Sunteți pe pagina 1din 5

OrdinulPreedinteluiAgenieiNaionaledeAdministrareFiscalnr.3884/2013 pentruaprobareamodeluluiiconinutuluiformularului (097)Notificareprivindaplicarea/ncetareaaplicriisistemuluiTVAlancasare n temeiul art. 11 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr.

. 520/2013 privind organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, al art. 156^3 alin. (11) (13) din Legea nr. 571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,alart.IIdinOrdonanadeurgen a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor msuri fiscale i pentru modificarea unor acte normative,precumialart.228alin.(2)dinOrdonanaGuvernuluinr.92/2003privindCoduldeprocedur fiscal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare, preedinteleAgenieiNaionaledeAdministrareFiscalemiteurmtorulordin: Art.1.Seaprobmodeluliconinutulformularului(097)Notificareprivindaplicarea/ncetarea aplicriisistemuluiTVAlancasare,cod:14.13.01.10.11/s.i.,prevzutnanexanr.1. Art.2.Instruciuniledecompletareaformularuluidelaart.1suntprevzutenanexanr.2. Art. 3. Caracteristicile de tiprire, modul de difuzare, de utilizarei de arhivare a formularului de laart.1suntprevzutenanexanr.3. Art.4.Anexelenr.13facparteintegrantdinprezentulordin. Art.5.ReferirilelaCodulfiscaldincuprinsulprezentuluiordinreprezinttrimiterilatitlulVI"Taxa pe valoarea adugat" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrilei completrile ulterioare, iar referirile la Codul de procedur fiscal reprezint trimiteri la Ordonana Guvernului nr. 92/2003 privind Coduldeprocedurfiscal,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare. Art.6.PrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI. Art. 7. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1529/2012 pentru aprobarea modeluluii coninutului formularului (097) Notificare privind aplicarea/ncetarea aplicrii sistemului TVA la ncasare, publicat n Monitorul OficialalRomniei,ParteaI,nr.707din16octombrie2012. Art. 8. Direcia general proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcia general de tehnologia informaiei i Direcia general de administrare a marilor contribuabili, precum i direciile generale regionale ale finanelor publice i unitile fiscale subordonate acestora vor lua msuri pentru ducerealandeplinireaprevederilorprezentuluiordin. EmislaBucureti,ndatade24.12.2013 PREEDINTE, GelutefanDIACONU

Anexanr.1

Anexanr.2 Instruciunidecompletareaformularului(097) Notificareprivindaplicarea/ncetareaaplicriisistemuluiTVAlancasare Formularul (097) Notificare privind aplicarea/ncetarea aplicrii sistemului TVA la ncasarese completeaz de persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, care notific organele fiscale cu privirelaaplicareasistemuluiTVAlancasaresaucuprivirelancetareaaplicriiacestuisistem,ncondiiile prevzutedeart.134^2ideart.156^3alin.(11)ialin.(12)dinCodulfiscal. Formularul (097) se utilizeazi n situaia prevzut de art. II alin. (2) lit. b)i c)din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor msuri fiscalei pentru modificarea unor acte normative, respectiv de ctre persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplic sistemul TVAlancasare. Formularul (097) nu se depune de persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplic sistemul TVA la ncasare prevzut la art. 134^2 alin. (3)(8) din Codul fiscal i care continu aplicarea sistemului TVA la ncasare, dac sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem. Potrivit dispoziiilor art. II alin. (2) lit. a) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 111/2013, se consider c aceste persoane au optattacitpentrucontinuareaaplicriisistemului. n vederea aplicrii sistemului TVA la ncasare, formularul (097) Notificare privind aplicarea/ ncetarea aplicrii sistemului TVA la ncasare nu se depune de ctre persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la ncasare, astfel cum sunt menionate la art. 134^2 alin. (4) din Codulfiscal. Formularul(097)NotificareprivindaplicareasistemuluiTVAlancasaresedepunelaorganulfiscal competent,latermeneleprevzutedelege: a) pentru intrarea, prin opiune, n sistem, pn pe 25 ianuarie, inclusiv persoanele impozabile care n anul precedent au realizat o cifr de afaceri care nu depete plafonul de 2.250.000 leii nu au aplicatsistemulTVAlancasarenanulprecedent,cucondiiacaladataexercitriiopiuniisnufidepit plafonulpentruanulncurs, b) pentru intrarea, prin opiune, n sistem, ncepnd cu data nregistrrii n scopuri de TVA persoaneleimpozabilecaresenregistreaznscopurideTVAncursulanului, c) pentruieireadinsistem,prindepireaplafonuluide2.250.000lei,pnladatade25inclusiva lunii urmtoare perioadei fiscale n care persoana impozabil a depit plafonul persoanele impozabile careaplicsistemulTVAlancasareicaredepescplafonulde2.250.000lei, d) pentru ieirea din sistem, prin opiune, ntre data de 1 i 25 ale oricrei luni persoanele impozabilecareaplicsistemulTVA lancasareicarenudepescncursulunuian plafonulde 2.250.000 lei, dar care renun la aplicarea sistemului respectiv. Persoanele impozabile nu pot renuna la aplicarea sistemuluiTVAlancasarenprimulanncareauoptatpentruaplicareasistemului,potrivitart.134^2alin. (5) din Codul fiscal, cu excepia situaiei prevzute la lit. c). Prin excepie, potrivit art. II alin. (2) lit. b) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 111/2013, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplic sistemul TVA la ncasare pot solicita oricnd n cursul anului 2014 ncetarea aplicrii sistemului, anul 2014nefiindconsideratprimulanncareauoptatpentruaplicareasistemului. Formularul se completeaz nscriinduse cu majuscule, cite, corect i complet, toate datele prevzutedeacesta.Formularulsentocmetendouexemplare,dincare: un exemplar, semnat i tampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competentsausecomunicprinpot,cuconfirmaredeprimire; unexemplarsepstreazdectrepersoanaimpozabil.

Completareaformularuluisefaceastfel: Seciunea"I.Felulnotificrii" Semarcheazcu"X"pct.1sau2,dupcaz. Seciunea"II.Datedeidentificareapersoaneiimpozabile" Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completeaz cu denumirea persoanei juridice, a asociaiei sau a entitii fr personalitate juridic ori cu numelei prenumele persoanei fizice, dup caz, stabilite n Romnia. Caseta"CoddenregistrarenscopurideTVA"secompleteazcucoduldenregistratenscopuride TVA atribuit potrivit art. 153 din Codul fiscal,nscris n certificatul de nregistrare n scopuri de TVA al persoaneiimpozabilecareareobligaiadeanotificaorganulfiscal.. nscriereacifrelorncasetsefacecualiniereladreapta. Caseta "Domiciliul fiscal" se completeaz cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile. Seciunea III. "Reprezentare prin mputernicit/reprezentant fiscal se completeaz de ctre mputernicituldesemnatpotrivitart.18dinOrdonanaGuvernuluinr.92/2003privindCoduldeprocedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i se nscrie numrul i data cu care mputernicitul a nregistrat actul de mputernicire, n form autentici n condiiile prevzute de lege, la organulfiscalsaudectrereprezentantulfiscaldesemnatncondiiilelegii Caseta "Nume, prenume/Denumire" se completeaz cu datele privind numele i prenumele sau denumireamputernicitului/reprezentantuluifiscal. Caseta "Cod de identificare fiscal" se completeaz cu codul de identificare fiscal atribuit mputernicitului/reprezentantuluifiscal. Seciunea IV Aplicarea sistemului TVA la ncasare, prin opiune se completeaz, prin bifarea csuei corespunztoare, de ctre persoana impozabil care opteaz s aplice sistemul TVA la ncasare, potrivitprevederilorlegaleicareseaflntrunadinurmtoarelesituaii: persoana impozabil nu a aplicat sistemul TVA la ncasare n anul precedent, a crei cifr de afaceri realizat n anul precedent este inferioar plafonului de 2. 250. 000 lei, dar opteaz pentru aplicarea sistemului TVA la ncasare, cu condiia ca la data exercitrii opiunii s nu fi depit plafonul pentruanulncurs; persoanaimpozabilsenregistreaznscopurideTVAncursulanuluiiopteazpentruaplicarea sistemuluiTVAlancasarencepndcudatanregistrriinscopurideTVA. SeciuneaVncetareaaplicriisistemuluiTVAlancasaresecompleteaz,prinbifareacsuei corespunztoare, de ctre persoana impozabil care aplic sistemul TVA la ncasarei care se afl ntruna dinurmtoarelesituaii: persoana impozabil a depit plafonul de 2. 250. 000 lei. Notificarea se depune, n aceast situaie, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare perioadei fiscale n care a depit plafonul, potrivit art. 156^3 alin. (12) din Codul fiscal. Persoana impozabil aplic sistemul pn la sfritul perioadei fiscale urmtoareceleincareplafonulafostdepit. dei este persoan impozabil eligibil pentru aplicarea sistemului TVA la ncasare, iar cifra de afaceri nu a depit plafonul de 2. 250. 000 lei, totui persoana renun la aplicarea sistemului TVA la ncasare. Notificarea se depune, n aceast situaie, oricnd n cursul anului, ntre data de 1i 25 ale lunii. Persoana impozabil aplic sistemul pn la data radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare. Persoanele impozabile nu pot renuna la aplicarea sistemului TVA la ncasare n primul an n care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 134^2 alin. (5) din Codul fiscal, cu excepiasituaieiprevzutelalit.c).Prinexcepie,potrivitart.IIalin.(2)lit.b)dinOrdonanadeurgena Guvernului nr. 111/2013, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplic sistemul TVA la ncasare pot solicita oricnd n cursul anului 2014 ncetarea aplicrii sistemului, anul 2014 nefiind consideratprimulanncareauoptatpentruaplicareasistemului.

Anexanr.3 Caracteristiciledetiprire,moduldedifuzare,deutilizareidearhivare aformularului(097)Notificareprivindaplicarea/ncetareaaplicriisistemuluiTVAlancasare 1.Denumire:Notificareprivindaplicarea/ncetareaaplicriisistemuluiTVAlancasare(097) 2.Cod:14.13.01.10.11/s.i. 3.Format:A4/t1 4.Caracteristicidetiprire: peosingurfa sepoateutilizaechipamentinformaticpentrueditare. 5.U.M.:set(ofil) 6.Sedifuzeaz:gratuit. 7. Se utilizeaz: pentru intrarea/ieirea n/din sistemul TVA la ncasare. Se utilizeazi n situaia prevzut la art. II alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unormsurifiscaleipentrumodificareaunoractenormative. 8.Sentocmeten:2exemplare; de: persoana impozabil nregistrat n scopuri de TVA potrivit art. 153 din Codul fiscal sau de mputernicitul/reprezentantulfiscal. 9.Circul: originalullaorganulfiscal; copialapersoanaimpozabil. 10.Searhiveaz:ladosarulfiscalalpersoaneiimpozabile..

S-ar putea să vă placă și