FIŞĂ COLECTIVĂ DE INSTRUCTAJ

Întocmit la data de____/_____/________
Subsemnatul
______________________________funcţia___________________
am procedat azi _____/_____/____________la instruirea unui număr
de_______ elevi, specificaţi în tabelul de mai jos, în probleme de protecţia
muncii pentru_______________________________________________(se
specifică meseria, funcţia).
Prezentul
instructaj
______________________, de la

este

valabil

pe

perioada

de

______/_______/___________, până la _____/_______/____________.
Materialul
predat
_______________________________________
_____________________________
____________________________
______________________________________________________________
__________________.

SEMNĂTURA
(Instructor)

Am luat la cunoştinţă de cele consemnate în fişa colectivă de instructaj: NR CRT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI SEMNATURA .TABEL NOMINAL Anexa la fişa de instructaj din______________________________.