Sunteți pe pagina 1din 8

Privind Metodologiile de determinare, aplicare si aprobare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termica Hotarirea Agentiei Nationale

pentru Reglementare in Energetica Nr. 147 din ! august ""4 #Monitorul $ficial, 17 septembrie ""4, nr.171%174, p. &&&, art. ''!( &ntru e)ecutarea *egii serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 14" %+, din 4 octombrie "" , modificata si completata prin *egea nr. 1'"%+, din - aprilie ""4, articolul 1'.1, /onsiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica H$0ARA10E2 1. 1e aproba in urma coordonarii cu 3uvernul Republicii Moldova2 Metodologia determinarii, aprobarii si aplicarii tarifelor de producere a energiei electrice, energiei termice si apei de adaos4 Metodologia determinarii, aprobarii si aplicarii tarifelor de livrare a energiei termice consumatorilor finali. . 1e abroga2 Metodologia determinarii, aprobarii si aplicarii tarifelor de producere a energiei electrice, energiei termice si apei de adaos si Metodologia calcularii, aprobarii si aplicarii tarifelor de livrare a energiei termice consumatorilor finali, aprobate prin Hotarirea /onsiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica nr. 114 din 5 decembrie ""' #Monitorul $ficial al Republicii Moldova, nr. '"%'4 din "." . ""4, art. 7 (. /$N1&*&6* 7E A7M&N&10RA0&E A* A3EN0&E& NA0&$NA*E PEN0R6 RE3*EMEN0ARE &N ENER3E0&/A

Nicolae 0R&8$& Anatol 86R*A/$, Aprobata prin Hotarirea /onsiliului de Administratie al ANRE nr. 147 din ! august ""4

ME0$7$*$3&A 7E0ERM&NAR&&, APR$8AR&& 1& AP*&/AR&& 0AR&9E*$R *A PR$76/EREA ENER3&E& E*E/0R&/E, ENER3&E& 0ERM&/E 1& *A APA 7E A7A$1 &. 7&1P$:&0&& 3ENERA*E 1.1. Pre;enta Metodologie este elaborata in corespundere cu prevederile *egii cu privire la energia electrica, *egii serviciilor publice de gospodarie comunala, standardelor nationale de contabilitate si altor acte normative ale Republicii Moldova si are ca scop stabilirea pentru toti producatorii auto<toni a unei metode unice de determinare, aprobare si aplicare a tarifelor reglementate la producerea energiei electrice si termice, la apa de adaos. 1. . Metodologia stabileste2 % componenta consumurilor si c<eltuielilor, care se includ la calcularea tarifelor4 % metoda de calculare a rentabilitatii investitiilor efectuate la intreprinderi4 % modul de determinare, aprobare si aplicare a tarifelor de ba;a4 % modul de a=ustare a tarifelor de ba;a pentru perioada ulterioara de valabilitate a Metodologiei. 1.'. Mecanismul aplicat la determinarea si reglementarea tarifelor se ba;ea;a pe urmatoarele principii2 % alimentarea fiabila a consumatorilor cu energie electrica, termica si apa de adaos la costuri reale, strict necesare pentru producerea lor4 % acoperirea consumurilor si c<eltuielilor aferente e)ploatarii eficiente a unitatilor energetice de productie si c<eltuielilor necesare pentru protectia mediului ambiant4 % efectuarea unei activitati eficiente si profitabile, ceea ce ar oferi intreprinderilor posibilitatea de a%si recupera mi=loacele financiare investite in de;voltarea si reconstructia capacitatilor de productie. *a stabilirea tarifelor se va tine cont de securitatea energetica a tarii si con=unctura pietei, de politica statului privind producerea, importul si e)portul resurselor energetice. 1.4. Pre;enta Metodologie are un termen de valabilitate de 7 ani si este aplicata de toti agentii economici, care activea;a in domeniul producerii energiei electrice, energiei termice si apei de adaos, si care conform legislatiei sint supusi reglementarii. &&. 7E0ERM&NAREA 0AR&9E*$R .1. 0arifele la producerea energiei electrice, energiei termice si la apa de adaos se calculea;a separat pentru fiecare producator #agent economic( in parte si se stabilesc la 1 >?< de energie electrica, 1 3cal energie termica, 1m' apa de adaos si se determina, conform

formulei2

To =

Cp + Rn + Rc + Desv V

unde2 /p % consumurile si c<eltuielile intreprinderii pentru producerea formei date de energie #energie electrica, energie termica( sau apa de adaos4 Rn % rentabilitatea activelor noi #investitiilor(4 Rc % profitul, calculat reiesind din rata de rentabilitate !@ catre consumurile si c<eltuielile proprii ale intreprinderii #consumurile si c<eltuielile intreprinderii fara consumurile de combustibil si apa(. Acest profit se include in calculul tarifelor, la deci;ia autoritatilor abilitate cu functia de reglementare a tarifelor, in ca;ul, cind e)ista argumente suficiente, ca intreprinderea nu a avut posibilitati financiare de a efectua investitii4 7esv % devierile financiare, care trebuie luate in consideratie in tariful anului curent, re;ultate din diferenta dintre parametrii aplicati la stabilirea tarifelor si cei reali inregistrati #pretul de procurare a combustibilului, indicele inflatiei, rata de sc<imb a valutei nationale, volumul de energie electrica, termica si apa de adaos livrata etc.(4 , % cantitatea energiei electrice, energiei termice sau apei de adios livrate de la liniile electrice de plecare, colectoarele centralei. . . /onsumurile si c<eltuielile intreprinderii, necesare pentru producerea energiei electrice, termice si a apei de adaos, cuprind urmatoarele articole2 consumurile si c<eltuielile activitatii operationale #/A$(4 pierderi e)ceptionale #PE(. Adica2 /p A /A$ B PE. . .1. *a rindul sau, consumurile si c<eltuielile activitatii operationale #/A$( cuprind2 consumuri directe de materiale #/M(4 consumuri directe privind retribuirea muncii #/RM(4 consumuri indirecte de productie #/&P(4 c<eltuieli comerciale #//(4 c<eltuieli generale si administrative #/3A(4 alte c<eltuieli operationale #/$(2 Adica2 /A$ A /M B /RM B /&P B // B /3A B /$. . .1.1. /onsumurile directe de materiale #/M(, care se includ in tariful de livrare a energiei electrice, termice si apei de adaos cuprind valoarea2 % combustibilului nemi=locit utili;at pentru producerea energiei electrice si termice4 % apei potabile si te<nice utili;ate pentru producerea energiei si apei de adaos4 % materialelor utili;ate nemi=locit in procesul de producere a energiei si a apei de adaos #materiale de filtrare, reactive c<imice etc.(4 % energiei electrice procurate si consumate in scopuri de producere si livrare a energiei termice si apei de adaos. Aceste consumuri directe de materiale au loc doar la /entralele electrice cu termoficare #/E0( si /entralele termice #/0(. *a /entrala <idroelectrica #/HE(, reiesind din specificul te<nologic de producere a energiei electrice, consumurile directe de materiale nu se evidentia;a separat. . .1. . *a consumurile directe privind retribuirea muncii #/RM( se raporta consumurile pentru retribuirea muncii personalului nemi=locit incadrat in procesul de producere a energiei electrice, termice si apei de adaos #cu e)ceptia personalului au)iliar, administrativ, de conducere din subdivi;iunile de productie(. *a aceste consumuri se refera2 % retributia pentru munca prestata efectiv, premiile pentru re;ultatele de productie obtinute, sporurile la salariile tarifare4 % remunerarea ;ilelor de odi<na #recuperarilor( acordate salariatilor incadrati in procesul de productie pentru munca ce depaseste durata normala a timpului de lucru in ca;ul organi;arii muncii prin metoda evidentii insumate a timpului de munca si in alte ca;uri stabilite de legislatie4 % compensatiile platite in functie de regimul de lucru si conditiile de munca4 % remunerarea, in conformitate cu legislatia, a concediilor anuale de odi<na si suplimentare, a orelor cu inlesniri, pau;elor, indeplinirea atributiilor de stat si alte feluri de retributii acordate salariatilor, care nemi=locit participa la producerea energiei si apei de adaos4 % contributiile pentru asigurarile sociale si cele medicale, fondul de pensii si de plasare in cimpul muncii. . .1.'. /onsumurile indirecte de productie #/&P( cuprind2 % u;ura mi=loacelor fi)e cu destinatie de productie4 % c<eltuielile de intretinere a unitatilor de productie in stare de lucru #asistenta te<nica si de intretinere, efectuarea reparatiilor curente, medii si capitale(, inclusiv a mi=loacelor te<nice de diri=are, comanda, comunicatie si semnali;are referitoare la procesul de productie4 % c<eltuielile pentru indeplinirea normelor sanitaro%igienice, mentinerea curateniei si ordinii in unitatea de productie4

% c<eltuielile de intretinere si e)ploatare a mi=loacelor destinate protectiei mediului ambiant legate de producerea energiei, platile pentru evacuarea substantelor poluante in mediul incon=urator4 % amorti;area activelor nemateriale, u;ura obiectelor de mica valoare si scurta durata utili;ate in procesul de productie4 % c<eltuielile aferente perfectionarii te<nologiilor si organi;arii procesului de productie4 % costul materialelor si pieselor de sc<imb utili;ate in procesul de productie pentru asigurarea unui proces te<nologic normal, intretinerea si reparatia mi=loacelor fi)e de productie sau consumate pentru alte necesitati de productie4 % c<eltuielile pentru retribuirea muncii salariatilor au)iliari incadrati in procesul de productie, personalului administrativ, de conducere etc. din subdivi;iunile de productie, inclusiv toate tipurile de premii si adaosuri legate de remunerarea muncii conform sistemelor de salari;are a intreprinderii, sumele platite sub forma de stimulare 4 % contributiile pentru asigurarile sociale si cele medicale, fondul de pensii si de plasare in cimpul muncii aferente acestor categorii de anga=ati4 % c<eltuielile pentru asigurarea conditiilor normale de lucru si a te<nicii securitatii ce tin de procesul de productie si sint preva;ute de legislatia in vigoare4 % c<eltuielile de asigurare a pa;ei unitatilor de productie, inclusive a securitatii antiincendiare4 % c<eltuielile legate de deplasari ale salariatilor, asigurarea obligatorie a salariatilor ocupati in sfera de productie si a activelor de productie in conformitate cu legislatia in vigoare4 % alte c<eltuieli in conformitate cu legislatia in vigoare. . .1.4. &n c<eltuielile comerciale #//( se includ c<eltuielile, care nemi=locit sint legate de activitatea comerciala a intreprinderii #vin;area energiei electrice, termice si apei de adaos( si anume2 % serviciile de mar>eting #c<eltuielile ce tin de contractarea si facturarea energiei, contractarea de combustibil, materiale, piese de sc<imb, reactive c<imice si alte resurse necesare pentru procesul de producere a energiei si de intretinere a mi=loacelor fi)e in stare de lucru(4 % comisioane platite4 % c<eltuieli de reclama #c<eltuielile legate de informarea consumatorilor si publicului(4 % retribuirea muncii lucratorilor din subdivi;iunile de comert4 % contributiile pentru asigurarile sociale si cele medicale, fondul de pensii si de plasare in cimpul muncii aferente acestei categorii de anga=ati4 % amorti;area mi=loacelor fi)e cu destinatie comerciala etc. . .1.!. /<eltuielile generale si administrative #/3A( cuprind2 % c<eltuielile privind retribuirea muncii personalului de conducere si gospodaresc al intreprinderii, premiile si adaosurile legate de remunerarea muncii4 % platile suplimentare, indemni;atiile, sporurile, compensatiile legate de remunerarea muncii4 % contributiile pentru asigurarile sociale si cele medicale, fondul de pensii si de plasare in cimpul muncii aferente acestei categorii de anga=ati4 % intretinerea si reparatia mi=loacelor fi)e cu destinatie administrativa, gospodareasca si de protectie a naturii, amorti;area activelor nemateriale cu destinatie generala a intreprinderii4 % u;ura mi=loacelor fi)e cu destinatie administrativa si gospodareasca4 % valoarea, u;ura si reparatia obiectelor de mica valoare si scurta durata4 % plata pentru arenda curenta a mi=loacelor fi)e, activelor nemateriale si obiectelor de mica valoare si scurta durata4 % c<eltuielile pentru intretinerea mi=loacelor fi)e conservate in conformitate cu actele normative in vigoare4 % c<eltuielile pentru intretinerea si deservirea mi=loacelor te<nice de comanda, semnali;are telecomunicatii si de calcul, care nu se refera direct la productie4 % c<eltuielile postale si telegrafice, de intretinere si e)ploatare a statiilor de telefoane, comutatoarelor, fa)urilor, instalatiilor de dispecerat, radio si alte tipuri de telecomunicatii utili;ate pentru administrare4 % c<eltuielile tipografice, pentru procurarea rec<i;itelor de birou, formularelor de evidenta, de dari de seama etc.4 % plata pentru serviciile cu destinatie generala si administrative efectuate de terte organi;atii, c<eltuielile pentru pa;a obiectelor administrativ%gospodaresti si asigurarea securitatii antiincendiare4 % c<eltuielile pentru intretinerea transportului auto de serviciu, pentru deplasarile personalului de conducere, c<eltuieli de repre;entare. Aceste c<eltuieli se determina in ba;a actelor normative in vigoare, iar in ca;ul lipsei acestora % in limitele stabilite de organul public central sau local in gestiunea caruia se afla producatorul de energie4 % c<eltuielile pentru asigurarea salariatilor si a bunurilor cu destinatie generala si administrativa preva;ute de actele normative in vigoare4 % c<eltuielile aferente anga=arii fortei de munca, pentru serviciile bancare, burselor de marfuri, organi;atiilor consultative, =uridice, informationale, de publicitate si audit, platile regulatorii4 % c<eltuielile pentru pregatirea si reciclarea personalului, inventii si rationali;ari cu caracter de productie4 % c<eltuielile pentru ocrotirea sanatatii, procurarea literaturii speciale, actelor normative si instructive, abonarea la editii speciale necesare in activitatea de productie4 % impo;itele si ta)ele, conform legislatiei in vigoare4 % alte c<eltuieli aferente activitatii de productie a intreprinderii. . .1.5. /<eltuielile intreprinderii care nu pot fi raportate nici la c<eltuielile comerciale, nici la cele generale si administrative, se include in alte c<eltuieli operationale #/$(. 7in ele fac parte2 % plata dobin;ilor filialelor, intreprinderilor afiliate si asociate4 % plata dobin;ilor aferente creditelor bancare si imprumuturilor primite pe termen scurt si pe termen lung cu e)ceptia ca;urilor de

capitali;are a acestora, preva;ute in 1tandardul national de contabilitate ' C/<eltuielile privind imprumuturileC. *a intreprinderile de producere a energiei electrice si termice partea esentiala a acestor c<eltuieli o constituie c<eltuielile aferente fondului de rulment, care se determina conform formulei2

CWC =

PCI Rr '5!

unde2 D % numarul de ;ile, pentru care la intreprindere este necesar crearea fondului de rulment. Pre;enta Metodologie prevede ca pentru organi;area normala a activitatii de producere a energiei electrice si termice este necesara crearea fondului de rulment pentru primul an la nivel de '" ;ile calendaristice, iar pentru anii urmatori parametrul alfa va fi preci;at de organul, abilitat cu functia de reglementare a tarifelor4 P/& % vin;arile anuale de energie electrica, termica ale intreprinderii4 Rr % rata medie a dobin;ilor pentru creditele bancare pe termen scurt stabilita de 8anca Nationala a Moldovei. . . . Pierderile e)ceptionale #PE( pot aparea ca re;ultat al evenimentelor ce nu tin de activitatea intreprinderii. Acestea cuprind2 % pierderi provocate de calamitati naturale4 % pierderi oca;ionate de modificare a legislatiei statului. &&&. 7E0ERM&NAREA /$N16M6R&*$R 1& /HE*06&E*&*$R, /ARE 1E &N/*67 *A /A*/6*AREA 0AR&9E*$R /onsumurile si c<eltuielile pentru producerea energiei electrice, energiei termice si apei de adaos se determina de catre producator, reiesind din2 volumele de energie si apa necesar de a fi produse4 caracteristica te<nico%economica4 starea te<nica si randamentul centralelor #utila=ului(4 legislatia si actele normative in vigoare4 normele si normativele e)istente4 contractele cu terte parti4 devi;ele de c<eltuieli4 tarifele si preturile e)istente pe pietele interna si e)terna4 valoarea initiala de bilant si durata de viata a mi=loacelor fi)e etc. 0oate consumurile si c<eltuielile conform pre;entei Metodologii se determina pentru anul de ba;a # ""4( , iar pentru anii urmatori se a=ustea;a conform prevederilor stipulate in capitolul ,&&. '.1. Particularitatile determinarii consumului de combustibil la producerea energiei electrice si energiei termice la /E0 si /0 *a /E0 si /0 consumurile pentru combustibil se determina in modul urmator. '.1.1. Pentru fiecare an calendaristic producatorii de energie, reiesind din starea te<nica si parametrii te<nico%economici ai centralei, volumul si standardele de calitate a energiei electrice #termice( urmate a fi livrate de la liniile electrice de plecare #colectoarele centralei(, calculea;a si pre;inta spre coordonare autoritatilor abilitate cu aprobarea tarifelor normele de consum specific de combustibil pentru producerea 1 >?< energie electrica si 1 3cal energie termica. '.1. . Pre;enta Metodologie prevede determinarea separata a consumului specific de combustibil pentru producerea simultana a energiei electrice si termice in regim de cogenerare, pentru producerea energiei electrice in regim de condensare si pentru producerea separata a energiei termice in ca;ane de apa fierbinte. Pentru a nu fi subestimata importanta unui tip de energie fata de altul, pre;enta Metodologie prevede, ca consumul specific de combustibil pentru producerea energiei termice in regim de cogenerare nu poate fi mai mare decit consumul specific de combustibil necesar de a produce energia termica la cea mai eficienta /0 din republica, iar la producerea energiei electrice consumul specific de combustibil trebuie sa fie mai mic decit la centralele termoelectrice si mai mic decit in ca;ul producerii la /E0 a energiei electrice in regim de condensare. '.1.'. *a determinarea consumurilor pentru combustibilul utili;at la producerea energiei termice la /0 norma consumului specific de combustibil conventional pentru producerea 1 3cal energie termica se aprecia;a in ba;a datelor caracteristicii te<nice a ca;anului, iar in lipsa acestora, conform formulei2

b=
unde:

14 .E 1"" r

r % randamentul ca;anului, ce corespunde sarcinii medii de utili;are in perioada planificata, @. &n ca;ul cind /0 are instalate mai multe ca;ane, se determina norma pentru fiecare ca;an si media ponderata a consumului specific de combustibil pe /0. '.1.4. &n ba;a normelor de consum specific de combustibil necesar pentru producerea 1 >?< energie electrica #1 3cal de energie termica( si cantitatea de energie ce urmea;a sa fie livrata de la liniile electrice de plecare #de la colectoare(, se determina cantitatea de combustibil in unitati conventionale #tone combustibil conventional % t. c. c.( pentru producerea energiei electrice si energiei termice. /onsumul de combustibil conventional #e)primat in t. c. c.( necesar pentru producerea energiei electrice #termice( pe fiecare tip de combustibil #ga;e naturale, pacura, carbune etc.( se calculea;a, reiesind din structura tipurilor de combustibil, utili;ati pentru producerea energiei la centrala. '.1.!. /o nsumul de combustibil in unitati naturale se determina pe tipuri de combustibil2 ga;e % mii metri cubi, pacura si carbune % tone. /onsumul de combustibil in unitati naturale se calculea;a prin impartirea consumului de combustibil conventional #pe tipuri de

combustibil e)primat in t. c. c.( la coeficientul caloric a tipului respectiv de combustibil natural. /oeficientul caloric se determina ca raport dintre puterea calorica #>cal.>g( a tipului dat de combustibil si puterea calorica a combustibilului conventional #7""" >cal.>g c. c.(. '.1.5. /onsumurile pentru combustibil in e)presie valorica #pe tipuri de combustibil( se determina in conformitate cu prevederile 1tandardului National de /ontabilitate C1tocurile de marfuri si materialeC, reiesind din consumul de combustibil in e)presie naturala si preturile de procurare a combustibilului. *a determinarea consumului de combustibil, preturile de procurare a ga;elor naturale nu pot sa depaseasca preturile aprobate de ANRE, iar pentru alte tipuri de combustibil % preturile minime de piata #obtinute in urma licitatiilor de ac<i;itie publice(. '. . Particularitatile determinarii consumului de apa, reactive c<imice si materiale de filtrare '. .1. *a /E0 si /0 au loc urmatoarele consumuri de apa2 % apa, supusa tratarii c<imice si ulterior utili;ata pentru alimentarea ca;anelor4 % apa pentru racirea mecanismelor si condensatoarelor4 % apa pentru necesitatile de productie #spalarea filtrelor etc.(4 % apa, supusa tratarii c<imice si utili;ata pentru alimentarea cu apa de adaos a retelelor termice4 % consumul te<nologic de apa la tratarea ei c<imica, conform normativelor. Pentru fiecare an calendaristic producatorii de energie calculea;a si pre;inta spre coordonare autoritatilor abilitate cu aprobarea tarifelor, normele de consum te<nologic de apa la tratarea ei c<imica. '. . . /onsumurile respective de apa in e)presie naturala se determina, reiesind din parametrii te<nico%economici ai centralelor, parametrii ca;anului, capacitatea instalatiilor de pregatire a apei, normele de consum a apei, volumul retelelor termice, scurgerea apei in retelele termice, consumul te<nologic al instalatiilor de preparare c<imica a apei etc. '. .'. /onsumurile aferente apei utili;ate la /E0 si /0 se includ in costul energiei electrice, energiei termice si a apei de adaos dupa cum urmea;a2 % consumurile legate de alimentarea retelelor termice cu apa de adios #costul apei procurate, plata pentru serviciile de canali;are( se include integral in costul pentru producerea apei de adaos. Aceste consumuri urmea;a sa fie recuperate producatorilor de catre intreprinderile de transport si distributie a energiei termice #furni;ori de energie termica( in conformitate cu contractele bilaterale de livrare % procurare a energiei termice si separat a apei de adaos. Pentru fiecare centrala se calculea;a si se aproba tariful de livrare a apei de adaos, care in afara de costul apei utili;ate include costurile reactivelor c<imice si materialelor de filtrare a apei, utili;ate pentru prepararea c<imica a apei de adaos4 % consumurile legate de alimentarea ca;anelor, consumul apei pentru racirea mecanismelor si condensatoarelor, precum si pentru alte necesitati de productie se includ in costul energiei electrice si termice. *a /E0 aceste consumuri se reparti;ea;a intre energia electrica si termica proportional ponderii c<eltuielilor pentru combustibilul utili;at la producerea formei date de energie in c<eltuielile totale pentru combustibilul utili;at la producerea ambelor forme de energie in regim de cogenerare pentru perioada data. '. .4. *a /E0 si /0 in procesul te<nologic se utili;ea;a reactive c<imice si materiale de filtrare necesare pentru filtrarea si tratarea c<imica a apei. Aceste consumuri se determina, reiesind din volumul de apa necesar de a fi tratat c<imic si normele de consum al reactivelor c<imice si materialelor de filtrare. /<eltuielile pentru reactivele c<imice si materialele de filtrare, legate de pregatirea apei pentru alimentarea retelelor termice se includ integral in costurile pentru producerea apei de adaos. /elelalte c<eltuieli se includ in costul energiei termice la #/0(, iar la /E0 in costul producerii energiei electrice si termice proportional ponderii c<eltuielilor pentru combustibilul utili;at la producerea formei date de energie in c<eltuielile totale pentru combustibilul utili;at la producerea ambelor forme de energie. '.'. Particularitatile determinarii u;urii mi=loacelor fi)e de productie '.'.1. 6;ura mi=loacelor fi)e de productie la /E0 se determina in conformitate cu prevederile 1tandardului national de contabilitate 15 C/ontabilitatea activelor materiale pe termen lungC si a /atalogului mi=loacelor fi)e si activelor nemateriale aprobat prin Hotarirea 3uvernului Republicii Moldova nr. ''E din 1."'. ""', iar modul de includere a lor in costul productiei in conformitate cu 1tandardul national de contabilitate ' C/omponenta consumurilor si c<eltuielilor intreprinderiiC. 6;ura mi=loacelor fi)e de productie se includ in consumurile indirecte de productie, iar a mi=loacelor fi)e cu destinatie comerciala si celor cu destinatie generala si administrativa in c<eltuielile comerciale si corespun;ator in c<eltuielile generale si administrative. *a calcularea tarifelor la producerea energiei electrice, termice si la apa de adaos nu se include u;ura mi=loacelor fi)e, care nu sint destinate procesului te<nologic de productie, transmise in arenda, precum si a obiectivelor din fondul locativ si de menire social%culturala. '.'. . 6;ura mi=loacelor fi)e, inclusa la calcularea tarifelor se determina prin metoda casarii liniare care conduce la defalcari uniforme pe toata durata de functionare utila a mi=loacelor fi)e. '.'.'. Reparti;area u;urii mi=loacelor fi)e legate nemi=locit de procesul de productie intre cele doua forme de energie #/E0( se efectuea;a proportional ponderii c<eltuielilor de ac<i;itionare a combustibilului utili;at la producerea formei date de energie in c<eltuielile totale pentru combustibilul utili;at la producerea ambelor forme de energie. '.4. Particularitatile determinarii altor consumuri si c<eltuieli ale activitatii operationale '.4.1. /onsumurile directe privind retribuirea muncii, care se include in tarife se determina, reiesind din2 numarul personalului nemi=locit incadrat in procesul de producere a energiei si numarul personalului necesar pentru activitatea normala a intreprinderilor4 nivelul salariului tarifar, stabilit in republica pentru prima categorie de calificare a anga=atilor din unitatile cu autonomie financiara4

coeficientul de ramura4 nivelul de calificare a personalului4 regimul si conditiile de munca, precum si de alti factori caracteristici ramurii energetice. /<eltuielile legate de contributiile pentru asigurarile sociale si cele medicale, fondul de pensii si de plasare in cimpul muncii se determina, reiesind din normele stabilite de legislatie. 7ivi;area c<eltuielilor directe pentru retribuirea muncii intre cele doua forme de energie #electrica si termica( se efectuea;a proportional ponderii c<eltuielilor de ac<i;itionare a combustibilului utili;at la producerea formei date de energie in c<eltuielile totale pentru combustibilul utili;at la producerea ambelor forme de energie. '.4. . /<eltuielile pentru retribuirea muncii personalului au)iliar, comercial, administrativ si de conducere se determina analogic personalului de productie, insa se includ corespun;ator in consumurile indirecte de productie, c<eltuielile comerciale, si c<eltuielile generale si administrative. '.4.'. /<eltuielile de intretinere a mi=loacelor fi)e in stare de lucru #asistenta te<nica si de intretinere, efectuarea reparatiilor curente, medii si capitale(, c<eltuielile pentru indeplinirea normelor sanitare si igienice, costul energiei de toate formele, materialelor si pieselor de sc<imb utili;ate pentru e)ploatarea si intretinerea mi=loacelor fi)e si asigurarea unui proces te<nologic normal, sau consumate pentru alte necesitati de productie, c<eltuielile necesare asigurarii conditiilor normale de lucru si a te<nicii de securitate ce tin de procesul de productie si sint preva;ute de legislatia in vigoare si alte c<eltuieli indirecte de productie, comerciale, generale si administrative se determina de intreprindere in ba;a normelor e)istente de consum, devi;ului de c<eltuieli aprobate, preturilor de piata, contractelor inc<eiate cu terte parti etc. *a /E0 divi;area c<eltuielilor indirecte de productie, c<eltuielilor comerciale, generale si administrative intre cele doua forme de energie se efectuea;a proportional c<eltuielilor de ac<i;itionare a combustibilului utili;at la producerea formei date de energie in c<eltuielile totale pentru combustibilul utili;at la producerea ambelor forme de energie. '.!. 7eterminarea pierderilor e)ceptionale Pierderile e)ceptionale se determina de intreprinderi in ca;ul unor evenimente e)ceptionale #calamitati naturale, modificarea legislatiei republicii( si care au condus la suportarea de catre intreprinderi a unor pierderi reale, confirmate de organele abilitate si care conform standardelor de contabilitate se includ in c<eltuieli. &n aceste ca;uri, in tarif se includ doar acele c<eltuieli, care nu sint recuperate de catre intreprinderi din alte surse #asigurari recuperate de stat, donatii etc.(. &,. 7E0ERM&NAREA /$N16M6R&*$R 1& /HE*06&E*&*$R PEN0R6 PR$76/EREA ENER3&E& E*E/0R&/E *A /EN0RA*A H&7R$E*E/0R&/A #/HE( 1tructura consumurilor si c<eltuielilor pentru producerea energiei electrice la /HE corespunde celei stabilite la /E0, cu e)ceptia c<eltuielilor de ac<i;itionare a combustibilului, apei tratate c<imic, reactivelor c<imice si materialelor de filtrare, care nu se utili;ea;a in procesul producerii energiei electrice la /HE. /onsumurile si c<eltuielile de ba;a suportate de /HE la producerea energiei sint2 consumuri indirecte de productie #u;ura mi=loacelor fi)e, remunerarea muncii personalului de productie, c<eltuielile de e)ploatare si intretinere a mi=loacelor fi)e de productie etc.(, c<eltuieli comerciale, c<eltuieli generale si administrative, inclusiv plata pentru apa conform legislatiei. 7eterminarea acestor consumuri si c<eltuieli se efectuea;a dupa aceleasi principii si criterii, ca si in ca;ul /E0 si /0. ,. /HE*06&E*&*E, /ARE N6 1E &N/*67 &N 0AR&9E &n tarifele de producere a energiei electrice si termice, apei de adaos nu se includ urmatoarele c<eltuieli2 % pentru efectuarea lucrarilor de constructie, reconstructie, procurarea, moderni;area, montarea si probarea utila=ului, pentru punerea in functiune a noilor obiective, sectii si agregate, supraveg<erea de autor a organi;atiilor de proiectare, alte investitii capitale. 0oate c<eltuielile ce tin de investitii capitale se recuperea;a prin includerea in tarife a sumei u;urii mi=loacelor fi)e, puse in functiune ca urmare a valorificarii acestor investitii, precum si a rentabilitatii investitiilor, dupa cum este descris in capitolul ,&4 % pentru remedierea defectelor in lucrarile de proiectare, constructie si monta=, revi;ie #demontare(, remedierea defectelor utila=ului si deteriorarilor, provocate din vina producatorilor, furni;orilor si organi;atiilor de transport4 % pentru e)ecutarea lucrarilor de proiectare si constructie, pentru procurarea utila=ului, repararea si intretinerea fondului de locuinte, obiectivelor de menire social % culturala si altor obiective, ce nu se refera la productie4 % pentru lucrarile calificate ca a=utor pentru alte intreprinderi si organi;atii atit in forma de servicii, cit si suport material sau financiar4 % in scopuri de caritate si sponsori;are4 % neproductive, rebuturile, delapidarile, sanctiunile, amen;ile, penalitatile si despagubirile4 % pentru e)ecutarea sau plata lucrarilor #serviciilor( ce nu sint legate de sfera producerii energiei electrice si termice, apei de adaos. ,&. REN0A8&*&0A0EA A/0&,E*$R N$& #&N,E10&0&&*$R( 5.1. Pre;enta Metodologie prevede cointeresarea intreprinderilor din sectorul energetic in efectuarea investitiilor. 7in aceste considerente, si conform principiilor economiei de piata, se prevede stabilirea unui nivel re;onabil de rentabilitate la mi=loacele investite de intreprinderi in de;voltarea, renovarea, reconstructia sistemului de producere a energiei electrice si termice. Rentabilitatea #profitul( investitiilor efectuate se calculea;a reiesind din valoarea investitiilor nete efectuate de intreprinderi si rata rentabilitatii acestora, adica2

Rn A ,N& ) Rr, unde2 ,N& % valoarea neta a noilor investitii #mi=loacelor fi)e date in e)ploatare( efectuate de catre intreprinderi in perioada de valabilitate a Metodologiei in cau;a care se calculea;a dupa formula2 ,N& A suma ,&& % suma 79A, unde2 suma ,&& % valoarea initiala a activelor materiale pe termen lung date in e)ploatare in re;ultatul noilor investitii in perioada de timp de la punerea in aplicare a pre;entei Metodologii, incepind cu anul ""', si pina in anul pentru care se calculea;a tarifele4 suma 79A % suma u;urii in perioada de timp de la aplicarea pre;entei Metodologii pina in anul pentru care se stabilesc tarifele, calculata la activele materiale pe termen lung date in e)ploatare in re;ultatul noilor investitii in aceasta perioada4 Rr % rata de rentabilitate aplicata la noile investitii. Pentru investitiile efectuate in primul an de valabilitate a pre;entei Metodologii Rr este egala cu '@. Pentru investitiile efectuate in anii urmatori rata de rentabilitate se va stabili2 % la investitiile efectuate din sursele proprii ale intreprinderilor % la nivelul ratei medii a dobin;ii aplicate in anul respectiv la 8onurile de 0re;orerie ale Republicii Moldova cu termen de circulatie de '54 ;ile4 % la investitiile efectuate din credite bancare si imprumuturi % la nivelul ratelor medii a dobin;ilor bancare de lunga durata #! si mai multi ani(, stabilit de 8anca Nationala a Republicii Moldova pentru anul respectiv plus ma)imum ! puncte. 5. . Pre;enta Metodologie prevede, ca pentru efectuarea investitiilor intreprinderile vor utili;a in primul rind surse proprii #fondurile de amorti;are( si numai in ca;ul insuficientei acestora vor apela la credite si imprumuturi. ,&&. A/06A*&:AREA /$N16M6R&*$R 1& /HE*06&E*&*$R 7.1. Elementele de consumuri si c<eltuieli vor fi actuali;ate anual in corespundere cu parametrii corespun;atori. *a actuali;area c<eltuielilor privind remunerarea muncii si c<eltuielilor generale si administrative se va lua in consideratie indicele Produsului &ntern 8rut real al Republicii Moldova, pentru a tine cont de cresterea preturilor si modificarea productivitatii. *a actuali;area c<eltuielilor de e)ploatare si de intretinere, c<eltuielilor comerciale se va lua in consideratie rata inflatiei din Moldova, pentru a tine cont de faptul ca ma=oritatea costurilor date sint aferente livrarilor pe piata interna. 0otodata, se va lua in consideratie si posibila crestere a eficientei intreprinderilor energetice, pentru a profita consumatorii si pentru a asigura stimulente intreprinderilor. 0oate elementele constitutive de consumuri si c<eltuieli vor fi actuali;ate in fiecare an dupa cum urmea;a2

CRM j = CRM o #1 + GDPi ( #1 Y1 (


i =1 j CIPj = CIPo U o #1 + CPIM i ( #1 Y ( + U j i =1 j

CC j = CC o #1 + CPIM i ( #1 Y' (
i =1

CGA j = CGAo #1 + GDPi ( #1 Y4 (


i =1

unde2 37P % indicele Produsului &ntern 8rut real al Republicii Moldova, publicat de catre 7epartamentul 1tatistica si 1ociologie al Republicii Moldova. *a actuali;area tarifului se va lua in consideratie valoarea e)istenta la momentul actuali;arii4 /P&M % indicele preturilor de consum din Republica Moldova, publicat de catre 7epartamentul 1tatistica si 1ociologie al Republicii Moldova. *a actuali;area tarifului se va lua in consideratie valoarea e)istenta la momentul actuali;arii4 6= si 6o % u;ura mi=loacelor fi)e in anul = si anul de ba;a4 F1 , F , F' , F4 % indicii eficientei economice pentru perioada, in decursul careia este valabila pre;enta Metodologie. ,alorile acestor indici se stabilesc2 F1 % 1,!@ anual4 F % 1,!@ anual4 F' % 1,!@ anual4 F4 % ,"@ anual. 7. . /onsumurile directe de materiale se vor calcula la fiecare a=ustare a tarifelor in mod direct, conform prevederilor stipulate in pre;enta Metodologie. 7.'. 7aca in perioada precedenta de aplicare a tarifelor au fost modificate preturile de procurare a ga;elor naturale, apei te<nologice si a altor tipuri de combustibil, din cau;e care nu tin de activitatea intreprinderilor, devierile financiare #po;itive sau negative( inregistrate vor fi luate in consideratie in calculul tarifelor pentru perioada ulterioara de valabilitate a tarifelor ca parte componenta a variabilei de devieri #7esv( inclusa in formula de calculare a tarifelor. &n acest ca;, devierile ce tin de modificarea preturilor la combustibil, apa se

determina reiesind din cantitatile acestora efectiv procurate si preturile real inregistrate de procurare, adica2 7esv A ,p=%1 #P=%1 % Po (, unde2

,p=%1 % volumul de combustibil #apa( in e)presie naturala procurat in anul C=%1C #mii m', tone etc.(4 P=%1 % pretul efectiv de procurare a combustibilului #apei( in anul C=%1C4 Po % pretul de procurare luat in consideratie la stabilirea tarifelor la combustibilul #apa( pentru anul C=%1C. 7.4 Pre;enta Metodologie, intru cointeresarea intreprinderilor energetice in procurarea de combustibil la un pret mai mic decit cel oficial stabilit #la ga; tariful stabilit pentru 1.A CMoldovaga;C, la pacura etc. decit cel obtinut la licitatiile efectuate de Agentia pentru ac<i;itii publice(, prevede pentru intreprinderi stimulente in valoarea de ",! din diferenta de pret obtinuta de la reducerea preturilor de procurare. 1timulentele de cointeresare se aplica doar atunci, cind intreprinderile vor demonstra ca au depus eforturi suficiente pentru a procura combustibil la preturi mai mici decit cele oficial e)istente. ,&&&. APR$8AREA, AG610AREA 1& AP*&/AREA 0AR&9E*$R E.1. /onform pre;entei Metodologii tarifele, se calculea;a de intreprinderi si se pre;inta spre aprobare autoritatilor abilitate cu dreptul de aprobare a tarifelor respective #Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica #ANRE(, autoritatile publice locale(. &ntreprinderile a caror tarife sint aprobate de catre ANRE, pre;inta calculele si toate materialele necesare de stabilire a tarifelor in stricta conformitate cu Regulamentul privind procedurile si regulile de a=ustare a tarifelor la serviciile reglementate de ANRE, iar cele ale caror tarife sint aprobate de catre autoritatile publice locale % conform regulilor si procedurilor stabilite de catre aceste organe. E. . Autoritatile de reglementare in ba;a metodologiei date, vor ree)amina tarifele, si vor aproba costurile initiale #de ba;a(. $ astfel de ree)aminare va avea loc la propunerea intreprinderilor dupa publicarea Metodologiei. &ntreprinderile vor pre;enta un raport care confirma valorile costurilor, real inregistrate in anul precedent, evidentiind orice c<eltuieli nepreva;ute. Autoritatile de reglementare vor anali;a acest raport in comun cu intreprinderea si vor lua in consideratie doar c<eltuielile strict necesare pentru efectuarea activitatii de producere a energiei si apei de adaos. 7upa anali;a corespun;atoare se va efectua actuali;area, aprobarea si publicarea tarifelor, care vor fi in vigoare in anul ce urmea;a. ,ariabila devierilor #7esv( va fi calculata in fiecare an de gestiune pentru a reflecta impactul financiar al divergentelor dintre valorile planificate si cele real inregistrate in anul precedent. E.'. 0arifele se stabilesc la nivel mediu pentru intreaga perioada a anului calendaristic. Actuali;area tarifelor se va efectua anual, dupa pre;entarea de catre intreprinderi a raportului financiar pe anul precedent si a materialelor necesare pentru revi;uirea tarifelor. E.4. 0arifele se stabilesc drept tarife fi)e, care nu pot fi modificate de catre intreprinderi si astfel se va evita orice discriminare a consumatorilor in procesul aplicarii acestora. E.!. &ntreprinderile sint in drept sa solicite actuali;area e)traordinara a tarifelor pe parcursul anului, daca e)ista factori obiectivi ce nu pot fi controlati, care =ustifica o astfel de actuali;are si care pot duce la o deviere de ' si mai mult la suta fata de costul stabilit initial in tarife. &n acest ca;, intreprinderile vor pre;enta o anali;a a devierilor dintre datele aplicate la calcularea tarifelor si cele efectiv inregistrate. E.5. Actuali;area tarifelor se efectuea;a la cererea oficiala a intreprinderilor sau la initiativa autoritatilor abilitate cu functia de reglementare a tarifelor #ANRE, autoritatile publice locale(.