Sunteți pe pagina 1din 2

Vizat,

INSPECTOR PROIECTE EDUCAȚIONALE

PROIECT EDUCATIV

A. DENUMIREA PROIECTULUI – TITLU


a) Titlul :
b) Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează:
Ex. CIVIC
c) Tipul de proiect: ex. local, județean(cu participare regională/interjudețeană,
națională, internațională)

B. APLICANTUL
Coordonate de contact: Şcoala, tel, fax,
Responsabil(obligatoriu directorul/directorul adjunct al şcolii)
Coordonator: un cadru didactic(în cazul unui proiect județean fiecare partener va desemna
câte un coordonator. În cazul în care directorul este coordonatorul proiectului, va fi desemnată
o altă persoană care va avea calitatea de responsabil.)
Echipa de proiect(3-5 membri)
o Experienţă în domeniul proiectului (experienţa şcolii, expertiza membrilor
echipei)
C. CONTEXT
D. DESCRIEREA PROIECTULUI
Scop:
Obiective(nu se vor menționa categorii de genul: privind copii, privind cadrele didactice etc)
Grup ţintă:
 direct: ex. nr copii, elevi/grupă/clasă
 indirect: ceilalţi copii, elevi, cadre didactice, părinţii, comunitatea locală
o Durata: (cel puţin 6 luni)
o Conţinutul proiectului:
În cazul concursurilor :
( Fişa de înscriere – participare la concurs
Regulament: Faza locală, judeteană cu cu participare regională/interjudețeană,
națională, internațională)
E. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:
Structură:

Nr. Activitatea Grup ţintă Termen Responsabil Rezultate Observaţii


crt

Notă: activităţile trebuie să fie relevante ca număr, diversitate, tip etc

G. MONITORIZAREA PROIECTULUI
H. REZULTATE: CALITATIVE
CANTITATIVE
I. DISEMINAREA PROIECTULUI
J. IMPACTUL PROIECTULUI
K. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
L. BUGETUL PROIECTULUI
o Surse de finanţare: ex. sponsorizări, fonduri proprii
o Buget:
M. Parteneri
 externi: (ong-uri, instituţii locale etc)

N. ANEXE
o Ex Acorduri parteneriale

Precizări:
 Denumirea pentru proiecte este următoarea „Proiect educativ”
 Înainte de a fi aprobat la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, proiectul trebuie
verificat de responsabilul de proiecte din şcoală(prin semnătură) şi vizat de directorul
unităţii de învăţământ.
 Nu se aprobă proiecte derulate la nivelul unei grupe/ clase sau două de copii/elevi din
cadrul unei grădinițe/şcoli. Grupul ţintă al unui proiect trebuie să fie relevant ca număr şi
ca distribuţie.
 Proiectul va avea o durată relevantă de desfășurare(6 luni)
 Proiectele implementate în parteneriat cu alte şcoli, instituţii, organizaţii trebuie însoţite
de acorduri de parteneriat (înregistrate cu un alt număr decât cel al proiectului) semnate și
ștampilate
 Acordurile de parteneriat care vizează aspecte legate de implementarea proiectului,
între şcoală şi alte instituții cu personalitate juridică, nu trebuie avizate de către
Inspectoratului Școlar Județean Bihor
 Acordurile de parteneriat nu pot fi semnate în numele instituţiei decât de către director
sau un delegat al acestuia cu drept de semnătură (În cadrul parteneriatului unitatea de
învățământ poate fi reprezentată - pe lângă reprezentatul legal - și de o altă persoană care
este implicată în desfășurarea activităților)
 În cadrul unui proiect partenerii nu pot fi persoane sau structuri ale unor școli, ci doar
instituţii sau organizaţii cu personalitate juridică. Nu se încheie acorduri de parteneriat
intre școala cu personalitate juridică și structurile acesteia
 Pentru a avea calitatea de proiect județean un proiect educativ trebuie să aibă cel
puțin 10 parteneri (școli, instituții la nivel județean). Dacă este vorba despre un
concurs în cadrul proiectului, acesta se va desfășura pe baza unui regulament avizat
după caz de inspectorul(ii) școlar(i) care gestionaează disciplina(ele) vizată (e).
Proiectul va primi un număr de înregistrare la nivelul aplicantului și la nivelul
Inspectoratul Școlar Județean Bihor
 Proiectele educative sunt avizate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bihor de
către compartimentul Proiecte educaționale.
 După avizarea acestora, în termen de cinci zile, se vor transmite scanat la adresa de
email proiecte@isjbihor.ro.
 Rapoartele finale se vor păstra la nivelul unității de învățământ care inițiază și
coordonează proiectul, în cadrul comisiei de proiecte educaționale
 IMPORTANT! Proiectele educative trebuie să aibă ca grup țintă direct
copii/elevi(indirect pot fi vizate și cadrele didactice)
 Nu se aprobă în cadrul proiectelor educative simpozioane vizând cadrele didactice.
 Proiectele educative vor fi concepute și implementate pe ani școlari