Sunteți pe pagina 1din 5

ORDIN pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a continutului documentatiilor prevazute de Legea nr. 50/ !!

In temeiul prevederilor "otaririi #uvernului nr. 5$$/ !! privind organizarea si functionarea %inisterului Lucrarilor &ublice si 'mena(arii )eritoriului, in aplicarea prevederilor art. *0 din Legea nr. 50/ !! privind autorizarea e+ecutarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, secretarul de stat, seful Departamentului pentru urbanism si amena(area teritoriului, emite urmatorul ordin, 'rt. . - .e aproba formularele /0, procedura de autorizare /0 si continutul documentatiilor /0 prevazute in ane+a, aplicabile in activitatea de urbanism si amena(are a teritoriului si autorizarea e+ecutarii constructiilor. ----------------------/0 1ormularele, procedura de autorizare si continutul documentatiilor au fost transmise prefecturilor si &rimariei municipiului 2ucuresti si urmeaza a fi publicate intr-o brosura ce va fi difuzata prefecturilor si primariilor, in vederea punerii la dispozitia celor interesati, contra cost. 'rt. $. - Directiile de specialitate din cadrul departamentului si organele administratiei publice locale vor lua masuri pentru aplicarea celor prevazute la art. . 2ucuresti, $5 octombrie !! . Nr. ! . L3#3 privind autorizarea e+ecutarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor 4'&I)OL5L I 'utorizarea e+ecutarii sau desfintarii constructiilor. 'rt. . - 4onsructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, eliberata in conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si e+ecutarea constructiilor. 'rt. $. - 'utorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, e+ecutarea si functionarea constructiilor. 'utorizatia de construire se elibereaza in temeiul si cu respectarea documentatiilor de urbanism si amena(area teritoriului, aprobate potrivit ane+ei, care face parte integranta din prezenta lege. 'rt. 6. - 'utorizatia de construire se elibereaza pentru, a0 lucrari de construire, reconstruire, modificare, e+tindere sau reparare a cladirilor de orice fel7 b0 lucrari de construire, reparare, prote(are, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor ce urmeaza a fi efectuate la constructii reprezentind monumente si ansambluri istorice, ar8eologice, de ar8itectura, arta sau cultura, inclusiv cele din zonele lor de protectie7 c0 lucrari de construire, reconstruire, modificare, e+tindere sau reparare privind cai de comunicatie, dotari te8nicoedilitare subterane si aeriene, impre(muiri si mobilier urban, amena(eri de spatii verzi, parcuri,piete si celelalte lucrari de amena(are a spatiilor publice7 d0 fora(e si e+cavari necesare studiilor geote8nice si ridicarilor topografice, e+ploatari de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte e+ploatari7 e0 constructii provizorii de santier necesare e+ecutiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea7 f0 organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote7 g0 lucrari cu caracter provizoriu, c8ioscuri, tonete, cabine, spatii de e+punere situate pe caile si in patiile publice, corpuri si panouri de afisa(, firme si reclame. 'rt. *. - 'utorizatia de construire se elibereaza de prefecturi sau primarii, dupa cum urmeaza, a0 prefecturile, cu avizul primariilor, pentru investitiile care se aproba de #uvern, pentru lucrarile publice, lacasurile de cult, constructiile pentru industrie, comert, prestari de servicii, social-culturale si speciale, care se e+ecuta in sate7 pentru constructiile si lucrarile de orice fel care se e+ecuta in afara localitatiilor, cu e+ceptia celor de la lit. d07 b0 primariile municiipilor sau oraselor, pentru constructiile si lucrarile de orice fel din localitati, cu e+ceptia investitiilor care se aproba de #uvern7 c0 &rimaria municipiului 2ucuresti, pentru constructiile si lucrarile prevazute la lit.a0 si lit.b0 si primariile sectoarelor municipiului 2ucuresti, pentru constructiile de locuinte si ane+ele gospodaresti ale acestora7 d0 primariile comunelor, pentru constructiile de locuinte si ane+ele gospodaresti ale acestora, din satele componente, orecum si pentru ane+ele e+ploatarilor agricole situate in e+travilan. .e e+cepteaza de la autorizare ane+ele cu caracter temporar ale e+ploatarilor agricole situate in e+travilan.

'rt. 5. - 4ererea de eliberare a autorizatiei de construire va fi insotita de certificatul de urbanism, emis de organele prevazute la art.*. 4ertificatul de urbanism trebuie sa cuprinda elemente privind regimul (urudic, economic si te8nic al terenurilor si constructiilor. 'rt. 9. - 'utorizatia de construire se emite in cel mult 60 de zile de la inregistrarea cererii, la care se ane+eaza obligatoriu planul de amplasare a constructiei, planuri din care sa rezulte destinatia, alcatuirea constructiva, functionala si infatisarea constructiei, intocmite la o scara convenabila de catre un proiectant autorizat, precum si dovada titlului solicitantului asupra terenului. Documentatia trebuie sa contina si avizale legale necesare, prezentate prin gri(a solicitantului. In situatia depunerii unei documentatii incomplete, aceasta se restitue solicitantului in termen de 0 zile de la data inregistrarii. 'rt. :. - &entru autorizarea constructiilor in zonele asupra carora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie prevazut in documantatiile de urbanism aprobate, se va proceda dupa cum urmeaza, a0 in rezervatiile istorice si de ar8itectura, stabilite potrivit legii, sau in cazul lucrarilor care modifica monumentele de orice natura, solicitantul va obtine avizul 4omisiei nationale pentru protectia monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice sau al Departamentelor pentru urbanism si amena(area teritoriului, in zonele de protectie ale acestora7 b0 in parcurile nationale si rezervatiile nationale solicitantul va obtine avizul %inisterului %ediului7 c0 in zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie, solicitantul va obtine avizul organelor competente. 'rt. ;. - .e pot e+ecuta fara autorizatie de constructie urmatoarele lucrari, a0 reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase, cind nu se sc8imba forma acestora si materialele din care sont e+ecutat7 b0 reparatii si inlocuiri de timplarie interioara si e+terioara, daca se pastreza forma, dimensiunile golurilor si timplariei7 c0 reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit7 d0 zugraveli si vopsitorii interioare7 e0 zugraveli si vopsitorii e+terioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor situate pe arterele principale de circulatie7 f0 reparatii la instalatiile si ec8iparea te8nico-sanitara a cladirilor, fara implicatii asupra structurii de rezistenta sau a aspectului ar8itectural al acestora. 'rt. !. - Desfintarea constructiilor si amena(arilor prevazute la art.6. se face pe baza autorizatiei de desfiintare obtinuta in prealabil, eliberata de primarii sau prefecturi, dupa caz. 4'&I)OL5L II 4oncesionarea terenurilor pentru constructii. 'rt. 0. - )erenurile apartinind domeniului privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, destinate e+ecutarii de constructii, pot fi concesionate prin licitatie publica in conditiile respectarii documentatiilor de urbanism si amena(are teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi, si realizarii de catre concesionar a constructiei. 4oncesiunea se face pe baza de oferte prezentate de catre solicitanti, cu respectarea prevederilor legale si a dispozitiilor prezentului capitol, urmarindu-se valirificarea superioara a potentialului terenului, pe baza conceptiei urbanistice. 'rt. . - &ina la reglementarea prin lege a situatiei (uridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de constructii aflate in administratia primariilor si care pot fi revendicate de fostii propietari. 'rt. $. - &rin e+ceptie de la prevederile art. 0, terenurile destinate e+ecutarii de constructii, se pot concesiona fara licitatie publica, in urmatoarele cazuri, a0 pentru construirea de locuinte, celor deveniti invalizi de gradul I si II si familiilor celor decedati ca urmare a participarii la victoria Revolutiei din decembrie !;!, precum si familiilor ale gospodarii propietate personala au fost demolate fara forme legale de e+propiere, cu reducerea ta+ei de concesiune, stabilita pina la !5 la suta7 b0 pentru realizarea de obiective de utilitate publica cu caracter social, fara scop lucrativ, altele decit cele ce se realizeaza de catre colectivitatile locale pe terenurile acestora cu plata ta+ei de concesiune, stabilita potrivit legii. 4oncesionarea terenurilor pentru situatiile prevazute la lit a0 se face de catre primarii numai familiilor care nu au in propietate o locuinta, intr-o ordine de prioritate stabilita incepind cu venitul mediu cel mai mic pe membru de familie. 'rt. 6. - )erenurile prevazute la art. 0, ce fac obiectul licitatiei, se aduc la cunostinta publica de catre primariile in a caror unitate administrativ-teritoriala sint situate, printr-o publicatie afisata la sediul acestora si tiparita in cel putin doua ziare de larga circulatie, cu minimum $0 de zile inainte de data licitatiei. &ublicatiile privind licitatia vor cuprinde data si locul desfasurarii acesteia, suprafata si destinatia terenului, stabilite prin planurile de urbanism sau prin concurs, desfasurat potrivit legii, si ta+a anuala minimala de concesionare. Oferta solicitantilor va fi insotita de un studiu de oportunitate sau de fezabilitat, dupa caz, cuprinzind in mod obligatoriu elemente te8nice necesare pentru caracterizarea functionalitatii si capacitatii constructiei, a gradului de ocupare a terenului, precum si a celorlalte elemente cuprinse in certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decit ofertele care corespund documentatiei de urbanism si amena(are teritoriala a teritoriului, aprobata potrivit legii. Licitatia se efectueaza, in conditiile legii, de comisiile instituite in acest scop de catre prefecturi sau &rimaria municipiului 2ucuresti. 4omisiile functioneaza la sediul primariilor in a caror unitate administrativ-teritoriala sint situate terenurile.

'rt. *. - Limita minima a pretului concesiunii se stabileste, dupa caz, prin decizia prefecturii sau a primariei, astfel incit sa asigure recuperarea in $5 de ani a pretului de vinzare al terenului, in conditii de piata, la care se adauga costul lucrarilor de infrastructura aferente. 'rt. 5. - )erenurile prevazute la art. 0, ce se concesioneaza pentru realizarea de locuinte si spatii construite asociate acestora, vor avea urmatoarele suprafete, a0 in localitati urbane, - pina la 600 mp pentru un apartament intr-o cladire cu parter sau parter si eta(7 - pina la $00 mp pentru un apartament intr-o cladire cu parter si eta( cu $ apartamente7 - pina la 50 mp pentru un apartament, in cazul cladirilor cu parter si mai multe eta(e, avind cel mult .... apartamente. - pentru cladirile cu mai mult de 9 apartamente, suprafata de teren va fi stabilita potrivit planurilor urbanistice de detaliu7 b0 in localitatile rurale, inclisiv in cele $6 de localitati declarate orase potrivit Legii nr. $/ !;! si mentinute prin Decretullege nr.6;/ !!0 pina la .000 mp. pentru o locuinta. 'rt. 9. &entru realizarea unei case de vacanta se poate concesiona un teren in suprafata de pina la $50 mp. 'rt. :. - Impotriva licitatiei, pina la momentul ad(udecarii, se va face contestatie, de catre orice persoana interesata, la (udecatoria in a carei raza teritoriala are loc licitatia. 4ontestatia suspenda desfasurarea licitatiei pina la solutionarea sa definitiva. 'rt. ;. - &e baza procesului-verbal de ad(udecare a licitatiei sau a deciziei primariei, pentru situatiile prevazute la art. $, se va inc8eia actul de concesiune, care se va inregistra de concesionar in evidentele de publicitate imobiliara, in termen de 0 zile de la data ad(udecarii sau emiterii deciziei. 'rt. !. - 4oncesionarea terenurilor prevazute la art. 0- 9 se face in conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilita de catre primarii, in functie de prevederile documentatiilor de urbanism si amena(are a teritoriului si de natura constructiei7 pentru constructiile de locuinte concesionarea se face pe durata e+istentei constructiilor. 'rt. $0. - Intravilanul localitatilor se stabileste prin documentatiile de urbanism si amena(are a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi. )erenurile destinate pentru constructii evidentiate in intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, prin autorizatia de construire. .uprafetele de teren scoase din circuitul agricol se comunica de catre prefecturi sau primarii, in termen de 0 zile de la eliberarea autorizatiilor, la oficiile teritoriale de cadastru. 4'&I)OL5L III .pri(inul financiar acordat pentru realizarea locuintelor sau caselor de vacanta 'rt. $ . - &entru realizarea de locuinte sau case de vacanta, bancile cu capital de stat si 4asa de 3conomii si 4onsemnatiuni vor acorda, cu prioritate, persoanelor fizice, creditate in conditiile convenite contract. 'rt. $$. - &ersoanele salariate, taranii si pensionarii care impreuna cu membrii familiei nu au in propietate o locuinta si o casa de vacanta beneficieaza, in cazul in care au contractat credite pentru construirea unei locuinte sau a unei case de vacanta, de o subventie de la bugetul statului ec8ivalenta cu dobinda pentru creditul prinit, subventia se plateste direct bancii. 'rt. $6. - &entru realizarea locuintelor proprietate personala se acorda, o singura data, o subventie de la bugetul statului de 60 la suta din valoarea constructiei autorizate si nu mai putin de 50.000 lei, urmatoarelorcategorii, a0 tinerilor casatoriti care au fiecare virsta de pina la 60 ani7 b0 invalizilor de gradul I si II7 c0 8andicapatilor7 d0 ranitilor, familiilor si parintilor celor decedati ca urmare a participarii la victoria Revolutiei din decembrie !;!7 e0 persoanelor si familiilor care isi sc8imba domiciliu din orase la sate si lucreaza in agricultura sau sivicultura7 de aceeasi prevedere beneficiaza si personalul calificat din invatamint si sanatate care are sau isi sc8imba domiciliul la sate7 f0 persoanelor si familiilor care isi sc8imba domiciliul dintr-un sat in alt sat pentru a lucra pamintul cu care au fost improprietarite conform Legii fondului funciar. &ersoanele si familiile care, avind ca principala sursa de e+istenta munca in agricultura, isi sc8imba domiciliul in conditiile lit.a0 si f0, beneficiaza de subventia prevazuta la alin.I, atit pentru locuinta propriu-zisa, cit si pentru ane+ele gospodaresti destinate pastrarii produselor agricole si cresterii animalelor. .ubventia se acorda numai persoanelor care nu au in proprietate personala o locuinta, iar verificarea folosirii ei se face de catre unitatea finantatoare. 'rt. $*.- In sensul art.$$ si $6, prin familie se intelege sot si sotie, cu sau fara copii in intretinere. 'rt. $5.- In cazul instrainarii prin acte intre vii, in decurs de 0 ani, a locuintelor pentru realizarea carora s-au acordat subventii potrivit art.$$ si $6, sumele obtinute ca subventii se restituie anterior perfectarii actelor de instrainare. In cazurile in care dobinditorii indeplinesc conditiile prevazute la art.$$ si $6, subventiile se transfera acestora. 4'&I)OL5L I< Raspunderi si sanctiuni 'rt. $9.- 4onstituie contraventii la regimul de autorizare a constructiilor, prevazut prin prezenta lege, urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni,

a0 realizarea de catre e+ecutant, cu incalcarea autorizatiei sau a documentatiei de e+ecutie care a stat la baza eliberarii acesteia, a lucrarilor de construire, reconstruire, transformare, e+tindere sau reparare prevazute la art.67 b0 mentinerea dupa e+pirarea termenului din autorizatie, sau adaptarea in alte scopuri, fara autorizatie, a lucrarilor cu caracter provizoriu, precum si mentinerea constructiilor provizorii de santier dupa terminarea lucrarilor de baza7 c0 e+ecutatrea fara autorizatie, a lucrarilor prevazute la lit.a07 d0 e+ecutarea cu incalcarea autorizatiei sau a documentatiei care a stat la baza eliberarii acesteia, a lucrarilor de construire, reconstruire, e+tindere, transformare, restaurare, modificare a fatadelor constructiilor, precum si a unor constructii provizorii de santier in afara incintei acestuia7 e0 e+ecutarea, fara autorizatie, a lucrarilor prevazute la lit.d07 f0 desfiintarea, partiala sau totala, fara autorizatie sau cu incalcarea acesteia, a constructiilor si instalatiilor, precum si a oricaror alte obiective7 g0 eliberarea de autorizatie de construire, in baza unor documentatii incomplete sau care nu sint in concordanta cu certificatul de urbanism eliberat, ori in baza altor acte decit cele stabilite7 80 neorganizarea si nee+ercitarea controlului, conform legii, de catre personalul prefecturilor si primariilor cu atributii in domeniul urbanismului si amena(arii teritoriului. 4ontraventiile prevazute la lit.a0 si b0 se sanctioneaza cu amenda de la 0.000 la $0.000 lei, cele de la lit.c0 si d0, cu amenda de la $0.000 lei la 60.000 lei, iar cele de la lit.e0 si 80, cu amenda de la 60.000 la *0.000 lei. 'rt. $:.- 4ontraventiile prevazute la art.$9 se constata de organele de control ale prefecturilor si primariilor pentru faptele savirsite in cadrul unitatilor administrativ teritoriale. &rocesele-verbale de constatre a contraventiilor inc8eiate de personalul de control se inainteaza, in vederea aplicarii sactiunii, sefului directiei care coordoneaza activitatea de urbanism si amena(are a teritoriului sau, dupa caz, prefectului sau subprefectului, primarului sau viceprimarului unitatii administrativ-teritoriale, unde s-a savirsit contraventia. 4ontraventiie si amenzile prevazute la art.$9 pot fi constatate si, respectiv aplicate si de catre personalul din Departamentul pentru urbanism si amena(area teritoriului, imputernicit de conducerea acestuia, pe intreg teritoriul tarii. 'rt. $;.- O data cu aplicarea amenzii pentru contraventiile constate potrivit art.$: se dispune oprirea e+ecutarii lucrarilor sau desfiintarea constructiilor nelegal realizate, pentru incadrarea in prevederile autorizatiei sau reducerea terenurilor la starea initiala, dupa caz. 'rt. $!. Dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevazute la art. $9 se prescrie in termen de $ ani de la data savirsirii faptei. 'rt. 60. In cazul in care persoanele sanctionate contraventional nu s-au conformat in termen dispozitiilor din procesulverbal de contraventie, primariile vor sesiza instantele (udecatoresti pentru a dispune, dupa caz, a0 desfiintarea constructiilor, cind acestea au fost e+ecutate fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia7 b0 readucerea in stare initiala a constructiilor la care s-au e+ecutat lucrari fara autorizatie sau cu nerespectarea prevederilor acesteia,precum si a terenului ocupat de constructii. In cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limita de e+ecutare a masurilor de la litera a0 si b0. &ersoanele care au beneficiat de subventie pentru construirea unei locuinte sau a unei case de vacanta, potrivit art.$$ si art.$6, si pentru care s-a dispus masura prevazuta la lit. a0 vor restitui subventiile primite, cu plata dobinzilor legale pentru perioada in care le-au folosit. 'rt. 6 . - In cazul nerespectarii termenelor stabilite, masurile dispuse de instanta, in conformitate cu art.60, se vor aduce la indeplinire prin gri(a primariei, cu spri(inul organelor de politie c8eltuielile urmind a fi suportate de catre persoanele vinovate. 'rt. 6$. - In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, se aplica prevederile Legii nr. 6$ / !9! privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor. 4'&I)OL5L < Dispozitii finale. 'rt. 66 - &ersoanele fizice si (uridice care beneficiaza de teren in conditiile prezentei legi sint obligate sa solicite emiterea autorizatiei de construire si sa inceapa constructia in termen de cel mult an de la data obtinerii actului de concesionare a terenului. In caz de incalcare a obligatiei prevazute la alin. , concesionarea isi pierde valabilitatea. 'rt. 6*. - &ersoanele fizice si (uridice, care realizeaza constructii in conditiile prezentei legi, au obligatia de a e+ecuta integral constructiile la termenul prevazut in autorizatie. 4onstructiile se considera terminate daca s-au realizat toate elementele prevazute in autorizatia de construire. In cazul in care autorizatia nu a fost e+ecutata integral la termenul stabilit, autorizatia se poate prelungi o singura data, cu cel mult an, de catre organul care a emis-o. 'rt. 65. - )oate constructiile proprietate particulara realizate in conditiile legi se declara, in vederea impunerii, la organele financiare sau la unitatile subordonate acestora dupa terminarea lor completa si nu mai tirziu de 5 zile de la data e+pirarii termenului prevazut in autorizatia de construire. 4etatenii care nu detin in proprietate o alta locuinta sau o casa de vacanta beneficiaza de scutire de impozit pe cladiri, in timp de 0 ani pentru locuinta proprietate particulara construita in conditiile prezentei legi si de 5 ani pentru casa de vacanta construita in aceleasi conditii.

'rt. 69. - In cazul cind intr-o cladire se realizeaza mai multe apartamente si suprafete locative cu alta destinatie, proprietarii acestora dobindesc si o cota-parte de proprietate asupra tuturor partilor de constructie si instalatii, precum si asupra tuturor dotarilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decit in comun, indiferent de tronsonul, scara sau eta(ul la care este situata proprietatea lor. Odata cu dreptul de proprietate asupra constructiilor, in situatia celor realizate in cladiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobindeste si o cota-parte din dreptul de concesiune asupra terenului apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. 4otele-parti prevazute la alineatele precedente se determina proportional cu suprafata construita a locuintelor, a caselor de vacanta ori a suprafetelor cu alta destinatie din cladire, dupa caz. 'rt. 6:. - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de instrainare a constructiei pentru realizarea careia el a fost constituit. 'rt. 6;. - 'utorizarea constructiilor cu caracter militar se face in conditiile stabilite de %inisterul 'pararii Nationale si Departamentul pentru urmanism si amena(area teritoriului din cadrul %inisterului Lucrarilor &ublice si 'mena(arii )eritoriului. 'rt. 6!. - #uvernul Romaniei va reorganiza structurile organizatorice ale prefecturilor si primariilor pentru cuprinderea atributiilor ce le revin pentruaplicarea prezentei legi. 'rt. *0. - 1ormularele, procedura de autorizare si continutul docu mentatiilor prevazute la art. $ alin. $ si art. 9 alin. se vor stabili de Departamentul pentru urbanism si amena(area teritoriului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi,si se publica in %onitorul Oficial al Romaniei. 'rt. * . - &e data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. */ !:6 privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie, publicata in 2uletinul Oficial nr. *9 din 6 martie !:6, "otarirea 4onsiliului de %inistri nr. ;;0 din 9 iulie !:6 pentru stabilirea masurilor de e+ecutare a dispozitiilor Legii nr. */ !:6 privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie, si construirea de case de odi8na proprietate personala, publicata in 2uletinul Oficial nr. 0; din $0 iulie !:6, Decretul nr. ** / !5; privind reglementarea eliberarii autorizatiilor de construire, reparare si desfiintare a constructiilor, precum si a celor referitoare la instrainarile si impartelile terenurilor cu sau fara constructii, publicat in %onitorul Oficial nr. 5 din $! martie !5;, Decretul nr. 5*5/ !5; privind reglementarea amplasarii constructiilor, precum si a trecerii in proprietatea statului a terenurilor si constructiilor necesare efectuarii unor lucrari sau unor actiuni de interes de stat, publicat in 2uletinul Oficial nr. * din 60 decembrie !5;, "otarirea 4onsiliului de %inistri nr. $*!0/ !9! privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind amplasarea si autorizarea construirii, repararii si desfiintarii constructiilor si a altor lucrari, publicata in 2uletinul Oficial nr. 5; din 6 decembrie !9!, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga. &romulgata 2ucuresti, $! iulie !! .