Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr.

_____________, privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013 – 2014

CONŢINUTURI PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A XI-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: • reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală – conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1; • textul dramatic postbelic – conţinut asociat competenţei specifice 2.3; LIMBA ŞI LITERATURA • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, ROMÂNĂ limbajul muzicii – conţinut asociat competenţei specifice 2.5; • simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică, curente culturale/literare româneşti în context european – conţinuturi asociate competenţei specifice 3.2; • interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară – conţinuturi asociate competenţei specifice 4.3; • autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu. Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice MATEMATICĂ - Studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor: proprietatea programa M_mate-info Kroneker-Capelli, proprietatea Rouchè, metoda Gauss din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Derivabilitate • capitolului Reprezentarea grafică a funcţiilor Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a MATEMATICĂ unui sistem liniar programa M_şt-nat - Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Funcţii derivabile • capitolului Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a MATEMATICĂ unui sistem liniar programa M_tehnologic - Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Funcţii derivabile • capitolului Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor
Pagina 1 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014

4 Stílusrétegek. érvelő.3 Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban (köznyelv. Ştiinţa şi societatea Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vieţii cotidiene şi a mediului. kapcsolatteremtő.1 A szöveg. 1. kontextus).Structuri algebrice: inel. corp din capitolul Structuri algebrice POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE Europa şi lumea în secolul XX Probleme de atins: Europa contemporană (unitate. szövegösszefüggés. I. szakmai önéletrajz. hivatalos írásművek: hivatalos levél. integrare). vevő.1 Érvelő-meggyőző. Noile tehnologii şi timpul liber. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: . 4. nyilvános kommunikáció. szövegműfajok (elbeszélő. Szövegszerkezet.2 Szövegtípusok. értekezés). 3 la ordinul MEN nr. sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Idei şi regimuri politice. diversitate. ellenérvek. csoportnyelvek.1 A nyelvi közlés tényezői (adó. értekező szövegek (szónoklat. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. 1. leíró. kulcsszó. metanyelvi. fără a fi incluse în programa pentru examenul de bacalaureat naţional. szépirodalmi). grammatikai kapcsolóelemek. irodalmi nyelv. stilisztikai). funkciói (ismeretközlő. felhívó. stílusárnyalatok (társalgási. 4. 1. Pagina 2 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . deduktív. monológ). 3. 2. tájnyelvi változatok). STATUL ŞI POLITICA Statele în perioada contemporană Probleme de atins: Forme de organizare statală. SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR Economie şi societate în lumea postbelică Probleme de atins: Ocupaţii şi statute profesionale. tömegkommunikáció. értekező szöveg jellemzői: szókincs. 3. bizonyítás. érzelemkifejező. Cultura română – cultură europeană. Szövegszervező eljárások. cáfolat). levél). témahálózat). publicisztikai. kód.1 Szóbeli és írott szövegek jellemzői. Kommunikációs képességek Tartalmak 1.2 Mindennapi kommunikáció (párbeszéd. terminológia. _____________. 2.2 A kommunikációs helyzethez és a tárgyhoz igazodó megnyilatkozás. a nyelvváltozatok eltérő kifejezési formái. formate/dezvoltate până la data susţinerii simulării.Anexa nr.2 Az érvelő-meggyőző. szövegjelentés (tételmondat. a X-a şi a XI-a. Notă: Conţinuturile de mai sus fac parte din Programa şcolară pentru istorie clasa a XI-a. hivatalos. Competenţele evaluate sunt cele prevăzute în programa pentru examenul de bacalaureat naţional. Viaţa privată şi viaţa publică. tudományos-szakmai. corespunzătoare claselor a IX-a. üzenet. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA MATEMATICĂ programa M_pedagogic ISTORIE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ CONŢINUTURI Conţinuturile pentru simulare. induktív érvelés. Economie rurală – economie urbană în România. az érvelés technikája (érvek. România şi Europa în secolul al XX-lea OAMENII. csatorna.

napló. allegória. időmértékes ritmus. 4. 9. szatirikus.4 Epikai műfajok: eposz.3 Tér. 10. elutasítás megfogalmazása. közvetettség. közvetlenség. ballada. reneszánsz. 6. patetikus. felcserélés.5 Lírai műfajok: dal. az óda történeti változatai (klasszicista. 3. szerkezet. a tulajdonnevek írásának szabályai. II-III. _____________. 5. elégia. komikus. esztétikai érték.2 Allegorikusság. 3. imitáció és műfajok (óda. 4. a szóelemzés. archetípus.2 Imitáció a humanista és klasszicista lírában. drámai alkotásokban.4 Történetalakítás és időkezelés a romantikus epikus alkotásokban. epigramma). 8. leíró költemény. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. összefüggések megragadása. irodalmi levél. 1. szentimentalista énregény). magyarázat.1 A romantikus dráma.1 A közösségi én megnyilatkozásformái. 2. a himnusz változatai (keresztény. értékrend. Hasonlat. novella. szonett.2 Eszmetörténeti összefüggések a drámai költeményben. óda. 3. hangsúlyos ritmus. 10. gondolatpárhuzam. 3. Alakzatok: ismétlés.Anexa nr. barokk. az idegen szavak helyesírása. 4.3 Hangnemek: ünnepélyes.1 Szóképek: metafora. Balassi-strófa. megszemélyesítés.2 Hősteremtés a történeti tárgyú epikában (barokk eposz.és időszerkezet az epikai. ellentét. stílusjegyek (középkor. történeti tárgyú műballada.1 Elbeszélés és tanítás a legendában.3 A magyar helyesírás alapelvei (a kiejtés. napló. regény. 6. ironikus.1 Cselekmény. nosztalgikus. 1. az egybeírás és különírás szabályai. 3 la ordinul MEN nr. 8. idilli.1 Imitáció.1 Esztétikai tapasztalat. hivatkozás. történelmi regény). imitáció és verselés (klasszikus időmértékes verselés: hexameter.és könyvtárhasználat. közösségi). romantikus). irodalmi levél. költői levél.2 Verstani fogalmak: ritmus.5 Romantikus emberkép az epikus alkotásokban. Pagina 3 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . 3. epigramma. szereplők rendszere. A szövegolvasás és a történeti látás képességei Tartalmak 1. látnok. Az elbeszélői ént létrehozó narrációs eljárások. elégikus. elfogadás. romantika). 4. Vándormotívum. alantas. 4. klasszicizmus. 5.1 Személyesség.1 Imitáció a barokk eposzban. drámai költemény. életkép. 7.2 Esztétikai minőségek: fenséges. korstílus. disztichon). 6. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI 4. 7. megjelenített értékek. személytelenség. hasonmás). himnusz. metonímia. szinesztézia. információk kiemelése. antik minta.2 Lírai én a romantikában (teremtő zseni. tragikus. értékszerkezet. idézés. elégikus. a hagyomány és az egyszerűsítés elve). rím és rímfajták.1 Vélemény. humoros. szentencia).6 Drámai műfajok: tragédia. legenda. pentameter. lírai. 3.1 Irodalmi kánon. drámai hős.1 Könyv. imitáció és versszerkezet (piktúra. elégia. beszédfajták. szatirikus. konfliktus. kihagyás. a forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei. szimbólum.3 Az énelbeszélés változatai (levél.

Kós Károly. Kazinczy Ferenc. Ante Kovačić (U registraturi). Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Janus Pannonius. Zeichensetzung. LITERATURA CROATĂ autori canonici – Ivan Mažuranić (Smrt Smail-age Čengića). Petar Preradović (Mrtva ljubav) August Šenoa (Seljačka buna).Anexa nr. Literatur: Aufklärung: Wesenszüge und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Sturm und Drang: Lebensgefühl und Kunstauffassung anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Vajda János. Csokonai Vitéz Mihály. G. Lyrik: Strukturen. Vörösmarty Mihály. Mikes Kelemen. Jesenje veče) II. Stanko Vraz (Đulabije). Zrínyi Miklós. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. Vjenceslav Novak (Posljednji Stipančići). Kölcsey Ferenc. Literatura sârbă (texte literare) : Narodna književnost: Lirsko – epske pesme (Hasanaginica) Epske pesme (Car Lazar i carica Milica) Pripovetke (U cara Trojana kozje uši) Srednjevekovna književnost: Dositej Obradović (Život i prosvetiteljsko delo) Romantizam: Branko Radičević (Đački rastanak. A. E. 3 la ordinul MEN nr. Katona József. Na Drini ćuprija) LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ Pagina 4 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . _____________.E. Mikszáth Kálmán. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Ajánlott szerzők listája: Arany János. Romantik: Lebensgefühl. Realismus: Wesenszüge und Problematik anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Kunstauffassung. G. Jókai Mór. Berzsenyi Dániel. I. Lessing: Nathan der Weise. Balassi Bálint. Josip Kozarac (Slavonska šuma). Grammatik/Sprachbetrachtung: Gesicherte Kenntnisse zur Rechtschreibung. und zum Wortschatz. Madách Imre. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III.Matoš (Utjeha kose. Klassik: Lebensgefühl. Kunstauffassung und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Petőfi Sándor. Móricz Zsigmond. Gepflegter. Kármán József.Lessing als Vertreter der Aufklärung. Themen und Motive von der Aufklärung bis zum Realismus.G. Kad mlidijah umreti) Laza Kostić (Santa Maria della Salute) Realizam: Laza Lazarević (Sve će to narod pozlatiti) Književnost XX veka: Ivo Andrić (Most na Žepi. LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. dem Sachverhalt angemessener Ausdruck.

Jozef Gregor Tajovský (Do konca) II. як ясла повні? . Стефаник. Наймичка. Ján Botto (Smrť Jánošíkova). Левицький Кайдашева сім’ я. Кобилянська. колядки. Pavol Országh Hviezdoslav (Hájnikova žena). І. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Ján Chalupka (Kocúrkovo). Tema Aventură. Андрій Малишко . Сердешна Оксана Г. Маковей .Квітка-Основ’яненко. Українка. українські вечорниці. Сон . Ján Hollý (Svätopluk). І. călătorie: О. Andrej Sládkovič ( Detvan).М. Франко Чого являєшся мені. Вовчок .Пісня про рушник. Павло Тичина . Poeme: Катерина.І. Tema Iubirea: Тарас Шевченко . Tema Scene din viaţa de ieri şi de azi: Історичні тексти (Козацтво.В.Сім струн. Tema Şcoala: О.Кармелюк. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. Compunere I. Фольклор народні казки Clasa a X-a: 1. Поєдинок – Д. Tema Joc şi joacă: фольклор . Samo Chalupka (Mor ho!). Janko Kráľ (Zakliata panna vo Váhu a divný Janko). Proza narativă Proza scurtă: Новина .П. Tema Lumi fantastice: І. Коли потяг у даль загуркоче.Котляревський . 3. Запорозька Січ і тд). Б. Слово. LITERATURA UCRAINEANĂ Clasa a IX-a: Tema Adolescenţa: Тарас Шевченко . Тіні забутих предків – М Коцюбинський.Anexa nr.Ви знаєте.Мені тринадцятий минало. вертеп. LITERATURA SLOVACĂ autori canonici – Ján Kollár (Slávy dcéra). В. 2. 3 la ordinul MEN nr. Павличко. Limbă şi comunicare III. _____________.Т.Протекція. Г. Martin Kukučín (Neprebudený). К. Леся Українка . Сосюра – Так ніхто не кохав.Садок вишневий коло хати.Енеїда. Lexicologie IV. Poezia Poezia lirică: Досвітні огні. Михайло Коцюбинський – Подарунок на іменини. У неділю рано зілля копала . în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Miloš Crnjanski (Seobe) Desanka Maksimović (Krvava bajka) Dobrica Ćosić (Koreni) II.Тополя. LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. Н. Textul dramatic : Наталка Полтавка .Сватання на Гончарівці. Мирний. Причинна. Вовчок Romanul: Хіба ревуть воли. Котляревський LIMBA ŞI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ Pagina 5 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 .веснянки.О. Tema Familia: Тарас Шевченко . чому ти не твердая криця – Л. М. Božena Slančíkova Timrava (Ťapákovci). Довженко – Зачарована Десна. Шевченко. Горпина . Олійник – Пісня про матір. Основ’яненко . як липа шелестить.

(Kerem ile Aslı Hikayesi). Франко . Yahya Kemal Beyatlı (Akıncılar). Sait Faik Abasıyanık (Yani Usta). Yunus Emre (İlahi). Tevfik Fikret (Kuşlar). Франко – “Захар Беркут” Dramaturgia: І. Nasrettin Hoca (Fıkra). Recaizade Mahmut Ekrem (Yakışmadın). Ahmet Hikmet Müftüoğlu (Çağlayanlar). Süleyman Nazif (Kara Bir Gün). Кобилянська – “Земля”. Коцюбинський – „Fata morgana”. Yahya Kemal Beyatlı (Hatırat). Франко .„Vivere memento”. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Şeyh Galip (Rubaî). Л. Fazıl Hüsnü Dağlarca (Mustafa Kemal’in Kağnısı). Yahya Kemal Beyatlı (Açık Deniz). І.„Украдене щастя” Simbolismul în literatura ucraineană Poezia: М. Mehmet Emin Yurdakul (Anadolu). LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ Pagina 6 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . LITERATURA TURCĂ (Yaz ile Kışın Tartışması). Fakir Baykurt (Çilli). Kadı Burhanettin (Tuyug).”З журбою радість обнялась” II. Halide Edip Adıvar (Hikmet Çocuk). Ziya Gökalp (Türkçülüğün Esasları).“Камінний хрест” Romanul: М. Reşat Nuri Güntekin (Tanrı Misafiri).Anexa nr. Halit Ziya Uşaklığıl (Köy Hatırası). “Лілея” Modernismul în literatura ucraineană Poezia: О. Namık Kemal (Vatan Türküsü). Nefî (Gazel). Олесь – “Чари ночі”. Köroğlu (Koçaklama). Cahit Sıtkı Tarancı (Otuz Beş Yaş Şiiri). Aşık Veysel (Hayat Hikâyesi). Ahmet Muhip Dranas (Şehrin Üstünden Geçen Bulutlar). Sami Paşa-Sezai (Esirlikte İlk Gün). _____________. Rüşen Eşref Ünaydın (Mustafa Kemal İle Mülakat). Українка “Напис в руїні” Proza scurtă: В. Reşat Nüri Güntekim (Çalıkuşu. Mehmet Âkif Ersoy (Çanakkale Şehitleri). privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. О. Orhan Veli Kanık (Oktay’a Mektuplar). Вороний – “Рубіни”. Mehmet Âkif Ersoy (Küfe). Halide Edip Adıvar (Ateşten Gömlek). Karacaoğlan (Güzelleme). Ömer Seyfettin (Topuz). Стефаник . (Araba Sevdası). Mehmet Akif (Çanakkale Şehitlerine). Yaşar Kemal (İnce Memed). Fuzulî (Gazel). LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. „Мойсей”. Yaprak Dökümü). II. Ziya Gökalp (Köyün). Nedim (Gazel). Aziz Nesin (Damda Deli Var). Evliya Çelebi (Seyahatname). Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Köy Hatırası). Yunus Emre (Ey Dost Aşkın Denizine). 3 la ordinul MEN nr. Sabahattin Ali (Apartman). Bakî (Gazel). Ziya Gökalp (Ümit). Hüseyin Rahmi Gürpınar (Tövbeler Tövbesi). Gevheri (Güzelleme). în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Clasa a XI-a: Realismul în literatura ucraineană Poezia: І. Celâleddin Rümi (Söylenmemiş Bir Söz). LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful