P. 1
Lista continuturi simulare bacalaureat 2014-clasa a 11-a

Lista continuturi simulare bacalaureat 2014-clasa a 11-a

|Views: 11|Likes:
Published by Anabela Alexandra
Continut simulare
Continut simulare

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Anabela Alexandra on Feb 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2015

pdf

text

original

Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr.

_____________, privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013 – 2014

CONŢINUTURI PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A XI-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: • reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală – conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1; • textul dramatic postbelic – conţinut asociat competenţei specifice 2.3; LIMBA ŞI LITERATURA • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, ROMÂNĂ limbajul muzicii – conţinut asociat competenţei specifice 2.5; • simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică, curente culturale/literare româneşti în context european – conţinuturi asociate competenţei specifice 3.2; • interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară – conţinuturi asociate competenţei specifice 4.3; • autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu. Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice MATEMATICĂ - Studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor: proprietatea programa M_mate-info Kroneker-Capelli, proprietatea Rouchè, metoda Gauss din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Derivabilitate • capitolului Reprezentarea grafică a funcţiilor Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a MATEMATICĂ unui sistem liniar programa M_şt-nat - Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Funcţii derivabile • capitolului Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a MATEMATICĂ unui sistem liniar programa M_tehnologic - Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Funcţii derivabile • capitolului Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor
Pagina 1 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014

Idei şi regimuri politice. grammatikai kapcsolóelemek. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: . érzelemkifejező. induktív érvelés. szövegműfajok (elbeszélő. sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. corp din capitolul Structuri algebrice POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE Europa şi lumea în secolul XX Probleme de atins: Europa contemporană (unitate. az érvelés technikája (érvek. 1. 2. Pagina 2 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . 2. irodalmi nyelv. Competenţele evaluate sunt cele prevăzute în programa pentru examenul de bacalaureat naţional. ellenérvek. üzenet. STATUL ŞI POLITICA Statele în perioada contemporană Probleme de atins: Forme de organizare statală. vevő. 3. terminológia. Kommunikációs képességek Tartalmak 1. 4. érvelő. corespunzătoare claselor a IX-a. 3. funkciói (ismeretközlő. bizonyítás. Szövegszerkezet. tömegkommunikáció. kulcsszó. fără a fi incluse în programa pentru examenul de bacalaureat naţional. Noile tehnologii şi timpul liber. felhívó.2 A kommunikációs helyzethez és a tárgyhoz igazodó megnyilatkozás.Structuri algebrice: inel. 1. I.1 Érvelő-meggyőző. deduktív. szövegjelentés (tételmondat. _____________. kód.2 Mindennapi kommunikáció (párbeszéd. csoportnyelvek.1 A szöveg. monológ). integrare). diversitate.2 Az érvelő-meggyőző. cáfolat). kontextus). témahálózat).1 A nyelvi közlés tényezői (adó. stílusárnyalatok (társalgási.2 Szövegtípusok. levél). Notă: Conţinuturile de mai sus fac parte din Programa şcolară pentru istorie clasa a XI-a. Ştiinţa şi societatea Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vieţii cotidiene şi a mediului. kapcsolatteremtő. 1. hivatalos. szépirodalmi). Economie rurală – economie urbană în România. formate/dezvoltate până la data susţinerii simulării. Cultura română – cultură europeană. stilisztikai).4 Stílusrétegek. a nyelvváltozatok eltérő kifejezési formái. értekező szöveg jellemzői: szókincs. SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR Economie şi societate în lumea postbelică Probleme de atins: Ocupaţii şi statute profesionale. szakmai önéletrajz. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA MATEMATICĂ programa M_pedagogic ISTORIE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ CONŢINUTURI Conţinuturile pentru simulare. metanyelvi. 4.1 Szóbeli és írott szövegek jellemzői. csatorna. hivatalos írásművek: hivatalos levél. nyilvános kommunikáció.3 Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban (köznyelv. értekezés). privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. România şi Europa în secolul al XX-lea OAMENII. tudományos-szakmai. Szövegszervező eljárások. tájnyelvi változatok).Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr. publicisztikai. szövegösszefüggés. leíró. értekező szövegek (szónoklat. a X-a şi a XI-a. Viaţa privată şi viaţa publică.

_____________. humoros. történeti tárgyú műballada. információk kiemelése. imitáció és versszerkezet (piktúra. Balassi-strófa. legenda. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI 4. leíró költemény. szinesztézia. 3. romantika).3 Tér. imitáció és verselés (klasszikus időmértékes verselés: hexameter. 3. óda. elfogadás. 6.2 Hősteremtés a történeti tárgyú epikában (barokk eposz. rím és rímfajták. a himnusz változatai (keresztény. 3. 5.2 Allegorikusság.és könyvtárhasználat. 4. gondolatpárhuzam. elégikus. látnok. életkép. Hasonlat. szerkezet. II-III.5 Lírai műfajok: dal. 1. Vándormotívum.5 Romantikus emberkép az epikus alkotásokban. epigramma). elégia. a szóelemzés. szentencia). lírai. kihagyás. konfliktus. novella.1 Cselekmény. alantas.1 Szóképek: metafora. A szövegolvasás és a történeti látás képességei Tartalmak 1. romantikus). 3 la ordinul MEN nr.2 Lírai én a romantikában (teremtő zseni. 4. 10.2 Verstani fogalmak: ritmus. felcserélés. 10. barokk. epigramma. 8. szereplők rendszere. drámai alkotásokban. regény. elégikus. napló. 4.4 Epikai műfajok: eposz.Anexa nr. reneszánsz. 8. az egybeírás és különírás szabályai. ironikus.2 Eszmetörténeti összefüggések a drámai költeményben. értékrend. az idegen szavak helyesírása. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. szatirikus. hivatkozás. 3.1 Esztétikai tapasztalat. a tulajdonnevek írásának szabályai. ballada. beszédfajták.1 Imitáció a barokk eposzban. pentameter. idilli. napló.1 A közösségi én megnyilatkozásformái.1 Imitáció. szatirikus. Pagina 3 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 .és időszerkezet az epikai. szentimentalista énregény). 3.1 Irodalmi kánon.3 Hangnemek: ünnepélyes. közvetlenség. idézés. értékszerkezet. 1. esztétikai érték. hasonmás). patetikus. közösségi). elégia. stílusjegyek (középkor. komikus. 2. klasszicizmus.1 Könyv. Az elbeszélői ént létrehozó narrációs eljárások. költői levél.2 Esztétikai minőségek: fenséges.1 Személyesség. megjelenített értékek.1 Elbeszélés és tanítás a legendában. 5.6 Drámai műfajok: tragédia. metonímia.4 Történetalakítás és időkezelés a romantikus epikus alkotásokban. 9. 6.1 A romantikus dráma. allegória.3 Az énelbeszélés változatai (levél. nosztalgikus.1 Vélemény. időmértékes ritmus. közvetettség. 6. antik minta.3 A magyar helyesírás alapelvei (a kiejtés. 4. ellentét. 4. 3. irodalmi levél. történelmi regény). tragikus. az óda történeti változatai (klasszicista. megszemélyesítés. disztichon).2 Imitáció a humanista és klasszicista lírában. korstílus. szimbólum. összefüggések megragadása. 7. elutasítás megfogalmazása. drámai hős. személytelenség. hangsúlyos ritmus. imitáció és műfajok (óda. drámai költemény. szonett. a hagyomány és az egyszerűsítés elve). 7. a forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei. archetípus. himnusz. Alakzatok: ismétlés. irodalmi levél. magyarázat.

G. Lyrik: Strukturen. Kölcsey Ferenc. Berzsenyi Dániel. _____________. Kazinczy Ferenc. Grammatik/Sprachbetrachtung: Gesicherte Kenntnisse zur Rechtschreibung. I. Gepflegter. Themen und Motive von der Aufklärung bis zum Realismus. Jesenje veče) II. Katona József. Móricz Zsigmond. Ante Kovačić (U registraturi). und zum Wortschatz. Kármán József. Klassik: Lebensgefühl. Stanko Vraz (Đulabije). LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Madách Imre. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional.E.Lessing als Vertreter der Aufklärung.Matoš (Utjeha kose. Mikszáth Kálmán. Mikes Kelemen. Balassi Bálint. Romantik: Lebensgefühl. A. Kad mlidijah umreti) Laza Kostić (Santa Maria della Salute) Realizam: Laza Lazarević (Sve će to narod pozlatiti) Književnost XX veka: Ivo Andrić (Most na Žepi.Anexa nr. Csokonai Vitéz Mihály. Zrínyi Miklós. Vajda János. Lessing: Nathan der Weise. Vjenceslav Novak (Posljednji Stipančići). Zeichensetzung. Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Vörösmarty Mihály. Literatura sârbă (texte literare) : Narodna književnost: Lirsko – epske pesme (Hasanaginica) Epske pesme (Car Lazar i carica Milica) Pripovetke (U cara Trojana kozje uši) Srednjevekovna književnost: Dositej Obradović (Život i prosvetiteljsko delo) Romantizam: Branko Radičević (Đački rastanak. Petőfi Sándor. Sturm und Drang: Lebensgefühl und Kunstauffassung anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Kunstauffassung und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. dem Sachverhalt angemessener Ausdruck. Kós Károly. LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. G. Janus Pannonius. Kunstauffassung. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Ajánlott szerzők listája: Arany János. Literatur: Aufklärung: Wesenszüge und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. E. LITERATURA CROATĂ autori canonici – Ivan Mažuranić (Smrt Smail-age Čengića). Josip Kozarac (Slavonska šuma).G. Na Drini ćuprija) LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ Pagina 4 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . 3 la ordinul MEN nr. Petar Preradović (Mrtva ljubav) August Šenoa (Seljačka buna). Realismus: Wesenszüge und Problematik anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Jókai Mór.

Вовчок . Шевченко. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. Martin Kukučín (Neprebudený). І.Anexa nr. Довженко – Зачарована Десна. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Фольклор народні казки Clasa a X-a: 1. Tema Joc şi joacă: фольклор . Ján Hollý (Svätopluk). LITERATURA SLOVACĂ autori canonici – Ján Kollár (Slávy dcéra). Limbă şi comunicare III. Б. вертеп. călătorie: О. В. Левицький Кайдашева сім’ я. Причинна. Н. Вовчок Romanul: Хіба ревуть воли.Протекція. Poezia Poezia lirică: Досвітні огні. Михайло Коцюбинський – Подарунок на іменини.О. Tema Şcoala: О. Андрій Малишко . українські вечорниці.Садок вишневий коло хати. LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. Samo Chalupka (Mor ho!). 2. Леся Українка .М. Кобилянська. Сон .Тополя. Andrej Sládkovič ( Detvan). Павло Тичина . Олійник – Пісня про матір. LITERATURA UCRAINEANĂ Clasa a IX-a: Tema Adolescenţa: Тарас Шевченко . Слово. Сердешна Оксана Г.Т. Lexicologie IV.Сім струн. Мирний.веснянки. колядки.Кармелюк. І. Jozef Gregor Tajovský (Do konca) II. У неділю рано зілля копала . Тіні забутих предків – М Коцюбинський. Стефаник. як ясла повні? . Janko Kráľ (Zakliata panna vo Váhu a divný Janko). Горпина .П. Tema Scene din viaţa de ieri şi de azi: Історичні тексти (Козацтво. Tema Lumi fantastice: І. Основ’яненко . Франко Чого являєшся мені. Ján Botto (Smrť Jánošíkova).Ви знаєте. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Miloš Crnjanski (Seobe) Desanka Maksimović (Krvava bajka) Dobrica Ćosić (Koreni) II. Запорозька Січ і тд). чому ти не твердая криця – Л. 3 la ordinul MEN nr. Г. Наймичка.Котляревський . Поєдинок – Д. Pavol Országh Hviezdoslav (Hájnikova žena). М. Proza narativă Proza scurtă: Новина .І. Сосюра – Так ніхто не кохав. Božena Slančíkova Timrava (Ťapákovci). Коли потяг у даль загуркоче. Tema Familia: Тарас Шевченко . Poeme: Катерина. Ján Chalupka (Kocúrkovo).Квітка-Основ’яненко.Пісня про рушник. Котляревський LIMBA ŞI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ Pagina 5 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . Павличко.Сватання на Гончарівці. Українка. як липа шелестить. 3. Tema Aventură.В. Textul dramatic : Наталка Полтавка . К. _____________. Compunere I.Мені тринадцятий минало. Tema Iubirea: Тарас Шевченко .Енеїда. Маковей .

II. Nedim (Gazel). Cahit Sıtkı Tarancı (Otuz Beş Yaş Şiiri). Recaizade Mahmut Ekrem (Yakışmadın). Sabahattin Ali (Apartman). Франко – “Захар Беркут” Dramaturgia: І. LITERATURA TURCĂ (Yaz ile Kışın Tartışması). Л. Namık Kemal (Vatan Türküsü). Nefî (Gazel). privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. Halide Edip Adıvar (Ateşten Gömlek). Стефаник . Ömer Seyfettin (Topuz). Köroğlu (Koçaklama). Tevfik Fikret (Kuşlar). _____________. Halide Edip Adıvar (Hikmet Çocuk). „Мойсей”. Sami Paşa-Sezai (Esirlikte İlk Gün). “Лілея” Modernismul în literatura ucraineană Poezia: О. Mehmet Âkif Ersoy (Küfe).”З журбою радість обнялась” II. Evliya Çelebi (Seyahatname). Ahmet Muhip Dranas (Şehrin Üstünden Geçen Bulutlar).Anexa nr. Reşat Nüri Güntekim (Çalıkuşu. Yunus Emre (Ey Dost Aşkın Denizine). Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Köy Hatırası). І. Aşık Veysel (Hayat Hikâyesi). Yaprak Dökümü). Kadı Burhanettin (Tuyug). Коцюбинський – „Fata morgana”. Олесь – “Чари ночі”. Yunus Emre (İlahi). Orhan Veli Kanık (Oktay’a Mektuplar). Halit Ziya Uşaklığıl (Köy Hatırası). Karacaoğlan (Güzelleme). Франко . Aziz Nesin (Damda Deli Var). în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Clasa a XI-a: Realismul în literatura ucraineană Poezia: І. Bakî (Gazel). Франко . Yahya Kemal Beyatlı (Hatırat). Вороний – “Рубіни”. Mehmet Âkif Ersoy (Çanakkale Şehitleri). Fakir Baykurt (Çilli). Reşat Nuri Güntekin (Tanrı Misafiri).„Vivere memento”. Mehmet Akif (Çanakkale Şehitlerine). Sait Faik Abasıyanık (Yani Usta). Українка “Напис в руїні” Proza scurtă: В. Ziya Gökalp (Ümit). Şeyh Galip (Rubaî). Ziya Gökalp (Türkçülüğün Esasları). LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ Pagina 6 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 .“Камінний хрест” Romanul: М. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Fazıl Hüsnü Dağlarca (Mustafa Kemal’in Kağnısı). Hüseyin Rahmi Gürpınar (Tövbeler Tövbesi). (Araba Sevdası). Yahya Kemal Beyatlı (Akıncılar). Süleyman Nazif (Kara Bir Gün). Gevheri (Güzelleme). (Kerem ile Aslı Hikayesi). Ziya Gökalp (Köyün). Mehmet Emin Yurdakul (Anadolu). Yaşar Kemal (İnce Memed). Celâleddin Rümi (Söylenmemiş Bir Söz). Rüşen Eşref Ünaydın (Mustafa Kemal İle Mülakat). Nasrettin Hoca (Fıkra). 3 la ordinul MEN nr. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. О. Кобилянська – “Земля”.„Украдене щастя” Simbolismul în literatura ucraineană Poezia: М. Yahya Kemal Beyatlı (Açık Deniz). Ahmet Hikmet Müftüoğlu (Çağlayanlar). Fuzulî (Gazel).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->