Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr.

_____________, privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013 – 2014

CONŢINUTURI PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A XI-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: • reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală – conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1; • textul dramatic postbelic – conţinut asociat competenţei specifice 2.3; LIMBA ŞI LITERATURA • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, ROMÂNĂ limbajul muzicii – conţinut asociat competenţei specifice 2.5; • simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică, curente culturale/literare româneşti în context european – conţinuturi asociate competenţei specifice 3.2; • interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară – conţinuturi asociate competenţei specifice 4.3; • autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu. Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice MATEMATICĂ - Studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor: proprietatea programa M_mate-info Kroneker-Capelli, proprietatea Rouchè, metoda Gauss din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Derivabilitate • capitolului Reprezentarea grafică a funcţiilor Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a MATEMATICĂ unui sistem liniar programa M_şt-nat - Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Funcţii derivabile • capitolului Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a MATEMATICĂ unui sistem liniar programa M_tehnologic - Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Funcţii derivabile • capitolului Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor
Pagina 1 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014

SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR Economie şi societate în lumea postbelică Probleme de atins: Ocupaţii şi statute profesionale. kód. szakmai önéletrajz. Notă: Conţinuturile de mai sus fac parte din Programa şcolară pentru istorie clasa a XI-a. monológ). terminológia. Economie rurală – economie urbană în România. ellenérvek. 1. stílusárnyalatok (társalgási.2 A kommunikációs helyzethez és a tárgyhoz igazodó megnyilatkozás. értekező szöveg jellemzői: szókincs. metanyelvi. értekezés).4 Stílusrétegek. üzenet. leíró. 2. 1.1 Szóbeli és írott szövegek jellemzői.3 Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban (köznyelv. integrare). Pagina 2 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 .1 A szöveg. Idei şi regimuri politice. corespunzătoare claselor a IX-a. stilisztikai). az érvelés technikája (érvek. a nyelvváltozatok eltérő kifejezési formái. témahálózat). irodalmi nyelv. sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. nyilvános kommunikáció. induktív érvelés. csatorna. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. szépirodalmi).2 Mindennapi kommunikáció (párbeszéd.2 Az érvelő-meggyőző. Noile tehnologii şi timpul liber. 2. fără a fi incluse în programa pentru examenul de bacalaureat naţional. Szövegszerkezet. 3.1 Érvelő-meggyőző. cáfolat). 1. tájnyelvi változatok). 3 la ordinul MEN nr. vevő. Competenţele evaluate sunt cele prevăzute în programa pentru examenul de bacalaureat naţional. tömegkommunikáció. kapcsolatteremtő. érzelemkifejező. szövegműfajok (elbeszélő. 3. felhívó. diversitate. deduktív. _____________.Structuri algebrice: inel. Kommunikációs képességek Tartalmak 1. România şi Europa în secolul al XX-lea OAMENII. funkciói (ismeretközlő. corp din capitolul Structuri algebrice POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE Europa şi lumea în secolul XX Probleme de atins: Europa contemporană (unitate. I. szövegösszefüggés. értekező szövegek (szónoklat. levél). szövegjelentés (tételmondat. 4. 4. publicisztikai. formate/dezvoltate până la data susţinerii simulării. érvelő. Cultura română – cultură europeană. grammatikai kapcsolóelemek. Viaţa privată şi viaţa publică. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA MATEMATICĂ programa M_pedagogic ISTORIE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ CONŢINUTURI Conţinuturile pentru simulare. STATUL ŞI POLITICA Statele în perioada contemporană Probleme de atins: Forme de organizare statală. Szövegszervező eljárások. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: . hivatalos.1 A nyelvi közlés tényezői (adó. a X-a şi a XI-a.2 Szövegtípusok. csoportnyelvek.Anexa nr. bizonyítás. kontextus). Ştiinţa şi societatea Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vieţii cotidiene şi a mediului. kulcsszó. tudományos-szakmai. hivatalos írásművek: hivatalos levél.

1 Irodalmi kánon. imitáció és versszerkezet (piktúra. szimbólum. információk kiemelése. 7. romantika).2 Allegorikusság. szerkezet. idézés. kihagyás.1 Könyv.4 Történetalakítás és időkezelés a romantikus epikus alkotásokban. szatirikus.és könyvtárhasználat. gondolatpárhuzam. 10. 10. drámai alkotásokban. epigramma). imitáció és műfajok (óda. drámai hős. 5. összefüggések megragadása. 1. az óda történeti változatai (klasszicista. életkép.1 A közösségi én megnyilatkozásformái.3 A magyar helyesírás alapelvei (a kiejtés. a szóelemzés.1 Személyesség. közvetlenség. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI 4. Az elbeszélői ént létrehozó narrációs eljárások. elégia. 8. humoros.2 Eszmetörténeti összefüggések a drámai költeményben. az idegen szavak helyesírása. reneszánsz. lírai. 4. 3. értékrend. hivatkozás. ellentét. napló. 5. beszédfajták. novella. 4. II-III.1 Imitáció.1 Vélemény.4 Epikai műfajok: eposz. szentimentalista énregény). Hasonlat. _____________. elfogadás.1 A romantikus dráma. imitáció és verselés (klasszikus időmértékes verselés: hexameter. elutasítás megfogalmazása. alantas.2 Hősteremtés a történeti tárgyú epikában (barokk eposz. nosztalgikus. történelmi regény). archetípus. 6. idilli. az egybeírás és különírás szabályai. legenda. romantikus). a hagyomány és az egyszerűsítés elve). elégikus.1 Esztétikai tapasztalat. időmértékes ritmus. patetikus. konfliktus.1 Imitáció a barokk eposzban. megjelenített értékek. 9. látnok. Pagina 3 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . 3. közösségi). metonímia. szonett. irodalmi levél. 3.5 Romantikus emberkép az epikus alkotásokban. esztétikai érték.2 Lírai én a romantikában (teremtő zseni. szentencia). 4. elégia. elégikus. ballada. disztichon). komikus. szatirikus.2 Verstani fogalmak: ritmus. a tulajdonnevek írásának szabályai. megszemélyesítés. leíró költemény.1 Cselekmény. klasszicizmus.3 Tér. A szövegolvasás és a történeti látás képességei Tartalmak 1. 3 la ordinul MEN nr. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. hangsúlyos ritmus. stílusjegyek (középkor. pentameter. allegória. óda. Alakzatok: ismétlés.1 Elbeszélés és tanítás a legendában.2 Imitáció a humanista és klasszicista lírában. a forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei. drámai költemény. korstílus. 6. személytelenség. költői levél. hasonmás). napló.5 Lírai műfajok: dal.1 Szóképek: metafora. 3. értékszerkezet. 3.és időszerkezet az epikai. a himnusz változatai (keresztény. szinesztézia. történeti tárgyú műballada. epigramma.3 Hangnemek: ünnepélyes. himnusz. barokk. 4. tragikus. 2. 6. 3. közvetettség. 1. Balassi-strófa.3 Az énelbeszélés változatai (levél. ironikus. 4. antik minta. felcserélés.2 Esztétikai minőségek: fenséges. Vándormotívum.6 Drámai műfajok: tragédia.Anexa nr. szereplők rendszere. magyarázat. regény. irodalmi levél. 7. 8. rím és rímfajták.

Janus Pannonius. Vjenceslav Novak (Posljednji Stipančići). Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. A. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Lessing: Nathan der Weise. Vajda János. Literatura sârbă (texte literare) : Narodna književnost: Lirsko – epske pesme (Hasanaginica) Epske pesme (Car Lazar i carica Milica) Pripovetke (U cara Trojana kozje uši) Srednjevekovna književnost: Dositej Obradović (Život i prosvetiteljsko delo) Romantizam: Branko Radičević (Đački rastanak. Katona József. Kunstauffassung. Kármán József. Móricz Zsigmond. Romantik: Lebensgefühl. Zeichensetzung. Zrínyi Miklós. Josip Kozarac (Slavonska šuma). în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Ajánlott szerzők listája: Arany János. Kazinczy Ferenc. Jesenje veče) II. Literatur: Aufklärung: Wesenszüge und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Kunstauffassung und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Csokonai Vitéz Mihály. I. Sturm und Drang: Lebensgefühl und Kunstauffassung anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Mikes Kelemen. Realismus: Wesenszüge und Problematik anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Gepflegter. dem Sachverhalt angemessener Ausdruck. Kölcsey Ferenc.Lessing als Vertreter der Aufklärung. Kad mlidijah umreti) Laza Kostić (Santa Maria della Salute) Realizam: Laza Lazarević (Sve će to narod pozlatiti) Književnost XX veka: Ivo Andrić (Most na Žepi. Petőfi Sándor. Vörösmarty Mihály. Grammatik/Sprachbetrachtung: Gesicherte Kenntnisse zur Rechtschreibung. Ante Kovačić (U registraturi).G. Na Drini ćuprija) LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ Pagina 4 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . Kós Károly. Jókai Mór.Anexa nr.Matoš (Utjeha kose. Petar Preradović (Mrtva ljubav) August Šenoa (Seljačka buna). LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. E. 3 la ordinul MEN nr. Madách Imre. Berzsenyi Dániel. Mikszáth Kálmán.E. Balassi Bálint. Stanko Vraz (Đulabije). G. LITERATURA CROATĂ autori canonici – Ivan Mažuranić (Smrt Smail-age Čengića). Klassik: Lebensgefühl. und zum Wortschatz. _____________. Themen und Motive von der Aufklärung bis zum Realismus. Lyrik: Strukturen. G. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional.

українські вечорниці. К. В. М. _____________. Франко Чого являєшся мені. Фольклор народні казки Clasa a X-a: 1. Tema Aventură. Українка.В. Б. І. LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. Тіні забутих предків – М Коцюбинський.Anexa nr. Andrej Sládkovič ( Detvan).Квітка-Основ’яненко.І.О.Садок вишневий коло хати.П.Протекція. Lexicologie IV.Сватання на Гончарівці.Енеїда. Г. LITERATURA SLOVACĂ autori canonici – Ján Kollár (Slávy dcéra). Ján Chalupka (Kocúrkovo). Слово. Запорозька Січ і тд). Довженко – Зачарована Десна.Кармелюк. Ján Botto (Smrť Jánošíkova).Сім струн. Janko Kráľ (Zakliata panna vo Váhu a divný Janko).веснянки.Тополя. Pavol Országh Hviezdoslav (Hájnikova žena). Основ’яненко . 3 la ordinul MEN nr. Poeme: Катерина. Андрій Малишко . Стефаник. 2. Limbă şi comunicare III. Jozef Gregor Tajovský (Do konca) II. Причинна. У неділю рано зілля копала . Сердешна Оксана Г. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. як липа шелестить. Compunere I. Н.Пісня про рушник. вертеп. Наймичка. Martin Kukučín (Neprebudený). Шевченко. Маковей . чому ти не твердая криця – Л. Božena Slančíkova Timrava (Ťapákovci). Tema Şcoala: О. Tema Joc şi joacă: фольклор . Tema Familia: Тарас Шевченко . călătorie: О. І. Котляревський LIMBA ŞI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ Pagina 5 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 .Ви знаєте. Олійник – Пісня про матір.Котляревський . Мирний. Proza narativă Proza scurtă: Новина .М. Коли потяг у даль загуркоче.Мені тринадцятий минало. Горпина . Ján Hollý (Svätopluk). în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Miloš Crnjanski (Seobe) Desanka Maksimović (Krvava bajka) Dobrica Ćosić (Koreni) II. Михайло Коцюбинський – Подарунок на іменини. Кобилянська. Tema Iubirea: Тарас Шевченко . Поєдинок – Д. Tema Lumi fantastice: І. Вовчок Romanul: Хіба ревуть воли. колядки. Tema Scene din viaţa de ieri şi de azi: Історичні тексти (Козацтво. Левицький Кайдашева сім’ я.Т. Samo Chalupka (Mor ho!). Павло Тичина . Textul dramatic : Наталка Полтавка . Вовчок . Poezia Poezia lirică: Досвітні огні. Павличко. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. LITERATURA UCRAINEANĂ Clasa a IX-a: Tema Adolescenţa: Тарас Шевченко . Сосюра – Так ніхто не кохав. Сон . 3. Леся Українка . як ясла повні? .

„Мойсей”. Bakî (Gazel). Sabahattin Ali (Apartman). Yahya Kemal Beyatlı (Hatırat). LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. LITERATURA TURCĂ (Yaz ile Kışın Tartışması).„Vivere memento”. Tevfik Fikret (Kuşlar).Anexa nr. Fuzulî (Gazel). Süleyman Nazif (Kara Bir Gün). Evliya Çelebi (Seyahatname). Şeyh Galip (Rubaî). 3 la ordinul MEN nr. Українка “Напис в руїні” Proza scurtă: В. Mehmet Akif (Çanakkale Şehitlerine). І. Кобилянська – “Земля”. Celâleddin Rümi (Söylenmemiş Bir Söz). privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Clasa a XI-a: Realismul în literatura ucraineană Poezia: І. Orhan Veli Kanık (Oktay’a Mektuplar). Gevheri (Güzelleme). “Лілея” Modernismul în literatura ucraineană Poezia: О. Mehmet Emin Yurdakul (Anadolu). Cahit Sıtkı Tarancı (Otuz Beş Yaş Şiiri). Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Köy Hatırası). Mehmet Âkif Ersoy (Çanakkale Şehitleri). LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Yunus Emre (İlahi). Ziya Gökalp (Ümit). Ömer Seyfettin (Topuz). Yaşar Kemal (İnce Memed). Франко . (Araba Sevdası). _____________.”З журбою радість обнялась” II. Yaprak Dökümü). LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ Pagina 6 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . Halide Edip Adıvar (Hikmet Çocuk).„Украдене щастя” Simbolismul în literatura ucraineană Poezia: М.“Камінний хрест” Romanul: М. Ahmet Hikmet Müftüoğlu (Çağlayanlar). Л. Стефаник . Mehmet Âkif Ersoy (Küfe). Yahya Kemal Beyatlı (Açık Deniz). Rüşen Eşref Ünaydın (Mustafa Kemal İle Mülakat). Nefî (Gazel). Франко . Ziya Gökalp (Türkçülüğün Esasları). Karacaoğlan (Güzelleme). Олесь – “Чари ночі”. Kadı Burhanettin (Tuyug). Reşat Nuri Güntekin (Tanrı Misafiri). Aziz Nesin (Damda Deli Var). Nasrettin Hoca (Fıkra). Ziya Gökalp (Köyün). Вороний – “Рубіни”. Köroğlu (Koçaklama). (Kerem ile Aslı Hikayesi). Namık Kemal (Vatan Türküsü). Fazıl Hüsnü Dağlarca (Mustafa Kemal’in Kağnısı). Hüseyin Rahmi Gürpınar (Tövbeler Tövbesi). Yunus Emre (Ey Dost Aşkın Denizine). Ahmet Muhip Dranas (Şehrin Üstünden Geçen Bulutlar). Sami Paşa-Sezai (Esirlikte İlk Gün). LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. Reşat Nüri Güntekim (Çalıkuşu. Fakir Baykurt (Çilli). II. Halide Edip Adıvar (Ateşten Gömlek). Recaizade Mahmut Ekrem (Yakışmadın). Франко – “Захар Беркут” Dramaturgia: І. Nedim (Gazel). Yahya Kemal Beyatlı (Akıncılar). Aşık Veysel (Hayat Hikâyesi). О. Halit Ziya Uşaklığıl (Köy Hatırası). Коцюбинський – „Fata morgana”. Sait Faik Abasıyanık (Yani Usta).