Sunteți pe pagina 1din 5

Curs 2

23.03.2011

DCI
Contractul de vanzare internationala de marfuri - contractul de vanzare-cumparare comerciala internationala este o specie a contractului de vanzare-cumparare comerciala care cuprinde un element de extraneitate specific. - acest contract repprezinta o institutie juridica complexa supusa unor reglementari internationale, iar in lipsa acestora (sau in completarea acestor reglementari) este supus reglementarilor interne din diferite sisteme de drept internationale. - principala reglementare internationala o reprezinta Conventia de la Viena (1980) care reglementeaza vanzarea internationala de marfuri. Romania a aderata la aceasta conventie prin L 24/ !! , iar dispozitiile conventiei au devenit aplica"ile incepand cu iunie !!2. #ceasta conventie contine 4 parti (1. domeniul de aplicare si dispozitii generale$ 2. formarea contractului$ 3. vanzarea marfurilor$ 4. dispozitii finale). %revederile conventiei au un caracter supletiv (in snesul ca partile pot sa excluda aplicarea conventiei). %artile pot proceda la excluderea conventiei in mod explicit (prin inserarea expresa a unei clauze in acest sens) sau implicit (prin referirea la o reglementare interna sau la o alta reglementare internationala). #ceasta conventie realizeaza un compromis intre reglementarile principalelor sisteme de drept, adoptand o solutie compati"ila cu exigentele actuale ale comertului international. &omeniul de aplicare a 'onventiei de la (iena) 1. domeniul de aplicare temporal: - conventia se aplica de la intrarea ei in vigoare, respectiv de la ratificarea,acceptarea sau aderarea statelor la conventie. Romania a aderat incepand cu iunie !!2. 2. domeniul de aplicare personal) - conventia se aplica contractelor de vanzare de marfuri inc*eiate intre parti care au sediul in state contractante diferite. +tate contractante sunt cele care au aderat sau ratificat conventia. ,n cazul in care partile contractului prevad ca legea aplica"ila contractului este legea unui stat necontractant, aplicarea conventiei va fi inlaturata. #ceasta conventie se aplica si contractelor inc*eiate intre parti care isi au sediul in state diferite, cand contractului i se aplica legea unui stat contractant -. aceasta conventie nu se aplica cand nici una dintre parti nu-si are sediul intr-un stat contractant, iar litigiul dintre parti nu este supus reglementarii unui stat contractant. 3. domeniul de aplicare material: - conventia se aplica contractelor de vanzare-cumparare de marfuri (adica este vor"a de "unuri mo"ile corporale). +unt supuse conventiei si vanzarile de "unuri viitoare daca acestea pot fi determinate sau determina"ile in viitor. - nu se aplica conventia urmatoarelor tipuri de contracte) a. vanzarile pentru consum (adica vanzarile pentru folosinta familiala, personala, casnica) - nu se aplica conventia deoarece in multe sisteme de drept, acestea nu constituie acte de comert, fiind supuse reglementarilor referitoare la protectia consumatorului. b. vanzarile la licitatie - nu se aplica conventia pentru ca exista reglementari speciale (de cele mai multe ori) si cumparatorul (adjudecatar) nu poate fi identificat decat la
. .

Page 1 of 5

Curs 2

23.03.2011

DCI
momentul adjudecarii, putand ca operatiunea sa nu ai"a un caracter international sau comercial. c. contractele efectuale de autoritatile judiciare - ex.: cele care se refera la vanzarile in faliment (lichidator) d. vanzarea de valori mo"iliare (ex.: actiuni, obligatiuni) sau de efecte de comert (ex.: cambia, biletul la ordin, cecul, conosamentul) e. contractele de vanzare avand ca o"iect nave, vapoare sau aeronave. - nu se aplica conventia deoarece exista formalitati de inregistrare care le confera un regim juridic special, iar in anumite sisteme de drept sunt asimilate imo"ilelor. f. vanzarea de electricitate - nu se aplica conventia deoarece exista reglementari speciale, iar "unul este oarecum imaterial. g. vanzarea de marfuri ce urmeaza a fi fa"ricate sau produse atunci cand partea care le comanda furnizeaza elemente esentiale necesare fa"ricarii sau producerii. ,nterpretarea contractului potrivit 'onventiei de la (iena) - conventia instituie urmatoarele reguli de interpretare) 1. interpretarea potrivit caracterului international al contractului si potrivit principiului "unei credinte. 2. interpretarea potrivit principiilor generale din care conventia s-a inspirat. 3. interpretarea potrivit intentiei partilor si numai in su"sidiar conform principiului persoanei rezona"ile. - atunci cand intentia partilor nu poate fi identificata, se va avea in vedere intentia persoanei rezona"ile (adica manifestarea de vointa se examineaza prin raportarea in a"stract la o persoana rezona"ila pusa in aceleasi conditii ca si partile). 4. interpretarea potrivit uzantelor si o"isnuintelor. - se au in vedere atat uzantele universale generale, cat si cele locale. /zantele codificate se aplica numai daca partile fac trimitere expresa la ele. 0ormarea contractului - conventia utilizeaza atat notiunea de formare a contractului (cand se refera la intreaga perioada de formare a consimtamatului), cat si notiunea de inc*eiere a contractului (cand are in vedere momentul final al procesului de vointa). - formarea contractului presupune intalnirea ofertei de a contracta cu acceptarea ofertei. 1 oferta de a contracta este propunerea de inc*eiere a unui contract. %otrivit conventiei, ea tre"uie sa indeplineasca urmatoarele conditii) 1. sa fie adresata uneia sau mai multor persoane determinate. 2. sa fie suficient de precisa (avand in vedere 2 elemente) marfa 3 care tre"uie sa fie denumita, cantitatea si pretul). 3. sa denote vointa ofertantului de a se angaja in caz de acceptare. in ce priveste momentul producerii efectelor ofertei, aceasta isi produce efectele cand ajunge la destinatar, conventia adoptand teoria receptiei.
. .

Page 2 of 5

Curs 2

23.03.2011

DCI
1 in ce priveste acceptarea ofertei, acesta este definita ca o declaratie sau o alta manifestare de vointa a acceptantului care exprima acordul sau la oferta -. avem o acceptare expresa sau tacita. ofertantul poate prin continutul ofertei sa-, impuna acceptantului un anumit fel de acceptare.sau poate sa ceara ca acceptarea sa im"race o anumita forma. in ce priveste momentul producerii efectelor, conventia distinge intre acceptarea expresa si acceptarea tacita. 1 in cazul acceptarii exprese, daca contractul se inc*eie intre a"senti, acceptarea produce efecte cand ajunge la destinatar (sistemul receptiei)$ in cazul contractului intre prezenti, oferta tre"uie acceptata imediat, afara de situatiile cand din imprejurarile contcrete rezulta contrariul. 1 in cazul acceptarii tacite, aceasta consta in indeplinirea de catre destinatarul ofertei a unui act prin care arata ca a acceptat oferta, fara insa a comunica acest act ofertantului. ,ndeplinirea actului se refera de regula la expedierea marfurilor sau la plata pretului. in ce priveste continutul acceptarii, de regula, un raspuns care tinde sa fie acceptarea unei oferte, dar care contine completari, limitari sau alte modificari reprezinta o respingere a ofertei si respectiv o contraoferta. %rin exceptie, consituie totusi acceptare un raspuns care, desi contine elemente complementare sau diferite, nu altereaza in mod su"stantial termenii ofertei. /n raspuns care desi nu altereaza in mod su"stantial temrenii ofertei, nu va fi socotit acceptare daca ofertantul, neintarziat, a relevat/aratat diferentele sau a adresat un aviz in aces scop. 4omentul inc*eierii contractului) - in cazul contractului intre a"senti, in cazul acceptarii exprese, contractul se inc*eie cand acceptarea ajunge la ofertant (sistemul receptiei). ,n cazul acceptarii tacite, contracul intre a"senti se considera inc*eiat in momentul in care actul de acceptare a fost indeplinit. - conventia, adoptand teoria receptiei cu privire la momentul inc*eierii contractului, foloseste expresia 5a ajunge la destinatar6 sau 5a parveni destinatarului6. 7 oferta, o declaratie de acceptare sau orice alta manifestare de intentii ajunge la destinatar cand este facuta ver"al sau este predata destinatarului insusi prin orice mijloace la sediul sau, la adresa sa postala sau, daca nu are sediu sau adresa, la resedinta sa o"isnuita. - in ce priveste modificarea sau rezolutiunea amia"ila a contractului, acestea sunt posi"ile prin acordul amia"il al partilor care poate fi un acord scris sau nescris (ver"al sau rezultat din fapte relevante). 8 9fectele contractului) 1. obligatiile vanzatorului: - principalele o"ligatii ale vanzatorului sunt) a. o"ligatia de predare a marfii. b. o"ligatia de remitere a documentelor. c. o"ligatia de conformitate a marfurilor. d. o"ligatia de conservare a marfurilor (pana la predare). a. o"ligatia de predare a marfurilor este principala o"ligatie a vanzatorului. - o"ligatia de predare nu se considera indeplinita in cazurile in care marfurile sunt atat de diferite fata de cele prevazute in contract incat apare ca fiind livrata o alta marfa. - in legatura cu o"ligatia de predare, conventia reglementeaza 2 aspecte)
. .

Page 3 of 5

Curs 2

23.03.2011

DCI
i. locul predarii ii. o"ligatii adiacente predarii iii. momentul predarii i. locul predarii 3 conventia foloseste notiunea de loc special care poate fi sta"ilit in mod epres prin vointa partilor. - prima situatie este atunci cand contractul de vanzare implica si transportul marfurilor. ,n aceasta situatie, vanzatorul preda marfurile transportatorului (primului transportator). ,n acest caz, transportul tre"uie sa fie prevazut in contract sau sa rezulte din natura marfii, situatia nefiind incidenta daca vanzatorul nu este o"ligat sa transmita marfa catre cumparator, ci cumparatorul tre"uie sa se prezinte sa o preia. 'and transportul se efectueaza de 2 sau mai multi transportatori, marfa se considera predata la locul remiterii catre primul transportator. 9ste necesar ca transportatorul sa fie independent fata de parti. ,n cazul in care transportul se efectueaza de catre vanzator sau de catre un prepus al acestuia, vanzatorul pastreaza controlul marfurilor si dispozitiile referitoare la predare nu se mai aplica. %redarea se considera indeplinita c*iar daca vanzatorul nu a remis si documentele privitoare la marfa. - in cazul in care contractul se refera la un "un individual determinat sau la un "un determinat generic si care tre"uie prelevat dintr-o masa determinata, iar in momentul inc*eierii contractului partile stiau unde se afla aceste "unuri, atunci predarea se va face in acel loc. 9ste necesar in acest caz sa nu fie necesar transportul marfurilor si ca am"ele parti sa cunoasca in momentul inc*eierii contractului locul unde acestea se afla. - in alte situatii, vanzatorul este o"ligat sa predea marfurile in locul in care avea sediul la momentul inc*eierii contractului -. ca in acest caz plata (in sensul de predare a marfii) este c*era"ila, iar nu porta"ila. ii. o"ligatii adiacente predarii - o"ligatia de predare a marfurilor este insotita de anumite o"ligatii adiacente in cazul in care vanzarea implica transportul marfurilor) 1 atunci cand vanzatorul remite marfurile unui transportator, acestea tre"uie clar identificate prin aplicarea unor semne distinctive pe marfuri sau prin documente de transport (avize de expeditie) sau prin alte mijloace adecvate imprejurarilor. 1 daca vanzatorul tre"uie sa realizeze transportul marfurilor, el tre"uie sa inc*eie contractele necesare pentru ca marfurile sa ajunga la locul prevazut in contract cu mijloace de transport adecvate. #ceasta o"ligatie adicenta tre"uie expres prevazuta in contract pentru ca in caz contrar o"ligatia revine cumparatorului. 1 alta o"ligatie adiacenta este asigurarea marfurilor pe durata transportului sau de informare a cumparatorului in vederea inc*eierii acestei asigurari. iii. momentul predarii - vanzatorul este o"ligat sa predea marfurile de regula la o data fixa sau intr-o anumita perioada de timp. ,n lipsa unei reglementari exprese, predarea se face intr-un termen rezona"il calculat de la inc*eierea contractului. &e regula, partile sta"ilesc o data fixa sau un interval de timp in care tre"uie sa ai"a loc predarea. &e asemenea, pot sta"ili si partea contractanta care are dreptul de a fixa data livrarii in cursul perioadei sta"ilite. ,n situatia in care nu exista un termen expres pentru predare, predarea se face intr-un termen rezona"il care se apreciaza in functie de imprejurarile date, de natura marfurilor si de uzantele si o"isnuintele locului predarii. b. o"ligatia de remitere a documentelor.
. .

Page 4 of 5

Curs 2

23.03.2011

DCI
- vanzatorul tre"uie sa remita atat documentele care atesta titlul asupra marfurilor (conosamentul, certificatul de depozit, :arantul), precum si alte documente prevazute in contract (polita de asigurare, facturi comerciale, certificate de origine, atestate de calitate, documente vamale, licente de export). - documentele se vor remite la momentul si locul indicat in contract, iar in lipsa unei prevederi exprese la momentul si locul care potrivit uzantelor ii permit sa intre in posesia marfurilor si sa-si exercite drepturile asupra acestora. c. o"ligatia de conformitate a marfurilor. - vanzatorul tre"uie sa predea marfurile a caror calitate, cantitate si timp corespund celor prevazute in contract. - 'onventia de la (iena a adoptat un concept general de o"ligatie de conformitate a marfurilor care unifica diferitele o"ligatii de garantie prevazute in sistemele de drept nationale supunandu-le unui regim unic. - atunci cand lipsa de conformitate se refera la calitate, aceasta o"ligatie include si o"ligatia de garantie pentru vicii din dreptul roman. - o"ligatia de conformitate se refera atat la conformitatea materiala a marfurilor, cat si la conformitatea juridica (care consta in o"ligatia vanzatorului de a preda marfurile li"ere de orice drept sau pretenntie din partea unui tert). - o"iectul o"ligatiei de conformitate materiala il constituie calitatea si cantitatea marfurilor (aceasta o"ligatie incorporand si am"alajul). 7"ligatia de conformitate calitativa acopera atat viciile aparente cat si viciile ascunse.

Page 5 of 5