Sunteți pe pagina 1din 16

6301 4879 04/2001 RO

Pentru utilizator

Instruc!iuni de utilizare
Modulul de func!ii FM 443 modul solar

A se citi cu aten!ie nainte de utilizare

Impressum
Aparatul corespunde cerin"elor de baz! ale normelor $i directivelor din domeniu. Conformitatea a fost dovedit!. Documentele corespunz!toare $i declara"ia de conformitate se g!sesc la produc!tor.

Sub rezerva modific"rilor tehnice! Datorit! perfec"ion!rilor permanente, ilustra"iile, func"ionarea $i caracteristicile tehnice pot prezenta abateri minore. Actualizarea documenta!iei Petru propuneri de mbun!t!"ire sau n cazul unor neregului constatate, v! rug!m s! ne contacta"i. Adresa produc"torului Buderus Heiztechnik GmbH D-35573 Wetzlar http://www.heiztechnik.buderus.de E-Mail: info@heiztechnik.buderus.de Nr. document: 6301 4879 Data edi!iei: 04/2001

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc"iuni de utilizare Modulul de func"ii FM 443 Edi"ia 04/200#

Cuprins
1 Siguran!a
1.1 1.2 1.3 1.4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 . . . . . . . .4 . . . . . . . .5 . . . . . . . .6 . . . . . . . .6

Destina!ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indica!ii privind siguran!a #i indica!ii penru utilizator . Respecta!i aceste indica!ii de siguran!" . . . . . . . . . Evacuarea de#eurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modulul de func!ii FM 443


2.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Pozi!iile comutatoarelor ac!ionate manual . . . . . . . . . . . . . . .9


2.#.# Comutator (circuit solar #) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 2.#.2 Comutator (selectare circuit solar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Func!iile modulului FM 443


3.1 3.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Schimbarea regimului de func!ionare . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Interogarea parametrilor de func!ionare . . . . . . . . . . . . . . . . 13


. . . . . . . . . . 14

nl"turarea deranjamentelor #i a defec!iunilor

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc"iuni de utilizare Modulul de func"ii FM 443 Edi"ia 04/200#

1 1

Siguran!a Siguran!a
Acest capitol con"ine indica"ii generale de siguran"!, care trebuie respectate la deservirea modului de func"ii FM 443. n afar! de acestea, n celelalte capitole ale acestor instruc"iuni de utilizare se g!sesc n continuare indica"ii privind siguran"a, care de asemenea trebuie respectate cu stricte"e. Citi"i cu aten"ie aceste indica"ii de siguran"! nainte de efectuarea opera"iunilor descrise n continuare. Nerespectarea indica"iilor de siguran"! poate duce la accident!ri grave chiar $i la deces ct $i la pagube materiale $i ecologice.

1.1

Destina!ia
Modulul de func"ii FM 443 poate fi montat n aparatele de reglare ale sistemului Logamatic 4000.

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc"iuni de utilizare Modulul de func"ii FM 443 Edi"ia 04/200#

Siguran!a
1.2 Indica!ii privind siguran!a #i indica!ii penru utilizator

Indica"iile privind siguran"a, con"inute n aceste instruc"iuni de utilizare sunt marcate cu un cte un simbol de avertizare. Sub aceste simboluri se afl! un cuvnt care avertizeaz! asupra unui pericol grav. Respecta"i neap!rat m!surile descrise pentru evitarea pericolelor! INDICA$II DE PRIM RANG PRIVIND SIGURAN$A Cuvntul "Avertizare" indic! pericole, care pot provoca accident!ri, inclusiv decesul persoanelor.

AVERTIZARE!

PERICOL DE MOARTE PRIN ELECTROCUTARE Acest simbol aten"ioneaz! asupra pericolului de electrocutare.
AVERTIZARE!

INDICA$II DE RANG SECUNDAR PRIVIND SIGURAN$A Cuvntul "Aten"ie" indic! pericole, care pot provoca pagube materiale.

ATEN$IE!

Indica"iile pentru utilizator ofer! sfaturi practice pentru deservire sau aten"ioneaz! asupra surselor posibile de gre$eli, care ar putea conduce la generarea de pericole. INDICA$II PENTRU UTILIZATOR Indica"iile pentru utilizator fac posibil! o exploatare $i manipulare optim!, economic!, sigur! $i ecologic! a echipamentului.

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc"iuni de utilizare Modulul de func"ii FM 443 Edi"ia 04/200#

1
1.3

Siguran!a
Respecta!i aceste indica!ii de siguran!"
Modulul de func"ii FM 443 a fost conceput $i construit n conformitate cu stadiul actual al tehnicii $i al regulilor recunoscute privind siguran"a. Cu totate acestea, n cazul unei deserviri necorespunz!toare nu pot fi excluse n totalitate pagube materiale. nainte de folosirea modulului FM 443 citi"i cu aten"ie aceste instruc"iuni de utilizare. PERICOL DE MOARTE prin electrocutare.
AVERTIZARE!

Toate interven"iile (lucr!rile) de natur! electric! vor fi executate numai de o firm! autorizat!, concesionar!.

1.4

Evacuarea de#eurilor
Modulu defect (de$eu), se va preda unui centru autorizat de colectare a de$eurilor pentru o reciclare ecologic!.

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc"iuni de utilizare Modulul de func"ii FM 443 Edi"ia 04/200#

Modulul de func!ii FM 443 2 Modulul de func!ii FM 443


Modulul de func"ii FM 443 a fost conceput exclusiv pentru sistemele modulare de reglare Logamatic 4000.

Cu ajutorul modulului de func"ii FM 443 se poate regla o instala"ie solar! cu unul sau doi consumatori solari (de ex. boiler). Dup! montarea modulului de func"ii FM 443 pot fi folosite urm!toarele func"ii: Comutarea regimului de func"ionare pentru reglajul solar Interogarea parametrilor de func"ionare ale consumatorilor solari "#" resp. "2", a contorului cantit!"ii de c!ldur! $i a colectorului

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc"iuni de utilizare Modulul de func"ii FM 443 Edi"ia 04/200#

Modulul de func!ii FM 443


6 7 8 9 5 4 3 2 1 10 11

Fig. 1 Poz. 1: Poz. 2:

Panou frontal, modul de func!ii FM 443 Comutator (circuit solar 1) LED "van" cu 3 c"i" comutare puffer-bypass (f"r" aport de nc"lzire prin boiler) n cazul bolierelor cuplate n serie (pompa oprit") LED "van" cu 3 c"i" comutare puffer-bypass (cu aport de nc"lzire prin boiler) n cazul bolierelor cuplate n serie (pompa n func!iune) Pomp" circuit solar 1 Temperatur" maxim" boiler 1 LED "Deranjament modul" (ro#u) deranjament general de modul Temperatur" maxim" colector Pomp" secundar" circuit solar 2 Pompa de circuit solar 2 resp. vana cu 3 c"i 2 n pozi!ia circuit solar 2

Poz. 3:

Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Poz. 7: Poz. 8: Poz. 9:

Poz. 10: Vana cu 3 c"i n pozi!ia circuit solar 1 Poz. 11: Comutator (selectare circuit solar)

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc"iuni de utilizare Modulul de func"ii FM 443 Edi"ia 04/200#

Modulul de func!ii FM 443


2.1 Pozi!iile comutatoarelor ac!ionate manual

Diferitele pozi"ii ale comutatoarelor au efecte diferen"iate asupra circuitului solar resp. asupra celor doi consumatori solari. INDICA$IE PENTRU UTILIZATOR n mod normal, comutatoarele ar trebui s! se afle n pozi"ia "AUT". Pozi"iile 0 $i 3 sunt reglaje speciale care ar trebui efectuate numai de c!tre personal specializat. DETERIORAREA INSTALA$IEI Prin folosirea necorespunz!toare a pozi"iilor 0 $i 3 se pot provoca deterior!ri ale instala"iei solare pn! la distrugerea unor p!r"i ale instala"iei. Ave"i n vedere ca pozi"ia comutatorului s! fie ntotdeauna pe "AUT". 2.1.1 Comutator (circuit solar 1) Efect Circuitul solar # (pompa de circuit solar #) $i bypassul (vana cu 3 c!i) sunt deconectate.

ATEN$IE!

Pozi!ie

Circuitul solar # $i bypass-ul se afl! n regim automat acesta este reglajul standard. Regimul manual este activat. Pompa de circuit solar # este n func"iune. Bypass-ul nu este activat.
Tab. 1 Pozi!iile comutatorului cu ac!ionare manual"

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc"iuni de utilizare Modulul de func"ii FM 443 Edi"ia 04/200#

Modulul de func!ii FM 443


2.1.2 Comutator (selectare circuit solar) Efect Selectarea circuitului solar este dezactivat!.

Pozi!ie

Func"ionarea n regim automat a modulului FM 443 (modul solar) este activ! acesta este reglajul standard. Dac! exist! un aport corespunz!tor de energie solar!, acesta va fi dirijat numai spre consumatorul solar "2" (circuit solar 2). Comutarea automat! este dezactivat!. Dac! exist! un aport corespunz!tor de energie solar!, acesta va fi dirijat numai spre consumatorul solar "#" (circuit solar #). Comutarea automat! este dezactivat!.
Tab. 2 Pozi!iile comutatorului cu ac!ionare manual"

INDICA$IE PENTRU UTILIZATOR Dac! comutatorul nu se afl! n pozi"ia pentru regim automat, pe unitatea de comand! MEC 2 apare un mesaj corespunz!tor iar pe modul se aprinde LED-ul "Deranjament modul". Anun"a"i specialistul Dvs. pentru instala"ii de nc!lzire.

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

#0

Instruc"iuni de utilizare Modulul de func"ii FM 443 Edi"ia 04/200#

Func!iile modulului FM 443 3


3.1

Func!iile modulului FM 443


Schimbarea regimului de func!ionare
Pute"i schimba regimul de func"ionare al reglajului solar. V! stau la dispozi"ie urm!toarele regimuri de func"ionare: Manual PORNIT (Tasta "Regim de zi") Manual OPRIT (Tasta "Regim de noapte") Regim automat (Tasta "AUT")

INDICA$IE PENTRU UTILIZATOR n regimul de func"ionare "Manual PORNIT" (Tasta "Regim de zi") func"ia de protec"ie a colectorului este asigurat!.

INDICA$IE PENTRU UTILIZATOR n principiu, unitatea de comand! MEC 2 cu clapeta nchis!, afi$eaz! ntotdeauna circuitul de nc!lzire c!ruia i este alocat! unitatea de comand! MEC 2. Dac! unitatea de comand! MEC 2 nu este alocat! nici unui circuit de nc!lzire, atunci va fi afi$at ntotdeauna circuitul de nc!lzire cu instalare minim!. Pentru informa"ii detaliate, v! rug!m s! consulta"i documenta"ia tehnic! a aparatului Dvs. de reglare. Deschide"i clapeta unit!"ii de comand! MEC 2. Ap!sa"i $i men"ine"i ap!sat! tasta "Circuit de nc!lzire". Roti"i butonul pn! ce n display apare "Selectare circ. nc. solar". Elibera"i tasta "Circuit de nc!lzire".

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc"iuni de utilizare Modulul de func"ii FM 443 Edi"ia 04/200#

##

Func!iile modulului FM 443


Regimuri de func!ionare diferen!iate Regim manual PORNIT. Se apas! tasta "regim de zi" pentru a seta reglajul solar pe "permanent pornit". Regim automat. Se apas! tasta "AUT" pentru a seta reglajul solar pe regim automat. Regim manual OPRIT. Se apas! tasta "regim de noapte" pentru a deconecta reglajul solar. Set"ri automat Regim de func"ionare oprit pornit Manual PORNIT Acest regim de func"ionare nu influen"eaz! nici o func"ie de reglare, dar instala"ia solar! se deconecteaz! dac! colectorul sau boilerul/boilerele au dep!$it temperaturile maxime admise. Dac! acest regim de func"ionare este activat: agentul termic cald al instala"iei solare (de ex. solu"ia de glicol) poate curge de la boiler la colector. agentul termic rece (<0 C) al instala"iei solare (de ex. solu"ia de glicol) poate curge de la colector la boiler temperatura n boiler scade astfel nct va trebui s! porneasc!, de ex. nc!lzirea complementar!. automat Setare din fabric"

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

#2

Instruc"iuni de utilizare Modulul de func"ii FM 443 Edi"ia 04/200#

Func!iile modulului FM 443


3.2 Interogarea parametrilor de func!ionare

Pute"i afi$a parametri de func"ionare ale instala"iei Dvs. solare respectiv ai celor 2 consumatori pe display-ul unit!"ii de comand! MEC 2. Pot fi interoga"i urm!torii parametri: temperatur! colector regim de func"ionare boiler solar # temperatur! boiler solar # nr. ore de func"ionare boiler solar # cantitate de c!ldur! boiler solar # regim de func"ionare boiler solar 2*) temperatur! boiler solar 2*) nr. ore de func"ionare boiler solar 2*) cantitate de c!ldur! boiler solar 2*)

*) Numai dac" exist" #i este setat n unitatea de comand" MEC 2!

INDICA$IE PENTRU UTILIZATOR Cantit!"ile de c!ldur! ale boilerelor solare pot fi afi$ate, dac! setul de contoare de c!ldur! (accesoriu) este montat n circuitul solar $i este conectat la modulul de func"ii FM 443. Deschide"i clapeta unit!"ii de comand! MEC 2. Roti"i butonul pn! se afi$eaz! valorile dorite de Dvs.

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc"iuni de utilizare Modulul de func"ii FM 443 Edi"ia 04/200#

#3

4 4

nl"turarea deranjamentelor #i a defec!iunilor nl"turarea deranjamentelor #i a defec!iunilor


nl"turarea deranjamentelor trebuie f"cut" imediat de c"tre o firm" specializat" n instala!ii de nc"lzire. Deranjamentele circuitului solar $i a celor maximum doi consumatori solari se afi$eaz! pe display-ul unit!"ii Dvs. de comand! MEC 2. INDICA$IE PENTRU UTILIZATOR Mesajele de deranjament r!mn afi$ate pn! la remedierea defec"iunilor.

PERICOL DE MOARTE prin electrocutare.


AVERTIZARE!

Se va avea n vedere c! remedierea deranjamentelor electrice sau electronice este permis! numai printr-o firm! specializat!, concesionar!.

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

#4

Instruc"iuni de utilizare Modulul de func"ii FM 443 Edi"ia 04/200#

nl"turarea deranjamentelor #i a defec!iunilor


Mesaje de deranjament

Dac! pe display-ul unit!"ii Dvs. de comand! MEC 2 este afi$at un mesaj de deranjament atunci trebuie s! deschide"i clapeta unit!"ii de comand! MEC 2. Dac! sunt prezente mai multe deranjamente, roti"i butonul pn! se afi$eaz! deranjamentele care privesc circuitul solar sau unul din cei doi consumatori solari. Pot fi afi$ate urm!toarele mesaje de defec"iune: senzor colector senzor bypass puffer senzor retur bypass senzor tur cantitate de c!ldur! senzor retur cantitate de c!ldur! boiler jos # boiler jos 2 m!surare debit (volum) reglaj histerez!

INDICA$IE PENTRU UTILIZATOR Dac! la modulul de func"ii FM 443 au ap!rut deranjamente $i acestea se afi$eaz! pe unitatea Dvs. de comand! MEC 2, atunci anun"a"i pentru remedierea acestor deranjamente pe specialistul Dvs. n instala"ii de nc!lzire.

Modific!ri sub rezerva mbun!t!"irilor tehnice!

Buderus Heiztechnik GmbH http://www.heiztechnik.buderus.de

Instruc"iuni de utilizare Modulul de func"ii FM 443 Edi"ia 04/200#

#5

Firma specializat! n instala"ii de nc!lzire:

Germania Buderus Heiztechnik GmbH, D-35573 Wetzlar http://www.heiztechnik.buderus.de E-Mail: info@heiztechnik.buderus.de Austria Buderus Austria Heiztechnik GmbH Rennbahnweg 65, A-#220 Wien http://www.buderus.at E-Mail: office@buderus.at Elve!ia Buderus Heiztechnik AG Netzibodenstr. 36, CH-4#33 Pratteln http://www.buderus.ch E-Mail: info@buderus.ch