Sunteți pe pagina 1din 8

STANDARD EUROPEAN NORME EUROPEENNE EUROpAISCHE NORM EUROPEAN STANDARD

EN 13051

lulie 2001

ICS 91.060.10

'_

Versiunea rornana

Fatade cortlna, Etan~eitate la apa

. incercare in situ

Facade rideaux. Etancheita a I'eau. Essai sur site

Vorhangfassaden. Schlagregedichtheit. Feldversuch

Curtain walling. Watertightness. Site test

Acest standard reprezlnta versiunea rornana a standardului european EN 13051 :2001. Standardul a fost tradus de ASRO, are acelasi statut ca ~i versiunile oficiale ~i a fost publicat cu permisiunea GEN.

Acest standard european a fost adoptat de GEN la 9 mai 2001.

Membrii GEN sunt obliga\i sa respecte Regulamentul Intern GEN/CENELEG care stipuleaza conditlile in care acestui standard european i se atribuie statutul de standard national, fara nici a modificare.

Listele actualizate ~i referintele bibliografice referitoare la aceste standarde nationals pot fi obtinute de la Secretariatul Central sau de la arice membru GEN, pe baza de cerere.

Acest standard european exista in trei versiuni oficiale (enqleza, franceza, qermana), 0 versiune in oricare alta limba, realizata prin traducerea sub responsabilitatea unui membru GEN, in limba sa nationala !li notificata Secretariatului Central, are acelasi statut ca $i versiunile oficiale.

Membrii CEN sunt organismele natioriale de standardizare din urrnatoarele tari: Austria, Belgia, Danernarca, Elvetla, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, ltalla, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica Ceha, Spania ~i Suedia.

CEN

f

COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE Cornite European de Normalisation Europaisches Komitee fOr Normung European Committee for Standardization

Centru de Management: rue de Stassart 36, B·1050 Bruxelles

© 2001 CEN - Toate drepturile de exploatare sub ariee forma ~i in oriee mod

sun! rezervate membrilar nationall GEN Ref.:EN 13051 :2001 RO

SR EN 13051:2003

Cuprins

Pagina

Preambul 3

1 Domeniu de apiicare : .•. 7 4

2 Referinte normative 4

3 Termeni ;;i definitii 4

4 Principiu 4

5 Aparatura 4

6 Suprafete pentru fncercare 5

7 Pregatiri pentru incercare 5

8 Mod de lucru pentru fncercare 5

9 Rezultate ale tncercarft 5

10 Raport de incercare 5

Anexa A (inforrnativa) Mod de lucru in cazul patrunderf apei ~ 7

Anexa B (lnformativa) Incercare in situ cu presiune de aer 8

Bibliografie 9

f

2

SR EN 13051:2003

1 Domeniu de aplicare

Acest standard stabueste metoda pentru identificarea punctelor de patrunderl de apa susceptibile de a se produce in fatadele cortlna montate pe 0 cladire. Este yorba despre 0 incercare suplimentara care nu este ceruta in scopul clasificaril. Aceasta metoda este destinate, in principal, utilizarii in locurile unde s-au produs deja inflltratll de apa. Ea poate fi utlllzata, de asemenea, la eele nou montate, atunei cand acest lueru este specificat.

Acest standard descrie modul in care 0 fatada cortina montata pe 0 cladire trebuie supusa unei pelicule continue de ap~ pe suprafata sa exterioara.

Ferestrele !i'i usile incorporate In fatada cortina pot f supuse tncercarf in acelasi mod.

Aeest standard se aplic,a tuturor produselor fa\ada coruna conform definitiel prezentate in prEN 13830. NOTA - Se po ate rsaliza, de asemenea, 0 incercare de etanseltate la apa mai complete, pe fatadsle cortina montate pe 0 cladire (a se vedea anexa B).

2 Referinte normative

,

Acest standard european cuprinde, prin referlnte datate sau nedatate, prevederi din alte publicatii. Aceste referinte normative sunt citate in text in locurile corespunzatoare, iar publicafiile sunt enumerate mai jos. Pentru referintele datate, rnodificarlle sau revizuirile ulterioare ale oricareia dintre aceste publlcatii se aplica prezentului standard european numai daca au fost introduse prin amendament sau revizuire. Pentru referlntete nedatate, se apllca ultima editie a publicatiei la care se face referire (incluslv amendamentele).

prEN 13119, Fscedes rideaux. Tetminoioqi«. prEN 13830, Fecedee rideaux. Norme de produit.

3 Termeni §i deflnitil

Pentru cenntets acestu i standard european, se aplica termenii :;;i defin ili ile precizate Tn prEN 13119. precum ~i urrnatoarele,

3.1

etarrseltate la apa

capacitate a fatadei cortina de a nu permite patrunderi de apa

3.2

lnflltratle de apa

patrundere a apei susceptiblla de a uda in mod continuu sau repetat zone ale:

1) fetei interioare a zonei supusa lncercarii sau a celor situate mal jos;

2) toate partile fatade] cortina care nu sunt destinate sa fie udate §i care nu fac parte din sisternul de evacuare a apei spre exterior.

4 Principiu

Aplicarea unei cantitati con stante :;;i specificate de apa, in pelicula continua, lntr-un timp indicat, pe tata exterloara a fatadei cortina rnontata pe 0 cladirs, verificand absents oricaror patrunderl de apa.

5 Aparatura

of·

5.1 0 linie de strapire cu jet de apa cu duze ale caror centre sunt distantate la maximum 400 mm

:;;1 asezate in pozitie corecta in raport cu suprafata fatadei cortlna,

5.2 Un dispozitiv reglabi! care permits stropirea apei cu 0 presiune de serviciu de la 2 bar pana la 3 bar, astfel Tncal 0 pelicula de apa constanta :;;i continua sa peats fi aptlcata pe suprafata exterioara a elementului pentru incercare.

4

SR EN 13051 :2003

Preambul

Aeest standard european a fost elaborat de Comitetu! Tehnic CENITC 33 "U~i, ferestre, elemente de inchidere, feronerie pentru constructii §i fatade cortina", al carul secretariat este detinut de AFNOR.

Acestdocument trebule sa prirneasca statutu! de standard national, fie prin pubtlcarea unui text identic, fie prin ratificare, eel tarziu Tn ianuarie 2002 si toate standardele nationale i'n contradlctie trebuie anulate eel tarziu Tn ianuarie 2002.

,

Acest standard european face parte dintr-o serie de standarde europene referitoare la tatade cortlna,

Prezentul standard european face parte dintr-o serie pentru lncercan efeetuate pe fatadele cortina asa cum sunt definite in standardul de produs prEN 13830.N1l

Anexele A §i 8 sunt informative.

Conform Regulamentului Intern al CEN/CENELEC, organismele de standardizare din urmatoarele 1ari sunt obligate sa aplice aeest standard european: Austria, 8elgia, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, lrianda. Islanda, ltalla, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica Ceha, Spania ~i Suedia.

N1) NOTA NATIONALA - in prezenl este in vigoare EN 13830:2003.

~.

SR EN 13051 :2003

5.3 10 %.

Un dispozitiv care permite masurarea cantltatii totale de apa furnlzata, cu a exactitate de

5.4 Sursa de apa trebuie sa fie 0 sursa acceptabila, care sa garantez8 0 curatenie suficienta

pentru ca duzele Iiniei sa functioneze corect pe intreaga durata a lncercarii.

6 Suprafete pentru incercare

Suprafetele tatadei cortina supuse tncercarf trebule sa fie reprezentative pentru suprafata totala a fatadei cortina.

7 Pregatiri pentru incercare

Se prevede un timp suficient de lung inaintea lncercarll, pentru a se asigura ca toate materialele de etansare sunt in buna stare.

Daca este necesar, se inlatura finisajele interioare, dalele plafonului §i ale planseulul ~i toate lucrarile auxiliare, pentru a putea controla in mod satisfacator rata interioara a fatadei cortina pe toata durata incercarii.

Se rnonteaza linia de stropire astfel lncat duzele sa se afte la 0 distanta de 250 mm de fata exterioara a fatadei cortlna :;;i se aseaza la niveJ fata de llnia superloara a suprafetei care urmeaza a fj supusa lncercarii.

Se pozitioneaza linia de stropire asttel Incat axele jeturilor de apa sa fie proiectate orizontal de la duze.

Oiferitele suprafete trebuie supuse lncercaril lncepand de jos §i urcand spre partea superioara a cladiril.

8 Mod de lucru pentru incercare

8.1 Se deschide alimentarea eu apa §i se reqleaza debitul a stfe I incat sa se obtina, timp de 30 min, un debit constant de 511min pe metru de bara, cu 0 exactitate de ± 10 %.

8.2 Se verifica interiorul fatadei cortina ~i se noteaza pozitia oricaror infiltratli de apa :;oi timpul scurs de la inceputul stropirii,

8.3 Dupa terminarea incercarii, se continua verificarea infiltra\iilor de apa timp de 30 min.

8.4 Daca se constatata a infiltrafie de apa, se urrnareste modul de lucru indicat in anexa A.

9 Rezultate ale lncercaril

Cu ajutorul schitelor, se identifica suprafetela fatadei cortina supuse lncercarli §i ordinea in care au fost efectuate Incercarile.

Se noteaza punctele in care au fost observate infiltratll de apa.

10 Raport de incercare

Se intocmeste un raport pentru a identifiea elementul sau elementele pentru incercare §i pentru a inregistra toti parametrii controlatl,

Raportul trebuie sa conuna urmatoarele detalii:

a) referirea la acest standard;

b) persoana sau persoanele care au solicitat incercarea;

c) urmatoarete detalii asupra elementului pentru Tncercare:

1) tip (tipuri) de alcatuire;

2) codurile profilelor;

5

SR EN 13051;2003

3) sursa materialelor;

4) tipuri de materiale;

5) data (datele) de fabricatle (daca este/sunt cunoscuta /cunoscute);

d) desenele, cu cote, ale elementului pentru incercare;

e) rezultateJe lncercarllor:

1) desemnarea produselor pornlnd de la docurnentele prooucatorutui;

g) data incerc9rilor;

h) data raportului;

i) semnatura persoanei care a elaborat raportuJ.

6

SR EN 13051:2003

AnexaA

(i nformati va)

Mod de lucru in caz de patrundere a apei

A.1 Daca sursa patrunderii poate fi identiflcata Tn mod sigur in momentul in care se produce, elementele care se afla in apropierea sursei se usuca ~i se acopera rostul cu bc:II''14a adezlva pentru a evita scurgerea apei Tn continuare. Se continua incercarea conform articolului 8.

A.2 Daca sursa patnrnderli nu poate fi identificata in mod sigur, se opreste alimentarea cu apa iii

se asteapta 15 min dupa oprirea scurgerii.

Se repozltioneaza linia de stropire fata de traversa sltuata Ia nivelul locului unde s-a observat infiltralia sau imediat dedesubt. Se reia Tncercarea descrisa ta articolul 8. Daca infiltralia apei nu se repeta, se repozitioneaza linia de stropire la traversa imediat superloara 9i se efectueaza 0 a doua incercare. Se repeta acaasta procedura pana cand se produce din nou lnflltratia,

Odata constatata infiltratia, se opreste stropirea §li se usuca rosturile expuse numai la ultima incercare; acestea se acopera cu banda adeziva pentru etanseizare ~i pentru a impiedica apa sa curqa, Se reia stropirea ~i se retrag progresiv benzile la intervale de 15 min, pana se produce din nou inflltratia. Atunci cand, cu aceasta procedure, se identifica un punct de infiltratie a apei, se etanseaza din nou aceasta parte de rost §i se continua incercarea.

NOTA - Pentru a Impiediea oriee deteriorare a finisajelor de suprafata ale elementelor rnetalice, se indica sa se ia rnasuri de prevedere neeesare in momentul alegerii benzii adezlva de etansare, Se indica, de asemenea, sa S8 verifiee eompatibilitatea Iratamentului de suprafaV~ al tatadel cornna §i natura benzii de etansare. Se indica inJflturarea benzii adezive imediat dupa lneercare, rnai ales in cazul expunerii la lumina puterntca a soarelui.

..

7

SR EN 13051:2003

Anexa B (lnforrnativa)

incercare in situ cu presiune de aer

B.1 Dad! este necesar, se poate efectua 0 incercare in situ mai severa prin aplicarea unei presiuni de aer cornbinata cu 0 stropire cu jet de apa conform metodei din in EN 12155, rnodlflcata corespunzator, pentru a tine searna de aspectele practice aJe incercarii in situ.

B.2 in locul unei camere de presiune rigida, suprafata lnterioara a fatadel cortina supusa lncercarll po ate fi acoperita cu ,0 folie de polietilena care formeaza 0 camera etansa la aer. Se verifica comunicarea diferitelor' spatii de aer adiaoente flecarui panou acoperit cu polietilena, Tn anumite cazuri, se pot dovedi necesare mid obtcran; acestea sunt fixate pe rnontantli ~i traversele intermediare pentru a impiedica orice contact continuu cu polietilena existenta imprejurul fiecarul panou.

B.3 Se evacueaza aerul din spatiul dintre polietilena !}i suprafata interioara a fatadei cortina astfel in cat sa se produca a secventa de presiune de In cerca re, conform EN 12155, pana la presiunea corespunzatoare pentru clasa de etanseltats la apa, Aceasta presiune nu trebuie sa fie mai mica de 0,25 ori inca rca rea la vant definite pentru proiectare §i determinata conform Eurocodului I: Partea 2.7.

8