Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr.

_____________, privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013 – 2014

CONŢINUTURI PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A XI-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: • reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală – conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1; • textul dramatic postbelic – conţinut asociat competenţei specifice 2.3; LIMBA ŞI LITERATURA • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, ROMÂNĂ limbajul muzicii – conţinut asociat competenţei specifice 2.5; • simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică, curente culturale/literare româneşti în context european – conţinuturi asociate competenţei specifice 3.2; • interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară – conţinuturi asociate competenţei specifice 4.3; • autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu. Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice MATEMATICĂ - Studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor: proprietatea programa M_mate-info Kroneker-Capelli, proprietatea Rouchè, metoda Gauss din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Derivabilitate • capitolului Reprezentarea grafică a funcţiilor Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a MATEMATICĂ unui sistem liniar programa M_şt-nat - Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Funcţii derivabile • capitolului Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a MATEMATICĂ unui sistem liniar programa M_tehnologic - Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Funcţii derivabile • capitolului Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor
Pagina 1 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014

3 la ordinul MEN nr. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: . kulcsszó.2 Az érvelő-meggyőző. corp din capitolul Structuri algebrice POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE Europa şi lumea în secolul XX Probleme de atins: Europa contemporană (unitate. bizonyítás. metanyelvi.Structuri algebrice: inel. Cultura română – cultură europeană. Competenţele evaluate sunt cele prevăzute în programa pentru examenul de bacalaureat naţional. kapcsolatteremtő. felhívó.4 Stílusrétegek. hivatalos. tömegkommunikáció. kontextus). Ştiinţa şi societatea Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vieţii cotidiene şi a mediului. a X-a şi a XI-a. publicisztikai. Viaţa privată şi viaţa publică. a nyelvváltozatok eltérő kifejezési formái. 2. szövegműfajok (elbeszélő. 1.2 Mindennapi kommunikáció (párbeszéd. Notă: Conţinuturile de mai sus fac parte din Programa şcolară pentru istorie clasa a XI-a. 1. csatorna. stilisztikai). 4. tudományos-szakmai. România şi Europa în secolul al XX-lea OAMENII. corespunzătoare claselor a IX-a.1 A nyelvi közlés tényezői (adó. érzelemkifejező. szépirodalmi).3 Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban (köznyelv. szövegösszefüggés. nyilvános kommunikáció. diversitate. Kommunikációs képességek Tartalmak 1. SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR Economie şi societate în lumea postbelică Probleme de atins: Ocupaţii şi statute profesionale.Anexa nr. az érvelés technikája (érvek. formate/dezvoltate până la data susţinerii simulării. STATUL ŞI POLITICA Statele în perioada contemporană Probleme de atins: Forme de organizare statală. csoportnyelvek. érvelő. 3. irodalmi nyelv. Idei şi regimuri politice. hivatalos írásművek: hivatalos levél. értekező szövegek (szónoklat.1 Szóbeli és írott szövegek jellemzői. funkciói (ismeretközlő. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional.2 A kommunikációs helyzethez és a tárgyhoz igazodó megnyilatkozás. levél). deduktív.2 Szövegtípusok. 3. üzenet. értekező szöveg jellemzői: szókincs.1 A szöveg. stílusárnyalatok (társalgási. tájnyelvi változatok). cáfolat). szövegjelentés (tételmondat. 4. integrare). ellenérvek. monológ). vevő. Szövegszervező eljárások. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA MATEMATICĂ programa M_pedagogic ISTORIE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ CONŢINUTURI Conţinuturile pentru simulare. induktív érvelés. 1. _____________. fără a fi incluse în programa pentru examenul de bacalaureat naţional. grammatikai kapcsolóelemek. terminológia. Szövegszerkezet. kód. Pagina 2 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.1 Érvelő-meggyőző. leíró. értekezés). I. Economie rurală – economie urbană în România. témahálózat). 2. Noile tehnologii şi timpul liber. szakmai önéletrajz.

1 A közösségi én megnyilatkozásformái.2 Imitáció a humanista és klasszicista lírában. elégia. drámai alkotásokban. megszemélyesítés. metonímia. történelmi regény). idézés. megjelenített értékek. 1. 5. elutasítás megfogalmazása. leíró költemény. gondolatpárhuzam. szentencia). Balassi-strófa. imitáció és verselés (klasszikus időmértékes verselés: hexameter. 6. Az elbeszélői ént létrehozó narrációs eljárások. 8. 3. értékrend.1 Irodalmi kánon. alantas.2 Allegorikusság. 3 la ordinul MEN nr. 4. 7. tragikus.1 Vélemény. imitáció és műfajok (óda. antik minta.3 Tér. látnok. romantika). barokk. a himnusz változatai (keresztény. 3. szonett. _____________. pentameter.1 Elbeszélés és tanítás a legendában. 8. 3. reneszánsz. Pagina 3 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . a tulajdonnevek írásának szabályai. 6. összefüggések megragadása. elégia. óda. az egybeírás és különírás szabályai. legenda. nosztalgikus. Alakzatok: ismétlés. a hagyomány és az egyszerűsítés elve). 3. hangsúlyos ritmus. patetikus. Hasonlat.5 Lírai műfajok: dal. A szövegolvasás és a történeti látás képességei Tartalmak 1.Anexa nr. 4.1 Imitáció. 2. a szóelemzés. klasszicizmus. disztichon).és időszerkezet az epikai. életkép.1 Esztétikai tapasztalat. 3. szatirikus. hivatkozás. 10. konfliktus.3 Hangnemek: ünnepélyes. 6. korstílus. imitáció és versszerkezet (piktúra.2 Esztétikai minőségek: fenséges.2 Lírai én a romantikában (teremtő zseni.1 Könyv. 4. lírai. drámai hős. felcserélés. történeti tárgyú műballada. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI 4. szentimentalista énregény). 4. stílusjegyek (középkor. regény. beszédfajták. ironikus. epigramma. szatirikus. novella. himnusz.2 Verstani fogalmak: ritmus. költői levél.4 Epikai műfajok: eposz. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. rím és rímfajták. elégikus. az óda történeti változatai (klasszicista. szinesztézia.3 Az énelbeszélés változatai (levél. ballada. a forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei. drámai költemény. értékszerkezet. Vándormotívum. szereplők rendszere. 3. 5.6 Drámai műfajok: tragédia. kihagyás. szimbólum. 7. idilli. 1. epigramma). romantikus). humoros. esztétikai érték. az idegen szavak helyesírása.2 Hősteremtés a történeti tárgyú epikában (barokk eposz. ellentét. 4. irodalmi levél. archetípus. elfogadás. szerkezet.1 A romantikus dráma. hasonmás).3 A magyar helyesírás alapelvei (a kiejtés. 10. II-III. magyarázat. közvetettség. 9. elégikus. közvetlenség. időmértékes ritmus.1 Személyesség. információk kiemelése.és könyvtárhasználat. személytelenség.1 Imitáció a barokk eposzban. napló.5 Romantikus emberkép az epikus alkotásokban. napló. közösségi).4 Történetalakítás és időkezelés a romantikus epikus alkotásokban. irodalmi levél. allegória. komikus.2 Eszmetörténeti összefüggések a drámai költeményben.1 Cselekmény.1 Szóképek: metafora.

Kad mlidijah umreti) Laza Kostić (Santa Maria della Salute) Realizam: Laza Lazarević (Sve će to narod pozlatiti) Književnost XX veka: Ivo Andrić (Most na Žepi. Mikes Kelemen. Petar Preradović (Mrtva ljubav) August Šenoa (Seljačka buna). Grammatik/Sprachbetrachtung: Gesicherte Kenntnisse zur Rechtschreibung. Csokonai Vitéz Mihály. Jesenje veče) II. Petőfi Sándor. und zum Wortschatz.Lessing als Vertreter der Aufklärung. Sturm und Drang: Lebensgefühl und Kunstauffassung anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. I. Janus Pannonius. dem Sachverhalt angemessener Ausdruck. Literatura sârbă (texte literare) : Narodna književnost: Lirsko – epske pesme (Hasanaginica) Epske pesme (Car Lazar i carica Milica) Pripovetke (U cara Trojana kozje uši) Srednjevekovna književnost: Dositej Obradović (Život i prosvetiteljsko delo) Romantizam: Branko Radičević (Đački rastanak. Kunstauffassung und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Kunstauffassung. Gepflegter. Themen und Motive von der Aufklärung bis zum Realismus. Realismus: Wesenszüge und Problematik anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten.Matoš (Utjeha kose. Ante Kovačić (U registraturi). privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Ajánlott szerzők listája: Arany János. Vjenceslav Novak (Posljednji Stipančići). LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. 3 la ordinul MEN nr. Stanko Vraz (Đulabije). A. Balassi Bálint. Madách Imre. Vajda János. Kölcsey Ferenc. Lyrik: Strukturen. Klassik: Lebensgefühl. LITERATURA CROATĂ autori canonici – Ivan Mažuranić (Smrt Smail-age Čengića).Anexa nr. Josip Kozarac (Slavonska šuma). Zrínyi Miklós. G.E.G. Vörösmarty Mihály. Katona József. _____________. Zeichensetzung. E. Móricz Zsigmond. Jókai Mór. Kazinczy Ferenc. Literatur: Aufklärung: Wesenszüge und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Romantik: Lebensgefühl. Na Drini ćuprija) LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ Pagina 4 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . G. Kármán József. Kós Károly. Lessing: Nathan der Weise. Berzsenyi Dániel. Mikszáth Kálmán.

călătorie: О. Основ’яненко . Božena Slančíkova Timrava (Ťapákovci). Тіні забутих предків – М Коцюбинський. 2.Т. Ján Hollý (Svätopluk). Кобилянська. чому ти не твердая криця – Л. Tema Aventură. Н. Вовчок . Tema Lumi fantastice: І. У неділю рано зілля копала .Сім струн. Олійник – Пісня про матір.Сватання на Гончарівці. Г.Ви знаєте. К. Poeme: Катерина. Франко Чого являєшся мені. Маковей . Коли потяг у даль загуркоче.Квітка-Основ’яненко. Jozef Gregor Tajovský (Do konca) II.Тополя. Горпина .Енеїда. Поєдинок – Д. Ján Botto (Smrť Jánošíkova). Стефаник. Tema Familia: Тарас Шевченко .Котляревський . Poezia Poezia lirică: Досвітні огні.І. Причинна. Lexicologie IV. Слово. Tema Iubirea: Тарас Шевченко .Протекція. Pavol Országh Hviezdoslav (Hájnikova žena). Мирний. 3 la ordinul MEN nr. Limbă şi comunicare III.Кармелюк. Сосюра – Так ніхто не кохав. Сердешна Оксана Г. Proza narativă Proza scurtă: Новина . В. Шевченко. Tema Scene din viaţa de ieri şi de azi: Історичні тексти (Козацтво. М. Запорозька Січ і тд).О. LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I.М. Павличко. Котляревський LIMBA ŞI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ Pagina 5 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . як ясла повні? . Б. Ján Chalupka (Kocúrkovo). LIMBĂ ŞI COMUNICARE III.Пісня про рушник. Textul dramatic : Наталка Полтавка . Tema Şcoala: О. колядки. Tema Joc şi joacă: фольклор .Садок вишневий коло хати.В. Фольклор народні казки Clasa a X-a: 1. Павло Тичина . Довженко – Зачарована Десна.Anexa nr. І. Samo Chalupka (Mor ho!). LITERATURA SLOVACĂ autori canonici – Ján Kollár (Slávy dcéra). Андрій Малишко .П.веснянки. Михайло Коцюбинський – Подарунок на іменини. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. українські вечорниці. _____________. Левицький Кайдашева сім’ я. LITERATURA UCRAINEANĂ Clasa a IX-a: Tema Adolescenţa: Тарас Шевченко . Сон . Compunere I. Наймичка. Martin Kukučín (Neprebudený). Вовчок Romanul: Хіба ревуть воли. І. як липа шелестить. Janko Kráľ (Zakliata panna vo Váhu a divný Janko). вертеп. Українка. 3. Леся Українка . în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Miloš Crnjanski (Seobe) Desanka Maksimović (Krvava bajka) Dobrica Ćosić (Koreni) II. Andrej Sládkovič ( Detvan).Мені тринадцятий минало.

II. Sabahattin Ali (Apartman). Ahmet Muhip Dranas (Şehrin Üstünden Geçen Bulutlar). Fuzulî (Gazel). în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Clasa a XI-a: Realismul în literatura ucraineană Poezia: І. Стефаник . Şeyh Galip (Rubaî). Nasrettin Hoca (Fıkra). О. Tevfik Fikret (Kuşlar). LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Франко – “Захар Беркут” Dramaturgia: І. Bakî (Gazel). Mehmet Emin Yurdakul (Anadolu). 3 la ordinul MEN nr. _____________. Nefî (Gazel). Yahya Kemal Beyatlı (Açık Deniz). Sait Faik Abasıyanık (Yani Usta). Hüseyin Rahmi Gürpınar (Tövbeler Tövbesi). Cahit Sıtkı Tarancı (Otuz Beş Yaş Şiiri). Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Köy Hatırası). Yaşar Kemal (İnce Memed). Франко . Ahmet Hikmet Müftüoğlu (Çağlayanlar). Yahya Kemal Beyatlı (Akıncılar). “Лілея” Modernismul în literatura ucraineană Poezia: О. Fakir Baykurt (Çilli). Evliya Çelebi (Seyahatname). Олесь – “Чари ночі”. LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. Ömer Seyfettin (Topuz). Gevheri (Güzelleme). (Araba Sevdası). Aşık Veysel (Hayat Hikâyesi). LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ Pagina 6 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . Л. Ziya Gökalp (Köyün). Sami Paşa-Sezai (Esirlikte İlk Gün). Кобилянська – “Земля”. Halit Ziya Uşaklığıl (Köy Hatırası). Celâleddin Rümi (Söylenmemiş Bir Söz). Ziya Gökalp (Türkçülüğün Esasları). Fazıl Hüsnü Dağlarca (Mustafa Kemal’in Kağnısı). Mehmet Âkif Ersoy (Çanakkale Şehitleri). LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Ziya Gökalp (Ümit). (Kerem ile Aslı Hikayesi). LITERATURA TURCĂ (Yaz ile Kışın Tartışması). Halide Edip Adıvar (Hikmet Çocuk). Reşat Nüri Güntekim (Çalıkuşu.Anexa nr. Франко . Köroğlu (Koçaklama). І. Orhan Veli Kanık (Oktay’a Mektuplar). Yaprak Dökümü). Halide Edip Adıvar (Ateşten Gömlek). Yahya Kemal Beyatlı (Hatırat). „Мойсей”.„Украдене щастя” Simbolismul în literatura ucraineană Poezia: М. Yunus Emre (İlahi). Kadı Burhanettin (Tuyug). Reşat Nuri Güntekin (Tanrı Misafiri).“Камінний хрест” Romanul: М. Yunus Emre (Ey Dost Aşkın Denizine). Вороний – “Рубіни”.”З журбою радість обнялась” II. Karacaoğlan (Güzelleme). Süleyman Nazif (Kara Bir Gün). Коцюбинський – „Fata morgana”.„Vivere memento”. Namık Kemal (Vatan Türküsü). Mehmet Akif (Çanakkale Şehitlerine). Nedim (Gazel). Recaizade Mahmut Ekrem (Yakışmadın). Rüşen Eşref Ünaydın (Mustafa Kemal İle Mülakat). Українка “Напис в руїні” Proza scurtă: В. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. Aziz Nesin (Damda Deli Var). Mehmet Âkif Ersoy (Küfe).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful