Sunteți pe pagina 1din 1

HOTARARE pentru modificarea art.2 din Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Re ulamentului eneral de urbani!

m Guvernul Romaniei "otara!te# Art. $. % Articolul 2 din Hotararea Guvernului nr. 529/1996 pentru aprobarea Re ulamentului eneral de urbani!m& publicata in 'onitorul Oficial al Romaniei& (artea $& nr. 1)9 din 16 iulie 1996& !e modifica !i va avea urmatorul& cuprin!# *Art.2.% +1, -on!iliile locale vor a!i ura elaborarea !i vor aproba& conform le ii& planurile urbani!tice enerale ale localitatilor& !i re ulamentele de urbani!m aferente& e!alonat pana la data de 1 decembrie 1999& conform termenelor !tabilite de 'ini!terul .ucrarilor (ublice !i Amena/arii Teritoriului in urma verificarilor efectuate in teritoriu. (entru -on!iliul General al 'unicipiului 0ucure!ti termenul de elaborare !i aprobare a planului urbani!tic eneral !i a re ulamentului local de urbani!m e!te 12 iunie 2222. +2, $n !ituatia in care localitatea detine planul urbani!tic eneral !i re ulamentul de urbani!m aferent& aprobate conform le ii& anterior lunii iunie 1996& con!iliile locale& re!pectiv -on!iliul General al 'unicipiului 0ucure!ti& vor urmari actuali3area ace!tora in conformitate cu Re ulamentul eneral de urbani!m pana la datele preva3ute la alin. +1,. +1, 4ondurile nece!are elaborarii !au actuali3arii planurilor urbani!tice enerale !i a re ulamentelor locale de urbani!m !e a!i ura dupa cum urmea3a# a, pentru ora!e !i municipii& fondurile !unt defalcate din bu etele ora!elor !i ale municipiilor& precum !i din fonduri alocate de la bu etul de !tat5 b, pentru comune& con!iliul /udetean coordonea3a !i fundamentea3a nece!arul anual de fonduri de la bu etul de !tat !i le nominali3ea3a in ane6a la le ea anuala a bu etului local. Reparti3area pe comune a !umelor de la bu etul de !tat !e face de catre con!iliile /udetene impreuna cu directiile enerale ale finantelor publice !i controlului financiar de !tat /udetene din !ubordinea 'ini!terului 4inantelor& dupa con!ultarea primarilor !i cu re!pectarea prioritatilor in!cri!e in pro ram. +), -ontinutul%cadru al planului urbani!tic eneral !i& dupa ca3& al planului urbani!tic preliminar& care !e va !tabili pe cate orii de marime !i comple6itate a localitatilor& !e aproba prin ordin al mini!trului lucrarilor publice !i amena/arii teritoriului !i va fi publicat in 'onitorul Oficial al Romaniei. +5, 7upa data de 1 decembrie 1999 +re!pectiv 12 iunie& 2222 pentru municipiul 0ucure!ti, pentru municipiile& ora!ele !au comunele pentru care nu au fo!t elaborate& avi3ate !i aprobate planurile urbani!tice enerale ale tuturor ace!tor cate orii de localitati !i re ulamentele locale de urbani!m aferente& !e inter3ice eliberarea de certificate de urbani!m !i autori3atii de con!truire de catre primari& re!pectiv de catre primarul eneral al municipiului 0ucure!ti !au& dupa ca3& de pre!edintii con!iliilor /udetene& pana la intocmirea !i aprobarea& conform le ii& a documentatiilor. 4ac e6ceptie obiectivele de inve!titii din planurile 'ini!terului Apararii 8ationale !i ale 'ini!terului de $nterne. +6, $ncepand cu anul 2222 !e vor aloca fonduri de la bu etul de !tat pentru inve!titiile de utilitate publica numai pentru localitatile care di!pun de planuri urbani!tice enerale !i de re ulamentele locale de urbani!m aferente& avi3ate !i aprobate conform le ii.* Art. $$. % Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Re ulamentului eneral de urbani!m& publicata in 'onitorul Oficial al Romaniei& (artea $& nr. 1)9 din 16 iulie 1996& cu modificarile ulterioare !i cu cele adu!e prin pre3enta "otarare& !e va republica in 'onitorul Oficial al Romaniei. 0ucure!ti& ) februarie 1999. 8r. 59.