Sunteți pe pagina 1din 8

,..

j.

.,lcs 77.040.:!0

-r

i,).

STANDARD ROMAN
''Materiale metalice TEvl .,incercarea- la rdsfrdngere

- r';1,1,*'.-.r

,.

-' ' ' Noiembrie 1.996'' i't' -l .... lndice de clasificare B 01

sR EN 10235

1,

-,.

.::..1.1.,

-..

"

Metallic materials. Tube. Flanging test


:

Mat6riaux m6talliques. Tubes. Essai de rabattement de collerette


.a

APROBARE

"

Aprobat de Directorul General'al IRS la:26 iunie 1996 Standardul European EN 10235:1993 are statutul unui standard rom6n lnlocuiegte STAS ISO 8494-92

.\

CORESPONDENTA

Prezentul standard
EN 10235:1 rHsfrdrrgere

este identic cu Standardul European 993, Materiale metalice. Jevi. incercarea la

This standard is identical with the European


La pr6sente norm'e est identique i la Norme
2

Standard EN 10235:1993, Metallic materials. Tube. Flanging test europ6enne


de

EN 10235:1993, Matriaux m6talliques. rabattement de collerette

Tubes. Essai

DESCRIPTORI TIT

leavb metalicd, incercare mecanicd, incercare la risfrdngere

INSTTTUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE ilRS), str. J.L.Calderon 13-70201, Bucuregti TP {4O11 21074O1; (401} 2113296; TF (401} 2100833 olRS
Beproduceroa sau utilizaroa intograle sau pa4isle a prazentului siandard in orice publicalii 9i prin orice procedeu {electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare 6tc.l ests inlerzisd daci nu existl acordul scris al lRS.

Ref. SR EN 1O235:1996

Editia

PREAMBUL NAT|ONAL,

cu urmEtoarele modifi'cErl tehnlce

Prezentul standard reprezintdtraducora verslunll francaze a EN,1O23E:1993, cara a preluatlsO g+SC:lgA6

-i,',

,',

mlnore:

-- -'-{.,';--

'

' ' introducerea unei note la capitolele Aparaturd de tncercare Epruvete 9t vl

pr";iiri;. oi*Ajd;ifi in

aoruu"rr,i

- inlocuirea termenului ,smorsa arculul interior"'cu


I

"suplafneBarea sudurli intarioare..

Standardul face parte dlntr-o serle de 9as standarde prlvind incercErlle tehnologice ale levllor 9i tnlocuielte STAS rSO 8494-92.

Pentru Standardul lnternalional la care se fabe referlre nu:existd standard rom6n corespunzltor. ISO 3545-1 :1989 , Tevi gi racorduri de otel. Simbgluri utilizate in speciflcalii tehnice Partea 1: Jevi 9i accesorii de formd tubulard cu secfiune trdrsversalE Standardul lnternalional tSO 3545-1:1989 se utillzeazE lmpreun! cu prozentul standard.
'a

STANDARD EUROPEAN NOBME EUROPEENNE


EUROPAISCHE NORM EUHOPEAN STANDARD

EN 10235

Octombrie 1993

CZU 669-46 2:67Q.1 63,.24

Descriptori; |eavd metalicil, lncercare meca.nici,,lncorcare la risfrtngere

Veralunea rom0nl

MATERTALE METALTCE. TEV|. INCERCAREA LA RASFRANGERE

Mat6riaux mdtalliques - Tubes Essai dti ratrattement de collerette

-'

Metallische Werkstoffe Fohr - Bdrdelversuch

Metallic materials - Tube. Flanging test

Prezentul standard reprezinid versiu'nea romdni a Standardului European EN 10235:1993. Standardul a fost tradus de lRS, are acelagi statut ca 9i versiunile oficiale 9i a fost publicat cu permisiunea CEN. ' Prezentul Standard European a fost adoptat de CEN la 1993-25-10. Membrii CEN sunt obligali s5 respecte Regulamentul lntern CEN/CENELEC care stipuleazd condiliile in caro prezentului Standard European i se atribuie rt"iutrl de standard nafional, f6rtr nici o modificare.

Listele actualizate gi referinlelo bibliografice referitoare la aceste standarde nafionale pot fi obtinute pe bazi
de cerere

cltre Secretariatul Central sau orice membru

CEN'

Prezentul Standard European existl in trei versiuni oficiale (englezd, francezd, germandl. O versiune in oricare alt6 limbe, realizati prin traducere sub responsabilitatea unui membrtt CEN in limba sa nalional6 gi notificatd Secretariatului Central. are aeelaqi statut ca 9i versiunile oficiale.

Membrii CEN sunt organizaliile nalionale de standardizare din Austria, Belgia, Danemarca, Elvella, Finlanda, Franfa, Germania, Grecia, lrlanda. lslanda, ltalia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia,
Spania 9i Suedia.

CEN

Comitetul European de Standardizaro


Comit6 Europden de Normalisation Europdisches Komitee f0r Normung European Committee for Standardization Secretariat Central; Stassart 36, B-105O Bruxelles
i

1993 Dreptul

de reproducere rzervat membrilor CEN

Ref: EN 1023511993

R@

-1-

SH EN 10235
i,
..

cuPRlNs

--.,-

1
3

DOMENIU DE APLICARE
REFEnINTE NORMATIVE PRINCIPIU

4
5 6 7 It

slMBoLURl, SEMNlFlCATllgl uNryATl DE MASURA


APARATURA DE1NCERCARE EPRUVETA

...
I

..,..;""""""" MOD DE LUCRU


RAPORTDEiNCERCARE.

...
J

.'

fr'

.,

....

iil'
.t]l].

-2-

SR EN 10235

PREAMBUL
delinut de Marea Britanie (BSl).

:,. ' .:' '

Prezentul Standard European a fost elaborat de eEtre subcomitetul ECISS/TC 29/SC 9 al clrui secretariat este

Nici o reuniune a subcomiteiului nu a avut loc, dar au votat pozitiv procedura PO referitoare la acceptarea documentului de referinld ca Standard European, urmltoarels tdri: Bslgia - Danemarca - Elvelia - Finlanda , Franta - Germania - Grecia - ltalia - Marea Britanie - Norvegia - Olanda - Spania - Suedia. Nici o lard nu a votat impotriv6.
Prezentul Standard European trebule sb primeascd statutul de stand.ard nalional, fie prin publicarea textului tradus identic, fie prin rati{icare, cel tdrziu pdnlin aprilie 1994, iar toate standardele rrationale contradictorii trebuie sE fie anulate cel tdrziu pdnl tn aprilie' 1994.

in aplicare: Austria, Belgia, Danemarca, Elvefia, Finlanda, Franla, Germania, Grecia, lrlanda, lslanda, ltalia,
Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania gi Suedia.

Conlorm Regulamentului lnterir CEN/CENELEC,, f 6rile urm[toare sunt obligata sd pun6 acest Standard European

-3-

SR EN 10235

INTRODUCERE
Prezsntul Standard European este aliniat la ISO 8494:1986 "Materiale metalice Jevi .lncercarea la rdsfrdngere" care a suferit modificiri redaclionqle pe baza comentariilor primite. ln capiiol6le'b p6n6 la g au fost introduse unele modlfic6ri minore.

''
Simbolurile utilizate se alinia2d condiliilor din ISO 3545-1:1989.

'1

DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul Standard European stabilegte metoda de determinare a- capacitdlii de deformare plasticd prin rdsfrdngere a tevilor metalice, cu sectiune circulard. Standardul se aplicd levilor cu diametrul exterior de maximum de 150 mm 9i cu grosimea de peret de maximum 10 mm. Gama de diametre sau de grosimi de perete la care se aplicd prezentul Standard European se poate defini intr-o form6 mai explicitd in stanUardul de produs.

REFERINTE NORMATIVE

Prezentul Standard European conline prin referinle datate sau nedatate prevederi din alte publicalii. Aceste referinie normative sunt inscrise la locul respectiv in text iar publicaliile sunt enumerate mai jos.- Pentru referinlele datate, modificirile sau revizuirile ulterioare a uneia dintre publicalii nu se aplicl acestui Standard European, decdt dacd ele au fost introduse prin modificare sau revizuire. Pentru referintele nedatate se aplicd ultima edilie a publica{iei la care se face referire.

rso

3545-1:1e8e

li::ilJ#::3$

1: rubes

ffi:T;l',#:"jX'"*:T;lj;n:"'sp6cifications-Partie

PRINCIPIU
Risfr6ngerea, la extremitatea unei epruvete teiate dintr-o teavd, a unei borduri perpendiculare pe axa 1evii, pdnd c6nd diametrul exterior al bordurii atinge valoarea precizatd in standardul de produs.

a)

vt

Figura 1 - Simboluri pentru lncorcarea la rdsfrdngere

4-

SR EN 10235

t.'

.,:

STMBOLUHI, SEMNIFICATII 9l uNlTATl DE MASURA


utilizatB pentru incercarea
]n
taPelut
, i: ri

Simbolurile, semnificaliile gi unit5lile de m[sur] lso 3545-1:198e, ilustrate.i:ifis!I.9, Jl nrelenlat3

la

'1' ll't '' l 'r r6sfr6ngere, conform

"
f . l' .i j _.,
-

1ult

_1,.

_: ,:. ;_

Tabelul 1 - Simboluri, semnifica{ii 9i uniti}i de mdsur! Semnificalie Diametrul exterior inilial 8l levii
Grosimea peretelui tevii Lungimea epruvetei Tnainte de incercare
Raza de racordare a dispozitivului de formare

Simbol
D

Unitate de mEsur[
mm mm mm mm mm grado

T
L

r
C
B

Diametrul bxterior maxim al bordurii Unghiul conului dornului

5
E.i 5.2

APARATURA DE ITCTNCRRT
a unei magini de incercat lncercarea trbbuie efectuatd cu. ajutorul unei prese cu vitezd variabild sau
.

universalS.

Dispozitivul de formare se compune din:

a)undornconicavdndununghilavdrfadecvat(deregula'90o);
formare prezintS: b) cdnd in standardul de produs se precizeazd 4 dispozitivul de

interior allevii; - un capdt cilindric cu diametrul mai mic'cu apioximativ 1 mm, fa!5 de diametrul
cel pulin egal cu diametrul porfiune concentrica plan6, perpendicular6 pe axa sculei de formars, cu diarnetrul 'impus de bordurE.
-o

\,

NorA - Dacl este n"""r"r.

ln timpul formrrii bordurii se poate utiliza o cochile suport pentru menlinerea lavii

513

glefuit, cu duritate Dispozitivele pentru {ormare trebuie sd fie din materibl

suficientd.

"

6
6.1 6.2

EPRUVETA

D' Epruveta poate fi rnai scurtd daci dupi Lungimea epruvetei trebuie sd fie de aproxirirativ 1,5 O'5 D' incercare rdmdne o por[iune cilindricb cu lungimea de minimum
Tntr'un cele dou6 extremiteli ale epruvetei trebuie sd se situeze prin metode' alte pila tegi sau cu pot rotunii acestei secliuni se plan perpendicular pe axa levii' Muchiile

NorA - Muchiile nerotuniite

respocta condi{ile sau nstghe sunt admiss dacr rozultatul lncarc{rii

':!a

lncetcars'

6.3

DacS incercarea se efec,tueazd pe

s poat6 elimina' lsvi sudate, suprainallarea sudurii interioars

-5-

i'
SR EN 10235

7,

MODDELUCRU

'-"'"

";'

rr

7.1 Ca regul6 general6, lncercarea e fctueazd la temperatura.amblant!, lntre lOoC 91 35oC. incercdrile efectuate ln iondilii controlate trabuie s[ se desf6goare la o tsmporatur[ da {23 * 5}oC.
7

pdnl cnd diametrui pdrlii ldrgite ating valoarea precizatl pentru bordurl \rebuie sd se alinieze la axa 1evii.
7

.2

Se preformqaz6 epruveta prin introducerea forf atE a dornulul conlc lntr-una'din extremitdllle epruvetel {a se vedsa flgura 1 a}. Axa dornulul

.3 ,4

figura

Se scoate dornul conic ai daci este n6cssar, 3e lnloculegte cu,dlspozitlvul ds fbrmars {a se vedea
b).

.:':
sI ss rot66sc! ?n tlmpul ?ncercHriiln raport cu

7 Se continud str se exercite o fo4t axialI:ie epruvetd, p6nd c6nd po{iunsa ldrgit6 formeaztr o bordurl perpendicularl p.e axa epruvetei' de diametru precizat' 7

,S .6 .7

Dispoiitivele de formsre pot fi lubrifiate. in caz de litigiu, viteza de pltrundere


a

Ele nu tr6bui6

axa epruvetei.
7 7

dispozitivului de formars nu trebuie s6 dep8geaec[ 5O mm/min.

Diametrul bordurii gi raza r trebuie precizate ln standardul de produs.

produs. ln absenla 8c63tor lnterpretarea datelor lncercdrii la rlsfr8ngere se stabilegto ln standardul de vizibild frrd mijloace de fisur! o nicl nu se observt dacl prevederi,.epruveta trebuie considerat[ s'atisfdctrtoare rebut' cauzd de consideratb trebuie nu mdrire. O ugoard fisurare a marginilor

7.g

8
g.1 g,2

RAPORT DE INCERCARE
precizat ln standardul de produs' Raportul de incercare trebuie furnizat stunci c6nd acesta este

Raportul de incercare trebuie

s! continil cal pulin urmitoarele indicalii:


I

a) referire la prezentul Standard European;

bl identificarea epruvtei

c) dimensiunile ePruvetei;
procente, a diametrului initial dl diametrul exterior maxim al bordurii c sau lirgirea rslativE, ln

t;

e)razaderacordareradispozitivuluideformar6'daciestenecesarE;

fl

rezultatul incercdrii.