Sunteți pe pagina 1din 1

HOTRREA nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism !

" Republi#are
Art. 1 Se aprob Regulamentul general de urbanism prevzut n anexa nr. 1 care face parte integrant din prezenta hotrre. Art. 2 (1) rimarii municipiilor! ora"elor "i comunelor vor lua msuri pentru elaborarea "i#sau actualizarea documenta$iilor de urbanism "i le vor supune spre aprobare consiliilor locale! municipale! or"ene"ti "i comunale "i! respectiv! %onsiliului &eneral al 'unicipiului (ucure"ti! dup caz. ()) *ondurile necesare pentru elaborarea "i#sau actualizarea planurilor urbanistice generale "i a regulamentelor locale de urbanism se asigur potrivit prevederilor art. +1 alin. (1) din ,egea nr. $5%&2%%1 privind amena-area teritoriului "i urbanismul. *inan$area elaborrii "i#sau actualizrii acestor documenta$ii se face conform .ormelor metodologice privind finan$area elaborrii "i#sau actualizrii planurilor urbanistice generale ale localit$ilor "i regulamentelor locale de urbanism prevzute n anexa nr. ). (/) %on$inutul0cadru al planului urbanistic general! care se va stabili pe categorii de mrime "i complexitate a localit$ilor! se aprob prin ordin al ministrului lucrrilor publice! transporturilor "i locuin$ei. Art. $ %ontrolul aplicrii Regulamentului general de urbanism se efectueaz de ctre compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale "i -ude$ene! respectiv %onsiliul &eneral al 'unicipiului (ucure"ti! dup caz! "i de ctre 1nspectoratul de Stat n %onstruc$ii! conform prevederilor legale. Art. ' 'inisterul ,ucrrilor ublice! 2ransporturilor "i ,ocuin$ei va aproba! prin ordin al ministrului! n termen de dou luni! un ghid cuprinznd precizri! detalieri "i exemplificri pentru elaborarea "i aprobarea regulamentelor locale de urbanism de ctre consiliile locale. Art. 5 %u aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se nsrcineaz ministerele! celelalte organe de specialitate ale administra$iei publice centrale "i autorit$ile administra$iei publice locale. 033330 3) Republicat n temeiul art. 11 din 4otrrea &uvernului nr. (55&2%%1! publicat n 'onitorul 5ficial al Romniei! artea 1! nr. +67 din 18 septembrie )991. 4otrrea &uvernului nr. 525 din 27 iunie 1996! publicat n 'onitorul 5ficial al Romniei! artea 1! nr. 18: din 17 iulie 1::7! a fost rectificat n 'onitorul 5ficial al Romniei! artea 1! nr. 1:: din )7 august 1::7 "i a fost modificat "i completat prin 4otrrea &uvernului nr. 7(9 din 2 de#embrie 1997! publicat n 'onitorul 5ficial al Romniei! artea 1! nr. /+7 din 1+ decembrie 1::6! prin 4otrrea &uvernului nr. 59 din ' )ebruarie 1999! publicat n 'onitorul 5ficial al Romniei! artea 1! nr. ++ din ; februarie 1:::! prin 4otrrea &uvernului nr. 96% din 1( noiembrie 1999! publicat n 'onitorul 5ficial al Romniei! artea 1! nr. +76 din 1: noiembrie 1::: "i prin 4otrrea &uvernului nr. (55 din $% august 2%%1! publicat n 'onitorul 5ficial al Romniei! artea 1! nr. +67 din 18 septembrie )991.

ANEXA nr. 1:
RE*+,A-E.T+, *E.ERA, /E +R0A.12-

ANEXA nr. 2:
.OR-E -ETO/O,O*13E pri4ind )inan5area elabor6rii 7i&sau a#tuali86rii urbanisti#e generale ale lo#alit65ilor 7i a regulamentelor lo#ale de urbanism planurilor

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 856 din data de 27 noiembrie 2002