Sunteți pe pagina 1din 12

J ti.

)Lv

Jii

ctr

t t : ttj

*1.--

l-

r-r l-:: r.^ l: t!.\L:iif

i," \.. :.r l;,- l i,.l ;,,


";

i ;'; C i:P11

f li CAFI E,I:. L.;\ il; .; i,,,t ij i, i F E


Lr,(dEs(
i,-r
-1

;*, i, l:

!',t i^Fi t,i-tn.

Ar

rne=.,.i

i.

Fai'iea :

Metcii cir t;i:;ci',-..:',-;


-iesi

Meiailic maieriais. Charpy ir.npacr Il:;t. Pari 1:


a*r.1

meihccj 6p:'ouvetie

Matdriaux nr6ialliques. Essai cle fiexion Charpy. Pariie 1: M6thode d'essari

par ch,:-rc sur

APFOBARE

Aprobat de Directorul General al IRS la 25 martie 1993, cu aplicare 01 decembrie 1993


STAS 6833-79 Fi STAS 74a0-77

cJin

impreuni cu SR 13170:1993 inlocuieSte STAS '14C0-75, STAS 7511-81,


Standardul European EN 10045-1:1990 are siattrtul unui standard
romAn

CORESPONDENTA

Prezentul standard este identic cu Standardul Eurropean EN 10C45 - 1:1990 Materiale metalice. incercarea la incovoiere prin goc pe epruveti Charpy. Partea 1: Metodd de incercare

This standard is identical with the European Standard EN 10045 - 1:1990 Metallic materials. Charpy impact test. Part 1: Test method
La pr6sente rprme est identQue a la Norme Europ6enne EN 10045 - 1 :1990 Mat6riaux m6talliques. Essai de flexion par choc sur 6prouvette Charpy. Partie 1: M6thode d'essai

DESCRIPTORI TIT

Produs metalic, ?ncercare mecanicd, incercare de rezilienld Charpy, epruvetd de incercare, condifie de incercare

INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (lRS), str. J.L. Calderon 13 -70243, Bucuregti tel.(01) 6111440,

telex: 113121RS R, fax: (01) 3120823 OIRS Reproducerea sau utilizarea integlald sau pa(ial6 a prezentului standard
mecanic, fotocopiere, microfilmare elc.) esle

inleaisi daci nu exisld acordul scris al lRS.

in orice publicalii 9i prin orice procedeu

{eleclronic,

Edilia a 3-a

\./ersii.r

ni:a r:ilariA

I';'laterirlc tn'-:ialicc - incercarea la incovcicre p;'in soc Fe epruveli Charpy - partea 1: lriietodi ie ii:cercare i,4aterii,u;< nrrli:iliicl'"res Essai cjc l"letaliischc \,^/crlistcffe f.4etallic materials - ci).,iiry inrpact fie)':iol-l p;rr choc sur 6llrowetlc KerbschiagbiegcversLtclr nach test - patrt 1 : Test rtre ii :,i,-l ci-rai'1ry - Parrie 1: l';leilrocle d'essai charpy - Teil 1: prufverJahren

i: "

traCus de lRS, are acelasi statLlt ca si versir-rnile oficiale si a fost puitlicat cu pernrisiunea C E N.

Prezetttul standard reprezintA versiunea romdnd a Starrdarciului European EN 10045-1:1gg0. Stancjardul a fost

Pre;zeniul standard European a fosl acjoptat cle cEN la 1989-i 'l-27. Membrii cEN surrt obligati sd respecte FegulamentLrl lntern CEN/CENELEC, care stipuleazA condiLiiile in care prezerrtului Standard European i se atribuie statutr-rl de standard national, fdrA nici o modificare

Listele actualizate si referintele bibliografice referitoare la aceste standarde nationale pot fi obtirrute pe bazd de cerere cStre Secretariatul Central sau orice nrembru CEN.

secrerariatului centrat, are acelasi statut ca versiunile oficiale"

limlla, realizatA prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN irr lirnba sa national5 si notificati

Prezlntul Standard European existd in trei versiuni oficiale (engleza, franceza, germani). O versiune in oricare altd

Mernbrii CEN sunt organizatiile nationale de standardizar:e din: Austria, Belgia, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germarria, Grecia, lrlanda, lslanda, ltalia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, portugalia, Spania gi Suedia.

CEN

Comitetul European pentru S{randardizare Comit6 Europden de Normalbation EuropAisches Komitee fur Normung European Committee for Staradardization SecretariatulCentral: rue Br6derode 2, B-1000 Bruxelles

CEN 1990. Dreptul de reproducere rezervat membrilor CEN

PREAMBUL NATIONAL
Prezentul standard este identic cu EN 10045-1, reprezentAnd traducerea in limba romAnl a versiunii f ranceze.

Standardul precizeazA tipurile de epruvete si anume: epruveta cu crestaturl in V cu adAncimea de 2 mm 9i epruveta cu crestAturd ?n U sau cheie, cu adAncimea de 5 mm, folosite in incercarea la incovoiere prin 9oc. De asemenea, incercarea se poate execLrta fie la ternperatura normalA, fie la temperaturi ridicate funclie de prevederile din standardul de produs.

siu
I

scAzute,

in

acelagi timp s-a elaborat gi SR 13170, care regfiementeazA tipurile neprevezute in EN 10045-1 , dar care sunt utilizate in mod frecvent.
romAne corespunzltoare:
ISO

de epruvete cu crest5turi 'mai adAnci,

Pentru urmAtorul Standard lnternalional si urmAtorul Standard European, la care se face relerire, existA standarde

286-1:1988

EQV

STAS 8100/1-88

sistem lso de toleranle gi ajustaje. Partea 1: Bazl de toleranle, c6mpuri giajustaje

sistemul de toleranle gi ajustaje pentru dimensiuni liniare. Terminologie gi simboluri


STAS 81OAI2.BB

EQV

r.*'i
EN

pentru dimensiuni liniare' Sistemul cie toleranle gi ajustaje 'si abateri fundamentale pentru Tolerante fundamentate dimensiuni PAnA la 3150 mm

10045-2:1992

SR EN 10045-2:1994

Materiale metalice. incercarea la incovoiere prin goc pe epruvete Charpy. Partea 2: Verificarea masinilor de incercare (ciocane- pendul)

Materiale metalice. incercarea la incovoiere prin 9oc pe 2: Verificarea masirrilor de incercare (ciocane - pendul)

epruvete Charpy. Partea

impreune cu prezentul standard se utilizeazA STAS 81O0/1-BB; STAS 810012-BB 9i SR EN 10045-2:1994.

La pct.2 din standard se face referire la Pr. EN '10045-2, comparatia fdcAndu-se cu Standardul European EN 10045-2:1992, deoarece acesta a fost adoptat in luna noiembrie 1992.
Cuvintele "standard european" din prezentul standard trebuie citite "standard romAn".

9...'

l.)

-?- :1....
-:

:' .::,:-_ r 'i e -.'11i a1^,.1,.

Fl r',r-.--'i.;,i.:
a-^ -. .^, ,. , vr ia.i ift.-,. -i_,-t Cl -cc' .,^. ,-r-,i:, -. L-.;t:i--ii-X .|;Jle.,-i ' _-, -', -. -rJ ./_r3

il:.1
\t..,.

ir,l',;r,rl SiariOa:dr_l.J !:i_li.-;r ,;1,;:,.1: Fse:,j c:e

I I i

i.:.:jij:nte

C:tZ.;;.., tl=

jLli:

su,, j,r;;r.ir.,:it,: l_,;-ai_.puy:e a e iiiar:iie cr \./ .Acest stancarci ELrrojlean a fosi aaopi3r cJe cElri r:.r -r ggg-.1 1-27. conio;rn regulilor coirlune cEN//c:NtrLEC, care ia: pari,: cin Fegi-ilameniul lnieirr a.l cEl,j, urr.n:rroarele lrgate si pune ?n aplicaie piezeniul trri sLrnt ob_ -<t3nclarcl: r,usti-;a aelgia, Dar.iernai-ca, t-i,reiia, Finr:ncia, Grecia, lrlanda, lslanda, lialia, Luxernbr-rrgJ, Fr.ante, Gei.mania, t','larea B;';ra'ie, ri.,""or.,in,'otu,.'-,ll, b;;.'ij'Jrra, spaniasisuedia.

i, ':J-43

rssai cje ciruc

PREA|",TBUL

5,I

Jffiitni;'f,:iF'f'4ateriaie

metalice, incercarea la irrco',,orere prin soc pe ei.rruverA ctiarl:'',,si este const.

t*,

- par-tea 1: Metodd de incercare. - panea 2: verificarea nrasinii de incercare (ciocan_pencrur). Aceastd parte 1 din EN 10045 se bazeaza pe urmStoarele standarde rso: rso B3-1976**t Acier - Essai de resirience charpy

rso 14S-1g83**'* Acier - Essaide resirience charpy (entaiile en V)

(entaire en u)

-3

EU 7-55 incercarea de rezilienlA Charpy a olelului.

EU 4563 incercarea la goc pe epruveto dubru rezemate cu

crestituri in V.

ISO 83:1976 Ofel - incercarea da rezilientd Charpy (crestdturd in U). ISO 148:1983 Olel - incorcarea de rezitientE (crestAturd

in V).

-3CUPRINS

sR EN 1004s-1

pag.

OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

......".
I

6 MAgtruA Oe irceRcanE 7 CONDtTil DE EXECUTARE A iruCencARH ...........


B
BULETTN DE

6 6

ir{cencnRE

............

ANEXA A - Lista standardelor nationale corespondente standardului european in curs de elaborare

i-rt

sR EN 1004s-1

-4-

oBrEcT 9l DOMENIU DE APLICARE


^

pe eprwete prezenta partea a acestui Standard European se referl la incercarea la incovoiere prin 9oc Charpy (cu crestAturtr in U giin V) din materiale metalice' prin goc pentru anumite materiale metalice speciale gi pentru anumite aplicalii speciale, incercarea la ?ncovoiere, I poate face obiectul unor standarde specifice sau al unor conditii speciale.

1.1

REFERINTE
ments.

de tol6rances, 6carts et aiustelso 286-1:1988 Systbme lSo de tol6rances et d'aiLlstements - Partie 1: Base
EN 1004s-2(1) Parlie 2: Verification Mat6riaux m6talliques; Essai de flexion par choc sur 6prouvette Charpy. des machines d'essai (moutons-pendules)'

PRINCIPIU

in conditiile definite in continuare, a unei incercarea conste in ruperea dintr-o singurd loviturS, cu un ciocan-pendul, liber pe doui reazeme. se determini energia absorbitd, in iouli' Aceasta epruvete cu o crestatuia ta mlltoc, "ge.ata energie absorbita caraclerizeazd rezistenta la soc a materialelor

TERM EN I

\-

pe f igurile 1 si 2' Termenii aplicabili prezentului standard sunt indicaliin tabelul 1 9i

Tabelul 1 - Termeni

Lungimea ePruvetei inAlfimea ePruvetei Lalimea ePruvetei indliimea rAmasd la Unghiul crestAturii
Raza bazei cilindrice a erestdturii
Ysaza

mm mm mffi crestAturii mm

L .l

4
E

grade
rnm
rn rTt

7
B

Distania intre realelne


Raza reaz-emelor

nli].l
ie aze:nl cot-tr-iir-ii

LlirEitiiil inclinirii fiecdrui Un3lriul la varf al nr'.tchici

graclc
a\ / u!. :tat, t/ Y'

l0
ll 1)

iiaza prolil'-rll.ii rnu:hier ciocan :tlul


l-,:.iir-'i:a rit,t:i tici cilcantlluti

ir:'ii
il
l

iTl

Il':i1':::I:I:: I'l:."e: :-I". ":

-J-

sR EN 1004s-1

5'2

Epruveia trebuie sd

Epruveta standardizatd trebuie sd aibd lun,qimea de 55 mm si o sectiune petrate, cu latura de 10 mm.. aibi la mijlocul lungimii sale o cres]atura. Sunt prevdzute doua tipuri de epruvete: a) cu crestaturd in V la 45' , cu adAncim ea de 2 mm, cu raza la baza crestdturii de 0,25

mm.

Daca materialul nu Rprmile. le3liza,rea de epruvete standardizate, trebuie folositd o epruveta cu secliunea redusa, avind lalimea de 7,5 mrh sau 5 mm 1a se v'eoea tabelul e), cleeiatrra fiind practicatA pe una din felele inguste.
i

..

b) cu crestdtura in U sau in cheie, cu adAnc,imea de 5 mm, cu razala baza crestAturii de

.1

mm.

Epruveiele trebuie sa fie prelucrate, cu exceptia epruvetelor turnate in forme de precizie, la care cele doud fete paraiele fate de planul de simetrie at cresteturii pot fi brute.

5.3 5.4

Planul de simetrie al crestSturiitrebuie

si

fie perpendicular pe axa longitudinale a epruvetei.

Tolerantele la dimensiunile nominale ale epruveteitrebuie sd fie cele indicate in tabelul z.

Tabelul 2 - Tolerante la dimensiunire nominale ale epruvetei


Denumire

Epruvetd cu crest3tura in Dimensiune nominald

EpruvetA cu cresteturA in V

Tolerant* de prelucrare
Simbol

Dimensiune
nominalA

TolerantA de prelucrare

rso
Lungime inditime
LAtime:

Simbol

(1)

rso
55 mm
10 mm

(1)

55 mm
10 mm

t
+

0,60 rnrn 0,11 rnrn

jsl s
js13

+ 0,60 mm

js15

0,60 mm

jsl2

- epruvetA standardizata
- epruveiS cu sectiune

'10 mm

-r 0,11

rnrn

js13

10 mm

0,1'1 mm

js13 js13

redusA
- epruveta cu sectiune

7,5 mm

-* 0,'l 1 mm

redusd

5mm
45"

r- 0,06 mm
-+-

js12

'1

Unghiul crestdturii
inSlrimea labaza
nroctlt' rrii

20

5mm

-+ 0,09 mm

js13

8mm
0,25 mm 27,5 mm

-r 0,06 mm
-t- 0,025 mm

js12

ia:a bazei cilindrice a cresiaturii


Disianta planului de s;melrie al crestd:urii la caperele epruvetei (2)
Unghiu! dintre planul
c'e sinreii'ie al crestA-

lmm
27,5 mm

0,07 mrn

js12

r- 0,42

mr:n

irc lS I J

-+ 0.42 mm

js15

90"

+20

90"

-1-

turii si axa iongitudinal6 a epruveiei

Urgniul intre fetele lor giludinale adiacente


ale epluve'rei

90'

*2o

90"

!2

(i)

Confor'm ISO 236-1.

(2) Pentru masinile cu pozitionare automata a epruvetei, se recomandd ca toleranta sa fie de ioc de -r 0,42 mm.

0,165 mm in

sR EN 10045-1

-6-

5.5

Dacl se admitein standardul de produs corespunzator, se pot utiliza epruvete cu alte lalimi decat cele rnentionate in tabelul 2, de exemplu, cu o ldlime neprelucratA egalA cu grosimea produsului. ln acest caz, comparatia rezultatelor nu este valabilA decAt atunci cAnd este fAcuta pentru epruvete de formA gi dimensiuni identice.

5.6

Prelucrarea trebuie sA fie astfel fdcutd incAt si fie reduse toate fenomenele ce afecteazd epruveta, de exeir-rplu, ecruisare sau incAlzire. Crestdtura trebuie str fie pregAtita cu grijA, astfelincAt sa nu aparA la bbza crestlturii
urme vizibile cu ochiul liber, paralele cu generatoarele bazei crestAturii.

Epruveta poate fi marcati pe orice fafA care nu este in contact cu reazemele sau suporturile gi la o distanld de cel putin 5 mm de crestdturd, pentru a evita efectele de ecruisare datorate marcajului.

6
6.1

MAgTNA DE iruCrRCRRe
Masina trebuie sA fie construitd 9i instalatd rigid si trebuie str fie conform Standardului European EN 1 00/5-2.

Vaioi-ile principalelor caracteristici ale maginii de incercare sunt indicate in tabelul

3.

ii

Tabelul 3 - Caracteristicile masinii de incercare


Denumire

Valoare

Distanle intre reazeme


Raza reazemelor

40

+ o'2
0

mm

*0,5 mm
0
1'1

CI

Unghiul de inclinare a fiecarui reazem Unghiul la vArf al muchieiciocanului


Raza profilului muchiei ciocanului

-f

1o 1o

IU 11

30o -{-

*0,s
0

mm

12

Laiimea maximA a muchiei ciocanului


Viteza ciocanului in momentul inrpactului

1B mm

5 m/s pAnA la 5,5 m/s (1)


90o -r 0,1o

Unghiulintre suporluri si reazeme


7 m,/s.

n cazul masinilor fabricate inainte de 1983, prin acordintre pd4ise admhe o vitezd de 4,5 m/s pAnA la

Cond4ii'e de incercare normald corespund unei energii nominale a maginii de (300 -f 10) J 9i utiliz6tii .:i ellru/eie ce dimensiuni standardizate. Energia absorlcitA obiinlnain aceste condiliitrebuie sd f'e denumhA prin simboludl-e:

6.i:

- KU in cazul epruvetei cu crestAturl in U. - K'/ in cazul epruvetei cu crestAturA in V.


De exernplu:

- KV

121 J, reprezintd:

- energie nominalA 300

J,

- epruvete standardlzata cu crestatur6 in V, - energia absorbitA prin rupere: 121 J.

6.3

Se admit magini de incercare cu alte energii disponibile, in care caz, simbolurile KU sau KV trebuie urmaie de un inCice reprezentAnd energia disponibilA a masinii de incercare, de exemplu:

- KV '150: energie disponibild 150 - KU 100: energie disponibild 100 - KU 100

J J

65 J reprezintA:
J,
U,

- energie nominalA 100

- epi'uveia standardizate cu crestatura in

- energie absorbitir prin rupere: 65 J.


;i

-7-

sR EN 10045-1

6.4

Pentru incercSri pe o epruvete de secliune redus*, cu crestdturA in V, simbolul lO/ trebuie sA fie urmat de indici, reprezentand pe de o parte energia disponibild a maSinii de incercare gi pe de altA pane, laiimea epruvetei, de exemplu:

KV 300/7,5: energie disponibild 300 J, latimea epruvetei 7,5

- KV 150/5: energie disponibile - KV 15017,5 = 83 J, reprezintA:

mm; 150 J, lelimea epruvetei 5 mm;

- energie nominalA 150 J, - epruvetS de secliune redusd, cu lAfimea de 7,5 mm, - energie absorbiti prin rupere: 83 J.

7
e

coNDrTil DE EXECUTARE n iruCe nCAntt

7.1 Epruveta trebuie sprijinitA exact pe reazeme astfel incat, planul de simetrie al crestaturii sA nu se ''?ctplrleze cu mai mult de 0,5 mm de planul de simetrie al reazemelor. Epruveta trebuie sd fie asezate pe port.retA astfel incAt, muchia ciocanului sd loveascd faia opr-lsd crest5turii (a se vedea figura 2).

7.2
fie 23
+-

Dacd temperatura de incercare nu este specificatA in standardul de produs corespunzdtor, ea trebuie sA

5'C.

Dacd temperatura este specificatA in standardul de prodlrs corespunzAtor, fArA tolerantS, aceasta trebuie sA fie

de -r 2" C.
in cazul incercArii la temperaturi diferite cle temperatura amff:iante, epruveta trebuie sA fie cufundatA intr-un mediu de rAcire sau de incdlzire, un timp suficient ca temperatura specificate sa fie atinsd de intreaga epruvetd (de exemplu, cel pulin 10 min intr-un mecjiu fichid sau cel pulin 3G min intr-un mediu gazos).
Epruveta trebuie sA fie ruptd intr-un interval de cinci secunde din momentr:l in care ea este scoasd din mediu. Dispozitivul de transfer trebuie astfel conceput gi utilizat inc&it terxperatura epruvetei sA fie mentinut5 in toleranla de temperaturd.

74Dac?l ?n timpul incercArii, epruveta este cleformat;A, clar nu a fost rLrptd, energia i inul cie irtcercare trebLrie si mentiorleze eprLlveta ircrr-tptA prirr XJ.
convrrsiripe a r:zult:icior oi:liniric printr-o nrelocli ctc inccrcar':, in vc^lori oi;1inui'' printr-o --,lij nr':iotid dc incercarc.

absorbitd nu se retine'

ilJli ::-;'r1r i, Li\!LL-I

,'r

,-., -.:i.'-..-rlv.-tli-

"-":

l:.

11-;-i''1,'''4n:l:"t

Dliieiinlr! lie illc'r,'lt:',,:

i:,'-'.tr:

conlii-r: t;tl-il:l:iol.i',;lC aJ:il::


si:tt-tr:ja,'cl. EN
"1

::)

i-:,ri-:;i;:,,:'. ..-

:tf,,.,:.iti:;i

ll(;,15

sR EN 1004s-1

-8-

T-

Epruyeta Charpy lJ

i?a

EltrLLvtta

Charpyt,

J.2/-- F-'----- --O "A| ^

l__,p

/'\, rrt

i:_:il

---

I
I

ti .il
oQ)

Oi

il _i

6:

-z

EpruvelA

Reazen-Cenlru lneltimea
epru velei

de soc

0egajare

Suporlurile epruvelei

Figura 2 - F orna suporturilor eprwetei gi.a reazemelor


l 9.' .i

sR EN

1004s-1
NATI

- 10ANEXA A

LtsrA srAN DARDELoR

oNALE coRESpoN

ENTE srAN DARDU LU I CURS DE ELABORARE


D

EU

RoPEaru iru

Atat timp cat proiectul de Standard European Pr. EN 10045-2 nu este adoptat ca standard european, se poate face ref erire la standardele nalionale corespondente a cAror listd este indicatd in tabelul A.1.

TabelulA.l - Standarde nationale corespondente cu


Pr.EN GERMANIA
R.F

EURONOM
SUEDIA SS

'

Standarde nationale corespondente in:


FRANTA
NF NF A 03-s08
1

MAREA
BRITANIE BS

ITALIA UNI

GRECIA NBN

tso

DIN

10045-2

DIN s1306 1 983

985

BS 131 Partea 4

442
1

96s

1972