Anexa nr. 3 la ordinul MEN nr.

_____________, privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013 – 2014

CONŢINUTURI PENTRU SIMULAREA PROBELOR SCRISE ALE EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A XI-A ÎN ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: • reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală – conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1; • textul dramatic postbelic – conţinut asociat competenţei specifice 2.3; LIMBA ŞI LITERATURA • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, ROMÂNĂ limbajul muzicii – conţinut asociat competenţei specifice 2.5; • simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică, curente culturale/literare româneşti în context european – conţinuturi asociate competenţei specifice 3.2; • interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară – conţinuturi asociate competenţei specifice 4.3; • autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu. Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice MATEMATICĂ - Studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor: proprietatea programa M_mate-info Kroneker-Capelli, proprietatea Rouchè, metoda Gauss din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Derivabilitate • capitolului Reprezentarea grafică a funcţiilor Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a MATEMATICĂ unui sistem liniar programa M_şt-nat - Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Funcţii derivabile • capitolului Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor Conţinuturile pentru simulare, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: - Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a MATEMATICĂ unui sistem liniar programa M_tehnologic - Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare • capitolului Funcţii derivabile • capitolului Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor
Pagina 1 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014

sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.Anexa nr. metanyelvi. terminológia. Notă: Conţinuturile de mai sus fac parte din Programa şcolară pentru istorie clasa a XI-a. tömegkommunikáció. a X-a şi a XI-a. 2. kapcsolatteremtő. diversitate. 3. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. hivatalos. 2. Viaţa privată şi viaţa publică. tudományos-szakmai. publicisztikai. 1. érzelemkifejező. Cultura română – cultură europeană. Ştiinţa şi societatea Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vieţii cotidiene şi a mediului. 4. corespunzătoare claselor a IX-a. _____________. témahálózat).2 Mindennapi kommunikáció (párbeszéd.Structuri algebrice: inel. üzenet. a nyelvváltozatok eltérő kifejezési formái. România şi Europa în secolul al XX-lea OAMENII.4 Stílusrétegek. stílusárnyalatok (társalgási. értekező szöveg jellemzői: szókincs.1 A nyelvi közlés tényezői (adó. induktív érvelés. szövegjelentés (tételmondat.2 A kommunikációs helyzethez és a tárgyhoz igazodó megnyilatkozás. levél). 1. Szövegszervező eljárások. hivatalos írásművek: hivatalos levél. értekezés). 4. nyilvános kommunikáció. Idei şi regimuri politice. irodalmi nyelv. leíró. kontextus). Economie rurală – economie urbană în România. Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi: . formate/dezvoltate până la data susţinerii simulării. cáfolat). ellenérvek.1 Szóbeli és írott szövegek jellemzői. 3 la ordinul MEN nr. az érvelés technikája (érvek. integrare). corp din capitolul Structuri algebrice POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE Europa şi lumea în secolul XX Probleme de atins: Europa contemporană (unitate.2 Az érvelő-meggyőző. felhívó. SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR Economie şi societate în lumea postbelică Probleme de atins: Ocupaţii şi statute profesionale. tájnyelvi változatok). deduktív. Noile tehnologii şi timpul liber. Competenţele evaluate sunt cele prevăzute în programa pentru examenul de bacalaureat naţional. funkciói (ismeretközlő. csoportnyelvek. stilisztikai). érvelő. vevő. bizonyítás. Pagina 2 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . kód. STATUL ŞI POLITICA Statele în perioada contemporană Probleme de atins: Forme de organizare statală.1 A szöveg. Szövegszerkezet.1 Érvelő-meggyőző. Kommunikációs képességek Tartalmak 1.3 Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban (köznyelv. szakmai önéletrajz. csatorna. 3. grammatikai kapcsolóelemek. I. szövegösszefüggés. 1. monológ). szövegműfajok (elbeszélő.2 Szövegtípusok. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA MATEMATICĂ programa M_pedagogic ISTORIE LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ CONŢINUTURI Conţinuturile pentru simulare. értekező szövegek (szónoklat. kulcsszó. fără a fi incluse în programa pentru examenul de bacalaureat naţional. szépirodalmi).

idézés. 4.2 Hősteremtés a történeti tárgyú epikában (barokk eposz. Az elbeszélői ént létrehozó narrációs eljárások. epigramma.3 Az énelbeszélés változatai (levél. novella. 8.1 Cselekmény. în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI 4. az idegen szavak helyesírása. értékrend. elégikus. archetípus.3 A magyar helyesírás alapelvei (a kiejtés. megjelenített értékek.1 Személyesség. reneszánsz. Vándormotívum. felcserélés.2 Imitáció a humanista és klasszicista lírában. konfliktus.és könyvtárhasználat. elfogadás.2 Allegorikusság. idilli. a hagyomány és az egyszerűsítés elve). alantas.5 Lírai műfajok: dal.1 Imitáció. drámai alkotásokban. személytelenség. értékszerkezet. magyarázat. 10.2 Eszmetörténeti összefüggések a drámai költeményben. leíró költemény. szentimentalista énregény). 6. ballada. imitáció és verselés (klasszikus időmértékes verselés: hexameter. a szóelemzés. ironikus. 9. közvetlenség. szinesztézia. szatirikus. himnusz. barokk. életkép. hivatkozás.2 Verstani fogalmak: ritmus. 8.4 Történetalakítás és időkezelés a romantikus epikus alkotásokban. szerkezet. közösségi).1 Vélemény. a forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei. disztichon). 3.5 Romantikus emberkép az epikus alkotásokban. beszédfajták. komikus.3 Hangnemek: ünnepélyes. regény. napló.4 Epikai műfajok: eposz. szentencia).1 Esztétikai tapasztalat. nosztalgikus. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. a himnusz változatai (keresztény. 3. _____________. imitáció és versszerkezet (piktúra. 5.1 Szóképek: metafora. korstílus. közvetettség. stílusjegyek (középkor. 7.1 Imitáció a barokk eposzban. 3.1 Irodalmi kánon. hangsúlyos ritmus.1 A közösségi én megnyilatkozásformái. az óda történeti változatai (klasszicista. II-III.3 Tér. gondolatpárhuzam. ellentét.2 Esztétikai minőségek: fenséges.Anexa nr. antik minta. irodalmi levél. romantika). elégia. összefüggések megragadása. történelmi regény). epigramma). A szövegolvasás és a történeti látás képességei Tartalmak 1.1 Könyv. legenda. napló. 1. a tulajdonnevek írásának szabályai. esztétikai érték. óda. irodalmi levél. elutasítás megfogalmazása. patetikus. allegória.2 Lírai én a romantikában (teremtő zseni. az egybeírás és különírás szabályai. klasszicizmus. 7. 3. szonett. információk kiemelése.1 A romantikus dráma. történeti tárgyú műballada. Pagina 3 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . 2. elégikus. drámai hős. Hasonlat. szimbólum. 1.6 Drámai műfajok: tragédia. 4. tragikus. 3. 6. időmértékes ritmus. pentameter. megszemélyesítés. Balassi-strófa. romantikus). 10. metonímia. elégia. drámai költemény. hasonmás). 5. 3. szatirikus. 4.1 Elbeszélés és tanítás a legendában. kihagyás. rím és rímfajták. 3 la ordinul MEN nr. 4. imitáció és műfajok (óda. lírai. szereplők rendszere. költői levél. látnok. Alakzatok: ismétlés. humoros. 6.és időszerkezet az epikai. 4.

Mikszáth Kálmán. Madách Imre. Kunstauffassung. Berzsenyi Dániel. Josip Kozarac (Slavonska šuma). Vörösmarty Mihály. Sturm und Drang: Lebensgefühl und Kunstauffassung anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. A. Petőfi Sándor. Balassi Bálint. 3 la ordinul MEN nr. I. Petar Preradović (Mrtva ljubav) August Šenoa (Seljačka buna). dem Sachverhalt angemessener Ausdruck. Lyrik: Strukturen. Na Drini ćuprija) LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ Pagina 4 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten.Lessing als Vertreter der Aufklärung. Lessing: Nathan der Weise. Gepflegter. Literatur: Aufklärung: Wesenszüge und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Grammatik/Sprachbetrachtung: Gesicherte Kenntnisse zur Rechtschreibung. E. LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. Kazinczy Ferenc. Realismus: Wesenszüge und Problematik anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Jókai Mór. Vajda János.G. Kad mlidijah umreti) Laza Kostić (Santa Maria della Salute) Realizam: Laza Lazarević (Sve će to narod pozlatiti) Književnost XX veka: Ivo Andrić (Most na Žepi. Katona József. Janus Pannonius. Zrínyi Miklós. G. Jesenje veče) II. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. Kölcsey Ferenc. Kunstauffassung und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Kós Károly. Kármán József. Móricz Zsigmond. _____________. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Vjenceslav Novak (Posljednji Stipančići). Literatura sârbă (texte literare) : Narodna književnost: Lirsko – epske pesme (Hasanaginica) Epske pesme (Car Lazar i carica Milica) Pripovetke (U cara Trojana kozje uši) Srednjevekovna književnost: Dositej Obradović (Život i prosvetiteljsko delo) Romantizam: Branko Radičević (Đački rastanak. Mikes Kelemen.E. Klassik: Lebensgefühl. Romantik: Lebensgefühl.Anexa nr. Stanko Vraz (Đulabije). în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Ajánlott szerzők listája: Arany János. Themen und Motive von der Aufklärung bis zum Realismus. Zeichensetzung. Csokonai Vitéz Mihály.Matoš (Utjeha kose. G. LITERATURA CROATĂ autori canonici – Ivan Mažuranić (Smrt Smail-age Čengića). Ante Kovačić (U registraturi). und zum Wortschatz.

Левицький Кайдашева сім’ я. як ясла повні? . Андрій Малишко . вертеп. В.веснянки. Tema Familia: Тарас Шевченко . în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Miloš Crnjanski (Seobe) Desanka Maksimović (Krvava bajka) Dobrica Ćosić (Koreni) II. Г.М. Вовчок Romanul: Хіба ревуть воли. Тіні забутих предків – М Коцюбинський. І. Tema Lumi fantastice: І. Tema Joc şi joacă: фольклор . Limbă şi comunicare III. У неділю рано зілля копала . Сердешна Оксана Г. Олійник – Пісня про матір. чому ти не твердая криця – Л. 3. Запорозька Січ і тд). Pavol Országh Hviezdoslav (Hájnikova žena). Poeme: Катерина.Кармелюк. Маковей . М.Тополя. Михайло Коцюбинський – Подарунок на іменини. Павличко. _____________. privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. Tema Iubirea: Тарас Шевченко . Вовчок . Ján Chalupka (Kocúrkovo). Фольклор народні казки Clasa a X-a: 1. Lexicologie IV. LIMBĂ ŞI COMUNICARE III.В. І. 3 la ordinul MEN nr. Tema Scene din viaţa de ieri şi de azi: Історичні тексти (Козацтво. українські вечорниці. LITERATURA UCRAINEANĂ Clasa a IX-a: Tema Adolescenţa: Тарас Шевченко . колядки. Довженко – Зачарована Десна. Мирний.Anexa nr.Котляревський . Samo Chalupka (Mor ho!). Б. Tema Şcoala: О. Andrej Sládkovič ( Detvan). LITERATURA SLOVACĂ autori canonici – Ján Kollár (Slávy dcéra).Сім струн.Протекція. К.Пісня про рушник.Т.Ви знаєте.Мені тринадцятий минало. Jozef Gregor Tajovský (Do konca) II. Ján Hollý (Svätopluk).Сватання на Гончарівці.П. Слово. 2. Janko Kráľ (Zakliata panna vo Váhu a divný Janko). Ján Botto (Smrť Jánošíkova). Н. Textul dramatic : Наталка Полтавка . Причинна. Compunere I. Сосюра – Так ніхто не кохав. Martin Kukučín (Neprebudený). Основ’яненко . Горпина . Леся Українка . Tema Aventură. Proza narativă Proza scurtă: Новина . LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I.І. Котляревський LIMBA ŞI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ Pagina 5 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . як липа шелестить.О. Коли потяг у даль загуркоче.Квітка-Основ’яненко. Франко Чого являєшся мені. Павло Тичина . Шевченко. Božena Slančíkova Timrava (Ťapákovci). călătorie: О.Енеїда. Наймичка. Стефаник.Садок вишневий коло хати. Поєдинок – Д. Українка. Сон . Poezia Poezia lirică: Досвітні огні. Кобилянська.

LITERATURA TURCĂ (Yaz ile Kışın Tartışması). Ziya Gökalp (Köyün). LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Köy Hatırası). 3 la ordinul MEN nr. LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ I. Cahit Sıtkı Tarancı (Otuz Beş Yaş Şiiri). Celâleddin Rümi (Söylenmemiş Bir Söz). Orhan Veli Kanık (Oktay’a Mektuplar). “Лілея” Modernismul în literatura ucraineană Poezia: О. Sait Faik Abasıyanık (Yani Usta). Kadı Burhanettin (Tuyug). Fazıl Hüsnü Dağlarca (Mustafa Kemal’in Kağnısı).„Vivere memento”. Hüseyin Rahmi Gürpınar (Tövbeler Tövbesi). Sami Paşa-Sezai (Esirlikte İlk Gün). Ziya Gökalp (Türkçülüğün Esasları). Evliya Çelebi (Seyahatname). Франко . Франко . (Kerem ile Aslı Hikayesi). LIMBĂ ŞI COMUNICARE III. Стефаник . І. Ziya Gökalp (Ümit). Rüşen Eşref Ünaydın (Mustafa Kemal İle Mülakat). Франко – “Захар Беркут” Dramaturgia: І. Nefî (Gazel). Ömer Seyfettin (Topuz). Українка “Напис в руїні” Proza scurtă: В. Yaprak Dökümü). Л. Reşat Nuri Güntekin (Tanrı Misafiri). privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional. Recaizade Mahmut Ekrem (Yakışmadın). Олесь – “Чари ночі”. Halide Edip Adıvar (Hikmet Çocuk). Şeyh Galip (Rubaî). Mehmet Emin Yurdakul (Anadolu). „Мойсей”. Bakî (Gazel). Aşık Veysel (Hayat Hikâyesi). Ahmet Hikmet Müftüoğlu (Çağlayanlar). Nedim (Gazel).Anexa nr. Коцюбинський – „Fata morgana”. Ahmet Muhip Dranas (Şehrin Üstünden Geçen Bulutlar).”З журбою радість обнялась” II. Aziz Nesin (Damda Deli Var). Sabahattin Ali (Apartman). Yaşar Kemal (İnce Memed). Tevfik Fikret (Kuşlar). О. Namık Kemal (Vatan Türküsü). Halit Ziya Uşaklığıl (Köy Hatırası). Süleyman Nazif (Kara Bir Gün). _____________. Yahya Kemal Beyatlı (Akıncılar). (Araba Sevdası). Köroğlu (Koçaklama). Mehmet Âkif Ersoy (Küfe).„Украдене щастя” Simbolismul în literatura ucraineană Poezia: М. Yunus Emre (Ey Dost Aşkın Denizine). în anul şcolar 2013 – 2014 DISCIPLINA CONŢINUTURI Clasa a XI-a: Realismul în literatura ucraineană Poezia: І. Yunus Emre (İlahi). Yahya Kemal Beyatlı (Açık Deniz).“Камінний хрест” Romanul: М. Yahya Kemal Beyatlı (Hatırat). Karacaoğlan (Güzelleme). Fuzulî (Gazel). Fakir Baykurt (Çilli). Halide Edip Adıvar (Ateşten Gömlek). Вороний – “Рубіни”. Кобилянська – “Земля”. II. Mehmet Âkif Ersoy (Çanakkale Şehitleri). Gevheri (Güzelleme). Nasrettin Hoca (Fıkra). LEXICOLOGIE IV STILISTICĂ LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ Pagina 6 din 6 Conţinuturi pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2013 – 2014 . Mehmet Akif (Çanakkale Şehitlerine). Reşat Nüri Güntekim (Çalıkuşu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful