Sunteți pe pagina 1din 16

I

I
les 91 .020
IRS
ST ANDARD ROMN SR 6819
APROBARE

DESCRIPTORI TIT
AlimentArl cu apA

August t997
Indice de clasificare G 54
Studii, de proiectare de
Water supplies
Water rnains
Studies, design and executian specificatians
Alimentatians en eau
Aductions
Etudes, prescriptions en vue de de prajet et
d' bccution
Aprobat de Directorul General al IRS la 20 noiembrie 1996
STAS 681982
La data aprobarII prezentulu! standard nu existA nici un standard
Sau european care s:1 se refere la subiect
On the date of this standard approval there is no International or
European Standard dealing with the same subject
A la date d' approbation de la norme il n'existe pas de
Norme Internationale ou traltant du mame sujet
Alimentari cu apa, apa potabila, proiectare, prescrlpJie
INSTITUTUL ROMN DE STANDARDIZARE (lRSI , str. J.L.Calderon 13-70201, 2
TPI4011 2107401;14011 2113296; TF 1401) 2100833.
O!AS RI5p.oduc"I5" l eu uTiLLI"'''' L",IBg. III' .eu p. ' Ii lll p u ",NIuI 1,.fId.nI 1", orle. , i pri", ori e. procedeu lel.ct. onie.
m.eme, fOl oenpl., mic."film.rI5 etc./ltle ;nl".;ri deel .... ".ll lleeo,duI Ieri ... LAS.
Ref .; SR 6819: 1997 Editia a 3-3

68 19
Umple/ca se lace pe b<lza ca.atului de ,!,;arl:ln . funct.e de ma!erialul (Hlliza! de condqiole i mpuse de
prorll/ Calori .
4 .3 .2 COnduct a se acopera cu p:!m!lnt lasam) libere. pana la eX8Cul .. rea probelor de la d d rmbinllri lc
executate i n
4 .3.3 Se raalilaaza o comp<tctara corespunaltoarfl pe toal:! suprafata care faplez int a ' ezamarea conduc tel .
respec:tiv pe o inMlmle de Iii fundul da cal putin 0 . 4 On
4 .3 .4 in cazul ;11 care exis ta peflcolul ca apele metflorice, colectate acci dental in sa deplaseze sau
sa demufeze conduct a, se prevf!de ca executia aduCI lunii sa se reali zeze pe tronSOilne de ffiakimUffi
150 . . 601 ffi . lIrnpl"lldu' se imediat dupa pOlarea conductei sau se iau alte masuri care sa asigure
stalli l itatc,) conduc tel
4.4 Prescriplii privind proba de presiune
4.4. 1 Verlfi c;Hea conduc tfllor s"b presiune se face hidrilulic. Nu se admite proba de presiune
pne\Jm .. tir:-' .
4.4 2 Pentru c are la subpreSlune. probel e se fac atat la suprapreSlune c:Jt si 1;;
vacuum
4.4.3 Proba se face oe tronsoarle n II/ngime de minimum 1000 m la care sunt morna1e t o ate
arm:\lUril e la care S\l n( f!xeculate m'lsvele de ancor aJ .
Umpior ea !Ton50al1cl or d e proh3 Cu ap:l se l ace aSl rp.1 Incat s3 SII asigura completa El v acuala a aerulUI. In
conformitate cu r eglementanle tehni ce in vrgo .. re
Pp.ntru conductele Ji) calc d,feren1ele de
a Tr onsonuiui de probat s.!\ f ie de (3
:ot o tOIJoglat, ce
4 1 krn .
sunt o:\n:\ la 5 m se recomanda ca lungi mea
4 .4 .4 PrpSiUl lp.a de nroba se in f unc l ie de m;!teli alul conrlurtai recomandarea producator ului, dupa
cum
Pf'II HU cunductele dIn IUliuli de polieTilena Sil ll Ool iclorllr:\ de vinII . presi unea de nrob<'i este do
1,5 P, ,,, ,,,,,,;
pelll!u conduc tele din tuburi de hel on armat sau pl ccomprimat sau gresi e cerami ca , presiunea de
nrob!!! eSl a presiunea nominali% pentru carI'! sunt produse tuburile de catre producator;
lJen\ru c ondllctele d,n T\rhun de lont:! dUCTiia sau o\el , presiunea de proba este 2P'''Ii!.m; pentru
conductel e n care sun! preSI uni de reg im mai mari de 5 bari . presIunea de incercare va l i do 1,5
P,ou"'" dar cet pUi i" 10 bar/ .
Proba pe tronso<lne se face astfel ca P, e\T'm intr e capetele tronsenului sa nu fie mai mare de 10 m.
4 .4 . 5 incercarea se considera daca Tlecerea i ntervalul ui de I h de la realizarea presiunii de
incercar", ara taia mai SIlS, scllderea presiunii in tr onSOl1ul incercai nu 10% din presiunea de iocel cilre
$i nu apar s.:urger viZibile de apll . Pentru conductele din bet on precomprimat se va line seama de efectuarea
proheJor de preSluna de reglementari le tehnice In vigoare.
4 .4 .6 La conductele de beton armat, inainte de a trece la proba de presiune se tronsonul de incercare
pl in cu apa. ta presiunea timpul stabilit prin reglementllrile tehnice specifice in vigoare.
4 .4 . 7 Probarea conducteler care fUflCJioneaza la subpreslune se faca la o suprapresiune de 3 bari la lin
vacuum de 0,7 !:lari. respectiv o presiune absolut:! de 0.4 bari. incercarea se considera in cazul cand
dupa t h vacuum metrul, respect iv manometrul, indica o variatIe a presi unii de maximum l a mm Hg tO,013 bari) .
4 .4 .8 Dupa terminarea completa il l ucrarilor da execut ie a aduct iuni i inainte de dezinfectarea el, se eleCtueal 11
o Incercare hidraulica generala pe intreaga ei lungime, in conditiile de functionar e la parametrii proi ecta ti.
4 .4 .9 La ef ectuarea probelor de presiune. se iau masuri l e necesare de proteclia muncii pentru personal u( care
executa l ucr arile .
4 .4 . 10 Presiunea la care s au facut probele $i rezultatele obtlnute se trec In procesul verbal de receplie.
, O .
4 .!
4 .!
1.
4 .
" O,
4
5
A
S
d
" <
\

S-ar putea să vă placă și