Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

Model 2008 ITL 098

Stema unitii
administrativ-teritoriale

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscal: ........

Nr. .......... //200.

Adres/Cont IBAN/tel/fax

CERERE
PENTRU TRECEREA N PROPRIETATEA PUBLIC A STATULUI
A BUNURILOR IMOBILE SUPUSE EXECUTRII SILITE
Subsemnatul(a).................................................................................................................. 1)
Subscrisa
....................................................................................,
Cod
unic
de
identificare ..................., jude .................. loc. ........................... cod potal .......................
sector ...., str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap ....
tel.
................................
fax
.............................,
adres
de
e-mail
, nregistrat la registrul comerului ....................... la nr. ..........,
reprezentat
prin ........................................................................................................................... 2), n calitate
de
proprietar/coproprietar/motenitor3)/mandatar/acionar
unic/asociat/administrator/mputernicit cu domiciliul n .................................................,
strada ............................................................., nr. ..........., bl. .........., sc. ..........., et. ...........,
ap. ........, legitimat() prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ...... nr. .....................,
C.N.P. .................................., solicit trecerea n proprietatea public a statului a bunurilor
imobile
situate
la
adresele:
........................................................................................................
................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
nscrise
n
procesul-verbal
de
sechestru
pentru
bunuri
imobile
nr.
..................din............................ntocmit de ..........care
se anexeaz prezentei.
Anexez prezentei urmtoarele documente care atest dreptul de proprietate al
debitorului asupra bunurilor imobile.......................................................................................................
...
...
...

Semntura .............................................
Data .....................................

1)
2)
3)

Se completeaz n cazul persoanelor fizice;


Se completeaz n cazul persoanelor juridice;
Motenitorii trebuie s fac dovada decesului titularului cu copia actului de deces;

S-ar putea să vă placă și