Sunteți pe pagina 1din 31

D O S A R

P. S. I.

Nr.

din

DECIZIE nr. 1
Subsemnatul, , director al

n baza prevederilor O.G.R. nr. 60/ !!" numesc pe

n #unc$ia

de cadru te%nic cu atribu$ii privind punerea n aplicare, controlul &i suprave'%erea m(surilor de ap(rare mpotriva incendiilor. Obli'a$iile acestuia sunt stabilite &i prev(zute n )*PI+O,-, . din /osarul privind autoap(rarea mpotriva incendiilor.

Director,

CAPITOLUL 1

Obligaiile cadrului tehnic cu atribuii privind


punerea n aplicare, controlul i supravegherea msurilor de aprare mpotriva incendiilor.
Principalele obli'a$ii ale acestuia sunt0 a1 veri#ic( n teren,cel pu$in o dat( pe semestru, respectarea normelor P.S.I. &i de dotare, ndeplinirea la termen a m(surilor de ap(rare mpotriva incendiilor2 b1 ac$ioneaz( pentru nl(turarea pe loc a nea3unsurilor constatate n respectarea normelor2 c1 aduce la cuno&tin$( institu$iei situa$iile deosebite &i propune m(suri pentru solu$ionarea lor2 d1 veri#ic( modul de ntre$inere &i #unc$ionare a stin'(toarelor &i celorlalte mi3loace de prevenire &i stin'ere a incendiilor e4istente n dotarea institu$iei, precum &i cunoa&terea modului de #olosire a acestora de c(tre personalul desemnat2 e1 e4ecut( e4erci$ii de interven$ie n caz de incendiu &i de evacuare a persoanelor &i bunurilor materiale. Prezint( concluziile desprinse conducerii institu$iei, #(c5nd propuneri concrete &i m(suri de ap(rare mpotriva incendiilor, cu termene &i responsabilit($i2 #1 ntocme&te n proiect planul de interven$ie pentru stin'erea incendiilor &i planul de alarmare6evacuare in caz de incendiu &i l supune spre aprobare conducerii institu$iei2 '1 elaboreaz( tematica anual( de instruire periodic( a personalului an'a3at, dup( aprobarea ei e4ecut( instructa3ul cu personalul nou an'a3at, #ace propuneri pentru materiale &i ac$iuni intructiv6educative, pentru prevenirea &i stin'erea incendiilor &i particip( la testarea periodic( a personalului asupra re'ulilor, atribu$iilor, m(surilor, sarcinilor ce6i revin pe linie de PSI. %1 particip( la ac$iunile de stin'ere a incendiilor n institu$ie &i la nl(turarea urm(rilor avariilor, e4ploziilor, calamit($ilor naturale, la stabilirea m(surilor de securitate P.S.I ce trebuie luate pentru repunerea n #unc$iune n cel mai scurt timp. i1 #ace propuneri pentru sanc$ionarea salaria$ilor vinova$i de nerespectarea m(surilor &i re'lement(rilor P.S.I. 31 colaboreaz( cu or'anele de pompieri n domeniul ap(r(rii mpotriva incendiilor. 71 duce la ndeplinire ntocmai &i la timp, deciziile &i %ot(r5rile date de c(tre conducerea institu$iei.

Cadru tehnic,

CAPITOLUL 2

OBLIGA IILE GE!ERALE ALE PERSO!ALULUI


Obligaiile legale ce decurg din modi icat prin O.G.R. nr.11!/2000. O.G.R. nr. 60/1997, aprobat prin Legea 212/1997,

Art. 2". 8 9iecare salariat indi#erent de natura an'a3(rii, are n procesul muncii urm(toarele obli'a$ii principale0 a1 s( respecte re'ulile &i m(surile de ap(rare mpotriva incendiilor, aduse la cuno&tin$a, sub orice #orma, de patron sau de persoanele desemnate de acesta2 b1 s( utilizeze, potrivit instruc$iunilor date de patron sau de persoanele desemnate de acesta, substan$ele periculoase, instala$iile, utila3ele, ma&inile, aparatura &i ec%ipamentele de lucru2 c1 s( nu e#ectueze manevre &i modi#ic(ri nepermise ale mi3loacelor te%nice de protec$ie sau de interven$ie pentru stin'erea incendiilor2 d1 s( comunice, imediat patronului ori persoanelor mputernicite de acesta orice situa$ie pe care este ndrept($it s( o considere un pericol de incendiu, precum &i orice de#ec$iune sesizata la sistemele de protec$ie sau de interven$ie pentru stin'erea incendiilor2 e1 s( coopereze cu salaria$ii desemna$i de patron, at5t c5t i permit cuno&tin$ele &i sarcinile sale, n vederea realiz(rii m(surilor de ap(rare mpotriva incendiilor2 #1 s( acorde a3utor, at5t c5t este ra$ional posibil, oric(rui alt salariat a#lat intr6o situa$ie de pericol. Salaria$ii r(spund potrivit le'ii pentru cunoa&terea &i aplicarea m(surilor de prevenire &i stin'ere a incendiilor, #iind obli'a$i0 a1 s( participe la instructa3ele, e4erci$iile &i aplica$iile practice de interven$ie n caz de incendiu, avarii, accidente, calamit($i naturale &i catastro#e pentru salvarea oamenilor, stin'erea incendiilor &i limitarea pa'ubelor2 b1 s( respecte re'ulile stabilite cu privire la #umat :s( nu #umeze &i s( nu introduc( $i'(ri, c%ibrituri, bric%ete, alte materiale sau produse care ar putea produce incendii ori e4plozii1, #olosirea #ocului desc%is &i la e4ecutarea lucr(rilor cu pericol. c1 s( ndeplineasc( la termen m(surile din planul de ap(rare mpotriva incendiilor &i s( anun$e de ndat( &e#ii ierar%ici n cazul sesiz(rii unei ur'en$e de incendiu, e4plozii ori alte asemenea evenimente.

Cadru tehnic,

CAPITOLUL "

TEMATI A O!IE"TATI#$ %E"T!& O"T!O'&' !E(%E T$!II "O!ME'O! )E %!E#E"I!E *I (TI"+E!E A I" E")II'O!
)ontrolul, ca modalitate principal( &i e#icient( care asi'ur( veri#icarea respect(rii normelor de P.S.I., va viza0 a1 depistarea &i nl(turarea operativ( a pericolelor &i cauzelor de incendiu, precum &i a condi$iilor care le 'enereaz(. b1 stabilirea &i luarea de m(suri concrete pentru nl(turarea nea3unsurilor constatate &i respectarea normelor, normativelor &i a altor prescrip$ii te%nice &i dispozi$ii re#eritoare la prevenirea &i stin'erea incendiilor2 c1 acordarea de spri3in &i asisten$( te%nic( de specialitate n solu$ionarea unor probleme de prevenire &i stin'ere a incendiilor sau cone4e cu acestea. d1 tra'erea la r(spundere a celor vinova$i de abaterile &i nea3unsurile mani#estate in activitatea de prevenire &i stin'ere a incendiilor. e1 )unoa&terea nemi3locit( a 'radului real de protec$ie mpotriva incendiilor asi'urat n institu$ii &i adoptarea celor mai corespunz(toare m(suri pentru mbun(t($irea activit($ii de prevenire &i stin'ere a incendiilor . 9unc$ie de modul de veri#icare a activit($ii de prevenire &i stin'ere a incendiilor, de problematica urm(rit( sau de participan$i, controalele de prevenire a incendiilor pot #i0 de #ond :totale, prin sonda3, prin ac$iune, tematice, de veri#icare, operative, individuale, colective1, co$une :mi4te1 &i co$%&e'e. In acest scop, n cadrul problematicii de control, se vor include0 1 problemele te%nolo'ice, instala$ii, utila3e &i aparate electrice2 ;1 aparatura de automatizare, m(sur( &i control2 .1 masuri P.S.I. la noile investi$ii, moderniz(ri, trans#orm(ri, dezvolt(ri sau sc%imb(ri de destina$ie2 <1 or'anizarea P.S.I. pe locurile de munc(2 =1 ec%iparea cu instala$ii, ma&ini, utila3e &i alte mi3loace te%nice de prevenire &i stin'ere a incendiilor &i starea de ntre$inere &i #unc$ionare a acestora2 61 nivelul de pre'(tire al salaria$ilor pe linia activit($ii de P.S.I..

Cadru tehnic,

CAPITOLUL (

%!I" I%A'E'E %!O,'EME


care trebuie avute n vedere la organi-area aprrii mpotriva incendiilor la locurile de munc
. Stabilirea re'ulilor &i m(surilor 'enerale &i a celor speci#ice de prevenire &i stin'ere a incendiilor . ;. Sarcinile &i obli'a$iile ce revin salaria$ilor :&e#i &i subordona$i1 pentru recomandarea &i respectarea m(surilor de prevenire &i stin'ere a incendiilor . .. Precizarea ordinii n care se va #ace alarmarea salaria$ilor, anun$area incendiilor la serviciile publice de pompieri civili, companii de pompieri militari &i a mi3loacelor #olosite n acest scop.>ariantele adoptate vor avea n vedere sc%imburile n care se lucreaz(, prezen$a salaria$ilor n care se lucreaz( cu personal redus sau cu ntre'ul personal. <. Indicarea m(surilor ce necesit( a #i ntreprinse pentru 0 a1 evacuarea oamenilor &i bunurilor materiale2 b1 limitarea propa'(rii incendiilor2 c1 punerea n #unc$iune a mi3loacelor de stin'ere. =. Intocmirea planurilor de evacuare, sc%emelor &i dispozitivelor de interven$ie,din care s( rezulte0 6 c(ile de evacuare2 - depozitarea produselor2 - amplasarea mi3loacelor de protec$ie la #oc2 6. Stabilirea m(surilor ce necesit( a #i luate de c(tre #actorii de conducere, ceilal$i salaria$i la producerea evenimentului, dup( alarmare, la sosirea #or$elor c%emate2 ". In zilele nelucr(toare, cu pro'ram redus ori alte situa$ii, n #unc$ie de speci#icul #iec(rei unit($i, m(surile operative ce necesit( a #i luate vor #i stabilite la nivelul #iec(rei unit($i, acestea #iind analizate n prealabil &i cu or'anele de pompieri &i de specialitate.

Cadru tehnic,

CAPITOLUL (

PLA! A!UAL DE )*SURI PE!TRU PRE+E!IREA ,I STI!GEREA I!CE!DIILOR


. ?ntocmirea planului de autoap(rare mpotriva incendiilor pe anul n curs.>eri#icarea stin'(toarelor &i a mi3loacelor de prevenire &i stin'ere a incendiilor2 +ermen 8 R(spunde 8 ;. >eri#icarea instala$iilor utilitare :electrice, sanitare, termice, 'aze, etc.1 +ermen 8 R(spunde 8 .. >eri#icarea ntocmirii or'anizarii ap(r(rii mpotriva incendiilor pe locul de munc(2 +ermen 8 R(spunde 8 <. >eri#icarea respect(rii normelor de p.s.i.de c(tre salaria$i2 +ermen 8 R(spunde 8 =. >eri#icarea modului de e#ectuare a instructa3ului periodic &i a consemn(rii acestora n #i&ele individuale 2 +ermen 8 R(spunde 8

Cadru tehnic,

Ane'a nr. 1

Nr.

din Deci-ia nr. 2

In baza prevederilor art.< lit.a &i art.<6 din /ispozi$ii Generale de Ordine Interioar( pentru prevenirea &i stin'erea incendiilor 8 /.G. P.S.I. 8 00 se re'lementeaz( lucr(rile cu #oc desc%is n spa$iile apar$in5nd ast#el 0 *1. Se stabilesc urm(toarele locuri unde, periodic sau permanent, se pot e#ectua lucr(ri cu #oc desc%is : topirea bitumului, arderea reziduurilor combustibile, cur($iri prin ardere, opera$iuni de sudur( prin lipire, etc. 1 * 1 @a'azia de l5n'( pic%etul PSI *;1 Se stabilesc urm(toarele persoane pentru suprave'%erea lucr(rilor cu #oc desc%is n locurile prev(zute la * . 6 A1. Se stabilesc urm(toarele locuri : zone1 cu pericol de incendiu n care este interzis( utilizarea #ocului desc%is 6 )1. *u dreptul s( emit( permis de lucru cu #oc urm(toarele persoane0 6

"#.$rocedura de emitere, %emnarea, aducerea la cuno&tin &i p%trare a permi%ului de lucru cu oc'
Permisul de lucru cu #oc se ntocme&te n dou( e4emplare, dintre care unul se nm5neaz( &e#ului #orma$iei de lucru sau persoanei care e4ecut( opera$iunile cu #oc desc%is, iar cel(lalt r(m5ne la emitent. Se va utiliza #ormularul de Permis de lucru cu #oc aprobat prin Normele Generale de PSI emise de @.I. cu ord. ""=/!B. : se ane4eaz( prezentei decizii 1 Permisul de lucru cu #oc este valabil o sin'ur( zi. ,a terminarea lucrului, permisul de lucru cu #oc se pred( de c(tre e4ecutant emitentului. (#. )e *or prelucra cu e+ecutantul lucrrii de lucru cu oc ,nainte de ,nceperea lucrrii, urmtoarele in%truciuni %peci ice de $)- la a%t el de lucrri' .e ul %ectorului de acti*itate, atelier, %ecie, depo/it, in%talaie, ,n care %e e+ecut operaiuni cu oc de%c0i%, are obligaia % a%igure m%uri pentru '

Pre'(tirea locului, numai dup( ce s6au luat, dup( caz, m(suri pentru evacuarea persoanelor, ndep(rtarea sau prote3area materialelor combustibile, 'olirea, sp(larea, blindarea traseelor de

conducte sau a utila3elor2 aerisirea sau ventilarea spa$iilor, dotarea locurilor de munc( cu mi3loace de prim( interven$ie n caz de incendiu Instruirea personalului )ontrolul dup( terminarea lucr(rii ?n cazul lucr(rilor cu #oc desc%is care se e4ecut( n instala$ii &i n alte zone cu risc ridicat de incendiu sau de e4plozie, persoana cu atribu$ii de conducere va dispune luarea &i altor m(suri de protec$ie speci#ice. Cc%ipamentul &i aparatele utilizate pentru e4ecutarea lucr(rilor cu #oc desc%is trebuie s( #ie n bun( stare de #unc$ionare. /e ndeplinirea acestei cerin$e r(spunde e4ecutantul. +oate ec%ipamentele &i aparatele de sudur( se ntre$in &i se veri#ic( n con#ormitate cu instruc$iunile #urnizorului, proprietarul acestora trebuie s( #ac( dovada e#ectu(rii ntre$inerii &i veri#ic(rii lor la termen. $regtirea locului unde urmea/ % %e e+ecute operaia de %udare %au tiere cu lacr o+iacetilenic pre%upune' ?ncon3urarea acestuia cu panouri necombustibile cu n(l$imea de minim ; m &i bine ancorate de podea Protec$ia pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip de ; cm 'rosime, cu tabl( sau pl(ci din materiale necombustibile ?ndep(rtarea materialelor &i substan$elor combustibile transportabile la o distan$( de ce cel pu$in 0 m de locul sud(rii sau t(ierii )ur($area pieselor vopsite pe o por$iune de cel pu$in 00 mm de o parte &i de alta n 3urul punctului de lucru -mezirea cu ap( sau prote3area cu panouri incombustibile a materialelor &i elementelor de construc$ie combustibile #i4e pentru a #i #erite de contact cu sc5ntei sau brocuri de sudur(, etc ?nl(turarea posibilit($ilor ca sursele de #oc s( intre n contact cu materialele care se a#l( n nc(perile adiacente sau la cota in#erioar(, prin acoperirea sau obturarea 'olurilor ori ori#iciilor din pardoseal( &i pere$i cu pl(ci sau dopuri incombustibile. *mplasarea la distan$e de si'uran$( a 'eneratorului de acetilen( transportabil &i a buteliei de o4i'en, ast#el0 cel pu$in 0 m ntre acestea &i locul de sudur( sau orice surs( de #oc desc%is &i respectiv = m ntre ele. /otarea cu mi3loace de prim( interven$ie *si'urarea prezen$ei persoanei desemnate s( suprave'%eze lucr(rile cu #oc desc%is Generatoarele de acetilen( transportabile se instaleaz(, de re'ul( n aer liber, n a#ara nc(perii unde se sudeaz( &i #erite de razele solare sau de sursele de #oc desc%is

1n mod e+cepional, %e admite in%talarea unui %ingur generator de acetilen tran%portabil numai ,n ,ncperi ,n care %e e+ecut lucrri de reparaii, monta2 %au ,ntreinere cu caracter temporar, cu re%pectarea urmtoarelor condiii'
/ebitul ma4im de acetilen( s( nu dep(&easc( .,; m./% Generatorul s( #ie veri#icat &i s( posede marca de timbru ?nc(rc(tura de carbid s( nu #ie mai mare de < 7' ?nc(perea s( aib( un volum minim de .=0 m . &i s( #ie bine ventilat( S( e4iste posibilitatea asi'ur(rii distan$elor de si'uran$elor S( se realizeze pe toat( durata amplas(rii 'eneratorului n nc(pere, oprirea #unc$ion(rii eventualelor utila3e care lucreaz( cu #lac(r( sau produc sc5ntei

,ucr(rile de sudare la instala$ii, rezervoare, recipiente &i conducte prin care s6au ve%iculat &i n care s6au depozitat substan$e combustibile sau vapori in#lamabili, se vor e4ecuta numai dup(

'olirea, aerisirea, sp(larea, umplerea cu ap( sau 'az inert, izolarea acestora prin #lan&e oarbe de restul instala$iilor &i dup( e#ectuarea analizelor de laborator. Piesele, instala$iile &i materialele la care se vor e4ecuta opera$iuni de sudare sau t(iere se vor cur($a n prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, te4tilele, etc.

1n timpul e+ecutrii lucrrii trebuie % %e a%igure'


Suprave'%erea permanent( &i cu aten$ie a #l(c(rii, a dispersiei &i a traiectoriilor sc5nteilor sau particulelor de materiale incandescente &i a intensit($ii #lu4ului de c(ldur( Str5n'erea &i depozitarea resturilor de electrozi n vase speciale cu nisip sau ap( ?nc%iderea robinetelor buteliei de o4i'en &i a 'eneratorului de acetilen(, dac( durata ntreruperii este de 0 minute Interzicerea a'($(rii arz(toarelor : c%iar stinse 1 de buteliile de o4i'en sau de 'eneratorul de acetilen( Nee#ectuarea de deplas(ri cu arz(toarele aprinse n a#ara zonei de lucru sau urc(ri pe sc%ele, sc(ri, etc. Cvacuarea carbidului din 'enerator n cazul ntreruperii lucrului pe o perioad( mai ndelun'at(

"up terminarea lucrrii, trebuie % %e a%igure urmtoarele'


>eri#icarea minu$ioas( a locului unde s6a e4ecutat lucrarea, precum &i a spa$iilor adiacente &i a celor situate la cotele in#erioare sau superioare, pentru a constata dac( nu s6au creat #ocare de incendiu /escoperirea tuturor zonelor prote3ate, veri#ic5ndu6se dac( starea lor este intact(, &i luarea de m(suri n consecin$( >eri#icarea la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore &i n timpul nop$ii, a situa$iei e4istente la locul unde s6a e#ectuat lucrarea &i n imediata apropiere /epozitarea n condi$ii de si'uran$( a ec%ipamentelor &i materialelor #olosite Reamplasarea pe pozi$ii ini$iale a elementelor &i materialelor combustibile la cel pu$in 6 ore de la terminarea lucr(rilor )olectarea &lamului de carbid n containere destinate acestui scop &i depozitarea acestora ntr6 un loc special amena3at 3ce%te in%truciuni *or i inute de e+ecutant a%upra lui ,mpreun cu permi%ul de lucru cu oc pe timpul e+ecutrii lucrrii cu oc.

Director,

Per$i. de &ucru cu #oc


Nr din a3utat de #olosind

Se elibereaz( prezentul permis de lucru cu #oc d6lui dl. , care urmeaz( s( e4ecute la :n1

. ,ucr(rile ncep la data de , ora &i se nc%eie la data de ora . Premer'(tor, pe timpul &i la terminarea lucr(rilor cu #oc se vor lua urm(toarele m(suri0 . ?ndep(rtarea sau prote3area materialelor combustibile, instala$iilor, utila3elor, aparatelor, conductelor &i a recipientelor din zona de e4ecutare a lucr(rilor &i din apropierea acestora, pe o raz( de metri, ast#el0

;.

Golirea, izolarea, sp(larea, aerisirea conductelor, utila3elor sau instala$iilor prin0

..

>entilarea spa$iilor n care se e4ecut( lucr(rile se realizeaz(0

<. >eri#icarea zonei de lucru &i a vecin(t($ilor acesteia, nl(turarea surselor de aprindere &i a condi$iilor care #avorizeaz( producerea incendiilor &i e4ploziilor, prote3area anti#oc a materialelor din zon(. ?nceperea lucr(rilor cu #oc s6a #(cut n baza buletinului de analiz( nr din =. eliberat de Respectarea normelor de prevenire &i stin'ere a incendiilor, speci#ice te%nolo'iei de lucru

6.

*si'urarea

zona

de

lucru

mi3loacelor

de

stin'ere

a incendiilor

".

*nun$area &e#ului sectorului n care se e4ecut( lucrarea despre nceperea, ntreruperea &i nc%eierea acestuia )ontrolul m(surilor de prevenire &i stin'ere a incendiilor se asi'ur( de c(tre dl. Suprave'%erea lucr(rilor cu #oc se asi'ur( de c(tre dl. sau orice alt eveniment se va anun$a la prin

B.

!.

0. Incendiul

. *lte m(suri PSI speci#ice

;. Personalul de e4ecu$ie, control &i suprave'%ere a #ost instruit asupra m(surilor PSI
Re.%on.a/i&i Cmitent Se#ul sectorului n care se e4ecut( lucr(rile C4ecutan$ii lucr(rilor cu #oc Serviciul de pompieri civili !u$e&e 0i %renu$e&e Se$n1tura

Ane'a nr. 2 Nr. din

Deci-ia nr. " ?n baza prevederilor art.< lit.b &i art.60 din /ispozi$ii Generale de Ordine Interioar( pentru prevenirea &i stin'erea incendiilor 8 /.G. P.S.I. 800 re'lementeaz( #umatul n spa$iile apar$in5nd ast#el0 se

* 1 Se interzice #umatul &i accesul cu $i'(ri, c%ibrituri sau bric%ete la0

*; 1 Se interzice #umatul 0 A1. Se amena3eaz( locuri pentru #umat0 )1. R(spund de suprave'%erea respect(rii re'lement(rilor privind #umatul, n sectoarele0 6

Director,

Ane'a nr. " Nr. /in DECIZIE nr. ( , n baza O@*I Subsemnatul , director " ;/;00= stabilesc urm(toarele m(suri obli'atorii privind instruirea pe linie de PSI0 I. E'ecutantu& in.tructa2e&or Se desemneaz( pentru e4ecutarea instructa3elor0 *. Instructa3ul introductiv 'eneral )adrul te%nic PSI : persoana stabilit( pentru controlul &i suprave'%erea m(surilor de ap(rare mpotriva incendiilor, potrivit art. ! litera ' din OGR 60/!"1. A. Instructa3ul speci#ic locului de munc( )adrul te%nic PSI ). Instructa3ul periodic Instructa3ul periodic se e4ecut(0 6 pentru personalul 6 de c(tre cadrul te%nic PSI /. Instructa3ul special pentru lucr(ri periculoase Instructa3ul se e4ecut(0 6 privind te%nolo'ia de e4ecu$ie de c(tre conduc(torul #orma$iei de lucru 6 privind condi$iile te%nolo'ice de c(tre conduc(torul locului de munc(. C#ectuarea instructa3ului special pentru lucr(ri periculoase se consemneaz(, dup( caz, n permisul :autoriza$ia1 de e4ecu$ie a lucr(rii, re'istrul de tur( sau n #i&ele individuale. C. Instructa3ul pentru personalul din a#ara unit($ii Se e4ecut( de c(tre personalul te%nic cu atribu$ii n domeniul prevenirii &i stin'erii incendiilor. II. In.truirea Instruirea n domeniul prevenirii &i stin'erii incendiilor se va e4ecuta ast#el0 *. Instructa3ul introductiv 'eneral . /urata instructa3ului6minim B ore ;. )ate'orii de personal ce particip(0 a1 noii an'a3a$i la munc(: contract de munc(, conven$ie civil(, etc.1 b1 salaria$i trans#era$i sau deta&a$i de la o unitate la alta c1 lucr(tori sezonieri, temporari sau zilieri d1 elevi, studen$i a#la$i n practic( .. )on$inutul instructa3ului0 a1 acte normative 'enerale0 6 OGR 60/!" art. la , art ;. 6 /.G.P.S.I.6 00 cele = decizii de re'lementarea ordinii interioare pe linie de P.S.I. 6Norme Generale de PSI ord. ""=/!B @I.6 cap. III b1 acte normative speci#ice0 6 normele PSI &i de dotare valabile n unitate, capitolul corespunz(tor obli'a$iilor PSI pentru personalul din cate'oria instruit(. c1 modul de or'anizare a activit($ii de ap(rare mpotriva incendiilor 6 plan de interven$ie 6 plan de evacuare

6 plan de depozitare 6 e4emplul de or'anizare a interven$iei la locul de munc(

d1 #orme &i metode speci#ice de PSI 6 controale PSI : interne din societate &i e4terne, e4emplul pompierii militari1 6 modul de sanc$ionare al nc(lc(rilor la normele PSI :contraven$ionale sau in#rac$ionale1. 6 m(suri de mbun(t($ire a PSI, cu termene &i responsabilit($i 6 #or$e de interven$ie0 personalul de la locul de munc(, SP) :propriu sau conven$ie1, pompieri militari e1 mi3loacele te%nice de PSI e4istente &i modul de utilizare a acestora0 6 instala$ii speciale de0 semnalizare incendii, stin'ere incendii 6 instala$ii de stin'ere cu %idran$i : interiori, e4teriori 1 &i modul de ec%ipare a acestora :teoretic &i practic1. 6 stin'(toare portabile &i transportabile, descriere sumar( a construc$iei &i substan$elor de stin'ere utilizate &i descrierea am(nun$it( a modului de punere n #unc$iune. #1 modul de ac$iune n cazul observ(rii unui incendiu &i anun$area lui0 6 data &i ora observ(rii incendiului 6 locul evenimentului 6 mi3loace de anun$are :tele#on, sonerie 1 6 persoana care a anun$at incendiu 6 alarmare #or$e proprii 6 anun$are pompieri militari 6 alarmarea conducerii societ($ii 6 alarmare alte #or$e :dac( este cazul1 '1 ac$iunile ce trebuie ntreprinse dup( perceperea alarmei de incendiu0 6 evacuarea persoanelor din construc$ia, instala$ia incendiat( &i alarmarea persoanelor din construc$iile vecine. 6 evacuarea materialelor periculoase :e4plozibile, recipiente sub presiune, recipiente cu 'aze sau lic%ide in#lamabile1 6 evacuarea materialelor ce n'lobeaz( valori mari. 6 evacuarea materialelor combustibile din calea de propa'are a incendiului. 3tenie' (*acurile at4t de per%onal c4t &i de materiale %e *or ace ,n locuri %pecial %tabilite, ,n a ara %paiilor unde %5ar putea propaga incendiul, dar &i ,n a ara %paiilor re/er*ate orelor de inter*enie. *c$ionarea cu mi3loace ini$iale de combatere a incendiului :stin'(toare, %idran$i, instala$ii speciale1 din dotarea spa$iilor a#ectate. 3tenie' 3ciunile %e pot e ectua %imultan 6e+.' e*acuare per%oane &i inter*enie olo%ind mi2loacele de prim inter*enie#, ordinea ,n%cri% e%te cea a prioritilor. <. Instructa3ul se #inalizeaz( cu un test 'ril( de minimum 0 ntreb(ri, la care sunt necesare "0D din r(spunsuri s( #ie corecte. Nu vor #i admise la lucru persoanele ce nu ndeplinesc criteriile de cuno&tin$e minime. Se va repeta testul de c5te ori va #i nevoie. A. Instructa3ul speci#ic locului de munc( . /urata instructa3ului0 minim B ore ;. )ate'orii de personal ce particip(0 a1 noii an'a3a$i la munc(: contract de munc(, conven$ie civil(, etc.1 b1 salaria$i trans#era$i sau deta&a$i de la o unitate la alta c1 lucr(tori sezonieri, temporari sau zilieri d1 elevi, studen$i a#la$i n practic( .. )on$inutul instructa3ului0 a1 caracteristicile #izico6c%imice &i clasele de periculozitate ale substan$elor, materialelor &i produselor utilizate la locul de munc(.

b1 cauzele poten$iale &i riscurile :pericolele1 de incendiu &i/sau e4plozie speci#ice locului de munc(, m(suri de prevenire a acestora.

c1 descrierea, #unc$ionarea &i modul de urm(rire &i de interven$ie la instala$iile &i sistemele de si'uran$( ale ma&inilor &i utila3elor de la locurile de munc(, inclusiv la cele de prevenire a incidentelor &i avariilor te%nolo'ice. d1 con$inutul instruc$iunilor de ap(rare mpotriva incendiilor &i a planurilor de interven$ie speci#ice. e1 descrierea, #unc$ionarea, amplasarea &i modul de ac$ionare a instala$iilor, utila3elor, aparatelor, dispozitivelor &i mi3loacelor de protec$ie mpotriva incendiilor. #1 sarcinile speci#ice care i revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea persoanelor &i a bunurilor &i pentru anun$area &i stin'erea incendiilor. <. Instructa3ul se #inalizeaz( cu un test 'ril( de minimum 0 ntreb(ri, la care sunt necesare "0D din r(spunsuri s( #ie corecte. Nu vor #i admise la lucru persoanele ce nu ndeplinesc criteriile de cuno&tin$e minime. Se va repeta testul de c5te ori va #i nevoie. ). Instructa3ul periodic0 . /urata instructa3ului0 minim ; ore ;. Intervalul ntre dou( instructa3e periodice0 a1 lunar 6 pentru personalul muncitor cu #unc$ii de e4ecu$ie sau operative b1 la trei luni 6 personalul cu lucreaz( direct &i nemi3locit la aparate, ma&ini, utila3e &i instala$ii te%nolo'ice &i av5nd pre'(tirea0 te%nicieni, mai&tri, subin'ineri, in'ineri, cercet(tori, speciali&ti, personal din laboratoare, etc. c1 la 6 luni 6 restul personalului :directori, personal +CS*, #unc$ionari, personal muncitor #(r( #unc$ii de e4ecu$ie sau operative1. d1 instructa3ul periodic se va #ace obli'atoriu n urm(toarele cazuri0 6 c5nd un salariat a lipsit mai mult de treizeci de zile calendaristice de la locul de munc(. 6 c5nd sau adus modi#ic(ri procesului te%nolo'ic sau au #ost introduse noi te%nolo'ii. 6 la reluarea activit($ii dup( producerea unui eveniment ne'ativ :incendiu, e4plozie, calamitate natural(, avarie1. 6 c5nd au ap(rut modi#ic(ri ale le'isla$iei speci#ice domeniului ap(r(rii mpotriva incendiilor sau cone4e acesteia. /. Instructa3ul special pentru lucr(ri periculoase. ./urata0 minim = min. ;. Instructa3ul se e4ecut( la0 6 lucr(ri de sudare 6 lucr(ri de t(iere sau lipire cu #lac(r( 6 lucr(ri care pot provoca sc5ntei mecanice 6 lucr(ri care pot provoca sc5ntei &i arcuri electrice sau scurt circuite 6 lucr(ri de topire a bitumului sau as#altului. 6 lucr(ri de cur($are prin ardere a unor utila3e, aparate, conducte te%nolo'ice sau conductoare electrice. 6 lucr(ri pentru distru'erea prin ardere a unor de&euri sau reziduuri nerecuperabile sau neutilizabile. 6 lucr(ri la care se utilizeaz( #oc desc%is :dez'%e$(ri, decon'el(ri, aprinderea cuptoarelor te%nolo'ice, cazanelor, etc.1 6 punerea ori repunerea n #unc$iune a instala$iilor &i utila3elor te%nolo'ice care prezint( risc #oarte mare de incendiu sau oprirea acestora. 6 aplicarea unor materiale de protec$ie din care se pot de'a3a cu u&urin$( vapori &i 'aze in#lamabile sau e4plozive. 6 cur($area interioar( a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare n care au #ost stocate, prelucrate sau ve%iculate produse combustibile, etc. 6 prelevarea de probe din recipiente sau instala$ii care con$in substan$e

periculoase.

C. Instructa3ul pentru personalul din a#ara societ($ii . /urata0 minim = minute ;. Persoanele care particip(0 a1 personalul societ($ilor comerciale de construc$ii6monta3 &i instala$ii b1 personalul societ($ilor comerciale de repara$ii, revizii, ntre$inere &i de service. c1 conduc(torii auto &i personalul apar$in5nd c(ilor #erate d1 personalul de paz( apar$in5nd altor societ($i comerciale sau #irme specializate. e1 vizitatori n 'rup de minim = persoane .. Se stabilesc, prin act de autoritate al patronului, locurile cu risc de incendiu &i/sau de e4plozie din incint( pentru care se e4ecut( instructa3ul. <. Problematica instructa3ului0 6 prezentarea procedurilor speci#ice instructa3ului introductiv 'eneral pentru persoanele prev(zute la pct. ; litera a1 &i b1. 6 prezentarea procedurilor din cadrul instructa3ului speci#ic locului de munc( pentru persoanele prev(zute la pct. ;, litera c1 &i d1. 6 prezentarea unei proceduri special ntocmite pentru persoanele prev(zute la pct. ; litera e1, prin care, acestea sunt instruite sumar : ma4. = minute1, asupra principalelor re'uli de prevenire a incendiilor pe care trebuie s( le respecte &i sunt aten$ionate asupra unor pericole e4istente n anumite locuri de pe traseul parcurs. =. )onsemnarea e#ectu(rii instructa3ului se #ace ntr6un proces verbal ntocmit n acest scop, care s( con$in( problematica prezentat(, nso$it de tabele cuprinz5nd numele, prenumele &i semn(tura persoanelor instruite. III. 9inalizarea instructa3elor *. )onsemnarea instructa3elor0 a1 9i&( individual( de instructa3 PSI 6 instructa3ul introductiv 'eneral 6 instructa3ul la locul de munc( 6 instructa3ul periodic 6 instructa3ul special pentru lucr(ri periculoase :dup( caz1 6 instructa3 la conversia pro#esional( b1 Re'istru de predare6primire a sc%imbului 6 instructa3 pe sc%imb 6 instructa3ul special pentru lucr(ri periculoase :dup( caz1 c1 Procese verbale de instruire0 6 instructa3 pentru persoanele din a#ara societ($ii d1 Permis de e4ecu$ie a lucr(rilor periculoase0 6 instructa3ul special pentru lucr(ri periculoase :dup( caz1 A. +estele impuse de O@*I " ;/;00=se p(streaz( de c(tre persoanele desemnate pentru e#ectuarea instructa3elor. Se p(streaz( pe o perioad( de ;< luni. Director ,

TE)ATICA A!UAL* DE I!STRUIRE PERIODIC* A PERSO!ALULUI A!GA3AT


+ematica &i 'ra#icele anuale de instruire0 a1 Instructa3 lunar. Nr . )r 0 ,una +ematic a ; Ianuarie
a1 +ematic( 'eneral( 0 art. la art. &i art. ;. OGR 60/!", /GPSI 00 :cele cinci decizii1 &i cap I &i II din Norme Generale PSI ord. ""=/!B ........................................................................ b1 +ematici speci#ice0 obli'a$iile 'enerale &i speci#ice ce revin cate'oriilor de salaria$i instrui$i ........................................................................ c1 @odul de utilizare a mi3loacelor de prim( interven$ie din dotarea locului de munc( a1 +ematica 'eneral(0 evacuare persoane, depozite materiale, interven$ii la incendii

Aiblio'ra#ie .
6 OGR 60/!" 6 /GPSI 00 6 ord.@I ""=/!B ......................... ... 6 Norme PSI depar6 tamentale : speci#i6 ce1 ........................... ... 6 Plan de evacuare Plan de depozitare Plan de interven$ii 6Plan de inter6ven$ie 6Instruc$iuni te%6 nice interne :I+I1 6 Or'anizarea auto6 ap(r(rii mpotriva incendiilor 6 Norme Generale PSI art ! ord. ""=/!B @I 6 P B6!! cap. a#erent .............................. 6 Norme PSI

/ura ta n ore < .... .. 0, = ........... .. 0,

9ebruari e

b1 +ematic( speci#ic(0 evaluarea riscului de incendiu, cauze poten$iale de incendiu la locul de munc(. Norme, re'uli &i m(suri de prevenire &i nl(turare a acestora.

@artie

a1 +ematica 'eneral(0 evacuarea #umului n caz de incendii. Pericole pentru oameni.

0, = .............. ..

........................................................................ b1+ematica speci#ic(0 re'uli speci#ice de pre6 venire a incendiului pentru locul de munc( utilizat.

<

*prilie

a1 +ematica 'eneral(0 stabilirea &i sanc$ionarea contraven$iilor PSI .................................................................... .... b1 +ematic( speci#ic(0 c(i de acces, planul de evacuare a locului de munc(, interven$ie la locul de munc( :cunoa&tere, prote3are, m(suri PSI speci#ice1 .................................................................... .... c1 *ctivitate practic(0 ec%iparea &i utilizarea unui %idrant de incendiu interior :#iecare

6 OGR 60/! EGR 6"B/!B .............................. 6 Sec$iunea < din Norme Generale PSI 6 Ord. ""=/!B @I ..............................

0, = .............. .. 0, = ..............

@ ai

Iunie

"

Iulie

*u'ust

a1 +ematica 'eneral(0 protec$ia 'olurilor la propa'area incendiilor :u&i rezistente la #oc, instala$ii speciale, etc.1 .................................................................... .... b1 +ematic( speci#ic(0 instala$ii electrice de #or$( &i iluminat speci#ice locului de munc( :cuno&tin$e te%nice 'enerale &i concrete1 .................................................................... .... a1 +ematica 'eneral(0 norme de PSI la e4ploatarea construc$iilor, instala$iilor &i altor amena3(ri. ........................................................................ b1 +ematic( speci#ic(0 modul concret de alarmare n caz de incendiu :sarcini pe #unc$ii sau persoane1. .................................................................... .... c1 C4erci$iu de evacuare a locului de munc( a1 +ematica 'eneral(0 instruc$iuni pentru utilizarea 'azelor naturale. ........................................................................ b1 *ctivitate practic(0 instructa3 privind a1 +ematica 'eneral(0 diminuarea riscului de incendiu.:e4. control PSI, m(suri n urma controlului, responsabilit($i, termene, rezol6 vare sau sanc$ionare1. b1 +ematica speci#ic(0 mi3loace de prote3are a oamenilor n caz de incendiu: a corpului, a capului, a c(ilor respiratorii, m5ini Fi picioare1. ........................................................................c1 *ctivitate practic(0 mod de utilizare a a1 +ematic( 'eneral(0 tipuri de #ocare n caz de incendiu &i modul de combatere n #aza incipient( cu stin'(toare portabile de incendiu .................................................................... .... b1 +ematica +ematic('eneral(0 speci#ic(0 obli'ativitatea instruirii a1 mi3loace de nc(lzire :locale &i centrale1 ....................................................................... . b1 +ematic( speci#ic(0 concret modul de nc(l6 zire a spa$iilor utilizate de personalul instruit. ........................................................................ c1 *ctivitate practic(0 enumerare, m(suri

6P

B 6 !!

..............................

0, = .............. ..

..............................

0, = .............. .............. .. 0, = .............. .............. ..

6 )ap. III din Norme Generale PSI ord.""=/!B @I .............................. 6 vezi cap. * pct. ., litera # din prezentul *ne4a " din Normativ I 66!B .............................. 6 OGR 60/!" 6 EGR 6"B/!B 6 Norme departa6 mentale speci#ice

0, =
.............................. 6 Instruc$iuni de #olosire a stin'(toa6 relor portabile 6 @anualul pompi6 erului, cap. a#erent .............................. 6 OGR 60/!" 6 Ordin " ;/;00= .............................. ..............................

Septemb ri e

............. ..

.............. ..

Octombri e

.............. .. 0, = ..............

Noiembri e

a1 +ematic( 'eneral(0 cauze de incendiu :mi36 loacele care le produc, mpre3ur(rile deter6 minante &i sursa de producere a incendiului1.

6 )ercetarea cauze6 lor incendiilor de I. )r(ciun. S.

/ecemb ri e

........................................................................ b1 +ematica speci#ic(0 cunoa&tere concret( a #or$elor de interven$ie n caz de incendiu la locul de munc(. )ine conduce stin'erea incendiilor, +est tip 'ril(0 minim 0 ntreb(ri, obli'atoriu r(spuns corect la "0D din ntreb(ri. ,a nevoie se

.............................. 6 Plan de interven6 $ie.

.............. ..

Not(0 Se vor stabili concret zilele de instructa3 pe lunile anului :e4emplu luna ianuarie, ziua G1, la s#5r&itul #iec(rui an pentru anul urm(tor. b1 pentru instructa3 la . luni : trimestrial1. Nr. +rimestr +ematic u a crt. l a1 +ematic( 'eneral( 0 art. la art. &i art. ;. I OGR @arti 60/!", /GPSI 00 :cele cinci decizii1 &i cap I &i e
II din Norme Generale PSI ord. ""=/!B .......................................................................... b1 +ematici speci#ice0 obli'a$iile 'enerale &i speci#ice ce revin cate'oriilor de salaria$i instrui$i .......................................................................... c1 @odul de utilizare a mi3loacelor de prim( interven$ie din dotarea locului de munc( :%idran$i, a1 +ematica 'eneral(0 norme de PSI la e4ploatarea construc$iilor, instala$iilor &i altor amena3(ri.

Aiblio'ra#ia
6 OGR 60/!" 6 /GPSI 00 6 ord.@I ""=/!B ............................ 6 Norme PSI de6 partamentale :speci#ice1 ............................ 6 Instruc$iunile de #olosire a te% 6nicii respective 6 )ap. III din Norme Generale PSI ord.""=/!B @I ......................... ... 6 vezi cap. * pct. ., litera # din prezentul material. .........................

/urata n ore

........... .. 0, = ........... ..

I I Iuni e

.......................................................................... b1 +ematic( speci#ic(0 modul concret de alarmare n caz de incendiu :sarcini pe #unc$ii sau persoane1. ...................................................................... .... c1 C4erci$iu de evacuare a locului de munc(

............ .. 0, = ............

I I I Septem br ie

a1 +ematica 'eneral(0 6 diminuarea riscului de incendiu.:e4. control PSI, m(suri n urma controlului, responsa6bilit($i, termene, rezolvare sau sanc$ionare. 6 tipuri de #ocare n caz de incendiu &i modul de combatere n #aza incipient( cu stin'(toare portabile de incendiu.

...................................................................... .... b1 +ematica speci#ic(0 6 mi3loace de prote3are a oamenilor n caz de incendiu: a corpului, a capului, a c(ilor respiratorii, m5ini &i

6 OGR 60/!" 6 EGR 6"B/!B 6 Norme departa6 mentale speci#ice 6 Instruc$iuni de #olosire a stin'(6 toarelor portabile 6 @anualul pompi erului, cap. a#e6 rent. ............................ 6 OGR 60/!" 6 ordin " ;/;00=

............ .. 0, =

c1 *ctivitate practic(0 mod de utilizare a mi3loacelor de protec$ie enumerate la litera b.

<

I> /ecemb ri e

+est tip 'ril(0 minim 0 ntreb(ri, obli'atoriu r(spuns corect la "0D din ntreb(ri. ,a nevoie se repet( testul n termen de . zile.

............ .. 0, ;

c1 Pentru instructa3 la 6 luni :semestrial10 Nr . 0 Semestru l I Iun ie +ematic a ; a1 +ematic( 'eneral( 0 art. la art. &i art. ;. OGR 60/!", /GPSI 00 :cele cinci decizii1 Fi cap I &i II din Norme Generale PSI ord. ""=/!B .......................................................................... b1 +ematici speci#ice0 obli'a$iile 'enerale &i speci#ice ce revin cate'oriilor de salaria$i instrui$i ........................................................................... . c1 @odul de utilizare a mi3loacelor de prim( interven$ie din dotarea locului deminim munc( +est tip 'ril(0 0 :%idran$i, ntreb(ri, stin'(toare obli'atoriu r(spuns corect la "0D din ntreb(ri. ,a nevoie se repet( testul n termen de . zile. Aiblio'ra#ie . 6 OGR 60/!" 6 /GPSI 00 6 ord.@I ""=/!B ............................ 6 Norme PSI de6 partamentale :speci#ice1 ............................ 6 Instruc$iunile de #olosire a te% 6nicii respective /ura ta n <

........... .. 0, = ............. .. 0, ;

II /ecemb ri e

)ODEL 4I,A DE I!STRUIRE

Pa'ina /ate personale /ata si locul nasterii ...................................................................................................................... Studii ........................................................................................................................................... )ali#icarea :specialitatea, meseria1 ............................................................................................... ,ocul de muncH ......................................................................................................................... 9unctia ........................................................................................................................................
In.tructa2 &a an5a2are

1. In.tructa2u& introducti6 5enera& Instructa3ul a #ost e#ectuat la data de ................................, timp de ........................... ore de cHtre ................................................................, av5nd #unctia de ....................................................... . )ontinutul instructa3ului ................................................................................................................. . SemnHtura salariatului :persoanei care a veri#icat nsusirea cunostintelor1 .......................... SemnHtura persoanei instruite ................................................................................................... 2. In.tructa2u& &a &ocu& de $unc7 Instructa3ul a #ost e#ectuat la data de ......................... pentru locul de muncH ......................., specialitatea :meseria1 ..................................., timp de ........... ore de cHtre ................., av5nd #unctia de .............................................................................................................................................. )ontinutul instructa3ului .............................................................................................................. . SemnHtura salariatului :persoanei care a veri#icat nsusirea cunostintelor1 .......................... SemnHtura persoanei instruite .................................................................................................... ". Ad$i. &a &ucru /ata ................................................................................................ Numele si prenumele .................................................................... 9unctia :se# sectie, atelier, santier etc.1 ................................................................................... ........................................................................................................................................................ Pa5ina 2 .i ur$7toare&e In.tructa2 %eriodic Nr . crt Specialitatea @aterial ul predat /urat a :ore1 SemnHtu ra persoane SemnHtu ra celui care