Sunteți pe pagina 1din 41

ANRE

Autoritatea Naional de Reglementare n domeniul Energiei


ANRE

Str. Constantin Nacu 3, 020995 Bucureti 37, Romnia Tel !"#02$% 3$$ 22 ##, &a' !"#02$% 3$2 #3 (5, )tt* ++ ,,,.anre.ro, e-mail anre.anre.ro

REGULAMENT
PENTRU AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE PROIECTEAZ, EXECUT, VERIFIC I EXPLOATEAZ INSTALAII ELECTRICE DIN SISTEMUL ELECTROENERGETIC

REVIZIA 3

Cod ANRE: 25. .2!!.!.!3.2!"!#"!#

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

CUPRINS
CAPITOLUL I $ CADRUL LEGISLATIV...........................................................................5 CAPITOLUL I $ CADRUL LEGISLATIV...........................................................................5 CAPITOLUL II $ SCOP..........................................................................................................5 CAPITOLUL II $ SCOP..........................................................................................................5 CAPITOLUL III $ DOMENIUL DE APLICARE................................................................5 CAPITOLUL III $ DOMENIUL DE APLICARE................................................................5 CAPITOLUL IV $ DEFINIII I A%REVIERI...................................................................& CAPITOLUL IV $ DEFINIII I A%REVIERI...................................................................& CAPITOLUL V $ DOCUMENTE DE REFERIN...........................................................' CAPITOLUL V $ DOCUMENTE DE REFERIN...........................................................' () L(*(+ ,-. 5# "2!!3 .-/0/,d Cod12 3/45+2, 51 6od/3/57-/2( 8/ 5o6.2(97-/2( 129(-/o+-(,' .) O-d/,12 6/,/49-121/ 3/,+,:(2o- .1;2/5( ,-. 3<&" <$!=$2!!& .-/0/,d +.-o;+-(+ .-o5(d1-// d( +9-/;1/-( + 5od121/ d( >,-(*/49-+-( 3/45+27 .(,9-1 .(-4o+,(2( 3/?/5( 5+-( d(4378o+-7 +59/0/97:/ (5o,o6/5( >, 6od /,d(.(,d(,9 4+1 (@(-5/97 .-o3(4// 2/;(-(A..... ! CAPITOLUL VI $ AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE CARE DESFOAR ACTIVITI DE EXPLOATARE A INSTALAIILOR ELECTRICE......................... ! CAPITOLUL VI $ AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE CARE DESFOAR ACTIVITI DE EXPLOATARE A INSTALAIILOR ELECTRICE......................... ! CAPITOLUL VII $ VERIFICAREA PROIECTELOR I LUCRRILOR DE INSTALAII ELECTRICE........................................................................................................................... CAPITOLUL VII $ VERIFICAREA PROIECTELOR I LUCRRILOR DE INSTALAII ELECTRICE........................................................................................................................... CAPITOLUL VIII $ AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE DESFOAR ACTIVITI DE PROIECTARE I EXECUTARE DE INSTALAII ELECTRICE.. 2 CAPITOLUL VIII $ AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE DESFOAR ACTIVITI DE PROIECTARE I EXECUTARE DE INSTALAII ELECTRICE.. 2 CAPITOLUL IX $ PROCEDURA DE AUTORIZARE PENTRU PROIECTARE I EXECUTARE DE INSTALAII ELECTRICE.................................................................. 3 CAPITOLUL IX $ PROCEDURA DE AUTORIZARE PENTRU PROIECTARE I EXECUTARE DE INSTALAII ELECTRICE.................................................................. '. . B,45-/(-(+ 2+ (@+6(,12 d( +19o-/?+-(...................................................................... '.2. A55(.9+-(+ 4o2/5/9+,9121/ d( + .+-9/5/.+ 2+ (@+6(,12 d( +19o-/?+-(.................... '.3. E@+6/,+-(+ 5+,d/d+:/2o-.......................................................................................... 3 < 5 '

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

2/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 +) O-*+,/?+-(+ (@+6(,121/ d( +19o-/?+-( + (2(59-/5/(,/2o-.......................................... ' ;) D(43781-+-(+ (@+6(,121/ d( +19o-/?+-(....................................................................2 '.<. E6/9(-(+ 2(*/9/6+:/(/ ................................................................................................23 CAPITOLUL X $ PROCEDURA DE REAUTORIZARE A ELECTRICIENILOR AUTORIZAI BN %AZA ORDINULUI MIC NR. 3<" '''................................................2< CAPITOLUL X $ PROCEDURA DE REAUTORIZARE A ELECTRICIENILOR AUTORIZAI BN %AZA ORDINULUI MIC NR. 3<" '''................................................2< CAPITOLUL XI $ DREPTURI ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT..................25 CAPITOLUL XI $ DREPTURI ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT..................25 CAPITOLUL XII $ O%LIGAII ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT................2& CAPITOLUL XII $ O%LIGAII ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT................2& CAPITOLUL XIII $ RSPUNDERI I SANCIUNI.......................................................2# CAPITOLUL XIII $ RSPUNDERI I SANCIUNI.......................................................2# CAPITOLUL XIV $ DISPOZIII FINALE I TRANZITORII.......................................2= CAPITOLUL XIV $ DISPOZIII FINALE I TRANZITORII.......................................2= ANEXA ................................................................................................................................3! ANEXA ................................................................................................................................3! Mod(2 d( 5(-(-( .(,9-1 >,45-/(-( 2+ (@+6(,12 d( (2(59-/5/+, +19o-/?+9...................3! Mod(2 2 d( 4o2/5/9+-( d( 579-( 1, o.(-+9o- (5o,o6/5 ..................................................32 + +19o-/?7-// +,*+C+:/2o- 51 5+2/3/5+-( d( (2(59-/5/+,.....................................................32 ANEXA 2................................................................................................................................33 ANEXA 2................................................................................................................................33 Mod(2 .(,9-1 >,9o56/-(+ 2/49(/ d( 215-7-/ .....................................................................33 ANEXA 3................................................................................................................................3< ANEXA 3................................................................................................................................3< Mod(2 2(*/9/6+:/( (2(59-/5/+, +19o-/?+9...........................................................................3< ANEXA <................................................................................................................................35 ANEXA <................................................................................................................................35 Mod(2 .(,9-1 -(*/49-12 (2(59-o,/5 d( (0/d(,:7 + 2(*/9/6+://2o- d( (2(59-/5/+, +19o-/?+9 .....35 ANEXA 5................................................................................................................................3& ANEXA 5................................................................................................................................3& Mod(2 $ Fo-612+- d( >,45-/(-( + -74.1,41-/2o- 2+ 5D(49/o,+-12 $ *-/27 .(,9-1 *-+d(2( I 8/ II .............................................................................................................................................3& ANEXA &................................................................................................................................3= ANEXA &................................................................................................................................3=

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

3/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 Mod(2 $ Fo-612+- d( >,45-/(-( + -74.1,41-/2o- 2+ 5D(49/o,+-12 $ *-/27 .(,9-1 *-+d(2( III 8/ IV........................................................................................................................................3= ANEXA #................................................................................................................................<! ANEXA #................................................................................................................................<! Mod(2 CV..........................................................................................................................<!

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

4/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

CAPITOLUL I $ CADRUL LEGISLATIV


Art. 1. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic denumit n continuare Regulament, este emis n conformitate cu prevederile art.11 alin.(2) lit. m) din Legea energiei electrice nr. 13 2!!", precum #i cu prevederile art. 2 din $ot%r&rea 'uvernului nr. ()" 2!!3 pentru apro*area Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reelele electrice de interes pu!lic. Art. 2. +n conformitate cu cerin,ele normelor n vigoare, activit%,ile de proiectare, e-ecutare, verificare #i e-ploatare a instalaiilor electrice din .istemul /lectroenergetic 0a,ional se reali1ea1% de c%tre electricieni autori1a,i #i sau operatori economici atesta,i de "utoritatea competent. Art. 3. Autori1area electricienilor se reali1ea1% de c%tre "utoritatea competent, n *a1a competen,elor acesteia sta*ilite la art.11 alin.(2) lit. t) din Legea energiei electrice nr. 13 2!!", n conformitate cu prevederile pre1entului Regulament.

CAPITOLUL II $ SCOP
Art. 2. Regulamentul sta*ile#te condi,iile de autori1are pentru electricienii care proiectea1% #i e-ecut% lucr%ri de instalaii electrice, inclu1&nd3 4 4 4 4 4 procedura de autori1are, procedurile de organi1area #i desf%#urare a e-amenului de autori1are, procedura de autori1are a electricienilor autori1a,i n *a1a 5rdinului 678 nr. 32 1999, competen,ele, drepturile #i o*liga,iile electricianului autori1at: condi,iile de suspendare sau de retragere a autori1a,iei, respectiv de aplicare a sanc,iunilor electricienilor autori1a,i.

Art. ;. Regulamentul preci1ea1%3 a) 6odul de autori1are a electricienilor care e-ploatea1% instalaii electrice, *) 6odul de desf%#urarea a activit%,ilor n domeniul verific%rii proiectelor #i lucr%rilor de instalaii electrice.

CAPITOLUL III $ DOMENIUL DE APLICARE


Art. ). <revederile Regulamentului se aplic%3

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

#/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 a) persoanelor fi1ice, rom&ne sau str%ine, re1idente n =om&nia, care solicit% autori1area n vederea desf%#ur%rii, pe teritoriul =om&niei #i cu respectarea legilor #i a normelor n vigoare aplica*ile n domeniul energiei electrice, a activit%,ilor de proiectare #i sau e-ecutare de lucr%ri de instalaii electrice: *) persoanelor fi1ice care, n desf%#urarea activit%,i de e-ploatare a instalaiilor electrice e-ecut% lucr%ri de mentenan,% ntre,inere repara,ii curente ale acestora, ca parte component% a activit%,ii de e-ploatare, cu respectarea o*liga,iilor preci1ate la Art. 1!.. Art. ". <revederile Regulamentului nu se aplic% la autori1area personalului care desf%#oar% activit%,i de proiectare #i sau e-ecutare de ec>ipamente electrice ori materiale destinate utili1%rii lor n instalaiile electroenergetice.

CAPITOLUL IV $ DEFINIII I A%REVIERI


Art. (. +n conte-tul Regulamentului se aplic% urm%toarele defini,ii #i a*revieri3
T(-6(," A;-(0/(-( D(3/,/:/(

Autoritate competent% Autori1are

?ran#ament 8apacitate energetic% 8onducerea e-ecut%rii unei instala,ii electrice 8onsumator de energie electric% Cepartamentul de specialitate /lectrician autori1at /-ploatare (te>nic%) a instalaiilor

Autoritatea 0a,ional% de =eglementare n domeniul /nergiei (A0=/) cu sediul n ?ucure#ti, str. 8onstantin 0acu, nr. 3, .ector 2, >ttp3 @@@.anre.ro, e4mail3 anreAanre.ro sau orice succesor al acesteia Activitatea de emitere a unui act te>nic #i Buridic, denumit legitimaie, prin care se acord% unei persoane fi1ice dreptul de a desf%#ura n condi,iile legii activit%,i de proiectare (inclusiv de a oferi asisten,a te>nic% la e-ecutarea lucr%rilor) #i sau de e-ecutare (respectiv de a conduce e-ecutarea lucr%rilor) a lucr%rilor de instalaii electrice racordate la .istemul /lectroenergetic 0a,ional 7nstala,ia de racordare la Boas% tensiune. 7nstala,ia de producere a energiei electrice sau termice n cogenerare, reele electrice #i alte ec>ipamente electrice Activitatea de coordonare organi1atoric% #i te>nic%, de urm%rire, de c%tre un electrician autori1at, a e-ecut%rii unei instalaii electrice, cu respectarea proiectelor #i a tuturor normelor n vigoare: este o component% a activit%,ii de e-ecutare a instala,iei 8lientul final, persoan% fi1ic% sau Buridic%, care cump%r% energie electric% pentru consumul propriu. Cepartamentul de Acces la =e,ea #i Autori1are n domeniul energiei electrice, din cadrul "utoritii competente. <ersoana fi1ic%, titular% a unei legitimaii emise de "utoritatea competent, autori1at% n condi,iile pre1entului Regulament pentru a desf%#ura, conform competen,elor acordate, activit%,i de proiectare e-ecutare a instalaiilor electrice racordate la ./0 .upraveg>erea permanent% a func,ion%rii instala,iilor electrice, preg%tirea #i coordonarea manevrelor, reali1area opera,iilor #i manevrelor n mod nemiBlocit ntr4o instala,ie electric%, n vederea func,ion%rii sigure #i economice a acesteia, cu

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

$/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

electrice

respectarea reglement%rilor te>nice, de securitate #i s%n%tate n munc% #i n domeniul protec,iei mediului, sta*ilite prin legisla,ia n vigoare. 7nstala,ie electric% Ansam*lu de ec>ipamente, celule #i elemente legate func,ional ntre ele, de regul% amplasate ntr4un spa,iu comun #i e-ploatate de aceea#i forma,ie operativ%: sunt incluse partea electric% a centralelor electrice, reelele electrice #i instala,iile electrice de utili1are: instala,ia electric% este racordat% la ./0. 7nstala,ie electric% 7nstala,ii electrice care apar,in unui consumator #i sunt situate n aval fa,% de de utili1are (a punctul de delimitare de cele aferente reelei electrice apar,in&nd operatorului de energiei electrice) distri!uie/ transport a energiei electrice : instala,ia electric% de utili1are creea1% condi,iile de alimentare cu energie electric% a receptoarelor. 7nstala,ie electric% %nstalaie electric de utilizare de Boas% tensiune aferent% construc,iilor civile #i interioar% industriale, reali1at% n interiorul acestora. 6entenan,% Ansam*lul tuturor ac,iunilor te>nice #i organi1atorice care se e-ecut% asupra structurilor, instala,iilor (sistemelor) #i componentelor aflate n e-ploatare #i care sunt efectuate pentru men,inerea sau resta*ilirea st%rii te>nice necesare ndeplinirii func,iilor pentru care au fost proiectate. 6inisterul de resort 6inisterul /conomiei #i Dinan,elor sau orice succesor al acestuia av&nd atri*u,ii n domeniul energiei. 0orme .tandarde, coduri, regulamente, reglement%ri, instruc,iuni, prescrip,ii energetice, >ot%r&ri #i alte acte normative, precum #i contracte sau alte documente oficiale. 5perator economic 5ricare furni1or de produse, prestator de servicii ori e-ecutant de lucr%ri 4 persoan% Buridic%, de drept pu*lic sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate n domeniul care ofer% n mod licit pe pia,% produse, servicii #i sau e-ecu,ie de lucr%ri. 5perator economic 5perator economic, persoan% Buridic%, titular al unui "testat acordat de c%tre atestat "utoritatea competent n conformitate cu =A5/, a c%rui vala*ilitate nu a e-pirat. 5perator de re,ea 5perator de distri*u,ie 5perator de transport #i de sistem. 5perator de 5rice persoan% care de,ine, su* orice titlu, o re,ea electric% de distri*u,ie #i este distri*u,ie a titular% a unei licen,e de distri*u,ie prin care r%spunde de operarea, asigurarea energiei electrice ntre,inerii #i de1voltarea re,elei, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum #i de asigurarea capacit%,ii pe termen lung a sistemului de a r%spunde cererilor re1ona*ile privind distri*u,ia energiei electrice. 5perator de 5rice persoan% care de,ine, su* orice titlu, o re,ea electric% de transport #i este transport #i de titular% a unei licen,e de transport prin care r%spunde de operarea, asigurarea sistem ntre,inerii #i de1voltarea re,elei, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum #i de asigurarea capacit%,ii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile re1ona*ile pentru transportul energiei electrice. <ersoan% fi1ic% cu <ersoan% fi1ic% care desf%#oar% prin for,e proprii activit%,i economice n mod activitate independent n *a1a unei autori1a,ii emise de autorit%,i ale administra,iei pu*lice independent% locale competente, conform prevederilor Legii nr. 3!! 2!!2. <utere instalat% <utere activ% nominal% a unui receptor sau grup energetic indicat% n documenta,ia te>nic% a fa*ricii constructoare, care este nscris% pe pl%cu,a indicatoare sau care este indicat% de fa*ricant: puterea instalat% total% este suma puterilor instalate ale receptoarelor sau grupurilor energetice.

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

&/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

=esponsa*il te>nic cu e-ecu,ia

=etragere a autori1%rii =e,ea electric%

=e,ea electric% de distri*u,ie =e,ea electric% de transport .erviciul de specialitate .uspendare a autori1%rii .upraveg>ere a e-ecut%rii unei instalaii electrice .istemul /lectroenergetic 0a,ional Ferificator de proiecte

<ersoan% fi1ic% responsa*il%, n condi,iile legii, cu implementarea sistemului de calitate n reali1area lucr%rilor de montaB dot%ri te>nologice industriale, cu asigurarea disponi*ilit%,ii de personal calificat #i de ec>ipamente specifice, care s% dea garan,ia respect%rii e-igen,elor de calitate sta*ilite n prevederile legale #i de documenta,ia aferent% reali1%rii lucr%rilor de montaB, verificat% #i apro*at%. Anularea dreptului de practic% n calitate de electrician autori1at, inclu1&nd anularea legitima,iei emise de c%tre "utoritatea competent Ansam*lul de linii, inclusiv elemente de sus,inere #i de protec,ie a acestora, sta,ii electrice si alte ec>ipamente electrice conectate ntre ele, prin care se transmite energia electric% de la o capacitate energetic% de producere a energiei electrice la un utili1ator: re,eaua electrica poate fi re,ea de transport sau re,ea de distri*u,ie: =e,eaua electric% cu tensiune de linie nominal% p&n% la 1!! EF inclusiv =e,eaua electric% de interes na,ional #i strategic cu tensiunea de linie nominal% mai mare de 11! EF .erviciul Atest%ri, din cadrul "utoritii competente =etragere a dreptului de practic% n calitate de electrician autori1at #i a legitima,iei corespun1%toare, de c%tre "utoritatea competent, pentru un interval de timp determinat Activitatea organi1atoric% #i te>nic% de urm%rire, de c%tre un electrician autori1at, a e-ecut%rii unei instalaii electrice, cu respectarea proiectelor #i a tuturor normelor n vigoare: este o component% a activit%,ii de e-ecutare a instala,iei. Ansam*lu al instala,iilor electrice interconectate prin care se reali1ea1% activit%,ile de producere, transport, conducere operativ%, distri*u,ie #i utili1are a energiei electrice din =om&nia <ersoan% fi1ic% responsa*il%, n condi,iile legii, cu verificarea con,inutului documenta,iei pentru lucr%rile de montaB dot%ri te>nologice industriale n conformitate cu e-igen,ele cuprinse n prevederile legale, care ndepline#te urm%toarele atri*u,ii3 verificarea e-isten,ei con,inutului4cadru a documenta,iei, pe fa1e de proiectare, ncadrarea documenta,iei n e-igen,ele legale inclusiv a normelor <.7, de securitatea #i s%n%tate n munc%, respectarea prevederilor legale cu privire la ur*anism #i sistemati1are, verificarea legalit%,ii solu,iilor adoptate n documenta,ii, verificarea conformit%,ii documenta,iei de e-ecu,ie a lucr%rilor de montaB dot%ri te>nologice cu reglement%rile legale #i te>nice specifice. 8arnet de munc% 8ontract individual de munc% 8urriculum vitae: se ntocme#te n conformitate cu prevederile $' nr. 1!21 2;4 !)42!!2 (modelul este pre1entat n Ane-a ( din Regulament Cepartamentul de Acces la =e,ea #i Autori1are n domeniul energiei electrice, din cadrul "utoritii competente. 7nspectorat Geritorial de 6unc%

86 876 8F CA=A/ 7G6

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

'/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

(6/8)

6/D =A5/

.A Ficepre#edinte

6inisterul /conomiei #i 8omer,ului, organ de specialitate al administra,iei pu*lice centrale, n su*ordinea 'uvernului, care #i4a ncetat activitatea ca urmare a $' nr. 3() din 2; aprilie 2!!" privind organi1area #i func,ionarea 6inisterului /conomiei #i Dinan,elor 6inisterul /conomiei #i Dinan,elor =egulament pentru atestarea operatorilor economici care proiectea1%, e-ecut%, verific% #i e-ploatea1% instala,ii electrice din sistemul electroenergetic emis de Autoritatea competent% #i apro*at prin 5rdinul pre#edintelui A0=/ nr. 22 2!4!"4 2!!" .erviciul Atestare din cadrul CA=A/ Ficepre#edinte A0=/ n domeniul energiei

CAPITOLUL V $ DOCUMENTE DE REFERIN


Art. 9. Regulamentul are la *a1% urm%toarele documente de referin,%3 a) Legea energiei electrice nr. 13 2!!", pu*licat% n 6onitorul 5ficial al =om&niei, <artea 7, nr. ;1 din 23 ianuarie 2!!": *) Legea nr. 3!! 2!!2 privind autori1area persoanelor fi1ice #i a asocia,iilor familiale care desf%#oar% activit%,i economice n mod independent, actuali1at% p&n% la data de " iunie 2!!): c) Legea nr. 23! 2!!) a iluminatului pu*lic, pu*licat% n 6onitorul 5ficial al =om&niei nr. ;1" 2!!): d) Legea nr. 319 2!!) a securit%,ii #i s%n%t%,ii n munc%, pu*licat% n 6onitorul 5ficial al =om&niei nr. )2) 2).!".2!!): e) Legea nr. ;"1 2!!3 privind 8odul fiscal, cu modific%rile #i complet%rile ulterioare, f) 5rdonan,a 'uvernului nr. 2 din 12 iulie 2!!1, actuali1at% la 2(.!".2!!), privind regimul Buridic al contraven,iilor: g) 5rdonan,a 'uvernului nr. 9; 1999 privind calitatea lucr%rilor de montaB utilaBe, ec>ipamente #i instala,ii te>nologice industriale, pu*licat% n 6onitorul 5ficial al =om&niei, <artea 7, nr. 231 din 31.!(.1999, apro*at% cu modific%ri prin Legea 22! 2!!2 pu*licat% n 6onitorul 5ficial nr. ;!2 din 11 iulie 2!!2: >) $ot%r&rea 'uvernului =om&niei nr. ()" 2!!3 privind apro*area =egulamentului privind racordarea utili1atorilor la re,elele electrice de interes pu*lic, pu*licat% n 6onitorul 5ficial al =om&niei, <artea 7, nr. ;;9 din 2.!(.2!!3: i) $ot%r&rea 'uvernului nr. 122; 11.1!.2!!) pentru apro*area 0ormelor metodologice de aplicare a Legii securit%,ii #i s%n%t%,ii n munc% nr. 319 2!!), pu*licate 6onitorul 5ficial al =om&niei nr. ((2 3!.1!.2!!):

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

(/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 B) $ot%r&rea 'uvernului nr. 29 din 29 ianuarie 1999 privind nfiin,area centrului na,ional de recunoa#tere #i ec>ivalare a diplomelor, pu*licat% n3 6onitorul 5ficial al =om&niei nr. ;3 din ; fe*ruarie 1999 E) 5rdinul comun nr. ; 93 2!.!3.2!!" al pre#edintelui A0=/ #i al pre#edintelui A0=.8 pentru apro*area contractului Hcadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distri*u,ie a energiei electrice pentru reali1area serviciului de iluminat pu*lic, pu*licat n 6onitorul 5ficial al =om&niei r 32! 2!!": l) 5rdinul ministrului 7ndustriei #i 8omer,ului nr. 293 1999 privind apro*area 0ormelor metodologice privind verificarea calit%,ii lucr%rilor de montaB pentru utilaBe, ec>ipamente #i instala,ii te>nologice industriale, pu*licat n 6onitorul 5ficial al =om&niei nr. )2( din 23 decem*rie 1999: m) 5rdinul ministrului 7ndustriei #i 8omer,ului nr. 323 2!!! pentru apro*area unor regulamente, pu*licat n 6onitorul 5ficial al =om&niei nr. ;23 din 1 noiem*rie 2!!!: n) 5rdinul ministrului 7ndustriei #i =esurselor nr. (( 2!!3 pentru apro*area =egulamentului privind procedura de atestare te>nico4profesional% a speciali#tilor verificatori de proiecte, responsa*ililor te>nici cu e-ecu,ia #i e-per,ilor te>nici de calitate pentru lucr%rile de montaB utilaBe, ec>ipamente #i instala,ii te>nologice industriale, pu*licat n 6onitorul 5ficial al =om&niei nr. 1() *is din 2; martie 2!!3, cu modific%rile ulterioare (5rdinul 67= nr. 2)( 2!!)): o) 5rdinul ministrului /conomiei #i 8omer,ului nr. 322 2!!; pentru apro*area Regulamentului privind monitorizarea i controlul specialitilor atestai pentru lucrrile de monta) pentru utila)e, ec*ipamente i instalaii te*nologice industriale , pu*licat n 6onitorul 5ficial al =om&niei nr. "(2 din 29 august 2!!;: p) 5rdinul ministrului finan,elor pu*lice nr. 132) 124!(42!!) privind apro*area procedurii de atri*uire a codului de nregistrare fiscal% pentru persoanele fi1ice care desf%#oar% activit%,i economice n mod independent sau e-ercit% profesii li*ere: I) 5rdinul pre#edintelui A0=/ nr. 3; 2!!2 privind apro*area =egulamentului de conducere #i organi1are a activit%,ii de mentenan,%, pu*licat n 6onitorul 5ficial al =om&niei nr. 91) din 1) decem*rie 2!!2: r) 5rdinul pre#edintelui A0=/ nr. 22 2!!" privind apro*area =egulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectea1%, e-ecut%, verific% #i e-ploatea1% instala,ii electrice din sistemul electroenergetic.

CAPITOLUL VI $ AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE CARE DESFOAR ACTIVITI DE EXPLOATARE A INSTALAIILOR ELECTRICE
Art. 1!. (1) /-ploatarea instalaiilor electrice se face de c%tre operatorul economic care este titular al unei licen,e pentru producerea, transportul sau distri*u,ia energiei electrice, emise de

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

+/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 "utoritatea competent, cu personal autori1at pentru e-ploatare n conformitate cu prevederile legale n domeniul securit%,ii #i s%n%t%,ii n munc%. (2) /-ploatarea instalaiilor electrice din patrimoniul operatorului economic care are calitatea de consumator de energie electric se face cu personal autori1at pentru e-ploatare, n conformitate cu prevederile legale n domeniul securit%,ii #i s%n%t%,ii n munc%, respect&nd, dup% ca1, #i convenia de exploatare nc>eiate cu operatorul de reea la re,elele c%ruia sunt racordate instala,iile electrice din patrimoniul consumatorului. (3) Autori1area electricienilor care desf%#oar% activitatea de exploatare a instalaiilor electrice se reali1ea1% prin griBa operatorului economic angaBator, n conformitate cu prevederile legale n domeniul securit%,ii #i s%n%t%,ii n munc%, n *a1a instruc,iunilor proprii pe care angaBatorul are o*liga,ia s% le ela*ore1e. (2) 8alitatea de electrician autori1at pentru e-ploatare este conferit% prin ,alonul de autorizare emis n conformitate cu instruc,iunile proprii de aplicare a prevederilor legale n domeniul securit%,ii #i s%n%t%,ii n munc%, ela*orate de operatorul economic angaBator, care de,ine n patrimoniu instala,ii electrice racordate la .istemul /lectroenergetic 0a,ional.

CAPITOLUL VII $ VERIFICAREA PROIECTELOR I LUCRRILOR DE INSTALAII ELECTRICE


Art. 11. Ferificarea proiectelor de instalaii electrice interioare, se reali1ea1% n conformitate cu prescrip,iile #i normele te>nice aplica*ile, de c%tre ela!orator, prin griBa electricianului autorizat care #i desf%#oar% activitatea n conformitate cu Art. "!. lit. A sau prin griBa operatorului economic atestat, care de,ine un atestat de tip ? sau ?p emis de "utoritatea competent n conformitate cu prevederile =A5/. Art. 12. Ferificarea instalaiilor electrice interioare, n timpul e-ecut%rii acestora (verificarea preliminar%) #i nainte de punerea n func,iune (verificarea definitiv%), precum #i controlul e-ecut%rii instala,iei electrice n vederea emiterii certificatelor ori *uletinelor de ncerc%ri #i verific%ri, se vor face cu respectarea normelor te>nice #i de securitate #i s%n%tate a muncii, aplica*ile, n vigoare, prin griBa e-ecutantului, respectiv a electricianului autorizat care #i desf%#oar% activitatea n conformitate cu Art. "!. lit. A sau a operatorului economic atestat, care de,ine un atestat de tip ? sau ?e emis de "utoritatea competent, n conformitate cu prevederile =A5/. Art. 13. Ferificarea proiectelor de instala,ii electrice de racordare sau utili1are la Boas% tensiune, altele dec&t cele men,ionate la Art. 11., se reali1ea1% n conformitate cu prescrip,iile #i normele te>nice aplica*ile, de c%tre operatorul economic atestat, care de,ine un atestat de tip ? sau ?p emis de "utoritatea competent, n conformitate cu prevederile =A5/.

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 Art. 12. Ferificarea instala,iilor electrice de racordare sau utili1are la Boas% tensiune, altele dec&t cele men,ionate la Art. 12., se face cu respectarea normelor te>nice #i ale celor de securitate #i s%n%tate a muncii aplica*ile, n vigoare, prin griBa operator economic atestat e-ecutant, care de,ine un atestat de tip ? sau ?e emis de "utoritatea competent, n conformitate cu prevederile =A5/. Art. 1;. Ferificarea proiectelor de instala,ii electrice te>nologice industriale racordate la .istemul /lectroenergetic 0a,ional se face de c%tre speciali#ti atesta,i de 6inisterul /conomiei #i 8omer,ului ca Ferificator de proiecte n conformitate cu prevederile Legii nr. 22! 2!!2 privind apro*area 5' nr. 9; 1999 #i 5rdinelor ministrului /conomiei #i 8omer,ului nr. 323 2!!!, nr. (( 2!!3 #i nr. 322 2!!;, cu modific%rile ulterioare. Art. 1). Ferificarea instala,iilor electrice te>nologice industriale racordate la .istemul /lectroenergetic 0a,ional se face de c%tre speciali#ti atesta,i de 6inisterul /conomiei #i 8omer,ului ca =esponsa*il te>nic cu e-ecu,ia n conformitate cu prevederile Legii nr. 22! 2!!2 privind apro*area 5' nr. 9; 1999 #i 5rdinelor ministrului /conomiei #i 8omer,ului nr. 323 2!!!, nr. (( 2!!3 #i nr. 322 2!!;.

CAPITOLUL VIII $ AUTORIZAREA ELECTRICIENILOR CARE DESFOAR ACTIVITI DE PROIECTARE I EXECUTARE DE INSTALAII ELECTRICE
Art. 1". (1) Autori1area electricienilor care desf%#oar% activit%,i de proiectare a instalaiilor electrice racordate la ./0, se reali1ea1% de c%tre "utoritatea competent, n conformitate cu prevederile pre1entului Regulament(2) Autori1area electricienilor care desf%#oar% activit%,i de e-ecutare, inclusiv lucr%ri de ntre,inere mentenan,% repara,ii curente, ale instalaiilor electrice racordate la ./0, se reali1ea1% de c%tre "utoritatea competent, n conformitate cu prevederile pre1entului Regulament(3) 8alitatea de electrician autori1at este conferit% prin .egitimaia emis% de "utoritatea competent, n conformitate cu prevederile Art. )2. din Regulament. Art. 1(. (1) /lectricienii autori1a,i pentru proiectare e-ecutare de instala,ii electrice racordate la ./0, pot avea urm%toarele tipuri de autori1a,ii3 a) autori1a,ii de tip A pentru proiectare de instala,ii electrice: *) autori1a,ii de tip ? pentru e-ecutare verificare de instala,ii electrice. (2) <entru fiecare dintre autori1a,iile de tip A #i ? se prev%d c&te patru grade de competen,%3 gradul 7, gradul 77, gradul 777 #i gradul 7F. Art. 19. Autori1a,iile enumerate la Art. 1(. confer%, n func,ie de tip #i grad, urm%toarele competen,e3

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

2/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 a) *-+d12 I A, pentru proiectare de instalaii electrice interioare, cu o putere instalat% cel mult egal% cu 1! EJ #i la o tensiune mai mic% de 1 EF: *) *-+d12 I %, pentru e-ecutare de lucr%ri de instalaii electrice interioare, cu o putere instalat% cel mult egal% cu 1! EJ #i la o tensiune mai mic% de 1 EF: c) *-+d12 II A, pentru proiectare de instalaii electrice de utilizare, cu orice putere instalat% te>nic reali1a*il% #i la o tensiune nominal% mai mic% de 1 EF: d) *-+d12 II %, pentru e-ecutare de lucr%ri de instalaii electrice de utilizare, cu orice putere instalat% te>nic reali1a*il% #i la o tensiune nominal% mai mic% de 1 EF: e) *-+d12 III A, pentru proiectare de instalaii electrice, cu orice putere instalat% te>nic reali1a*il% #i la o tensiune nominal% ma-im% de 2! EF: f) *-+d12 III %, pentru e-ecutare de instalaii electrice, cu orice putere instalat% te>nic reali1a*il% #i la o tensiune nominal% ma-im% de 2! EF: g) *-+d12 IV A, pentru proiectare de instalaii electrice, cu orice putere instalat% te>nic reali1a*il% #i la orice tensiune nominal% standardi1at%: >) *-+d12 IV %, pentru e-ecutare de instalaii electrice, cu orice putere instalat% te>nic reali1a*il% #i la orice tensiune nominal% standardi1at%.

CAPITOLUL IX $ PROCEDURA DE AUTORIZARE PENTRU PROIECTARE I EXECUTARE DE INSTALAII ELECTRICE


Art. 2!. Autori1area electricienilor care desf%#oar% activit%,i de proiectare e-ecutare a instalaiilor electrice racordate la .istemul /lectroenergetic 0a,ional se face pe *a1% de (@+6(,. Art. 21. /tapele procesului de autori1are sunt3 4 4 4 4 +nscrierea la e-amenul de autori1are, Acceptarea solicitantului de a participa la e-amenul de autori1are n calitate de candidat, /-aminarea candida,ilor, /miterea legitimaiei.

Art. 22. (1) 8omitetul de reglementare al "utoritii competente poate apro*a autori1area gradul 7FA, f%r% e-amen, a inginerilor proiectan,i principali gradul 7, din cadrul institutelor de proiectare de profil sau profesorilor conferen,iarilor universitari din cadrul facult%,ilor de profil electric, la cererea acestora, dac% solicitan,ii ndeplinesc urm%toarele condi,ii3 8alificare profesional% speciali1are n domeniul re,elelor electrice, Fec>ime n activitatea de proiectare didactic% de minim 2! de ani #i e-perien,% profesional% recunoscut%. (2) 8ererea de autori1are va fi nso,it% de 8F #i documente (copii ale diplomelor de calificare, speciali1are, copia c%r,ii de munc%, etc) care demonstrea1% ndeplinirea condi,iilor preci1ate la alin. (1).

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

3/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

'. . B,45-/(-(+ 2+ (@+6(,12 d( +19o-/?+-(


Art. 23. <entru nscriere la e-amen, solicitantul nregistrea1% sau transmite prin .erviciul po#tal, n vederea nregistr%rii, la "utoritatea competent, o cerere de autori1are, nso,it% de documentele preci1ate la Art. 22.. Art. 22. Cocumentele necesare pentru nscrierea la e-amenul de autori1are sunt3 a) 5(-(-( 9/., ntocmit% conform Ane-ei 1 H 6odelul 1 din Regulament: *) 5o./( + +59121/ d( /d(,9/9+9(: c) 5o.// +2( 5(-9/3/5+9(2o- 4+1 d/.2o6(2o- 5+-( +9(497 .-(*79/-(+ .-o3(4/o,+273 lucr%torii califica,i vor transmite copia 8ertificatului de a*solvire a cursului de calificare, din care reies3 durata cursului #i speciali1area a*solventului, lucr%torii califica,i care sunt a*solven,i ai nv%,%m&ntului o*ligatoriu de 1! ani, vor transmite copii ale Ciplomei de a*solvire #i 8ertificatului de a*solvire a cursurilor de calificare, din care reies3 profilul liceului #i speciali1area profesional% practic% a a*solventului: lucr%torii califica,i care sunt a*solven,i ai #colilor profesionale vor transmite copia Ciplomei de a*solvire a #colii profesionale, din care reies3 durata cursurilor, profilul #colii #i speciali1area profesional% #i practic% a a*solventului, a*solven,ii de licee vor transmite copii ale Ciplomei de *acalaureat #i Atestatului sau 8ertificatului de calificare, din care reies3 profilul liceului #i speciali1area profesional% #i practic% ale a*solventului: a*solven,ii de #coli te>nice post4liceale (din care reiese calificarea de maistru sau te>nician) vor transmite copia Ciplomei de a*solvire din care reiese3 durata cursurilor, profilul #colii #i speciali1area profesional% #i practic% ale a*solventului: a*solven,ii cursurilor de nv%,%m&nt superior vor transmite copia diplomei de inginer su*inginer, din care reiese profilul #i speciali1area a*solventului: d) 2/49+ 51.-/,?E,d 215-7-/2( (3(591+9(, +9-/;1://2(" 31,5://2(, >, do6(,/12 /,49+2+://2o(2(59-/5(, care s% ateste vec>imea #i e-perien,a do*&ndite de electrician, conform cerin,elor gradului de autori1are solicitat: lista3 4 se ntocme#te de c%tre solicitant, conform preci1%rilor din Ane-a 2, 4 se semnea1% de actualul angaBator (dup% ca1), 4 informa,iile incluse n list% tre*uie corelate cu informa,iile con,inute n carnetul de munc%. e) 5o./+ /,9(*-+27 + 5+-,(9121/ d( 61,57, care s% ateste e-perien,a profesional% n domeniul n care se solicit% autori1area, acolo unde este ca1ul: f) dup% ca1, alte documente care atest% e-perien,a practic% a solicitantului, conform preci1%rilor de la Art. 29.:

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

4/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 g) documente (diplome, certificate, adeverin,e, etc) care atest% a*solvirea unor cursuri de specialitate privind preg%tirea n vederea sus,inerii e-amenului de autori1are de solicitan,ii care nregistrea1% cereri de autori1are pentru gradul 777 sau gradul 7F1. >) 5o./+ 5D/9+,:(/ d( +5D/9+-( + 9+-/3121/ .(,9-1 +19o-/?+-( . i) persoanele fi1ice str%ine vor transmite3 cerere tip: copii ale actului de identitate #i documentelor de re#edin,% n =om&nia: copii ale diplomelor de calificare profesional% #i copie a documentului eli*erat de 8entrul 0a,ional de =ecunoa#tere si /c>ivalare a Ciplomelor pe teritoriul =om&niei, conform competen,elor acestuia, sta*ilite prin $' nr. 29 1999: copii ale documentelor care atest% vec>imea n munc%, eli*erate de autorit%,i competente ale .tatelor 6em*re ale Kniunii /uropene n care s4a do*&ndit e-perien,a practic%: 8F: copia c>itan,ei de ac>itare a tarifului pentru autori1are. A=G. 2;. .olicitantul ac>it% tariful pentru autori1are fie direct la casieria "utoritii competente, fie n contul acesteia. Art. 2). /peratorii economici 8A=/ <=57/8G/ALM /N/8KGM LK8=M=7 C/ %01,"."2%% 3.34,R%43 racordate la ./0, pot solicita autori1area mai multor electricieni angaBa,i, transmi,&nd c%tre "utoritatea competent o solicitare conform% cu Ane-a 1 H 6odelul 2 din Regulament, <=/8K6 O73 A) L7.GA .5L787GA0P7L5=, ?) 5 85<7/ A C58K6/0GKLK7 <=70 8A=/ .4A A8$7GAG GA=7DKL C/ AKG5=7LA=/, c) 8QG/ K0 C5.A= </0G=K D7/8A=/ .5L787GA0G, 8A=/ .M 8K<=70CM 8/=/=/A C/ AKG5=7LA=/ O7 C58K6/0GAP7A <=/87LAGM LA Art. 22..

'.2. A55(.9+-(+ 4o2/5/9+,9121/ d( + .+-9/5/.+ 2+ (@+6(,12 d( +19o-/?+-(


A=G. 2". Ferificarea cererii de autori1are #i a documentelor ane-ate transmise de solicitant se face de c%tre serviciul de specialitate din cadrul "utoritii competente. Art. 2(. Acceptare la e-amenul de autori1are se face numai n ca1ul n care sunt ndeplinite concomitent urm%toarele aspecte3 a) 8ererea de autori1are tre*uie corespunde modelului pre1entat n Ane-a 1,
1

8ursurile tre*uie s% ai*% un con,inut corespun1%tor tematicii #i *i*liografiei recomandate de Autoritatea competent% #i vor fi organi1ate de societ%,i comerciale de formare profesional% autori1ate de c%tre 6inisterul /duca,iei, 8ercet%rii #i Gineretului, prin 8onsiliul 0a,ional de Dormare <rofesional% a Adul,ilor, n conformitate cu prevederile $' nr. ;22 2!!3 sau de compartimentele te>nice proprii ale operatorilor economici angaBatori, prin personal te>nic, calificat.

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

#/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 *) Cocumenta,ia ane-at% cererii de autori1are este complet% #i s% demonstrea1% ndeplinirea condi,iilor de autori1are privind3 8alificarea profesional% (a*solvirea unor studii de specialitate), conform preci1%rilor de la Art. 29.: /-perien,a profesional% n domeniul instalaiilor electrice, conform preci1%rilor de la Art. 29.: Art. 29. 8ondi,iile de calificare (studii) #i e-perien,% profesional% n domeniul instalaiilor electrice pentru fiecare grad tip sunt urm%toarele3 P(,9-1 *-+d12 I A3 a) a*solven,i de licee cu profil energetic, electric, electrote>nic, instala,ii, industrial, av&nd speciali1are de lucr%tor calificat energetic, electrician, electrote>nist, electromecanic, electrician pentru construc,ii, cu o practic% de cel pu,in 3 ani n proiectarea instalaiilor electrice: *) te>nicieni #i mai#tri cu diplom% n domeniul energetic, electrote>nic, electromecanic sau al instala,iilor, cu o practic% de cel pu,in 1 an n proiectarea instalaiilor electrice: c) te>nicieni #i mai#tri cu diplom% n domenii te>nice, altele dec&t cele de la lit. a), cu o practic% de cel pu,in 2 ani n proiectarea sau e-ecutarea instalaiilor electrice: d) ingineri #i su*ingineri av&nd speciali1are ntr4unul dintre domeniile3 energetic%, electrote>nic%, electromecanic%, instala,ii pentru construc,ii: e) ingineri #i su*ingineri cu diplom% n profil electric #i specialit%,i te>nice altele dec&t cele de la lit. c), cu o practic% de cel pu,in 1 an n proiectarea sau e-ecutarea instalaiilor electrice: P(,9-1 *-+d12 I %: a) lucr%tori califica,i n domeniul energetic, electrote>nic, electromecanic sau al instala,iilor, cu o practic% de cel pu,in 3 ani n e-ecutarea instalaiilor electrice: *) lucr%tori califica,i a*solven,i ai #colilor profesionale cu durat% de 1,; ani, speciali1a,i n domeniul energetic, electrote>nic, electromecanic sau al instala,iilor, cu o practic% de cel pu,in 2 ani n e-ecutarea sau e-ploatarea instalaiilor electrice, c) lucr%tori califica,i a*solven,i ai #colilor profesionale cu durat% de 3 ani, speciali1a,i n domeniul energetic, electrote>nic, electromecanic sau al instala,iilor pentru construc,ii, cu o practic% de cel pu,in 1 an n e-ecutarea sau e-ploatarea instalaiilor electrice: d) a*solven,i de licee cu profil energetic, electric, electrote>nic, electromecanic, instala,ii sau industrial, av&nd speciali1are de lucr%tor calificat energetic, electrician, electrote>nist, electromecanic, electrician pentru construc,ii: e) a*solven,i de licee cu profil electric av&nd alt% speciali1are n domeniul electric dec&t cea nominali1at% la lit. d (cum ar fi electronist, telecomunica,ii, etc), cu o practic% de cel pu,in 2 ani n e-ecutarea instalaiilor electrice: f) te>nicieni #i mai#tri cu diplom% n specialit%,ile energetic, electrote>nic, electromecanic sau al instala,iilor:

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

$/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 g) te>nicieni #i mai#tri cu diplom% n profil electric #i specialit%,i te>nice altele dec&t cele de la lit. e), cu o practic% de cel pu,in 2 ani n e-ecutarea sau e-ploatarea instalaiilor electrice: >) ingineri #i su*ingineri cu electromecanic%, instala,ii: diplom% n specialit%,ile3 energetic%, electrote>nic%,

i) ingineri #i su*ingineri cu diplom% n specialit%,i te>nice, altele dec&t cele de la lit. g), cu o practic% de cel pu,in 1 an n e-ecutarea sau e-ploatarea instalaiilor electrice: P(,9-1 *-+d12 II A: a) te>nicieni #i mai#tri cu diplom% n domeniul energetic, electrote>nic, electromecanic sau al instala,iilor, cu o practic% de cel pu,in 2 ani n proiectarea instalaiilor electrice: *) ingineri #i su*ingineri cu electromecanic%, instala,ii: diplom% n specialit%,ile3 energetic%, electrote>nic%,

c) ingineri #i su*ingineri cu diplom% n profil electric #i specialit%,i te>nice altele dec&t cele de la lit. *), cu o practic% de cel pu,in 1 an n proiectarea instalaiilor electrice: P(,9-1 *-+d12 II %: a) lucr%tori califica,i a*solven,i ai #colilor profesionale cu durat% de 1,; ani, speciali1a,i n domeniul energetic, electrote>nic, electromecanic sau al instala,iilor, cu o practic% de cel pu,in 3 ani n e-ecutarea sau e-ploatarea instalaiilor electrice, *) lucr%tori califica,i a*solven,i ai #colilor profesionale cu durat% de 3 ani, speciali1a,i n domeniul energetic, electrote>nic, electromecanic sau al instala,iilor, cu o practic% de cel pu,in 2 ani n e-ecutarea sau e-ploatarea instalaiilor electrice: c) a*solven,i de licee cu profil energetic, electrote>nic, electromecanic, instala,ii sau industrial, av&nd speciali1are de lucr%tor calificat energetic, electrician, electrote>nist, electromecanic, electrician pentru construc,ii, cu o practic% de cel pu,in 2 ani n e-ecutarea sau e-ploatarea instalaiilor electrice: d) te>nicieni #i mai#tri cu diplom% n domeniul energetic, electrote>nic sau al instala,iilor, cu o practic% de cel pu,in 1 an n e-ecutarea sau e-ploatarea instalaiilor electrice: e) te>nicieni #i mai#tri cu diplom% n domenii te>nice, altele dec&t cele de la lit. c), cu o practic% de cel pu,in 3 ani n e-ecutarea sau e-ploatarea instalaiilor electrice: f) ingineri #i su*ingineri cu electromecanic%, instala,ii: diplom% n specialit%,ile3 energetic%, electrote>nic%,

g) ingineri #i su*ingineri cu diplom% n profil electric #i specialit%,i te>nice altele dec&t cele de la lit. e), cu o practic% de cel pu,in 1 an n e-ecutarea sau e-ploatarea instalaiilor electrice: P(,9-1 *-+d12 III A: a) ingineri #i su*ingineri cu diplom% n specialitatea energetic%, electrote>nic%, electromecanic%, cu o practic% de cel pu,in 2 ani n proiectarea sau e-ecutarea instalaiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari dec&t 1 EF:

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

&/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 *) ingineri #i su*ingineri cu diplom% n profil electric #i specialit%,i te>nice altele dec&t cele de la lit. a) cu o practic% de cel pu,in 3 ani n proiectarea instalaiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari dec&t 1 EF: P(,9-1 *-+d12 III %: a) te>nicieni #i mai#tri cu diploma n specialitatea energetic, electrote>nic, electromecanic, cu o practic% de cel pu,in 2 ani n e-ecutarea sau e-ploatarea instalaiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari dec&t 1 EF: *) ingineri #i su*ingineri cu diplom% n specialitatea energetic%, electrote>nic%, electromecanic%, cu o practic% de cel pu,in 2 ani n e-ecutarea sau e-ploatarea instalaiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari dec&t 1 EF: c) ingineri #i su*ingineri cu diplom% n profil electric #i specialit%,i te>nice altele dec&t cele de la lit. *) cu o practic% de cel pu,in 2 ani n proiectarea instalaiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari dec&t 1 EF: d) ingineri #i su*ingineri cu diplom% n specialitatea instala,ii, cu o practic% de cel pu,in 2 ani n e-ecutarea instalaiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari dec&t 1 EF: P(,9-1 *-+d12 IV A: a) ingineri cu diplom% n specialitatea electroenergetic%, cu o practic% de cel pu,in 3 ani n proiectarea instalaiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari dec&t 2! EF: *) ingineri cu diplom% n alt% specialitate energetic% (de e-emplu3 termoenergetic%, >idroenergetic%, etc), electrote>nic%, electromecanic%, cu o practic% de cel pu,in 2 ani n proiectarea instalaiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari dec&t 2! EF: c) su*ingineri cu diplom% n specialitatea electroenergetic%, cu o practic% de cel pu,in 2 ani n proiectarea instalaiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari dec&t 2! EF. P(,9-1 *-+d12 IV %: a) ingineri cu diplom% n specialitatea electroenergetic%, cu o practic% de cel pu,in 3 ani n e-ecutarea sau e-ploatarea instalaiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari dec&t 2! EF: *) ingineri cu diplom% n alt% specialitate energetic% (de e-emplu3 termoenergetic%, >idroenergetic%, etc) electrote>nic%, electromecanic%, cu o practic% de cel pu,in 2 ani n e-ecutarea sau e-ploatarea instalaiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari dec&t 2! EF: c) su*ingineri cu diplom% n specialitatea electroenergetic%, cu o practic% de cel pu,in 2 ani n e-ecutarea sau e-ploatarea instalaiilor electrice cu tensiuni nominale mai mari dec&t 2! EF Art. 3!. <rin practic% de proiectare, e-ecutare sau e-ploatare, do*&ndit% de c%tre candidatul la autori1are, se n,elege activitatea de proiectare, e-ecutare sau e-ploatare a instalaiilor electrice racordate la sisteme electrice, astfel3 a) activitatea de ela*orare proiecte n domeniul instalaiilor electrice desf%#urat% de c%tre solicitant ca persoan fizic cu activitate independent sau angaBat a unui operator economic atestat n conformitate cu =A5/:

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

'/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 *) activitatea de e-ecutare de instalaiilor electrice, care a fost efectuat% de c%tre solicitant ca persoan fizic cu activitate independent sau angaBat a unui operator economic atestat n conformitate cu =A5/: c) activitatea de e-ploatare a instalaiilor electrice, care a fost efectuat% de c%tre solicitant, ca angaBat a unui operator economic titular de licen,% emis% de "utoritatea competent sau a unui operator economic av&nd calitatea de consumator de energie electric, industrial sau asimilat: Art. 31. 8andida,ii care ndeplinesc condi,iile de calificare #i de e-perien,% 51612+9(, pot fi accepta,i la e-amen pentru am*ele tipuri de autori1are la acela#i grad, cu plata integral% a tarifului pentru un tip de autori1are, plus plata a cel mult ;!R din tariful pentru cel de4al doilea tip de autori1are. Art. 32. Grecerea la un grad de autori1are superior, se poate face numai prin promovarea unui nou e-amen de autori1are, cu condi,ia ndeplinirii cerin,elor specifice de studii #i de practic% n domeniu.

'.3. E@+6/,+-(+ 5+,d/d+:/2o+) O-*+,/?+-(+ (@+6(,121/ d( +19o-/?+-( + (2(59-/5/(,/2oArt. 33. (1) /-amenul de autori1are a electricienilor se organi1ea1%, de regul%, de dou% ori pe an, n sesiune de prim%var% #i respectiv de toamn%. (2) <rin Ceci1ie a pre#edintelui A0=/, se pot organi1a sesiuni e-traordinare pentru autori1area electricienilor, denumite e-trasesiuni. Art. 32. (1) /-amenul de autori1are const% n sus,inerea unei pro*e scrise, cu su*iecte care s% verifice cuno#tin,ele candida,ilor n domeniul pentru care se solicit% autori1area. (2) ?i*liografia general% recomandat% #i lista cuprin1&nd tematica pentru sus,inerea e-amenului se pu*lic% pe pagina de 7nternet a "utoritii competente. Art. 3;. (1) Anun,ul privind organi1area #i desf%#urarea e-amenului se afi#ea1% la sediul #i pe pagina de 7nternet a "utoritii competente, cu )! de 1ile nainte de data la care este programat e-amenul. (2) Germenul final de nregistrare a cererilor de autori1are este cu 3! 1ile nainte de data fi-at% pentru nceperea perioadei de desf%#urarea e-amenului. (3) <entru *una desf%#urare a e-amenelor, "utoritatea competent poate limita num%rul cererilor nregistrate n fiecare sesiune. Art. 3). +n func,ie de num%rul candida,ilor #i de locul n care ace#tia #i au domiciliul sau #i desf%#oar% activitatea, "utoritatea competent decide num%rul #i locali1area, pe teritoriul

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

(/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 ,%rii, a centrelor n care urmea1% s% se desf%#oare e-amenul de autori1are: anun,ul privind nominali1area centrelor n care se desf%#oar% e-amenul se pu*lic% la sediul #i pe pagina de 7nternet a "utoritii competente la ; 1ile de la nc>eierea perioadei de nscrieri la e-amen. Art. 3". 8u 1! 1ile nainte de perioada sta*ilit% pentru desf%#urarea e-amenului, pe pagina de 7nternet a "utoritii competente, se pu*lic%3 a) Lista candida,ilor, cuprin1&nd solicitan,ii care ndeplinesc condi,iile prev%1ute n =egulament pentru a participa la e-amenul de autori1are a electricienilor, cu preci1area centrului #i datei la care sus,in e-amenul: *) Lista solicitan,ilor care nu ndeplinesc condi,iile prev%1ute n Regulament pentru a participa la e-amenul de autori1are a electricienilor, cu indicarea motivelor de nendeplinire. Art. 3(. .olicitan,ii afla,i n situa,ia de la Art. 3". lit. * din cau1a lipsei unor acte sau datorit% unor neclarit%,i legate de acestea, pot fi inclu#i n Lista candida,ilor cu condi,ia solu,ion%rii complet%rilor sau clarific%rilor solicitate de "utoritatea competent, cu cel pu,in ; 1ile nainte de perioada de desf%#urare a e-amenului. Art. 39. 8andida,ii pot participa la e-amen n centrele de e-aminare men,ionate n dreptul numelui fiec%rui candidat n lista ntocmit% conform prevederilor Art. 3". lit. a. Art. 2!. 8andida,ii sunt e-amina,i de comisii numite prin deci1ie a pre#edintelui "utoritii competente, la propunerea departamentului de specialitate. Art. 21. 8omisiile de e-aminare au urm%toarele atri*u,ii3 a) *) c) d) e) f) Asigurarea organi1%rii #i desf%#ur%rii e-amenului, <reluarea lucr%rilor de e-amen, Ferificarea lucr%rilor de e-amen, +ntocmirea #i pu*licarea listelor cu re1ultatele e-amenului, /miterea legitima,iilor, Gransmiterea documentelor de e-amen la "utoritatea competent pentru eviden,% #i ar>ivare.

Art. 22. (1) 8omisia de e-aminare are n componen,% ; mem*ri, dintre care cel pu,in trei fac parte din "utoritatea competent: mem*rii comisiei sunt3 un pre#edinte, un vicepre#edinte, doi e-per,i #i un secretar. (2) Kn mem*ru al unei comisii de e-aminare poate fi nlocuit, n ca1uri Bustificate, cu acordul pre#edintelui "utoritii competente, de c%tre o persoan% nominali1at% ca nlocuitor sau de un mem*ru al unei alte comisii de e-aminare. (3) Activitatea comisiei se desf%#oar% n pre1en,a a minimum 3 mem*ri. Art. 23. .u*iectele de e-amen sunt propuse de mem*rii comisiilor de e-aminare, cu 1! 1ile nainte de sus,inerea e-amenului #i sunt apro*ate de directorul general al departamentului de specialitate.

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

2+/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 Art. 22. .u*iectele de e-amen cuprind dou% pro*e const&nd n3 a) un c>estionar tip gril%, con,in&nd 3! de su*iecte, cu c&te trei variante de r%spuns pentru fiecare su*iect #i *) o aplica,ie numeric%. Art. 2;. (1) <entru e-amen, comisia ela*orea1%, pentru fiecare grad (7, 77, 777, 7F), mai multe variante de aplica,ii numerice #i c>estionare 4 gril%. (2) 8>estionarele 4 gril% pentru gradele 7 #i 77 (tipurile A, ? #i AS?) con,in c&te un singur r%spuns corect pentru fiecare su*iect. (3) 8>estionarele 4 gril% pentru gradele 777 #i 7F (tipurile A, ? #i AS?) con,in unul sau dou% r%spunsuri corecte pentru fiecare su*iect. Art. 2). Cup% apro*are, variantele de c>estionare 4 gril% #i variantele de aplica,ii numerice se multiplic% corespun1%tor num%rului de candida,i nscri#i pentru sus,inerea e-amenului pentru fiecare grad ti de autori1are, dup% ca1: documentele se introduc n plicuri, care se sigilea1%. A=G. 2". Diec%rui c>estionar 4 gril%, av&nd ata#at% aplica,ia numeric%, i se atri*uie un cod format dintr4un num%r de identificare #i din indicativul corespun1%tor gradului de autori1are pentru care s4a ntocmit. ;) D(43781-+-(+ (@+6(,121/ d( +19o-/?+-( Art. 2(. +n data #i la ora programat% pentru e-amen, candida,ii sunt accepta,i n s%lile de e-amen, pe *a1a listelor ntocmite de serviciul de specialitate, cu urm%toarele preci1%ri3 a) *) acceptarea n sal% se reali1ea1% n ordine alfa*etic%, n *a1a actului de identitate: candida,ii sunt fotografia,i.

Art. 29. (1) Diecare candidat prime#te din partea supraveg>etorului, n func,ie de gradul de autori1are, urm%toarele trei documente3 un c>estionar H gril%, un formular con,in&nd aplica,ia numeric% #i un formular de nscriere a r%spunsurilor la c>estionarul 4 gril%. (2) Dormularele de nscriere a r%spunsurilor #i de aplica,ie numeric% con,in o 1on% n care fiecare candidat #i nscrie datele personale: 1ona se plia1%, se sigilea1% #i se #tampilea1% de c%tre mem*rii comisiei. (3) Dormularele pentru nscrierea r%spunsurilor sunt pre1entate n Ane-ele ) #i ". Art. ;!. Curata alocat% re1olv%rii su*iectelor de e-amen este de dou% ore: dup% re1olvarea su*iectelor de e-amen, candidatul pred% supraveg>etorului toate documentele primite. Art. ;1. (1) 0u se admit asupra candidatului materiale pe care acesta le4ar putea consulta n vederea solu,ion%rii su*iectelor de e-amen: orice ncercare de fraud% din partea unui candidat n timpul desf%#ur%rii pro*ei scrise de e-amen, se sanc,ionea1% cu eliminarea candidatului

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

2 /4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 respectiv din e-amen, cu nscrierea n toate documentele de e-amen referitoare la acest candidat a men,iunii eliminat din e-amen. (2) /liminarea din e-amen se face numai n pre1en,a pre#edintelui sau vicepre#edintelui comisiei de e-aminare. Art. ;2. 8omisia de e-aminare procedea1% la verificarea lucr%rilor, not&nd cu culoare ro#ie n ru*rica =e1ultatul verific%rii a fiec%rui formular de nscriere a r%spunsurilor, punctaBul acordat la fiecare su*iect. Art. ;3. La notarea su*iectelor se aplic% urm%toarele reguli3 a) se acord% 1 punct n ca1ul n care au fost marcate numai variantele varianta corecte corect% de r%spuns: *) se acord% ! puncte, n ca1ul contrar celui de la lit. a): c) se acord% !,; puncte n ca1ul n care grila de e-aminare este de tipul men,ionat la Art. 2;. alin. (3) #i su*iectul are dou% variante corecte de r%spuns, iar candidatul a marcat doar una dintre acestea: d) notarea aplica,iilor numerice se efectuea1% conform unui *arem de corectare sta*ilit de comisiile de e-aminare pentru fiecare aplica,ie numeric%, iar punctaBul ma-im este de ; puncte #i este sta*ilit dup% urm%toarele criterii3 a) preci1area formulelor de calcul, *) nlocuirea datelor n formulele de calcul, c) efectuarea calculelor, d) preci1area unit%,ilor de m%sur% pentru varia*ilele utili1ate n formulele de calcul, e) sta*ilirea re1ultatului final, pe *a1a calculelor efectuate. Art. ;2. Cup% verificarea tuturor lucr%rilor, n pre1en,a tuturor mem*rilor comisiei de e-aminare, se procedea1% la desigilarea lucr%rilor (desfacerea 1onei formularelor de nscriere a r%spunsurilor pe care sunt nscrise datele personale ale fiec%rui candidat) #i ntocmirea listelor cu re1ultatele e-amenului. Art. ;;. .e consider% c% au promovat e-amenul candida,ii care au o*,inut minimum 22 puncte la c>estionarul 4 gril% #i minimum 3 puncte la aplica,ia numeric%. Art. ;). +n listele cu re1ultatele e-amenului se nscrie calificativul TAdmisT, dac% s4au o*,inut, la am*ele pro*e de e-amen, punctaBele minime preci1ate la Art. ;;., sau T=espinsT, dac% cel pu,in unul dintre punctaBele o*,inute este su* valoarea preci1at% la Art. ;;.. A=G. ;". =e1ultatele e-amenului se consemnea1% ntr4un proces4ver*al, care se semnea1% de c%tre mem*rii comisiei de e-aminare #i la care se ane-ea1% listele cu re1ultatele e-amenului: procesul4ver*al, precum #i documentele de e-amen ale candida,ilor se ar>ivea1% la sediul "utoritii competente-

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

22/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 Art. ;(. Listele cu re1ultatele e-amenului se afi#ea1%, n termen de 1; 1ile de la data desf%#ur%rii e-amenului, pe pagina de 7nternet a "utoritii competente, precum #i, dup% ca1, n fiecare centru de e-aminare. Art. ;9. /ventualele contesta,ii cu privire la desf%#urarea #i re1ultatele e-amenului se nregistrea1% la "utoritatea competent n termen de ; 1ile de la termenul final de pu*licare a re1ultatelor. Art. )!. =everificarea lucr%rilor ale c%ror re1ultate sunt contestate se face de c%tre o comisie de solu,ionare a contesta,iilor, numit% prin deci1ie a pre#edintelui "utoritii competente, av&nd componen,% diferit% de cea a comisiei de e-aminare. A=G. )1. Anali1area contesta,iilor se face n cel mult 2! 1ile de la e-pirarea termenului de depunere a acestora, re1ultatul f%c&ndu4se pu*lic pe pagina de 7nternet a "utoritii competente: re1ultatele anali1ei contesta,iilor se consemnea1% ntr4un proces4ver*al, care se semnea1% de to,i mem*rii comisiei de solu,ionare a contesta,iilor #i se ar>ivea1% mpreun% cu documentele de la centrul de e-aminare respectiv.

'.<. E6/9(-(+ 2(*/9/6+:/(/


Art. )2. (1) 8andidatul declarat Admis n urma e-amenului prime#te calitatea de electrician autori1at, atestat% prin legitimaia eli*erat% de c%tre "utoritatea competent. (2) .egitimaia este nominal%, netransmisi*il% #i vala*il% pe teritoriul =om&niei: formatul legitimaiei este pre1entat n Ane-a 3. (3) .egitimaiile se nregistrea1%, n ordinea emiterii, ntr4un registru electronic de eviden,%, conform modelului pre1entat n Ane-a 2: num%rul de legitimaie este num%rul de ordine din registru, care poate fi consultat la sediul "utoritii competente dup% o*,inerea unui acord din partea departamentului de specialitate din cadrul "utoritii competente. (2) .egitimaiile se emit #i se eli*erea1% candida,ilor declara,i Admis, de regul%, n 1iua #i la locul de desf%#urare a e-amenului. Art. )3. <entru fiecare candidat la e-amenul de autori1are se vor p%stra, pe durata de vala*ilitate a legitimaiei, la sediul "utoritii competente, documentele e-amenului. Art. )2. .egitimaia eli*erat% n condi,iile Regulamentului este vala*il% pentru o perioad% de ; ani de la data promov%rii e-amenului.

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

23/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

CAPITOLUL X $ PROCEDURA DE REAUTORIZARE A ELECTRICIENILOR AUTORIZAI BN %AZA ORDINULUI MIC NR. 3<" '''
Art. );. (1) 8alitatea de electrician autori1at pentru proiectarea e-ecutarea instalaiilor electrice, o*,inut% n *a1a 5rdinului 678 nr. 32 1999, r%m&ne vala*il% pentru o perioad% de ; ani ncep&nd cu 1 iulie 2!!2, n ca1ul n care, la acea dat%, carnetele de electrician autori1at erau vi1ate la 1i: se men,in gradele de autori1are o*,inute, care cumulea1% competen,ele tipurilor A #i ? pentru fiecare grad de autori1are, pentru electricienii autori1a,i provi1oriu #i definitiv. (2) <entru reautori1area electricienilor care se ncadrea1% n prevederile alin.(1), "utoritatea competent organi1ea1%, n perioada 1 iulie 2!!" H 3! iunie 2!!9, e-trasesiuni de e-aminare, n conformitate cu prevederile Art. 33. alin. (2): programul de organi1are #i desf%#urare a e-trasesiunilor se pu*lic% pe pagina de 7nternet a "utoritii competente(3) +n ca1ul n care electricienii autori1a,i, care se ncadrea1% n prevederile alin.(1), nu solicit% nscrierea la e-amenul de reautori1are n e-trasesiunile organi1ate de "utoritatea competent, vor putea fi accepta,i la e-aminare, n limita locurilor disponi*ile, n sesiunile anuale organi1ate de "utoritatea competent n conformitate cu prevederile Art. 33. alin. (1). Art. )). Cocumentele necesare pentru nscrierea la e-amenul de reautori1are sunt a) cerere tip, ntocmit% conform Ane-ei 1 a Regulamentului: *) copie a actului de identitate: c) 8F ntocmit conform Ane-ei " din Regulament #i not%, ntocmit% #i semnat% pe propria r%spundere, privind activitatea desf%#urat% de solicitant n domeniul instalaiilor electrice ncep&nd cu data de 1 iulie 2!!2 p&n% n pre1ent: d) documente (diplome, certificate, adeverin,e, etc) care atest% a*solvirea unor cursuri de specialitate privind preg%tirea n vederea sus,inerii e-amenului de autori1are de solicitan,ii care nregistrea1% cereri de autori1are pentru gradul 777 sau gradul 7F2: e) copii ale certificatelor sau diplomelor care atest% preg%tirea profesional%: f) copie a carnetului de electrician autori1at emis n *a1a 5rdinului 678 nr. 32 1999: g) copia c>itan,ei de ac>itare a tarifului pentru autori1are. Art. )". .olicitan,ii, care se ncadrea1% n prevederile Art. );. alin.(1), pot fi accepta,i la e-amenul de reautori1are pentru acela#i grad, tipurile AS?, doar dac% sunt ndeplinite cumulat condi,iile de calificare profesional% #i e-perien,% practic%, conform prevederilor Art. 31..

8ursurile tre*uie s% ai*% un con,inut corespun1%tor tematicii #i *i*liografiei recomandate de Autoritatea competent% #i vor fi organi1ate de societ%,i comerciale de formare profesional% autori1ate de c%tre 6inisterul /duca,iei, 8ercet%rii #i Gineretului, prin 8onsiliul 0a,ional de Dormare <rofesional% a Adul,ilor, n conformitate cu prevederile $' nr. ;22 2!!3 sau de compartimentele te>nice proprii ale operatorilor economici angaBatori, prin personal te>nic, calificat.

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

24/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 Art. )(. 5rgani1area #i desf%#urarea e-trasesiunilor se reali1ea1% conform procedurilor de e-aminare descrise anterior, n cadrul 8apitolului 7N, punctele 9.3 H 9.2. Art. )9. (1) /li*erarea legitimaiei se face n condi,iile preci1ate la Art. )2. U Art. )3.. (2) Fala*ilitatea legitimaiei emise n urma unui e-amen de reautori1are este de ; ani de la data e-amenului.

CAPITOLUL XI $ DREPTURI ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT


Art. "!. /lectricianul autori1at are dreptul s% e-ercite activit%,i n conformitate cu competen,ele aferente gradului #i tipului de autori1are, astfel3 A) n calitate de persoan fizic cu activitate independent sau ca mem*ru al unei asociaii familiale5 a. electricianul autori1at poate proiecta instalaii electrice interioare, cu o putere instalat% cel mult egal% cu 1! EJ, dac% este titular al unei legitimaii de electrician autori1at emis% de "utoritatea competent, pentru unul dintre gradele 7A, 77A, 777A sau 7FA, *. electricianul autori1at poate e-ecuta verifica instalaii electrice interioare, cu o putere instalat% cel mult egal% cu 1! EJ, dac% ndepline#te simultan urm%toarele condi,ii3 i. este titular al unei legitimaii de electrician autori1at emis% de "utoritatea competent, pentru unul dintre gradele 7?, 77?, 777? sau 7F?, ii. este titular al unui act de a*ilitare (diplom%, certificat, atestat etc), conform prevederilor legale, n domeniul securit%,ii #i s%n%t%,ii muncii, iii. asigur% e-ecutarea verificarea instalaii electrice interioare prin asocierea mpreun% cu un alt electrician autori1at, care ndepline#te condi,iile men,ionate la punctele i) #i ii) de mai sus, desf%#ur&ndu4#i activitatea, de asemenea, ca persoan fizic cu activitate independent?) n calitate de angaBat al unui operator economic care desf%#oar% activit%,i n *a1a unor atestate emise de c%tre "utoritatea competent, conform prevederilor =A5/, astfel3 i. /lectricianul autori1at pentru proiectarea de instalaii electrice coordonea1% ela*orarea proiectului de c%tre un colectiv de electricieni, care nu este o*ligatoriu s% fie autori1a,i. ii. /lectricianul autori1at care execut/ verific instalaia electric coordonea1% #i sau supraveg>ea1% e-ecutarea verificare lucr%rii de c%tre o ec>ip% de electricieni califica,i, care nu este o*ligatoriu s% fie autori1a,i. 8) n calitate de angaBat al unui operator economic av&nd calitatea de operator de reea sau consumator de energie electric, industrial sau asimilat, e-ecut&nd coordon&nd activit%,i de ntre,inere repara,ii verificare ale instala,iilor electrice din patrimoniul operatorului economic. Art. "1. (1) /lectricienii autori1a,i care #i desf%#oar% activitatea ca persoan fizic cu activitate independent cu respectarea prevederilor art. Art. "!. lit. A din Regulament, au dreptul s%
Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

2#/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 ntocmeasc% documenta,ii ale instala,iilor de utili1are proiectate e-ecutate verificate #i de a le nregistra la operatorul de reea. (2) La nregistrarea dosarului instalaiei electrice de utilizare la operatorul de reea, electricienii vor pre1enta operatorului de reea #i urm%toarele documente3 a) 8opia legitimaiei, *) 8opia 8ertificatului de nregistrare fiscal%3,

CAPITOLUL XII $ O%LIGAII ALE ELECTRICIANULUI AUTORIZAT


Art. "2. /lectricianul autori1at are o*liga,ia de a respecta urm%toarele 5(-/,:( 8/ 5o,d/:// +4o5/+9( .egitimaiei de electrician autori1at3 a) de a cunoa#te #i respecta prevederile legale privind modul n care #i poate desf%#ura activitatea, prevederile Regulamentului #i ale reglement%rilor emise de "utoritatea competent aplica*ile activit%,ii sale: n acest scop, electricianul autori1at3 nu va desf%#ura activit%,i n calitate de persoan fizic cu activitate independent f%r% a de,ine autori1a,ie emis% de autorit%,ile administra,iei pu*lice #i 8ertificat de nregistrare fiscal%, emise de autorit%,ile competente n conformitate prevederilor legale n vigoare: va respecta normativele te>nice (de proiectare #i sau e-ecutare), n vigoare, n sectorul energiei electrice: va respecta normele legale n domeniul securit%,ii #i s%n%t%,ii n munc%: *) de a e-ecuta lucr%ri numai n limita competen,elor acordate de gradul #i de tipul de autori1are o*,inute: c) de a e-ecuta lucr%ri n instala,iile electrice numai cu o*,inerea acordurilor sau avi1elor legale necesare: d) de a e-ecuta lucr%ri de instalaii electrice numai pe *a1% de proiecte ntocmite de electricieni autorizai sau operatori economici atestai: e) de a respecta proiectul n *a1a c%ruia e-ecut% instala,ia electric%: n ca1ul constat%rii unor neconformit%,i de orice natur%, electricianul autorizat este o*ligat s% sesi1e1e proiectantul: f) de a ,1 semna documenta,ii de orice fel pentru lucr%ri pe care nu le proiectea1%, e-ecut% sau nu le supraveg>ea1% direct: g) de a avea un comportament corect, etic #i profesional, n rela,ia cu persoanele fi1ice sau cu operatorii economici cu care vine n contact n rela,ia profesional%: >) n ca1ul n care #i desf%#oar% activitatea ca persoan fizic cu activitate independent, electricianul autori1at va oferi *eneficiarului, la nc>eierea contractului, copii ale documentelor legale n *a1a c%rora #i desf%#oar% activitatea ( .egitimaia de electrician
3

<entru persoanele fi1ice care desf%#oar% activit%,i economice n mod independent sau e-ercit% profesii li*ere, n conformitate cu prevederile Legii nr. ;"1 2!!3 privind 8odul fiscal #i ale 5rdonan,ei 'uvernului nr. 92 2!!) privind 8odul de procedur% fiscal%, repu*licat% cu modific%rile #i complet%rile ulterioare, se atri*uie 8odul de nregistrare fiscal%, n conformitate cu <rocedura apro*at% prin 5rdinul ministrului finan,elor pu*lice nr. 132) 124!(42!!), pu*licat n 6onitorul 5ficial al =om&niei nr. "22 314!(42!!).

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

2$/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 autorizat, 8ertificatul de nregistrare fiscal%): pe parcursul reali1%rii lucr%rii, electricianul autori1at va avea n permanen,% asupra sa documentele men,ionate #i le va pre1enta persoanelor a*ilitate, la solicitarea acestora: de a participa la recep,ia #i la punerea n func,iune a instala,iei electrice de utili1are proiectat% e-ecutat%, n ca1ul n care i se solicit% acest lucru de c%tre *eneficiarul sau operatorul de reea la care urmea1% a se racorda instala,ia electric% de utili1are: de a solicita operatorului de reea punea su* tensiune a instalaiilor electrice e-ecutate, dup% recep,ionarea acestora: la solicitarea operatorului de re,ea: de a ,1 e-ecuta lucr%ri, manevre sau interven,ii su* orice form% n instala,iile operatorilor de reea #i sau de a nu utili1a componentele re,elelor electrice de distri*u,ie sau transport f%r% contracte nc>eiate cu operatorul de reea n patrimoniul c%ruia se afl% acestea: de a nu utili1a componentele reelelor electrice de distri!uie sau transport n alte scopuri dec&t cele prev%1ute prin legisla,ia n vigoare: de a pre1enta "utoritii competente, la solicitarea acesteia, orice date #i informa,ii necesare desf%#ur%rii propriei activit%,i: de a permite verific%rile, inspec,iile #i controalele prev%1ute prin reglement%ri sau dispuse de "utoritatea competent: de a aplica orice m%suri dispuse de "utoritatea competent-

i) B) E)

l) m) n) o)

CAPITOLUL XIII $ RSPUNDERI I SANCIUNI


Art. "3. +n conformitate cu prevederile art. () alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13 2!!", nerespectarea cerin,elor preci1ate la Art. "2., repre1int% contraven,ie. Art. "2. 8onstatarea #i sanc,ionarea contraven,iilor se fac n condi,iile .egii. Art. ";. .anc,iunile contraven,ionale pot fi asociate cu urm%toarele m%suri ale "utoritii competente3 a) Avertisment sau suspendarea autori1%rii, pe termene cuprinse ntre o lun% #i un an: *) =etragerea autori1%rii, cu drept de pre1entare la o nou% e-aminare: c) =etragerea autori1%rii, f%r% drept de pre1entare la o nou% e-aminare. Art. "). Ceci1ia "utoritii competente de aplicare a m%surilor preci1ate la Art. ";. va ,ine seama de tipul #i efectele nc%lc%rii cerin,ei sau condi,iei de vala*ilitate asociat% legitimaiei (preci1ate la Art. "2.), precum #i de modul n care deci1ia "utoritii competente influen,ea1% alimentarea cu energie electric% a consumatorului. Art. "". /lectricianul autori1at sanc,ionat are dreptul de a contesta, n termen de 1; 1ile de la comunicare, conform prevederilor legale n vigoare, sanc,iunea m%sura aplicat% de "utoritatea competentArt. "(. .anc,iunile contraven,ionale, precum #i m%surile aplicate de "utoritatea competent se consemnea1% ntr4un registru de eviden,% ntocmit de "utoritatea competent #i3

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

2&/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 a) se comunic% electricianului autori1at sanc,ionat #i, dup% ca1, angaBatorului acestuia #i operatorului de reea, *) se pu*lic% pe pagina de 7nternet a "utoritii competente: titularii de licen,e #i atestate emise de "utoritatea competent au o*liga,ia s% se informe1e cu privire la sanc,iunile aplicate de "utoritatea competent. Art. "9. +n termen de cel mult 2( de ore de la primirea comunic%rii privind aplicarea sanc,iunii de suspendare sau de retragere a autori1%rii, cel sanc,ionat va preda legitimaia de electrician autorizat la departamentul de specialitate al "utoritii competente: la e-pirarea perioadei de suspendare a autori1%rii, titularul #i va ridica personal legitimaia de la departamentul de specialitate al "utoritii competente.

CAPITOLUL XIV $ DISPOZIII FINALE I TRANZITORII


Art. (!. Garifele pentru autori1area electricienilor care proiectea1% #i e-ecut% instala,ii electrice se sta*ilesc #i se actuali1ea1% anual, prin 5rdin al pre#edintelui "utoritii competente, pu*licat n 6onitorul 5ficial. Art. (1. La e-pirarea duratei de vala*ilitate a legitimaiei, calitatea de electrician autori1at poate fi redo*&ndit% n urma promov%rii unui nou e-amen pentru autori1are, n condi,iile Regulamentului. Art. (2. Gitularii de licen,e pentru producerea, transportul sau distri*u,ia energiei electrice au o*liga,ia s% afi#e1e la sediile centrale ale filialelor, sucursalelor, n locuri c&t mai vi1i*ile, anun,urile privitoare la organi1area #i desf%#urarea e-amenelor de autori1are. Art. (3. Gitularii de licen,e pentru producerea, transportul sau distri*u,ia energiei electrice #i asocia,iile profesionale vor trimite "utoritii competente, la solicitarea acesteia, propuneri privitoare la componen,a comisiilor de e-aminare. Art. (2. /peratorii de reea au o*liga,ia de a asigura, conform prevederilor art. 23 din $ot%r&rea 'uvernului =om&niei nr. ()" 2!!3, punerea su* tensiune a instalaiilor electrice de utilizare doar dac% documenta,iile acestora, depuse la operatorul de reea, sunt ntocmite de3 a) operatori economici atesta,i de "utoritatea competent, titulari de atestate emise pentru activit%,i corespun1%toare tipului de instala,ie electric% de utili1are sau *) electricieni autori1a,i care #i desf%#oar% activitatea n conformitate cu prevederile Art. "!. din Regulament, cu respectarea prevederilor Art. "1., pentru instala,iile electrice interioare. Art. (;. (1) 8andidatul care nu poate participa la e-amenul la care a fost acceptat, poate solicita "utoritii competente, n scris, cu 3 1ile anterior datei de desf%#urare a e-amenului3 a) reprogramarea particip%rii la e-amen ntr4un alt centru de e-aminare sau n urm%toarea sesiune de e-aminare organi1at% de "utoritatea competent,

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

2'/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 *) retragerea cererii de autori1are. (2) .umele ncasate de "utoritatea competent nu se restituie3 a) candidatului care nu se pre1int% la e-amenul la care a fost acceptat, *) candidatului care nu promovea1% e-amenul de autori1are, c) candidatului care a fost acceptat pentru a sus,ine e-amenul la un grad tip de autori1are diferit de cel solicitat prin cererea nregistrat% la "utoritatea competent, d) solicitantului care nu ndepline#te condi,iile de participare la e-amen, inclus n lista ntocmit% conform prevederilor Art. 3". #i Art. 3(.. Art. (). (1) .egitimaiile de electrician autori1at pierdute, se declar% nule ntr4un 1iar local: electricianul autori1at poate solicita "utoritii competente, emiterea unui duplicat. (2) Gariful de emitere a duplicatului se apro*%, anual, prin 5rdin al pre#edintelui "utoritii competente. Art. (". .egitimaiile emise de "utoritatea competent n urma e-amenelor de autori1are a electricienilor, organi1ate n *a1a 5rdinelor pre#edintelui A0=/ nr. 2 2!!2, 9 2!!; #i ;; 2!!; r%m&n vala*ile p&n% la e-pirarea lor, titularii av&nd o*liga,ia de a se conforma #i respecta prevederile pre1entului Regulament.

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

2(/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

ANEXA
Mod(2 d( 5(-(-( .(,9-1 >,45-/(-( 2+ (@+6(,12 d( (2(59-/5/+, +19o-/?+9

C79-( A19o-/9+9(+ N+:/o,+27 d( R(*2(6(,9+-( >, Do6(,/12 E,(-*/(/ $ ANRE %151-(89/, S9-. Co,49+,9/, N+51 ,-. 3, 4(59o- 2 Do6,12( P-(8(d/,9(, .u*semnatul VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV, domiciliat n localitatea VVVVVVVVVVVVVVVVV str. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV nr. VVV, ?loc VVVVV, scara VVVV, etaB VVVV, ap. VVVV, Bude, (sector) VVVVVVVVVVVVVVVVVV, cod po#tal VVVVVVVVVVVVVVV, posesor al actului de identitate seria VVVVV nr. VVVVVVVVVVV, 8od 0umeric <ersonal (80<) VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV, eli*erat de poli,ia VVVVVVVVVVVVVV la data VVVVVVVVVVVVVV, n%scut n anul VVVV luna VVVV 1iua VVVV n localitatea VVVVVVVVVVVVVVVVVV Bude,ul (sectorul) VVVVVVVVVVVVVVVVVVV 07 -o* 47$6/ +.-o;+:/ >,45-/(-(+ 2+ (@+6(,12 d( (2(59-/5/+, +19o-/?+9, *-+d FFF 9/. FFFFFF. .unt a*solvent al VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV din localitatea VVVVVVVVVVVVVVVVVV, conform diplomei certificatului atestatului actul de studii nr. VVVVVVVVV din data VVVVVVVVVVVVVVV, eli*erat de VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV. Am o practic% de VVVVV ani #i VVVV luni n domeniul instala,iilor electrice, efectuat% la3 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV n perioada VVVVVVVVVVVVVVVVVV. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV n perioada VVVVVVVVVVVVVVVVVV. VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV n perioada VVVVVVVVVVVVVVVVVV, conform documentelor ane-ate pre1entei cereri. <&n% n pre1ent am efectuat activit%,ile de e-ploatare #i sau lucr%rile de proiectare #i sau e-ecutare pre1entate n 8F 0ot%.

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

3+/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

P(,9-1 414:/,(-(+ 5(-(-// d( +19o-/?+-( +,(@(? 1-679o+-(2( do516(,9(: o o o o o o copie a actului de identitate: copii ale actelor de preg%tire profesional%: copii ale altor acte de calificare profesional%: lista cuprin1&nd lucr%rile activit%,ile efectuate reali1ate: copia carnetului de munc%: copia c>itan,ei de ac>itare a tarifului pentru autori1are.

Po9 3/ 5o,9+59+9 2+ 9(2(3o, ,-. FFFFFFFFFFFFFFFF, ($6+/2 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. D(52+- .( .-o.-/+ -74.1,d(-( 57 41,9 " ,1 41,9 d( +5o-d 5+ ,167-12 6(1 d( 9(2(3o, 47 3/( .1;2/5+9 .( .+*/,+ d( I,9(-,(9 + ANRE. Ceclar pe propria r%spundere c% am luat cuno#tin,% de prevederile din regulamentul de autori1are, conform c%rora ,1 mi vor fi returnate sumele ac>itate, n urm%toarele ca1uri3 a) dac% nu ndeplinesc condi,iile de autori1are, *) dac% nu ndeplinesc condi,iile de calificare #i e-perien,% necesare gradului tipului de autori1are solicitat, fiind acceptat pentru e-aminare pentru alt grad sau tip de autori1are, c) dac% nu m% pre1int la e-amen, cu e-cep,iile prev%1ute n Regulament, d) dac% nu promove1 e-amenul. S16(2( +5D/9+9( >6/ 0o- 3/ -(91-,+9( do+- d+57 >6/ -(9-+* 5(-(-(+ d( +19o-/?+-( >,+/,9( d( + 3/ +,+2/?+97 d( ANRE.

D+9+FFFFFFFFFFFFFFF

S(6,791-+ FFFFFFFFFFFFFFFFF

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

3 /4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 Mod(2 2 d( 4o2/5/9+-( d( 579-( 1, o.(-+9o- (5o,o6/5 + +19o-/?7-// +,*+C+:/2o- 51 5+2/3/5+-( d( (2(59-/5/+, C79-( A19o-/9+9(+ N+:/o,+27 d( R(*2(6(,9+-( >, Do6(,/12 E,(-*/(/ $ ANRE %151-(89/, S9-. Co,49+,9/, N+51 ,-. 3, 4(59o- 2 Do6,12( P-(8(d/,9(, S1;4(6,+912 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV, >, 5+2/9+9( d( VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV (administrator director general etc.) +2 o.(-+9o-121/ (5o,o6/5 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF, 51 4(d/12 4o5/+2 >, 2o5+2/9+9(+ FFFFFFFFFFFFFFFF, 49-. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF, ,-. FFFF, %2o5 FFF, S5+-+ FFF, A.. FFF, C1d(:12 FFFFFFFFFF, 5od .o89+2 FFFFFFFFFFFF, 4o2/5/9 >,45-/(-(+ 2+ (@+6(,12 d( +19o-/?+-( + (2(59-/5/(,/2o- + 1,o-+ d/,9-( +,*+C+:// .-o.-//. M(,:/o,(? 57 o.(-+9o-12 (5o,o6/5 .( 5+-( >2 -(.-(?/,9: o (49( >,-(*/49-+9 2+ O3/5/12 R(*/49-121/ Co6(-:121/ 41; ,-. FG"FFFFF"FFFFFFFFFFF, o +-( 5od12 3/45+2 (codul unic de 6nregistrare, 47%) FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 8/ o 5o,912 ,-. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF d(45D/4 2+ %+,5+ FFFFFFFFFFFFFFFFFF 4151-4+2+ FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF (denumirea/ localizarea sucursalei !ncii unde este desc*is contul). B, 45o.12 5o61,/57-// 51 A19o-/9+9(+ N+:/o,+27 d( R(*2(6(,9+-( >, do6(,/12 E,(-*/(/, 07 +d15 2+ 51,o89/,:7 57 .o9 3/ 5o,9+59+9 2+ 4(d/12 o.(-+9o-121/ (5o,o6/5, .-(516 8/ 2+ ,-. 9(2(3o, 3/@ FFFFFFFFFFFFFFFFFF, ,-. d( 3+@ FFFFFFFFFFFFFFFFFF, ,-. 9(2(3o, 6o;/2 FFFFFFFFFFFF. C(-(-(+ (49( >,4o:/97 d(. a) lista solicitan,ilor, *) o copie a documentului prin care s4a ac>itat tariful de autori1are, c) c&te un dosar pentru fiecare solicitant, care cuprinde cererea de autori1are individual% #i documenta,ia preci1at% la Art. 22. n =egulament. S(6,791-+ H 9+6./27

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

32/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

ANEXA 2
Mod(2 .(,9-1 >,9o56/-(+ 2/49(/ d( 215-7-/ N-. 5-9. . D(,16/-(+ 215-7-// 4+1 +59/0/97:// d(43781-+9(" O;/(59/0( +2( 215-7-// T/.12 215-7-//" +59/0/97://I< T(,4/1,(+ JKV) A,*+C+9oJ5o,3o-6 CM)

2.

3.

2.

;.

...

S(6,791-7,

2 P-(5/?+:/: P L .-o/(59+-(, E@. L (@(519+-(, E@.2

. L (@.2o+9+-(.

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

33/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

ANEXA 3
Mod(2 2(*/9/6+:/( (2(59-/5/+, +19o-/?+9

ANRE A19o-/9+9(+ N+:/o,+27 d( R(*2(6(,9+-( >, do6(,/12 E,(-*/(/


A0=/

LEGITIMAIE N-. FFF"FFFFFFFF ELECTRICIAN AUTORIZAT G-+d12" T/.12 .oc pentru fotografie N16(2( FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF P-(,16(2( FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF CNP FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF V+2+;/2/9+9( FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

T/912+-12 +5(49(/ 2(*/9/6+:// +-( 5o6.(9(,:+ 47 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF. FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFF C+2/9+9(+ d( (2(59-/5/+, +19o-/?+9 /6.1,( 9/912+-121/ -(4.(59+-(+ o;2/*+://2o- .-(07?19( >, R(*12+6(,912 d( +19o-/?+-( + (2(59-/5/(,/2o- +.-o;+9 d( ANRE. S(6,791-+ +19o-/?+97, 9+6./2+ Electrician autorizat

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

34/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

ANEXA <
Mod(2 .(,9-1 -(*/49-12 (2(59-o,/5 d( (0/d(,:7 + 2(*/9/6+://2o- d( (2(59-/5/+, +19o-/?+9 A19o-/9+9(+ N+:/o,+27 d( R(*2(6(,9+-( >, do6(,/12 E,(-*/(/
N167L(*/9/6+:/( D+9+ (@+6/,7-// E2(59-/5/+, $ N16( 8/ .-(,16( Cod ,16(-/5 .(-4o,+2 G-+d" T/. +19o-/?+-( G1d(: Lo5+2/9+9( S+,5:/1,/ +.2/5+9(

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

3#/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

ANEXA 5
Mod(2 $ Fo-612+- d( >,45-/(-( + -74.1,41-/2o- 2+ 5D(49/o,+-12 $ *-/27 .(,9-1 *-+d(2( I 8/ II J.+*/,+ ) A19o-/9+9(+ N+:/o,+27 d( R(*2(6(,9+-( >, do6(,/12 E,(-*/(/ E@+6(, d( (2(59-/5/+, +19o-/?+9 G-+d I 8/ II

0umele VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV <renumele VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ?.7. 8.7. seria VVVVVV nr. VVVVVVVVVVVVVV 80< VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

FORMULAR DE BNSCRIERE A RSPUNSURILOR I,49-15:/1,/ d( 5o6.2(9+-( + 3o-612+-121/ a) .e cite#te cu aten,ie fiecare su*iect #i se aprecia1% care este varianta corect% de r%spuns: la fiecare ntre*are e-ist% o singur% variant% corect% de r%spuns: *) .e marc>ea1% spa,iul corespun1%tor variantei corecte de r%spuns din dreptul ntre*%rii respective. Ce e-emplu, dac% la ntre*area 2 se consider% corect% varianta *) iar la ntre*area 3 se condider% corect% varianta c), formularul se completea1% astfel3

+ntre*area nr. 1. 2. 3. 2. .....

Farianta a W W W W W

Farianta * W

Farianta c W W

X
W W W

X
W W

c) 0u se notea1% su*iectele n dreptul c%rora candida,ii au f%cut corecturi sau #ters%turi n formularul de nscriere a r%spunsurilor.

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

3$/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 A,(@+ & J5o,9/,1+-() J.+*/,+ 2)

+ntre*area nr. 1. 2. 3. 2. ;. ). ". (. 9. 1!. 11. 12. 13. 12. 1;. 1). 1". 1(. 19. 2!. 21. 22. 23. 22. 2;. 2). 2". 2(. 29. 3!.

Farianta a W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

Farianta * W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W <unctaB total

Farianta c W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

<unctaB

.emn%turi (mem*rii ai 8omisiei de e-aminare),

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

3&/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

ANEXA &
Mod(2 $ Fo-612+- d( >,45-/(-( + -74.1,41-/2o- 2+ 5D(49/o,+-12 $ *-/27 .(,9-1 *-+d(2( III 8/ IV J.+*/,+ ) A19o-/9+9(+ N+:/o,+27 d( R(*2(6(,9+-( >, do6(,/12 E,(-*/(/ E@+6(, d( (2(59-/5/+, +19o-/?+9 G-+d III 8/ IV

0umele VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV <renumele VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ?.7. 8.7. seria VVVVVVnr.VVVVVVVVVVVVVV 80< VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

FORMULAR DE BNSCRIERE A RSPUNSURILOR I,49-15:/1,/ d( 5o6.2(9+-( + 3o-612+-121/ a) .e cite#te cu aten,ie fiecare su*iect #i se aprecia1% care este varianta corect% de r%spuns: la fiecare ntre*are pot e-ista una sau dou% variante corecte de r%spuns: *) .e marc>ea1% numai cu pi- al*astru spa,iile corespun1%toare variantei sau variantelor corecte de r%spuns din dreptul ntre*%rii respective #i se notea1% num%rul de variante nnegrite in ru*rica special prev%1ut% din formular. Ce e-emplu, dac% la ntre*area 1 se consider% corecte variantele a) #i *), iar la ntre*area 2 se consider% corect% numai varianta c) formularul se completea1% astfel3

+ntre*area nr. 1. 2. 3. ......

Farianta a

Farianta *

Farianta c W

X
W W W

X
W W W

X
W W

c) 0u se notea1% su*iectele n dreptul c%rora candida,ii au f%cut corecturi sau #ters%turi n formularul de nscriere a r%spunsurilor.

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

3'/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07 A,(@+ & J5o,9/,1+-() J.+*/,+ 2)

+ntre*area nr. 1. 2. 3. 2. ;. ). ". (. 9. 1!. 11. 12. 13. 12. 1;. 1). 1". 1(. 19. 2!. 21. 22. 23. 22. 2;. 2). 2". 2(. 29. 3!.

Farianta a W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

Farianta * W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W <unctaB total

Farianta c W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W

<unctaB

.emn%turi (mem*rii ai 8omisiei de e-aminare),

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

3(/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

ANEXA #
Mod(2 CV

CURRICULUM VITAE FORMAT EUROPEAN

INFORMAII PERSONALE
0ume Gelefon Da/4mail 0a,ionalitatea Cata na#terii

EXPERIENA BN MUNC
M Cata (de la H la) M 0umele #i adresa angaBatorului M Gipul de activitate sau sectorul M 5cupa,ia sau po1i,ia M Activit%,ile principale #i responsa*ilit%,ile de,inute

1e vor enumera toate lucrrile semnificative, corespunztoare perioadei de anga)are, pe tipuri de lucrri de proiectare i/ sau executare indic8ndu9se nivelurile de tensiune, detalii asupra lucrrilor 9 pri proiectate i/ sau executate precum i responsa!ilitatea direct avut 6n realizarea acestora-

.ec,iunea /-perien,% n munc% se multiplic% n func,ie de num%rul locurilor de munc%

EDUCAIE I FORMARE
Y Cata (de la H la) Y 0umele #i tipul de organi1a,ie care asigur% educa,ia #i formarea Y Gitlul calific%rii acordate .ec,iunea /duca,ie #i formare se multiplic% n func,ie de num%rul organi1a,iilor care au asigurat formarea profesional%

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

4+/4

Cod 25.1.200.0.03.20/07/07

A%ILITI I COMPETENE
PERSONALE
"c*iziionate 6n cursul vieii i al carierei dar nu neaprat dovedite prin certificate i diplome formale.

L76?A 6AG/=0M ALG/ L76?7


M A*ilit%,i pentru citit M A*ilit%,i pentru scris M A*ilit%,i pentru vor*it

A%ILITI I
COMPETENE ORGANIZAIONALE
4oordonarea i administrarea oamenilor, proiectelor i !ugetelor: la locul de munc-

A%ILITI I
COMPETENE TECNNICE
4omputer, tipuri specifice de ec*ipament, utila)e, etc-

ALTE A%ILITI I
COMPETENE

PERMISJE) DE CONDUCERE INFORMAII


SUPLIMENTARE

ANEXE

S(6,791-+ 9/912+-121/

Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz, execut, verific i exploateaz instalaii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3)

4 /4