Sunteți pe pagina 1din 16

I. INTRODUCERE 1 .

D e z v o l t a r e a c o m u n i c a i i l o r s o c i a l e l a c a r e a s i s t m a s t z i presupune mai mult dect o simpl eevaluare complet revolucie tehnologic , o r

a percepciei oamenilor despre lumea nco ncelegere

njur toare, verificnd _i exprimnd astfel aceast

. Accesul permanent la imagini _i idei, precum _i transmiter ea lor rapid , de la un continent la altul, au consecince, att pozitive, ct _i negative asupra dezvolt rii psihologice, mor ale _i sociale a persoanelor, a structurii _i funccion rii soci et cii, a schimburilor culturale, asupra percepciei _i transm iterii de valori, idei universale, ideologii _i convingeri reli gioase. [ HYPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca/magisteriu 1 ]

.asp?id=91" \l "nota01"

n cursul deceniului care s-a scurs, adev rul acestor afirmac ii a devenit _i mai frapant. Ast zi nu trebuie prea mult ima f

ginacie pentru a ne nf ci_a planeta ca pe o recea mondial rem tnd de transmisii electronice, o planet nic la ad postul lini_tii pe care o confer este de a _ti dac

care intercomu

universul. Proble

ma etic

acest lucru contribuie la dezvolta ajut indivizii _i po

rea autentic poarele s

a persoanei umane _i dac

fie fideli destinului lor transcendent.

^i, binenceles, din multe puncte de vedere r spunsul este p ozitiv. Noile mijloace de comunicare n mas sunt instrumen

te puternice pentru educacie _i mbog cire cultural , pentru activitatea comercial _i participarea politic , pentru dialog

ul _i ntelegerea intercultural ; _i, a_a cum am ar tat n doc umentul care l nsoce_te pe cel de fac , [ HYPERLINK "htt 2

p://ercis.ro/biblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota02" ] ele pot servi _i cauza religiei. Totu_i, exist

_i "reversul

medaliei": mijloacele de comunicare social , care pot contri bui la binele persoanei _i al comunit cilor, pot fi de asemen

ea folosite n scopul exploat rii, manipul rii, domin rii _i c oruperii. 2. Internetul este cel mai nou, _i sub mu lte aspecte unul di ntre cele mai influente dintr-o serie de mijloace de comunic are: telegraful, telefonul, radioul, televiziunea care, pentru mulci oameni, au eliminat n mod progresiv spaciul _i timpu l ca obstacole n calea comunic rii n ultimul secol _i jum t ate. Consecincele asupra indivizilor, naciunilor _i a ntregii lumi sunt imense. n acest document dorim s propunem punctul de vedere cato

lic asupra Internetului, ca punct de plecare pentru participa rea Bisericii la dialogul cu alte sectoare ale societ cii, n s pecial cu alte grup ri religioase, n ceea ce prive_te dezvolt area _i utilizarea acestui remarcabil instrument teh nologic. Internetul este o resurs de multiple facilit ci, cu promisiun

ea unei multiplic ri a acestora. Dar se poate face _i mult r u printr-o folosire improprie a acestuia. Cu rele _i cu bune In ternetul presupune discern mnt, o alegere la care Biserica _i aduce dou contribucii de mare importanc : angajamentul

n favoarea demnit cii umane _i lunga sa tradicie de ncelep ciune moral . [ HYPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca/mag 3 ]

isteriu.asp?id=91" \l "nota03"

3. Ca _i pentru celelalte mijloace de comunicare, persoanel e _i comunit cile umane sunt n centrul unei evalu ri etice a Internetului. n ceea ce prive_te mesajul comunicat, procesu l de comunicare, problematica structurii _i a sistemului com unic rii, "principiul etic fundamental este urm torul: persoa na uman _i comunitatea uman sunt scopul _i m sura utiliz r

ii mijloacelor de comunicare social ; comunicarea ar trebui s se produc prin persoane n vederea dezvolt rii integrale

a altor persoane." [

HYPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca 5 ] social

/magisteriu.asp?id=91" \l "nota05" Binele comun - "adic

ansamblul condiciilor de viac

care permit grupurilor _i indivizilor s -_i ating _i mai u_or perfecciunea" - 5 ne furnizeaz principiu de baz pentru o evaluare etic

mai deplin

cel de-al doilea

a comunicaciilor so

ciale. Acesta trebuie nceles integral, ca ansamblu al obiect ivelor pe care membrii unei comunit ci se angajeaz n n practic s le pu

mpreun , realizarea _i promovarea acestora fi a comunit cii. Binele persoane lor

ind raciunea de existenc

depinde de binele comun al comunit cii din care fac parte. Virtutea care i face pe oameni s protejeze _i s promoveze

binele comun este solidaritatea. Nu este un sentiment de "co mpasiune vag sau de mil superficial " fac de nefericirea a de a lucra pe

proapelui, ci "o hot rre ferm ntru binele comun, adic n parte, pentru c ate". [

_i perseverent

pentru binele tuturor _i al fiec ruia

ntr-adev r toci suntem responsabili de to

HYPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca/magisteriu.a 6 ] n special ast zi solidaritatea are clar _i puternic ; este just s v

sp?id=91" \l "nota06"

o dimensiune internacional

orbim de binele comun la nivel internacional _i este obligat oriu s se lucreze n acest scop.

4. Binele comun la nivel internacional, virtutea solidari t ci i, revolucia n mediile de comunicare _i tehnologia informac iei, precum _i Internetul, sunt toate relevante pentru proces ul globaliz rii. Pentru o mai mare extindere, noile tehnologii conduc _i sus cin globalizarea, crend o situacie n care "comercul _i com unicarea nu mai sunt ngr dite de granice" [ HYPERLINK "h

ttp://ercis.ro/biblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota07" 7 ] Aceasta are consecince de o imens importanc . Globaliz

area poate cre_te bun starea _i poate gr bi dezvoltarea; ea o fer avantaje ca "eficienca _i productivitatea crescut ... o m

ai mare unitate ntre popoare... un serviciu mai bun adus fa miliei umane". [ HYPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca/ma 8 ] Totu_i, pn acum benef

gisteriu.asp?id=91" \l "nota08"

iciile nu au fost mp rcite echitabil. Anumite persoane, grup uri comerciale _i c ri au avut o cre_tere enorm pe cnd alcii au r mas n urm . Naciuni ntregi au fost excluse aproape complet de la acest proces, fiindu-le refuzat un loc n noua lume pe cale de for mare. "Globalizarea, care a schimbat ntr-un mod radical sis teme economice, prin creearea unor posibilit ci nea_teptate de cre_tere, a f cut _i ca mulci s se vad marginalizaci: _o a bun st rii,

majul n cele mai dezvoltate c ri _i extrema s r cie n multe c ri din emisfera sudic continu s mpiedice milioane de oa HYPERLINK "http://e 9 ]

meni de la progres _i prosperitate." [

rcis.ro/biblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota09"

Chiar _i pentru societ cile care au intrat n procesul globali z rii aceast alegere nu a fost neap rat liber _i documentat

. Dimpotriv , "numeroase persoane, n special din rndul cel or defavorizate, resimt acest fenomen ca pe ceva impus, mai degrab iv". [ dect ca pe un proces la care ar putea s ia parte act

HYPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca/magisteriu.as 10 ]

p?id=91" \l "nota10"

n numeroase regiuni ale lumii, globalizarea este pe cale s produc schimb ri rapide _i bulversante. Nu este vorba doar

de un proces economic, dar _i de unul cultural care comport att aspecte pozitive, ct _i negative. "Cei care sunt implic aci v d adesea globalizarea ca pe un potop distructiv care a meninc inc normele sociale care i-au ap rat _i punctele de refer

culturale care i-au condus n viac ... schimb rile n teh

nologie _i relaciile profesionale sunt mult prea rapide pentr u a putea exista o reaccie de tip cultural." [ HYPERLINK "

http://ercis.ro/biblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota11" 11 ] 5. O consecinc major a acestor schimb ri din ultimii ani a

fost transferul de putere de la statele nacionale c tre corpor aciile multinacionale. Este important ca aceste corporacii s fie ncurajate _i ajutate s -_i foloseasc omenirii; acest lucru indic puterea spre binele

nevoia comunic rii ntre ele _i i

nstitucii interesate, precum Biserica. Utilizarea noii tehnologii informacionale _i a Internetului t rebuie s fie documentat _i condus de o angajare ferm n p

racticarea solidarit cii n serviciul binelui comun al naciuni lor. Aceast tehnologie poate fi un mijloc de rezolvare a pro a perso

blemelor oamenilor, promovnd dezvoltarea integral anei, crend o lume guvernat cum, mai mult dect n urm ciunea pastoral

de dreptate, pace _i iubire. A cu treizeci de ani, cnd Instruc C

asupra mijloacelor de comunicare social

ommunio et Progressio remarca faptul c bilitatea de a-i face pe toci oamenii s

mass-media au posi participe pretutinden HYPERLINK

i "la proiectele _i problemele rasei umane". [

"http://ercis.ro/biblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota12" 12 ] Este o viziune uimitoare. Internetul o poate face real tru indivizi, grupuri, naciuni _i pentru specia uman dac - pen

- numai

este folosit n lumina principiilor etice clare _i solide,

n special a virtucii solidarit cii. Toci am putea fi astfel n avantaj pentru c niciodat "_tim ast zi mai mult dect ieri: nu vom fi _i cu att mai p

fericici _i n pace dect mpreun

ucin unii mpotriva altora". [

HYPERLINK "http://ercis.ro/ 13 ] Aceasta v

biblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota13"

a fi expresia acelei comuniuni spirituale care presupune "ca pacitatea de a vedea ceea ce este bun n cel lalt, pentru a-l primi _i precui ca pe un dar de la Dumnezeu" _i capacitatea de a "face loc pentru fratele t u, 'purtnd-ne unii altora pov erile' (Gal. 6,2) _i rezistnd tentaciilor egoiste care ne mp iedic ". [ HYPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca/magisteri 14 ] numeroase alte probleme

u.asp?id=91" \l "nota14"

6. Dezvoltarea Internetului ridic

etice legate de chestiuni precum proteccia viecii private, se curitatea _i confidencialitatea informaciilor, drepturile de a utor _i proprietatea intelectual , pornografia, siturile care i ncit la ur , difuzarea de zvonuri _i acuzacii "deghizate" ca

_tiri, _i multe altele. Vom vorbi pe scurt n rndurile de ma i jos despre unele dintre aceste aspecte, avnd n vedere c ele presupun analize _i dezbateri permanente din partea tutu ror celor interesaci. Totu_i, nu vom privi Internetul ca pe o surs de probleme, ci ca pe o surs de binefacere pentru ntr

eaga specie uman d a c

- dar beneficiile nu pot fi mplinite dect e x i s t e n t e s u n t r e z o l v a t e .

p r o b l e m e l e

II. DESPRE INTERNET 7. Internetul are un num r de propriet ci extraordinare. Este instantaneu, imediat, mondial, descentralizat, interactiv, po ate s fie dezvoltat la infinit n concinut _i deschidere _i ar

e un mare grad de flexibilitate _i adaptabilitate. Este egalit ar, n m sura n care oricine dispune de un echipament neces ar _i de un minim de capacit ci tehnice poate avea o prezenc activ n spaciul cibernetic, prezentndu-_i mesajul n lume fie ascultat. Permite indivizilor s -_i p streze a joace diverse roluri, s -_i dezvolte imaginacia

_i dorind s nonimatul, s

; permite un simc al comunit cii _i al mp rt _irii cu ceilalc

i. Potrivit gusturilor utilizatorilor, Internetul poate conduc e la o participare activ me auto-referencial narcoticelor". [ sau la o absorbcie pasiv ntr-o "lu efectelor

de stimuli narcisi_ti, similar

HYPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca/mag 15 ] Internetul poate fi folos

isteriu.asp?id=91" \l "nota15"

it pentru a diminua nsingurarea oamenilor sau pentru a o ad nci. 8. Configuracia tehnologic legat ce suscine Internetul este _i ea

de anumite aspecte etice: oamenii au avut tendinca s mencin ac din

l utilizele n modul n care a fost proiectat _i s

est mod de utilizare. De fapt, acest "nou" sistem dateaz

timpul r zboiului rece din anii '60, cnd a fost proiectat pen tru a dejuca un eventual atac nuclear prin crearea unei recel e de computere care s concin date esenciale. Descentraliza se considera c pi

rea a fost cheia acestei scheme, pentru c

erderea unui calculator sau a ctorva nu ar fi nsemnat pierd erea informaciilor. O viziune idealist a schimbului liber de informacii _i idei

a jucat un rol considerabil n dezvoltarea Internetului. Totu _i, configurarea lui descentralizat _i proiectul, de asemene

a descentralizat, al World Wide Web-ului de la sfr_itul ani lor '80 s-a dovedit a fi rodul unei mentalit ci anarhiste, opu se tuturor reglement rilor oficiale ale securit cii publice. A ap rut un individualism exacerbat n leg tur cu Internetul: i

at , se spunea, noul regat, minunatul t rm al spaciului cibe rnetic, n care orice fel de expresie este autorizat _i n car

e singura lege este cea a libert cii individuale totale, de a f ace ceea ce vrei. Binenceles, acest lucru nseamn c singur

a comunitate ale c rei drepturi _i interese erau recunoscute n spaciul cibernetic era cea a anarhi_tilor radicali. Aceast modalitate de a gndi r mne nc valabil n multe cercuri,

suscinut

de argumente anarhiste familiare folosite pentru a H

ap ra pornografia _i violenca n mass-media n general. [

YPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota16" 16 ] gr

De_i individuali_tii radicali _i ntreprinz torii sunt dou upuri foarte diferite, exist o convergenc

de interese ntre

cei care doresc ca Internetul s

fie un loc pentru aproape ori sau distructiv a

ce fel de expresie, indiferent ct de oribil r fi, _i aceia care doresc ca Internetul s tivitate comercial re consider liber , bazat

fie un vector de ac

pe un model neo-liberal "ca

profitul _i legile piecii ca pe ni_te parametri a

bsoluci n detrimentul demnit cii _i respectului datorat indi vizilor _i oamenilor" [ HYPERLINK "http://ercis.ro/bibliot 17 ]

eca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota17"

9. Explozia tehnologiei informaciei a dus la cre_terea capac it cii de comunicare a unor indivizi _i grupuri favorizate mu lt vreme. Internetul poate servi oamenii n utilizarea respo a libert cii _i democraciei, n ncelegerea posibilit c

nsabil

ilor de alegere disponibile n diversele sfere ale viecii, n c re_terea orizonturilor educacionale _i culturale, n dep _ire a diviziunilor _i n promovarea dezvolt rii umane n diverse moduri. "Fluxul liber de imagini _i cuvinte la scar nu transform mondial

doar relaciile politice _i economice ntre oam multiple posibilit

eni dar _i ncelegerea lumii. Acesta ofer ci, altfel de negndit" [

HYPERLINK "http://ercis.ro/biblio 18 ] Cnd se bazeaz

teca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota18"

pe valori mp rt _ite, nr d cinate n natura persoanei, dialo gul intercultural facilitat de Internet _i alte mijloace de co municare social poate fi un "instrument privilegiat al const HYPERLINK "http://ercis.ro/b 19 ]

ruirii civilizaciei iubirii". [

iblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota19"

^i asta nu este totul. "n mod paradoxal, acelea_i force care pot facilita o mai bun comunicare pot, de asemenea, s duc

la o cre_tere a egocentrismului _i nstr in rii". [

HYPERLI

NK "http://ercis.ro/biblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "not a20" 20 ] Internetul poate uni persoane, dar poate s le _i d

espart , la nivel de persoane, dar _i de grupuri ce se suspect eaz reciproc, separate de ideologii, politic , bog cii, rase,

etnii, generacii sau chiar religii. A fost deja utilizat ntr-u n mod agresiv, aproape ca o adev rat arm de r zboi, _i se v

orbe_te de pericolul unui "terorism cibernetic". Ar fi o trist ironie ca acest instrument de comunicare, avnd o att de m are capacitate de a reuni persoane s se ntoarc devin a c i la nceputur scena unui co o n a l .

ile sale din timpul r zboiului rece _i s n f l i c t i n t e r n

III. PUNCTE SENSIBILE 10. O serie de nelini_ti privitoare la Internet sunt implicite n ceea ce am afirmat pn acum. la ceea ce ast zi se

Una dintre cele mai importante se refer nume_te "pr pastia digital " - o form

de discriminare care

i desparte pe bogaci de s raci pe baza accesului sau a lipsei accesului la noua tehnologie informacional . n acest sens, e ste vorba de o nou versiune a pr pastiei dintre cei "bogaci

n informacii" _i cei "s raci n informacii". Expresia "pr pastie digital " subliniaz grupurile _i naciunile trebuie s aib faptul c indivizii,

acces la noua tehnolog

ie pentru a putea mp rt _i beneficiile promise ale globaliz r ii, a_a nct dezvoltarea nu poate s mai r mn n urm . Est

e imperativ ca "pr pastia dintre beneficiarii noilor mijloace de comunicare _i expresie _i cei care nu au acces la acestea ... s nu devin o alt surs insurmontabil de nedreptate _i d

iscriminare." [

HYPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca/magi 21 ] Trebuie g site solucii pe

steriu.asp?id=91" \l "nota21"

ntru a face Internetul accesibil pentru grupurile dezavantaja te, fie direct, fie m car printr-o cost moderat al mediilor tra dicionale. Spaciul cibernetic ar trebui s fie o surs complet

de informacii _i de servicii accesibile tuturor n mod gratui t _i ntr-o mare diversitate de limbi. Instituciile publice au o responsabilitate particular rilor de acest tip. Pe m sur te s ce economia global prinde contur, Biserica dore_ n crearea _i ntrecinerea situ

se asigure c

"beneficiarul acestui proces va fi ntreag prosper care controleaz _ti

a umanitate _i nu numai o elit

inca, tehnologia, comunicacia _i resursele planetei; Biserica dore_te o mondializare pus rsoanelor". [ n slujba persoanei, a tuturor pe

HYPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca/magist 22 ] aceast mp rcire a lumii nu ar

eriu.asp?id=91" \l "nota22" Astfel, trebuie s recinem c

e drept cauze _i consecince numai pe cele de tip economic, dar _i tehnice, sociale _i culturale. Un alt exemplu este cel al "pr pastiei" operate n dezavantajul femeilor _i acesta tre buie nl turat. 11. Suntem n mod special preocupaci de dimensiunea cultur al a evenimentelor actuale. n mod special, ca instrument p

uternic al procesului de globalizare, noua tehnologie inform acional _i Internetul transmit _i contribuie la insuflarea un

ui sistem de valori culturale - mentalit ci n relaciile social e, familie, religie, condicie uman - a c ror noutate _i fasci

nacie pot pune la ncercare _i chiar distruge culturile tradic ionale. OD i a l o g u l _ i m b o g c i r e a i n t e r c u l t u r a l s u n t b i n e n c e l e s d e d orit. De fapt, "dialogul ntre culturi este n mod special nec esar ast zi din cauza impactului noilor tehnologii comunicac

ionale asupra viecilor oamenilor _i popoarelor." [ HYPERLI NK "http://ercis.ro/biblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "not a23" 23 ] Dar acest proces trebuie s se realizeze n dou se nsuri. Culturile au mult de nv cat unele de la altele _i a im pune pur _i simplu o viziune mondial sau valorile unei cult uri asupra alteia nu nseamn dialog, ci imperialism cultural . Dominacia cultural este o problem foarte serioas atunci c nd o cultur dominant este purt toarea unor false valori, c ontrare adev ratului bine al persoanelor sau grupurilor. n m omentul de fac , Internetul, ca _i celelalte mijloace de comu nicare social , transmite mesajul _i valorile culturii occiden tale secularizate unor persoane _i unor societ ci care, n nu meroase cazuri nu sunt preg tite s le evalueze _i s le fac fac . De aici deriv multe probleme - de exemplu n ceea ce prive_te c s toria _i viaca de familie, care cunosc o criza ra dical r spndit " [ HYPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca/ magisteriu.asp?id=91" \l "nota24" 24 ] n multe p rci ale lu mii. Sensibilitatea cultural _i respectul pentru valorile credin c ei altor persoane sunt imperative n aceste circumstance. Di alogul intercultural care "p streaz caracterul distinctiv al c ulturilor ca expresii istorice _i creative ale unit cii fundam entale a familiei umane _i suscine ncelegerea _i comuniune a ntre ele" [ HYPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca/magis teriu.asp?id=91" \l "nota25" 25 ] este necesar pentru a con strui _i mencine solidaritatea internacional . 12. Problema libert cii de expresie pe Internet este la fel d e complex _i ridic o alt serie de nelini_ti. Noi suscinem cu hot rre libertatea de expresie _i schimbul liber de idei. Libertatea de cercetare _i cunoa_tere a ad ev r ului este un drept uman fundamental [ HYPERLINK "http:// ercis.ro/biblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota26" 26 ] _ i libertatea de expresie este piatra unghiular a democraciei . "Ordinea moral _i interesul comun fiind respectate omul p oate c uta n mod liber adev rul, poate s -_i fac cunoscute _i s -_i exprime opiniile... aceasta presupune s fie informat n mod imparcial asupra evenimentelor viecii publice." [ H YPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota27" 27 ] ^i opinia public "expresie esncial a natur ii umane organizate n societate" pretinde "libertatea de exp rimare a ideilor _i atitudinilor". [ HYPERLINK "http://erci s.ro/biblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota28" 28 ] n lumina cerincelor binelui comun, deplngem tentativele a utorit cilor publice de a bloca accesul la informacie - pe Int ernet sau n orice alt mijloc de comunicare - deoarece se si

mt amenincate sau deranjate, pentru a manipula publicul pri n propagand _i dezinformare sau pentru a mpiedica libertat ea de expresie _i opinie. Regimurile autoritare sunt de depa rte cele mai vinovate de aceste lucruri; dar aceste probleme exist _i n democraciile liberale, unde accesul n mass med ia al expresiei politice depinde adesea de bog cie _i unde oa menii politici _i consilierii lor nu respecta adev rul _i drep tatea denigrndu-_i adversarii, reducnd problemele la dime nsiunea unor jalnice meschin rii. 13. n acest nou mediu, jurnalismul traverseaz o perioad d e profunde schimb ri. Combinarea mondializarii cu noile teh nologii a determinat "cre_terea capacit cii mijloacelor de co municare social , dar le-a f cut mai vulnerabile presiunilor i deologice _i comerciale", [ HYPERLINK "http://ercis.ro/bi blioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota29" 29 ] _i acest luc ru este valabil _i pentru jurnalism. Internetul este un instrument extrem de eficace pentru trans miterea rapid a informaciilor c tre persoane. Dar concurenc a economic _i prezenca 24 din 24 a jurnalismului pe Interne t au contribuit de asemenea la c utarea senzacionalului, la a limentarea cu zvonuri, la crearea unui amalgam de informaci i, publicitate _i divertisment _i la declinul aparent al repor tajului _i comentariului serios. Jurnalismul onest este esenc ial pentru binele comun al naciunilor _i al comunit cii int er nacionale. Problemele de ast zi sunt vizibile n practicarea jurnalismului pe Internet, n exigenca de a g si solucii rapid e din partea jurnali_tilor n_i_i. Enorma cantitate de informacii de pe Internet, mare parte di n ea necontrolat n ceea ce prive_te acuratecea _i relevanca , ridic multora probleme. Dar suntem preocupaci _i de fapt ul c utilizatorii Internetului ar putea utiliza capacitatea te hnologiei pentru a fabrica la comand informacii numai pent ru a ridica obstacole electronice n calea unor idei nefamili are. Aceasta ar fi o dezvoltare nes n toas ntr-o lume plural ist n care oamenii au nevoie de ncelegere reciproc . De_i utilizatorii de Internet trebuie s fie selectivi _i auto-discip linaci, acest lucru nu trebuie s duc la extrema cealalt , a i zol rii de ceilalci n spatele unui zid. Implicaciile acestui mijloc de comunicare pentru dezvoltarea _i s n tarea psiholo gic trebuie s fie studiate, inclusiv posibilitatea ca pentru anumite persoane "cufundarea" prelungit n acest spaciu cib ernetic s fie nociv . De_i exist avantaje reale ale faptului c tehnologia confer personelor posibilitatea s "reuneasc structuri de informacii _i servicii destinate exclusiv lor" ac easta ridic o "ntrebare inevitabil : s-ar putea transforma ntr-o vast _i fragmentat recea de persoane izolate care int

eraccioneaz cu date _i nu direct unele cu altele? (...) ce va nsemna solidaritatea? - ce va nsemna iubirea? - ntr-o astf el de lume?". [ HYPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca/mag isteriu.asp?id=91" \l "nota30" 30 ] 14. Pe lng aceste ntreb ri legate de libertatea de expresie , integritatea _i veridicitatea informaciilor, ca _i mp rt _ir ea ideilor _i informaciilor, mai exist o serie de nelini_ti le gate de mentalitatea excesiv liberal . Ideologia liber cii rad icale este gre_it _i d un toare, mai ales pentru libera expre sie ndrept cit n serviciul adev rului. Gre_eala const n a exalta libertatea "pn la a o absolutiza, devenind mai apoi sursa valorilor... n acest fel, exigenca necesar a adev rulu i ar disp rea n favoarea unor criterii de sinceritate, autenti citate, de mp care cu sine-nsu_i". [ HYPERLINK "http://e rcis.ro/biblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota31" 31 ] A ceast modalitate de a gndi nu las loc comuniunii autentic e , b i n e l u i c o m u n _ i s o l i d a r i t c i i . IV. RECOMAND RI ^I CONCLUZII 15. A_a cum am v zut, virtutea solidarit cii este m sura ser viciului de Internet pentru binele comun. Binele comun serv e_te drept context al ntreb rii etice: "Sunt mediile folosite pentru a face bine sau r u?" [ HYPERLINK "http://ercis.ro/ biblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota32" 32 ] Mulci indivizi _i grupuri impart responsabilitatea n acest domeniu - de exemplu, corporaciile transnacionale despre ca re am vorbit anterior. Toci utilizatorii Internetului sunt obl igaci s -l foloseasc ntr-o manier informat _i coerent n s copuri morale: p rincii ar trebui s -_i ghideze _i s controle ze copiii n folosirea acestuia. [ HYPERLINK "http://ercis. ro/biblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota33" 33 ] ^colile _i celelate institucii _i programe educacionale pentru copii _i adulci ar trebui s asigure formarea n vederea unei utiliz ri cu discern mnt a Internetului ca parte a unei educacii co mplexe despre media, care s includ nu numai abilit cile te hnice - "cuno_tiince de informatic " _i tot ceea ce acestea p resupun - dar _i capacitatea de a evalua n mod documentar _i judicios concinutul s u. Cei ale c ror decizii _i acciuni c ontribuie la formarea structurii _i concinutului Internetului, au o datorie deosebit de serioas n practicarea solidarit cii n serviciul binelui comun. 16. Cenzura prealabil din partea guvernelor ar trebui evitat ; "cenzura ... nu ar trebui folosit dect ca solucie extrem ". [ HYPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca/magisteriu.asp?id =91" \l "nota34" 34 ] Dar Internetul nu este scutit de legile care se aplic celorlalte mijloace de comunicare referitoare

la discursuri care incit la ur , def imare, fraud , pornografi e infantil , pornografie in general sau oricare alte ofense. C omporatamentul criminal din alte contexte este un comporta ment criminal _i n spaciul cibernetic _i autorit cile civile au datoria _i dreptul de a nt ri aceste legi. Reglement ri no i sunt necesare pentru a acciona mpotriva infracciunilor sp ecifice Internetului precum propagarea virusurilor pe calcul atoare, furtul de informacii personale stocate pe hard-discur i _i altele. Reglementarea Internetului este de dorit _i n principiu aut oreglemetarea industriei este de preferat. "Solucia probleme lor n scute din aceast comercializare _i privatizare neregle mentate nu st ntotdeauna ntr-un control al statului asupra mijloacelor de comunicare, ci ntr-o mai ampl reglementare conform normelor serviciului public ca _i ntr-o responsabi litate public crescut ". [ HYPERLINK "http://ercis.ro/bibli oteca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota35" 35 ] Codurile deon tologice ale industriei ar putea juca un rol util, cu condicia s aib intencii serioase, _i ca elaborarea _i aplicarea lor s implice reprezentanci ai publicului care in aceea_i m sur n care stimuleaz experiecele pozitive, s aplice sancciuni pot rivite n caz de viol ri, inclusiv cenzura public . [ HYPERL INK "http://ercis.ro/biblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "no ta36" 36 ] Anumite mprejur ri ar putea uneori s necesite i ntervencia statului: de exemplu, prin crearea de consilii ale mijloacelor de comunicare reprezentnd ntreaga palet de o pinii ale comunit cii. [ HYPERLINK "http://ercis.ro/bibliot eca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota37" 37 ] 17. Caracterul transnacional al Internetului, care dep _e_te frontierele _i rolul s u n globalizare presupun cooperare in ternacional n vederea stabilirii unor standarde _i mecanis me de promovare _i proteccie a binelui comun internacional. [ HYPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca/magisteriu.asp?id =91" \l "nota38" 38 ] n ceea ce prive_te tehnologia mijloa celor de comunicare _i a multor altor probleme "este o nevo ie urgent de echitate la nivel internacional". [ HYPERLIN K "http://ercis.ro/biblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota3 9" 39 ] O acciune hot rt n sectorul privat _i public este necesar pentru a reduce _i n final elimina "pr pastia digita l ". Numeroase ntreb ri complexe legate de Internet presupun u n acord internacional: de exemplu, cum s garantezi protecci a indivizilor _i grupurilor care respect legea, f r a-i mpie dica pe funccionarii ns rcinaci cu mencinerea legii _i secur it cii s i poat supraveghea pe criminali _i terori_ti; cum s fie respectat dreptul de autor _i drepturile propriet cii intel

ectuale f r a limita accesul persoanelor la un material de d omeniul public _i cum s define_ti nsu_i conceptul de "dom eniu public"; cum s stabile_ti _i s mencii vaste repertoare de informacii pe Internet cu acces liber tuturor utilizatorilo r ntr-o varietate de limbi; cum s protejezi drepturile femei lor n ceea ce prive_te accesul la Internet _i alte aspecte le gate de noua tehnologie informacional . n special, problem a de a _ti cum s reduci "pr pastia digital " ntre cei bogaci n informacii _i cei s raci n informacii presupune o atencie serioas _i urgent n ceea ce prive_te aspectele educative _ i culturale. Exist ast zi "un simc crescut al solidarit cii internacionale " care ofer n special Instituciei Naciunilor Unite, "o ocazi e unic de a contribui la globalizarea solidarit cii servind d rept loc de ntlnire ntre state _i societatea civil _i drept punct de convergenca al diverselor interese _i nevoi (...) Co operarea ntre agenciile internacionale _i organizaciile nonguvernamentale ar putea asigura ca interesele statelor - pe c t de legitime ar fi ele - _i interesele diferitelor grupuri s nu fie invocate sau ap rate n detrimentul intereselor sau a drepturilor altor popoare, n special ale celor mai putin pro spere". [ HYPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca/magisteriu .asp?id=91" \l "nota40" 40 ] Din aceast perspectiv sper m c summitul mondial al societ cii informatice planificat s a ib loc n 2003, va aduce o contribucie pozitiv la dezbatere a asupra acestor probleme 18. A_a cum am mencionat anterior, un document anexat cel ui de fac , intitulat Biserica _i Internetul trateaz maniera s pecifica de utilizare a Internetului _i rolul s u n viaca Bise ricii. Aici dorim doar s subliniem c Biserica Catolic , al t uri de alte confesiuni religioase, ar trebui s aib o prezenc vizibil _i activ pe Internet _i s participe la dialogul publ ic asupra dezvolt rii acestuia. "Biserica nu pretinde s -_i im pun deciziile _i alegerile dar ea caut s ofere un ajutor ver itabil indicnd criteriile etice _i moral aplicabile acestui d omeniu, criterii ce se reg sesc n valorile umane _i cre_tine ". [ HYPERLINK "http://ercis.ro/biblioteca/magisteriu.asp? id=91" \l "nota41" 41 ] Internetul poate aduce o contribucie extrem de precioas vie cii umane. Poate promova prosperitatea _i pacea, dezvoltare a intelectual _i estetic , ncelegerea reciproc ntre popoar e _i naciuni la scar mondial . Poate de asemenea s ajute oamenii n demersul lor permane nt de autocunoa_tere. n fiecare epoc , inclusiv a noastr pe

rsoanele _i pun acelea_i ntreb ri fundamentale: "Cine sunt

? De unde vin _i incotro merg? De ce exist dup aceast viac ?" [

r ul? Ce urmeaz

HYPERLINK "http://ercis.ro/bibliote 42 ] Biserica nu poate proclame

ca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota42" s -_i impun

r spunsurile dar ea poate _i trebuie s

lumii r spunsul pe care l-a primit; _i ast zi ca ntotdeauna e a ofer unicul r spuns satisf c tor celor mai profunde ntreb omul n mod plen [ HYPERLINK "htt 43

ri ale viecii - Isus Cristos care "reveleaz ar _i descoper sublimul vocaciei sale."

p://ercis.ro/biblioteca/magisteriu.asp?id=91" \l "nota43"

] Asemenea lumii contemporane nse_i, lumea mijloacelor de comunicare, inclusiv a Internetului a fost introdus de Crist

os, ntr-un mod incipient dar adev rat n mp r cia l ui Dumn ezeu _i pus n serviciul Cuvntului mntuitor. Totu_i, a_te

ptarea noului p mnt, departe de a diminua, trebuie mai degr ab s sporeasc preocuparea cultiv rii acestui p mnt, _i tru deja o prefigurare

pul noii familii umane care cre_te, ofer a secolului viitor."