Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr.

_____________, privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013 – 2014

CONŢINUTURI PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A XI-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: • reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală – conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1; • textul dramatic postbelic – conţinut asociat competenţei specifice 2.3; LIMBA ŞI LITERATURA • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, ROMÂNĂ limbajul muzicii – conţinut asociat competenţei specifice 2.5; • simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică, curente culturale/literare româneşti în context european – conţinuturi asociate competenţei specifice 3.2; • interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară – conţinuturi asociate competenţei specifice 4.3; • autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu. Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice MATEMATICĂ - Studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor: proprietatea programa M_mate-info Kroneker-Capelli, proprietatea Rouchè, metoda Gauss din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Derivabilitate • capitolului Reprezentarea grafică a funcţiilor Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a MATEMATICĂ unui sistem liniar programa M_şt-nat - Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Funcţii derivabile • capitolului Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a MATEMATICĂ unui sistem liniar programa M_tehnologic - Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Funcţii derivabile • capitolului Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor
Pagina 1 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014

metanyelvi. Competenţele evaluate sunt cele prevăzute în programa pentru examenul de bacalaureat naţional. Noile tehnologii şi timpul liber. stilisztikai).2 Szövegtípusok. értekező szövegek (szónoklat.2 Az érvelő-meggyőző. irodalmi nyelv. funkciói (ismeretközlő. diversitate. corespunzătoare claselor a IX-a. 4. a nyelvváltozatok eltérő kifejezési formái. cáfolat). felhívó. Idei şi regimuri politice. vevő.1 Szóbeli és írott szövegek jellemzői. Economie rurală – economie urbană în România. ellenérvek. kulcsszó. I. 3. leíró.1 A szöveg.Structuri algebrice: inel. induktív érvelés. az érvelés technikája (érvek. stílusárnyalatok (társalgási. szépirodalmi).1 A nyelvi közlés tényezői (adó. bizonyítás. Pagina 2 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: . 1. 4. _____________. sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. monológ). Cultura română – cultură europeană. grammatikai kapcsolóelemek. SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR Economie şi societate în lumea postbelică Probleme de atins: Ocupaţii şi statute profesionale. tömegkommunikáció. publicisztikai. kontextus). levél). integrare). 3 la ordinul MEN nr. 2.2 A kommunikációs helyzethez és a tárgyhoz igazodó megnyilatkozás. Ştiinţa şi societatea Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vieţii cotidiene şi a mediului. terminológia. nyilvános kommunikáció. formate/dezvoltate până la data susţinerii simulării. fără a fi incluse în programa pentru examenul de bacalaureat naţional. szövegösszefüggés. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA MATEMATICĂ programa M_pedagogic ISTORIE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ CONŢINUTURI Conţinuturile pentru simulare. Viaţa privată şi viaţa publică. hivatalos. szövegjelentés (tételmondat. érzelemkifejező. értekező szöveg jellemzői: szókincs. kód. szövegműfajok (elbeszélő. Kommunikációs képességek Tartalmak 1. érvelő. Szövegszerkezet. Notă: Conţinuturile de mai sus fac parte din Programa şcolară pentru istorie clasa a XI-a. 1. corp din capitolul Structuri algebrice POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE Europa şi lumea în secolul XX Probleme de atins: Europa contemporană (unitate. csoportnyelvek. csatorna. 1. értekezés). tájnyelvi változatok). Szövegszervező eljárások. üzenet.1 Érvelő-meggyőző.Anexa nr. STATUL ŞI POLITICA Statele în perioada contemporană Probleme de atins: Forme de organizare statală. kapcsolatteremtő. 2. deduktív. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. szakmai önéletrajz.3 Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban (köznyelv. tudományos-szakmai. hivatalos írásművek: hivatalos levél.2 Mindennapi kommunikáció (párbeszéd. a X-a şi a XI-a.4 Stílusrétegek. România şi Europa în secolul al XX-lea OAMENII. 3. témahálózat).

komikus. 6.és időszerkezet az epikai. imitáció és verselés (klasszikus időmértékes verselés: hexameter. a tulajdonnevek írásának szabályai. 4.3 Hangnemek: ünnepélyes. leíró költemény. 3. történeti tárgyú műballada.2 Allegorikusság. drámai költemény. _____________.1 Imitáció. 3. kihagyás. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional.4 Történetalakítás és időkezelés a romantikus epikus alkotásokban. elégia. elégikus. rím és rímfajták. 1. szentencia). 5. Pagina 3 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . imitáció és versszerkezet (piktúra. ellentét. alantas. 8. elégikus. novella. beszédfajták. legenda. a hagyomány és az egyszerűsítés elve). életkép. Balassi-strófa. az óda történeti változatai (klasszicista. közösségi). az egybeírás és különírás szabályai. imitáció és műfajok (óda. 4. szentimentalista énregény). 4.5 Romantikus emberkép az epikus alkotásokban. 3.2 Eszmetörténeti összefüggések a drámai költeményben. idézés. 6. értékszerkezet. Hasonlat.6 Drámai műfajok: tragédia. szereplők rendszere. közvetlenség.1 A közösségi én megnyilatkozásformái. megjelenített értékek. 8. konfliktus.3 Tér. himnusz. lírai. szatirikus. stílusjegyek (középkor. antik minta. barokk. patetikus. klasszicizmus.2 Imitáció a humanista és klasszicista lírában. napló. összefüggések megragadása.3 A magyar helyesírás alapelvei (a kiejtés. 7. 1. hasonmás). 9. elutasítás megfogalmazása. archetípus. irodalmi levél.2 Hősteremtés a történeti tárgyú epikában (barokk eposz. 6. korstílus.1 Könyv.2 Esztétikai minőségek: fenséges.és könyvtárhasználat. ballada.1 Elbeszélés és tanítás a legendában. szinesztézia. 4. A szövegolvasás és a történeti látás képességei Tartalmak 1. történelmi regény).5 Lírai műfajok: dal. reneszánsz. drámai alkotásokban. Vándormotívum. hangsúlyos ritmus. regény.1 A romantikus dráma. disztichon). 5.1 Esztétikai tapasztalat. gondolatpárhuzam. epigramma). Az elbeszélői ént létrehozó narrációs eljárások.Anexa nr. értékrend. szatirikus. pentameter. felcserélés.4 Epikai műfajok: eposz. drámai hős. metonímia. a szóelemzés. esztétikai érték.1 Szóképek: metafora.1 Irodalmi kánon. szimbólum. megszemélyesítés. 2. 3. elégia. közvetettség. idilli.2 Lírai én a romantikában (teremtő zseni. Alakzatok: ismétlés.1 Vélemény. II-III. 3. napló. irodalmi levél. 7. humoros. tragikus.2 Verstani fogalmak: ritmus.1 Személyesség. személytelenség. 3 la ordinul MEN nr. elfogadás. szerkezet. információk kiemelése. 4. nosztalgikus. ironikus. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI 4. látnok. magyarázat. 10. időmértékes ritmus.1 Cselekmény. hivatkozás. 10.3 Az énelbeszélés változatai (levél. szonett. romantikus). 3. romantika). a forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei. epigramma. az idegen szavak helyesírása.1 Imitáció a barokk eposzban. a himnusz változatai (keresztény. óda. költői levél. allegória.

Vajda János. Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Josip Kozarac (Slavonska šuma). Romantik: Lebensgefühl. Kós Károly. Vörösmarty Mihály. und zum Wortschatz. Madách Imre. Kölcsey Ferenc. Petar Preradović (Mrtva ljubav) August Šenoa (Seljačka buna). Mikes Kelemen. Stanko Vraz (Đulabije).E. Klassik: Lebensgefühl. Gepflegter.Lessing als Vertreter der Aufklärung. G.Matoš (Utjeha kose. Ante Kovačić (U registraturi). Themen und Motive von der Aufklärung bis zum Realismus. 3 la ordinul MEN nr. Kad mlidijah umreti) Laza Kostić (Santa Maria della Salute) Realizam: Laza Lazarević (Sve će to narod pozlatiti) Književnost XX veka: Ivo Andrić (Most na Žepi. Balassi Bálint. Petőfi Sándor. dem Sachverhalt angemessener Ausdruck. Na Drini ćuprija) LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ Pagina 4 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . Kazinczy Ferenc.Anexa nr. Kunstauffassung und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. _____________. Realismus: Wesenszüge und Problematik anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Grammatik/Sprachbetrachtung: Gesicherte Kenntnisse zur Rechtschreibung. Literatura sârbă (texte literare) : Narodna književnost: Lirsko – epske pesme (Hasanaginica) Epske pesme (Car Lazar i carica Milica) Pripovetke (U cara Trojana kozje uši) Srednjevekovna književnost: Dositej Obradović (Život i prosvetiteljsko delo) Romantizam: Branko Radičević (Đački rastanak. E. LITERATURA CROATĂ autori canonici – Ivan Mažuranić (Smrt Smail-age Čengića). Vjenceslav Novak (Posljednji Stipančići). Kármán József. A. Sturm und Drang: Lebensgefühl und Kunstauffassung anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Móricz Zsigmond. Csokonai Vitéz Mihály. Lyrik: Strukturen. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Ajánlott szerzők listája: Arany János. Kunstauffassung. LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. Mikszáth Kálmán. Janus Pannonius. Jókai Mór. Zrínyi Miklós. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. Literatur: Aufklärung: Wesenszüge und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Zeichensetzung. I. G. Jesenje veče) II. Lessing: Nathan der Weise.G. Berzsenyi Dániel. Katona József.

Кобилянська. Основ’яненко . К. Tema Şcoala: О. Запорозька Січ і тд).І. 3.Протекція. українські вечорниці.Мені тринадцятий минало. Олійник – Пісня про матір. LITERATURA UCRAINEANĂ Clasa a IX-a: Tema Adolescenţa: Тарас Шевченко .Кармелюк.В.Т. Фольклор народні казки Clasa a X-a: 1. Довженко – Зачарована Десна. LITERATURA SLOVACĂ autori canonici – Ján Kollár (Slávy dcéra).Садок вишневий коло хати. У неділю рано зілля копала . Compunere I. _____________. чому ти не твердая криця – Л. Andrej Sládkovič ( Detvan). Tema Scene din viaţa de ieri şi de azi: Історичні тексти (Козацтво. Сон . Стефаник. Б. Павличко. Lexicologie IV. Слово. Шевченко. Котляревський LIMBA ŞI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ Pagina 5 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 .Ви знаєте. Франко Чого являєшся мені.Котляревський . Павло Тичина . Михайло Коцюбинський – Подарунок на іменини. вертеп.Пісня про рушник. Левицький Кайдашева сім’ я. Tema Familia: Тарас Шевченко . Božena Slančíkova Timrava (Ťapákovci). 3 la ordinul MEN nr. Поєдинок – Д. Tema Joc şi joacă: фольклор . Tema Lumi fantastice: І. Samo Chalupka (Mor ho!).Тополя. Poeme: Катерина. Tema Iubirea: Тарас Шевченко .О. călătorie: О. Ján Chalupka (Kocúrkovo). Limbă şi comunicare III. В. Сосюра – Так ніхто не кохав. М.Квітка-Основ’яненко. Ján Hollý (Svätopluk). Н. Poezia Poezia lirică: Досвітні огні. Jozef Gregor Tajovský (Do konca) II. Причинна.П. Маковей . Коли потяг у даль загуркоче. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. Леся Українка . Українка. І. Tema Aventură. 2. Вовчок Romanul: Хіба ревуть воли.Anexa nr. Мирний.Сім струн. LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Miloš Crnjanski (Seobe) Desanka Maksimović (Krvava bajka) Dobrica Ćosić (Koreni) II. І. Наймичка. як липа шелестить. Тіні забутих предків – М Коцюбинський.М. Proza narativă Proza scurtă: Новина .Енеїда.Сватання на Гончарівці. Janko Kráľ (Zakliata panna vo Váhu a divný Janko). Горпина . Textul dramatic : Наталка Полтавка . Pavol Országh Hviezdoslav (Hájnikova žena). Ján Botto (Smrť Jánošíkova). колядки. Вовчок . Сердешна Оксана Г. Martin Kukučín (Neprebudený). Андрій Малишко . як ясла повні? .веснянки. Г.

Hüseyin Rahmi Gürpınar (Tövbeler Tövbesi).”З журбою радість обнялась” II. Yunus Emre (İlahi). Yaşar Kemal (İnce Memed). Вороний – “Рубіни”. Mehmet Âkif Ersoy (Küfe). Halide Edip Adıvar (Hikmet Çocuk). Ömer Seyfettin (Topuz). (Kerem ile Aslı Hikayesi). Mehmet Akif (Çanakkale Şehitlerine). Франко – “Захар Беркут” Dramaturgia: І. Кобилянська – “Земля”. Kadı Burhanettin (Tuyug). LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ Pagina 6 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . Bakî (Gazel). Nedim (Gazel). Şeyh Galip (Rubaî). Rüşen Eşref Ünaydın (Mustafa Kemal İle Mülakat).Anexa nr. Ziya Gökalp (Ümit). în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Clasa a XI-a: Realismul în literatura ucraineană Poezia: І. О. Українка “Напис в руїні” Proza scurtă: В. Karacaoğlan (Güzelleme). Yahya Kemal Beyatlı (Açık Deniz). _____________. (Araba Sevdası). „Мойсей”. Aziz Nesin (Damda Deli Var). LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. Fakir Baykurt (Çilli). “Лілея” Modernismul în literatura ucraineană Poezia: О. Коцюбинський – „Fata morgana”. Франко . Orhan Veli Kanık (Oktay’a Mektuplar). Halide Edip Adıvar (Ateşten Gömlek). II. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Fuzulî (Gazel). Sabahattin Ali (Apartman). Mehmet Emin Yurdakul (Anadolu). Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Köy Hatırası). Halit Ziya Uşaklığıl (Köy Hatırası). Evliya Çelebi (Seyahatname). Ziya Gökalp (Köyün).“Камінний хрест” Romanul: М.„Vivere memento”. Recaizade Mahmut Ekrem (Yakışmadın). 3 la ordinul MEN nr. Yahya Kemal Beyatlı (Hatırat). Aşık Veysel (Hayat Hikâyesi). Fazıl Hüsnü Dağlarca (Mustafa Kemal’in Kağnısı). Nasrettin Hoca (Fıkra). Sami Paşa-Sezai (Esirlikte İlk Gün). Стефаник . Yahya Kemal Beyatlı (Akıncılar). Mehmet Âkif Ersoy (Çanakkale Şehitleri). Cahit Sıtkı Tarancı (Otuz Beş Yaş Şiiri). LITERATURA TURCĂ (Yaz ile Kışın Tartışması). Celâleddin Rümi (Söylenmemiş Bir Söz). Köroğlu (Koçaklama). Gevheri (Güzelleme). privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III.„Украдене щастя” Simbolismul în literatura ucraineană Poezia: М. Namık Kemal (Vatan Türküsü). Франко . Yunus Emre (Ey Dost Aşkın Denizine). Yaprak Dökümü). Ahmet Muhip Dranas (Şehrin Üstünden Geçen Bulutlar). Süleyman Nazif (Kara Bir Gün). Л. Ahmet Hikmet Müftüoğlu (Çağlayanlar). Reşat Nuri Güntekin (Tanrı Misafiri). Tevfik Fikret (Kuşlar). І. Reşat Nüri Güntekim (Çalıkuşu. Nefî (Gazel). Sait Faik Abasıyanık (Yani Usta). Ziya Gökalp (Türkçülüğün Esasları). Олесь – “Чари ночі”.