+a1:2009+A2:2011 EN61000-3-3: 2008 In conf. cu standardele Nr. 626/2011 si Nr. 206/2012. Directiva 2002/95/CE RoHS privind limitarea utiliz[rii anumitor substan\e periculoase `n echipamentele electrice ;i electronice ;i este conform cu cele men\ionate `n Normativul EN 60335-2-40.

O O

REFLEX C
CARACTERISTICI APARAT
DATE TEHNICE MODEL
Clasa energetica in racire EER (1) Clasa energetica sezoniera in racire SEER EER pentru racire SEER pentru racire Capacitate racire(1) Dezumidificare (1) Presiune
(1)

Btu/h.w; W/W
Btu/h.w; W/W Btu/h;W Liters/h MPa MPa dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Nivel zgomot U.I. pe racire

(2)

Inalta Joasa Ridicat Mediu Mic

REFLEX 12000 A D 3.36 3.6 12000;3520 1.5 4.5 1.9


38 36 34 55

Nivel zgomot U.E. pe racire DATE ELECTRICE Alimentare electrica Gama de lucru in volti Curent nominal (1) Putere absorbita Curent maxim Putere absorbita maxima SISTEM FRIGORIFIC Refrigerant/Incarcare

Racire Racire Racire Racire

V A W A W Grame Tip Model

198~264 4.6 1050 6.0 1365 R410/620g; Rotativ 44A263BK-FJKC 24.5 RECHI 550/550 Cross flow 1350/1250/1150 1150 1150 18 cu elice 860 31 3/8 1/4 1.0x3; 0.75x2

Compresor

LRA MFG

VENTILATOR Circulatia aerului U.I. Tip ventilator U.I. Viteza ventilator U.I. Max/Med/Min Putere motor U.I. Tip ventilator U.E. Viteza ventilator U.E. Putere motor U.E. RACORDURI CONEXIUNI TEVI Tevi Conexiuni cabluri electrice Teava condens ALTELE Spatiul necesar Dimensiuni nete Greutate neta Dimensiuni ambalaj Greutate totala Capacitate incarcare Gaz Lichid Marime x numar fire electrice Racire Dezumidificare Functie economica pe timp de noapte

m3/h rpm rpm rpm W rpm W inches inches

U.I. U.E. U.I. U.E. U.I. U.E. U.I. U.E. 20/40/40HC

m2 mm mm kg kg mm mm kg kg

15~23 788*270*210 760x552x256 8 36 856*340*287 863x598x376 10 40 98/203/245

(1) Temperatur[ exterioar[ = 35C.B.S. - Temperatur[ `nc[pere = 27C.B.S./19C.B.U. (2) Presiune acustic[ m[surat[ la 1m distan\[> U.E. `n c]mp liber, U.I. `n `nc[pere de 100 m3 cu timpul de reverbera\ie de 0,5 sec.

REFLEX C
CARACTERISTICI APARAT
PERFORMAN|E LA R{CIRE Urm[torul grafic, valabil la unit[\ile de perete, furnizeaz[ factorii corectori de randament frigorific (PF) ;i puterea electric[ absorbit[ (PA), `ncep]nd cu datele nominale, `n func\ie de temperaturile efective de func\ionare a aparatului.

Coeficient de corec\ie Putere frigorific[ randament PF

Coeficient de corec\ie Putere absorbit[ PA

Te = Temperatur[ exterioar[

Temperatura B.U. aer la intrare U.I.

LIMITE DE FUNC|IONARE Tip de func\ionare Temperatur[ maxim[ aer intrare U.I. (1) Temperatur[ maxim[ aer intrare U.E. (1) Temperatur[ minim[ aer intrare U.I. (1) Temperatur[ minim[ aer intrare U.E. (1) Alimentare electric[ (varia\ie tensiune) Alimentare electric[ (varia\ie frecven\[) R[cire (C) (C) (C) (C) (V) (Hz) 32 43 16 21 B.S. B.S. B.S. B.S. 10% 2 23 B.U. 15 B.U. -

REFLEX C
CARACTERISTICI APARAT
DIMENSIUNI UNITATE DE INTERIOR

MODEL A B C

12000 788 270 210

UM mm mm mm

DIMENSIUNI UNITATE DE EXTERIOR


C

MODEL A B C

12000 760 552 256

UM mm mm mm

REFLEX C
CARACTERISTICI APARAT
COMPONENTE UNITATE 1. CARCAS{ DE ACOPERIRE U.E. Carcasa de acoperire a unit[\ii de exterior este realizat[ din tabl[ zincat[ l[cuit[ la cald cu pulberi de poliester dup[ un tratament de pasivare. Acest tratament confer[ unit[\ii rezisten\[ la agen\i atmosferici. Structura portant[ este realizat[ din tabl[ zincat[ cu grosime mare, prelucrat[ prin presare, care `i asigur[ o bun[ rigiditate ;i `mpiedic[ propagarea vibra\iilor. 2. CARCASA DE ACOPERIRE A UNIT{|II DE INTERIOR Carcasa de acoperire a unit[\ii de perete este `n `ntregime din ABS ;i serve;te ;i ca structur[ portant[. 3. COMPRESOR Compresorul, situat `n unitatea de exterior, este de tip ROTATIV cu mare eficien\[ ;i foarte silen\ios, cu protec\ie `mpotriva suprasarcinilor termice ;i electrice. Este montat pe suporturi de cauciuc pentru eliminarea fenomenelor cauzate de vibra\ii. 4. GRUPUL DE VENTILA|IE Grupul de ventila\ie al unit[\ii de perete este compus dintr-un ventilator tangen\ial. Acesta asigur[ o func\ionare foarte silen\ioas[. Unitatea de exterior este prev[zut[ cu un ventilator elicoidal cu pale cu suprafa\[ mare. 5. BATERIE DE SCHIMB TERMIC La ambele unit[\i, cuva de schimb termic este realizat[ `n \eav[ de cupru ;i aripioare str]nse `n pachet continuu din tabl[ de aluminiu. 6. CIRCUIT FRIGORIFIC Realizat `n \eav[ de cupru, are jonc\iuni perfect etan;e. 7. SEC|IUNEA FILTRANT{ Sec\iunea filtrant[, prezent[ `n unitatea de interior, este construit[ din material sintetic cu mare putere filtrant[, ;i este regenerabil[ prin suflare ;i sp[lare. Unitatea este de asemenea dotat[ cu filtru electrostatic ;i carduri active antiodorante. 8. TELECOMANDA Aparatele de aer condi\ionat din aceast[ serie sunt dotate cu o telecomand[ cu raze infraro;ii. Aceasta permite operarea cu u;urin\[ ;i controlarea tuturor parametrilor de func\ionare.

REFLEX C
NORME DE SIGURAN|{
Normele indicate mai jos trebuie respectate pentru a se evita r[nirea operatorului sau defectarea aparatului.
O O O

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Instalarea aparatului trebuie f[cut[ conform normelor de instalare. Prezentul manual al instalatorului, manualul utilizatorului ;i schemele electrice fac parte integrant[ a aparatului. Toate trebuie p[strate cu grij[ pentru a fi disponibile operatorilor pentru consult[rile necesare. Nerespectarea celor descrise `n acest manual ;i o instalare inadecvat[ a aparatului de aer condi\ionat pot atrage anularea certificatului de garan\ie. Firma constructoare nu r[spunde pentru eventualele daune directe ;i/sau indirecte cauzate de instal[ri gre;ite. Orice interven\ie de `ntre\inere special[ trebuie executat[ de personal specializat ;i abilitat `n acest scop. ~n timpul instal[rii lucra\i `ntr-un mediu curat ;i ordonat. Evita\i cu stricte\e atingerea p[r\ilor `n timpul func\ion[rii lor sau plasarea m]inilor `ntre acestea. ~nainte de punerea `n func\iune a aparatului de aer condi\ionat, trebuie s[ v[ asigura\i c[ instala\ia ;i componentele sale se afl[ `n perfect[ integritate ;i siguran\[. Executa\i cu scrupulozitate `ntre\inerea obi;nuit[. Dac[ trebuie `nlocuite piese, cere\i `ntotdeauna piese de schimb originale. ~n caz contrar, garan\ia `;i pierde validitatea. Nu scoate\i sau nu modifica\i dispozitivele de securitate. ~nainte de a executa orice interven\ie asupra aparatului, `ntrerupe\i alimentarea electric[. Evita\i punerea oric[rui obiect pe partea superioar[ a unit[\ii. Nu introduce\i ;i nu l[sa\i s[ cad[ obiecte prin grilele de protec\ie a ventilatoarelor. Suprafa\a cuvei este t[ioas[. Nu o atinge\i f[r[ mijloace de protec\ie. Citi\i cu aten\ie etichetele de pe aparat, nu le acoperi\i pentru niciun motiv ;i `nlocui\i-le `n caz c[ sunt deteriorate. Nu folosi\i aparatul `n mediu cu poten\ial exploziv. Linia de alimentare trebuie prev[zut[ cu leg[tur[ la p[m]nt regulamentar[. Dac[ se constat[ o deteriorare a cablului de alimentare, aparatul trebuie oprit< chema\i apoi un specialist pentru a-l `nlocui. Temperatura de depozitare trebuie s[ fie cuprins[ `ntre -25C ;i 55C. ~n caz de incendiu folosi\i un extinctor cu pulbere. Nu folosi\i ap[. Dac[ se constat[ anomalii `n func\ionarea aparatului, asigura\i-v[ c[ nu sunt provocate de lipsa `ntre\inerii obi;nuite. C]nd neregulile persist[ ;i nu a\i descoperit cauza, cere\i interven\ia unui specialist. Orice interven\ie de `ntre\inere special[ trebuie f[cut[ de personal specializat ;i abilitat `n acest sens. Dac[ nu mai este folosit, aparatul nu trebuie abandonat, deoarece con\ine materiale supuse normelor care prev[d reciclarea sau eliminarea la centrele specializate. Nu sp[la\i aparatul cu jet direct de ap[ sau cu substan\e corozive.

Firma constructoare, cu re\eaua sa de asisten\[, v[ st[ la dispozi\ie pentru a asigura o asisten\[ tehnic[ prompt[ ;i precis[ ;i tot ceea ce ar putea fi necesar pentru o c]t mai bun[ func\ionare ;i un randament optim.

REFLEX C
INSTALAREA APARATULUI
AMBALARE :I DEPOZITARE Toate modelele sunt prev[zute cu ambalaje din carton specifice fiec[rei unit[\i. Unit[\ile trebuie manevrate manual. Pe ambalaje sunt imprimate toate indica\iile necesare unei manipul[ri corecte `n timpul depozit[rii ;i punerii `n func\iune. Temperatura de depozitare trebuie s[ fie cuprins[ `ntre -25C ;i 55C. Not[> Nu arunca\i ambalajele `n natur[. Dup[ ce a\i decis locul de instalare (vezi paragrafele care urmeaz[), pentru dezambalarea celor dou[ unit[\i proceda\i dup[ cum urmeaz[>
Fig.1

Unitatea de exterior> 1. T[ia\i cele dou[ leg[turi din nylon. 2. Scoate\i cartonul. 3. Scoate\i `nveli;ul din nylon.
Fig.2

Unitatea de interior> 1. T[ia\i cele dou[ leg[turi din nylon. 2. Deschide\i partea superioar[ a ambalajului. 3. Prinde\i unitatea ;i ridica\i-o p]n[ la scoaterea complet[ din ambalaj. 4. ~ndep[rta\i protec\iile laterale ;i scoate\i `nveli;ul din nylon.

SCHEME DE INSTALARE Instalarea poate fi efectuat[ pun]nd unitatea de interior deasupra unit[\ii de exterior sau viceversa. Unitatea de exterior plasat[ jos ;i unitatea de interior plasat[ sus. ~n acest caz este necesar s[ realiza\i un sifon (6) pe \eava de aspira\ie (3) `n scopul bloc[rii scurgerii de refrigerent ;i al evit[rii revenirii lichidului la compresor. Este necesar ca \evile de leg[tur[ s[ fie izolate. Legend[> 1. Unitate de exterior 2. Unitate de interior 3. |eav[ gaz (diametru mai mare) 4. |eav[ lichid 5. Furtun evacuare condens 6. Sifon Not[> Diferen\a de nivel maxim[ `ntre unitatea de interior ;i cea de exterior nu trebuie s[ dep[;easc[ valorile indicate `n paragraful LIMITE PRIVIND LUNGIMEA |EVILOR FRIGORIFICE.

Fig.3

10

REFLEX C
INSTALAREA APARATULUI
Unitatea de exterior amplasat[ sus ;i unitatea de interior amplasat[ jos. ~n acest caz, pe \eava de aspira\ie (3) trebuie prev[zute sifoane (3) la fiecare 3 metri diferen\[ de nivel. Aceste sifoane au scopul de a permite revenirea uleiului la compresor. Este necesar ca \evile frigorifice s[ fie izolate. Legend[> 1. Unitate de exterior 2. Unitate de interior 3. |eav[ gaz (diametru mai mare) 4. |eav[ lichid 5. Furtun evacuare condens 6. Sifon Not[> Diferen\a de nivel maxim[ `ntre unitatea de interior ;i cea de exterior nu trebuie s[ dep[;easc[ valorile indicate `n paragraful LIMITE PRIVIND LUNGIMEA |EVILOR FRIGORIFICE.
Fig.1

LIMITE ALE LUNGIMII |EVILOR FRIGORIFICE :I DIFEREN|A DE NIVEL NTRE UNIT{|I Lungimea \evilor frigorifice `ntre unitatea de interior ;i cea de exterior trebuie s[ fie c]t mai mic[ posibil ;i limitat[ `n raport cu valorile maxime ale diferen\ei de nivel `ntre unit[\i. Prin reducerea diferen\ei de nivel `ntre unit[\i (H1, H2) ;i lungimea \evilor (L), se limiteaz[ pierderile de `nc[rc[tur[, m[rind astfel randamentul total al aparatului. Respecta\i limitele indicate `n urm[toarele tabele. MODELE CU POMP{ DE C{LDUR{ MODEL CARACTERISTICI DIAMETRU LUNGIMEA MAXIM{ DIF. DE NIVEL MAXIM{ Unitatea de exterior jos (H1) Unitatea de exterior sus (H2) Lungime maxim[ \evi cu `nc[rc[tur[ standard Tip de refrigerent Cantitate de refrigerent pe metru LICHID GAZ

UM m m m m g g/m

12000 1/4 3/8 10 5 5 3 R410A 20

Dac[ este necesar s[ utiliza\i aparatul `n afara specifica\iilor de mai sus, contacta\i o societate service agreat[ de FERROLI ROM}NIA.

11

REFLEX C
INSTALAREA APARATULUI
CONEXIUNI ELECTRICE Caracteristici electrice generale O Clientul trebuie s[ aib[ la dispozi\ie o linie de alimentare special[ pentru aparatul de aer condi\ionat, prev[zut[ cu un dispozitiv automat de protec\ie (`ntrerup[tor magnetotermic pentru sarcini industriale), pozi\ionat `n amonte de linie. O Asigura\i-v[ c[ voltajul liniei de alimentare corespunde caracteristicilor indicate pe plac[. O Linia de alimentare a tuturor modelelor trebuie prev[zut[ cu un conductor de protec\ie (legare la p[m]nt) dimensionat `n mod adecvat. O Liniile care alimenteaz[ sarcinile fixe ale unit[\ii (compresor, ventilatoare etc.) au fost dimensionate conform normelor `n vigoare cu privire la protec\ia `mpotriva suprasarcinilor ;i a scurtcircuitelor. O Se recomand[ conectarea conductorilor provenind de la sursa de alimentare direct la bornele de intrare ale dispozitivului de selectare a aliment[rii (vezi schemele electrice din dotarea aparatului). O Tablourile electrice sunt dotate cu o born[ pentru conectarea conductorului de protec\ie, identificat prin marcare. Conexiuni electrice Pentru a putea porni aparatul de aer condi\ionat este necesar s[ se efectueze leg[turile electrice conform schemelor electrice din dotarea aparatului. Legarea corect[ la p[m]nt a celor dou[ unit[\i este absolut necesar[. Constructorul `;i declin[ orice responsabilitate pentru nerespectarea acestei precau\ii. Not[> Pentru orice interven\ie la instala\ia electric[,trebuie s[ consulta\i schemele electrice din dotarea aparatului. Pentru conexiunile electrice ;i conexiunea la comand[, respecta\i specifica\iile date `n tabelele de mai jos. CONEXIUNI ELECTRICE MODEL CARACTERISTICI Tipul de alimentare ~ntrerup[tor automat Sec\iunea cablului Lungimea cablului furnizat Tipul de cablu recomandat este H05RN-F sau `n func\ie de instala\ie, vezi normele specifice. Instalarea `ntrerup[torului automat revine `n sarcina instalatorului. IG A B COL UM 12000 230/1/50 / 1,5 1,5 1,5 1,5

A mm2 mm2 mm2 m

12

REFLEX C
INSTALAREA APARATULUI
INSTALAREA UNIT{|II DE EXTERIOR Pentru alegerea locului de instalare a unit[\ii de exterior \ine\i cont de urm[toarele> O ~nainte de instalare, controla\i ca unitatea de exterior s[ fie transportat[ `n pozi\ie vertical[. Dac[ transportul nu a fost f[cut astfel, pozi\iona\i-o corect ;i a;tepta\i cel pu\in 2 ore `nainte de a o porni. O Dac[ este posibil, amplasa\i unitatea la ad[post de ploaie ;i de razele solare directe ;i `ntr-o zon[ suficient de ventilat[. O Amplasa\i-o `ntr-o loca\ie care o poate sus\ine ;i care nu amplific[ vibra\iile ;i zgomotul. O Amplasa\i-o astfel `nc]t zgomotul de func\ionare ;i curentul de aer s[ nu deranjeze vecinii. O Amplasa\i-o respect]nd distan\ele minime fa\[ de pere\i, mobil[ sau alte obiecte (Fig. 1). O Dac[ instalarea se face la sol, evita\i zonele `n care se scurge apa. O ~n zonele cu multe precipita\ii sub form[ de ninsoare, sau acolo unde temperatura se men\ine timp `ndelungat sub 0C, monta\i unitatea pe un soclu de ciment de 20-30 cm, pentru a `mpiedica str]ngerea z[pezii `n jurul aparatului. O ~n timpul iernii, pompele de c[ldur[ produc condens care cade pe suprafa\a de sprijin form]nd depozit[ri de ap[ cu aspect nepl[cut. Pentru a evita acest lucru, folosi\i kitul de racordare la evacuarea condensului, conform paragrafului de mai jos. ~n desenul al[turat prezent[m distan\ele minime ce trebuie respectate. A = 25 cm B = 25 cm C = 70 cm D = 25 cm Eventuala acoperire a unit[\ii trebuie s[ fie la o distan\[ de cel pu\in 3/4 din `n[l\imea aparatului de partea superioar[ a acestuia. Not[> Aparatul de aer condi\ionat nu trebuie s[ fie `nconjurat de mai mult de trei pere\i pentru a asigura ventila\ia necesar[ unei func\ion[ri corecte. Scoate\i ambalajul urm]nd instruc\iunile date `n paragraful Ambalaj ;i depozitare ;i, cu ajutorul unui elevator, ridica\i unitatea ;i a;eza\i-o `n locul dorit. ~n timpul mut[rii men\ine\i unitatea `n pozi\ie vertical[, f[r[ a o `nclina. O protec\ie bun[ `mpotriva transmiterii de vibra\ii se ob\ine pun]nd buc[\i din material rezistent (neopren etc.) `ntre picioarele de sprijin ale unit[\ii ;i sol. ~n acest scop v[ indic[m distan\ele ce trebuie respectate pentru pozi\ionarea suporturilor `mpotriva vibra\iilor. Pentru alegerea acestora, consulta\i cataloagele specializate.
Fig.1

E D

Model A B C D E
C A B

12000 508 126 126 290 328

UM mm mm mm mm mm

KIT DE EVACUARE A CONDENSULUI PENTRU UNITATEA DE EXTERIOR La unit[\ile de exterior cu pomp[ de c[ldur[, func\ionarea `n regim de `nc[lzire produce condens. ~n acest caz poate fi necesar[ `ndreptarea condensului c[tre un dispozitiv de evacuare. Pentru aceasta proceda\i astfel> 1. Fixa\i racordul (1) din dotare `n orificiul (2) de la baza unit[\ii exterioare. Fixarea se face introduc]nd partea fasonat[ a racordului `n orificiu ;i rotind cu 90 `nspre dreapta sau st]nga, dup[ necesit[\i. 2. Lega\i la racord (1) un tub de cauciuc (2) suficient de rezistent (astfel `nc]t s[ nu se deformeze ;i s[ provoace obstruc\ion[ri).

Fig.1

13

REFLEX C
INSTALAREA APARATULUI
3. Fixa\i-l cu un inel (3) ;i racorda\i-l la un sistem de evacuare. 4. Controla\i ca tubul s[ aib[ o `nclina\ie care s[ permit[ scurgerea natural[ a condensului. 5. Verifica\i buna func\ionare a evacu[rii v[rs]nd ap[ (`n cantitate limitat[)direct `n cuva unit[\ii exterioare. Not[> La versiunile cu pomp[ de c[ldur[ kitul este furnizat al[turi de aparat. INSTALAREA UNIT{|II DE INTERIOR Alegerea locului de instalare. Conform condi\iilor indicate `n sec\iunea Scheme de instalare, pozi\iona\i unitatea c]t mai jos posibil, asigur]nd 10 cm de spa\iu liber deasupra ei. ~nainte de fixarea pe perete, verifica\i ca peretele s[ poat[ suporta greutatea unit[\ii, fluxul de aer s[ nu fie `ntrerupt ;i ca pozi\ia s[ permit[ o difuzare optim[ a aerului `n camer[. Instalare. Dup[ alegerea locului de pozi\ionare a unit[\ii, utiliza\i placa de fixare ca gabarit pentru a determina pozi\ia exact[ pentru dibluri ;i pentru orificiul de trecere prin perete. Trebuie \inut cont de spa\iile necesare pentru o instalare corect[. ~nveli;ul de plastic al unit[\ii este prev[zut cu piese decupate (vezi Fig. 3 din sec\iunea ALTE OP|IUNI DE INSTALARE A UNIT{|II DE INTERIOR care, dac[ este necesar, pot fi scoase pentru facilitarea trecerii liniilor frigorifice ;i a cablurilor.
Fig.2

Model A B C D E F G

12000 449 162 162 253 12 79 45

UM mm mm mm mm mm mm mm

Proceda\i dup[ cum urmeaz[> 1. Pozi\iona\i placa pe perete la `n[l\imea adecvat[ ;i fixa\i-o men\in]nd-o `n pozi\ie orizontal[ (folosi\i o nivel[). 2. Marca\i pozi\ia orificiilor de fixare. 3. Cu ajutorul unui burghiu de 8 mm, face\i g[urile pentru fixare ;i introduce\i diblurile. 4. Alege\i partea de ie;ire a \evilor de racordare. Se recomand[ utilizarea ie;irii din spate dreapta, dar dac[ nu este posibil, consulta\i paragraful ALTE OP|IUNI DE INSTALARE. 5. Face\i un orificiu de 70 mm `n perete (Fig. 3), `nclinat u;or `nspre exterior, `ncep]nd g[urirea dintr-o parte a peretelui (A) ;i termin]nd `n partea opus[ (B), pentru a evita spargeri anormale ale zidului. 6. Fixa\i placa, cu ;uruburile potrivite, `n cele patru orificii f[cute mai `nainte. 7. Ridica\i ;i roti\i cu grij[ tronsoanele de \eav[ necesare racord[rii la unitatea de exterior ;i trece\i-le prin orificiul de 70 mm. 8. Trece\i tubul de evacuare a condensului prin acela;i orificiu. ~n func\ie de exigen\ele personale, tubul poate fi `ndreptat ;i `n alte direc\ii, cu condi\ia s[ se respecte `ntotdeauna o `nclina\ie minim[ pentru a permite reglarea scurgerii condensului. 9. Fixa\i bine unitatea de interior de c]rligele pl[cii de fixare. 10. Controla\i condi\iile de fixare mi;c]nd unitatea `nspre dreapta ;i `nspre st]nga. Not[> Pentru facilitarea opera\iei de fixare a unit[\ii pe plac[, \ine\i ridicat[ partea inferioar[ a acesteia ;i apoi cobor]\i-o `n pozi\ie perpendicular[ (Fig. 4). Finisarea tuturor opera\iilor, `n func\ie de exigen\ele specifice, revine `n sarcina instalatorului.

Fig.3

Fig.4

14

REFLEX C
INSTALAREA APARATULUI
ALTE OP|IUNI DE INSTALARE A UNIT{|II DE INTERIOR Unitatea de interior poate fi instalat[ ;i `n urm[toarele pozi\ii> 1. Cu ie;ire lateral[ `n dreapta. 2. Cu ie;ire `n jos. 3. Cu ie;ire `n spate aparat. 4. Cu ie;ire lateral[ st]nga.
Fig.1

Pentru executarea instala\iilor cu ie;ire `n spate la st]nga, proceda\i dup[ cum urmeaz[> 1. Face\i orificiul de 70 mm `n apropierea ie;irii la st]nga. 2. Face\i racordurile frigorifice `ntre \evile unit[\ii de interior ;i cele ale unit[\ii de exterior. 3. Repozi\iona\i \evile la unitatea de interior ;i fixa\i-le cu placa prev[zut[, conform figurii al[turate.

Fig.2

Fig.3

Pentru executarea instala\iilor cu ie;ire lateral[ sau `n jos, proceda\i dup[ cum urmeaz[> 1. Deta;a\i placa deja decupat[ (1-Fig. 3) `n direc\ia dorit[. 2. Roti\i \evile cu grij[ ;i plasa\i-le `n direc\ia dorit[. 3. Efectua\i racordurile frigorifice `ntre \evile unit[\ii de interior ;i cele ale unit[\ii de exterior.

|EVI DE RACORDARE |evile sunt livrate gata mufate la ambele capete. Dimensiunile sunt cele indicate `n paragraful LIMITE ALE LUNGIMII :I |EVILOR :I DIFEREN|EI DE ~N{L|IME ~NTRE UNIT{|I. Amplasa\i \evile, `n func\ie de necesit[\ile de instalare, realiz]nd c]t mai pu\ine curbe posibil ;i, cu ajutorul unui dispozitiv de curbare, respecta\i o raz[ minim[ de curbare pentru a evita turtirea acestora. ~n acest sens, \ine\i cont c[ raza de `ndoire nu trebuie s[ fie mai mic[ de 3,5 ori fa\[ de diametrul exterior al \evii (Fig. 1). Dac[ la terminarea parcursului nu dori\i s[ t[ia\i bucata de \eav[ aflat[ `n exces, re`nf[;ura\i-o astfel `nc]t axa spirelor s[ fie orizontal[. ~n timpul mont[rii \evilor lua\i urm[toarele precau\ii>

Fig.1

R 3.5 D

15

REFLEX C
INSTALAREA APARATULUI
O O

Desf[;ura\i spirele cu grij[ `n sensul `n care au fost `nf[;urate. ~nf[;ura\i cu band[ adeziv[ cele dou[ \evi, `nainte de a le introduce prin orificiile din zid, pentru a evita deteriorarea materialului izolant ;i intrarea prafului `n acestea. Pentru facilitarea opera\iei se recomand[ introducerea `n orificiul din zid a unei buc[\i de tub din PVC av]nd lungimea egal[ cu grosimea zidului ;i cu diametrul adaptat la orificiu.

Fig.2

~n tabelul de mai jos sunt indicate grosimile \evilor de cupru recomandate `n func\ie de diametrele nominale ale liniilor de racordare. V[ recomand[m s[ nu folosi\i grosimi mai mici de 0,8mm. TAB. Diametru \evi

Diametru nominal () 1/4 3/8 1/2 5/8

Diametru exterior (mm) 6,35 9,52 12,70 15,88

Grosime (mm) R22 - R407C R410A 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00

Fig.3

~n cazul `n care \evile sunt mai lungi dec]t este nevoie, se pot t[ia dup[ cum urmeaz[> 1. T[ierea \evii Utiliza\i dispozitivul de t[iat \eav[ (Fig. 5) T[ia\i cu grij[ pentru a nu provoca deform[ri ale \evii. T[ia\i \eava la lungimea dorit[ (t[ierea trebuie s[ fie orizontal[). 2. ~ndep[rtarea eventualelor bavuri sau a;chii Dac[ suprafa\a de racord este deformat[ sau cu a;chii, ar putea ap[rea pierderi de refrigerent. Se recomand[ t[ierea bavurilor \in]nd extremitatea `ndreptat[ `n jos (Fig. 6). ~ndep[rta\i apoi bavurile ;i cur[\a\i suprafa\a t[ieturii. 3. Introduce\i piuli\a. ~nainte de efectuarea muf[rii, nu uita\i s[ introduce\i piuli\a (Fig. 7). 4. Efectuarea muf[rii Asigura\i-v[ c[ \eava ;i dispozitivul de mufare sunt curate. Pentru executarea muf[rii se recomand[ respectarea indica\iilor furnizate `n tabelele urm[toare> Diametru de readaptat ;i Dimensiuni Mufe ;i Piuli\e. Str]nge\i \eava 2 (Fig. 8) cu o menghin[ (1 Fig. 8) ;i `ncepe\i mufarea (este bine s[ pune\i o pic[tur[ de ulei frigorific `ntre p[r\ile `n frecare). Fig. Diametru de readaptat

Fig.4

Fig.5

16

REFLEX C
INSTALAREA APARATULUI
TAB. Diametru de readaptat Diametru exterior (mm) 6,35 9,52 12,70 15,88 A (mm) Grosime \eav[ (mm) 0,80 0,80 0,80 1,00 R22 R407C 1,0 ~ 1,5 1,0 ~ 1,5 1,5 ~ 2,0 1,5 ~ 2,0 R410A 1,5 1,5 2,0 2,0 ~ ~ ~ ~ 2,0 2,0 2,5 2,5

Diametru nominal () 1/4 3/8 1/2 5/8

TAB. Dimensiuni Mufe ;i Piuli\e

Diametru nominal () 1/4 3/8 1/2 5/8

Diametru exterior (mm) 6,35 9,52 12,70 15,88

Grosime \eav[ (mm) 0,80 0,80 0,80 1,00

Dimensiuni (mm) R22 R407C A 9,0 13,0 16,2 19,4 B 9,2 13,5 16,0 19,0 C 6,5 9,7 12,9 16,0 D 13 20 20 23 Grosime A piuli\[ 17 9,1 22 13,2 24 16,6 27 19,7 B 9,2 13,5 16,0 19,0 R410A C 6,5 9,7 12,9 16,0 D 13 20 23 25 Grosime piuli\[ 17 22 26 29

Fig. Dimensiuni Mufe ;i Piuli\e

Not[> Asigura\i-v[ c[ uleiul utilizat pentru lubrifierea mufei este de acela;i tip sau compatibil cu uleiul utilizat `n circuitul frigorific. Dac[ evazarea se execut[ corect, se ob\in urm[toarele rezultate (Fig. 9)> - Suprafa\[ neted[ ;i specular[. - Margini netede. - Capete evazate cu lungime uniform[. Not[> ~n interiorul \evii nu trebuie s[ cad[ tala; sau praf care provoac[ `nfundarea circuitului frigorific la nivelul capilar, cauz]nd blocarea instala\iei sau griparea compresorului.
Fig.6

17

REFLEX C
INSTALAREA APARATULUI
RACORDURI FRIGORIFICE Pentru racordarea liniilor frigorifice proceda\i conform indica\iilor de mai jos> O Face\i s[ coincid[ extremit[\ile \evii mufate anterior cu cele ale racordurilor prev[zute la unit[\ile de exterior ;i de interior O ~n;uruba\i manual piuli\a ;i apoi str]nge\i-o cu o cheie adecvat[ (pentru evitarea tensiunilor asupra \evilor se recomand[ s[ folosi\i o contracheie). Repeta\i opera\ia la cel de-al doilea robinet. STR}NGEREA |EVILOR - Asigura\i-v[ c[ `n zona de jonc\iune nu este praf sau mizerie - Asigura\i-v[ c[ `ntre suprafa\a de jonc\iune ;i muf[ este o aliniere perfect[. - Str]nge\i piuli\a mai `nt]i cu m]na ;i apoi cu o cheie dinamometric[ adecvat[. O `nchidere insuficient[ poate cauza pierderi< pe de alt[ parte, o `nchidere prea str]ns[ poate cauza deteriorarea mufei. Tabelul de mai jos arat[ cuplurile de `nchidere recomandate `n func\ie de diametrul \evii. TAB. Cupluri de `nchidere (Valori de referin\[) Diametru nominal () 1/4 3/8 1/2 5/8 Diametru exterior (mm) 6,35 9,52 12,70 15,88 Cuplu de `nchidere Nxm (kgfxcm) 14 ~ 18 (140 ~ 180) 33 ~ 42 (330 ~ 420) 33 ~ 42 (330 ~ 420) 33 ~ 42 (330 ~ 420)
Fig.1

OPERA|IA DE VERIFICARE A ETAN:EIT{|II (RECOMANDAT{) ~nainte de executarea fazei de vidare a instala\iei se recomand[ verificarea etan;eit[\ii p[r\ii de circuit frigorific care cuprinde jonc\iunile dintre \evi ;i unitatea de interior. Pentru executarea acestei faze se procedeaz[ astfel>
O

O O O

Cu valvele de serviciu ale unit[\ii de exterior complet `nchise, scoate\i dopul de la priza de serviciu (1-Fig.2) ;i piuli\a (2-Fig.2) de la valva de gaz (cea mai mare). Conecta\i un grup manometric asociat buteliei de azot (N2) la valva de serviciu. Presuriza\i sistemul cu azotul din butelie la o intensitate maxim[ de 30 bar. Verifica\i etan;eitatea jonc\iunilor cu s[pun lichid. Pentru a evita intrarea azotului lichid `n sistem, \ine\i butelia `n pozi\ie vertical[ `n timpul opera\iei de presurizare!

Fig.2

O O O

Executa\i verificarea etan;eit[\ii tuturor jonc\iunilor, at]t la unitatea de exterior c]t ;i la cea de interior. Eventualele pierderi vor fi semnalate prin formarea de bule. Dac[ se observ[ bule, verifica\i str]ngerea piuli\elor sau profilul mufei. ~ndep[rta\i s[punul lichid cu ajutorul unei c]rpe. Reduce\i presiunea de azot `n circuit reduc]nd \eava de `nc[rcare de la butelie. Cu presiune redus[ deconecta\i butelia de azot.

18

REFLEX C
INSTALAREA APARATULUI
OPERA|IA DE VIDARE (OBLIGATORIE) Aerul ;i umiditatea `n circuitul frigorific au efecte nedorite asupra func\ion[rii aparatului>
O O O O

Fig.1

Cre;terea presiunii. Diminuarea eficien\ei aparatului. Posibilitatea form[rii de ghea\[ pe capilar ;i blocarea acestuia. Coroziuni `n interiorul circuitului.

Se impune deci executarea vid[rii la \evile de racordare ;i la unitatea de interior. Pentru executarea acestei faze proceda\i astfel> O Lega\i \eava de `nc[rcare descris mai sus la pompa de vid. O Deschide\i maneta de la grupul manometric pentru a pune `n leg[tur[ pompa cu circuitul frigorific. O A;tepta\i timpul necesar ca nivelul de presiune m[surat de manometru s[ ajung[ `n jurul valorii de 3 mm Hg (400 Pa). O Dup[ atingerea valorii prev[zute, `nchide\i robinetul de racordare ;i opri\i pompa de vid. FINALIZAREA INSTAL{RII
O

Fig.2

O O

Deschide\i complet robinetele cu o cheie adecvat[ (1Fig.2), rotind `n sens contrar acelor de ceasornic. p]n[ la oprire. Nu for\a\i pentru a nu deteriora valvele de etan;eizare. Fixa\i dopurile valvelor (2-Fig.2). Scoate\i racordul flexibil dintre sta\ia de vid ;i priza de presiune a robinetului. ~nchide\i priza de serviciu cu dopul prev[zut. Dac[ etan;eitatea nu a fost verificat[ cu azot, se recomand[ efectuarea unei verific[ri cu ajutorul unui aparat de semnalare a scurgerilor.

COMPLETAREA NC{RC{TURII DE REFRIGERENT Dac[ lungimea liniilor este mai mare dec]t valoarea limit[ indicat[ `n tabelele din sec\iunea LIMITE PRIVIND LUNGIMEA :I DIFEREN|A DE NIVEL A TUBURILOR REFRIGERENTE trebuie f[cut[ o `nc[rcare ce depinde de diferen\a `ntre lungimea standard, lungimea efectiv[ ;i diametrul \evilor. Indica\iile privind cantitatea de refrigerent sunt ;i ele date `n tabelele men\ionate. Pentru executarea acestei faze proceda\i astfel> O Lega\i cu ajutorul unui furtun flexibil cilindrul de `nc[rcare (sau butelia de pe balan\a electronic[) la priza de serviciu prev[zut[ la robinetul aspirant (cel mai mare). O Activa\i unitatea `n modul rece ;i deschide\i robinetul de racordare treptat (se injecteaz[ refrigerent direct `n compresor). O Dup[ integrarea `nc[rc[turii prev[zute, `nchide\i robinetul de racordare. O Scoate\i racordul flexibil dintre sta\ia de vid ;i priza de presiune a robinetului. ~nchide\i priza de serviciu cu dopul prev[zut.

19

REFLEX C
INSTALAREA APARATULUI
PRECAU|II N CAZUL UNIT{|ILOR CARE UTILIZEAZ{ R410A Aparatele de aer condi\ionat care func\ioneaz[ cu gaz frigorigen R410A necesit[ o aten\ie special[ `n faza de montare ;i `ntre\inere, `n scopul feririi de eventuale anomalii legate de particularitatea gazului. Se recomand[ deci urm[toarele precau\ii!
O O

O O O

La toate unit[\ile care func\ioneaz[ cu R410A este obligatorie executarea vid[rii `n \evile frigorifice ;i `n unitatea de interior, `nainte de deschiderea robinetelor unit[\ii de exterior. La opera\iile de vidare ;i de `nc[rcare se utilizeaz[ echipamente specifice (grup manometric, furtunuri flexibile etc.) diferite de cele utilizate la R22, deoarece con\in reziduuri de ulei incompatibile cu uleiul utilizat la unit[\ile cu R410A. Pompa de vid este o excep\ie, deoarece la aceasta a fost ad[ugat[ o valv[ antiretur care intervine `n caz de oprire accidental[ a pompei `n timpul opera\iilor de vidare. Evita\i s[ l[sa\i urme de ap[ `n interiorul circuitului frigorific. Nu utiliza\i cilindrul de `nc[rcare deoarece, `n timpul folosirii acestui instrument, compozi\ia amestecului gazos poate suferi modific[ri. Toate opera\iile de `nc[rcare sau umplere trebuie efectuate cu R410A `n stare lichid[. La acest tip de opera\ie este necesar[ o butelie cu pescaj jos ;i o balan\[ electronic[ pentru prelevarea cantit[\ii de refrigerent `n stare lichid[ care se g[se;te `n partea inferioar[. ~n scopul evit[rii frac\ion[rii `n amestec se recomand[ utilizarea de butelii de gaz R410A p]n[ la un nivel rezidual de 30%. Dac[ `n circuitul frigorific se constat[ o pierdere consistent[ de refrigerent, evita\i executarea de umpleri par\iale care ar putea schimba compozi\ia amestecului de gaz, desc[rca\i complet aparatul, iar dup[ executarea vid[rii re`nc[rca\i-o cu cantitatea prev[zut[.

CONEXIUNEA ELECTRIC{ A UNIT{|II DE EXTERIOR 1. Scoate\i panoul lateral (1) rotindu-l `nspre dreapta. 2. Efectua\i conexiunile conform schemelor electrice ale unit[\ii. 3. ~nchide\i totul la loc.
Fig.1

20

REFLEX C
INSTALAREA APARATULUI
CONEXIUNEA ELECTRIC{ A UNIT{|II DE INTERIOR 1. Scoate\i panoul frontal al unit[\ii (1 Fig.2) 2. Scoate\i carcasa din plastic de pe latura dreapt[ a unit[\ii de interior (2 Fig.2) 3. Efectua\i conexiunile electrice conform schemelor electrice ale unit[\ii. 4. Roti\i cu 180 de grade carcasa (3 Fig.2) ;i fixa\i-o cu ;uruburile furnizate. 5. ~nchide\i panoul frontal al unit[\ii (1 Fig.2). Pentru introducerea cablurilor `n borne este necesar s[ ap[sa\i cu o ;urubelni\[ `n locul prev[zut `n acest scop, apoi introduce\i partea neizolat[ ;i retrage\i ;urubelni\a. Verifica\i fixarea. Not[> Firul de legare la p[m]nt Galben/Verde trebuie s[ fie cu cel pu\in 20 mm mai lung dec]t celelalte fire inserate `n borne.
1 2 Fig.2

CONEXIUNEA ELECTRIC{ La unit[\ile cu ;tec[r, conform schemelor electrice furnizate odat[ cu aparatul, leg[tura electric[ se efectueaz[ introduc]nd ;tec[rul de alimentare a unit[\ii interioare `ntr-o priz[ de re\ea (Fig. 3). Alimentarea unit[\ii de exterior este preluat[ de la cea de interior. Not[> Priza pentru cablul de alimentare trebuie prev[zut[ cu `mp[m]ntare regulamentar[ ;i trebuie s[ respecte condi\iile indicate `n tabelul de date tehnice. :tec[rul trebuie s[ fie accesibil `n orice moment.
Fig.3

21

REFLEX C
PUNEREA N FUNC|IUNE
PRIMA PORNIRE ~nainte de efectuarea primei porniri, `nainte de pornirea instala\iei pentru serviciul sezonier sau dup[ o lung[ oprire, este necesar s[ efectua\i urm[toarele controale preliminare, care privesc partea electric[ ;i partea frigorific[. CONTROL PRELIMINAR AL P{R|II ELECTRICE Not[> ~nainte de efectuarea oric[rui control electric, `ntrerupe\i alimentarea unit[\ii sco\]nd ;tec[rul din priz[. Modalitate de control O Verifica\i ca instala\ia electric[ s[ fi fost realizat[ conform schemei electrice ;i asigura\i-v[ c[ sec\iunea cablurilor este adecvat[. O Cablurile de tensiune ;i de `mp[m]ntare trebuie s[ fie bine str]nse la borne. O Verifica\i s[ nu existe cabluri deconectate sau nefixate la borne. O Verifica\i ca alimentarea de la re\ea s[ fie adecvat[ exigen\elor aparatului. CONTROL PRELIMINAR AL P{R|II FRIGORIFICE
O

O O

Controla\i ca unitatea s[ fie `nc[rcat[ cu refrigerent. Controlul poate fi efectuat cu manometre portabile pentru freon prev[zute cu racord pivotant de 1/4" SAE cu depresor conectat la priza de serviciu a robinetului. Presiunea citit[ trebuie s[ corespund[ presiunii de satura\ie corespunz[toare temperaturii ambiante (~7 bar). Efectua\i un control vizual al circuitului frigorific asigur]ndu-v[ c[ nu este deteriorat. Verifica\i ca \evile s[ nu fie murdare de ulei (petele de ulei pot indica apari\ia unor rupturi ale circuitului frigorific).

PORNIREA Dup[ efectuarea controalelor preliminare, pentru a pune `n func\iune aparatul, este necesar s[ activa\i unitatea cu ajutorul telecomenzii.

CODURI DE ALARME> SONDA DE AMBIENT DEFECT{ SONDA DE TEMPERATUR{ A VAPORIZATORULUI PROTEC|IE UNITATE EXTERN{ MOTORUL U.I. DEFECT

CLIPIREA LED-ULUI 1/CICLU 2/CICLU 5/CICLU 6/CICLU

AFI:ARE DISPLAY E1 E2 E5 E6

SIGURAN|{ :I POLUARE
CONSIDERA|II GENERALE Aparatul a fost proiectat pentru reducerea la minimum a riscurilor pentru persoanele ;i mediul `n care este instalat. De aceea, pentru eliminarea oric[ror riscuri, este necesar s[ cunoa;te\i c]t mai bine aparatul, evit]nd astfel provocarea unor accidente care ar putea cauza r[niri sau daune persoanelor ;i/sau lucrurilor. 1. Poluare Aparatul con\ine ulei lubrifiant ;i refrigerent R407C. ~n cazul elimin[rii lor din unitate, trebuie recuperate ;i evacuate conform normelor `n vigoare din \ara unde este instalat aparatul. Aparatul nu trebuie abandonat dup[ ce este scos din uz. Pentru informa\ii ulterioare privind caracteristicile fluidului refrigerent consulta\i fi;ele tehnice de securitate disponibile la produc[torii de refrigeren\i.

22

REFLEX C

NOTE

23

REFLEX C

FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile esen\iale.

24

S-ar putea să vă placă și