Sunteți pe pagina 1din 1

33

CERERE PENTRU INFIINTAREA POPRIRII ASIGURATORII


DomnulePresedinte,
Subsemnatul ____________________domiciliat in _________________
judetul.............................str.............................................nr..........etaj____aprt
_______ va rog sa dispuneti infiintarea unei popriri pentu suma de
lei____________in mainile ________________ din _____________ judetul
______________str___________ nr____ asupra____________________pe
care tertul poprit ii datoreaza debitorului meu ________________________
din______________str_________________
Depun odata cu prezenta, recipisa C.E.C. Pentru consemnarea
cautiunii______
Motivele cererii sunt urmatoarele:
In fapt ______________________________________________
In drept , imi intemeiez cererea pe dispozitiile art.452-454C.pr.civ.
Inteleg sa ma folosesc de proba cu acte , si anume de adeverinta din
care rezulta ca am introdus actiune impotriva debitorului pentru constatarea
debitului meu
si de ________________________________
Depun prezenta cerere , impreuna cu copii certificate de pe actele mai
sus mentionate , in trei exemplare , dintre care unul pentru instanta si
celelalte pentru a fi communicate debitorului poprit si tertului poprit .
Semnatura creditotului
DomnulePresedinte al _____________________________________