Sunteți pe pagina 1din 10

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA

Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 0213150126, Email: licitatii@andnet.ro, Fax: +40 0213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE

CNADNR S.A Bucuresti prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj

Adresa postala: str.Decebal nr.128, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400205, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIU ACHIZITII, Tel. +40 0264432446, In atentia: ing. Ambrozie Fodor, Email: licit@drdpcj.ro, Fax: +40 0264432446, Adresa internet (URL): www.drdpcluj.ro

CAIETUL DE SARCINI, DOCUMENTATIA SPECIFICA (PENTRU CONCESIUNI) SI/SAU DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA

CNADNR S.A Bucuresti prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj

Adresa postala: str.Decebal nr.128, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400205, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIU ACHIZITII, Tel. +40 0264432446, In atentia: ing. Ambrozie Fodor, Email: licit@drdpcj.ro, Fax: +40 0264432446, Adresa internet (URL): www.drdpcluj.ro

OFERTELE/PROIECTELE SAU SOLICITARILE/CERERILE DE PARTICIPARE SAU CANDIDATURILE TREBUIE TRIMISE LA

CNADNR S.A Bucuresti prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj

Adresa postala: str.Decebal nr.128, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400205, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIU ACHIZITII,, Tel. +40 0264432446, In atentia: ing. Ambrozie Fodor, Email: licit@drdpcj.ro, Fax: +40 0264432446, Adresa internet (URL): www.drdpcluj.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Constructii si amenajari teritoriale

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Servicii pentru asigurarea pazei elementelor în constructie si a materialelor tronsonului în executie a autostrazii A3 MARCA - SUPLACU DE BARCAU – CHIRIBIS – SALARD –SATU NOU ( KM 4+360-64+450) patrimoniului autostrazii A3 MARCA - SUPLACU DE BARCAU – CHIRIBIS – SALARD –SATU NOU ( KM 4+360-64+450)

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate

Locul principal de prestare: Autostrada A3 MARCA – SUPLACU DE BARCAU – CHIRIBIS – SALARD – SATU NOU ( km 4+360 – 64+450)

Codul NUTS: RO11 - Nord-Vest

II.1.3)

Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU

Acord cadru cu un singur operator

Durata acordului cadru: 4 ani

Valoarea estimata fara TVA: intre 6,335,582.40 si 7,803,583.20 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Se estimeaza a se incheia minim 1 contract subsecvent /an

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Fisa de date

Asigurare paza patrimoniu prin patrulare si posturi fixe pe tronsonul aflat în executia autostrazii A3 MARCA – SUPLACU DE BARCAU – CHIRIBIS – SALARD – SATU NOU ( km 4+360 – 64+450), pe perioada in care lucrarile sunt intrerupte, la urmatoarele elemente componente:

- Depozite de agregate Chiribis km 21+500;

- Depozit agregate Salard km 51;

- Depozit grinzi pentru poduri Suplacu de Barcau km 6+650;

- Depozit grinzi pentru poduri Chiribis km 24+600 – 24+900;

- Depozit fier beton Chiribis km 24+500;

- Viaduct km 6+655- 8+453;

- Armaturi la pilele si culeile existente care se afla in diferite stadii de executie;

- Elemente din beton pentru executia de drenuri;

- Alte structuri aflate pe tot sectorul autostrazii care pot face obiectul furturilor sau distrugerii.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79713000-5 Servicii de paza (Rev.2)

79715000-9 Servicii de patrulare (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Conform specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: intre 6,335,582.40 si 7,803,583.20 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

48 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Cuantumul G.P.este de 39.017,92 lei, reprezentând 8.831,98 euro.(Se va lua cursul BNR din data de 28.03.2013)G.P.eliberata in numele ofertantului care va fi emisa de catre o soc.bancara/soc.asig.IMM-urile beneficiaza de 50% reducere daca depun documente conform Legii 346/2004.Per.de valabilitate a GP va fi egala cu perioada de valab.a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.G.P.– se va marca Formularul III.1/5. G.P.se poate depune prin: a)Instrument de garantare (emis de o banca sau o soc. de asig.)- original (nu se admit copii) sau b)Chitanta emisa de caseria autoritatii contractante in original/copie sau c)Virament bancar (Ordin de plata sau fila cec)–confirmat de banca-original/copie. Contul IBANnr.RO07 RNCB 0106 0266 0575 0001 deschis la B.C.R. sucursala Cluj. 2.Declaratie pe proprie raspundere ca se vor respecta prevederile de valabilitate a GP-se completeaza Formularul III.1.1/a.Conform art.278^1/OUG 34/2006, autoritatea contractanta va retine contestatorului din G.P. suma de: 5.031,71lei/1.138,96 euro. Autoritatea Contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul se gaseste in prevederile art.87 H.G.925/2006. Nota: a)G.P.emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in lb.romana. b)G.P.trebuie sa fie irevocabila. In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, este obligatorie completarea in continutul G.P. la sectiunea „ofertant – denumire/numele” a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asoc. in conform.cu Acordul de Asociere.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Garantia de buna executie este de 10% din valoarea de contract acceptata fara TVA (IMM-urile beneficiaza de 50% reducere. Garantia de

buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari

- Form.III.1.1/b1 sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. Daca ofertantul alege varianta "retineri succesive", acesta

are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent administrarea acestui cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din pretul contractului. Garantia este irevocabila. Modul de restituire a Gar.de buna ex.:conform art.92 din H.G.925/2006.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Venituri proprii - sursa 2.

Fisa de date

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari

publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie

publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c) Ordinul ANRMAP nr.314/12.10.2010

d) Ordin nr.302 /01.06.2011, al presedintelui ANRMAP

e) Ordin nr.313 din 29.06.2011, al presedintelui ANRMAP,

f) Ordin nr.509 din 14.09.2011, al presedintelui ANRMAP

g) Legea Nr.279/7.12.2011 pentru modificarea si completarea OUG nr.34/2006

h) OUG NR.77/2012pentru modificarea si completarea OUG nr.34/2006

i)Precum si alte acte normative referitoare la reglementarile legislative in domeniul achizitiilor publice publicate pe site-ul www.anrmap.ro j)Legea nr. 333/2003 actualizata privind paza obiectelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; k)H.G nr.301/11.04.2012 pentru aprobarea Normelor metologice de aplicare a Legii nr.333/2012 privind paza obiectelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor; l) Legea nr.295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Fisa de date

1). Declaratie privind calitatea de participant la procedura pentru ofertant, ofertant asociat - Formular III.2/a1. 2). Acorduri de asociere ( autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii numai in cazul in care oferta este castigatoare) - daca este cazul - Formular nr.III.2/a2. 3). Formular tip din care sa reiasa ca ofertantul, ofertant asociat nu se afla in situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006 modificata pentru ofertant, ofertant asociat si tertul sustinator (daca este cazul) - Formular III.2/a3. 4). Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul III.2/a4 - Declaratie privind eligibilitatea art. 180 din OUG 34/2006 modificata pentru ofertant, ofertant asociat si tertul sustinator (daca este cazul). 5). Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre statul Roman-eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat (buget consolidat) si/sau tara in care este stabilit, din acestea sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta- se va marca de catre ofertant/ ofertant asociat Formular III.2/a5.

6). Certificat privind plata impozitelor si taxele locale - eliberat de Primarii (Romania / tara in care este stabilit) din acestea sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta -se va marca de de ofertant/ ofertant asociat Formular III.2/a6. 7). Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta pentru ofertant, ofertant asociat - Formular nr. III.2/a7. 8).Declaratiei privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 – se va prezenta de catre ofertant, ofertant asociat, subcontractant, cât si de tertul sustinator (daca este cazul) - Formularul III.2/a8. Nota: Persoanele care detin functii de decizie sunt: -Director DRDP Cluj – ing. Eugen Cecan -Director Economic – ec. Aneta Visan -Director Adjunct Investitii – ing. Teodor Gorcea -Director Adjunct Intretinere – ing. Ioan Crisan -Sef Departament Juridic – cj. Luminita Negru -Sef Serviciu Drumuri – sing. Simion Pasca -Sef Sectie A3 – sing. Vasile Dragan -Sef Serviciu Organizare si Derulare Achizitii – ing. Ambrozie Fodor -Sef Compartiment Avizare Contracte si CFP – ec. Nicoleta Gherman -Sef Compartiment Contracte – cj. Crina Lapusan 9) Cazierul judiciar/ certificat echivalent - se va marca de catre ofertant Formular nr. III.2.1/a9 10) Caziere fiscale, certif. sau echiv. se va marca de catre ofertant Formularul nr. III.2.1/a10. NOTA : a) Persoanele fizice sau juridice straine si române trebuie sa prezinte documente edificatoare in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Se vor accepta :

-

Certificate - echivalent

-

Cazier juridic – echivalent

-

Cazier fiscal - echivalent

-

Declartii pe propria raspundere date în fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale.

b)Daca se depun „copii” ale documentelor, originalele se vor prezenta comisiei de evaluare in deschidere sau copiile trebuie sa fie legalizate la notariat. PRECIZARI: • Impozitele si taxele pentru care s-au acordat înlesniri la plata ( amânari, esalonari, rambursari de TVA etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea înlesnirilor si se prezinta documente justificative.

• In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele

solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor

documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului.

• Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentele/ Declaratiile se depun in original, iar certificatele se pot depune in original, copie legalizata si autentificata notarial sau copii lizibile cu mentiunea „conform cu originalul

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Cerinta1. Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial care sa ateste ca

ofertantul desfasoara activitati care fac obiectul prezentei achizitii, si din care sa rezulte informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor ( in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul )– Se va marca de catre ofertant Formular nr. III.2/b1. Cerinta 2: Licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”– Se va marca de catre ofertant Formular nr. III.2/b2. NOTA1:

- Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In conformitate cu prevederile

art. 23 din H.G. nr. 301/2012 "Societãtile specializate de pazã si protectie sunt societãti comerciale care au înscris ca obiect principal de activitate codul CAEN 8010".

- Documentele vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.

- Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita sa prezinte

pentru conformitate certificatul constatator emis de ONRC in original sau copie legalizata. ATENTIE! Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta 1: Bilant contabil inregistarat la organele competente sau orice alte documente echivalente, pentru anii 2010, 2011, Balanta dec.2012

Modalitatea de indeplinire cerinta nr.1 Bilantul contabil sau extrase de bilant înregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz sau orice alte documente echivalente, pentru anii 2010, 2011,Balanta dec.2012 vizate si inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare – se va marca Formularul nr. III.2.2/1.1 ; III.2.2/1.2 ;

III.2.2/1.3,

Fisa de date

Cerinta 2: Cifra medie de afaceri globala/în domeniul obiectului contractului în ultimii 3 ani (2010,2011,2012) trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea de 3.901.791,60 lei fara TVA, reprezentând 883.197,88 euro fara TVA. Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010, 2011 si 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro (2010 – 1 Euro = 4,2099Lei; 2011 – 1 Euro =4,2379 Lei; 2012 - 1 EURO= 4,4560 lei).IMM-urile beneficiaza de 50 % reducere;

Modalitatea de indeplinire cerinta nr.2 Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani – Formularul III.2.2/a1, III.2.2/a2, III.2.2/a3- pentru ofertant, ofertant asociat- “Angajament ferm” al unei persoane fizice sau juridice si documentele solicitate in formularul tip (daca este cazul) - incheiat in forma autentica (art. 186 din OUG nr.34/2006 actualizata; art.11^1 alin3 si 4 / HG 925/2006 actualizata) – Formular III.2.2/5 si Anexa1 / Form. III.2.2/5 (se depune o singura data). Nota: 1.IMM-urile beneficiaza de 50 % reducere; 2.Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010,2011 si 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro ( 2010 – 1 Euro = 4,2099Lei; 2011 – 1 Euro =4,2379 Lei,2012 - 1 EURO= 4,4560 lei). Nota: Pot fi depuse de ofertant, ofertant asociat, subcontractant.

Cerinta 3: Declaratie pe proprie raspundere ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru sustinerea derularii contractului pe o perioada de minim minim ,,3,, luni de derulare a contractului, si in valoare de: 487.723,95 lei/110.399,74 euro.

Modalitatea de indeplinire cerinta nr.3 Decl.pe proprie raspundere -Se completeaza de catre ofertant Formularul

nr.III.2.2/4.

Informatii suplimentare/Detalii Autoritatea contractanta accepta sustinerea capacitatii economico-financiare a ofertantului/ candidatului, pentru îndeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/candidat si persoana respectiva (art.186/OUG 34/2006)

În cazul în care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui „angajament ferm ” al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. "Angajamentul ferm" va fi legalizat de un notar, o autoritate administrativa sau juridica si însotit de Form.III.2.2/5 si Anexa1/Form.III.2.2/5.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Cerinta nr. 1 Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au prestat in ultimii 3 ani, unul sau maxim 3 contracte de servicii de paza patrimoniu (patrulare si puncte fixe) pe autostrazi, infrastructura de transport (cale ferata sau rutier), contracte a caror valoare insumata sa fie cel putin egala cu 975.447,90 lei fara TVA, reprezentând 220.799,47 euro fara TVA. (la curs BNR din 28.03.2013 ora 13:00: 1 euro= 4,4178 lei) Nota: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediupentru anul respectiv ( 2010,2011, 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro(2010 – 1 Euro = 4,2099Lei; 2011 – 1 Euro =4,2379 Lei; 2012 - 1 EURO= 4,4560 lei). In acest sens se vor depune copie dupa documente:contract/recomandare/document constatator

Modalitatea de îndeplinire cerinta 1:

a)

O lista cu serviciile prestate in ultimii 3 ani, conform Formular

III.2.3/1 – pentru ofertant, ofertant asociat si Formular III.2.3/2 si Formular III.2.3/3 privind experienta similara;

b)

Copie dupa document/contract (pag.1 si ultima) nominalizate

ca experienta similara. Se va marca Formularul III.2.3/4

c)

Recomandare (Document constatator) din partea

beneficiarilor care sa ateste desfasurarea de activitati similare - Se va marca Formularul III.2.3/5. Nota: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pt.anul respectiv (2010,2011,2012).Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro(2010 – 1 Euro = 4,2099Lei; 2011 – 1 Euro =4,2379 Lei; 2012 - 1 EURO= 4,4560 lei). NOTA: Contractele care se solicita ca experienta similara pot fi servicii de paza patrimoniu (patrulare si puncte fixe) pe autostrazi, infrastructura de transport (cale ferata sau rutier).

Cerinta nr.2 Se vor prezenta informatii privind dotarea cu echipamente specifice pentru

Modalitatea de îndeplinire cerinta 2: Declaratie privind dotarile,echipamentele tehnice de care dispune ofertantul.

Ofertantul va face dovada ca dispune (în proprietate, închiriat sau leasing) de urmatoarele echipamente:

indeplinirea contractului, in vederea asigurarii pazei 24h din 24h, prestatorul urmand sa aiba minim 6 autoturisme. Ofertantul va face dovada ca dispune (în proprietate, închiriat sau leasing) de urmatoarele echipamente:

-

numar minim de 6 autoturisme, autovehicule concepute pentru

numar minim de 6 autoturisme, autovehicule concepute pentru transportul de personal, dotate corespunzator pentru transportul personalului intre

-

transportul de personal, dotate corespunzator pentru transportul personalului intre obiectivele fixe de paza si patrularea pe tot sectorul care urmeaza a fi pazit. Pentru autovehiculele ofertate, prestatorul va prezenta dovada ca este proprietar sau utilizator

leasing (se vor prezenta copii ale certificatelor de inmatriculare/ carti de identitate).

obiectivele fixe de paza si patrularea pe tot sectorul care urmeaza a fi pazit. Pentru autovehiculele ofertate, prestatorul va prezenta dovada ca este proprietar sau utilizator leasing (se vor prezenta copii ale certificatelor de inmatriculare/ carti de identitate).

-

sisteme de comunicare rapida (statii, telefoane mobile), cu acoperire la

-

sisteme de comunicare rapida (statii, telefoane mobile), cu

nivelul intregii zone, cu ajutorul carora pot tine legatura cu obiectivele monitorizate

acoperire la nivelul intregii zone, cu ajutorul carora pot tine legatura cu obiectivele monitorizate

-

Autovehiculele de patrulare vor fi dotate cu GPS (pentru monitorizarea si

-

Autovehiculele de patrulare vor fi dotate cu GPS (pentru

evidenta activitatii) si cu softul aferent, cu obligativitatea ca beneficiarul sa aiba acces la acesta, dupa cum urmeaza:

• fisa saptamanala, pe zile, cuprinzand orele de functionare.

monitorizarea si evidenta activitatii) si cu softul aferent, cu

obligativitatea ca beneficiarul sa aiba acces la acesta, dupa cum urmeaza:

• fisa saptamanala, pe zile, cuprinzand traseele parcurse.

fisa saptamanala, pe zile, cuprinzand orele de functionare.

fisa saptamanala, pe zile, cuprinzand traseele parcurse. Se va completa Formularul III.2.3/6 + Anexa la Formularul

 

III.2.3/6.

Fisa de date

 

• Autoritatea contractanta stabileste, ca cerinta minima, asigurarea (din dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere de la operatorii economici, asociati, subcontractanti etc.) a dotarilor necesare pentru indeplinirea contractului de servicii conform “Caietului de sarcini”. ATENTIE ! Ofertantul care nu face dovada dotarii tehnice va fi exclus din procedura.

Informare despre evaluarea criteriilor privind capacitatea tehnica Comisia de evaluare are dreptul de a verifica si inspecta pe teren existenta dotarilor declarate de catre ofertant. •Autoritatea contractanta stabileste , ca cerinta minima,asigurarea (din dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere de la operatorii economici, asociati, subcontractanti etc.) a dotarilor necesare pentru indeplinirea contractului de prestari servicii conform “Caietului de sarcini”. ATENTIE ! Ofertantul care nu face dovada dotarii tehnice va fi exclus din procedura

Cerinta nr.3:

Modalitatea de îndeplinire cerinta 3: 1) Formuarul III.2.3/8 cu: Nominalizarea urmatorului personal: -responsabilul de contract

Declaratie privind informatii de personal: Nominalizarea -responsabilul de contract;

-

managerul de securitate;

-

managerul de securitate;

-responsabilul cu calitatea; -seful agentilor de paza; -personalul cheie; CV-urile, Declaratii de disponibilitate pentru personalul nominalizat. Ofertantul va face dovada ca are personal specializat/autorizat in prestarea serviciilor de paza supuse procedurii de achizitie publica dupa cum urmeaza: Pentru personalul cheie se vor prezenta: CV-uri, copii legalizate dupa diplomele obtinute, atestatele agentilor de paza conform H.G. nr.301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din Legea nr.333/2003 -Ofertantul trebuie sa dispuna de personal de conducere calificat in domeniul pazei avizat de IGPR, potrivit art. 20 alin. 9 si alin.10 din Legea

nr.333/2003.

-responsabilul cu calitatea;

-

seful agentului de paza;

 

4.Declaratii de disponibilitate pentru personalul nominalizat-se va completa Formularul III.2.3/12.

 

5.

Atestatele agentilor de paza conform H.G. nr.301/2012 pentru

aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din Legea nr.333/2003 6.Ofertantul trebuie sa dispuna de personal de conducere calificat in domeniul pazei avizat de IGPR, potrivit art. 20 alin. 9 si alin.10 din Legea nr.333/2003.

Continuare cerinta 4:

Declaratie pe proprie raspundere privind inscriptionarea uniformelor si echipamentelor de protectie - se va complata Formularul nr. 13. Declaratie pe proprie raspundere prin care 36 agenti de paza trebuie sa indeplineasca conditiile stipulate de Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si Legea nr.295/28.06.2004 privind regimul armelor si al munitiilor pentru a fi avizati de catre IGPR pentru desfasurarea activitatilor ca agent de securitate inarmat; ofertantii vor prezenta separat, in ordine alfabetica, dosarele persoanelor respective - se va complata Formularul nr.14.

Ofertantul trebuie sa aibe un numar de 16 conducatori auto

Ofertantul trebuie sa aibe un numar de 36 agenti de securitate cu permis auto de cel putin un an.

-

Ofertantul va prezenta in copie “conform cu originalul” permisele auto pentru agentii respectivi. Personalul de paza trebuie sa fie dotat cu uniforme si echipamente de protectie cu insemne distinctive

-

Cerinta 5: Dovada examinarii medicale anuale si a testarii psihologice anuale a agentilor de paza propusi pentru prestarea serviciilor, prezentand avizele medicale cu semnatura si parafa medicului de Medicina Muncii autorizat. Avizele medicale trebuie sa fie emise cu maxim 9 luni

Modalitatea de îndeplinire cerinta 5: Avizele medicale anuale si a testarilor psihologice anuale a agentilor de paza propusi pentru prestarea serviciilor de paza- se va marca Formularul nr. 15

Cerinta 6 Certificatele de cazier judiciar-valabile pentru agentii propusi, cu specificarea ca nu au antecedente penale.

Modalitatea de indeplinire cerinta nr.6 Decl.pe proprie raspundere -Se va marca de catre ofertant Formularul nr.16.

Informatii privind asocierea : Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.

Ofertantul va prezenta: Informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre asociati, specializarea acestora si valoarea serviciilor la care se angajeaza - Formular III.2.4/c2 (datele trebuie sa corespunda cu cele din Acordul de Asociere).

Informatii privind sustinerea de catre un tert:

“Angajament ferm” al unei persoane fizice sau juridice si documentele solicitate in formularul tip (daca este cazul),incheiat in forma autentica (art. 190 din OUG34/2006 actualizata; art.11^1 alin3 si 4 / HG 925/2006 ctualizata)- Formular III.2.2/5 si Anexa1/Form.III.2.2/5

“Angajament ferm” al unei persoane fizice sau juridice si documentele

solicitate in formularul tip (daca este cazul), incheiat in forma autentica (art.190 din OUG34/2006 actualizata; art.11^1 alin.3 si 4/ HG 925/2006 actualizata)- Formular III.2.2/5 si Anexa1/Form.III.2.2/5

Informatii privind subcontractantii : In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze,procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

b)Acord de subcontractare - Formularul nr. III.2.4/c2 din care sa reiasa urmatoarele:

Atentie! a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.

b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in

 

1.

Dovada ca are capacitatea tehnica si/sau

profesionala/,respectiv ca are dotarea necesara: Cantitati minime de mijloace de transport, echipamente; si/sau Personal de specialitate

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Fisa de date

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Implementarea Standardului de Management al Calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent- copie conform cu originalul

Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine,conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard,trebuie sa dovedeasca ca îndeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta - se va marca Formular nr. III.2.3/b.1 sau III.2.3/b.2 Nota: 1.Certificatele ISO 9001/ echivalente vor fi prezentate in copie legalizata sau copii lizibile cu mentiunea ,,conform cu originalul’’ valabile la data limita de depunere a ofertelor.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Fisa de date

Ofertantul are obligatia de a elabora si a prezenta propunerea tehnica astfel incat in procesul de evaluare, informatiile din propunerea tehnica sa permita verificare corespondentei cu specificatiile tehnice din Caietul de sarcini.Propunerea tehnica trebuie sa contina urmatoarele elemente: 1.Comentariu al specificatiilor tehnice privind corespondenta dintre propunerea tehnica si cerintele Caietului de sarcini - Formular IV.4.1/1; 2.Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca-Formularele IV.4.1/2-IV.4.1/3-IV.4.1/4. 3.Lista echipamentelor utilizate pentru realizarea contractului- se va marca de ofertant Formularul IV.4.1/5. NOTA:a) Cerintele impuse in Caietul de sarcini sunt minimale. Autoritatea contractanta va lua in considerare toate propunerile tehnice care asigura un nivel calitativ si tehnic superior Caietului de sarcini. b)Operatorii economici au obligatia sa indice în cadrul ofertei tehnice faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca conform caietului de sarcini. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE:Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor prevazute in Caietul de Sarcini. Oferta este considerata neconforma daca nu satisface in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini. In urma evaluarii, vor fi considerate admisibile, in conformitate cu prevederile art.37 alin. din HG nr.925/2006 doar acele oferte care nu se incadreaza in niciuna din situatiile prevazute la art.36 din HG925/2006.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

a)Formularul de oferta (Formular IV.4.2/1) si Anexa la formularul de oferta (Formular IV.4.2/2). b)Centralizator de preturi - Formular IV.4.2/3 c)Propunere acord-cadru/contract subsecvent „model” semnat si stampilat. d)Formularul nr.IV.4.2/4 -,,Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale''- completat, semnat si stampilat

in conformitate cu cerintele din modelul prezentat in sectiunea III-Formulare. Eventualele observatii se fac in scris in perioada de clarificari. Nota 1: 1.1) nu se accepta oferte alternative 1.2) nu se accepta oferte partial cantitative - sub sanctiunea excluderii din procedura. 1.3) Se depune oferta de pret completa pentru toate pozitiile din Formular IV.4.2/3 1.4)in oferta privind prestarea serviciilor ofertantul va include toate cheltuielile directe si cheltuielile legate de transport,deplasari, manopera,cheltuieli indirecte, taxele, contributii salariale,impozitele considerate ca obligatii legale ale contractantiilor,profitul, etc. NOTA 2:

2.1. Valoarea totala va cuprinde toate taxele (cheltuieli directe, cheltuieli indirecte, profit, etc.)orice alte taxe impuse de catre legislatia aflata

in vigoare pe parcursul derularii contractului. 2.2.Se va oferta astfel incat sa se incadreze in Tariful orar/echipaj mobil estimat= 22,05 [lei/ora/agent de paza], Tariful orar/echipaj fix estimat= 11,02 [lei/ora/agent de paza], precum si Tariful orar/autoturism estimat = 19,84 [lei/ora/autoturism]- exprimat in Formularul IV.4.2/3. 2.3.Aceasta se va prezenta distinct in lei si echivalent euro (Echivalenta în euro se va face la cursul B.N.R. din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile). NOTA 3:Termenii comerciali sunt prevazuti la Cap. III in Caietul de sarcini. Nota 4: 4.1)Erorile aritmetice sau viciile de forma vor fi corectate de catre Comisia de evaluare, dupa cum urmeaza: unde sunt diferente intre sumele exprimate in cifre si cele exprimate in litere, se va lua in considerare valoarea exprimata in litere, si unde sunt diferente intre pretul unitar si suma totala rezultata prin multiplicarea pretului unitar cu cantitatea, se va lua in considerare pretul unitar ofertat. 4.2)Viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de atribuire. 4.3)Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale este: In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile

cu preturi egale, se va solicita o noua propunere financiara care se va depune in aceleasi conditii ca si oferta (in plic sigilat cu scrisoarea de inaintare). Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre comisia de evaluare. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire „în mod exclusiv, pretul cel mai scazut”/ valoare totala raportata la cantitatea maxima de ore estimate total acord-cadru, la ofertele admisibile. Nota 5: 5.1).Comisia de evaluare va declara neconforma oferta care contine in cadrul propunerii financiare preturile unitare care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate (art.36 alin.2 lit.c / HG925/2006 actualizata) 5.2).Comisia de evaluare va declara neconforma oferta care se incadreaza in prevederile art.36 alin.2 lit.b / HG925/2006 actualizata. Ca urmare, modificari ale clauzelor contractuale se vor solicita prin ,,clarificari’’. 5.3).Existenta unui “pret supraevaluat” (care depaseste pretul estimat – operatorul economic afandu-se in situatia prevederilor mentionate art. 36 alin (2) lit c din H.G. 925/2006) sau a unui “pret subevaluat”( nu poate fi justificat, fiind un pret aparent neobisnuit de scazut – operatorul economic afandu-se in situatia prevederilor mentionate la art. 36 ^1 din H.G. 925/2006 va duce la respingerea ofertei. PRECIZARI: A. Evaluarea ofertelor

1. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigatoare va fi: „în mod exclusiv, pretul cel mai scazut”/ valoare totala raportata la cantitatea

maxima de ore estimate total acord-cadru, la ofertele admisibile.

2. Evaluarea ofertelor si, în urma acestei evaluari, stabilirea ofertei câstigatoare se va realiza de catre Comisia de evaluare, în perioada de

valabilitate a ofertelor si aplicand criteriul pentru atribuirea contractului de achizitie publica la „ofertele admisibile” si in baza art.200/OUG34/2006.

3. Comisia de evaluare are dreptul de a verifica pana la adjudecare cele declarate de catre ofertant. Neconcordantele intre cele declarate si

existentul de pe teren va duce la descalificarea ofertantului. 4.Comisia de evaluare va examina si evalua ofertele, luand masuri de completare a documentelor lipsa, va corecta viciile de

forma,omisiunile, neconcordantele, erorile aritmetice conform prevederilor legale si cu acceptul operatorului economic. Daca ofertantul nu accepta corectia,oferta va fi respinsa.

5. Comisia a declara o oferta “inacceptabila” oferta care depaseste valorile estimate sau pretul unitar estimat.

6.Comisia de evaluare va întocmi “Raportul procedurii de atribuire”. B.FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE

1. Autoritatea contractanta va finaliza procedura de achizitie prin încheierea contractului de achizitie publica cu

ofertantul/ofertantii,declarat/declaratii câstigatori de comisia de evaluare prin “Raportul procedurii de atribuire”.

2. Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin anularea acesteia, în

circumstantele prevazute la art. 209 din OUG 34/2006.

3. Compartimentul intern specializat va comunica tuturor candidatilor/ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii, conform prevederilor art. 206-

208 din OUG 34 /2006.

4. Comunicarea catre ofertantul/ofertantii declarat/declarati câstigator/castigatori va contine si invitatia pentru semnarea

contractului.Semnarea contractului va fi conditionata de:

4.1. Daca se alege varianta prin ,,retineri succesive’’, ofertantul declarat castigator va trebui sa depuna documentul ,,Angajament’’ –

Formularul III.1.1/b.

4.2. Depunerea garantiei de buna executie in maxim 15 zile de la semnarea contractului.

4.3. Prezentarea Acordului de asociere (daca este cazul) – legalizat si autentificat notarial

4.4. Prezentarea Angajamentului ferm (daca este cazul) – legalizat si autentificat notarial

4.5. Prezentarea contractelor incheiate intre ofertantul castigator si subcontractanti legalizate (daca este cazul).

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

1. Adresa la care se depune oferta: Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj, loc. Cluj Napoca, str. Decebal, nr. 128, jud. Cluj , la

secretariatul autoritatii contractante.(Scrisoare de inaintare si oferta). NOTA: Pe scrisoarea de inaintare se va trece numarul de

Fisa de date

inregistrare,data, ora si minutul depunerii ofertei.

2. Numarul de exemplare : 1 exemplar OFERTA IN ORIGINAL – 1 plic separat 1 exemplar OFERTA IN COPIE - 1 plic separat.

NOTA: Pe cele doua plicuri (oferta in original si oferta in copie) se trec urmatoarele: - adresa autoritatii contractante - adresa si datele de

identificare a ofertantului - inscriptia „ A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA

3. Cele doua plicuri se vor introduce intr -un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu

adresa autoritatii contractante, denumirea serviciului pentru care se depune oferta si inscriptia serviciului pentru care se depune oferta si

inscriptia A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA:

, ora’’

, ora

Pe plicul exterior nu se va specifica ofertantul.

4.

Aranjarea documentelor in plic/oferta in original, respectiv plic/oferta in copie: Documentele se vor grupa dupa “Fisa de date” astfel:

Documente de calificare - se introduc într-un plic ; Propunerea tehnica - se introduc într-un plic ; Propunerea financiara - se introduc într-un plic ; Ordinea documentelor in plicurile de mai sus va fi ordinea enumerarii în capitolele din “Fisa de date a achizitiei”.

5. Documentele: (documente de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara) se vor indosaria, se vor introduce in plicuri distincte

marcate corespunzator (propunerea tehnica – ORIGINAL sau COPIE si propunerea financiara – ORIGINAL sau COPIE respectiv documente de calificare – ORIGINAL sau COPIE). Fiecare plic va avea un opis al documentelor semnat si stampilat.

6. Pe plicurile mentionate la pct. 5 se va preciza numele si adresa persoanei juridice achizitoare D.R.D.P. Cluj, Str. Decebal, nr. 128, loc.Cluj

-Napoca, jud. Cluj, cod postal 400205, adresa si datele de identificare a ofertantului si inscriptia “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE

DATA :

,

ora

7.

OFERTA IN ORIGINAL contine documentele solicitate in “Fisa de date a achizitiei” in original sau copie legalizata.

8.OFERTA IN COPIE contine documentele din ”OFERTA IN ORIGINAL” in copie.

9. Orice ofertant îsi poate retrage sau modifica oferta numai inainte de data limita stabilita pentru deschiderea ofertei si numai printr-o

solicitare scrisa in acest sens.

10. Originalul trebuie sa fie tiparit sau scris cu cerneala neradiabila si va fi semnat pe fiecare pagina de

reprezentantul / reprezentantii autorizat / autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. In cazul documentelor emise de

institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. 11.Orice ofertant îsi poate retrage sau modifica oferta numai inainte de data limita stabilita pentru deschiderea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.

12. Oferte intarziate: Oferta care este depusa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita, sau

dupa expirarea datei si orei limita de depunere a ofertelor, se returneaza nedeschisa.

13. Obligatii privind depunerea ofertei: Operatorul economic are obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data si ora limita pentru

depunere stabilite in anuntul de participare; riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. Documente de participare la procedura/sedinta de deschidere a ofertelor: Persoana împuternicita de ofertant de a participa la deschidere va prezenta separat de oferta urmatoarele documente, organizate astfel: a) Un dosar plic:

1.

Împuternicire – original - Formular III.1/1;

2.

B.I. / C.I. / pasaport – copie – se va marca - Formular III.1/2;

3.

Scrisoare de înaintare – original Formular III.1/3.

4.Declaratie pe proprie raspundere ca ofertantul are calitatea de IMM sau documente emise de institutii abilitate prin care sa se faca dovada ca ofertantul este IMM. Asocierile de IMM –uri vor face dovada calitatii de IMM- pentru fiecare in parte- - se va marca/completa Formularul III.1/4 (Declaratia este necesara pentru a se putea stabili daca valoarea garantiei de participare este corecta).

5.

Garantia de participare – se va marca Formularul III.1/5 – in cuantumul stabilit sau mai mare decat acesta.

ATENTIE ! Documentele solicitate mai sus nu se introduc in plicul cu oferta – pot fi depuse la secretariat (atasate de oferta) sau se prezinta de reprezentantul legal in deschiderea ofertelor.

A. MODALITATI DE INDEPLINIRE A CRITERILOR DE CALIFICARE PREVAZUTE LA ART. 176 DIN OUG NR. 34/2006:

1. Conform art.11. alin. 4 / HG 925/2006 actualizata, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din

ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau

legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau alte asemenea – se solicita Formular III.2/1 si Anexa 1/ Form.III.2/1.

2. Daca ofertantul nu uzeaza de dreptul prevazut la art.11, alin. (4) din HG nr. 925 /2006 modificata, va prezenta documentele prevazute la

cap.III.2.1.a)- Cerinte.

3. Daca ofertantul uzeaza de prevederile art.11, alin.(4) din HG 925 modificata, acesta va fi in masura sa confirme indeplinirea cerintelor de

calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen de 3 zile lucratoare (art.11, alin.5/ HG

nr.

925/2006).

4.

Daca ofertantul apeleaza la art.11 alin.4 din H.G. nr. 925/2006 , dar depune si o parte din documentele de calificare, in Anexa se vor trece

toate documentele de calificare solicitate de autoritatea contractanta, iar in dreptul celor depuse- precizarea „ depus ” in deschidere.

B.

EXCLUDERI DIN PROCEDURA:

1.

Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie:

Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul /Tertul sustinator are drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv sau care se

afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire (se va completa Formularul III.2.1/4 din Sectiunea III- Formulare - din Documentatia de Atribuire). 2.(1) Ofertantul nu are dreptul, ca în cadrul aceleiasi proceduri:

a. sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor

candidaturilor/ofertelor în cauza;

b. sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei

Fisa de date

individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat;

(2) Întreprinderile afiliate au dreptul de a participa în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta. Prin întreprindere afiliata se întelege orice subiect de drept:

a.

asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta;

b.

care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau

c.

care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.

C.

PREZENTARE DOCUMENTE PENTRU PERSOANE FIZICE/JURIDICE ROMANE SI/SAU PERSOANE FIZICE/JURIDICE STRAINE:

1.

Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor încheiate între

viitorul contractant si subcontractantii nominalizati / asociati/ sustinatori in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la, contractul de achizitie publica.

2. In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici, documentele de la pct. III 2.1.a se prezinta obligatoriu pentru toti

membrii asociatiei.

3. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice

straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata si legalizata.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII

Modul de departajare a ofertelor cu acelasi pret clasate pe locul 1: In cazul in care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu preturi egale/cu acelasi pret clasate pe locul 1, se va solicita o noua propunere financiara care se va depune in aceleasi conditii ca si oferta (in plic sigilat cu scrisoare de inaintare. Datele de depunere ale propunerilor financiare si ale sedintelor de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre comisia de evaluare. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

in termen de 10 zile incepand cu ziua luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj

Adresa postala: str.Decebal nr.128 Cluj, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400205, Romania, Tel. +40 0264432415, Email: licit@drdpcj.ro, Fax:

+40 0264432415, Adresa internet (URL): www.drdpcluj.ro