Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Propunător: prof. Diana Cornea


Data: 02.11. 2006
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a VII-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Darurile Duhului Sfânt
Tipul lecţiei comunicare / însuşire de noi cunoştinţe

Scopul lecţiei: dobândirea unor cunoştinţe despre virtutea creştină şi însuşirile ei; consolidarea comportamentului moral-religios

Competente generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței
2. Manifestarea unui comportament moral, în viaţa personală şi în societate, în acord cu valorile religioase
3. Raportarea experienţelor din viaţa de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identităţii şi diversităţii religioase
Competenţe specifice:
1.1. Analizarea manifestării lucrării Duhului Sfânt în viața Bisericii şi în devenirea spirituală a omului, pe baza unor texte religioase
1.2. Compararea unor modalități diverse de manifestare a vieții religioase sau a unor aspecte de învățătură religioasă
2.1. Identificarea de repere şi modele dezirabile din punct de vedere religios, în plan personal şi social
2.2. Formularea unor opinii personale privind aplicarea normelor moral-religioase în viața personală şi a grupurilor de apartenență, în relație cu
normele civice

Competenţe derivate:
La sfârşitul lecţiei, toţi elevii vor fi capabili:
C1 - să identifice darurile Duhului Sfânt;
C2 - să definească darul, talantul, harisma creştină;
C3 - să enumere însuşirile virtuţii creştine;
C4 - să ;
C5 - să numească o virtute pe care şi-ar dori să o dobândească mai întâi;
C6 - să argumenteze importanţa înmulțirii talanților în viaţa adevăratului creştin.

1
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: exerciţiul, povestirea, expunerea, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea, meditaţia religioasă.
2. Mijloace de învăţământ: laptop, telefon, tabletă
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală şi pe echipe.
Resurse
Bibliografice: 1.*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982.
2. *** Credinţa Ortodoxă, Editura „Trinitas", Iaşi, 1996.
3. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999.
4. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", laşi, 1998.
5. Mladin, Mitrop. Nicolae, Teologia morală ortodoxă, voi. I (Morala generală), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1979.
6. Slevoacă, Pr. Dr. Ştefan, Din tezaurul ortodoxiei, Editura Episcopiei Buzăului, 1990.
7. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Metodica predării religiei. Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.

DEMERSUL DIDACTIC

Nr. Metode Mijloace Forme de


Etapele Ob.
crt Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului şi de învăţă- organi- Evaluare
Lecţiei op.
. procedee mânt zare
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- salut elevii şi rostesc împreună cu ei rugăciunea;


Momentul - elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea Activitate
1. organizatoric 2' activităţii didactice; exerciţiul frontală

2
Le voi relata elevilor următoarea întâmplare:
„- Unui om de ştiinţă american i-a venit într-o zi ideea să socotească părţile
materiei din care este alcătuit un corp omenesc. El a obţinut următorul Povestire Activitate
rezultat: Cu apa din corp s-ar putea spăla o batistă de buzunar. Cu fierul din a frontală
sânge s-ar putea face şapte cuie de potcovit un cal. Cu calcarul din oase s-ar
putea înălbi peretele unei camere. Mai este în om cărbune cu care s-ar putea
Pregătirea prepara 60 de creioane. Se mai găseşte în corp fosfor necesar pentru o cutie
elevilor de chibrituri, sare cât cuprinde o linguriţă de bucătărie .... Dar toate aceste
2. pentru 5' lucruri, socotite la preţul curent, nu costă nici măcar un dolar, ci doar 98 de Activitate Apecieri
receptarea cenţi!" Conver- frontală verbale
noilor - Elevii ascultă cu atenţie. saţia
cunoştinţe Le cer, apoi, elevilor să-şi exprime părerea despre rezultatul obţinut de acest
om de ştiinţă.
- Elevii îşi exprimă părerile despre rezultatul obţinut de omul Activitate
de ştiinţă american. explicaţia frontală
Precizare:
Dacă valoarea ştiinţei omeneşti s-ar reduce doar la atât, aceasta ar fi
tristă! Insă Domnul Iisus Hristos ne învaţă că lumea toată, cu toate bogăţiile
ei, nu valorează cât un suflet nemuritor:
„- Ce foloseşte unui om să câştige lumea toată, dacă îşi pierde sufletul?" Activitate Apecieri
(Marcu 8,36) Conver- frontală verbale
- Elevii ascultă cu atenţie. saţia
Adresez elevilor următoarea întrebare:
„- Ce ar trebui să facă omul pentru ca sufletul lui să ajungă, după
despărţirea de trup, în împărăţia lui Dumnezeu?" Activitate
- Elevii sau variante de răspunsuri: explicaţia frontală
„- ... să facă fapte bune, să înmulțească talanții, să-L iubească pe
Dumnezeu şi pe aproapele său, să aibă credinţă"
Precizare:
Sfântul Serafim de Sarov, un mare Sfânt care a trăit în Rusia, spunea
că: ,,scopul vieţuirii creştine este dobândirea Duhului Sfânt”, în acest
sens, am putea spune că un bun creştin trebuie să se străduiască să

3
dobândească Duhul Sfânt și darurile Sale. Dar care sunt Darurile Duhului si
roadele Duhului Sfânt?

Anunţarea Dragi copii, astăzi o să vorbim despre darurile Duhului Sfânt și virtuţile
titlului lecţiei creştine; titlul lecției
3. şi a 2' ,,DARURILE DUHULUI SFÂNT” explicaţia Activitate
obiectivelor Darurile sunt înflorirea harului divin în suflet, susțin viața morală a frontală
lecţiei creștinului, o completează și o perfecționează.
Apoi, le precizez obiectivele propuse pentru ora în curs.
- Elevii ascultă cu atenţie.

Observaţie:
Pentru accesibilizarea noţiunilor noi se recomandă valorificarea Activitate
cunoştinţelor dobândite de elev până în momentul predării acestei lecţii. frontală
În viața noastră avem câteodată trăiri pe care nu le putem explica.
Este firesc să ne întrebăm de ce uneori reacționăm cu bucurie, cu nădejde Explicaţi Fisa de Activitate
sau cu înțelepciune. Privind în jur, contemplăm darurile lui Dumnezeu: a lucru nr 1 individual
animalele, natura, aerul etc. Simțim că noi înșine suntem ființe speciale în ă
Creație. Această condiție aparte se datorează darurilor spirituale personale
Comunicarea pe care le primim de la Duhul Sfânt în timpul Sfintei Taine a Mirungerii, Exerciţiu Activitate
/ însuşirea daruri care nu pot fi oferite de părinți, rude sau prieteni. Ele nu se confundă l pe echipe
4. noilor cu darurile materiale și trecătoare. Cunoscute ca darul înțelepciunii și al
cunoştinţe înțelegerii, darul sfatului și al tăriei, darul cunoștinței și al bunei-credințe și
darul temerii de Dumnezeu, ele se vor manifesta în timp și vor contura Aprecieri
caracterul nostru de creștini. Specifice fiecărei persoane în parte, încep să se Activitate verbale
facă simțite pe măsură ce creștem și tocmai de aceea trebuie să fim foarte Expunere frontală
atenți la anturajul nostru, care poate influența lucrarea darurilor. a
Împreună cu copiii voi evidenţia faptul că cele mai multe dintre însuşiri sunt Conversa
comune tuturor sfinţilor. -ţia
Observaţie:

4
În funcţie de răspunsurile elevilor, intervin, dacă este nevoie, cu unele
completări.
PPT
Exercițiu tip știi și câștigi!
https://learningapps.org/watch?v=phuy12t7n20

În Sfânta Scriptură, Pilda Talanților (Matei 25, 13-30) atrage


atenția asupra diversificării și înmulțirii darurilor sau harismelor primite de
la Sfântul Duh, dar și a calităților sau talentelor diferite pe care Dumnezeu le
oferă fiecărui om, spre slava Lui și folosul aproapelui. Sfinții au înțeles
acestă chemare și s-au străduit să o împlinească. Astfel putem să devenim
modele unii pentru ceilalți, să ne completăm sau să ne ajutăm reciproc. Aprecieri
Darurile puse în lucrare ne ajută să dobândim virtuțile de care avem nevoie Activitate verbale
pentru a ne desăvârși. frontală
Citându-l pe Prorocul Isaia, Biserica vorbește despre șapte daruri Explicaţi
ale Duhului: „Și Se va odihni peste El Duhul lui Dumnezeu, duhul a
înțelepciunii și al înțelegerii, duhul sfatului și al tăriei, duhul cunoștinței și al
bunei-credințe. Și-L va umple pe El duhul temerii de Dumnezeu” (Isaia 11, Conver-
2-3). saţia
Roadele darurilor Duhului Sfânt în viața noastră sunt: dragostea,
bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința,
blândețea, înfrânarea, curăția (Galateni 5, 22). Prin rugăciune, ele fac
comunicarea noastră cu Dumnezeu și cu semenii mai ușoară. Activitate
Istoria Bisericii abundă în sfinți care au primit, au înmulțit și au folosit frontală
darurile de la Dumnezeu, bucurându-i și pe ceilalți, precum poeți: Prorocul
David, Sfinții Efrem Sirul, Ioan Damaschin, Casiana monahia, Ioan Iacob Explicaţi
Hozevitul, Nicolae Velimirovici; cântăreți: Sfântul Proroc David; a Aprecieri
imnografi: Roman Melodul; scriitori bisericești: Ioan Gură de Aur, Activitate verbale
Grigorie de Nazianz, Vasile cel Mare, Clement Alexandrinul, Eusebiu de frontală
Cezareea, Atanasie cel Mare etc.; pictori: Sfântul Apostol și Evanghelist
Luca; doctori: Cosma și Damian.
Prorocii, apostolii și vindecătorii au primit daruri speciale, Problema Activitate

5
numite harisme. tizarea frontală
Fisa de Aprecieri
Exercițiu de fixare a noilor cunoștințe: lucru nr 2 Activitate verbale
https://wordwall.net/play/9412/833/293 Explicaţi individual
a ă

Precizare:
Din cele prezentate mai înainte se observă că sfinţii au avut înclinaţii Exerciţiu
statornice speciale către un anumit fel de fapte morale, daruri sau talanți l
primiți de la Creator. Aceste înclinaţii statornice către faptele bune se
numesc virtuţi. Exerciţiu Activitate
- Elevii ascultă cu atenţie. l frontală
Voi dirija elevii, prin întrebări, pentru a formula împreună definiţii: ce este
virtutea, darul, talantul, roadele creştine. Aprecieri
- Elevii dau variante de răspunsuri. verbale
- Cum au putut sfinţii sâ împlinească toate faptele bune?" Activitate
„ - ... prin efort propriu şi cu ajutorul lui Dumnezeu." Explicaţi frontală
Am înţeles mai înainte ce înseamnă virtutea, în general, şi cum se poate a
dobândi ea. Pe baza celor discutate până acum, puteţi defini virtutea în sens
creştin?" Activitate
- Elevii dau variante de răspunsuri. frontală
Precizare:
Virtutea creştină este o năzuinţă şi un aspect continuu al omului credincios Conversa
ajutat de harul lui Dumnezeu pentru împlinirea faptelor bune. -
- Elevii ascultă cu atenţie explicaţia dată. ţia
Precizare:
Aşa cum, de exemplu, deosebim o ciupercă bună de una otrăvitoare după
calităţile sale, tot astfel, cercetându-ne însuşirile, putem spune care explicaţia
deprindere este virtute şi care nu.

Concluzie:
Virtutea creştină trebuie să fie făcută de bună voie şi cu ştiinţă, dovedită prin

6
fapte şi dobândită prin stăruinţa şi statornicia în împlinirea poruncilor lui
Dumnezeu.
Precizare:
După năzuinţa lăuntrică spre bine, virtutea este una singură. întrucât însă
trebuinţele vieţii omeneşti şi legăturile dintre oameni sunt multe şi felurite,
este firesc ca şi virtutea cea una, care călăuzeşte trebuinţele şi legăturile vieţi
omeneşti, să ia mai multe înfăţişări şi astfel să vorbim de mai multe virtuţi.
Virtuţile se împart în două grupe: - virtuţi teologice (credinţa, nădejdea şi
dragostea), sădite în suflet de Dumnezeu; - virtuţi morale (înţelepciunea,
dreptatea, cumpătarea, bărbăţia), câştigate şi prin puterile fireşti cu care este
înzestrat omul. Toate acestea alcătuiesc podoaba cea mai aleasă a omului şi
fac din el cea mai de preţ făptură creată de Dumnezeu.
Notez pe tablă clasificarea virtuţilor.
- Elevii notează în caiete clasificarea virtuţilor

Le adresez elevilor următoarele întrebări:


„- Ce este virtutea creştină?"
02 „ - Virtutea creştină este o aspiraţie şi un efort continuu al omului
credincios ajutat de harul Dumnezeu pentru împlinirea faptelor bune." Conver- Activitate Aprecieri
Care sunt însuşirile virtuţii creştine?" saţia frontală verbale
03 „ - Virtutea creştină trebuie să fie făcută de bună voie şi cu ştiinţă,
dovedită prin fapte şi dobândită prin stăruinţă şi statornicia în împlinirea
poruncilor lui Dumnezeu."
Fixarea şi 04
5. sistematizare 13' Precizare:
a Din vieţile sfinţilor observăm că aceştia s-au străduit să-şi împodobească
cunoştinţelor sufletul cu virtuţi. De aceea este bine ca şi noi să ne străduim să dobândim
mai multe virtuţi, dacă dorim să fim permanent mai aproape de Dumnezeu.
- Elevii ascultă cu atenţie.
Numiţi o virtute pe care aţi dori să o dobândiţi mai întâi. Motivaţi
răspunsul." Explicaţi Activitate
- Elevii meditează şi răspund. a frontală

7
Observaţie:
Le recomand elevilor, pentru a da acest răspuns, să se ajute şi de următoarele
05 întrebări:
„- Sunt eu cu adevărat credincios, milostiv, drept...?" Activitate Aprecieri
„- Ce trebuie să fac pentru a dobândi aceste virtuţi?" Meditaţia frontală verbale
Precizare: religioasă
Uneori vedem că oamenii cu o viaţă păcătoasă trăiesc în îndestulare sau
chiar în risipă, pe când cei virtuoşi suferă multe necazuri.
- Elevii ascultă cu atenţie.
„- De ce oamenii virtuoşi nu sunt feriţi de necazurile pământeşti?" Activitate
- Elevii dau variante de răspunsuri. Explicaţi frontală
Precizare: a
Necazurile, încercările pe care le îndură oamenii virtuoşi sunt pentru Activitate Aprecieri
dovedirea virtuţii lor. Dumnezeu trimite adesea, celor virtuoşi, încercări frontală verbale
grele, ca pedeapsă pământească pentru unele greşeli şi pentru ca răsplata în Problema
ceruri să fie mai mare. Iar răutăţile unora faţă de alţii, Dumnezeu le tizarea Activitate
îngăduie, fiindcă El nu împiedică libertatea voinţei omeneşti. frontală
- Elevii ascultă cu atenţie. explicaţia
„- Cine este pentru noi, creştinii, pildă de suferinţă şi, totodată, mângâiere în
suferinţele noastre?" Activitate Aprecieri
„-... Mântuitorul nostru Iisus Hristos." frontală verbale
„- Argumentaţi necesitatea virtuţii în viaţa unui adevărat creştin", pornind de conversa-
la citatele: „Trăind în virtute suntem al lui Dumnezeu.” ţia
06 „Să nu zică cineva că este cu neputinţă omului să ajungă la viaţa cea
virtuoasă, ci numai că acesta nu este uşor.” (Sf. Antonie cel Mare)
„- Virtutea este necesară unui adevărat creştin, pentru că ea îl face pe creştin
plăcut lui Dumnezeu, mulţumit în viaţa pământească şi fericit în viaţa
viitoare."
Exercițiu de fixare a noilor cunoștințe:
https://learningapps.org/view13582654

8
Aprecierea Voi face aprecieri generale şi individuale, privind implicarea elevilor în
6. activităţii 3' predarea noilor cunoştinţe. expunere Activitate
elevilor Notez elevii care au participat la lecţie. a frontală
- Elevii ascultă cu atenţie.

Precizarea şi Voi anunţa tema care este încărcată pe google classroom:


7. explicarea 2' explicaţia Activitate
temei pentru https://www.youtube.com/watch? frontală
acasă v=vCkuPn95oe8&list=UUPR1IzZOYNuWY_voulxfjxg&index=153

- Elevii ascultă cu atenţie.

8. Încheierea 1' Rostesc rugăciunea împreună cu elevii; exerciţiul Activitate


activităţii - elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; frontală

9
OGLINDA TABLEI (CAIETULUI)

 Darurile Duhului Sfânt, transmise tuturor prin Sfânta Taină a Mirungerii, sprijină viața morală și întăresc virtuțile.
Virtutea creştină este o năzuinţă şi un efort continuu al omului credincios ajutat de harul lui Dumnezeu pentru împlinirea faptelor bune.
Virtutea creştină trebuie să fie făcută de bună voie şi cu ştiinţă, dovedită prin fapte şi dobândită prin dăruinţa prin stăruinţa şi statornicia în
împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.
 Fiecare primim de la Dumnezeu daruri particulare, dar nu aceleași și nu în număr egal, ci în funcție de cât și cum putem administra.
 Este o datorie și o responsabilitate să lucrăm și să înmulțim „talanții” primiți.
 Avem ca exemple de urmat sfinții, personalități din istoria Bisericii, care au folosit darurile primite spre bucuria lui Dumnezeu și a
semenilor.

10