Sunteți pe pagina 1din 27

CAPITOLUL 1

O OR RG GA AN NI IZ ZA AR RE EA A ! !I I F FU UN NC C" "I IO ON NA AR RE EA A
S SI IS ST TE EM ME EL LO OR R B BA AN NC CA AR RE E
O OB BI IE EC CT TI IV VE E P PR RO OP PU US SE E
O OB BI IE EC CT TI IV VE E P PR RO OP PU US SE E
nsu!irea de no"iuni cheie, precum: sistem bancar, structura sistemului bancar,
intermediere financiar#, b#nci universale, concentrarea activit#$ii bancare,
dezintermediere financiar#;
cunoa!terea func"iilor ndeplinite de sistemul bancar n cadrul economiei;
nsu!irea de cuno!tin"e cu privire la caracteristicile sistemelor bancare din "#rile dezvoltate
!i formarea deprinderii de a realiza compara"ii ntre acestea;
cunoa!terea !i n"elegerea principalelor etape n evolu"ia sistemului bancar romnesc;
n"elegerea !i cunoa!terea principalelor aspecte ale integr#rii bancare europene.
%.%. Rolul &i structura sistemelor bancare
%.%.%. Rolul b#ncilor n economie: intermedierea financiar# &i
bancar#
%.%.2. Structura sistemelor bancare
%.2. Caracteristicile sistemelor bancare
%.3. Modele &i strategii bancare
%.4. Evolu$ii ale sistemului bancar romnesc
Test de autoevaluare
Bibliografie
CAPITOLUL 1
%.%. Rolul &i structura sistemelor bancare
1.1.1. Rolul b!ncilor n economie
Rolul b#ncilor n cadrul unei economii poate fi analizat, n primul rnd, prin utilizarea
conceptului de intermediere ntre agen"ii debitori !i creditori din economie, iar n al doilea rnd
prin func"iile tradi"ionale de finan"are, de colectare a depozitelor !i de gestionare a mijloacelor de
plat#.
Pentru a eviden"ia rolul b#ncilor, este necesar# situarea acestora n cadrul sistemului
financiar, al c#ror element principal l constituie. Pe plan financiar, exist# la nivelul unei
economii, dou# categorii de participan"i, ale c#ror preocup#ri sunt complementare, respectiv cei
care au necesit#"i de finan"are !i care doresc procurarea de resurse, pe de o parte, !i cei cu
capacit#"i de finan"are !i care doresc plasarea eficient# a resurselor lor. Func"ia sistemului
financiar este de a asigura interfa"a dintre agen"ii excedentari !i cei deficitari.
n conformitate cu analiza tradi"ional#, agen"ii debitori !i creditori se ntlnesc, prin
intermediul a dou# circuite de finan"are:
finan$are direct#: sub forma tranzac"iilor bilaterale ntre agen"ii excedentari, pe pia"a
titlurilor (n cazul subscrierii directe la ac"iunile !i obliga"iunile emise);
finan$are indirect# sau intermediat#, situa"ie n care un intermediar financiar (IF) se
intercaleaz# ntre debitori !i creditori. Rolul IF const# deci n aceea c# ei confer#
compatibilitate cererii !i ofertei exprimate de agen"ii din economie, transformnd
caracteristicile datoriilor !i crean"elor agen"ilor nefinanciari. Dac# se iau n considerare trei
caracteristici ale datoriilor sau crean"elor !i anume: termenul, rata dobnzii !i riscul, atunci un
intermediar financiar poate fi definit ca un organism care asigur# transformarea a cel pu"in
uneia dintre caracteristicile respective, astfel:
transformarea scaden$elor (sub forma finan"#rii pe termen lung pe baza unor resurse
lichide);
transformarea ratelor de dobnd# fix# (de exemplu, mprumuturi cu rat# variabil#
finan"ate pe baza resurselor cu rat# fix# a dobnzii);
transformarea riscurilor, finan"area creditelor pentru investi"ii la nivelul ntreprinderilor
cu resurse imediat exigibile !i f#r# risc.
Analiza economic# modern#
*
explic# existen"a intermedierii financiare prin motive care sunt
specifice !i b#ncilor, respectiv:
a) reducerea costului tranzac"iilor
b) reducerea asimetriei informa"iilor
c) asigurarea lichidit#"ii
a) Intermediarii financiari permit reducerea costului de tranzac"ionare prin realizarea unor
importante economii; astfel, pe m#sur# ce cantitatea de produse financiare spore!te, costul
unitar al produc"iei se diminueaz#. Economiile provin !i din avantajele pe care intermediarii
financiari le ob"in din specializarea lor. Astfel, atunci cnd un intermediar se specializeaz#
ntr-un tip de activitate sau ntr-un sector de activitate, aceast# situa"ie i permite oferirea de
servicii mai pu"in costisitoare !i adaptate la nevoile clientelei. Totodat#, nregistrarea unor
importante economii rezult# !i din gama diversificat# de servicii oferite clientelei. Acesta este
motivul pentru care b#ncile caut# s# diversifice oferta de produse, astfel nct s# fie
optimizate costurile de infrastructur#. Se explic#, n acest mod, existen"a b#ncilor universale,
care ofer# o larg# palet# de servicii financiare !i care ob"in importante economii din acestea.
Ansamblul factorilor men"iona"i ac"ioneaz# n acela!i sens, respectiv reducerea costului
datorit# diversific#rii produselor !i serviciilor oferite.
b) Referitor la reducerea asimetriei informa$iilor, trebuie men"ionat# rela"ia dintre debitori !i
creditori, n sensul c# cei din urm# de"in mai multe informa"ii dect primii. Intermediarii
financiari permit reducerea asimetriilor de informa"ii !i contribuie la o mai bun# alocare a

*
F. Lobez Banques et marchs du credit, Ed. PUF, Paris, $997.
Organizarea "i func#ionarea sistemelor bancare
resurselor din economie. Aceast# func"ie a intermediarilor provine din aceea c# func"ia lor de
intermediere le confer# un avantaj informa"ional n raport cu finan"area direct#.
n primul rnd, IF pot dispune de informa"ii private, care pe pia"a financiar# nu se
vehiculeaz#. De exemplu, dac# o ntreprindere solicit# o cerere de finan"are, atunci banca sa
are posibilitatea evalu#rii clientului, ntruct gestioneaz# conturile sale !i poate ob"ine
informa"ii importante cu privire la cifra de afaceri, rentabilitate !i grad de ndatorare. Printr-o
asemenea cunoa!tere a clientului s#u, banca mpiedic# disimularea informa"iilor nainte de
semnarea contractului !i reduce, astfel, asimetria de informa"ii, ceea ce conduce la selec$ia
advers# (aceasta reprezentnd o situa"ie independent# de ac"iunea contractan"ilor). De
exemplu, pe pia"a creditului, bancherul ignor# caracteristicile exacte ale proiectului de
investi"ii pe care ntreprinderea urm#re!te s# l finan"eze. Totodat#, intermediarul financiar
garanteaz# confiden"ialitatea informa"iilor, ceea ce poate constitui un avantaj decisiv pentru
creditori. Datorit# acestei caracteristici intermediarii financiari dispun de un avantaj
comparativ cu finan"area realizat# pe pia"#.
n al doilea rnd, orice mprumut necesit# urm#rirea execut#rii contractului, deoarece
dup# semnarea acestuia se poate manifesta riscul unei execut#rii par"iale sau a neexecut#rii
controlului. O asemenea form# de asimetrie, manifestat# ulterior, conduce la ideea de
moralitate, n sensul c# intermediarii pot diminua costurile de supraveghere !i pot pune la
punct metode statistice sau contabile prin utilizarea de servicii ale speciali!tilor. Ace!tia din
urm# exercit# la rndul lor o urm#rire minu"ioas# a contractelor !i diminueaz# astfel riscul de
faliment.
B#ncile de"in un rol bine determinat n reducerea asimetriei informa"iilor, ntruct men"in
rela"ii pe termen lung cu clien"ii lor prin ns#!i natura func"iilor ndeplinite.
c) Asigurarea lichidit#$ii.
ntr-un univers incert, agen"ii economici au nevoie de de"inerea unor active lichide care
ntrunesc dou# propriet#"i: valoarea acestora trebuie s# fie stabilit# !i necontestat#; !i
trebuie s# fie imediat disponibile pentru a putea fi transformate n bunuri, servicii sau titluri.
Singurul activ care posed# cele dou# propriet#"i este moneda, iar prin crea"ia monetar# a
b#ncilor, acestea furnizeaz# lichidit#$ile necesare unei bune func"ion#ri a economiei.
Prin emiterea de moned# scriptural#, b#ncile sunt singurii intermediari financiari n
m#sur# s# transforme datoriile lor n mijloace de plat# universal acceptate n procesul
schimbului. O asemenea transformare operat# de c#tre b#nci se analizeaz# precum un proces
de monetizare a activelor; b#ncile transform# crean"ele care au un minim de risc n
instrumente de plat# perfect lichide. Func"ia de asigurare a lichidit#"ii, care constituie
caracteristica intermedierii bancare, nu este posibil# dect dac# sistemul bancar dispune de un
grad ridicat de organizare !i reglementare, ceea ce confer# b#ncilor o garan"ie n fa"a riscului
global de lips# de lichiditate, cunoscut !i sub denumirea de risc sistemic.
Func$iile de intermediere bancar#
Func"iile clasice sau tradi"ionale ale b#ncilor vizeaz# patru tipuri de opera"ii, strns legate
ntre ele:
distribuirea de credite
colectarea de depozite
opera"iuni interbancare
gestionarea mijloacelor de plat#.
Aceste func"ii numite tradi$ionale corespund no"iunii de intermediere a bilan$ului !i
au, n prezent, tendin"a de a-!i diminua importan"a.
Referitor la distribuirea creditelor, evolu"ia acestora n perioada $990-$998, n "#rile
europene dezvoltate, eviden"iaz# o reducere a ponderii creditelor clien"ilor n totalul activelor
bancare. Pentru ansamblul institu"iilor de credit, s-a manifestat sporirea ponderii creditelor
acordate persoanelor fizice !i diminuarea celor acordate ntreprinderilor.
Cauzele care au contribuit la diminuarea creditului bancar pot fi enun"ate astfel: condi"iile
CAPITOLUL 1
economice care au frnat tendin"a ntreprinderilor de a se ndatora (cre!terea moderat# a PIB a
antrenat o cerere moderat# de credite adresat# b#ncilor); nivelul sporit al ratelor reale de dobnd#
a descurajat ndatorarea !i a stimulat constituirea de fonduri proprii importante. Astfel, rata
autofinan"#rii ntreprinderilor a nregistrat niveluri foarte ridicate ($$8,3% n $997 n Fran"a),
ceea ce a limitat recurgerea la credite bancare. Nivelul !i sensul de evolu"ie al factorilor enun"a"i
pot fi observa"i n tabelul urm#tor.
Tabel nr. % Evolu$ia procentual# a volumului creditelor, a PIB &i a ratei dobnzii (pe
ansamblul institu$iilor bancare din $#rile U.E.
$988 $990 $994 $997
Evolu"ia creditelor $2,5% 6,6% 2,5% $,3%
Evolu"ia PIB 4,5% 2,5% 2,8% 2,2%
Rata real# a dobnzii 4,5% 5,7% 3,2% 2,3%
Rata de autofinan"are a societ#"ilor $04,2% 89,4% $$4,6% $$8,3
Opera$iunile interbancare constituie al doilea bloc de activit#"i bancare tradi"ionale,
acestea de"innd mai mult de 35% din bilan"ul global al b#ncilor din "#rile membre ale UE. n
timp ce opera"iunile cu clien$ii particulari !i cu ntreprinderile, constituie opera"iuni en detail,
opera"iunile interbancare sunt considerate opera"iuni de gros, ntruct vizeaz#, la modul
general sume foarte importante, peste 85% din ele avnd o durat# inferioar# termenului de $ an.
n cadrul opera"iunilor interbancare se pot distinge dou# categorii: opera$iuni tehnice cu
coresponden$i !i finan$area interbancar#.
B#ncile de"in dou# tipuri de coresponden"i: n primul rnd, Banca Central# este un
corespondent de importan"# particular#, ntruct toate b#ncile sunt obligate s# de"in# un cont la
aceasta; n al doilea rnd b#ncile au conturi de corespondent cu alte b#nci (conturi creditoare !i
debitoare ordinare). Finan$area interbancar# reune!te opera"iunile de creditare ntre institu"iile
bancare, fiind generate de opera"iuni legate de gestiunea trezoreriei !i de plasamente financiare.
Gestiunea mijloacelor de plat# constituie un serviciu esen"ial al activit#"ii bancare !i
vizeaz# ansamblul sistemului bancar: b#nci !i autoritatea monetar#, precum !i func"ionarea
ntreprinderilor.
Agen"ii economici au posibilitatea utiliz#rii a dou# tipuri de mijloace de plat#: moned#
fiduciar# (bancnote !i piese metalice) emis# de Banca central# !i moned# scriptural# creat# de
c#tre b#nci !i care se situeaz# ntre 70-85% din masa monetar#. n "#rile dezvoltate se manifest#
o rat# ridicat# de utilizare a pl#"ilor scripturale ($68 opera"iuni / $ locuitor n SUA, $26 n
Germania, $$4 n Marea Britanie !i 32 n Japonia). n structura mijloacelor de plat# scripturale
locul principal l de"ine cecul (46,9% din totalul opera"iunilor n Fran"a, 77% n SUA !i 36,7% n
Marea Britanie), urmat de v#rs#minte interbancare, efecte comerciale !i carduri bancare.
Gestionarea mijloacelor de plat# constituie o sarcin# important# pentru b#nci; reprezint#
mai mult de $/3 din costurile bancare !i constituie o activitate deficitar# n sens larg, dup# cum
rezult# din tabelul urm#tor.
Evolu"ia cheltuielilor cu gestiunea mijloacelor de plat# ($98$-$995) n "#rile dezvoltate
Indicatori $98$ $987 $995
Cost n % n totalul cheltuielilor de exploatare 4$,$% 39,5% 37,0%
Pondere n % n produs net bancar 6,$% 6,5% 7,5%
Deficit n % din total costuri 32,4% 30,4% 27,0%
Cifrele indic# existen"a unor dezechilibre generate de dezvoltarea mai rapid# a
tranzac"iilor scripturale, comparativ cu nivelul depozitelor la vedere, care constituie suportul
acestora. Prin urmare, costurile cu gestionarea mijloacelor de plat# au sporit ca pondere n totalul
cheltuielilor de exploatare, situa"ie accentuat# de tarifarea necorespunz#toare a mijloacelor de
plat#. Sc#derea ponderii depozitelor la vedere n resursele bancare !i cre!terea costurilor de
gestiune a mijloacelor de plat# au perturbat, astfel, puternic echilibrul financiar caracteristic
func"iei de intermediere.
Organizarea "i func#ionarea sistemelor bancare
M#rimea considerabil# a sumelor transferate de c#tre b#nci a ridicat problema organiz#rii
complexe a sistemelor de pl#"i, cu scopul satisfacerii exigen"elor de eficien"# !i de securitate.
Inova"iile tehnologice recente n domeniul prelucr#rii !i circula"iei informa"iei au permis
importante progrese, iar problema gestion#rii sistemelor de pl#"i a devenit esen"ial# pentru
func"ionarea sistemelor bancare !i financiare moderne.
Noile forme de intermediere
n contextul unei complexit#"i de aspecte noi ce caracterizeaz# pie"ele financiare, asist#m
la transformarea a func"iilor de intermediere bancar# !i la o partajare a rolurilor ntre diferi"i
intermediari. Aceast# evolu"ie a intermedierii bancare mbrac# urm#toare forme principale:
$) sporirea rolului opera"iunilor cu valori mobiliare;
2) concuren"a puternic# ntre b#nci;
3) dezvoltarea opera"iunilor extrabilan"iere.
Analiza bilan"ului b#ncilor din "#rile dezvoltate eviden"iaz# nivelul sporit al opera"iunilor cu
titluri; n decursul a 7 ani, $990-$997, ponderea acestora n activele bilan"iere trecnd de la
$4,6% la 32,6%. Transformarea important# a structurii bilan"urilor bancare se poate analiza
ca un proces de mobiliarizare a intermedierii, ceea ce semnific# faptul c# b#ncile
finan"eaz# economia prin cump#rarea de titluri emise de agen"ii deficitari, !i pe de alt# parte,
b#ncile colecteaz# o important# parte a resurselor prin emiterea de titluri.
Impactul procesului de mobiliarizare a bilan"urilor vizeaz# ansamblul institu"iilor
financiar bancare !i se poate cuantifica att pentru activele ct !i pentru pasivele bancare. La
nivelul activelor se poate m#sura importan"a portofoliului de titluri n totalul acestora,
progresia postului bilan"ier fiind mai mare de $00% n perioada $993-$998. Titlurile sunt
repartizate n dou# tipuri de portofolii, a c#ror constituire arat# inten"ia ini"ial# a b#ncii care le-a
achizi"ionat: portofolii de tranzac$ionare (cu durata de de"inere pn# la scaden"#) !i portofolii
de plasament. Ponderea sporit# a portofoliilor de titluri constituie un fenomen care se manifest#
n toate "#rile !i are, ca principal efect, conferirea unui caracter instabil rezultatelor bancare
sensibile la varia"iile de rat# a dobnzii !i, totodat#, modificarea structurii acestora, n favoarea
comisioanelor !i a produselor de pia"#. n pasivul b#ncilor, titlurile se reg#sesc sub forma
obliga"iunilor !i certificatelor de depozit, n propor"ii care variaz# de la un an la altul, n func"ie
de conjunctura economic#, nivelul acestora sporind de la 9,5% n $990 la 2$,8% n $998.
Tabel nr. 2: Evolu$ia bilan$ului agregat al institu$iilor de credit din $#rile Comunit#$ii
Europene (%990-%998)
$990 $998
ACTIV
Opera"iuni de trezorerie 36,9% 36,6%
Credite acordate clien"ilor 40,2% 33,2%
Portofoliu de titluri 9,4% $7,8%
Titluri de participare 4,3% 2,6%
Alte titluri 2,5% 2,$%
Diverse active 7,5% 5,3%
Imobiliz#ri $,0% 0,5%
TOTAL $00,0% $00,0%
PASIV
Opera"iuni de trezorerie 38,6% 39,2%
Depozite ale clien"ilor, din care: 33,9% 27,5%
- depozite la vedere $7,6% 7,4%
Titluri 9,5% 2$,8%
Obliga"iuni 9,5% 7,6%
Alte titluri - 6,6%
Datorii subordonate $,$% $,7%
Capital, rezerve !i provizioane 4,7% 5,0%
Diverse pasive $$,$% 4,8%
TOTAL $00,0% $00,0%
CAPITOLUL 1
Ponderea sporit# a titlurilor n bilan"ul b#ncilor ridic# o problem# particular# !i anume
modul de contabilizare. Din acest punct de vedere, sunt re"inute dou# metode: cea tradi"ional#,
la cost istoric !i nregistrarea la pre"ul curent de pia"#, care are avantajul de a reflecta cel mai
bine evolu"ia efectiv# a pie"ei !i de a se adapta la situa"iile particulare ale titlurilor, a c#ror
valoare nu este stabil#. Inconvenientul acestei metode const# n aceea c# nu este conform# cu
principiul pruden"ei, conform c#ruia, numai beneficiile realizate sunt luate n considerare.
Referitor la aspectul contabil, autorit#"ile de control bancar din "#rile europene sunt prudente,
considernd c# numai portofoliile de tranzac"ionare trebuie nregistrate la valoarea de pia"#, n
timp ce ansamblul tuturor celorlalte active trebuie contabilizate la cost istoric
Concuren$a puternic# manifestat# ntre b#nci
n activitatea de creditare concuren"a a condus la propunerea c#tre clien"i a unor noi
produse !i servicii. Astfel, raportul de for"e ntre b#nci !i ntreprinderi s-a modificat n
favoarea celor din urm#; alinierea condi"iilor bancare n func"ie de pre"ul pie"ei a obligat
b#ncile la acordarea de credite n condi"ii mai favorabile comparativ cu perioadele
precedente. n condi"iile sc#derii ratelor de dobnd#, b#ncile au evitat deplasarea
ntreprinderilor c#tre surse de finan"are alternative prin alinierea la pre"urile pie"ei, mai
reduse. De asemenea, b#ncile au adaptat la condi"iile concuren"ei !i nivelul dobnzilor
acordate pentru resursele colectate de la clien"i. Rezult# c# adaptarea condi"iilor debitoare !i
creditoare, n func"ie de concuren"a de pe pia"#, a condus la diminuarea veniturilor bancare !i
majorarea cheltuielilor bancare, respectiv la reducerea profiturilor bancare.
Dezvoltarea opera$iunilor extrabilan$iere
Una din consecin"ele spectaculoase ale dezvolt#rii opera"iunilor de pia"# efectuate de
b#nci, a fost puternica dezvoltare a dimensiunii extrabilan$ului. Aceasta reprezint# un
ansamblu de conturi anexate bilan$ului &i care exprim# angajamentele viitoare ale unei
b#nci, f#r# a genera fluxuri de trezorerie. Extrabilan"ul cuprinde opera"iuni la termen
asupra devizelor !i instrumente financiare la termen.
Opera"iunile cu produse derivate au cunoscut o dezvoltare rapid#, volumul lor
multiplicndu-se de 8 ori n decursul perioadei $990-$998. C#utarea unei acoperiri mpotriva
riscului de varia"ie a ratei de dobnd# a constituit motivul ini"ial pentru care b#ncile s-au
angajat n opera"iuni cu produse derivate, ns# dezvoltarea exploziv# a acestora n ultimii ani,
sugereaz# c# motiva"iile b#ncilor nu se limiteaz# la protejarea contra riscurilor , ci constau n
opera"iuni de arbitraj !i de natur# speculativ#.
Specificul activit#"ii bancare !i rolul acesteia n economia unei "#ri au antrenat un mod de
organizare specific, concretizat n ierarhizarea institu"iilor financiar-bancare !i stabilirea unei
interdependen"e puternice ntre acestea precum !i n structurarea opera"iunilor pe baza unor
reglement#ri cu caracter de lege. Astfel, institu"iile bancare constituie un sistem, fiind
considerate ntreprinderile cel mai bine reglementate din economia unei "#ri.
La modul general, cadrul legislativ este reprezentat de legea bancar# na"ional#, iar n mod
special, pentru "#rile membre ale Uniunii Monetare Europene, cadrul legislativ l reprezint#
directivele europene, transpuse n reglement#ri na"ionale. Obiectivul unei legi bancare
na"ionale este acela de a crea condi"iile unei concuren"e normale !i de a permite modernizarea
activit#"ii bancare. La baza unei astfel de reglement#ri se afl# cadrul juridic pentru exercitarea
ansamblului de activit#"i bancare, indiferent de natura juridic# a b#ncii. Totodat#, prin legea
bancar# se recunoa!te, n mod explicit, caracterul universal al b#ncilor.
n "#rile membre ale U.E.M. pentru a desemna activitatea bancar# se utilizeaz# no"iunea de
institu$ie de credit care regrupeaz# b#ncile universale !i vizeaz# mai multe categorii de
institu"ii. Astfel, n func"ie de statutul juridic !i de specificul activit#"ii pot fi identificate
urm#toarele tipuri: b#nci universale, b#nci mutuale sau cooperative de credit, case de
economii, case de credit municipal, societ#$i financiare, institu$ii financiare specializate.
Organizarea "i func#ionarea sistemelor bancare
1.1.2. Structura sistemelor bancare
n principalele "#ri dezvoltate sistemele bancare sunt eterogene, respectiv, cuprind o divers#
tipologie de b#nci, dar manifest# tendin"a de uniformizare n contextul procesului de
globalizare financiar#.
Din punct de vedere al organiz#rii activit#"ii bancare !i al gradului de specializare este
posibil# stabilirea unei distinc"ii ntre dou# tipuri de sisteme bancare:
sisteme bancare ale Europei continentale, pu"in specializate !i care func"ioneaz# dup#
modelul b#ncii universale;
modelul american, aplicat !i n Japonia, bazat pe principiul unei specializ#ri stricte a
institu"iilor bancare.
Modelul b#ncii universale este predominant n Europa continental#. O banc# universal#
poate fi prezentat# ca o institu"ie care ofer# o gam# larg# !i complet# de servicii financiare:
acord# credite, colecteaz# depozite, gestioneaz# mijloacele de plat#, realizeaz# plasamente n
titluri !i participa"ii la capitalul ntreprinderilor.
Modelul b#ncii universale s-a impus n a doua jum#tate a secolului al XIX-lea, perioad#
n care bancherii au angajat b#ncile n activit#"i diverse !i n special n opera"iuni
interna"ionale.
Datorit# integr#rii financiare avansate, principiul b#ncii universale s-a r#spndit cu u!urin"#,
Germania putnd fi citat# pentru dezvoltarea celui mai complet !i dezvoltat model de banc#
universal#. n Fran"a, cele mai vechi institu"ii bancare, precum Crdit Lyonnais, Banque
Nationale de Paris !i Socite Generale au fost nfiin"ate !i organizate dup# acest model.
n SUA principiile b#ncii universale s-au aplicat pn# la reformele bancare ce au urmat
crizei din anii 30. Prin cadrul legislativ introdus n $933 (Glass-Stegal Act) s-a produs o
separare func"ional# !i geografic# a activit#"ii bancare, iar b#ncile comerciale (de depozit) !i-
au delimitat activitatea fa"# de b#ncile de afaceri (de investi"ii). Mai recent, n $993, prin
Banking Act, b#ncilor americane li se interzice implantarea simultan# de sucursale n
celelalte state ale Federa"iei.
Specializarea b#ncilor impus# prin reglement#ri a antrenat o important# fragmentare a
sistemului bancar american, caracterizat printr-un num#r foarte mare al institu"iilor !i
organismelor de credit (24000 n anul $995, de 40 de ori mai mult dect nivelul nregistrat
ntr-o "ar# european#). n acela!i an, n Germania func"ionau 3500 de institu"ii iar n Fran"a
600. Referitor la acest aspect, ca tendin"# general# se manifest# diminuarea num#rului de
organisme bancare !i de credit. Ca urmare a crizelor bancare, din anii 90, !i respectiv a
falimentelor bancare, num#rul institu"iilor bancare s-a diminuat cu 43% n Fran"a, 35% n
Germania, 8$% n Suedia !i 34% n SUA.
Se poate aprecia c#, n prezent, are loc un proces de flexibilizare a legisla"iei, ntlnit n
sistemele bancare specializate, ncepnd cu Marea Britanie (n anul $986) !i ulterior cu SUA
ceea ce favorizeaz# procesul de creare a unor mari b#nci universale, ca urmare a opera"iunilor
de fuziune !i absorb"ie.
n Europa, prin Directivele bancare, li se acord# b#ncilor posibilitatea de a avea un cmp larg
de activitate, mergnd de la autorizarea opera"iunilor pe pia"a de capital, precum n cazul
Fran"ei, Italiei, Spaniei, Portugaliei, Greciei, pn# la p#trunderea pe pia"a asigur#rilor, n
cazul Germaniei !i Fran"ei.
Analiza comparativ# cantitativ# a sistemului bancar european cu cel american eviden"iaz#
urm#toarele aspecte: suma activelor bancare ale Fran"ei !i Germaniei dep#!esc o treime din
activele b#ncilor americane; ponderea sistemelor bancare ale celor $5 "#ri membre ale
Uniunii Europene reprezint# 40% din activele bancare mondiale; rolul b#ncilor n economie
este sporit n Europa, unde n anul $997, raportul dintre activele bancare !i PIB reprezenta
$76% n Europa, comparativ cu 69% n SUA.
Analiza sistemelor bancare pe cele 4 tipuri de institu"ii: b#nci comerciale, b#nci mutuale,
case de economii !i institu"ii specializate, eviden"iaz# urm#toarele aspecte (vezi tabel nr.4)
Tabel nr. 4 Structura principalelor sisteme bancare
Fran$a Germania Marea Britanie SUA Japonia
B#nci comerciale - pondere: 58%
- BNP, Crdit
Lyonais, Societ
Generale
- Alte re"ele:
Asocia"ia Francez#
a B#ncilor, Credit
du Nord
- pondere: 25%
- Deutsche Bank,
Dresdner bank,
Commerzbank
- B#nci regionale
- pondere: 60%
- Midland, Barclays,
Lloyds, National
Westminster;
- Alte b#nci de
depozit (clearing
banks) !i b#nci de
afaceri (merchant
banks)
- pondere: 76%
- Citicorp,
Chase Manhattan,
Bank America,
J.P.Morgan
- mici b#nci locale
- pondere: 47%
- $3 City Banks
- B#nci regionale
- 3 b#nci de credit
pe termen lung
- B#nci de gestiune
(trust banks)
B#nci mutuale
(cooperative)
- pondere: $8%
- patru mari re"ele:
- Credit Agricole
- B#ncile Populare
- Credit Mutual
- Cooperative de
credit
- pondere: $5%
- B#ncile populare !i
Raiffeisen
- B#ncile
cooperative
centrale
- D.G. Bank
- pondere: 35,9%
- B#nci de credit
ipotecare (Building
societies)
- pondere: 2,4%
- Asocia"ii de
economii !i
mprumuturi
(savings and loans
associations)
- pondere: 20%
- B#nci mutuale
(Jogo)
- Asocia"ii de credit
(Shinkin)
- Cooperative de
credit
Case de economii - pondere 7%
- Re"eaua de Case de
economii
Ecureuil
- pondere: 36%
- Casele de economii
(Sparkassen)
- Centrale de
virament
- pondere: $,9%
- National Savings
Bank
- Case de economii
mutuale
- Uniuni de credit
- pondere: $3%
- Case de depozit
Institu"ii specializate
!i alte institu"ii
- pondere: $7%
- Po!ta, societ#"ile
financiare, institu"ii
financiare
specializate
- pondere: 23%
- Banca po!tal#,
B#nci ipotecare
- Case de economii
!i locuin"e

- pondere: $5%
- Po!ta, B#ncile !i
organismele
specializate

Sursa: Dominique Plihon Les banques, Ed. Documentation franaise, $998, Paris
Organizarea "i func#ionarea sistemelor bancare
ponderea b#ncilor comerciale este important# ntr-un num#r mare de "#ri: Marea Britanie
(6$,4%), Fran"a (58%), Japonia (47%), SUA (76%), Italia, Grecia;
rolul caselor de economii este important n Germania (36%) !i Japonia ($3%) unde !i
b#ncile cooperatiste de"in un rol nsemnat ($5% n Germania, 20% n Japonia, 35,9% n
Marea Britanie);
institu"iile specializate prezint# diferen"ieri de la o "ar# la alta, n sensul c# b#ncile
ipotecare au o pondere sporit# n Marea Britanie, Irlanda !i Germania, iar serviciile
financiare ale Po!tei de"in o pozi"ie important# n Fran"a, Japonia !i Germania.
Structura capitalului reprezint# un criteriu n func"ie de care pot fi distinse: b#nci cu capital
public, cu pondere de 0% n Marea Britanie, 50% n Germania !i 60% n Italia !i b#nci cu
capital majoritar de stat n Grecia !i Portugalia. n Belgia !i Olanda cea mai mare pondere
o de"in b#ncile cu capital privat.
Din punct de vedere al statutului juridic al b#ncilor, complexitatea care se ntlne!te n cazul
Germaniei, poate constitui un obstacol n opera"iunile de restructurare !i privatizare, precum
!i n opera"iunile de r#scump#rare sau fuziune cu institu"ii private.
Studiile realizate asupra sistemelor bancare din "#rile dezvoltate eviden"iaz# c#, n prezent,
b#ncile se ndreapt# c#tre modelul b#ncii comerciale cu ac$ionariat privat.
%.2. Caracteristici ale sistemelor bancare
Sistemele bancare din "#rile dezvoltate se caracterizeaz# printr-o serie de tr#s#turi, dintre
care re"in aten"ia urm#toarele: diversitate, concentrare, bancarizarea activit#$ii, accelerarea
opera$iunilor de restructurare, deschiderea c#tre rela$iile cu str#in#tatea.
Diversitatea unui sistem bancar rezid# n existen"a unui num#r sporit de institu"ii bancare !i
de credit definite de legea bancar# !i ale c#ror caracteristici pot fi diferite.
ntr-un sistem bancar se reg#sesc att institu"ii specializate ntr-un anume tip de clientel#
sau activit#"i, ct !i b#nci cu activitate universal#. n func"ie de dimensiunea b#ncilor, un
sistem bancar poate cuprinde b#nci de mic# dimensiune precum !i b#nci de dimensiune
interna"ional#.
O varietate de situa"ii se poate ntlni !i n func"ie de natura furnizorilor de capital, n
sensul c# acesta poate fi de natur# public# sau privat# iar ac"ionarii pot fi reziden"i sau
nereziden"i.
Un alt factor de diferen"iere a institu"iilor bancare l reprezint# coexisten"a unor
organisme cu personalitate juridic# foarte diverse: societ#"i anonime, societ#"i de persoane,
societ#"i cooperative.
Concentrarea activit#"ii bancare reprezint# o caracteristic# ce poate fi cuantificat# prin
ponderea de"inut# de principalele b#nci n totalul sistemului bancar !i prin diminuarea
num#rului de b#nci n totalul acestora. Gradul de concentrare este apreciat prin nivelul
activit#"ii (distribuire de credite, colectare de depozite) realizate de institu"ii bancare !i de
credit. Studiile eviden"iaz# c# un num#r redus de b#nci controleaz#, n mare parte, pia"a
bancar#. ntre gradul de concentrare a activit#"i bancare !i num#rul institu"iilor bancare se
manifest# o puternic# leg#tur#, astfel: pe m#sur# ce num#rul b#ncilor se diminueaz# gradul de
concentrare bancar# spore!te. (dup# cum rezult# din tabel nr.5).
Tabel nr. 4 Evolu$ia gradului de concentrare a activit#$ii bancare
Num#r de institu"ii Concentr#ri primele $0 b#nci
%ara $980 $997 % $997% Clasament
SUA 35875 23854 -34% 2$% $5
Japonia 6$8 6$8 0% 43% $3
Germania 5355 3487 -35% 28% $4
Italia $07$ 94$ -$2% 45% $2
Fran"a $033 593 -43% 63% 9
Marea Britanie 796 560 -30% 78% 6
CAPITOLUL 1
Canada $67$ $030 -38% 88% 3
Australia 8$2 370 -54% 79% 5
Belgia $48 $50 +$% 73% 7
Spania 357 3$8 -$$% 62% $0
Finlanda 63$ 352 -57% 83% 4
Norvegia 346 $48 -57% 7$% 8
%#rile de Jos 200 $74 -$3% 89% 2
Suedia 598 $$2 -8$% 93% $
Elve"ia 478 4$5 -$3% 62% $0
*Sursa: Banca Reglementelor Interna"ionale ($997)
Din lectura datelor rezult# c# cel mai accentuat grad al concentr#rii se manifest# n Suedia,
unde primele $0 b#nci de"in 93% din activitate, iar num#rul b#ncilor a nregistrat o puternic#
diminuare n perioada $980-$997.
Un alt clasament care poate fi realizat utilizeaz# drept criteriu fondurile proprii, n func"ie
de care topul b#ncilor n "#rile europene se prezint# dup# cum urmeaz#:
Tabel nr. 5 Clasamentul primelor %5 $#ri europene, dup# m#rimea fondurilor proprii
Institu"ii bancare Na"ionalitate Capitaluri proprii Loc n Europa Loc n lume
Hong-Kong and Shanghai Marea Britanie 27.392 mil.$ $ $
Credit Agricole Groupe Fran"a 22.280 mil.$ 2 3
Deutsche Bank Germania $7.37$ mil.$ 3 6
ABN Amro Olanda $5.864 mil.$ 4 8
Union Bank Switzerland Elve"ia $3.570 mil.$ 5 $4
Barclays Bank Marea Britanie $3.020 mil.$ 6 $5
Credit Suisse Groupe Elve"ia $2.984 mil.$ 7 $6
Rabobank Nederlanden Olanda $2.680 mil.$ 8 $8
National Westminster Bank Marea Britanie $2.342 mil.$ 9 $9
Halifax Marea Britanie $$.955 mil.$ $0 20
Banque Nationale de Paris Fran"a $$.52$ mil.$ $$ 23
Groupe: Caisses depargne Fran"a $0.97$ mil.$ $2 25
Dresdner Bank Germania $0.456 mil.$ $3 28
Lloyds TSB Bank Marea Britanie $0.408 mil.$ $4 29
Societ Generale Fran"a 9.745 mil.$ $5 3$
*Sursa: The Banker Review, febr. $998, Banca Reglementelor Interna"ionale
O alt# caracteristic# a unui sistem bancar !i al activit#"ii bancare dintr-o economie l
constituie gradul de bancarizare. Acesta furnizeaz# informa"ii relevante cu privire la nivelul
de dezvoltare al sistemului bancar, putnd fi calcula"i indicatori precum num#rul de conturi la
vedere, num#rul cardurilor bancare !i num#rul ghi!eelor bancare. n principalele "#ri
dezvoltate situa"ia acestor indicatori se prezint# astfel:
Tabelul nr. 6 Gradul de bancarizare, conturi la vedere &i carduri bancare pe locuitor
Fran"a Germania Marea Britanie Belgia Spania SUA Japonia
Conturi la vedere $,$ 0,98 2,$ $,$ $,9 u.d. u.d.
Carduri bancare 0,4$ 0,47 0,45 0,67 0,83 0,8 0,52
*Sursa: Banca Reglementelor Interna"ionale
Pentru a exprima gradul de bancarizare se determin# !i num#rul automatelor bancare !i
al ghi!eelor bancare la $ milion de locuitori. Astfel, se remarc# Spania cu 68$ automate !i 9$6
ghi!ee bancare; Germania cu 436 !i respectiv 83$; Canada cu 595 !i 46$; SUA cu 467 !i
respectiv 320.
Importan"#, pentru caracterizarea unui sistem bancar, prezint# !i raportul dintre num#rul
Organizarea "i func#ionarea sistemelor bancare
angaja"ilor bancari !i num#rul popula"iei totale din fiecare "ar#. Astfel, Germania de"ine 9259
salaria"i bancari la $ milion de locuitori, Marea Britanie $0000, Fran"a 7$94, Spania 6369, iar
Italia 57$4. Media european# se situeaz# la nivelul 7$94 salaria"i la $ milion de locuitori.
Opera$iunile de restructurare bancar# constituie o alt# caracteristic# a sistemelor bancare
actuale, n cadrul acestora fiind incluse fuziunile !i absorb"iile, opera"iunile transfrontaliere
(cu str#in#tatea), prelu#rile pachetului de control de c#tre b#ncile str#ine, !i opera"iunile
ncruci!ate b#nci-asigur#ri. Dintre fuziunile realizate n ultimii ani n Europa, re"in aten"ia
urm#toarele:
Tabel nr. 8 Principalele fuziuni bancare europene
%ara anul B#ncile participante
Elve"ia $998
Union de banques Suisses
+ Societ de banque Suisse
= United Bank of Switzerland
Germania $998
Bayerische Vereinsbank
+ HypoBank
= HypoVereinsbank
$998
Institutio Bancario Sao Paolo di Torino
+ Instituto Mobiliare Italiana
= San Paolo IMI
Italia
$999
Credito Italiano
+ Unicredito
= Unicredito Italiano
Fran"a $997
Credit National
+ Banque Franaise du Commerce Exterieur (BFCE)
= Groupe Natexis
Belgia $998
Kreditbank
+ Cera
= K.B.C.
*Sursa: Revue Banque Strategie, nr. $57, febr. $999
Opera"iunile de fuziuni !i absorb"ii au afectat toate categoriile de b#nci, din aproximativ toate
"#rile dezvoltate. Fuziunile bancare nregistrate n SUA n perioada $980-$995 au implicat un
num#r de peste 6.300 b#nci, fiind evaluate la peste $.200 miliarde $. Particularit#"ile
restructur#rilor b#ncilor americane rezult# din urm#toarele aspecte:
b#ncile comerciale americane s-au concentrat pentru ob"inerea, n scurt timp, a unei
dimensiuni interna"ionale, ca urmare a reglement#rilor care interziceau b#ncilor de a
interveni n afara "#rii de origine;
b#ncile de investi"ii americane au operat n vederea regrup#rii activit#"ilor de consultan"#
financiar# !i de gestionare a activelor pentru contul ter"ilor.
Cea mai important# fuziune din istoria SUA s-a produs ntre banca Citicorp !i societatea
Travelers, ceea ce a dat na!tere, n $998, conglomeratului Citigroup, care a reunit activit#"i de
finan"e b#nci !i asigur#ri.
n Japonia, procesul de restructurare a fost accelerat datorit# amplific#rii crizei sistemului
financiar. Primul grup bancar mondial s-a constituit, n anul $996, prin fuziunile dintre Tokyo
Bank !i Mitsubishi Bank. n acela!i an banca Sumitono a r#scump#rat activele Daiwa Bank,
din SUA ceea ce a condus la constituirea celui de-al doilea grup japonez !i mondial.
%#rile europene n-au fost str#ine de opera"iunile de restructurare bancar#, chiar dac# au
fost de mai mic# amploare !i afectate mai trziu.
n Marea Britanie, acest fenomen a afectat b#ncile de afaceri, pe cele mutuale !i
comerciale. Astfel, n $992 Midland a fost absorbit# de Hong Kong Shanghai Corporation, iar n
$995 Lloyds Bank a fuzionat cu TSB Bank, dnd na!tere unui actor major care controleaz# peste
25% din conturile curente ale particularilor.
CAPITOLUL 1
n Elve"ia, Union des Banques Suisess !i Socit de Bankue Suisse au decis s# fuzioneze
n $997, noul grup rezultat fiind United Bank of Switzerland, care controleaz# 40% din pia"a
bancar# intern# !i se situeaz# pe locul doi mondial, dup# valoarea activelor estimate la 3.600
miliarde franci elve"ieni.
Restructur#rile bancare au reprezentat pentru b#nci o modalitate de atingere a unei
dimensiuni optime, care s# asigure: eliminarea costurilor suplimentare ca urmare a organiz#rii
produc"iei, amortizarea pe scar# larg# a investi"iilor n noile tehnologii !i l#rgirea gamei de
produse oferite clientelei, pentru a r#mne competitive.
Una din consecin"ele principale ale restructur#rilor o reprezint# concentrarea sporit# a
sistemelor bancare !i reducerea num#rului de institu"ii bancare. Astfel, n SUA n decursul
perioadei $980-$995, num#rul b#ncilor s-a redus de la 36.000 la 24.000, iar n Norvegia !i
Danemarca sc#derea a fost !i mai puternic#, reprezentnd 57% din num#rul ini"ial al b#ncilor.
Dintre efectele restructur#rilor este necesar# aducerea n discu"ie a intensific#rii
concuren$ei. Comportamentul b#ncilor n noile condi"ii ale globaliz#rii !i liberaliz#rii poate
face obiectul unei analize n termeni de concuren$# strategic#. Prin aceasta se define!te
ansamblul m#surilor adoptate pentru prevenirea intr#rii efective a unor concuren"i poten"iali,
prin impunerea unor costuri nerecuperabile pentru candida"i nc# din momentul intr#rii lor pe
pia"#.
Pentru a caracteriza func"ionarea actual# a industriei bancare, este recomandat# utilizarea
conceptului de concuren$# destructiv#, aceast# form# ap#rnd atunci cnd structurile
industriei favorizeaz# existen"a unor capacit#"i de produc"ie excedentare n raport cu nevoile
curente ale cererii, situa"ie care pe pia"a serviciilor financiare se caracterizeaz# n existen"a unui
stoc excesiv de capital fix !i printr-un nivel ridicat al costurilor fixe fa"# de cele variabile.
Un proces larg r#spndit n "#rile europene este cel de integrare a activit#$ii bancare &i de
asigur#ri n cadrul aceluia&i grup financiar. n Belgia, Olanda sau Germania s-au realizat
fuziuni ntre institu"iile bancare !i cele de asigur#ri. O asemenea situa"ie se explic# prin aceea c#
b#ncile sunt deosebit de interesate de investi"iile realizate pe pia"a asigur#rilor !i, n plus, acestea
profit# de re"eaua de ghi!ee bancare care le confer# un avantaj decisiv comparativ cu societ#"ile
de asigur#ri. Produse precum asigur#rile de via"# sunt integrate n gama produselor oferite de
b#nci, att n planul ac"iunilor comerciale, ct !i al orient#rilor strategice.
Un fenomen de dimensiuni mondiale l constituie, n contextul globaliz#rii financiare,
criza sistemelor bancare.
De la jum#tatea anilor 80, aproape toate "#rile industrializate, cu excep"ia Germaniei, au
suferit crize bancare de mare intensitate situa"ie care s-a extins, zece ani mai trziu, !i n "#rile
Americii Latine !i Asia.
La originea crizelor bancare s-a aflat un factor ce poate fi definit astfel: adaptarea cu
dificultate la globalizarea financiar#, respectiv manifestarea a o serie de fenomene n toate "#rile,
care au vizat urm#toarele aspecte:
amploarea !i rapiditatea modific#rilor n materie de reglement#ri !i mediu de activitate;
criza pie"elor mobiliare;
caren"ele n exercitarea controlului !i supravegherii pruden"iale.
Crizele bancare au afectat, n mod diferen"iat, sistemele bancare. n "#rile nordice
amploarea crizelor poate fi cuantificat# prin ponderea pierderilor totale n PIB, care s-au situat
ntre 4,2% !i 6,7% n perioada $99$ $992.
n SUA, dificult#"ile au nregistrat un nivel care l-a dep#!it pe cel din anii 30. Cantitativ,
se poate estima la $.500 b#nci comerciale !i $.200 case de economii, num#rul institu"iilor
bancare restructurate, n perioada $984-$995, opera"iunile realizndu-se sub egida unui organism
ns#rcinat cu asigurarea depozitelor (Federal Deposit Inssurance Corporation).
n Japonia, criza financiar# a fost profund# !i s-a manifestat datorit# ac"iunii unui grup de
factori din care men"ion#m:
bula speculativ# a anilor 80, ceea ce a antrenat o umflare a activelor bancare de la 200
miliarde la 500 miliarde yeni;
Organizarea "i func#ionarea sistemelor bancare
o rat# de rentabilitate sc#zut#, rezultat# din dezintermedieri !i dereglement#ri produse la
nceputul anilor 80.
Criza financiar# japonez# a atins nivelul maxim la finele anului $997 !i a continuat n
$998, prin falimentul a trei b#nci de mare dimensiune.
n centrul crizelor bancare s-a aflat eroziunea rentabilit#$ii activit#$ii bancare. Astfel,
corespunz#tor fazei crizei bancare sau fazei de restructurare, sistemele bancare din "#rile
dezvoltate au cunoscut evolu"ii diferite ale rentabilit#"ii, acest criteriu de analiz# eviden"iind c#
sistemul bancar german a prezentat cea mai bun# stabilitate.
Cu ocazia crizelor bancare s-a constatat sc#derea general# a rentabilit#"ii, situa"ie explicat#
prin aceea c# b#ncile s-au confruntat cu transform#ri ale condi"iilor de activitate, rezultate din
muta"iile sistemului financiar, eroziunea ratei de dobnd# !i opera"iunile de intermediere.
Dac# analiza rentabilit#"ii se efectueaz# prin utilizarea raportului: profit nainte de
impozit/fonduri proprii, respectiv prin rentabilitatea fondurilor proprii, rezult# o ierarhizare a
sistemelor bancare na"ionale, astfel:
Tabel nr. 8 Evolu$ia rentabilit#$ii fondurilor proprii ale marilor b#nci interna$ionale
"ara %992 (%) %994 (%) %996 (%) Medie (%)
SUA 20,2 $4,9 $5,7 $6,4
Marea Britanie 8,7 2$,3 20,2 $6,7
Germania 8,4 7,2 9,3 8,4
Fran"a 4,6 $,4 7,6 4,0
Japonia 3,2 -$,3 0,6 0,5
Spania $2,4 $$,6 $$,7 $$,9
Italia 3,7 $,8 2,4 2,9
Elve"ia 8,4 7,3 -2,3 6,4
n $#rile europene !i n "#rile industrializate din America de Sud !i Asia, crizele bancare
au fost f#r# precedent !i au debutat n Mexic, n $994-$995, continund cu dragonii asiatici n
$997.
Greutatea !i amploarea se explic# prin faptul c# "#rile respective nu erau preg#tite a face
fa"# regulilor jocului financiar interna"ional. Analizele efectuate la nivelul acestor "#ri
eviden"iaz# manifestarea, aproape concomitent#, a crizelor bancare cu procesele de liberalizare
financiar# !i economic#. Izbucnirea crizelor a fost generat# de pierderea ncrederii investitorilor
str#ini, care printr-o atitudine de dezangajare nu au oferit sprijin "#rilor puternic ndatorate din
S-E Asiei. Estim#rile B#ncii Reglementelor Interna"ionale eviden"iaz# c# angajamentele
exterioare ale "#rilor ndatorate, Coreea de Sud, Thailanda, Indonezia, Malaezia, reprezentau $60
milioane $ n $997, iar Japonia !i "#rile europene totalizau 2/3 din crean"ele interna"ionale.
Crizele succesive care s-au manifestat n ultimele dou# decenii au eviden"iat insuficien"a
procedurilor de supraveghere !i control asupra expunerii la risc a b#ncilor.
Supravegherea bancar# a dobndit o dimensiune interna"ional#, prin recomand#rile
Comitetului de la Ble orientate pe urm#toarele probleme.
supravegherea activit#"ii bancare interna"ionale
fixarea unor norme pruden"iale minime, dintre care raportul Cooke a antrenat obliga"ia,
pentru b#ncile interna"ionale, de a dispune, cu ncepere din $992, de un nivel al fondurilor
proprii cel pu"in egal cu 8% din riscurile antrenate de activitatea bancar#.
n urma crizei financiare din S-E Asiei, n $997, Comitetul de la Ble a publicat
Principiile fundamentale pentru un control bancar eficient, prin care au fost definite 25 de
principii de baz#, cu scopul de a servi ca puncte de referin"# la nivel interna"ional att b#ncilor
ct !i organismelor de control.
Aplicarea normei Cooke a solicitat eforturi importante din partea b#ncilor, n ceea ce
prive!te majorarea fondurilor proprii. n aceast# situa"ie s-au aflat b#ncile japoneze !i franceze,
care de"ineau n trecut, un sc#zut nivel al capitaliz#rii; b#ncile anglo-saxone s-au caracterizat
CAPITOLUL 1
printr-o capitalizare ridicat#, iar b#ncile americane au atins niveluri ale capitaliz#rii excep"ionale
O situa"ie favorabil# au prezentat b#ncile germane, care, datorit# rezervelor bancare sporite !i-au
majorat progresiv raportul fondurilor proprii.
n contextul globaliz#rii activit#"ii financiare !i al specializ#rii institu"iilor n activit#"i
apar"innd unor sectoare de activitate diferite, dar interdependente (b#nci, asigur#ri, opera"iuni
cu titluri), au ap#rut condi"ii care au favorizat constituirea unui organism de supraveghere
bancar# la nivel mondial. Astfel, din ini"iativa Comitetului de la Ble, a fost creat n $996 un
organism Joint Forum of Financial Conglomerates, n a c#rui structur# intr# reprezentan"i ai
Comitetului de la Ble, pentru control bancar, cei ai Organiza"iei Interna"ionale a Comisiilor
Valorilor Mobiliare !i ai Asocia"iilor Interna"ionale a controlorilor societ#"ilor de asigur#ri.
n scopul men"inerii securit#"ii sistemului bancar, ntr-un num#r foarte mare de "#ri se
utilizeaz# asigurarea depozitelor ca instrument ce garanteaz# ncrederea deponen"ilor. Directivele
comunitare (mai. $994) stabilesc obliga"ia pentru toate institu"iile de credit de a adera la un sistem
de garantare a depozitelor. Prin acest mecanism se asigur#, n caz de faliment al b#ncilor,
restituirea depozitelor clien"ilor, pn# la limita unei sume (n Fran"a, 400000FF pentru un
deponent) sau ntr-o sum# nelimitat#, n cazul b#ncilor mutuale !i al caselor de economii (n cazul
Fran"ei). n Romnia, prin Legea nr. 88/$997 privind nfiin"area !i func"ionarea fondului de
garantare a depozitelor din sistemul bancar, s-a prev#zut limita pn# la care sunt garantate
depozitele bancare !i care periodic se indexeaz# n func"ie de nivelul infla"iei din economie (ini"ial
suma garantat# s-a situat la nivelul de $0 milioane, n prezent fondul dep#!e!te 70 milioane).
Mecanismul garant#rii depozitelor reprezint# un instrument util, dar nu se substituie
interven"iei b#ncii centrale care ac"ioneaz# ca mprumutator de ultim rang, n cadrul sistemului
bancar. Interven"ia b#ncii centrale este imediat# !i restaureaz# ncrederea deponen"ilor mai
repede, comparativ cu pl#"ile realizate prin sistemul de garantare al depozitelor. Pe de alt# parte,
b#ncile centrale pot l#sa s# planeze unele ndoieli asupra eventualit#"ii !i amplorii interven"iilor
lor, conducnd astfel la ameliorarea activit#"ii de gestionare a riscurilor bancare.
Sintetiznd problemele enun$ate, se poate concluziona c# n sistemele bancare
contemporane se produc o serie de modific#ri, dintre care semnificative sunt urm#toarele:
amplificarea for"ei marilor b#nci, n contextul dezvolt#ri inegale a b#ncilor na"ionale !i al
sporirii interna"ionaliz#rii activit#"ii acestora;
nlocuirea specializ#rii b#ncilor cu universalizarea opera"iunilor lor;
diminuarea rolului statului n activitatea b#ncilor, ceea ce conduce la procesul de
dezetatizare !i liberalizare a b#ncilor;
modernizarea tehnicilor !i informaticii bancare, realizat# prin introducerea n tehnica
bancar# a celor mai moderne produse bancare !i a celor mai performante echipamente;
accentuarea proceselor de restructurare bancar#, prin opera"iuni de fuziuni !i absorb"ii;
apari"ia unor grupuri financiare prin reunirea activit#"ilor bancare !i de asigur#ri;
diminuarea particip#rii b#ncilor la opera"iunile intermediere financiar# n favoarea
societ#"ilor financiare !i de asigur#ri;
manifestarea crizelor n sistemele bancare apar"innd statelor dezvoltate, n contextul
globaliz#rii financiare.
Restructurarea sistemelor bancare constituie, de asemenea, o tr#s#tur# att a economiilor
dezvoltate ct !i a celor aflate n proces de tranzi"ie. Experien"a mexican# n domeniul reformei
!i privatiz#rii bancare, cnd un num#r de $8 b#nci au fost trecute sub controlul unor grupuri
private, eviden"iaz# c# opera"iunea trebuie s# se realizeze ntr-un anumit cadru metodologic. n
acest sens departamentul de infrastructur# financiar# din cadrul BERD pentru restructurarea
b#ncilor utilizeaz# att metode interne sau bilan"iere, ct !i metode externe.
n prima categorie de metode se nscriu opera"iuni precum:
recapitalizarea b#ncilor;
mprumuturi de referin"# (procedeu aplicat !i n Polonia unui num#r de 9 b#nci
reprezentative);
negocierea bilateral# ntre b#nci !i clien"i.
Organizarea "i func#ionarea sistemelor bancare
Restructurarea extern# se poate realiza prin modificarea structurii bancare, respectiv prin
reducerea pierderilor din totalul creditelor acordate !i prin implicarea institu"iilor
guvernamentale n procesul de restructurare.
%.3. Modele &i strategii bancare
Analiza sistemelor bancare na"ionale din "#rile dezvoltate eviden"iaz# c# acestea sunt
foarte diferite !i constituite dintr-o mare varietate de institu"ii, cu prec#dere n cadrul spa"iului
financiar european.
n acest context, s-a formulat ntrebarea dac# procesul de globalizare financiar# care se
traduce prin emergen"a progresiv# a unei industrii bancare mondiale, nu va favoriza o tendin"# de
uniformizare a sistemelor bancare, pe baza unui model dominant de banc#.
Referitor la acest aspect, n literatura de specialitate s-au conturat dou# concep"ii,
respectiv dou# modele de banc# pentru perioada viitoare !i anume: banca dividende !i banca
fragmentat#.
Modelul b#ncii dividende a fost lansat n anul $995 de c#tre autorul Henry de Carmoy,
care propune un model al b#ncii capitaliste, generalizat, deja, n acel moment n SUA, ca urmare
a crizei bancare din anii 80 !i n Marea Britanie, dup# restructurarea sistemului bancar.
Obiectivul prioritar al b#ncii dividende este rentabilitatea fondurilor proprii. n opinia
autorului, maximizarea c!tigului ac"ionariatului face ca banca secolului XXI, s# fie o
ntreprindere obi!nuit# sub rezerva respect#rii regulilor pruden"iale. Pentru atingerea obiectivului
amintit, b#ncile trebuie s# adopte !i anumite strategii, respectiv s# se orienteze spre segmentele
de pia"# cele mai rentabile. De asemenea, este necesar# cunoa!terea detaliat# a costurilor !i
rentabilitatea opera"iunilor bancare, precum !i tarifarea precis# !i personalizat# a clientelei.
Totodat#, se impune transparen"a contabilit#"ii !i a rezultatelor spre buna informare a
ac"ionarilor. O alt# necesitate strategic# a b#ncii dividende este c#utarea unei dimensiuni optime,
ceea ce implic# modific#ri n concentrarea industriei bancare. Reu!ita actual# a b#ncilor anglo-
saxone este rezultatul func"ion#rii pe baza modelului de banc# amintit. Referitor la dimensiunea
optim# a b#ncilor exist# controverse asupra acestui subiect, ntruct fuziunile !i absorb"iile din
domeniul bancar au generat grupuri financiare de mari dimensiuni. Studiile eviden"iaz# c#
randamentele bancare sunt cresc#toare, pe m#sura ce dimensiunea se majoreaz#, respectiv
costurile unitare ale produc"iei scad odat# cu cre!terea dimensiunii. Pentru banc#, cel mai
important este s# satisfac# cererile de prest#ri de servicii solicitate de clien"i, din acest punct de
vedere, cel mai bine putnd r#spunde banca de dimensiune medie.
Previzionarea evolu"iei sistemelor bancare este realizat# prin luarea n considerare a
b#ncilor de dimensiune variabil#, ntruct nu exist# argumente dup# care m#rimea b#ncii este un
criteriu absolut al eficacit#"ii.
Din punct de vedere al normei de rentabilitate care se impune b#ncilor, modelul ,,banc#-
dividende propune $5%. n momentul actual acest nivel este atins doar de b#ncile interna"ionale
cotate la burse sau supuse ratingului, deoarece mediul economic nu permite atingerea unui nivel
al rentabilit#"ii de $5% pentru capitalul investit dect printr-o selectare sever# a riscurilor proprii.
n sectorul bancar, o norma de rentabilitate de $5% antreneaz# diminuarea ofertei de finan"are !i
este pu"in realist#. Asemenea considerente pledeaz# n favoarea unor sisteme bancare
diversificate, cu obiective ale rentabilit#"ii diferen"iate dup# natura activit#"ii !i a riscurilor.
n perspectiva impunerii modelului ,,banc#-dividende, diversitatea sistemelor bancare se
va men"ine, ntruct vor persista motivele care au stat la originea cre#rii unei concuren"e ntre
b#nci. Al#turi de aceast# caracteristic#, sistemele bancare !i vor men"ine !i un grad de
specializare sporit.
La baz# specializ#rii se afl# legisla"iile bancare na"ionale foarte diferite, care exercit# o
puternic# influen"# asupra structurii bancare. Modelul b#ncii universale, deplin diversificate este
predominant n Europa continental#, n timp ce specializarea !i separarea b#ncilor pe principale
tipuri de activit#"i, s-a generalizat n SUA, Marca Britanie !i Japonia. Obiectivul major al
restructur#rii bancare este acela de a mbina avantajele diversific#rii, proprie b#ncilor universale,
CAPITOLUL 1
cu cele ale unei bune specializ#ri, ca factor ce exprim# o eficien"# sporit# a activit#"ii.
Modelul b#ncii fragmentate, a fost propus de c#tre economistul american L. Bryan,
fiind conceput ca un mod de regndire asupra no"iunii de intermediere clasic#, prin separarea
complet# a activit#"ilor de depozit !i de creditare. Diferitele func"ii ale unei b#nci trebuie s# fie
exercitate de entit#"i juridice distincte care alc#tuiesc de sine st#t#tor, o banc#. Dup# opinia
autorului, banca fragmentat# este mai performant#, n m#sura n care fiecare func"ie bancar# este
luat# n considerare de o categorie de operatori specializa"i !i competitivi n domeniul activit#"ii
lor. Deja, n activitatea unor b#nci se identific# aspecte ale b#ncii fragmentate, prin aceea c# !i
exprim# oferta de produse !i servicii financiare, prin ncredin"area acestora unor firme din
exteriorul b#ncii. Pot fi citate n acest sens, func"iile de intermediare bancar#. De asemenea.
procesul de gestionare a riscurilor se realizeaz# prin acceptare !i negociere cu clien"ii, prin
metoda scoringului, ceea ce nseamn# o subnegociere a func"iilor b#ncii. Acela!i proces se
manifest# !i n sectorul mijloacelor de plat# !i al moneticii, fiind cunoscute acordurile ncheiate
de b#nci cu societ#"i specializate.
Pentru urm#torul deceniu se estimeaz# c# modific#rile tehnologiei vor afecta rela"ia
,,banc#-clien"i ceea ce s-a produs deja, n anumite "#ri odat# cu dezvoltarea b#ncii la
distan$#.
Acest model recurge la o serie de instrumente bazate pe telefonie !i informatic#, prin care
se efectueaz# trei categorii de opera"iuni bancare: gestionarea mijloacelor de plat#, distribuirea
de credite, gestionarea economiilor.
Modelul ,,b#ncii la distan"# a ap#rut n anul $989, n Marea Britanie, unde Midland
Bank a propus o formul# de banc# pentru toate opera"iunile bancare curente constituindu-se o
filial# independent# First Direct care, n prezent, gestioneaz# mai mult de 500.000 clien"i,
printr-o platform# telefonica. Propunerea formulat# de banca englez# s-a fondat pe studiile care
indicau faptul c# 50% dintre clien"i nu !i-au ntlnit niciodat# responsabilul bancar, iar 40%
dintre clien"i se plngeau de lips# de aten"ie din partea agentului bancar. Prin banca la distan"#
se nregistreaz# un nivel mai sc#zut al costului, dect n rela"ia dintre banc# !i agent. Sistemul
furnizeaz# un instrument de vnzare mai bun, care permite majorarea frecven"ei contractelor cu
fiecare client !i ofer# mijloace de m#surare a rentabilit#"ii clientului pentru toate produsele !i
serviciile pe care le utilizeaz#. First Direct a dobndit un loc de prim# importan"# pe pia"a
b#ncilor la distan"#, n Europa, la baza succesului aflndu-se 3 factori: informatic# comercial#
integrat# perfect n platforma telefonic#; strategii bazate pe calitatea serviciilor !i selectarea
riguroas# a clientelei (mai mult de 40% din cererile de deschidere a conturilor sunt refuzate).
n eforturile nencetate ale b#ncilor de a atrage noi clien"i, tehnologiile de informatic# !i
comunicare (TIC) joac# un rol din ce n ce mai important conducnd la modelul b#ncii
virtuale.
Noile tehnologii ridic# probleme importante b#ncilor, din punct de vedere al strategiilor
comerciale !i organiza"ionale care dac# sunt gre!it solu"ionate ar putea antrena efecte nefaste.
Dintre riscurile pe care TIC le comport#, enumer#m urm#toarele:
natura rela"iei banc#-client va fi transformat# facilitnd migra"ia consumatorului;
clien"ii, tot mai exigen"i, vor fi preocupa"i de cumularea unor avantaje pe care le ofer#
diferi"ii actori ai sistemului financiar;
banca virtual# va antrena distan"area clientului fa"# de banc# !i depersonalizarea rela"iilor
b#ncii cu clien"ii.
n noul context reu!ita b#ncilor va pune accentul tot mai mult pe inteligen"a !i
competen"a oamenilor care compun noile tehnologii. Dezvoltarea tehnologiilor TIC modific#
regulile concuren"ei, n sensul c# favorizeaz# opera"iunile de compensare direct# ntre firme ceea
cea va diminua fluxurile din sistemul bancar. De asemenea, modelul b#ncii virtuale poate
favoriza decalajul dintre diferitele sisteme informatice mondiale, va majora viteza de transfer a
fondurilor, !i, de asemenea, va reduce volumul intermedierii financiare.
Opera"iunile de restructurare bancar# pot fi analizate !i din punct de vedere al impactului
acestora asupra strategiei &i gestiunii bilan$ului.
Organizarea "i func#ionarea sistemelor bancare
Prima strategie care poate fi eviden$iat# este cea de ameliorare a pozi$iei pe pia$# a
b#ncilor !i corela"ia cu rentabilitatea fondurilor proprii. Mediul bancar condamn#, n
prezent, strategiile de cre!tere a volumului activit#"ii, care antreneaz#, att un proces de
concuren"# distructiv#, ct !i o sc#dere a rentabilit#"ii fondurilor proprii, favoriznd n schimb
sporirea concentr#rii bancare nso"it# de reduceri importante ale costurilor.
Pentru b#ncile europene se poate stabili o corela"ie ntre gradul de concentrare a industriei
bancare !i nivelul rentabilit#"ii. Informa$iile oferite de Morgan Stanley Dean Witter eviden"iaz#
c# fuziunile realizate pe o pia"# na"ional# se traduc printr-o concentrare, care amelioreaz#
rentabilitatea !i reduce coeficientul de exploatare, prin diminuarea costurilor legate de func"ionare, ca
urmare a fuziunilor back-office-urilor !i a nchiderii agen"iilor. De asemenea, mijloacele de plat#
(cecurile, efectele comerciale, cardurile bancare), sunt tratate industrial, antrennd reduceri ale
costurilor informatice, prin introducerea noilor tehnologii: banca la domiciliu !i internet.
Strategiile bazate pe o dimensiune optim# a b#ncii presupun !i un c!tig de
productivitate, care rezult# din integrarea serviciilor, ra"ionalizarea re"elei, realizarea n comun a
unor investi"ii tehnologice. Asemenea ra"ionaliz#ri antreneaz# eliber#ri ale efectivelor, care se
situeaz# ntre $5% !i 25% din nivelul existent ini"ial. Astfel, n cazul Elve"iei, fuziunea realizat#,
n $997, ntre Uniunea B#ncilor Elve"iene !i Societatea Bancar# Elve"ian# (UDS !i BSF) a fost
acompaniat# de un proiect de reducere a personalului de $3.000 angaja"i anual, n decursul a 4
ani, ceea ce nseamn# un total de 56.000 persoane. De asemenea, n Marea Britanie, fuziunea n
care a fost implicat# Lloyds Bank a antrenat nchiderea a 200 de bancomate !i a 3000 de agen"ii.
n aceste condi"ii, se poate aprecia c# opera"iunile de fuziuni antreneaz# !i inconveniente,
care se reg#sesc la nivelul clientelei, !i dificult#"i opera"ionale, explicndu-se de ce anun"area
unor asemenea opera"iuni se soldeaz# cu o degradare a nota"iilor agen"iilor de rating.
Se poate concluziona ca strategiile bazate pe cre!terea volumului activit#"ii prin fuziuni
!i absorb"ii, par a fi suspecte, ntr-un context concuren"ial accentuat !i ntr-un mediu pruden"ial
n care aten"ia este orientat# c#tre men"inerea constant# a raportului profit/fonduri proprii.
Strategiile bazate pe mbog#$irea gamei de produse, cre!terea gradului de p#trundere n
rndul clientelei !i punerea n eviden"# a c!tigurilor de externalit#"i, constituie un al doilea
tip de interven"ie strategic#. Prin politica denumit# one stop shopping banca propune
clien"ilor s#i o gam# larg# de produse, care angajeaz# ntregul bilan" !i integreaz# toata gama
de instrumente de finan"are: ac"iuni, datorii subordonate, credit revolving, emisiunile de
obliga"iuni, sindicalizarea mprumuturilor.
Pentru b#ncile comerciale, aceast# strategie se traduce prin propunerile c#tre clien"i,
persoane fizice, att a unor servicii tradi"ionale (depozite, mprumuturi), precum !i produse noi
de economisire, contracte de asigur#ri, contracte de prevedere, de c#l#torie.
n acest context, poate fi plasat# strategia bancassurance concretizat# n fuziuni
celebre ntre b#nci !i societ#"i de asigur#ri, prin intermediul c#rora b#ncile utilizeaz# re"eaua de
agen"ii !i informa"iile despre clien"i n vederea comercializ#rii, la un cost sc#zut, a produselor de
asigur#ri. n acest mod, b#ncile sunt preocupate mai pu"in de serviciile de asigurare c#utnd o
remunerare corespunz#toare sub forma comisioanelor de distribuire a acestor produse. Totodat#,
b#ncile g#sesc, astfel, noi surse de venituri, gradul de fidelitate al clien"ilor spore!te iar
diversificarea ofertei de produse !i servicii faciliteaz# o pozi"ie avantajoas# pe pia"#.
n cadrul acestei strategii trebuie eviden"iate !i opera"iunile de achizi"ionare de c#tre
marile b#nci comerciale a unor societ#"i de gestionare a activelor sau a unor societ#"i specializate
n titluri. Astfel, b#ncile urm#resc dezvoltarea de noi filiale specializate n cele dou# tipuri de
activitate, prin utilizarea re"elei de distribu"ie proprie.
Exemplul cel mai elocvent al e!ecului strategiei de diversificare a gamei de servicii !i
produse bancare l ofer# fuziunea dintre societ#"ile americane Travelers &i Citibank, care a
condus la nfiin"area grupului Citigroup, considerat cel mai mare conglomerat financiar. Ini"ial, a
fost adoptat# strategia de cross selling, respectiv vnzare ncruci!at# a produselor de ansamblu
ale grupului de c#tre fiecare client al acestuia. Succesul nu a fost asigurat, ntruct ob"inerea sa ar
CAPITOLUL 1
fi necesitat dincolo de opera"iunile de fuziune !i absorb"ie, !i o reorganizare opera"ional#, un
efort considerabil de formare a agen"ilor, precum !i

o modificare a culturii ntreprinderii.
Diversificarea constituie a strategie care asigur# o mai bun# repartizare a riscurilor bancare.
Diversificarea surselor de profit permite o mai bun# rezisten"# a b#ncilor la dificult#"ile
conjuncturale. O asemenea strategie poate fi abordat# dup# criteriul geografic, la nivelul unei
"#ri, fie la nivelul interna"ional sau intercontinental (Credit Social de France/Credit Commercial
de Belgique, ABN-AMRO, Standard Federal Corporation).
Diversificarea activit#"ii este necesar# acelor b#nci care exercit# o meserie pu"in
riscant#, dar au rentabilitate medie !i doresc s# participe prin prelu#ri de participa$ie la
activitatea unei b#nci de investi"ii mai riscante, dar cu o rentabilitate a fondurilor proprii ridicat#.
Din aceast# perspectiv#, pot fi citate opera"iunile de achizi"ie ale B#ncii Indosuez de c#tre Credit
Agricole, ale Societ#"ii Warburg de c#tre Swiss Bank Corporation., ale Barings de c#tre ING etc.
O asemenea strategie vizeaz# alocarea fondurilor proprii prin corela"ia dintre rentabilitate !i risc,
prin asocierea unei b#nci specializate cu o banc# de investi"ii.
Preocup#rile strategice ale b#ncilor care n-au ob"inut rezultatele estimate nici prin sporirea
volumului activit#"ile !i nici prin diversificare, au condus la specializare, ca strategie total opus#
celei de diversificare. B#ncile sunt preocupate de cedarea unei p#r"i din propriile activit#"i, n
vederea concentr#rii pe un num#r redus de servicii, prefernd dezinvestirea !i utilizarea
capitalului disponibil n activit#"i cu o rentabilitate sporit#.
Unele b#nci au cedat activitatea comercial# sau re"eaua de ghi!ee automate (Paribas a
cedat activitatea de banc# de re"ea b#ncii Societ Generale), sau au abandonat sectoare ntregi de
activitate. Astfel, n domeniul cardurilor bancare s-au produs cesiuni importante de portofolii ca
de exemplu: Bank of New York care a cedat 4 miliarde $ active B#ncii Chase Manhattan.
Strategia specializ#rii creeaz# o pia"# a activit#"ii bancare, n cadrul c#reia b#ncile
vnz#toare renun"# la acele profesii considerate marginale, iar cele cump#r#toare le
achizi"ioneaz# n vederea ob"inerii unei dimensiuni optime a activit#"ii sau a mbun#t#"irii
rentabilit#"ii. Pre"ul unor asemenea tranzac"ii este deseori ridicat, ntruct nu se fundamenteaz#
pe rezultatele anterioare ale societ#"ii cedante ci pe anticiparea unor profituri considerabile.
ntr-o asemenea alternativ#, a op"iunii ntre diversificare !i specializare, nu pot fi fixate
reguli generale, fiind necesare flexibilitatea &i pragmatismul, respectiv adaptarea la
modific#rile mediului !i analiza concuren"ial# a avantajelor comparative.
%.4. Evolu$ii ale sistemului bancar romnesc
nceputurile activit#"ii bancare n Romnia se situeaz# n perioada de debut a rela"iilor
economice de tip capitalist, cnd principala activitate a zarafilor era aceea de a cump#ra !i vinde
monede n scopul ob"inerii de c!tiguri. O astfel de activitate a fost posibil# datorit# existen"ei n
circula"ie a numeroase tipuri de monede de aur !i argint: florini, galbeni olandezi, imperiali sau
vene"ieni, taleri, monede turce!ti. Odat# cu dezvoltarea societ#"ii !i a rela"iilor economice, zarafii
s-au specializat !i n opera"iuni de creditare, devenind c#m#tari. Formele de manifestare ale
creditului erau reprezentate de creditul de consum !i creditul politic (pentru cump#rarea de
func"ii n ierarhia administrativ# sau pentru cump#rarea scaunului domnesc de la nalta Poart#).
Dobnzile impuse de c#m#tari se situau ntre $2% !i 24%, dar prin condi"iile impuse la acordarea
creditelor, se ajungea la un nivel apropiat de 300%.
n acest context, era necesar# apari"ia !i dezvoltarea unui sistem bancar, care la nceput s-
a concretizat n specializarea unor case comerciale str#ine n domeniul bancar !i c#m#t#resc.
Aceste case, n num#r de $0 la Br#ila, 2$ la Gala"i, 20 la Bucure!ti, au favorizat deschiderea unor
sucursale ale b#ncilor str#ine pe teritoriul "#rilor romne!ti.
n anul $834, se proiecteaz# nfiin"area unei b#nci comerciale care s# efectueze opera"iuni
de depozit, de scont !i de transfer. Printre revendic#rile revolu"ionarilor de la $848 figura !i
nfiin"area unei b#nci na"ionale, iar n $85$, Nicolae B#lcescu, elabora un proiect de nfiin"are a
unei b#nci ipotecare !i de scont. n anul $856 se nfiin"eaz# Banca Na"ional# a Moldovei cu
capital german, englez, francez !i, ntr-o mic# m#sur#, romnesc.
Organizarea "i func#ionarea sistemelor bancare
n anul $864, se nfiin"eaz# prim# institu"ie romneasc# de credit, respectiv Casa de
Depuneri &i Consemna$iuni, a c#rei activitate s-a orientat, n special, c#tre atragerea de resurse
temporar disponibile de la popula"ie !i plasarea acestora n titluri de stat. Pn# n anul $880, cnd
se nfiin"eaz# BNR, au fost deschise !i alte institu"ii bancare cu capital autohton: Banca Romn#
($865); Creditul Funciar, Rural !i Urban ($873-$875); Banca MarmoroschBlank ($874). Prima
banc# ardelean# cu capital privat autohton a fost Banca Albina, nfiin"at# n $872 la Sibiu.
Prin Legea din $7 aprilie $880 se constituie Banca Na"ional# a Romniei !i sunt stabilite
normele de organizare !i func"ionare ale acesteia.
n anul $900, n Romnia func"ionau 8 b#nci; n $9$0 num#rul acestora a ajuns la $$6, iar
n $9$6 la 237. ntre $9$9 !i $930, num#rul cre!te de la 486 la $$02, iar cel mai mare num#r a
existat n $934, anul aprob#rii primei legi bancare, %204 b#nci. n structura sistemului bancar se
puteau identifica att b#nci comerciale c" !i b#nci populare (b#nci de credit specializate n
opera"iunile cu am#nuntul pentru popula"ie). Astfel, n anul $928, func"ionau n Romnia $$22
b#nci comerciale !i 4743 b#nci populare. Dup# perioada crizei economice, n domeniul bancar s-
a constatat un puternic avnt, iar pentru mai buna supraveghere, reglementare !i control asupra
activit#"ii bancare, a fost nfiin"at Consiliul Superior al B#ncilor. Ca urmare a Legii bancare din
$934 !i a acestui organism de supraveghere, sistemul bancar a dobndit coeren"# !i
func"ionalitate. Prin legea din $935, cu privire la nlesnirea !i refacerea creditului, este favorizat#
concentrarea capitalului bancar, cu efecte favorabile asupra sistemului de creditare !i asupra
economiei, n general.
Concentrarea capitalului bancar a generat apari"ia unor b#nci care de"ineau cea mai mare
parte a resurselor financiare ale "#rii. Astfel, n anul $94$, o pondere de $,8% din num#rul
b#ncilor de"ineau 52% din totalul activelor bilan"iere. Din categoria marilor b#nci, re"in aten"ia
trei dintre acestea: Banca Romneasc#, Banca de Credit Romn &i Banca Comercial#
Romn#, care de"ineau n $94$, peste 70% din totalul resurselor financiare ale "#rii.
Dup# actul na"ionaliz#rii !i pn# n $990, activitatea bancar# n Romnia a cunoscut o
puternic# pr#bu!ire. Gradul de concentrare n domeniul bancar prezenta n $989 un nivel maxim,
n sensul c# func"ionau 4 b#nci: Banca Na$ional# a Romniei, care ndeplinea rolul de banc# de
emisiune !i avea n atribu"ii privind opera"iunile comerciale interne din economie; Banca
Agricol#, cu rol de finan"are a activit#"ii din agricultur# !i din industriile conexe; Banca de
Investi$ii care se ocupa de finan"area programelor de investi"ii ale ntreprinderilor de stat;
Banca Romn# de Comer$ Exterior, care de"inea monopolul opera"iunilor de comer" exterior
ale Romniei. Casa de Economii !i Consemna"iuni, ca institu"ie de economisire a efectuat
opera"iuni de atragere a resurselor de la popula"ie, practicnd !i forme de creditare de natura
creditelor pentru locuin"e !i a celor de achizi"ionare a locuin"elor.
Reforma sistemului bancar a demarat n anul $990, prin organizarea acestuia n dou#
niveluri. Un pas important l-a constituit nfiin"area B#ncii Comerciale Romne !i preluarea de
c#tre aceast# banc# a opera"iunilor comerciale ale B#ncii Na"ionale.
Prin legile activit#"ii bancare , Legea nr. 33/$99$ !i Legea 58/$998 precum !i prin legile
privind statutul BNR: Legea nr. 34/$99$ !i Legea $0$/$998 s-a creat cadrul institu"ional !i
juridic pentru dezvoltarea sistemului romnesc. Dinamica cre#rii de noi b#nci a fost
considerabil# n primii ani, dup# 90, pentru ca ulterior, ritmul nfiin"#rii de noi b#nci s# se
reduc#. La sfr!itul anilor $999, n Romnia func"ionau 40 de b#nci !i sucursale ale b#ncilor
str#ine, la care se adaug# CEC, reorganizat ca societate bancar#, prin Legea nr. 66/$996.
Sistemul bancar romnesc a prezentat pn# la nceperea procesului de privatizare bancar#, un
caracter preponderent etatist, de!i num#rul b#ncilor private l-a dep#!it pe cel al b#ncilor de stat.
ntre anii $990 !i $993, sistemul bancar a constituit o surs# de subven"ionare a economiei
na"ionale. Rata dobnzii a fost real negativ#, ceea ce a contribuit la decapitalizarea b#ncilor.
Calitatea portofoliilor bancare a fost afectat# de slaba performan"# a creditului, generat# la rndul
s#u de lipsa restructur#rii !i a privatiz#rii.
Dup# anul $994, de!i rata dobnzii a nceput s# fie real pozitiv#, insuficienta sus"inere a
politicii monetare, simultan cu reformele structurale, a condus la agravarea problemelor
CAPITOLUL 1
sistemului bancar. Mai mult, existen"a sectorului bancar cu capital majoritar de stat a condus la
folosirea acestuia pentru acoperirea pierderilor din economie. Necorelarea activit#"ii de creditare
cu reformele structurale !i cre!terea indisciplinei financiare, au condus la cre!terea volumului
creditelor neperformante. Din acest punct de vedere, sistemul bancar s-a confruntat cu serioase
probleme, n sensul c# ponderea creditelor neperformante s-a situat la nivelul a dou# treimi din
totalul acestora n perioada $996-$998.
Sistemul bancar romnesc prezint# cteva caracteristici, care s-au eviden"iat n ultimii
ani: O prim# tr#s#tur# o constituie gradul sporit de concentrare, caracterizat n dominarea
pie"ei bancare autohtone de un num#r redus de b#nci.
Astfel, la nceputul anului $999, BCR, BRD, Banca Agricol# !i CEC de"ineau 2/3 din
pia"a bancar#, 58,6% din depozitele n lei !i 56,2% din depozitele n valut# ale sistemului bancar
romnesc (inclusiv Bancorex).
O alt# caracteristic# a sistemului bancar o reprezint# segmentarea, care s-a manifestat
prin implicarea b#ncilor cu capital majoritar de stat n finan"area sectorului de stat. De asemenea,
b#ncile cu capital privat au finan"at sectorul privat. B#ncile str#ine s-au implicat n finan"area
unor companii, care au avut aceea!i provenien"# ca !i banca mam#.
Situa"ia detaliat# privind ponderea b#ncilor comerciale, grupate dup# natura
ac"ionariatului, n volumul capitalului social !i al activului net n perioada 3$.$2.$999-
30.06.2000 este redat# n tabelul urm#tor:
Tabel nr. 9 Structura sistemului bancar dup# natura capitalului
Capital social Activ net
Total Total
Num#rul
b#ncilor
3$.$2.$999 30.06.2000 3$.$2.$999 30.06.2000
3$.$2.
$999
30.06.
2000
mld.lei % mld.lei % mld.lei % mld.lei %
B#nci cu capital integral
sau majoritar autohton,
din care:
$5 $3 5.794,7 60,42 7.456,8 59,26 88.645,2 56,44 92.877,9 52,34
- cu capital integral sau
majoritar de stat, din care:
4 4 4.084,4 42.59 6.293,3 50,0$ 79.038,2 50,32 85.059,6 47,93
Banca Comercial# 2.526,5 26,34 4.3$3,5 34,28 50.054,6 3$,87 53.595,4 30,20
Banca Agricol# $.08$,4 $$,28 $.08$,4 8,59 7.5$0,9 4,78 6.072,3 3,42
- cu capital integral sau
majoritar privat
$$ 9 $.7$0,3 $7,83 $.$63,5 9,25 9.607,0 6,$2 7.8$8,3 4,4$
B#nci cu capital integral
sau majoritar str#in
$9 22 3.796,4 39,58 5.$27,3 40,74 68.407,5 43,56 84.579,4 47,66
Total b#nci comerciale 34 35 9.59$,$ $00 $2.584,$ $00 $57.052,7 $00 $77.457,3 $00
Evolu"ia num#rului de b#nci, persoane juridice romane, grupate dup# natura capitalului se
prezint# dup# cum urmeaz#:
Tabel nr. %0 Evolu$ia num#rului de b#nci n perioada %994 - 2000
%994 %995 %996 %997 %998 %999 30.06.2000
Total b#nci comerciale, din care: 20 24 3$ 33 36 34 35
B#nci cu capital integral sau majoritar de stat,
din care:
7 7 7 7 7 4 4
- cu capital integral de stat $ $ $ $ $ $ $
- cu capital majoritar de stat 6 6 6 6 6 3 3
B#nci cu capital integral sau majoritar privat: $3 $7 24 26 29 30 3$
- cu capital integral sau majoritar autohton 8 9 $4 $3 $3 $$ 9
- cu capital integral sau majoritar str#in 5 8 $0 $3 $6 $9 22
Evolu"ia sistemului bancar romnesc n perioada $994-2000 eviden"iaz# urm#toarele
aspecte:
Organizarea "i func#ionarea sistemelor bancare
d) gruparea b#ncilor dup# natura capitalului demonstreaz# reducerea, n perioada $994-$999,
la jum#tate a num#rului de b#nci cu capital majoritar de stat, paralel cu cre!terea de peste
4 ori a b#ncilor cu capital majoritar str#in, care ajung s# de"in# 56% din num#rul total al
b#ncilor comerciale. Sectorul bancar de stat, de!i a nregistrat schimb#ri majore n
decursul anului $999 (privatiz#rile BRD !i Banc Post, restructurarea financiar# a B#ncii
Agricole !i a Bancorex)) de"ine 48% din totalul activelor bancare, n timp ce ponderea
b#ncilor cu capital majoritar str#in s-a situat la 47,66%. Cota de pia"# de"inut# de primele
3 b#nci comerciale se situa, la jum#tatea anului 2000, la nivelul de 58,27%, astfel: BCR cu
30%, BRD cu $6,73% !i CEC cu $$,34%;
e) cotele de pia"# de"inute de primele 5 b#nci comerciale din Romnia, dup# volumul
activelor !i indicii de cre!tere a activelor se prezint# astfel: (tabel nr.$$).
Tabel nr. %% Cota de pia$# a b#ncilor din Romnia
Total activ Cre!teri procentuale
Termeni
nominali
mld.ROL
Termeni
nominali
mld.ROL
Termeni
reali n
func"ie de
rata infla"iei
Termeni
nominali
Termeni reali
n func"ie de
rata infla"iei
Cota de pia"# Nr.
crt.
3%.%2.99 30.06.00 30.06.00 06.00/%2.99 06.00/%2.99 3%.%2.99 30.06.00
$ BCR 50.054,64 53.595,38 45.038,$3 7,07% -$0,02% 3$,87% 30,20%
2 BRD 23.48$,49 29.688,$5 24.948,03 26,43% 6,24% $4,95% $6,73%
3 CEC $6.895,4$ 20.$27,3$ $6.9$3,7$ $9,$3% 0,$$% $0,76% $$,34%
4 BTRB 6.89$,05 8.755,44 7.358,35 27,07% 6,78% 4,39% 4,93%
5 AMRO 5795,05 8069,72 678$,27 39,25% $7,02% 3,69% 4,55%
Total b#nci
comerciale
$57.052,75 $77.457,27 $49.$23,76 $2,99% -5,05% $00% $00%
f) Din punct de vedere al participa"iilor str#ine la capitalul social al b#ncilor comerciale care
func"ioneaz# n Romnia, se remarc# pe primele locuri: Fran"a cu 33,0$%; SUA cu
$5,23%, Turcia cu $2,87% !i Grecia cu 9,5%
Caracterizarea sistemului bancar se poate realiza !i pe seama analizei principalilor
indicatori economico-financiari !i de pruden$a bancar#.
Astfel, prezint# importan"# indicatori precum:
ponderea creditelor restante !i ndoielnice n totalul portofoliului de credite;
ponderea creditelor restante !i ndoielnice n totalul activelor;
raportul de solvabilitate;
rata general# de risc.
Indicele de cre&tere a activelor bancare, n termeni reali a nregistrat, n primul semestru al
anului 2000, un trend descendent, o sc#dere accentuat# nregistrnd opera"iunile de trezorerie
!i interbancare, precum !i opera"iunile cu clientela. Cea de-a treia component# a activelor
bancare, respectiv opera"iunile cu titluri, a nregistrat o cre!tere, att n expresie nominal# ct
!i real#.
Evolu"ia principalelor componente ale activului bilan"ier (la valoare net#) pentru primele 5
b#nci din sistem, este prezentat# n graficul urm#tor, din care rezult# c# expansiunea
creditului neguvernamental n termeni reali nominali a fost devansat# de rata infla"iei,
ponderea de"inut# n total activelor fiind egal# cu cea ocupat# de plasamentele !i creditele
interbancare.
Volumul creditelor restante !i ndoielnice (la valoare net#) n totalul portofoliului, de credite
a nregistrat o continu# cre!tere n anul 2000 comparativ cu $999, nregistrnd valori cuprinse
ntre 5,24% !i 6,6$%, iar ponderea acestora n totalul capitalurilor proprii s-a situat ntre 20%
!i 26%.
CAPITOLUL 1
2.14%
2.43%
2.47%
2.52%
2.64%
2.58%
2.36%
2.42%
2.76% 2.80%
2.85%
2.98%
2.86%
2.61%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
Dec 1999 Ian 2000 Feb 2000 Mar 2000 Apr 2000 Mai 2000 Iun 2000
Ponderea creantelor restante (indoielnice in total activ)
Ponderea creantelor restante si indoielnice in surse atrase si imprumutate
Ponderile crean"elor restante !i ndoielnice n
total activ !i n surse atrase !i mprumutate
3$.$2.$999 30.06.2000
Ponderea crean"elor restante !i ndoielnice n
capitaluri proprii
3$.$2.$999 30.06.2000
24.49%
23.34%
22.16%
20.85% 20.56%
18.25%
26.35%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
Dec 1999 Ian 2000 Feb 2000 Mar 2000 Apr 2000 Mai 2000 Iun 2000
51044 48667 48310 47431 47856
54690
53562 53894 53050
56548
46985
50998
59167
54688
15695
16707
15470
14860
14784
14563
17362
32888
30107
32932 32569
32360
31429
29536
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
Dec.99 Ian.00 Feb.00 Mar.00 Apr.00 Mai.00 Iun.00
Operatiuni cu titluri si diverse Operatiuni interbancare si de trezorerie
Valori imobilizate Operatiuni cu clientela
Dinamica principalelor componente ale activului la
valoare net!
31 decembrie 1999 30 iunie 2000
(n termeni reali cu perioada de referin"! 31.12.1999)
Grafic %
Grafic 2
Grafic 3
Organizarea "i func#ionarea sistemelor bancare
Analiza structurii pasivelor indic# faptul c# un procent de 70% este de"inut de opera"iunile cu
clientela, urmate de componenta sectorului bancar !i a institu"iilor financiare a c#rei
contribu"ie este de $4%. Economiile popula"iei, au reprezentat o pondere de 28% n prima
jum#tate a anului 2000 din totalul resurselor bancare, nregistrnd o diminuare, n termeni
reali de 7%. Unul din factorii care au contribuit la diminuarea procesului de economisire l-a
constituit concuren"a puternic# a certificatelor de trezorerie, care au reprezentat o alternativ#
mai avantajoas# comparativ cu depozitele bancare. Depozitele agen"ilor economici au urmat
aproximativ aceea!i tendin"# cu cea nregistrat# de economiile atrase de la popula"ie.
Profitul net realizat de sistemul bancar poate fi analizat pe principalele surse generatoare de
venituri. Astfel, pentru prima jum#tate a anului 2000, principala surs# de profit a constituit-o
veniturile din tranzac"iile cu titluri, urmat# de veniturile din opera"iunile excep"ionale.
Contribu"ia major# la realizarea profitului net n cadrul sectorului bancar, au avut-o b#ncile
cu capital majoritar str#in (56,55%, respectiv $$85,7 miliarde lei).
Rata general# de risc, raportul de solvabilitate !i efectul de prghie al c#ror nivel este
prezentat n graficul urm#tor, prezint# o evolu"ie constant#, nregistrnd valori de:
aproximativ 40% - n cazul ratei generale de risc;
ntre $8% !i 2$,4% - n cazul raportului de solvabilitate !i
ntre 7,55% !i $0,06% n situa"ia efectului de prghie
O problem# aparte cu care se confrunt# sistemul bancar romnesc, n prezent, este legat# de
privatizarea societ#"ilor bancare, ntruct aceast# ac"iune se deruleaz# ntr-un moment n care
restul economiei prezint# probleme.
Efectundu-se prin licita"ie, privatizarea limiteaz# accesul la achizi"ia de ac"iuni a
ntreprinz#torilor autohtoni, ceea ce face ca beneficiarii procesului de privatizare s# fie societ#"i
financiare bancare str#ine, care devin, astfel, un concurent puternic pe pia"a bancar# intern#.
n vederea integr#rii sistemului bancar romnesc n structura Sistemului Bancar European,
sunt necesare modific#ri structurale !i opera"ionale n activitatea bancar#. Necesitatea
transform#rilor opera"ionale ale sistemului bancar este argumentat# prin mai multe elemente
dintre care pot fi men"ionate:
cerin"e ale clien"ilor, cu privire la utilizarea unor produse !i servicii bancare moderne;
diversificarea gamei de produse !i servicii bancare n scopul atragerii de noi clien"i !i al
alinierii la nivelul b#ncilor str#ine corespondente;
Raportul de solvabilitate, efectul de prghie !i
rata general# de risc
3$.$2.$999 30.06.2000
21.43% 21.27% 21.48% 20.95%
20.76%
18.27% 17.90%
38.78%
39.39%
40.27% 40.30%
41.06%
40.34% 40.66%
10.06% 10.19% 10.19%
8.86% 8.97%
7.62% 7.55%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
Dec 1999 Ian 2000 Feb 2000 Mar 2000 Apr 2000 Mai 2000 Iun 2000
Raport ul de solvabilit at e $(>$2%)
Rat a general de risc
Efect ul de prghie
Grafic 4
CAPITOLUL 1
cerin"e, cu privire la crearea sportului legislativ pe baza c#ruia s# fie promovate produse !i
servicii noi;
existen"a unor structuri fizice la nivelul re"elei de comunica"ie din Romnia, care nu
permite transferul rapid al informa"iilor;
costurile implement#rii unor noi tipuri de activit#"i, produse !i servicii, afecteaz# n sens
negativ, eforturile de restructurare bancar#.
O alt# schimbare opera"ional# esen"ial# pentru b#ncile romne!ti este un management
corespunz#tor, trecerea de la realizarea profitului ob"inut ca rezultat al unui num#r sporit de
opera"iuni, la realizarea acestuia ca rezultat al eficien"ei opera"iunilor.
Organizarea "i func#ionarea sistemelor bancare
I IN NT TR RE EB BA AR RI I
R RE EC CA AP PI IT TU UL LA AT TI IV VE E
%. Unul dintre enun"urile de mai jos nu reprezint# func"ie ndeplinit# de sistemul bancar n
cadrul economiei:
a) gestioneaz# mijloacele de plat#
b) asigur# lichiditatea economiei
c) asigur# n mod automat garantarea depozitelor
d) reprezint# un canal de transmitere al politicii monetare
e) distribuie credite n economie
2. Modelul b#ncii universale se caracterizeaz# prin urm#toarele:
a) ofer# o gam# larg# !i complet# de servicii bancare !i financiare
b) "ara n care acest model s-a aplicat cu cele mai bune rezultate este Germania
c) cadrul legislativ al b#ncilor universale l-a constituit momentul $933, prin Glass-Stegal Act
d) se bazeaz# pe principiul unei specializ#ri stricte a institu"iilor bancare
e) modelul este predominant n Europa continental#
Nu este valabil unul dintre enun#uri.
3. Sistemele bancare din "#rile dezvoltate se caracterizeaz# prin urm#toarele tr#s#turi:
a) diversitate, concentrare, bancarizare, restructurare, deschiderea c#tre str#in#tate,
dezintermediere, specializare
b) crize bancare ample, fuziuni !i absorb"ii bancare, garantarea depozitelor, capitalizare
bursier# sporit#
c) absen"a controlului !i a supravegherii pruden"iale, criza sistemelor bancare, intermediere
sporit#, bancarizare, concentrare
d) interven"ia sporit# a statului, diminu#ri ale rentabilit#"ii activit#"ii bancare, pondere sporit#
a institu"iilor de credit specializate n structura sistemului bancar
e) rolul sporit al intermedierii, opera"iuni de privatizare, concentrare bancar#
Unul dintre enun!uri reprezint" cea mai complet! descriere.
4. Pentru a cuantifica gradul de bancarizare al unui sistem bancar se calculeaz# urm#torii
indicatori:
4) num#rul de conturi la vedere
5) num#rul depozitelor bancare din economii
6) num#rul de magazine n care se utilizeaz# cardurile
7) num#rul de carduri la $000 locuitori
8) num#rul de bancomate (ATM-uri) la $ milion de locuitori
9) num#rul de b#nci la $ milion de locuitori
Este valabil! combina#ia:
a) $+2+3 c) 4+5+6 e) 2+3+4
b) %+3+5 d) 2+5+6
5. n cadrul opera"iunilor de restructurare bancar#, care se realizeaz# n "#rile dezvoltate se includ:
a) fuziunile !i absorb"iile
b) prelu#ri ale pachetului de control
c) opera"iuni ncruci!ate b#nci-asigur#ri
CAPITOLUL 1
d) opera"iuni transfrontaliere
e) participarea b#ncilor la intermedierea financiar#
Nu este valabil unul dintre enun#uri.
6. Ponderea b#ncilor comerciale n cadrul sistemului bancar al SUA este de :
a) 47%; b) 6$,8%; c) $8%; d) 76%; e) 7%
7. Cota de pia"# de"inut# de primele 3 b#nci comerciale romne!ti a reprezentat, n prima
jum#tate a anului 2000:
a) 30,2%
b) $6,73%
c) 58,27%
d) $$,34%
e) 9,58%
8. Cadrul institu"ional !i juridic pentru func"ionarea b#ncilor comerciale n cadrul sistemului
bancar romnesc este reprezentat de:
a) Legea nr. 66/$996 privind reorganizarea CEC
b) Legea nr. $0$/$998 privind statutul BNR
c) Legea bancar# nr. 58/$998
d) Legea nr. 88/$997 privind nfiin"area !i func"ionarea fondului de garantare a depozitelor n
sistemul bancar
e) Legea nr. 83/$998 privind procedura de faliment a b#ncilor
9. Indicatorii economico-financiari !i de pruden"# bancar# cu ajutorul c#rora se poate
caracteriza un sistem bancar sunt:
$) rata general# de risc
2) raportul de solvabilitate
3) structura activelor !i pasivelor bancare
4) efectul de prghie
5) ponderea creditelor restante !i ndoielnice n total active !i total portofolii de credite
6) num#rul bancomatelor la $000 locuitori
7) num#rul b#ncilor aflate n procedura de faliment
8) gama de produse !i servicii bancare
9) ponderea creditului neguvernamental n total credite
Este valabil! combina#ia:
a) 2+3+4+5+6
b) $+2+3+4+5
c) 3+4+5+6+7
d) 4+5+7+8+9
e) $+3+5+8+9
%0. Criza sistemelor bancare din ultimele dou# decenii a fost provocat# de:
$) modific#ri pe pie"ele financiare
2) criza pie"elor mobiliare
3) caren"e n exercitarea controlului !i supravegherii pruden"iale
4) sc#derea general# a rentabilit#"ii activit#"ii bancare
5) concuren"a bancar#
6) fuziunile !i absorb"iile bancare
Este valabil! combina#ia:
a) $ + 4 + 5 c) % + 2 + 3 e) $ + 4 + 5
b) 3 + 5 + 6 d) 4 + 5 + 6
Organizarea "i func#ionarea sistemelor bancare
B BI IB BL LI IO OG GR RA AF FI IE E
$. Cezar Basno, Nicolae Dardac,
Constantin Floricel
Moned", Credit, B"nci, EDP, $996.
2. Cezar Basno
Nicolae Dardac
Integrarea monetar bancar" european", EDP, $999.
3. Aurel Berea
Octavian Berea
Sistemul bancar romnesc #i integrarea european",
Ed. Expert, 2000.
4. Vasile Dedu Gestiune bancar", EDP, $999, Bucure!ti.
5. Lucian Ionescu B"ncile #i opera!iunile bancare, Ed. Economic#,
$996.
6. Dominique Plihon Les banques: Nouveaux enjeux, nouvelles strategies,
Ed. Documentation franaise, Paris, $998.
7. Varujan Vosganian Reforma pie!elor financiare din Romnia, Editura
Polirom, $999.
8. Mugur Is#rescu Despre reforma sistemului bancar #i politica BNR,
Oeconomica, Nr. $/$994, Ed. IRLI, Bucure!ti.
9. x x x Rentabilit des banques, comptes des banques,
statistiques annuelles de lOCDE, $992-$998.
$0. x x x Rapoarte anuale ale BNR, $99$-$999.

S-ar putea să vă placă și