Sunteți pe pagina 1din 16

Eu sunt pilotul vie!ii mele!

M! ridic, m! dezvolt, decid "i conduc


pentru c! Merit, Vreau "i Pot mai mult!
Acest manual face o paralel# ntre
procedurile de zbor $i modul cum ar trebui s# ne gestion#m
via!a pentru a ob!ine succesul dorit.

Con!inutul lui este mult mai relevant pentru cei care
au participat la seminariile
Merit, Vreau $i Pot mai mult!

Dac# nu ai participat la aceste seminarii
intr# pe www.accelera.ro unde vei g#si prezent#rile
de la seminarii $i cteva nregistr#ri video.
ATENTIE!
! #$%&'()*+ ,--./.'0
1
- Acest uocument a fost cieat ue Acceleia

pentiu paiticipan(ii la !"#$%&' )$#*+ ,% -.& /*% /+0&1!.


Copieiea sau multiplicaiea lui sau a con(inutului lui, integial sau pai(ial, n scopuii comeiciale, este (2+.'3(45!
! #$%&'()*+ ,--./.'0
1
- Acest uocument a fost cieat ue Acceleia

pentiu paiticipan(ii la !"#$%&' )$#*+ ,% -.& /*% /+0&1!.


Copieiea sau multiplicaiea lui sau a con(inutului lui, integial sau pai(ial, n scopuii comeiciale, este (2+.'3(45!
Mul!umiri speciale
pentru sus!inere #i participare la
Edi!ia a 3-a
Merit,Vreau #i Pot mai mult!
Claudiu David
Driving Academy
6.'(+7 8'.09 :( ;$+<
1
este o seiie ue seminaiii =>??, scuite ,i
eficiente, pentiu oameni ambi(io,i ,i ue bun sim(!

6.'(+7 8'.09 :( ;$+<
1
este fonuat, sus(inut ,i sponsoiizat ue
,--./.'0
1
uin aumiia(ie pentiu oamenii caie ,i uoiesc s se
uezvolte ,i s ieu,easc n via( fi a nclca legea, uieptuiile celoi
uin jui sau bunul sim(.

Site: @@@A6.'(+8'.094(;$+A'$
! #$%&'()*+ ,--./.'0
1
- Acest uocument a fost cieat ue Acceleia

pentiu paiticipan(ii la !"#$%&' )$#*+ ,% -.& /*% /+0&1!.


Copieiea sau multiplicaiea lui sau a con(inutului lui, integial sau pai(ial, n scopuii comeiciale, este (2+.'3(45!
B?9 492+ %(/$+9/ C(.D(( E./.<B este titlul ?F(D(.( 0 GH0 a Seminaiului
"Neiit, vieau ,i Pot!" caie s-a uesf,uiat n luna Septembiie 2u1S ,i
a avut ca subiecte centiale Bezvoltaiea, Influen(a, Coaching-ul ,i
Leaueiship-ul.

;'.3.2+5'(/. ue la aceast eui(ie uai ,i ue la eui(iile anteiioaie,
piecum ,i cteva niegistiii viueo, le pute(i gsi pe site-ul
@@@A0--./.'0A'$
nfiin(at n anul 2uuS ca filial a Acauemy Accoi Seivices, ,--./.'0
1

este o companie ue Tiaining ,i Consultan( specializat n cie,teiea
peifoiman(eloi piofesionale.

Nul(umit Know-how-ului ,i a expeiien(ei inteina(ionale n uomeniu,
n piimii 8 ani ue activitate, Acceleia

a liviat piogiame ue tiaining ,i
consultan( pentiu Suu ue companii uin Romnia ,i a gzuuit n slile
sale ue tiaining peste 8.uuu ue cuisan(i.

Companiile aleg seiviciile Acceleia

pentiu:
1. Know-how-ul inteina(ional
2. Expeiien(a piactic a tiaineiiloi
S. Inteligen(a solu(iiloi ofeiite ,i
4. Rezultatele conciete ob(inute!

Poitofoliul Acceleia

,i peste 6uu ue E5'+9'(( uespie seiviciile noastie,
ve(i gsi la @@@A0--./.'0A'$
!"# %&&'(')*+ *,-.)/- 0. 1213.#'-
4*-'#.. *-5.3.40. 0. ,' 52# 1.-36
7)','- &2 8/).' &/ 1' 94*8' )'20.
9' 9(*# 9')14#*( 0. 9)4:'1.4#*(
:/)/ * ;#&/(&* ('<'* 1*2 94(.8'3'*6
=*&/ *. *&''*0. &)',.#3/+
*(/82)/>8' *&'182. -.#2#*8
9)4.'&8? !@').8+ A)'*2 0. B486!

2.34*5 6./75#89+
:99#0#$*
;
! #$%&'()*+ ,--./.'0
1
- Acest uocument a fost cieat ue Acceleia

pentiu paiticipan(ii la !"#$%&' )$#*+ ,% -.& /*% /+0&1!.


Copieiea sau multiplicaiea lui sau a con(inutului lui, integial sau pai(ial, n scopuii comeiciale, este (2+.'3(45!
PILOTS CHECKLIST NR.1:
RESURSELE MELE!
Eu sunt pilotul vie!ii mele!
M! ridic, m! dezvolt, decid "i conduc
pentru c! Merit, Vreau "i Pot mai mult!
NOT%: De"i dispunem de foarte multe resurse, avem tendin$a s! folosim doar unele
dintre ele, neglijndu-le total pe celelalte. Din aceast! cauz!: 1) ni se pare c! nu
avem resurse suciente "i 2) ob$inem rezultate mult mai mici dect am putea.
AC%IONEAZ& CU TOATE RESURSELE DE CARE DISPUI!
Analizeaz! ecare categorie de resurse "i
folose"te-o pentru realizarea proiectului t!u!
RESURSELE
MELE
BANI
TIMP
PRIETENI
RELA%II
'TIIN%&
MATERIE
PRIM&
DOT&RI
MOTIVA(IE
ENERGIE
EMO(II
IMAGINE
Folosesc toate resursele mele? Pot mprumuta resurse de la al!ii?
!
! #$%&'()*+ ,--./.'0
1
- Acest uocument a fost cieat ue Acceleia

pentiu paiticipan(ii la !"#$%&' )$#*+ ,% -.& /*% /+0&1!.


Copieiea sau multiplicaiea lui sau a con(inutului lui, integial sau pai(ial, n scopuii comeiciale, este (2+.'3(45!
PILOTS CHECKLIST NR.2:
OBIECTIVUL MEU!
Eu sunt pilotul vie!ii mele!
M! ridic, m! dezvolt, decid "i conduc
pentru c! Merit, Vreau "i Pot mai mult!
NOT%: A nu avea un obiectiv foarte clar n via$! este ca "i cum ai zbura f!r!
nicio destina$ie! Consumi benzina degeaba, te sim$i obosit "i nu realizezi nimic
de care s! i mndru!
Pentru orice ac$iune stabile"te-$i un obiectiv clar!
!
1) Am descris detaliat CE VREAU S& REALIZEZ/OB%IN
4) SIMPLU Am redescris obiectivul folosind maxim 7 cuvinte
5) M%SURABIL Am stabilit cum m!sor progresul "i atingerea obiectivului
6) TIMP Am stabilit termenul la care l voi naliza
7) CALENDAR Mi l-am trecut n calendar
8) COUNTDOWN Mi-am pus pe mobil o num!r!toare invers!
2) AMBI&IOS L-am amplicat cu 300% indc! 300% este posibil!
3) FRUMOS Este un obiectiv frumos? Sunt mndru de el?
9) AFI'AT Am ales o poz!, am scris deni$ia de la punctul 4) "i termenul de la
punctul 6), apoi am a"at poza n 3 locuri vizibile
10) PLAN Am stabilit UN PLAN ZILNIC de AC%IUNE, pas cu pas
11) ZILNIC n ecare zi, la accea$i or#, veric progresul f!cut
)#<% =$#<#5&*$#* !CDDE '18' 941.5.(! > B*2( 7418.# >
?&&=@AABBBC*99#0#$*C$.A/#$%&DE$#*+D8%D=.&D/*%D/+0&A
! #$%&'()*+ ,--./.'0
1
- Acest uocument a fost cieat ue Acceleia

pentiu paiticipan(ii la !"#$%&' )$#*+ ,% -.& /*% /+0&1!.


Copieiea sau multiplicaiea lui sau a con(inutului lui, integial sau pai(ial, n scopuii comeiciale, este (2+.'3(45!
PILOTS CHECKLIST NR.3:
IMAGINEA MEA!
Eu sunt pilotul vie!ii mele!
M! ridic, m! dezvolt, decid "i conduc
pentru c! Merit, Vreau "i Pot mai mult!
NOT%: Oamenii de bun sim$ au o mare PROBLEM&:
Din cauza educa$iei primite, cred c! este sucient ca ei sa fac! lucrurile foarte bine
"i ceilal$i vor observa "i vor aprecia acest lucru! FALS!!!! ntr-o societate de
consum, nu este sucient s! faci bine "i corect pentru a apreciat!
Pentru a ob!ine ceea ce MERI&I, trebuie s! "i
promovezi, cu tenacitate "i mndrie, calit!$ile "i realiz!rile tale!
!
3) COMPARA&IE Am comparat lista mea cu calit!$ile men$ionate de ei
4) MY 5 Am stabilit care sunt cele 5 CALIT&%I ale mele cel mai des
percepute de ceilal$i la mine, rezultate din compara$ie
1) LISTA Am f!cut o list! cu 10 calit!$i ale mele
2) PRIETENII Am rugat 5 persoane s!-mi spun! 5 calit!$i ale mele
)#<% =$#<#5&*$#* !@F G! > H&8*I.*# J)4K'* >
?&&=@AABBBC*99#0#$*C$.A/#$%&DE$#*+D8%D=.&D/*%D/+0&A
5) BENEFICII Am stabilit ce au ceilal$i de c"tigat de pe urma calit!$ilor mele
6) DISCURSUL Am creat un scurt discurs (My Story) despre calit!$ile mele
"i ce au oamenii de c"tigat din rela$ia cu mine!
Exemplu: Calitatea mea = corect => Beneciul lor = pot avea ncredere n mine
7) PROMOVARE Am stabilit situa$iile n care trebuie s! spun acest discurs
8) EXERSEZ Am stabilit ct de des exersez acest discurs (chiar "i la oglind!)
Exemplu: interviuri, "e, clien#i, prieteni noi, Facebook, echipe de proiect, networking, etc.
! #$%&'()*+ ,--./.'0
1
- Acest uocument a fost cieat ue Acceleia

pentiu paiticipan(ii la !"#$%&' )$#*+ ,% -.& /*% /+0&1!.


Copieiea sau multiplicaiea lui sau a con(inutului lui, integial sau pai(ial, n scopuii comeiciale, este (2+.'3(45!
PILOTS CHECKLIST NR.4:
ACTIUNE - METODA MVP!
Eu sunt pilotul vie!ii mele!
M! ridic, m! dezvolt, decid "i conduc
pentru c! Merit, Vreau "i Pot mai mult!
NOT%: De multe ori se ntmpl! s! vrem foarte mult un anumit lucru
dar s! nu ac!ion#m pentru a-l ob$ine! Ceva ne blocheaz! "i ne d! un sentiment
fals de neputin$! sau ne p!c!le"te s! amn!m ac$iunea!
VREI S& IE'I DIN ACEAST& SITUA%IE?
Aplic! METODA MVP

!
1) MERIT?
Acord!-$i o not! de la 1 (Nu) la 5 (Foarte mult)
1 2 3 4 5 .

Ce ar trebui s! se ntmple
ca s! Meri!i foarte mult?

____________________________________________
6.'(+ ! " 8'.09 ! " ;$+ !
" I+(9 ! " ,-D($2.3 !
FG :99#0#$*
;
2) VREAU?
Acord!-$i o not! de la 1 (Nu) la 5 (Foarte mult)
1 2 3 4 5 .

Ce ar trebui s! se ntmple
ca s! Vrei foarte mult?

____________________________________________
5) POT?
Acord!-$i o not! de la 1 (Nu) la 5 (Foarte sigur)
1 2 3 4 5 .

Ce ar trebui s! se ntmple
ca s! Po$i foarte sigur?

____________________________________________
6) 'TIU?
Acord!-$i o not! de la 1 (Nu) la 5 (Foarte sigur)
1 2 3 4 5 .

Ce informa$ie ai nevoie
"i unde o g!se"ti pentru a 'ti foarte sigur?

____________________________________________
3) DURERE?
Am f!cut o list! cu durerile "i regretele
pe care le voi avea dac! NU mi ating obiectivul

4) PL%CERE?
Am f!cut o list! cu pl!cerile "i bucuriile
pe care le voi avea cnd mi ating obiectivul
7) AC&IUNE - Am f!cut UN PLAN DE AC%IUNE conform CHECKLIST Nr. 2
! #$%&'()*+ ,--./.'0
1
- Acest uocument a fost cieat ue Acceleia

pentiu paiticipan(ii la !"#$%&' )$#*+ ,% -.& /*% /+0&1!.


Copieiea sau multiplicaiea lui sau a con(inutului lui, integial sau pai(ial, n scopuii comeiciale, este (2+.'3(45!
PILOTS CHECKLIST NR.5:
ECHILIBRUL MEU MENTAL!
Eu sunt pilotul vie!ii mele!
M! ridic, m! dezvolt, decid "i conduc
pentru c! Merit, Vreau "i Pot mai mult!
NOT%: Deseori ni se ntmpl! s! avem st!ri nepl!cute.
S! sim$im nervozitate sau nelini"te. S! nu avem chef s! lucr!m
sau s! interac$ion!m cu al$i oameni.
Cnd suntem n astfel de situa$ii pierdem mult n via$!!
CUM FACEM S& SCHIMB&M ACESTE ST&RI?
Facem o analiz! a Ceasului Min$ii!
!
1) LOCUL Mi-am ales un loc lini"tit, n care s!
mi analizez Ceasul Min$ii
2) NEVOILE MELE
Am analizat ecare element al nevoilor mele
de baz!:

1. Aer Am aer curat ?
2. Ap# Am b!ut 2 litri de ap!?
3. Somn Am dormit 6 ore consecutive?
4. Fiziologice M! doare ceva?
5. Mncare Am mncat diversicat?
6. Sex - ?
3) SIGURAN&% Este ceva care mi amenin$! starea de siguran$!?
Ce anume pot face s! repar acest lucru?
4) DIVERSITATE Este ceva anume de care m-am plictisit?
Ce anume pot face pentru a aduce ceva nou?
5) DEZVOLTARE Este o zon! din via$a mea n care simt c! nu evoluez?
Ce anume pot face pentru a evolua?
4) RELA&IE Este o persoan! anume cu care simt c! nu am o rela$ie bun!?
Ce anume pot face pentru a mbun!t!$i aceast! rela$ie?
5) IMPORTAN&% Este un anumit domeniu n care nu te sim$i sucient de
apreciat? Ce anume pot face pentru a-mi cre"te importan$a?
6) GENEROZITATE Po$i face ceva pentru a ajuta pe cineva?
Po$i aduce o contribu$ie societ!$ii? Te po$i implica?
! #$%&'()*+ ,--./.'0
1
- Acest uocument a fost cieat ue Acceleia

pentiu paiticipan(ii la !"#$%&' )$#*+ ,% -.& /*% /+0&1!.


Copieiea sau multiplicaiea lui sau a con(inutului lui, integial sau pai(ial, n scopuii comeiciale, este (2+.'3(45!
PILOTS CHECKLIST NR.6:
PUTEREA DE A TE RIDICA!
Eu sunt pilotul vie!ii mele!
M! ridic, m! dezvolt, decid "i conduc
pentru c! Merit, Vreau "i Pot mai mult!
NOT%: n via$!, se ntmpl! s! cazi! S! cazi ntr-o rela$ie nepotrivit!, ntr-un job
care nu te satisface sau nu te recompenseaz! corespunz!tor, ntr-un grup de
prieteni care nu merg n direc$ia dorit! de tine. Este normal s! avem astfel de
c!deri, este normal s! doar! "i s! regret!m.
Ce NU ar trebui s! se ntmple este s! r!mnem acolo jos!
TREBUIE s! ne ridic!m napoi la nivelul la care merit!m!
'i avem aceast# putere de a ne ridica!
!
1) A'A ESTE VIA&A PRIMUL PERICOL N CALEA RIDIC&RII MELE
- Am con"tientizat faptul c! am tendin$a de a r!mne jos
- Am f!cut o list! cu toate problemele pe care mi le genereaz! actuala situa$ie
- Am f!cut o list! cu viitoarele probleme pe care le voi avea dac! continu!
3) VIA&A MEA A"a cum mi-o doresc!
- Am descris via$a pe care vreau s! o am cu accent pe zona c!derii
- Am descris toate bucuriile "i pl!cerile pe care le voi avea dup! rezolvare
- Am f!cut o list! cu toate persoanele care se vor bucura pentru mine
2) ESTE GREU AL DOILEA PERICOL N CALEA RIDIC&RII MELE
- Am f!cut o list! cu dicult!$ile pe care le voi avea dac! ncerc s!
rezolv problema/situa$ia n care sunt
- Am f!cut o list! cu cele mai mari temeri ale mele
4) RESURSELE Mi-am f!cut o list! cu resursele de care dispun
(vezi check-list)
5) PLANUL Mi-am f!cut un plan de ac$iune
(vezi check-list)
6) AC&IUNE Am nceput s! ac$ionez, pas cu pas, conform planului!
Deciziile noastre sunt deja luate!
Ceea ce ne opre#te este doar teama
de a accepta responsabilitatea
consecin!elor!
- A l a i n C a r d o n
Me t h a s y s t e m e C o a c h i n g
! #$%&'()*+ ,--./.'0
1
- Acest uocument a fost cieat ue Acceleia

pentiu paiticipan(ii la !"#$%&' )$#*+ ,% -.& /*% /+0&1!.


Copieiea sau multiplicaiea lui sau a con(inutului lui, integial sau pai(ial, n scopuii comeiciale, este (2+.'3(45!
PILOTS CHECKLIST NR.7:
SELF-COACHING!
Eu sunt pilotul vie!ii mele!
M! ridic, m! dezvolt, decid "i conduc
pentru c! Merit, Vreau "i Pot mai mult!
NOT%: To$i facem sesiuni de Self-Coaching.
Cu alte cuvinte, avem obiceiul de a vorbi singuri!
Este o metod! excelent! de a ne pune ordine n gnduri.
'i dac! tot o facem, DE CE s! nu o facem
EFICIENT?
!
1) LOCUL Mi-am ales un loc lini"tit, unde sunt singur cu mine
2) IMAGINEA M! privesc din afar!, exact a"a cum ar!t n momentul
respectiv (vrst!, haine, pozi$ie, mimic!, privire)
3) POZI&IONAREA M! pozi$ionez EGAL "i MATUR fa$! de mine
4) SITUA&IA Mi-am descris exact situa$ia
Situa!ia?
Gnduri?
Sentimente?
Ac!iuni?
Rezultate?
Brooke Castillio
5) G%NDURILE Mi-am analizat gndurile care mi-au venit n minte
6) SENTIMENTELE Mi-am analizat sentimentele provocate de gnduri
7) AC&IUNI Am analizat ce ac$iuni mi vine s! ntreprind
8) REZULTATUL Am analizat ce rezultate ar putea avea ac$iunile mele
9) SUNT MUL&UMIT? Sunt mul$umit cu aceste rezultate posibile?
10) DAC% DA = AC%IUNE! DAC% NU = napoi la punctul 5)
! #$%&'()*+ ,--./.'0
1
- Acest uocument a fost cieat ue Acceleia

pentiu paiticipan(ii la !"#$%&' )$#*+ ,% -.& /*% /+0&1!.


Copieiea sau multiplicaiea lui sau a con(inutului lui, integial sau pai(ial, n scopuii comeiciale, este (2+.'3(45!
PILOTS CHECKLIST NR.8:
SELF-INFLUENCE!
Eu sunt pilotul vie!ii mele!
M! ridic, m! dezvolt, decid "i conduc
pentru c! Merit, Vreau "i Pot mai mult!
NOT%: De multe ori, ni se ntmpl! s! vrem CEVA "i s! facem ALTCEVA!
De aceea, avem nevoie de o metod! simpl! "i sigur! de a ne auto-inuen$a!
!
1) MODELUL DE VIA&% Mi-am ales un model de via$!
2) STUDIUL I-am studiat via$a, operele, realiz!rile "i lozoa
3) CE AR FACE EL? M! ntreb Ce ar face el/ea n situa$ia mea?
4) VIZUALIZAREA Mi-am ales 5 imagini care denesc obiectivul meu de via$!
5) EU n ecare zi m! vizualizez acolo, n imaginea respectiv!
6) AFI'AREA Mi-am pus a"e cu obiectivul meu n toate locurile strategice
7) SCHIMBUL Schimb a"ele s!pt!mnal ca s! nu m! obi"nuiesc cu ele
8) AFIRMA&IA ZILNIC% Mi-am f!cut o arma$ie zilnic! de 50 de secunde
9) REPETI&IA Spun zilnic, la aceea"i or!, cu voce tare, arma$ia mea
10) AFIRMA&IA public# Mi-am f!cut o arma$ie public! de 50 de secunde
11) REPETI&IA O spun tuturor prietenilor pentru a m! ajuta "i sus$ine
12) IRONIA Dac! sunt ironizat, folosesc ironiile pentru a-mi nt!ri voin$a
! #$%&'()*+ ,--./.'0
1
- Acest uocument a fost cieat ue Acceleia

pentiu paiticipan(ii la !"#$%&' )$#*+ ,% -.& /*% /+0&1!.


Copieiea sau multiplicaiea lui sau a con(inutului lui, integial sau pai(ial, n scopuii comeiciale, este (2+.'3(45!
PILOTS CHECKLIST NR.9:
COMUNICARE INFLUENTA!
Eu sunt pilotul vie!ii mele!
M! ridic, m! dezvolt, decid "i conduc
pentru c! Merit, Vreau "i Pot mai mult!
NOT%: n via!#, nu este sucient s! i bun, s! ai inten$ii bune
sau idei str!lucite! Mul$i oameni nu le vor n$elege sau nu le vor accepta!
De aceea, este foarte important s! i "i un bun inuen$ator!
!
Secretul Nr. 1 Inuen$a este un proces, nu un moment!
Mi-am f!cut un plan de ac$iune!
Aten!ie:
Vezi video
Magia Inuen!ei
O c t a v i a n G r o z e a
CELE 10 SECRETE ALE INFLUENTEI
1. $i stabile"ti
un obiectiv
2. Strngi
informa!ii
3. $i alegi
argumentele
"i metodele
4. l
preg#te$ti
5. i
propui
6. l
convingi
7. Asiguri
n!elegerea
Secretul Nr. 2 Inuen$a se preg!te"te nainte de propunere!
Am ales metodele pe care le voi folosi
Secretul Nr. 3 PARADOXUL PRESIUNII
Voi pune doar o presiune foarte u"oar!
Secretul Nr. 4 PARADOXUL AUTORIT&%II
l laud "i l complimentez pentru a ct mai sigur pe el
Secretul Nr. 5 ANTICIPAREA
nainte de a i spune ce vreau, i spun ce va sim$i "i ce va c"tiga
Secretul Nr. 6 AUTORITATEA N DOMENIU
mi sus$in argumentele cu citate "i termeni profesionali
Secretul Nr. 7 ARGUMENTELE
mi sus$in cererea cu multe argumente Pentru c! ...
Secretul Nr. 8 CONTRASTUL
mi pun cererea n contrast cu ceva mult mai r!u
Secretul Nr. 9 RECIPROCITATEA
nainte de a cere, dau ceva!
Secretul Nr. 10 RARITATEA
mi prezint propunerea ca "i cum ar ceva rar "i valoros!
! #$%&'()*+ ,--./.'0
1
- Acest uocument a fost cieat ue Acceleia

pentiu paiticipan(ii la !"#$%&' )$#*+ ,% -.& /*% /+0&1!.


Copieiea sau multiplicaiea lui sau a con(inutului lui, integial sau pai(ial, n scopuii comeiciale, este (2+.'3(45!
PILOTS CHECKLIST NR.10:
INFLUENTA NON-VERBALA!
Eu sunt pilotul vie!ii mele!
M! ridic, m! dezvolt, decid "i conduc
pentru c! Merit, Vreau "i Pot mai mult!
NOT%: Non-verbalul este r!spunz!tor pentru
80% din informa$ia procesat! de creier n timpul
unei conversa$ii.
De aceea, nu este sucient doar s! folosim cuvinte conving!toare!
Va trebui s! le nt!rim cu gesturi inuente!
!
1) OBSERVAREA L-am obesrvat cu aten$ie (haine, pozi$ie, gesturi, mimic!)
2) RAPPORTUL Am intrat n raport cu el
3) TESTUL Am testat ecien$a raportului prin u"oare schimb!ri
de pozi$ie sau de tonalitate
Aten!ie:
Vezi video
Inuen!a
Nonverbal$
A m a d a
B $ l # $ # e a n u
4) CONDUCEREA Am preluat conducerea conversa$iei
5) DESCHIDEREA Am f!cut gesturi de deschidere
6) PRIETENIE Am f!cut gesturi de prietenie
7) IMPLICARE Am f!cut gesturi de implicare
8) NCREDERE Am f!cut gesturi care i strnesc ncrederea
9) CUCERIREA Am folosit ochiul dominant pentru a-l cucerii
! #$%&'()*+ ,--./.'0
1
- Acest uocument a fost cieat ue Acceleia

pentiu paiticipan(ii la !"#$%&' )$#*+ ,% -.& /*% /+0&1!.


Copieiea sau multiplicaiea lui sau a con(inutului lui, integial sau pai(ial, n scopuii comeiciale, este (2+.'3(45!
PILOTS CHECKLIST NR.11:
FEED-BACK NEGATIV!
Eu sunt pilotul vie!ii mele!
M! ridic, m! dezvolt, decid "i conduc
pentru c! Merit, Vreau "i Pot mai mult!
NOT%: Deseori, ar trebui s! spunem cuiva
ce nu ne convine la el sau s! i semnal!m o gre"eal!
pe care o face. Dar NU o facem. De ce?
Fiindc! bunul sim$ ne spune c! nu ar trebui s! l/o sup!r!m.
Dar se poate face totu"i, f!r! a deranja, f!r! a lansa discu$ii,
f!r! a-l/o pierde de prieten!
!
1) MOMENTUL Ct mai repede dup! ce a f!cut lucrul care te-a deranjat
2) LOCUL n privat, fa$! n fa$!, doar voi doi!
3) ABORDAREA Am observat c! ... "i am descris exact situa$ia/ac$iunea
f!r! adjective, f!r! critici, f!r! emo$ii
4) MOTIVA&IA De ce ai f!cut/zis asta? "i l-am ascultat cu aten$ie
5) IMPERSONAL Am folosit tot timpul expresii legate de ac$iunea/
/comportamentul lui/ei, NU legate de el/ea
6) URM%RILE I-am explicat ce urm!ri au asupra lui/ei
ac$iunile/comportamentul lui/ei
7) DORIN&A I-am explicat cum a" dori eu s! se comporte/ac$ioneze
8) C'TIGUL I-am explicat ce are de c"tigat dac! mi respect! dorin$a
9) LAUDA Am ncheiat l!udndu-l/o "i mul$umindu-i!
! #$%&'()*+ ,--./.'0
1
- Acest uocument a fost cieat ue Acceleia

pentiu paiticipan(ii la !"#$%&' )$#*+ ,% -.& /*% /+0&1!.


Copieiea sau multiplicaiea lui sau a con(inutului lui, integial sau pai(ial, n scopuii comeiciale, este (2+.'3(45!
Mul!umiri speciale
pentru sus!inere #i participare la
Edi!ia a 3-a
Merit,Vreau #i Pot mai mult!
Claudiu David
Driving Academy