Sunteți pe pagina 1din 27

Investeste in oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane !!"# !

$% A&a Prioritara ' Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii' Domeniu ma(or )e interventie * ' Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii ' Contract Nr* POSDRU+ ,$+ * +S+-% %.

MAI - Maiestrie-Aptitudini-Initiativa valorificarea inovaiilor in suportul educaional in invatamantul preuniversitar, pentru prevenirea si reducerea fenomenului de abandon colar si asigurarea condiiilor necesare pentru furnizarea competentelor si abilitailor de baza pentru toate categoriile de persoane expuse acestui risc, precum si pentru creterea anselor de succes colar
Activitatea A3. Crearea CL/ in scolile selectate

MA!"A# $% "&I#I'A(% A )%!&("#"I #*)A# M"#&IM%$IA +)#M,


(ealizat de- I(.)A /ifted %ducation $estinatar /rup tinta- Personal implicat 0n )ezvoltarea 1i implementarea programelor )e e)uca2ie )e tip 'a )oua 1ans3'

0ucuresti Ianuarie 1233

)*#%)&I4 $% %#A0*(A(%

.tefan 4laston coordonator


5lorin )olceag (omeo Ilie Adrian Musulin +I6 312 7#".,

$A&% /%!%(A#% $%.7(% 7(*I%)& Domeniul major de intervenie 2.2. - 87revenirea i corectarea p9r9sirii timpurii a colii: urm3re1te prevenirea 1i corectarea 4enomenului )e p3r3sire timpurie a 1colii5 prin men2inerea+reintegrarea 0n e)uca2ie 1i 4ormare pro4esional3 a elevilor cu risc )e p3r3sire timpurie a 1colii* 6n ca)rul acestei cereri )e propuneri )e proiecte5 ac2iunile 4inan2ate urm3resc asigurarea con)i2iilor necesare pentru a asigura 4urnizarea competen2elor 1i a7ilit32ilor )e 7az3 pentru toate categoriile care5 )in anumite motive5 au 4ost nevoite5 sau sunt 0n prezent supuse riscului )e a a7an)ona+p3r3si timpuriu 1coala* Sunt avute 0n ve)ere proiecte implementate la nivel regional5 interregional sau local5 la nivelul 0nv323m8ntului pre1colar5 primar 1i secun)ar 9ISCED !#%:5 )estinate grupurilor vulnera7ile cu prec3)ere 9popula2ia roma5 persoanele cu )iza7ilit32i 1i persoanele )in me)iul rural5 persoane lovite )e saracie5 cu pro7leme sociale5 etc*:* Crearea 1i )ezvoltarea re2elelor 1i parteneriatelor 0ntre 1coli5 institu2ii locale5 servicii )e ocupare5 servicii sociale 1i )e s3n3tate etc* 0n pot contri7ui la prevenirea 4enomenului )e p3r3sire timpurie a 1colii 1i reintegrarea 0n e)uca2ie a celor care au p3r3sit timpuriu 1coala* *biectivele specifice ale acestei cereri )e propuneri )e proiecte sunt; prevenirea 4enomenului )e p3r3sire timpurie a 1colii5 0n special pentru popula2ia roma5 persoanele cu )iza7ilit32i 1i persoanele )in me)iul rural5 persoanele lovite )e saracie5 sau cu pro7leme sociale precum 1i alte categorii )e grupuri vulnera7ile< 4urnizarea competen2elor 1i a7ilit32ilor )e 7az3 necesare persoanelor care au p3r3sit timpuriu 1coala* Activit32ile care vizeaz3 4enomenul )e p3r3sire timpurie a 1colii vor avea un caracter integrat; # Preventiv cre1terea accesului la e)uca2ie pre1colar3 1i 1colar35 programe )e tip =1coal3 )up3 1coal3>5 e)uca2ie asistat35 4urnizarea serviciilor )e orientare 1i consiliere5 pre)are centrat3 pe elev5 campanii )e cre1tere a nivelului )e con1tientizare etc* # Remedial/corectiv )ezvoltarea programelor )e reintegrare 0n e)uca2ie a celor care p3r3sesc timpuriu 1coala5 e)uca2ia )e =a )oua 1ans3>5 4orme 4le&i7ile )e e)uca2ie etc* Interven2iile 4inan2ate 0n ca)rul acestei cereri )e propuneri )e proiecte vor 4i )irec2ionate at8t c3tre copii5 pre1colari 1i elevi e&pu1i riscului )e p3r3sire timpurie a 1colii5 c8t 1i c3tre 4amiliile acestora5 1i vor viza 0n special popula2ia roma5 persoanele cu )iza7ilit32i 1i persoanele )in me)iul rural5 precum 1i alte categorii )e grupuri vulnera7ile* 6n ca)rul acestei cereri )e propuneri )e proiecte vor 4i spri(inite5 cu prioritate5 ac2iunile )e prevenire a 4enomenului )e p3r3sire timpurie a 1colii 1i )e men2inere 0n e)uca2ie a persoanelor e&puse acestui risc* Sunt avute 0n ve)ere5 toto)at35 1i serviciile )e orientare 1i consiliere5 e)uca2ie reme)ial35 spri(in 4inanciar 1i campanii )e con1tientizare* Opera2iunile vor urm3ri s3 asigure e)uca2ia )e 7az3 pentru toate categoriile )e persoane care5 )in anumite motive5 au 4ost nevoite5 sau sunt 0n prezent supuse riscului )e a a7an)ona+p3r3si timpuriu 1coala5 inclusiv persoane a)ulte care au a7an)onat 1coala* Pentru elevii cu per4orman2e 1colare sc3zute5 )e asemenea e&pu1i riscului )e p3r3sire ?

timpurie a 1colii5 vor 4i avute 0n ve)ere ac2iuni speci4ice )e e)uca2ie asistat3 1i 4urnizarea )e servicii )e orientare 1i consiliere* 6n ve)erea cre1terii e4icien2ei+e4icacit32ii ac2iunilor 4inan2ate 0n ca)rul acestei cereri )e propuneri )e proiecte5 o aten2ie particular3 va 4i acor)at3 4urniz3rii )e 4ormare speci4ic3 pentru categoriile )e personal implicate 0n prevenirea 4enomenului )e p3r3sire a 1colii5 inclusiv personalului implicat 0n programe )e e)uca2ie )e =a )oua 1ans3>1i aceste ac2iuni sunt complementare ac2iunilor )estinate persoanelor e&puse riscului )e p3r3sire a 1colii* Opera2iunile promovate 0n ca)rul acestui D/I vizeaza nivele e)uca2ionale )e la 0nv323m8ntul pre1colar 1i primar p8n3 la 0nv323m8ntul secun)ar superior9ISCED !#%:* 6n ca)rul cererii )e propuneri )e proiecte la care a participat si propunerea /*A*I* sunt promovate proiecte care contri7uie la realizarea urm3toarelor operaiuni orientative; @ Spri(inirea 1i )ezvoltarea )e programe pentru men2inerea elevilor 0n e)uca2ie 1i prevenirea p3r3sirii timpurii a 1colii< @ Dezvoltarea )e programe integrate pentru cre1terea accesului 1i particip3rii 0n 0nv323m8ntul primar 1i secun)ar pentru persoanele apar2in8n) grupurilor vulnera7ile5 inclusiv spri(in 4inanciar pentru 4amiliile acestora< @ Promovarea unor servicii integrate 1i solu2ii alternative pentru 0nv323m8ntul pre1colar< @ Implementarea programelor )e tip A1coal3 )up3 1coal3 :, e)uca2ie reme)ial3 1i 0nv32are asistat3< @ Reintegrarea 0n e)uca2ie a celor care au p3r3sit timpuriu 1coala 9inclusiv programe )e e)uca2ie )e Aa )oua 1ans3>:< @ Furnizarea serviciilor integrate )e orientare 1i consiliere pentru persoanele e&puse riscului )e p3r3sire timpurie a 1colii* Activiti eligibile 6n ca)rul acestui proiect sunt eligi7ile urm3toarele activit32i; @ Organizarea campaniilor )e cre1tere a gra)ului )e con1tientizare 0n ve)erea prevenirii 1i re)ucerii 4enomenului )e p3r3sire timpurie a 1colii< @ Dezvoltarea 1i 4urnizarea serviciilor )e orientare5 consiliere 1i asisten23 e)uca2ional3 0n ve)erea prevenirii 4enomenului )e p3r3sire timpurie a 1colii 9pentru persoanele cu risc )e p3r3sire timpurie a 1colii 1i pentru 4amiliile acestora:< @ Activit32i )e a)aptare+)ezvoltare a curriculumului )in 0nv323m8ntul pre1colar pentru 4ormarea competen2elor cBeie5 inclusiv ela7orarea )e materiale )i)actice 1i )e 0nv32are 1i a)aptarea acestora la speci4icul 1i nevoile pre1colarilor< @ Dezvoltarea 1i 4urnizarea activit32ilor )e tipul =gr3)ini2a )e 4amilie>< @ Ela7orarea+)ezvoltarea+testarea+implementarea meto)ologiilor 1i solu2iilor alternative 1i e)uca2ionale 0n ve)erea preg3tirii pentru )e7utul 1colar< @ Diversi4icarea5 )ezvoltarea 1i 4urnizarea serviciilor )e consiliere pentru p3rin2i pentru a 0n2elege importan2a e)uca2iei 1i a interven2iei timpurii5 precum 1i rolul lor 0n e)uca2ia copiilor<

@ I)enti4icarea+)etectarea+analiza+reme)ierea pro7lemelor )e s3n3tate care pot a4ecta )ezvoltarea mental35 social3 1i viitorul parcurs e)uca2ional 1i pro4esional al popula2iei 1colare5 0n special 0n 0nv323m8ntul pre1colar 1i primar< @ Promovarea 1i sus2inerea )ezvolt3rii parteneriatului )e tipul 1coal3#comunitate#p3rin2i 1i realizarea )e activit32i e)uca2ionale integrate5 0n parteneriat5 pentru prevenirea a7an)onului 1i p3r3sirii timpurii a 1colii5 0n special 0n 0nv323m8ntul pre1colar 1i secun)ar superior< @ Reintegrarea tinerilor )elincven2i 0n e)uca2ie< @ Crearea 1i )ezvoltarea re2elelor 1i parteneriatelor 0ntre 1coli5 institu2ii locale5 servicii )e ocupare5 servicii sociale 1i )e s3n3tate etc* 0n ve)erea prevenirii 4enomenului )e p3r3sire timpurie a 1colii 1i reintegrarea 0n e)uca2ie a celor care au p3r3sit timpuriu 1coala< @ Dezvoltarea 1i 4urnizarea activit32ilor )e e)uca2ie reme)ial3 9vali)area 0nv323rii anterioare5 )etectarea lacunelor 0n preg3tire5 ore )e recuperare5 orientare psiBologic3 1i pro4esional35 0n)rumare etc*:< @ Dezvoltarea 1i 4urnizarea activit32ilor )e tipul =1coal3 )up3 1coal3> 90n special cursuri )e al4a7etizare 1i )e 4ormare a a7ilit32ilor numerice etc*:< @ Dezvoltarea activit32ilor )e tipul =1coal3 )e var3+)uminic3> 1i )e gr3)ini235 0n special pentru persoanele apar2in8n) grupurilor vulnera7ile 1i 4amiliilor acestora< @ Furnizarea programelor 4le&i7ile )e e)uca2ie )e tip =a )oua 1ans3> care urm3resc )o78n)irea competen2elor )e 7az3 1 i )ezvoltarea a7ilit32ilor personale pentru cei care p3r3sesc timpuriu+a7an)oneaz3 1coala5 inclusiv pentru popula2ia a)ult3< @ Ela7orarea cercet3rilor5 stu)iilor5 analizelor 1i son)a(elor 0n )omeniul p3r3sirii timpurii a 1colii5 ratei sc3zute )e participare la e)uca2ie 1i pentru a spri(ini cre1terea 4le&i7ilit32ii 0n e)uca2ia )e tip =a )oua 1ans3>< @ Dezvoltarea 1i implementarea meto)ologiilor 1i instrumentelor inovatoare ce se a)reseaz3 celor care p3r3sesc timpuriu 1coala< @ Spri(in pentru )ezvoltarea 0nv323rii non#4ormale 1i in4ormale pentru cei cu risc )e p3r3sire timpurie a 1colii 1i pentru cei care p3r3sesc timpuriu+a7an)oneaz3 1coala< @ Spri(in pentru 4ormarea pro4esorilor 1i a 4ormatorilor 1i a altor categorii )e personal care lucreaz3 cu persoane cu risc )e p3r3sire timpurie a 1colii5 cu cei care p3r3sesc timpuriu 1coala 1i popula2ia a)ult3 0n e)uca2ia )e tipul =a )oua 1ans3>< @ Dezvoltarea ac2iunilor speci4ice pentru 0m7un3t32irea 1i promovarea a7ilit32ilor sociale 0n scopul 4acilit3rii integr3rii sociale a celor care p3r3sesc timpuriu 1coala 1i a popula2iei a)ulte 0n e)uca2ia )e tip =a )oua 1ans3>< @ Spri(inirea activit32ilor care urm3resc intro)ucerea unei a7or)3ri care integreaz3 principiul egalit32ii )e 1anse 1i )e gen 0n instrumentele 1i mecanismele )e reintegrare a celor care au p3r3sit timpuriu 1coala< @ ScBim7 1i trans4er )e 7une practici5 vizite )e stu)iu5 organizarea )e seminarii5 con4erin2e< Intro)ucerea )e sesiuni )e 4ormare speci4ic3 privin) egalitatea )e gen5 egalitatea )e 1ans35 ne)iscriminarea 1i respectul )iversit32ii< @ Integrarea 0n ca)rul instrumentelor 1i meto)ologiilor )ezvoltate a principiului )ezvolt3rii )ura7ile5 0n ve)erea cre1terii con1tientiz3rii asupra pro7lemelor )e me)iu 1i )e prevenire a polu3rii5 managementul scBim73rii etc*<

@ Dezvoltarea 1i implementarea sesiunilor )e 4ormare CIC5 cursuri )e lim7i str3ine pentru grupurile 2int3< @ Activit32i inovatoare5 interregionale 1i transna2ionale pentru prevenirea 1i corectarea p3r3sirii timpurii a 1colii* /rupuri int9 eligibile 6n ca)rul acestei Cereri )e propuneri )e proiecte )e grant5 grupul int eligibil cuprin)e urm3toarele categorii; @ Pre1colari< @ Elevii cu risc )e p3r3sire timpurie a 1colii< @ Persoane care au p3r3sit )e timpuriu 1coala< @ Persoane anterior a4late 0n )eten2ie5 )elincven2i (uvenili< @ Persoane care nu au a7solvit 0nv323m8ntul o7ligatoriu< @ P3rin2i+tutori ai elevilor cu risc )e p3r3sire timpurie a 1colii< @ Personal implicat 0n )ezvoltarea 1i implementarea programelor )e e)uca2ie )e tip =a )oua 1ans3> @ Personal implicat )ezvoltarea programelor )e prevenire a 4enomenului )e p3r3sire a 1colii $%.)(I%(%A 7(*I%)&"#"I M.A.I. 7arteneri- 5undatia 7entru Invatamant - I(.)A /ifted %ducation - 5undatia !ationala a &inerilor Manageri +5!&M, - Institutul de %ducatie &e;nologica &;essaloni<i +&%I&, - Asociatia I6 312 7lus

/*A*I* D Cui se a)reseazaE @ Copiilor 0ntre "#$- ani5 pentru care se vor )ezvolta curricule+ac2iuni at8t pentru cre1terea atractivit32ii 1colii 9re)ucerea 1anselor )e p3r3sire timpurie:5 c8t 1i pentru 'a)ucerea' la 1coal3 a celor care au p3r3sit#o )in )iverse motive si se inca)reaza in grupul Aa )oua sansa> (persoane care depasesc cu 4 ani varsta "

corespunzatoare clasei si care nu au absolvit invatamantul primar pana la 14 ani si persoane care depasesc cu peste 4 ani varsta clasei corespunzatoare ciclului secundar si care din diverse motive nu au absolvit ciclul secundar, gimnazial) Cinerilor 0ntre $-# ? )e ani care nu se mai pot 0ntoarce 0n sistemul )e 0nv323m8nt5 )ar care prin 4ormare+e)uca2ie pro4esional3 pot )eveni utili lor 0n1i1i5 4amiliilor lor 1i comunit32ii )in care 4ac parte Ca)relor )i)actice in ve)erea per4ectionarii lor pro4esionale5 )ezvoltarii cunostintelor si aptitu)inilor in )omeniul utilizarii teBnicilor in4ormatice multime)ia in procesul e)ucational5 instruirii lor pentru scrierea )e curricule a)aptate speci4icului nevoilor locale si particularitatilor )e comportament al elevilor

M.A.I. Mi=loace te;nice de realizare @ )rearea unui )entru !ational Multimedia (CNM) , constituit din servere, calculatoare, sisteme de comunicatie in banda larga, soft>are de baza si aplicativ, cu scopul de a construi si a administra o baza de date dinamica cu curricule nationale si internationale bazate pe te;nici informatice multimedia, destinate utilizarii in activitatile educative dedicate reducerii abandonului scolar si cresterii sanselor de succes scolar )rearea a 322 de )entre #ocale Multimedia (CLM) in spatii puse la dispozitie de scoli, primarii sau biserici din mediul rural, situate in localitati din toate cele ? (egiuni de dezvoltare ale tarii, in cadrul carora se vor implementa platforme e-learning constituite din servere, calculatoare, table digitale interactive, videoproiectoare, imprimante color, camere de luat vederi, soft>are educational aplicativ pentru utilizare in procesul educational al unor grupuri de 32-31 elevi si tineri din grupul tinta, organizate pe categorii de varsta

M.A.I. Activitati +3, @ @ %laborarea unor studii de analiza a cauzelor abandonului scolar, precum si a politicilor nationale si internationale de prevenire si eradicare a abandonului scolar %laborarea unei analize de bune practici nationale si internationale, inclusiv identificarea si adaptarea de curricule specifice pentru prevenirea si reducerea abandonului scolar Adaugarea de componente multimedia curriculumului national existent, in vederea cresterii gradului de atractivitate a lectiilor si nivelului de interactiune profesor - elev, pentru copiii cu risc de parasire timpurie a scolii, $ezvoltarea de curricule noi, adaptate nevoilor pietei muncii, dezvoltarii comunitare locale, precum si nevoilor de educatie individualizata pentru F

copiii care au parasit de timpuriu scoala si se incadreaza in categoria a doua !an!a" M.A.I. Activitati +1, @ $ezvoltarea de curricule de formare profesionala a tinerilor care nu au absolvit invatamantul obligatoriu si nu se incadreaza in categoria a doua !an!a"# carora li se ofera un cadru adecvat de pregatire in meserii solicitate de piata muncii si de nevoile de dezvoltare comunitara locala, in vederea reintegrarii lor sociale si economice *rganizarea in fiecare (egiune de dezvoltare de sesiuni de instruire a cadrelor didactice, care vor invata sa dezvolte si sa aplice curricule specifice, bazate pe ten;ologii multimedia, pentru prevenirea si reducerea abandonului scolar )onsiliere on-line a cadrelor didactice care implementeaza curriculele bazate pe te;nologii multimedia *rganizarea de .coli de vara@iarna pentru cadrele didactice care aplica curricule multimedia, in vederea perfectionarii te;nicilor de realizare a curriculelor, precum si a metodelor si stilului de predare a acestora

@ @

M.A.I. Activitati +3, @ @ @ @ @ @ *rganizarea de campusuri pre-univeritare pentru copii si tineri din grupurile tinta 7articiparea la targuri si expozitii nationale pe probleme de educatie *rganizarea de ateliere creative, dezvoltate in grup dupa orele de scoala *rganizarea de concursuri pe meserii *rganizarea de evenimente publice, conferinte, intalniri de lucru cu invitati (ealizarea pe baza platformei >eb interactive a unei retele transnationale de buna-practica curpinzand biblioteca virtuala cu materiale specifice ar;iva actualizata a cursurillor M.A.I. Indicatori de output si de rezultat

@ @ @

)ontactarea si consilierea a cel putin 1122 de persoane (copii# parinti# tutori)# cu scop de preventie a parasirii timpuri a scolii, din care cel putin 3A22 vor continua scoala Atragerea a cel putin 3B22 de copii si tineri in programe educationale de tip Ca doua sansa:, din care cel putin A22 vor absolvi aceste programe (ealizarea de actiuni de instruire in vederea aplicarii de masuri remediale de parasire timpurie a scolii pentru cel putin 3B22 de persoane (copii# parinti# cadere didactice)# din care cel putin 322 de cadre didactice vor fi certificate pentru aplicarea unor astfel de masuri

M.A.I. /rupul tinta

%levi cu risc de p9r9sire timpurie a colii 79rini@tutori ai elevilor cu risc de p9r9sire timpurie a colii 7ersoane care au p9r9sit timpuriu coala 7ersoane care nu au absolvit Dnv99mEntul obligatoriu $elincveni =uvenili 7ersoane aflate anterior Dn detenie 7ersonal implicat Dn dezvoltarea i implementarea programelor de educaie de tip Fa doua ans9F

3A22 A22 322 3322 A2 A2 1B2

M.A.I. )riterii de selectie a locatiilor de implementare a )#M +3, +1, 5amilii monoparentale 5amilii cu multi copii +G , %levi cu risc de p9r9sire timpurie a colii (pe grupe de var!ta) 5amilii cu parinti plecati la munca 5amilii cu venit sub pragul de saracie 5amilii cu conditii improprii de locuit )opii cu absente nemotivate +G32,

$!

5amilii dezorganizate )opii si familii de etnie rroma )opii cu dizabilitati )opii l9sai Dn gri=a bunicilor sau a altor persoane &raditia culturala %lemente de cultura locala )redinta +nivel slab, bun, f. bun, excelent,

Motivatie

%xistenta interesului local +dorinta locala, .tructura pietii muncii Meserii traditionale in localitate (ata abandonului scolar !umar asistati social

.tatistici

!umar persoane cu 4M/ !umar tineri de 3H-1 ani cu cazier, aflati in evidenta politiei locale 7onderea populatiei rrome $ensitate populatie +loc@<mp, %xistenta spatiului +cca. A2 mp, )onexiune la Internet

%lemente de logistica

)adre didactice@lectori cu cunostinte &I) )ai de acces +tren, masina, $epartarea de oras +<m, $$

)alitate drumuri comunale +pamant, piatra, asfalt,

Abandonul colar. )auze Putem consi)era ca 0n Romania a7an)onul scolar este o etapa 4inala a a7senteismului scolar5 iar teBnicile )e micsorare a a7an)onului scolar sunt similare cu teBnicile )e evitare a a7senteismului* La nivel national cauzele principale ale acestor 4enomene sunt )atorate unor prime 1i unor cauze secun)e* $* Cauze primea: conte&tului general al societ32ii rom8ne1ti caracterizat3 )e lipsa unui sistem a&iologic autentic5 recunoscut 1i asumat )e societate< 7: 4amilia 0n general ca varia7il3 esen2ial3 0n procesul socializ3rii primare 1i a sistemului a&iologic 0mp3rt31it )e aceasta< c: 7loca(ul )intre socializarea primar3 1i cea secun)ar3< ): nivelul )e cultur3 al 4amiliei< e: s3r3cie general3< 4: mo)ele e)uca2ionale 4acile care 0ncura(eaz3 nemunca< g: incapacitatea 1colii )e a integra optim 4iecare copil pe 7aza nivelului )e )ezvoltare a personalit32ii acestuia 1i a me)iului e)uca2ional5 cultural 1i economic )e provenien23< B: integrarea sociala )e4icitara la anumite grupuri minoritare i: o7iceiuri culturale 9e&* casatoria la varste mici: speci4ice anumitor comunitati (: nearticularea organic3 a celor trei tipuri )e e)uca2ii; e)uca2ia 4ormal35 in4ormal3 1i non#4ormal3< )auze specifice sistemului educaional; a* sistem e)uca2ional anacronic )e secol GG< 7* antiBe)onismul 1colii rom8ne1ti < c* sistem e)uca2ional )emotivant5 at8t pentru elevi c8t 1i pentru pro4esori< )* sistem e)uca2ional care nu valori4ic3 0n procesul e)uca2ional e&perien2a 1i me)iul )e provenien23 al elevului< e* evaluare 1colar3 care nu ia 0n consi)erare per4orman2ele elevului 0n raport )e el 0nsu1i5 ci 0n raport )e ceilal2i< 4* magistrocentrism 0n proiectarea )emersului )i)actic< g* accentuarea componentei in4ormative 0n )auna celei 4ormative< B* izolarea 1colii )e comunitate 1i a comunit32ii )e 1coal3< i* poten2ial local ce nu se reg3se1te 0n curriculum#ul 1colar< (* organizarea 1colilor pe vertical35 nu 0n re2ea5 4apt ce nu permite ca 4iecare elev s3# 1i g3seasc3 acel curriculum care i se potrive1te< H* situa2ii )e 0nv32are rupte )e realitate< l* nepromovarea )e c3tre 1coal3 a celor 1ase principii ale sistemului mass#me)ia; interactivitatea< mo7ilitatea< $%

converti7ilitatea< conectivitatea< u7icuitatea< glo7alizarea*

1. )auze secunde s3r3cia< marimea 4amiliilor si )i4icultatilor materiale )e a tine copiii in scoala< violenta )ezvoltata in scoli pe 4on)ul unei meto)ologii e)ucative ina)ecvate< mentalitatea 4amiliilor< migratia populatiilor scolare< nivel sla7 )e instruire al parintilor< cultura speci4ica unor etnii< violen2a )in 4amilii< con)uite )eviante generate )e )iverse cauze precum; # notele proaste o72inute ca urmare a ina)apt3rii copiilor la cerintele scolii sau a programelor incarcate )e stu)iu< # lipsa motiva2iei intrinseci generatoare )e pro7leme )e )isciplina5 )ar care incep sa se mani4este initial prin lipsa )e interes a copilului 4ata )e scoala5 4uga )e la scoala5 consumul )e alcool5 tutun sau )roguri5 )istantare culturala sau violenta* Cauzele colaterale ale acestor mani4estari sunt )ate )e intoleranta culturala cultivata )e me)iul scolar5 intoleranta 4ata )e stilurile )e invatare ale copiilor5 tratamentul represiv sau violenta ver7ala )in partea pro4esorilor* Comple&ul )e 4actori ce cauzeaza comportamentul violent scolar a )epins pana 0n acest moment )e un ca)ru legislativ ina)ecvat care nu consi)era pro4esia )e )ascal ca pro4esie li7erala5 pro4esorul neavan) responsa7ilitati speci4ice 4ata )e elevi si ne4iin) tratat )i4erentiat in 4unctie )e progresul scolar al elevilor5 sau )e )ezvoltarea personalitatii acestora* /eto)ologiile )e re)ucere a a7an)onului scolar sunt i)entice cu meto)ologiile )e micsorare a a7senteismului la care se a)auga meto)ologiile )e atragere in scoala a elevilor prin programe colaterale atractive sau utile pentru insusirea unor pro4esii sau pentru raspunsul a)ecvat la unele situatii pro7lema ce sunt previzi7ile in viitor* E1ecul 1colar nu este o pro7lem3 nou35 )e#a lungul timpului au 4ost realizate multiple cercet3ri pentru i)enti4icarea 1i prevenirea e1ecului 1colar* O)at3 cu trecerea timpului 1i apari2ia unor noi 4actori ce contri7uie la acest 4enomen negativ 0n r8n)ul elevilor5 scBim7area viziunii e)ucativ D in4ormative 1i 4ormative5 egalitatea )e 1anse privin) e)uca2ia5 suportul psiBope)agogic o4erit 0n 1coli5 impune implicarea tuturor 4actorilor ce contri7uie la e)uca2ia 1colar3 pentru stoparea 1i eventual era)icarea acestui 4enomen* E1ecul 1colar este un 4enomen periculos5 )eoarece el )etermin3 e4ecte negative at8t 0n plan psiBologic in)ivi)ual5 respectiv o alterare a imaginii )e sine a elevului 0n cauz35 care#1i va pier)e tot mai mult 0ncre)erea 0n propriile posi7ilit32i 1i capacit32i a(ung8n) s3 )ezvolte o team3 )e e1ec5 c8t 1i pe plan social5 pentru c3 e1ecul 1colar permanentizat

$?

=stigmatizeaz3>5 =eticBeteaz3> 1i con)uce la o marginalizare social3 cu un nivel crescut )e comportamente )eviante 1i in4rac2ionale* E1ecul 1colar are la 7az3 mai mul2i 4actori care pot 4i )i4eri2i5 )ar cel mai a)esea asocia2i5 elevul se con4runt3 cu o serie )e )i4icult32i 1colare care au ca principale cauze; propria persoan35 p3rin2ii 1i 4amilia5 1coala 5 comunitatea local35 etc. Cauzele a7an)onului scolar5 con4orm stu)iilor internationale5 tin )e urmatorii 4actori principali; $le%ibilitate !i adaptabilitate redu!a a programelor de invatamant si a curriculelor scolare in raport cu conditiile particulare ale unor indivizi, grupuri si/sau categorii sociale si cu nevoile concrete de dezvoltare individualizata a personalitatii umane, in contextul - nivelul scolii 4ata )e posi7ilitatile si )orintele elevilor D nivelulul !ca&ut de educatie !i cultura in cadrul familiar/comunitar # agentii cauzali ce pot 4i 4oarte )iversi si cunoa!terea in!u$icienta a nevoilor curente ale comunitatii si o viziune redusa privind dezvoltarea economica, sociala si culturala comunitara din partea autoritatilor locale/ udetene - tipul )e a7an)on* Pentru primul factor, nivelul scolii5 4actorii principali )e a7an)on sunt; oferta educativa neinteresanta/neatragatoare pentru elevi! stiluri si forme de predare neadaptate obiceiurilor/deprinderilor de invatare ale elevilor si actiuni reduse din partea scolii/corpului didactic pentru cori area si/sau imbunatatirea acestora aplicabilitate practica redusa a cunostintelor predate in scoala fata de nevoile individuale ale educabililor in raport cu piata muncii locale/regionale/nationale/europene" Pentru al doilea factor, agentii cauzali5 e&ista o mare varietate )e cauze )in care se pot aminti; cau&e economice' posi7ilitati materiale re)use+insu4iciente pentru unele 4amilii sa tina copiii la scoala5 cau&e culturale# 4recvent intalnite in comunitatile multiculturale; intoleranta culturala5 a)versitate 4ata )e alte culturi si neacceptarea sau tratarea )iscriminatorie )e catre unii elevi si cBiar unele ca)re )i)actice a copiilor )e alte etnii5 religii etc*5 casatoria )evreme a 4etelor )in anumite etnii5 insu4icienta implicare a 7isericii orto)o&e in cone&area perceptelor religioase cu viata )e zi cu zi a comunitatilor locale cau&e !ociale; 4amilii )estramate5 4amilii monoparentale5 imigratie5 alcoolism 4amilial5 parinti in )etentie5 a7an)on 4amilial5 etc* Pentru al treilea factor, la nivelul administratiilor locale5 se pot enumera; preocupare re)usa pentru crearea unor con)itii corespunzatoare )e )ezvoltare economica si e)ilitar#ur7ana+rurala5 care sa creeze cerere )e 4orta )e munca e)ucata si cali4icata

$.

preocupare re)usa pentru investitii care sa creeze con)itii cel putin satis4acatoare )e viata pentru ma(oritatea cetatenilor 9electricitate5 gaze5 apa curenta5 canalizare5 )rumuri cel putin pietruite etc*: preocupare re)usa pentru asigurarea unei asistente me)icale )e calitate 9)ispensare5 policlinici5 ca7inete me)icale scolare etc*:5 care genereaza o stare crescuta )e mor7i)itate5 costuri in)ivi)uale+4amiliale suplimentare asistenta sociala nepro4esionista5 acor)ata )e persoane 4ara pregatire sau cu pregatire sumara5 necorespunzatoare A7an)onul scolar poate 4i privit )in mai multe perspective si anume; parasirea prematura a ciclului )e e)ucatie o7ligatoriu 9$! clase: orican) in perioa)a )e viata cuprinsa intre - si $- ani si in consecinta re)ucerea numarului )e elevi care primesc )iplome )e a7solvire in con4ormitate cu reglementarile o4iciale privin) sistemul )e e)ucatie )in Romania 9)iplome prin care se garanteaza cel putin un nivel minim )e cunostinte necesare pentru o viata personala spirituala5 culturala si economica cel putin )ecenta: neparticiparea la 4ormele )e 4ormare pro4esionala si o7tinere )e cali4icari in meserii cu cerere pe piata muncii locale+(u)etene+nationale pentru a7solventii )e $! clase care nu pot sa#si continue stu)iile teoretice 9in general tineri intre $-# ! )e ani: necontinuarea claselor care pot asigura in 4inal o7tinerea )iplomei )e 7acalaureat5 ca premiza pentru o viata mai 7una si o integrare mai usoara in sistemul economico# social si cultural local 9clasele GI#GIII: neparticiparea5 in)i4erent )e varsta 9peste ! )e ani:5 la 4ormele )e e)ucatie continua5 )e per4ectionare5 specializare sau5 in cazuri limita5 )e recali4icare* Elevul cu risc 0nalt )e a7an)on 1colar5 incapa7il )e a)aptare 1i 4unc2ionare a)ecvat3 0n conte&tul clasei tra)i2ionale5 cu rezultate 1colare su7 me)ie5 43r3 o7iective pro4esionale5 a7senteism5 ostilitate 4a23 )e a)ul2i 1i reprezentan2ii autorit32ii 1colare5 provenit )intr#o 4amilie ce e&perimenteaz3 un stres e&isten2ial cu pro7leme economice serioase5 43r3 a 4i integrat 0n activit32i 4ormale sau non#4ormale* * !*"A 7A(A$I/MA )"((I)"#A(A

Constatam ca este tot mai necesara scBim7area curriculumului scolar pentru invatamantul preuniversitar* De 4apt5 nu avem nevoie )e mo)i4icari cosmetice5 ci )e reconstructia pe 7aze noi a unui concept esential pentru pregatirea elevilor* ScBim7area )e sistem politic# social#economic )in $,F, n#a 4ost insotita la noi5 )in pacate5 si )e scBim7area sistemului e)ucational* Iaponia5 Finlan)a5 Slovenia5 Polonia5 pentru a )a )oar cateva e&emple5 au inteles importanta unui sistem e)ucational a)ecvat intereselor societatilor lor si l#au reinventat* Acelasi lucru tre7uie sa 4acem si noi5 cBiar )aca5 )in pacate5 cu 4oarte mare intarziere* Curriculum#ul romanesc actual este Ama&imalist> intrucat poate 4i parcurs in 7une con)itiuni )oar )e !#%!J )intre elevi* Restul il parcurg cu greu5 uneori resping si $-

ceeace5 in mo) 4iresc5 ar putea invata 4ara )i4icultate* Fle&i7ilitatea curriculara lipseste5 )in pacate5 )in conceptia creatorilor )e curriculum* E&ista riscul ca scoala5 prin mecanismele sale5 sa Aomoare> curiozitatea nativa a 4iecarui copil* Este lucrul cel mai grav ce se poate intampla si care5 )in pacate5 se intampla )e multe ori* Curriculumul are si el partea sa )e vina5 )aca nu este construit ast4el incat sa )escBi)a perspective5 sa trezeasca interes si curiozitate si5 in orice caz5 sa nu prezinte ApacBete> )e in4ormatii ce tre7uie AingBitite> automat )e catre elevi* E&ista inca o miza e&ceptional )e importanta* De calitatea sistemelor )e e)ucatie si 4ormare pro4esionala )epin)e pro)uctivitatea economiei si atractivitatea ei in ocBii investitorilor* CBiar si numai acest argument ar tre7ui sa ne 4aca sa acor)am o atentie e&ceptionala acestui )emers* Una )intre marile pro7leme ale e)ucatiei in intreaga lume este ina)ecvarea o4ertei e)ucative la asteptarile elevilor si sla7a calitate a e)ucatiei 4ormale )atorata e)ucatiei 7azate pe manual5 nu pe elev si ina)ecvarea stilului )e pre)are al pro4esorilor la stilul )e invatare al elevilor* O consecinta a acestor ina)ecvari este cresterea a7an)onului scolar in ran)ul elevilor* Scoala 4urnizoare )e )iplome la s4arsitul ciclurilor )e e)ucatie a )evenit neatractiva5 mai ales atunci can) valoarea pe piata muncii a acestor )iplome 4ormale )evine )in ce in ce mai re)usa* /o)i4icarea para)igmei e)ucationale si orientarea acesteia catre )ezvoltarea a7ilitatilor elevilor5 a competentelor generale5 atitu)ini5 aptitu)ini5 comportamente si cunostinte inalt specializate nu intra in programele clasice )e al4a7etizare 4unctionala speci4ice e)ucatiei 4ormale5 )ar intra in programele )e e)ucatie non#4ormala si in4ormala5 rezultatele acestora 4iin) net superioare pe piata muncii si in )ezvoltarea comunitara cat si in )ezvoltarea personala 4ata )e rezultatele e)ucatiei 4ormale clasice5 cu con)itia ca scoala 4ormala sa le asigure competentele si interesul pentru auto4ormarea continua* Aceasta 4ace ca si o4erta e)ucationala sa se )iversi4ice ast4el incat sa acopere posi7ilitatea asigurarii traseelor in)ivi)ualizate )e e)ucatie5 )ar sa acopere si necesitatile glo7ale5 regionale5 nationale5 locale sau in)ivi)uale )e e)ucatie* Sistemul e)ucativ este in trans4ormari )e un mare )inamism in perioa)a recenta in primul ran) )in cauza cresterii )inamismului scBim7arilor mon)iale* Este )e asteptat ca la s4arsitul perioa)ei )e scolaritate elevii sa#si poata o4eri raspunsuri la intre7ari )e genul; cum este lumea in care traiesc5 cum ma raportez eu la aceasta lume5 ce responsa7ilitati personale si colective tre7uie sa asum5 ce traseu pro4esional mi se potriveste5 cat am stra7atut si cat mai am )e stra7atut pe )rumul cunoasterii* Directii curriculare noi pot 4i incluse intr#un numar )e arii curriculare cu o7ligativitatea parcurgerii cel putin a unei curricule )in 4iecare arie curriculara la )ecizia elevului* Ariile vor 4i; $"

#stiintele gan)irii5 matematica5 stiintele comple&itatii si stiinte 4un)amentale teoretice si aplicate #natura si stiintele vietii #omul si societatea umana #teBnologiile si economia 7azata pe teBnologii Aceste arii vor completa ariile )estinate )ezvoltarii )e a7ilitati prin; #artele si sensi7ilitatea artistica5 #cultura nationala si continuitatea istorica5 #lim7a si comunicare5 in4ormatica si teBnologii in4ormationale #e)ucarea sanatatii5 4izicului si raportului cu natura vie prin nutritie sau munca in natura #cunoasterea universului incon(urator si a teBnologiilor )e e&plorare a acestuia #societatea5 comportamentele sociale si mo)ul )e actiune in caz )e necesitate* Ariile curriculare vor 4i intro)use la etapele )e varsta corespunzatoare campului )e interes speci4ic )ezvoltarii cognitive a copiilor si vor respecta in )ezvoltarea )e curricula nivelul )e interes si )e a7ilitati asteptat la aceste etape )e varsta* In acest 4el nu va e&ista o supraincarcare a copiilor cu materii noi ci va e&ista posi7ilitatea )ezvoltarii )e trasee in)ivi)ualizate ce pot )ezvolta pasiuni si competente inalte* 7(I!)I7II A#% "!"I )"((I)"#"M M*$%(! Pentru inceput tre7uie sta7ilit un set )e principii5 care sa stea la 7aza constructiei curriculare* 3. )ei patru piloni In evaluarea 4un)atiei germane Kertelsmann5 cei patru piloni pe care tre7uie sa se spri(ine sistemele e)ucationale sunt ; a* A invata sa stii 7* A invata sa 4aci c* A invata sa 4ii )* A invata sa traim impreuna Este greu sa nu 4ii )e acor) cu acesti patru piloni si sa nu constati ca e)ucatia romaneasca se re)uce la primul pilon5 Aa invata sa stii>* Este a)evarat ca o parte )in elevi5 a(utati )e 4amilii si )e zestrea genetica5 trec cu usurinta )e la cunostinte la competente5 isi consoli)eaza singuri si ceilalti % piloni* Acestia sunt insa prea putini5 !#%!J )in coBorta5 iar masi4icarea e)ucatiei ne pune in situatia sa asiguram cei patru piloni la ma(oritatea5 )aca nu cBiar la toti copiii sau tineri a4lati in sitemul e)ucational 4ormal* 1. )ele patru arii obligatorii Cel putin patru arii sunt o7ligatorii la conceperea unui curriculum* $F

$* * %* ?*

Aria teoretica#conceptuala Aria aplicativa Aria inter)isciplinara Aria generatoare )e competente )e auto4ormare continua

Iarasi tre7uie sa constatam ca e)ucatia noastra se re)uce la prima arie constitutiva a unui curriculum; teoretica#conceptuala* Desi celelalte sunt cel putin la 4el )e importante 3. &rei nivele de realizare Cum o7servam in intro)ucere5 curriculumul nostru are un caracter ma&imalist5 ca si cum toti elevii sunt capa7ili sa invete $ #$- )iscipline la 4el )e 7ine* Este o a7sur)itate* Dimpotriva5 4iecare elev ar tre7ui sa poata invata cat poate si la ce#i place5 pentru a ne apropia )e i)ealul e)ucatiei; traseu in)ivi)ual )e invatare* Din acest motiv ar 4i 7ine sa avem trei nivele )e curriculum la 4iecare )isciplina A* Nivelul minimal K* Nivelul me)iu C* Nivelul )e apro4un)are Nu inseamna sa e&iste trei curriculumuri )istincte5 ci )oar sa 4ie marcate cu o steluta5 respectiv )oua sau trei5 cele trei niveluri )istincte pentru continuturi5 a7ilitati5 atitu)ini* Fiecare elev )eci)e5 impreuna cu pro4esorii sai5 pe ce nivel anume se va pregati5 o7tinan) notarea corespunzatoare* . Alte principii a. Adecvarea la particularitatilor de varsta ale elevilor si la piata muncii.

Curriculumul actual este 4oarte vecBi5 corespun)e perioa)ei can) la liceu5 )e e&emplu5 veneau .#%!J )intre a7solventii )e gimnaziu5 ceilalti 4iin) in)reptati catre scoala pro4esionala5 intrau )irect in piata muncii sau se multumeau cu activitati agricole )e su7zistenta* /asi4icarea invatamantului liceal5 la noi ca si in alte tari5 impune o mo)i4icare a gan)itii constructiei curriculare* Pe )e alta parte5 piata muncii5 in continua )iversi4icare si glo7alizare5 cere competente noi; creativitate5 initiativa5 gan)ire logica5 lucru in ecBipa5 comunicare5 inclusiv in lim7i straine5 a7ilitati )e auto4ormare continua* Evolutia rapi)a a teBnologiilor societatii cunoasterii impune o evolutie la 4el )e rapi)a a sistemului e)ucational* Un 7un e&emplu )e )iscutat sunt continuturile la )isciplina lim7a romana si comunicare5 numita in prezent lim7a si literatura romana* Cu e&ceptia 4ilierei teoretice5 pro4ilul uman5 istoria literaturii romane5 teoria si critica literara nu se mai (usti4ica ca timp si pon)ere in curriculum* Pentru piata muncii si 4ormarea personalitatii viitorilor cetateni mult mai importanta ramane comunicarea in lim7a romana5 su7 aspectul voca7ularului5 ortogra4iei $,

si sinta&ei* De asemeni5 intelegerea si evaluarea te&telor )in viata )e zi cu zi5 care au putina legatura cu te&tele literare* Aceasta nu inseamna ca lectiile )e comunicare in lim7a romana nu pot 4i ilustrate cu te&te )in opere literare5 ilustrative pentru claritatea si 4rumusetea comunicarii unor i)ei* Ramane pro7lema lecturilor unor te&te literare sau non#literare* /a(oritatea elevilor citesc carti sau presa in 4unctie )e personalitatea proprie5 )e inclinatii5 preocupari5 curiozitati* Nu o7ligati )e scoala* Sarcinile )e invatare )evin consi)era7il mai simple )aca se renunta la zecile )e opere literare5 ale caror continuturi tre7uie Amemorate> pentru )i4erite e&amene* Istoria literaturii romane )evine un mi(loc5 nu un scop in sine* O alta )iscutie s#ar putea )uce in zona pastrarii geogra4iei ca )isciplina )istincta* Llo7alizarea pietelor5 in special a pietei muncii si comertului5 4ac necesare cunostinte apro4un)ate si e&tinse asupra tarilor si zonelor )e interes in viata )e a)ult a a7solventilor invatamantului o7ligatoriu* b. 5lexibilizare. Craseele )e invatare5 )i4erite 4unctie )e inclinatiile5 aptitu)inile si talentele )i4erite )e la elev la elev5 solicita o 4le&i7ilizare curriculara5 ast4el incat 4iecare saDsi regaseasca personalitatea5 intersele si curiozitatile in )isciplinele )in planul )e invatamant* Ast4el5 invatamantul general o7ligatoriu tre7uie sa asigure elevilor competentele esentiale necesare racor)arii la curriculumul liceal5 )ar si la activitatile zilnice 9veri4icarea 4acturilor5 calcule 4inaciar#7ancare5 geometrie aplicata in viata coti)iana5 elemente )e statistica5 etc*:* Scoala generala5 gimnaziala5 mai ales )aca se va e&tin)e pana la $- ani5 $! clase cu clasa pregatitoare5 ar urma sa 4ie perioa)a acBizitiei unei culturi generale in sens actual5 a)ica 4ormata )in competente )e comunicare5 inclusiv in lim7i straine5 in matematica si stiinte5 in in4ormatica5 teBnologie5 comportament social5 e)ucatie pentru viata si me)iul incon(urator5 sensi7ilitate artistica* A)ica5 competente )e Asupravietuire> sociala* Liceul5 $-#$,+ ! ani5 ar urma sa 4ie o etapa )e prepro4esionalizare5 care ar permite a7solventilor sa intre in piata muncii5 romanesti sau europene5 in con)itii )e salarizare )ecente* Filiera liceala teoretica5 pro4ilul matematica in4ormatica5 tre7uie sa 7ene4icieze )e un curriculum mai so4isticat5 cuprinzan) teme si capitole ale matematicii care sa inlesneasca elevilor racor)area la cursurile universitare5 stiin) 4aptul ca aproape toti a7solventii acestei 4iliere isi continua stu)iile in invatamantul superior* La 4iliera teBnologica5 curriculumul la matematica tre7uie sa contina 4oarte multe aplicatii5 pentru a 4ace )in matematica un instrument e4icace in cariera pro4esionala a viitorilor a7solventi* La 4iliera vocationala si scoala pro4esionala curriculumul matematic tre7uie sa )evina un mi(loc pentru intelegerea si acBizitionarea competentelor )e la )isciplinele )e specialitate*

La Curriculumul la )ispozitia scolii 9CDS: si in cel la )ispozitia pro4esorului5 se pot a)anci capitole si teme in scop reme)ial5 )e per4ormanta5 aplicatii practice in )i4erite )omenii 9economic5 teBnic5 stiinti4ic5 etc*: In concluzie flexibilizarea se realizeaza pe urmatoarele directii; Pe 4iliere; teoretica5 teBnologica5 vocationala5 pro4esionala Alegerea curriculei )e apro4un)are5 me)ii5 minimale* Alegerea )e mo)ule Partea )e curriculum la )ispozitia pro4esorului Partea )e curriculum la alegerea scolii 9CDS: Stu)iul in)ivi)ual Curriculum personalizat* Este un o7iectiv greu )e realizat5 care inseamna c3 4iecare elev poate opta pentru a realiza5 la un moment )at5 )i4erite scopuri 1i o7iective e)ucative5 0n 4unc2ie )e propriile interese 1i capacit32i* Scopul programelor reme)iale5 realizate in orele )e CDS ar tre7ui sa 4ie parcurgerea unui curriculum personalizat* Lrupele )e elevi relativ mici 4ac posi7ila aceasta sarcina )e ma&ima importanta* c. Atractivitate Nu toti elevii au inclinatii native catre matematica5 )e e&emplu* De aici si respingerea ei5 aproape Atra)itionala>5 pentru multi elevi* Aceasta respingere rezulta )in caracterul 4oarte a7stract5 pe care multi pro4esori nu reusesc sa#l A)u7leze> cu aplicatii simple si concrete5 care sa ilustreze utilitatea practica a matematicii* Lipsa )e aplicare in viata coti)iana a multor capitole 9Kinomul lui NeMton5 Polinoame5 Structuri alge7rice5 etc*:5 4ace ca multi elevi sa resimta un 7loca( la perspectiva asimilarii atator cunostinte a7stracte5 mai ales )aca si#au ales un traseu e)ucational nestiinti4ic si+sau neteBnic* Coata aceasta Arespingere> emotionala poate 4i contracarata )oar )e talentul pro4esorului care stie sa trans4orme o materie recunoscuta )e elevi ca Aari)a>5 intr#una 4rumoasa si 4olositoare5 cu posi7ilitatea alegerii aclor capitole si nivel )e comple&itate potrivite colectivului )e elevi cu care lucreaza* Cre7uie su7liniat si caracterul 4ormativ al matematicii5 care )incolo )e in4ormatii si cunostinte 4ormeaza competenta )e a (u)eca )e la premise la concluzii5 competenta necesara in orice )omeniu )e activitate* Nu intamplator se spune ca A in orice )omeniu e&ista atata stiinta5 cata matematica e&ista>* d. .istem coerent de cunostinte, dialog al disciplinelor, transdisciplinaritate. Separarea )isciplinelor, tra)itionala in invatamantul romanesc5 are multe e4ecte ne)orite* Pasiunea cu care 4iecare pro4esor isi apara )isciplina5 ca 4iin) importanta5 )aca nu cea mai importanta5 pe langa pasiune )enota si o incapacitate )e a intelege importanta coerentei sistemului )e cunostinte5 )e competente5 pe care ar tre7uie sa le o4ere e)ucatia* Elevul tre7uie sa se convinga ca Atoate se leaga>5 ca matematica e 4olositoare in viata5 )ar si la stu)ierea multor altor )iscipline* Este necesar sa avem aproape la toate capitolele )e matematica un su7capitol intitulat AAplicatii in stiinte5 economie5 teBnica> si+sau AAplicatii practice>5 pentru a ilustra ca matematica este instrumentul )e spri(in si $

consoli)are a stiintei* Logica proprie si auto)ezvoltarea matematicii )in ratiuni interne sunt )estinate unui numar 4oarte mic )e elevi5 viitori matematicieni* Ceeace nu inseamna ca )evenirea istorica a i)eilor matematice5 etapele5 unele cBiar amuzante5 )in )ezvoltarea matematicii5 nu pot 4i invocate la orice nivel5 pentru a trezi curiozitatea si a 4ace )in )isciplina matematica un 4apt )e cultura* Nimic nu este mai )emo7ilizator ca intre7area; Ala ne ce 4olosesc toate asteaE> Si atunci tre7uie sa aratam elevilor la ce 4oloseste matematica* Utilizarea matematicii in psiBologie5 istorie5 7iologie5 4inante5 7ussines5 sport5 geogra4ie5 muzica5 me)icina5 pentru a nu mai aminti stiintele teBnice5 un)e este in)ispensa7ila5 contri7uie la sentimentul ca5 intr#a)evar5 lumea reprezinta un tot unitar si )oar )in consi)erente practice temporare5 structua scolara se imparte in )iscipline* Dincolo )e instrument5 matematica conectata cu celelalte )iscipline serveste la ecBiparea elevilor cu gan)ire logica si critica5 creativitate5 initiativa5 a7ilitati )e auto4ormare continua* e. $iscipline integratoare Pentru a elimina e4ectul ne)orit al Asegmentarii> cunostintelor este utila intro)ucerea unor )iscipline integratoare5 )e genul; Astiintele me)iului>5 Astiintele vietii>5 Ae)ucatie pentru societate>5 etc* Un 7un e&emplu il constituie )isciplina nou propusa A Stiintele me)iului>* O solutie potrivita ar 4i un numar )e mo)ule pentru 4iecare an )e stu)iu5 mo)ule a)ecvate pietei muncii5 vietii sociale si particularitatilor )e varsta ale elevilor5 o parte o7ligatorii si o alta optionale5 alegerea revenin) elevilor si pro4esorilor* /o)ulele sunt purtatoare )e cre)ite* Fiecare mo)ul ar tre7ui sa 4ie insotit )e liste )e intre7ari si cBestiuni )e evaluare 4inala* Se realizeaza ast4el o mai 7una coerenta intre )iscpline si o apropiere )e i)ealul Asistem unitar )e cunostinte>* Iata5 cu titlu )e e&empli4icare5 ce mo)ule ar tre7ui sa intre la )isciplina AStiintele me)iului>5 care sa asigure integrarea cunostintelor intr#un tot unitar5 inclusiv prin mo)ule cross#curriculare; f. Modularizarea In general mo)ularizarea este utila pentru a ne apropia )e i)ealul e)ucational5 traseu in)ivi)ual )e invatare* In plus5 mo)ulele pot 4i purtatoare )e cre)ite si este mai simplu )e evaluat5 prin a)itionarea )e cre)ite5 nivelul )e pregatire atins la un moment )at* Un e&emplu* De ce ar tre7ui sa invete un elev )e liceu5 perioa)a )e prepro4esionalizare5 toata 4izica5 can) ar putea sa invete temeinic )oar acele capitole )in 4izica care#i vor 4i utile in specializarea pentru care se pregateste* Acelasi lucru la )isciplinele teBnice*

g. Accesibilitatea Aceasta cerinta se leaga )e 4le&i7ilitatea curriculara si )e alegerea traseului e)ucational* Nu toti elevii au aceeasi inclinatie si pasiune pentru matematica5 ca si pentru alte )iscipline* Din pacate5 in a7senta unei orientari scolare si pro4esionale )e calitate si a e&amenelor )e a)mitere la liceu5 a(ung la 4iliera teoretica elevi care au inclinatii mai )egra7a practice5 s#ar simti mai 7ine la 4iliera teBnologica* Pro4esorul este aici 4actorul )eterminant* De mo)ul cum stie si )oreste sa#si 4aca inteleasa )isciplina pre)ata5 va atrage sau nu elevii spre stu)iul ei* Cre7uie insa sa 4ie convins si constient ca are )reptul sa )eci)a el asupra continuturilor pre)ate5 meto)elor )e evaluare5 si5 mai important5 asupra ritmului )e pre)are* Nu intamplator spun elevii; Ane plac materiile la care ne plac pro4esorii>* /ult prea a)esea 4ormalizarea speci4ica matematicii elimina )in proces )imensiunea semantica* Foarte putini pro4esori stiu sa im7race in cuvinte Amestesugite> 4ormule si )e4intii riguroase5 )ar alt4el ari)e* /ai mult )ecat oriun)e matematica scolara are nevoie )e Aumanizare>* Cum tre7uie pregatiti pro4esorii pentru a atinge ast4el )e per4ormanteE Poate aici mai mult )ecat oriun)e )ecisiv este talentul )e )ascal5 intuitia5 ine4a7ilul procesului e)ucational* /otivatia5 in primul ran) )e natura salariala5 este un alt 4actor e&trem )e important* Legarea salarizarii )e rezultatele muncii5 auto4ormarea continua avan) )rept o7iectiv si im7unatatirea pacBetului salarial constituie cBeia pregatirii pro4esorilor* ;. )urriculum minim pentru racordarea la ciclul urmator Se )iscuta mult )espre Asimpli4icarea> programei scolare5 )espre re)ucerea temelor si continuturilor* Este posi7il acest )emers5 )ar are si limite* Racor)area usoara la cursurile universitare presupune parcurgerea in liceu a unor teme si capitole5 4ara )e care intelegerea )isciplinelor pre)ate la 4acultate )evine e&trem )e )i4icila5 )aca nu imposi7ila* La ran)ul sau5 parcurgerea curriculei liceale presupune acumularea competentelor necesare inca )in invatamantul general o7ligatoriu* Solutia pare sa vina )e la separarea5 inclusiv curriculara5 a 4ilierelor5 ceeace presupune o etapa )e Aspecializare> inca )in liceu* A)ica5 curricula se specializeaza ea insasi inca )in liceu5 in 4unctie )e ce cariera isi propune liceeanul sa urmeze in viitor5 ast4el incat racor)area la cursurile universitare sa se pro)uca cu relativa usurinta* Rezulta )e aici impunerea o7ligatiei ca in 4acultatile teBnice si economice sa 4ie pre4erati a7solventii )e 4iliera liceala teBnologica* i. $igitalizarea curriculei Este important ca pro4esorii si elevii sa ai7a acces la manuale5 culegeri5 caiete )e lucru5 teste )e control5 itemi )e evaluare5 etc*5 intr#un portal gestionat )e /ECI si o4erit in regim gratuit* Cot aici ar putea 4i preluate e&perientele nota7ile )in alte tari5 e&emplele )e 7une practici locale5 pentru a 4i comparate si a o4eri suport logistic suplimentar* Un aspect important al )igitalizarii5 cerut si )e Uniunea Europeana5 rezi)a in cresterea accesi7ilitatii in grupurile )ezavanata(ate geogra4ic5 cu )iza7ilitati5 cu resurse materiale insu4iciente* Alaturi )e implicarea me)iei pu7lice in )i4uzarea serviciilor e)ucationale5 %

)igitalizarea constituie un principal mi(loc )e crestere a accesului la e)ucatie* Ki7lioteca scolara virtuala poate rezolva si pro7lemele legate )e costurile suportului 4izic )e invatare si transmitere )e in4ormatii =. Investigatie@explorare Nimic nu este mai spectaculos in procesul )e invatare )ecat cautarea5 investigatia5 cu rezultat necunoscut si neasteptat* Din pacate5 in scoala5 aproape intot)eauna rezolvarile5 raspunsurile5 sunt cele stiute si asteptate5 nicio surpriza nu vine sa tul7ure )erularea seaca si sear7a)a a lectiilor* Cati pro4esori au cura(ul sa spuna; Anu cunosc rezolvarea acestei pro7leme5 Bai)eti s#o )escoperim impreuna>* Si sa#i 4aca pe elevi partasi la )escoperire* Sau macar sa (oace teatru* In viata )e )upa scoala elevii se vor gasi e&act in aceasta situatie; sa rezolve pro7leme concrete )e la slu(7a sau )in 4amilie cu un aparat matematic5 4ara a sti )inainte meto)a )e rezolvare* Daca n#au o7isnuinta sa caute5 sa cerceteze5 sa incerce solutii alternative5 se vor )escurca cu )i4icultate*

M*$"# $% 5"!)&I*!A(% A )#M Intregul program /*A*I* este conceput ca o retea )e ecBipamente multime)ia si )e specialisti in )omeniile pe care si le propune5 motivati )e atingerea tintelor proiectului* Organizarea este pirami)ala5 toti cei cinci parteneri au ecBipe )e management5 )isponi7ile permanent5 in coor)onarea permanenta a managerului general5 Ion Nulcan* 9Palierul I )e management: Lista si )atele )e contact ale managerilor sunt prezentate la 4inalul manualului )e utilizare* Pentru o legatura lesnicioasa cu cele $!! )e CL/#uri5 sunt prevazute F#$! persoane5 coor)onatori )e zona5 care au in sarcina selectia5 organizarea si coor)onarea a $!#$ CL/#uri* 9Palierul II )e management: Etapele esentiale ale proiectului sunt; Selectia locatiilor si personalului Implementarea proiectului /onitorizarea activitatilor Raportarea in ve)erea )econtarii costurilor )erularii proiectului

La nivelul 4iecarui CL/ 4unctioneaza un responsa7il )e CL/ avan) in su7or)ine #% pro4esori specialisti 9Palierul III )e management: Coate activitatile sunt coor)onate si monitorizate )e la nivelul CN/ 9Centrul National /ultime)ia:5 un)e sunt instalate serverele centrale5 7i7lioteca virtuala )e programe si curricule5 4isierele cu inregistrarea activitatilor )in toate cele $!! )e CL/#uri* Activitatea tuturor participantilor se 7azeaza pe contracte )e munca cu prioa)a )eterminata5 care contin clauze )e salarizare5 o7iective )e atins5 criterii )e calitate a prestatiilor5 con)itiile in care contractele pot 4i reziliate* 3. .arcinilor managerilor de proiect Concep si coor)oneaza )erularea activitatilor prevazute in ca)rul proiectului Asigura coor)onarea manageriala a partenerilor Realizeaza selectia 4inala a locatiilor pentru CL/ si a resursei umane* Intocmesc si pun in opera contractele )e munca pentru personalul anga(at* Realizeaza selectia5 instruirea5 coor)onarea specialistilor in ela7orare )e curricule )e spri(in si a programelor )e 4ormare pro4esionala* Lestioneaza 4lu&ul )e in4ormatii intre CL/#uri5 coor)onatorii )e zona si managerii )e proiect* Analizeaza pe 7aza )e cBestionare5 interesele locale si regionale )e )ezvoltare si reme)iere e)ucationala si )e 4ormare pro4esionala* Concep si implementeaza so4tMarul necesar5 7i7lioteca virtuala5 programe )e stu)ii si curricule a)ecvate tintelor si o7iectivelor proiectului5 implementate pe ecBipamentele CN/* /onitorizeaza activitatea coor)onatorilor )e zona si a CL/#urilor Colecteaza raportarile coor)onatorilor si ale CL/#urilor5 in ve)erea )econtarii cBeltuielilor Urmaresc in)eplinirea o7iectivelor si a tintelor )in program Intervin )e cate ori activitatea )in teritoriu su4era sincope care )epasesc capacitatea )e rezolvare a coor)onatorilor )e zona* Inspecteaza tematic sau inopinat activitatea )in CL/#uri Intocmesc si asigura salarizarea specialistilor angrenati5 4unctie )e in)eplinirea sarcinilor Intocmesc rapoarte )e evaluare perio)ice5 pentru analiza sta)iului )e in)eplinire a activitatilor )in proiect*

1. .arcinile coordonatorilor de zona

Participa la instruirile perio)ice organizate )e managerii )e proiect Initiaza selectia locatiilor si personalului necesar )erularii proiectului5 4uncte )e criteriile sta7ilite Organizeaza instruiri si )iscutii cu personalul CL/#urilor5 cu parintii tinerilor a4lati in program5 cu ca)re )i)actice5 cu o4icialii )in teritoriu a4lat in coor)onare* Analizeaza pe 7aza )e cBestionare5 interesele locale si regionale )e )ezvoltare si reme)iere e)ucationala si )e 4ormare pro4esionala* Urmaresc implementarea proiectului in CL/#urile )in su7or)ine /onitorizeaza activitatea )in CL/#uri Lestioneaza 4lu&urile in4ormationale )intre CN/ si CL/#urile )in su7or)ine Intervin pentru eliminarea sincopelor care apar in )erularea proiectului5 in aria )e competenta Semnaleaza managerilor )e proiect pro7lemele a caror solutinare le )epaseste posi7ilitatile )e solutionare A)una )atele necesare raportarilor perio)ice5 in ve)erea )econtarilor conta7ile Asigura )atele )e 4ee)7acH5 privin) optimizarea si acuratetea 4unctionarii programelor si so4turilor instalate Raporteaza )atele necesare asigurarii salarizarii5 )upa colectarea acestora )e la responsa7ilii )e CL/#uri* Propun i)ei5 programe5 curricule ce pot 4i implementate pe serverele CN/* Inspecteaza tematic sau inopinat activitatea CL/#urilor )in zona )e competenta Realizeaza perio)ic rapoarte )e evaluare5 la cererea managerilor )e proiect5 pentru sta7ilirea gra)ului )e atingere a tintelor si o7iectivelor proiectului Respecta toate termenele sta7ilite )e managerii )e proiect pentru selectie5 implementare5 monitorizare5 raportare*

3. .arcinile responsabililor de )#M Participa la instruirile prganizate )e coor)onatorii )e zona sau )e catre managerii )e proiect Primesc in gestiune si asigura securitatea ecBipamentelor )in CL/ Selecteaza #% pro4esori care vor lucra in CL/5 elevii si tinerii care vor participa la actiunile )in ca)rul proiectului5 con4orm cu tintele si o7iectivele primite )e la mangeri sau coor)onatorii )e zona* Analizeaza pe 7aza )e cBestionare5 interesele locale si regionale )e )ezvoltare si reme)iere e)ucationala si )e 4ormare pro4esionala Organizeaza instruiri si )iscutii cu personalul CL/#urilor5 cu parintii tinerilor a4lati in program5 cu ca)re )i)actice5 cu o4icialii )in teritoriu a4lat in coor)onare* Asigura un 4lu& continuu )e in4ormatii cu coor)onatorii )e zona si cu managerii )e proiect -

Programeaza si monitorizeaza activitatile )erulate in ca)rul CL/ Cine evi)enta actiunilor si tuturor participantilor la actiuni5 elevi5 tineri5 parinti5 pro4esori5 o4icialitati locale5 in 4ormat electronic si pe suport )e Bartie Raporteaza toate )atele la CN/* Asigura 4unctionalitatea ecBipamentelor5 supravegBeaza participantii la activitatea CL/#ului5 raporteaza orice eveniment sau )eran(ament care pericliteaza 4unctionarea CL/#ului Furnizeaza )atele necesare intocmirii statelor )e plata Face rapoarte perio)ice )e evaluare a )erularii proiectului la nivelul CL/#ului Raspun)e la orice solicitare a coor)onatorilor )e zona sau a managerilor )e proiect* Prezinta spre evaluare si control ecBipamentele si )atele statistice la orice solicitare venita )in parte coor)onatorilor )e zona sau a managerilor )e proiect* Respecta toate termenele sta7ilite )e managerii )e proiect pentru selectie5 implementare5 monitorizare5 raportare*

"