Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr.

_____________, privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013 – 2014

CONŢINUTURI PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A XI-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: • reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală – conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1; • textul dramatic postbelic – conţinut asociat competenţei specifice 2.3; LIMBA ŞI LITERATURA • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, ROMÂNĂ limbajul muzicii – conţinut asociat competenţei specifice 2.5; • simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică, curente culturale/literare româneşti în context european – conţinuturi asociate competenţei specifice 3.2; • interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară – conţinuturi asociate competenţei specifice 4.3; • autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu. Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice MATEMATICĂ - Studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor: proprietatea programa M_mate-info Kroneker-Capelli, proprietatea Rouchè, metoda Gauss din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Derivabilitate • capitolului Reprezentarea grafică a funcţiilor Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a MATEMATICĂ unui sistem liniar programa M_şt-nat - Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Funcţii derivabile • capitolului Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a MATEMATICĂ unui sistem liniar programa M_tehnologic - Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Funcţii derivabile • capitolului Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor
Pagina 1 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014

3.1 Érvelő-meggyőző. vevő. Notă: Conţinuturile de mai sus fac parte din Programa şcolară pentru istorie clasa a XI-a.3 Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban (köznyelv.2 Az érvelő-meggyőző. szövegjelentés (tételmondat. cáfolat). üzenet. nyilvános kommunikáció. publicisztikai. Szövegszervező eljárások.1 Szóbeli és írott szövegek jellemzői. értekezés). deduktív. Kommunikációs képességek Tartalmak 1. bizonyítás. irodalmi nyelv. Viaţa privată şi viaţa publică.Structuri algebrice: inel. formate/dezvoltate până la data susţinerii simulării.Anexa nr. szépirodalmi). 2. tömegkommunikáció. stílusárnyalatok (társalgási. terminológia. kapcsolatteremtő. grammatikai kapcsolóelemek. a nyelvváltozatok eltérő kifejezési formái. 1. 1. metanyelvi. Cultura română – cultură europeană. hivatalos. érvelő.4 Stílusrétegek. kulcsszó. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: . ellenérvek. România şi Europa în secolul al XX-lea OAMENII. az érvelés technikája (érvek. témahálózat). 2. kontextus). fără a fi incluse în programa pentru examenul de bacalaureat naţional.2 Mindennapi kommunikáció (párbeszéd. funkciói (ismeretközlő. értekező szöveg jellemzői: szókincs. Noile tehnologii şi timpul liber. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA MATEMATICĂ programa M_pedagogic ISTORIE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ CONŢINUTURI Conţinuturile pentru simulare. Pagina 2 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . szakmai önéletrajz. érzelemkifejező.2 A kommunikációs helyzethez és a tárgyhoz igazodó megnyilatkozás. a X-a şi a XI-a. _____________. 1. STATUL ŞI POLITICA Statele în perioada contemporană Probleme de atins: Forme de organizare statală. Szövegszerkezet. corp din capitolul Structuri algebrice POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE Europa şi lumea în secolul XX Probleme de atins: Europa contemporană (unitate. corespunzătoare claselor a IX-a. csoportnyelvek. integrare). monológ). Economie rurală – economie urbană în România. sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. 4. csatorna. felhívó. stilisztikai).1 A nyelvi közlés tényezői (adó. szövegműfajok (elbeszélő.2 Szövegtípusok. induktív érvelés. tudományos-szakmai. Idei şi regimuri politice. SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR Economie şi societate în lumea postbelică Probleme de atins: Ocupaţii şi statute profesionale. szövegösszefüggés. értekező szövegek (szónoklat. levél). 3. kód. 3 la ordinul MEN nr. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. I. diversitate. Ştiinţa şi societatea Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vieţii cotidiene şi a mediului.1 A szöveg. hivatalos írásművek: hivatalos levél. leíró. Competenţele evaluate sunt cele prevăzute în programa pentru examenul de bacalaureat naţional. 4. tájnyelvi változatok).

ballada. összefüggések megragadása. szentimentalista énregény). _____________. az egybeírás és különírás szabályai.3 A magyar helyesírás alapelvei (a kiejtés. elégikus. 6. hasonmás).1 Imitáció. elégia. korstílus. 3.1 Személyesség. drámai alkotásokban. kihagyás.4 Epikai műfajok: eposz. drámai hős. komikus. napló. a hagyomány és az egyszerűsítés elve). megjelenített értékek. humoros. a himnusz változatai (keresztény.és könyvtárhasználat.3 Tér.2 Verstani fogalmak: ritmus. A szövegolvasás és a történeti látás képességei Tartalmak 1. 3. 8. szereplők rendszere. időmértékes ritmus. napló. szerkezet. metonímia. gondolatpárhuzam. disztichon). patetikus. a forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei.1 Könyv. klasszicizmus. 10.2 Eszmetörténeti összefüggések a drámai költeményben. romantika). rím és rímfajták. ellentét. ironikus.5 Lírai műfajok: dal. 3 la ordinul MEN nr. idézés. novella. értékszerkezet. Balassi-strófa. epigramma.4 Történetalakítás és időkezelés a romantikus epikus alkotásokban.1 A közösségi én megnyilatkozásformái. 3. elfogadás. a tulajdonnevek írásának szabályai.1 Elbeszélés és tanítás a legendában.2 Imitáció a humanista és klasszicista lírában. esztétikai érték.2 Allegorikusság. történelmi regény). 1.1 Esztétikai tapasztalat. értékrend. 5. 2. tragikus. költői levél. 7. megszemélyesítés. hangsúlyos ritmus. látnok. irodalmi levél. szatirikus.1 Cselekmény. stílusjegyek (középkor. felcserélés.1 A romantikus dráma. Vándormotívum. 4. közösségi). Pagina 3 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . információk kiemelése. 3. 1. 4. szimbólum.2 Hősteremtés a történeti tárgyú epikában (barokk eposz. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional.2 Lírai én a romantikában (teremtő zseni. elégikus.3 Hangnemek: ünnepélyes. 10. 9. 6. történeti tárgyú műballada. az idegen szavak helyesírása. irodalmi levél. pentameter. szentencia). közvetettség. magyarázat. himnusz. 5. 3. Alakzatok: ismétlés. 4. elégia. imitáció és műfajok (óda. hivatkozás. imitáció és verselés (klasszikus időmértékes verselés: hexameter. a szóelemzés.6 Drámai műfajok: tragédia. barokk.és időszerkezet az epikai. reneszánsz. 8. elutasítás megfogalmazása. romantikus). beszédfajták. szatirikus. archetípus. szinesztézia.3 Az énelbeszélés változatai (levél. életkép. közvetlenség. Az elbeszélői ént létrehozó narrációs eljárások. legenda.1 Szóképek: metafora. az óda történeti változatai (klasszicista. szonett. idilli. drámai költemény. 7.1 Vélemény. epigramma). lírai. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI 4.1 Imitáció a barokk eposzban.1 Irodalmi kánon. leíró költemény. konfliktus. óda. 6. antik minta. alantas.5 Romantikus emberkép az epikus alkotásokban. imitáció és versszerkezet (piktúra. 4. II-III. allegória.2 Esztétikai minőségek: fenséges. személytelenség. 4.Anexa nr. 3. nosztalgikus. Hasonlat. regény.

Kunstauffassung und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Vjenceslav Novak (Posljednji Stipančići). Kunstauffassung. Grammatik/Sprachbetrachtung: Gesicherte Kenntnisse zur Rechtschreibung. Petőfi Sándor. G. Mikszáth Kálmán. Vörösmarty Mihály. Sturm und Drang: Lebensgefühl und Kunstauffassung anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. A. Kazinczy Ferenc. Kölcsey Ferenc. LITERATURA CROATĂ autori canonici – Ivan Mažuranić (Smrt Smail-age Čengića). Petar Preradović (Mrtva ljubav) August Šenoa (Seljačka buna).Anexa nr. Mikes Kelemen. I. Jesenje veče) II. Katona József. Janus Pannonius. dem Sachverhalt angemessener Ausdruck. Lessing: Nathan der Weise. Madách Imre. Zrínyi Miklós.Lessing als Vertreter der Aufklärung. E. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. _____________. Klassik: Lebensgefühl. Stanko Vraz (Đulabije). Csokonai Vitéz Mihály. Themen und Motive von der Aufklärung bis zum Realismus. Na Drini ćuprija) LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ Pagina 4 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 .G. Kad mlidijah umreti) Laza Kostić (Santa Maria della Salute) Realizam: Laza Lazarević (Sve će to narod pozlatiti) Književnost XX veka: Ivo Andrić (Most na Žepi. und zum Wortschatz. Vajda János. 3 la ordinul MEN nr. Josip Kozarac (Slavonska šuma). Kármán József. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. Zeichensetzung. Berzsenyi Dániel.E.Matoš (Utjeha kose. G. Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. Lyrik: Strukturen. Literatura sârbă (texte literare) : Narodna književnost: Lirsko – epske pesme (Hasanaginica) Epske pesme (Car Lazar i carica Milica) Pripovetke (U cara Trojana kozje uši) Srednjevekovna književnost: Dositej Obradović (Život i prosvetiteljsko delo) Romantizam: Branko Radičević (Đački rastanak. Balassi Bálint. Gepflegter. Ante Kovačić (U registraturi). Móricz Zsigmond. Romantik: Lebensgefühl. Jókai Mór. Realismus: Wesenszüge und Problematik anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Literatur: Aufklärung: Wesenszüge und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Kós Károly. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Ajánlott szerzők listája: Arany János.

І. І. Tema Şcoala: О. Lexicologie IV.Сватання на Гончарівці. чому ти не твердая криця – Л. Котляревський LIMBA ŞI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ Pagina 5 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . В. Основ’яненко . Стефаник. Довженко – Зачарована Десна. вертеп. Слово. Limbă şi comunicare III. Tema Familia: Тарас Шевченко . Михайло Коцюбинський – Подарунок на іменини. Горпина . în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Miloš Crnjanski (Seobe) Desanka Maksimović (Krvava bajka) Dobrica Ćosić (Koreni) II.Садок вишневий коло хати.Протекція. Поєдинок – Д. Н.Енеїда. Г. Леся Українка .Тополя. Ján Hollý (Svätopluk). Proza narativă Proza scurtă: Новина . LITERATURA UCRAINEANĂ Clasa a IX-a: Tema Adolescenţa: Тарас Шевченко . Франко Чого являєшся мені.Квітка-Основ’яненко. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Шевченко. Олійник – Пісня про матір. Jozef Gregor Tajovský (Do konca) II. Tema Aventură. Запорозька Січ і тд). Božena Slančíkova Timrava (Ťapákovci). Poeme: Катерина.Т. колядки. Б. Andrej Sládkovič ( Detvan).веснянки. Textul dramatic : Наталка Полтавка . Левицький Кайдашева сім’ я. _____________. Вовчок . 3 la ordinul MEN nr. Ján Chalupka (Kocúrkovo). LITERATURA SLOVACĂ autori canonici – Ján Kollár (Slávy dcéra).М. Martin Kukučín (Neprebudený). Tema Scene din viaţa de ieri şi de azi: Історичні тексти (Козацтво.О. Павло Тичина . Tema Iubirea: Тарас Шевченко . Вовчок Romanul: Хіба ревуть воли. К. Тіні забутих предків – М Коцюбинський. Pavol Országh Hviezdoslav (Hájnikova žena).Кармелюк. Кобилянська.Anexa nr. Poezia Poezia lirică: Досвітні огні. Compunere I. Коли потяг у даль загуркоче. Наймичка. Tema Lumi fantastice: І. Українка. Маковей . Сосюра – Так ніхто не кохав. Фольклор народні казки Clasa a X-a: 1. Павличко.Ви знаєте. Андрій Малишко . Ján Botto (Smrť Jánošíkova). Сон . Сердешна Оксана Г. Janko Kráľ (Zakliata panna vo Váhu a divný Janko). Причинна. Мирний.П. călătorie: О. українські вечорниці.І.Мені тринадцятий минало. 2. як ясла повні? . privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I.Котляревський . М. У неділю рано зілля копала . 3.Сім струн.Пісня про рушник. як липа шелестить.В. Samo Chalupka (Mor ho!). Tema Joc şi joacă: фольклор .

Cahit Sıtkı Tarancı (Otuz Beş Yaş Şiiri). Tevfik Fikret (Kuşlar). “Лілея” Modernismul în literatura ucraineană Poezia: О. Стефаник . LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. Коцюбинський – „Fata morgana”.”З журбою радість обнялась” II. Reşat Nüri Güntekim (Çalıkuşu. Yunus Emre (İlahi). Франко – “Захар Беркут” Dramaturgia: І. Aşık Veysel (Hayat Hikâyesi).„Украдене щастя” Simbolismul în literatura ucraineană Poezia: М. Вороний – “Рубіни”. Олесь – “Чари ночі”. Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Köy Hatırası). Süleyman Nazif (Kara Bir Gün). Aziz Nesin (Damda Deli Var). LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Kadı Burhanettin (Tuyug). Ziya Gökalp (Köyün). Reşat Nuri Güntekin (Tanrı Misafiri). II. Şeyh Galip (Rubaî). (Kerem ile Aslı Hikayesi). Франко . Ziya Gökalp (Ümit). privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. Ahmet Hikmet Müftüoğlu (Çağlayanlar). Yahya Kemal Beyatlı (Hatırat). Yunus Emre (Ey Dost Aşkın Denizine). 3 la ordinul MEN nr. Sabahattin Ali (Apartman). _____________. Fuzulî (Gazel). Halide Edip Adıvar (Ateşten Gömlek). Ömer Seyfettin (Topuz). Halide Edip Adıvar (Hikmet Çocuk). Evliya Çelebi (Seyahatname). LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ Pagina 6 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 .“Камінний хрест” Romanul: М. Köroğlu (Koçaklama). Nasrettin Hoca (Fıkra). Л. Recaizade Mahmut Ekrem (Yakışmadın). Yaprak Dökümü).Anexa nr. Кобилянська – “Земля”. Франко . Yahya Kemal Beyatlı (Açık Deniz). Orhan Veli Kanık (Oktay’a Mektuplar). Українка “Напис в руїні” Proza scurtă: В. Nedim (Gazel). Mehmet Âkif Ersoy (Çanakkale Şehitleri).„Vivere memento”. Yahya Kemal Beyatlı (Akıncılar). Karacaoğlan (Güzelleme). „Мойсей”. Halit Ziya Uşaklığıl (Köy Hatırası). Fakir Baykurt (Çilli). Mehmet Âkif Ersoy (Küfe). Ahmet Muhip Dranas (Şehrin Üstünden Geçen Bulutlar). Namık Kemal (Vatan Türküsü). О. (Araba Sevdası). Celâleddin Rümi (Söylenmemiş Bir Söz). Bakî (Gazel). Gevheri (Güzelleme). Ziya Gökalp (Türkçülüğün Esasları). Sait Faik Abasıyanık (Yani Usta). Hüseyin Rahmi Gürpınar (Tövbeler Tövbesi). în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Clasa a XI-a: Realismul în literatura ucraineană Poezia: І. Mehmet Emin Yurdakul (Anadolu). LITERATURA TURCĂ (Yaz ile Kışın Tartışması). Mehmet Akif (Çanakkale Şehitlerine). Fazıl Hüsnü Dağlarca (Mustafa Kemal’in Kağnısı). Rüşen Eşref Ünaydın (Mustafa Kemal İle Mülakat). І. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Yaşar Kemal (İnce Memed). Nefî (Gazel). Sami Paşa-Sezai (Esirlikte İlk Gün).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful