Sunteți pe pagina 1din 127

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.

Zboina Neagra 5, bl. 98, sc. 1, ap. 4


Sector 6, Bucureti
Phone: !" 6 8, !" 6 84
#a$: !" 9! 4
%&'ail: o((ice)inter*e+elop'ent.ro
Standard Consulting srl.
Poarta Schei , Braso+
Phone: "!68 4114!9- "!68 511854
#a$: "!68 4114!9- "!68 511854
%&'ail: stc)stan*ar*consulting.ro

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
Contractul de servicii nr. 9816!".11.#""$ %rivind &la'orarea (lanului )udetean
de Gestionare a Deseurilor
(LAN )UD&T&AN D& G&STIONAR& A D&S&URILOR*
)UD&TUL +RASO,
IANUARIE 2008
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
COORDONATOR PROIECT:
Anca Tofan
COLECTIV DE ELABORARE:
Alina Oberdoerfer e!er" in"erna"ional de#e$ri
%i&ai Ar'ean$ e!er" de#e$ri
Cri#"ina D$'i"re#c$ e!er" de#e$ri
(eor)e %an e!er" "e&nic
Rad$ *"roe e!er" de#e$ri
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
CU(RINS
#. SITUATIA &-IST&NTA.....................................................................................................8
D&SCRI&R&A G&N&RALA A )UD&TULUI......................................................................8
TA+&L 6. R&T&AUA D& DISTRI+UTI& A A(&I (OTA+IL&* IN ANUL #""6.........1!
/. (ROGNO0A (RI,IND G&N&RAR&A D&S&URILOR 1UNICI(AL& SI A
D&S&URILOR D& A1+ALA)&........................................................................................../!
Prognoza privind generarea deseurilor municipale.......................................................................43
Prognoza privind generarea deseurilor biodegradabile municipale..............................................44
Prognoza privind generarea deseurilor de ambalaje......................................................................47
Cuantificarea tintelor privind deseurile biodegradabile municipale si deseurile de ambalaje......50
!. 2LU-URI S(&CI2IC& D& D&S&URI.............................................................................3#
Deseuri periculoase din deseurile municipale...............................................................................52
Deseuri de ecipamente electrice si electronice............................................................................5!
"eicule scoase din uz..................................................................................................................!0
Deseuri din constructii si demolari................................................................................................!2
#amoluri rezultate de la statiile de epurare orasenesti..................................................................!5
/. &,ALUAR&A T&4NICILOR (OT&NTIAL& (RI,IND G&STIONAR&A D&S&URILOR
1UNICI(AL& N&(&RICULOAS&.....................................................................................68
$ituatia actuala din judet...............................................................................................................!%
Proiecte in derulare........................................................................................................................!&
'naliza posibilelor alternative de gestionare a deseurilor municipale..........................................73
3. CALCULUL CA(ACITATII N&C&SAR& (&NTRU G&STIONAR&A D&S&URILOR....8#
Pre(colectare) colectare si transport...............................................................................................%2
*ste insa foarte probabil ca) recent aprobatele reglementari ale '#+$C,P privind delegarea
gestiunii serviciului de salubrizare) sa genereze o evolutie mai dramatica a gradului de conectare
in mediul rural. *-ista deja informatii ca un numar de autoritati ale administratiei publice locale
fie au declansat procedurile de licitatie pentru delegarea gestiunii) fie au otarat sa faca acest pas.
#u este mai putin adevarat ca) cele proiectele Pare) daca sunt luate in calcul pentru anul 200%
pot ridica gradul de acoperire in mediul rural la peste 50.) in situatia in care toata populatia
localitatilor implicate va fi deservita..............................................................................................%3
/ratarea si valorificarea deseurilor................................................................................................%5
Depozitarea deseurilor...................................................................................................................&0
6. &,ALUAR&A COSTURILOR.........................................................................................91
*stimarea costurilor investi0ionale pentru jude0ul 1+'$2"........................................................&3
*stimarea costurilor totale pentru sistemul de gestiune a de4eurilor din jude0ul 1+'$2".........&2
5mplica0iile investi0iilor propuse prin prisma disponibilit60ii de plat6 a popula0iei.......................&3
$. 1ASURI D& I1(L&1&NTAR&...................................................................................1""
8. SIST&1UL D& 1ONITORI0AR& ...............................................................................111
L&GISLATI& DIN DO1&NIUL G&STIONARII D&S&URILOR................................11#
Ane5e.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
'ne-a 3 7 8egislatie
'ne-a 2 7 Costuri
'ne-a 3 ( 9arti
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
1. Introducere
Conform prevederilor articolului articolului %
3
alin. :3; din 2,< 7%=2000 privind regimul
deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare) planul judetean de gestionare a deseurilor se
elaboreaza de catre consiliul judetean in colaborare cu agentia judeteana pentru protectia mediului
si sub coordonarea agentiei regionale pentru protectia mediului.
'rticolul %
4
alin. :3; din 2,< 7%=2000 privind regimul deseurilor cu modificarile si
completarile ulterioare prevede ca >$tudiile) e-pertizele si proiectele necesare pentru elaborarea
planurilor de gestionare a deseurilor pot fi incredintate unor structuri specializate) cu respectarea
prevederilor legale privind acizitiile publice.?
5n acest sens) Consiliul @udetean 1rasov a organizat licitatie publica descisa pentru
realizarea de studii preliminare si a Planului @udetean de <estionare a Deseurilor de catre o
societate specializata. 'sociatia $.C. 5#/*+D*"*82PA*#/ $.+.8. 1ucuresti si $.C.
$/'#D'+D C2#$,8/5#< $.+.8. 1rasov a inceiat contract cu Consiliul @udetean 1rasov
pentru elaborarea P@<D(ului) in urma licitatiei organizate.
Planul @udetean de <estionare a Deseurilor se elaboreaza in baza principiilor si obiectivelor
din Planul #ational de <estionare a Deseurilor si a metodologiei de elaborare a planurilor regionale
si judetene de gestionare a deseurilor.
Sco%ul %lanului 6udetean de 7estionare a deseurilor este de asigura cadrul pentru crearea
unui sistem integrat de gestionare a deseurilor la nivelul judetului) care sa asigure indeplinirea
obiectivelor si tintelor legislative si a celor prevazute in planurile de nivel superior :national si
regional;.
8a elaborarea prezentului P@<D s(a tinut seama de toata le7islatia romana in vigoare din
domeniul gestionarii deseurilor) precum si legislatia cone-a. 5n 'ne-a 3 este prezentata legislatia
europeana din domeniul deseurilor) actele de reglementare romane care transpun legislatia
europeana) precum si legislatia romana cone-a.
Conform Metodologiei pentru elaborarea planurilor regionale si judetene de gestionare a
deseurilor) aprobata prin 2rdinul ministerului mediului si dezvoltarii durabile nr. &53=! iunie 2007)
deseurile care 8ac o'iectul %lanurilor 6udetene de 7estionare a deseurilor sunt deseurile
municipale nepericuloase si periculoase :deseurile menajere si asimilabile din comert) industrie si
institutii;) la care se adauga alte flu-uri speciale de deseuriB deseurile de ambalaje) deseurile din
constructii si demolari) namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti) veicule scoase din uz si
deseuri de ecipamente electrice si electronice.
5n tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deseuri) care fac obiectul P@<D si a
prezentului studiu) impreuna cu codurile conform 8istei europene a deseurilor si 9< %5!=2002
privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile) inclusiv
deseurile periculoase
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
Ta'el 1. Ti%uri de deseuri care 8ac o'iectul %lani8icarii

/ip de deseu Cod deseuri
:8ista europeana a
deseurilorC 9< %5!=2002;
Deseuri periculoase si nepericuloase municipale :deseuri
menajere si asimilabile din comert industrieC institutii;
inclusiv fractiile colectate separatB
fractii colectate separat :cu e-ceptia 35 03;
deseuri din gradini si parcuri :incluzand deseuri
din cimitire;
alte deseuri municipale :deseuri municipale
amestecate) deseuri din piete) deseuri stradale)
deseuri voluminoase etc.;
20
20 03
20 02
20 03
Deseuri de ambalaje :inclusiv deseurile de ambalaje
municipale colectate separat;
35 03
Deseuri din constructii si demolari 37 03C 37 02C 37 04
#amoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti 3& 0% 05
"eicule scoase din uz 3! 03 0!
Deseuri de ecipamente electrice si electronice 20 03 23DC 20 03 23DC
20 03 35DC 0 03 3!
5n P@<D sunt prezentate date privind cantitatile de deseuri municipale generate aferente anilor
2003(2005) iar datele si informatiile referitoare la gestionarea deseurilor sunt prezentate pentru anul
2005 sau 200!.
$ursele de date utilizate sunt urmatoareleB
Planul +egional de <estionare a Deseurilor +egiunea 7 Centru) aprobat prin 2rdinul ministrului
mediului si gospodaririi apelor si ministrului integrarii europene nr. 33!4=34.32.200! respectiv
nr. 34&&=23.32.200!C
+aport privind starea factorilor de mediu) +egiunea 7 Centru) 200!) elaborat de catre '+PA
$ibiuC
5nformatii furnizate consultantului de catre 'PA 1rasovC
5nformatii furnizate de catre Consiliul @udetean 1rasovC
5nformatii furnizate consultantului in cadrul grupului de lucruC
5nformatii detinute de catre consultant.
Ori9ontul de ti:% al P@<D este 200% 7 2035. Pentru calculul prognozei vor fi utilizate ca
date de re8erinta datele aferente anului 2005.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
2+ *i"$a"ia ei#"en"a
De#crierea )enerala a ,$de"$l$i
Scurta %re9entare a 6udetului
5n +omania e-ista opt zone de dezvoltare) care au fost definite in baza 8egii nr. 335=2004
privind dezvoltarea regionala in +omania.
+egiunea Centru este a 7(a dintre ele.
+egiunea de Dezvoltare EC*#/+,E este asezata in
zona centrala a +omaniei) in interiorul marii
curburi a Auntilor Carpati) pe cursurile superioare
si mijlocii ale Auresului si 2ltului) fiind strabatuta
de meridianul 25 0 longitudine estica si paralela 4!
0 latitudine nordica. Din punct de vedre
administrativ) +egiunea C*#/+, este formata din
sase judeteB 'lba) 1rasov) Covasna) 9argita)
Aures si $ibiu.
2i7ura 1. Re7iunea $ Centru
$uprafata +egiunii este de 34.0&&)4 Fmp) ceea ce reprezinta 34.3. din suprafata tarii)
populatia numara 2)!42 milioane locuitori :33)5. din totalul populatiei +omaniei; iar densitatea
populatiei este de 74 locuitori = Fmp.
@udetul 1rasov este situat in
partea centrala( estica a tarii
pe cursul mijlociu al 2ltului
in interiorul arcului Carpatic
fiind marginit la est de
Auntii Ciucasului ) la sud de
muntii Piatra Aare) 1ucegi)
Piatra Craiului si masivul
Gagaras) cei mai inalti munti
din tara) iar in partea nord 7
estica de muntii 1araolt si
respectiv depresiunea dintre
2lt si /arnave.
@udetul 1rasov este intins pe
o suprafata de 53!3 Fmp)
detinand 2)2 . din suprafata
tarii.
2i7ura #. )udetul +rasov
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
1rasovul este judetul cu cel mai inalt grad de urbanizare la nivelul +egiunii de Dezvoltare 7
Centru) cu o pondere a populatiei din total de 75.. 8a 1rasov se intersecteaza majoritatea cailor de
comunicatie prin care se realizeaza legatura intre regiunile din nordul tarii cu cele din sud si a celor
din vest cu cele din est. 1rasovul este si un important nod feroviar) judetul detinand cea mai mare
densitate de cai ferate din +egiunea de Dezvoltare 7 Centru :!2 Fm=3000 FmH fata de 43 Fm=3000
FmH;.
@udetul 1rasov este renumit pentru activitatile turistice si potentialul pe care acesta il detine
in domeniu. 8a nivelul +egiunii de Dezvoltare 7 Centru) 43. dintre structurile turistice ale regiunii
sunt concentrate in judetul 1rasov.

Ta'el #. 2ondul 8unciar* du%a :odul de 8olosinta* la !1 dece:'rie #""/
)udetul +rasov
;:# <
$uprafata totala) din careB 5.3!3 300
suprafata agricola 2.&74 55)44
paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera 3.&&3 22)25
ape si balti !! 3.23
alte suprafete 330 !)34
$uprafata locuita %!! 34)&4
Sursa:Statistica teritoriala
+egiunea se compune din doua unitati distincteB
depresiunea 1rasovului) si
orogenul Carpatilor 2rientali.
8a contactul dintre acestea s(au dezvoltat o serie de piemonturi ca urmare a activitatilor
factorilor e-terni) si anumeB
piemontul orasului 1rasov
piemontul $acele
culoarul piemontan +asnov.
Geolo7ie
Din punct de vedere morfologic se disting trei trepte majore de reliefB treapta muntilor inalti)
cu inaltimi de peste 3700m ( muntii 1arsei) respectiv masivele Postavarul si Piatra AareC treapta
muntilor scunzi cu inaltimi intre %00 si 3700m) in care se incadreaza muntii 5ntorsura 1uzaului)
Darstelor) /ampa) Poiana 1rasovului) Codlei si PersaniC treapta depresiunilor) cu inaltimi intre 450
si 700 m altitudine.
Cli:a
Clima judetului 1rasov are un specific temperat(continental caracterizandu(se prin nota de
tranzitie intre clima temperata de tip oceanic si cea temperata de tip continentalB mai umeda si
racoroasa in zonele de munte) cu precipitatii relativ reduse si temperaturi
usor scazute in zonele mai joase.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
5nversiunile de temperatura nu sunt numeroaseC de aceea) temperaturile minime din timpul
iernii nu se inscriu in valorile e-treme. Cantitatea de precipitatii este relativ mai ridicata ca urmare a
contrastelor diurne mici.
/emperatura medie multianuala a aerului este de 7)! C) temperatura ma-ima
absoluta fiind de 37 C in luna august. #umarul mediu al zilelor de vara este de apro-imativ
50 pe an. #umarul mediu al zilelor de iarna este de apro-imativ 50 pe an. ,miditatea
aerului are valori medii anuale de 75.. Precipitatiile atmosferice au valori de !00(700
mm=an. "antul la sol are directii predominante dinspre vest si nord(vest si viteze medii
cuprinse intre 3)5 si 3)2 m=s.
4idrolo7ie
5n alcatuirea resurselor de apa ale judetului 1rasov intra pe de o parte apele subterane
:freatice si de adancime;) iar pe de alta parte apele de suprafata) adica reteaua de rauri si lacuri
naturale si artificiale.
A%ele su'terane=8reatice se definesc) in functie de conditiile geologice) pe doua zoneB cea
montana) unde stratul acvifer se afla de regula la adancime) si cea joasa :incluzand sesurile
depresionare ale 1rasovului si Gagarasului) lunca si terasele 2ltului;) unde stratul acvifer este bogat
si prezinta calitati corespunzatoare unei utilizari diversificate.
A%ele de su%ra8ata au lungimea totala de 2.347 de Filometri) ocupand o suprafata de 2.337
de ectare. 'lte suprafete de ape ocupa 770 de ectare si sunt reprezentate de lacurile glaciare din
Auntii Gagarasului si de lacurile artificiale :acumularile /arlung ( $acele si Dopca) "istea)
9amaradia;. 'cestea din urma sunt utilizate pentru alimentarea cu apa potabila si industriala)
producerea de energie) piscicultura si irigatii.
4a'itate naturale
Conform impartirii *uropei in regiuni biogeografice) judetul 1rasov se afla la interferenta a
doua zoneB alpina si continentala. Caracteristicile climei din ultima perioada) carora li se adauga
alternanta perioadelor umede cu cele secetoase nu au dezecilibrat evolutia fireasca a abitatelor.
De asemenea) nu s(au semnalat degradari majore ale abitatelor.
5n cursul anului 200!) la nivelul judetului au fost inventariate 43 de tipuri de abitate) 230 de
specii de pasari :dintre care 3&! protejate conform legislatiei in vigoare;) 4& de specii de mamifere)
:27 cuprinse in 8egea 4!2=2003 si 3! in Directiva 9abitate;) 22 de specii de amfibieni si reptile :20
cuprinse in 8egea 4!2=2003 si 34 in Directiva 9abitate;) ! specii de pesti :! in 8egea 4!2=2003 si 5
in Directiva 9abitate;) 3%3 de specii de nevertebrate :33 in 8egea 4!2=2003 si 35 in Directiva
9abitate;.
Arii %rote6ate
5n conformitate cu prevederile legaleB 8egea 5=2000) 9.<. 2353=2004 si 9< 35%3=2005) in
judetul 1rasov e-ista 32 de arii protejate cu o suprafata totala de 2%.350 de ectare) reprezentand
apro-imativ 7. din suprafata judetului.
5ntre aceste arii protejate se disting cele doua parcuri) Parcul #ational Piatra Craiului si
Parcul #atural 1ucegi. 5ncepand cu anul 3&&&) respectiv 2004) Parcul #ational Piatra Craiului si
Parcul #atural 1ucegi au administratie proprie si detin planuri de management2. 'ceste planuri
prevad luarea unor masuri stricte de protejare a tuturor abitatelor si speciilor din interiorul
parcurilor. Din anul 2004 pana in prezent au fost luate in custodie 33 arii naturale protejate)
conform 2rdinului 4&4=2005. 'laturi de aceste arii protejate) judetul 1rasov are validate) in prezent)
un numar de 24 de situri Natura #""". 'cestea sunt impartite) conform celor doua directive ale
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
,niunii *uropene) in doua categoriiB 7 situri de protectie avifaunistica :$P'; si 37 situri de
importanta comunitara :$C5;.
Ta'el !. Ariile %rote6ate din 6udetul +rasov si re7i:ul de :ana7e:ent in care se
incadrea9a
Re7i: de :ana7e:ent Cate7orie
IUCIN
>
Caracteristici Nr.
Aonumente ale naturii 555 Conservarea unor elemente naturale cu
valoare si semnificatie ecologica)
stiintifica si peisagistica
34
+ezervatii naturale 5" Protejarea de abitate si specii naturale
importante sub aspect floristic) faunistic)
forestier) geologic) speologic)
paleontologic
34
'rii de protectie speciala
avifaunistica
Conservarea abitatelor specifice
necesare protectiei speciilor de pasari
migratoare salbatice
2
Parcuri #ationale $i
#aturaleB
( Parcul #ational
Piatra Craiului
( Parcul #ational
1ucegi
55
"
Protejarea si conservarea unor esantioane
reprezentative pentru spatiul biogeografic
national) precum si ansambluri
peisagistice in care interactioneaza
activitatile umane cu natura
2
Ione umede de importanta
internationala
$ituri +amsar 3
Conform Legii 462/2001 privind regimul ariilor protejate conservarea !abitatelor a florei si
faunei Salbatice
D
5,C5# ( 5nternational ,nion of te Conservation of #ature and #atural +esources
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
#.1.!. In8rastructura
#.1.!.1. In8rastructura de trans%ort
@udetul 1rasov face parte din +egiunea 7 Centru) si detine primul loc in ceea ce priveste
densitatea de retele feroviare.
Reteaua de dru:uri
+eteaua de drumuri publice a judetului are o lungime de 3.537 Filometri) cu o densitate
medie de 27 Fm=FmH) inferioara mediei pe tara de 33 Fm=FmH. +epartizarea drumurilor pe teritoriul
judetului este determinata de formele de relief) densitatea ma-ima intalnindu(se in zonele joase) iar
cea minima in zona montana.
Din lungimea precizata mai sus) 427 de Filometri sunt drumuri nationale) 740 de Filometri
sunt drumuri judetene iar 350 de Filometri drumuri comunale.
Dru:urile nationale au urmatoarele traseeB
trasee europeneB
o *!0 pe D#3 :1ucuresti ( 1rasov; si D#33 :1rasov 7 +upea ( $igisoara;C
o *!% pe D#3 :1rasov ( Gagaras ( $ibiu;C
o *574 pe D#33 :/argu $ecuiesc ( 1rasov; si D#74 :1rasov ( Campulung;
trasee nationale principaleB D#3' :1rasov ( "alenii de Aunte; si D#30 :9arman ( Prejmer
( /eliu;C
trasee nationale secundareB D#73' :Predeal ( +asnov ( Iarnesti ( Poiana Aarului ( $ercaia;
si D# 731 :Cristian ( <imbav;.
Dru:urile locale) avand 44 de trasee judetene si !3 de trasee comunale) sunt modernizate
doar in procent de %. fata de media nationala de 30)44.. Din totalul drumurilor comunale) 32.
sunt inca de pamant.
Din punctul de vedere al traficului mediu zilnic anual) recensamantul general al circulatiei
din anul 2005 a inregistrat un numar de 5.3!3 de veicule=zi pe drumurile nationale) 3.3!0 de
veicule=zi pe drumurile judetene) respectiv !42 de veicule=zi pe drumurile comunale. Centrul de
studii tenice rutiere si informatica al Ainisterului /ransporturilor :C*$/+5#; prognozeaza
dublarea traficului pana in anul 2025 atat pe drumurile nationale) cat si pe cele judetene si
comunale.
Reteaua de cai 8erate
Caile ferate de pe teritoriul judetului sunt administrate de catre +egionala de Cai Gerate
1rasov.
8inia ferata cu ecartament normal are lungimea totala de !%3 Fm) cu o densitate de !2
Fm=3.000 FmH) indicator superior mediei pe tara de 4! Fm=FmH.
@udetul 1rasov beneficiaza de e-istenta coridorului feroviar Pan *uropan) Coridorul 5"B
Grontiera Curtici (1rasov($imeria("intu de @os('lba 5ulia(Cosaliu(Copsa Aica(1rasov(1ucuresti(
Getesti(Aedgidia(Constanta cu ramura de la 1rasov spre /imisoara(Caransebes(Drobeta /urnu
$everin($treaia(Craiova(Grontiera Calafat. Datorita pozitiei judetului) reteaua de cai ferate este) in
mare masura) o retea de tranzit.
$ituatia liniilor de cale ferata in e-ploatare) se prezinta astfelB
Ta'el /. Caracteristiceile retelei 8eroviare
Lun7i:ea
C2
?;:@
Din care &lectri8icate
?;:@
Densitate
?;: ;:%@ Linie si:%la Linie du'la Linii in statii
si tria6
!%3 22% 2 - 32! 203 4&% !2
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
/eritoriul judetului este deservit de urmatoarele trasee de cale ferataB
Aagistrala 200B 1rasov ( Gagaras ( Curtici :cale ferata simpla neelectrificata;C
Aagistrala 300B 1ucuresti ( Predeal ( 1rasov ( *piscopia 1iorului :cale ferata dubla
electrificata;. /ronsonul 1ucuresti ( 1rasov ( $igisoara face parte din tronsonul 4 al culoarului
de transport paneuropean ce urmeaza a fi reabilitat in viitorul apropiat)
Aagistrala 400B 1rasov 7 $fantu <eorge 7 Deda 7 $igetul Aarmatiei :cale ferata simpla
electrificata;.
8inii secundare :trasee de cale ferata simpla neelectrificata; mai e-ista intreB
9arman 7 5ntorsura 1uzauluiC
1artolomeu 7 IarnestiC
,cea 7 "ictoriaC
$ercaia 7 $inca "ece :linie uzinala;.
'ctivitatea feroviara pe teritoriul judetului este deservita de 33 statii si 37 alte.
5nfrastructura de telecomunicatii feroviare este administrata de $.C. /elecomunicatii $.'.
'gentia +egionala de /elecomunicatii 1rasov.
#.1.!.#.Ali:entarea cu a%a
5n perioada 2004(200!) consumul de apa din judet a inregistrat o scadere datorata reducerii
activitatii unor agenti economici si a contorizarii consumului la populatie.
Ta'el 3. ,olu:ele de a%a ca%tate si consu:ate in %erioada #""/ A #""6 ?:ii :
!
@
AN Din care ,olu: total
A%e de
su%ra8ata
A%e su'terane
2004 &0.000 25.000 335.000
2005 %0.000 22.000 302.000
200! %0.000 20.200 300.200
2007
prognoza
&5.000 35.000 330.000
Sursa: "irectia #udeteana de Statistica
Ta'el 6. Reteaua de distri'utie a a%ei %ota'ile* in anul #""6
)udetul +rasov
Localitati> cu instalatii de ali:entare cu a%a %ota'ila ?nu:ar@ = la
s8arsitul anului
/$
din careB municipii si orase 30
Lun7i:ea totala si:%la a retelei de distri'utie a a%ei %ota'ile ?;:@ A la
s8arsitul anului
13/8
Sursa: "irectia #udeteana de Statistica
'limentarea cu apa in mediul rural este intalnita intr(un numar redus de comune) fara sa acopere
intregul necesar e-istent.
#.1.!.!.Canali9are
5n judetul 1rasov) 3% localitati dispun de retea de canalizare cu o lungime totala de !!% Fm)
din care 543)! Fm :%3.; in mediul urban. +eteaua actuala de canalizare reprezinta doar 35. din
necesar. $istemul de canalizare e-istent nu acopera integral localitatile.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
Din reteaua totala de distributie a apei) lungimea retelei de canalizare acopera doar 3!)!!..
'stfel) e-ista numeroase strazi si localitati care) desi au retele de distributie a apei) nu au
retele de canalizare) apele uzate menajere fiind de cele mai multe ori aruncate in cursuri de ape
si=sau la suprafata solului) producand fenomene de poluare.
Ta'el $. Reteaua de canali9are %u'lica* in anul #""6
)udetul +rasov U1 #""6
TOTAL Localitati cu instalatii de canali9are %u'lica* din care.
Aunicipii si orase
numar 3!
numar 30
Lun7i:ea totala si:%la a conductelor de canali9are %u'lica
Fm !45
Sursa: "irectia #udeteana de Statistica
5n judetul 1rasov e-ista % statii de epurare) cea de la $tupini a municipiului 1rasov fiind
singura care functioneaza apro-imativ la parametrii necesari) in urma monitorizarilor constatandu(
se depasiri) fata de normativele in vigoare laB suspensii) C125) CC2Cr) amoniu) fosfor total)
detegenti si sulfuri. Ca urmare) pana in anul 2030 statia trebuie dotata cu treapta tertiara de epurare
si de asemenea este necesara e-tinderea ei in vederea preluarii si tratarii intregului volum de ape
uzate neepurate) descarcate prin deversoare direct in emisar.
Principalii operatori ai judetului pentru sistemele de tratare a apelor uzate sunt Compania
'pa 1rasov) $.C 'pavita $.' Predeal) Aorani 5mpe- $+8) $.C. 'pa $erv. $.'. Gagaras si $ervicii
de <ospodarire Aagura Codlei. 'ceste statii de epurare inregistreaza o serie de probleme.
#.1.!./. Siste:e de incal9ire
5n prezent) in judetul 1rasov functioneaza doua instalatii de incalzire urbana in sistem
centralizat) in municipiul 1rasov si municipiul Gagaras. +estul oraselor si municipiilor au trecut la
alte sisteme de incalzire) de tipul centralelor de bloc) de scara sau de apartament si ciar la
incalzirea cu sobe pe gaz sau lemne.
Ta'el 8. Localitati in care se distri'uie ener7ie ter:ica* in anul #""6
Re7iune)udet Localitati in care se distri'uie ener7ie ter:ica
Total din care. :unici%ii si orase
@udetul 1rasov 3 3
Sursa: "irectia judeteana de statistica
Ta'el 9. Reteaua si volu:ul 7a9elor distri'uite* in 6udetul +rasov
)udetul +rasov #""/ #""3 #""6
8ocalitati in care se distribuie gaze naturale :numar; ( la sfarsitul
anului
!3 !3 /"
din careB municipii si orase 30 30 30
8ungimea simpla a conductelor de distributie a gazelor naturale
:Fm; ( la sfarsitul anului
1#88*8 1#$!*8 1/!8*1
"olumul gazelor naturale distribuite :mii mc; 9"$/13 31#6$6 ///1/#
din careB pentru uz casnic 3!&7%7 37!4&3 3!3454
Sursa: "irectia $egionala de Statistica
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
Date de:o7ra8ice
Potrivit datelor Directiei @udetene de $tatistica :iulie 200!;) judetul 1rasov are o populatie
de 5&5.75% de persoane. 75. dintre acestia se afla in mediul urban) 25. traind in mediul rural.
Jn municipiul 1rasov locuieste 47. din populatia judetului) respectiv) aici traiesc !3. din
locuitorii mediului urban.
1ediul ur'an) cu o populatie de 444.253 de locuitori are in componenta 4 municipii si !
orase) cu o densitate medie de 3!2 locuitori=FmH.
Ta'el 1". (o%ulatia ur'ana a 6udetului +rasov
Localitate
(o%ulatie la
"1."$.#""6
1rasov 2%3.375
Gagaras 3&.4&!
$acele 33.535
Codlea 24.3%&
Iarnesti 25.%3!
+asnov 35.&%2
"ictoria &.2%3
+upea 5.%33
<imbav 5.343
Predeal 5.245
/2/'8
populatie
mediu urban
444.253
Sursa: "irectia #udeteana de Statistica
Ta'el 11. (o%ulatia %e se5e si :edii* la 1 Iulie
)udetul +rasov 199" 1993 #""" #""1 #""# #""! #""/ #""3 #""6
Total ?nu:ar de
%ersoane@
= A:'ele se5e 696//1 6/"9/! 6#86/! 6#6/99 39#/91 393$$$ 3961/" 393#11 393$38
( Aasculin 353420 335!!3 307353 305%04 2%&2!3 2&0433 2&0537 2%&&%2 2&0034
( Geminin 345023 3252%2 3234&2 320!&5 30322% 3053!4 305!03 30522& 305724
Ur'an
= A:'ele se5e 3!91#! /89838 /$3"99 /$#6#" //16/$ //8/$" //66## ///886 ///#3!
( Aasculin 2727&7 240!53 233307 22&552 234333 23!&74 235%44 234&4& 234355
( Geminin 2!!32! 24&205 243&&2 2430!% 227534 2334&! 23077% 22&&37 22&%&%
Rural
= A:'ele se5e 13$!18 131"83 13!3// 13!8$9 13"8// 1/$!"$ 1/9318 13"!#3 1313"3
( Aasculin 7%!23 7500% 7!044 7!252 75330 7343& 74!&3 75033 75!7&
( Geminin 7%!&5 7!077 77500 77!27 75734 73%!% 74%25 752&2 75%2!
Locuitori;:
#
1#9*9 119*3 11$*# 116*8 11"*3 111*1 111*# 111*" 111*1
Sursa: "irectia judeteana de statistica
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
2i7ura !. (o%ulatia %e :edii
Ase9ari u:ane
Ta'el 1#. Or7ani9area ad:inistrativa a teritorului* la !1 dece:'rie
)udetul +rasov 199" 1993 #""" #""1 #""# #""! #""/ #""6
Nu:arul oraselor si :unici%iilor 9 9 9 9 1" 1" 1" 1"
( din careB municipii 2 2 4 4 4 4 4 4
Nu:arul co:unelor /! /! /! /! // /3 /$ /8
Nu:arul satelor 13" 13" 13" 13" 1/9 1/9 1/9 1/9
Sursa: "irectia judeteana de statistica
De9voltare econo:ica
1. (rinci%alele surse econo:ice
Produsul intern brut realizat in anul 2005 in judetul 1rasov a fost de 4)272 miliarde de euro.
5n perioada 2000(2005) produsul intern brut pe cap de locuitor in judetul 1rasov a avut un
trend crescator si totodata superior celui national.
2i7ura /. &volutia %rodusului intern 'rut ?< 8ata de 1999@
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
Din analiza gradului de participare a diverselor activitati la crearea produsului intern brut al
judetului 1rasov) serviciile detin 43)4.) industria 35)5.) comertul &)&.) constructiile !)7. iar
agricultura !)5.. Comparand aceasta structura cu cea a produsului intern brut al +egiunii 7 Centru
se observa ca industria si domeniul constructiilor sunt mai bine reprezentate in judetul 1rasov) in
timp ce agricultura prezinta inca diferente semnificative fata de valorile +egiunii Centru.
Produsul intern brut al judetului 1rasov a crescut in termeni reali in perioada 2000(2003 cu
3%)4.. *volutia sa a fost determinata in mod semnificativ de marirea volumului de activitate si in
consecinta a valorii adaugate brute in perioada analizata din industria prelucratoare) constructii)
comert) transporturi) depozitare si comunicatii.
Domeniul serviciilor are un aport important la formarea produsului intern brut in perioada
analizata) evolutia cea mai semnificativa inregistrandu(se in domeniul serviciilor de sanatate si
asistenta sociala si al serviciilor colective) sociale si personale. 5ndustria e-tractiva) pescuitul si
piscicultura au un aport mic la formarea P51.
8a nivelul +egiunii 7 Centru) 1rasovul este cel mai competitiv judet) mentinandu(se pe
primul loc din punct de vedere al produsului intern brut pe locuitor) al valorii adaugate brute si al
productivitatii muncii) fiind urmat de judetele $ibiu si Aures. 5n privinta e-porturilor) judetul
1rasov a detinut in mod constant unul dintre primele locuri la nivel regional) alaturi de $ibiu. Pe de
alta parte) 1rasovul s(a clasat in permanenta in ultimii ani pe unul dintre ultimele locuri din punct
de vedere al ratei de ocupare a fortei de munca) mai ales datorita disponibilizarilor masive.
+aportandu(ne la nivelul regional) constatam in judetul 1rasov concentrari in urmatoarele
domeniiB turism :43)!. din valoarea adaugata bruta a turismului la nivel regional;) transport :35.;)
industria energetica :3!)4.;) industria prelucratoare :30)!.;. 'cestea mentin judetul 1rasov pe
prima pozitie la nivel regional din punct de vedere al valorii adaugate brute.
5n structura valorii adaugate brute a judetului 1rasov cea mai importanta crestere a
inregistrat(o grupa masini) aparate si ecipamente electrice :de la 32)%. la 22)3.;. $caderi au avut
produsele cimice :de la 5)%. la 0)!.;) materialele plastice si articolele din materiale plastice
:de la &)2. la 5)5.;) precum si e-portul de incaltaminte :de la 35)%. la %)3.;. $e mentine sau
inregistreaza usoare cresteri ponderea e-porturilor de mijloace de transport) te-tile) mobila) lemn si
produse din lemn.
@udetul 1rasov inregistreaza cel mai ridicat nivel al productivitatii muncii din intreaga
regiune 7 Centru) aceasta ajungand in anul 200!) dupa o perioada de puternica scadere) sa fie cu
doar 35)77. mai mica decat cea inregistrata in anul 3&%& si aproape ecivalenta cu cea a anului
3&&0. Productivitatea muncii la nivelul judetului se afla) la fel ca si indicele productiei industriale)
pe un puternic trend ascedent) depasind inca din anul 2003 media nationala a acestor indicatori.
#. Distri'utia 8ortei de :unca si so:a6ul
8a nivelul judetului 1rasov) balanta fortei de munca pe anul 2005 ilustreaza faptul ca) din
totalul populatiei judetului de 5&5.000 de persoane) resursa de munca reprezinta !&..
Din populatia in varsta de munca se e-clud persoanele cu incapacitate permanenta de
munca) precum si pensionarii in varsta de munca ce nu lucreaza) aceste categorii reprezentand 33)7
mii persoane in anul 2005.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
Din totalul celor ce reprezinta resursa de munca pe anul 2005 :433)% mii persoane;) 55.
sunt persoane active ocupate.
Ta'el 1!. Nu:arul :ediu al salariatilor* %e activitatile econo:iei nationale
)udetul +rasov 199# 1993 #""" #""1 #""# #""! #""/ #""3 #""6
Total econo:ie !"/*1 #$3*6 #!8*/ #!$*# #!9*3 #!"*3 ##9*" ##$*" #!"*9
'gricultura) vanatoare si
silvicultura
45)4 44)3 4%)2 4!)3 40)3 3%)0 35)3 34)7 32)4
Pescuit si piscicultura ( ( ( ( 0)3 0)3 0)3 0)3 0)3
5ndustrie) din careB 354)0 32!)7 &0)% &3)& &2)3 %0)3 7!)3 73)0 !&)3
( 5ndustrie e-tractiva 3)4 3)5 0)% 0)% 0)% 0)% 0)7 0)7 0)7
( 5ndustrie prelucratoare 347)7 320)3 %4)7 %!)3 %!)3 74)4 70)& !5)! !4)4
( *nergie electrica si termica)
gaze si apa
4)& 5)3 5)3 5)0 5)0 5)3 4)7 4)7 4)0
Constructii 3%)5 34)0 32)5 32)! 33)2 35)0 35)7 35)3 37)7
Comert 37)4 33)! 2!)! 27)% 30)& 33)0 33)& 35)! 3%)3
9oteluri si restaurante 5)3 !)0 4)! 3)3 4)5 5)! 7)% 7)4 7)7
/ransport) depozitare si
comunicatii
20)3 35)& 34)0 32)& 33)% 32)7 33)! 32)% 34)2
5ntermedieri financiare 3)4 3)% 2)% 2)3 2)0 2)3 2)4 2)! 32)2
/ranzactii imobiliare si alte
servicii
33)2 7)! 7)! &)3 30)2 33)4 33)3 32)& 2)0
'dministratie publica si
aparare
2)3 3)4 3)7 3)! 3)4 3)5 3)4 4)4 4)!
5nvatamant 33)2 32)% 32)& 33)4 33)4 34)0 34)4 34)0 33)&
$anatate si asistenta sociala %)% 7)& &)% &)& 30)4 30)& 30)! 30)2 30)0
Celelalte activitati ale
economiei nationale
4)5 3)% 4)& 4)3 5)4 5)7 !)4 !)0 !)!
Sursa: "irectia #udeana de Statistica
+ata medie a somerilor inregistrati in judetul 1rasov in 200! :!)3!.; se afla peste media
nationala de 5)4..
Ta'el 1/. Rata so:a6ului
)udetul
+rasov
1991 1993 #""" #""1 #""# #""! #""/ #""3 #""6
Nu:arul so:erilor inre7istrati
Total /##1 198/" !"69! #3#9" !#/"$ #$#!! #$/"3 #1$31 13"9$
( femei 3044 33423 37503 35202 37434 33535 32432 &%!5 !5%3
( barbati 3377 %437 333&0 300%% 34&73 33!&% 34&73 33%%! %53!
Rata so:a6ului ?<@
Total 1*! 6*$ 11*/ 9*6 11*9 1"*6 1"*$ 8*$ 6*1
( femei 2)0 %)0 33)2 33)& 33)5 33)3 30)4 %)& 5)&
( barbati 0)7 5)5 &)7 7)5 30)5 30)3 30)& &)0 !)2
Sursa: %gentia &ationala pentru 'cuparea fortei de munca
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
!. ,enitul :ediu
Ta'el 13. Casti7ul salarial no:inal :ediu net lunar* %e activitati ale econo:iei nationale
)udetul +rasov 1991 1993 #""" #""1 #""# #""! #""/
/otal economie 7%70 233370 237!34% 2&&4!!! 3732447 4!73047 554334%
'gricultura)
vanatoare si
silvicultura
!%77 3&2202 3!2034& 23&3334 2%33435 402!&5% 4%%4072
Pescuit si
piscicultura
!3!& 3%!3%0 333!432 3&!4!%7 234%%37 44!333% 572454%
5ndustrie) din
careB
%03% 24%375 22%7000 337%&5& 3&!%5&5 4&0&&40 5!22373
( 5ndustrie
e-tractiva
30!4% 353!!7 3033!!4 42232!% 5%20304 !%37333 74!%3!!
( 5ndustrie
prelucratoare
7&73 244352 23&!7&7 30!5720 3%335%& 4732373 53537&3
( *nergie
electrica si
termica) gaze si
apa
&073 3344%! 343304& 4!53!22 5%%&030 73523!5 &3&&03%
Constructii %40! 22&2!! 3%55%77 2!73%&& 33!4&54 3&33%53 4&5!243
Comert 7230 3&&5%3 3407!!0 222&!!% 25&30&2 357!75% 3&50572
9oteluri si
restaurante
!252 200%7! 3!4!33! 2!3!0%5 237&302 3520%%! 43&&072
/ransport)
depozitare si
comunicatii
%7%2 2!0703 2!75!3% 34%23!! 4!75270 5%20%7% 702%!37
5ntermedieri
financiare
%075 37040! 50%4!07 7374753 &3!%&3!
3304%&%
&
33%7&0&
7
/ranzactii
imobiliare si alte
servicii
77!3 243525 24!&4!3 2%%2&3% 33!54%2 4775443 !43&73!
'dministratie
publica si aparare
%0!0 3&%&07 3300&3% 4225504 5334%%7 !&30735 &503&!3
5nvatamant 737! 3&3733 254&&5! 2%247&2 4322525 4757023 !0734&&
$anatate si
asistenta sociala
74%% 37!3!0 375345& 2!453!0 2&54&&3 373!!33 4&3%427
Celelalte
activitati ale
economiei
nationale
!342 20&%30 34%5%%3 2220423 25%7053 3!53&3! 44!70%3
Sursa: "irectia #udeteana de Statistica
/. (rinci%alele centre de atractie
Pozitionarea geografica a judetului 1rasov in zona montana din centrul tarii favorizeaza
dezvoltarea turismului sub forme diverse. 'ccesul este facilitat de infrastructura rutiera si
feroviara buna ce face legatura cu capitala tarii) dar si cu *uropa occidentala. @udetul atrage
anual mai mult de 400.000 de vizitatori.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
Potentialul turistic al judetul 1rasov imbina elemente ale cadrului natural cu valorile
culturale si istorice.
"alorificarea elementelor atractive ale cadrului natural s(a facut diferentiat) in functie de
apropierea si posibilitatile de acces fata de principalele centre de interes turistic. Datorita
potentialului geografic) preponderent montan) turistii veniti in judetul 1rasov pot practica activitati
sportiv(recreative in toate anotimpurile anului.
Principalele masive muntoase ale judetului) integrate in circuitul turistic intern si
international cu spatii de cazare) agrement si practicare a sporturilor specifice suntB
Aasivul Piatra Aare) cu trasee turistice montane usor accesibile) ofera obiective turistice
naturale deosebite si posibilitati de lansare cu parapanta)
Aasivului 1ucegilor) Parc #atural de interes national) prezinta peisaje atractive cu
spectaculoase vai glaciare si cabane de creasta) oferind posibilitati de practicare a
drumetiilor montane) alpinismului) snoKboardului si a sciului de fond si alpin)
Aasivul Piatra Craiului) declarat Parc #ational) este unic in Carpatii +omanesti) prin relieful
impunator al crestei calcaroase in lungime de 25 de Filometri. 'ici se gasesc specii rare de
flora si fauna. $unt oferite turistilor cazare in cabane si refugii montane) precum si in
modernele pensiuni din localitatile limitrofe.
Auntii Ciucas) zona aflata in prezent in curs de legiferare ca parc natural) prezinta
spectaculoase forme de refief megalitice. 'ceasta zona este mai putin amenajata cu structuri
turistice) prezentand oferte de tip agroturistic doar in localitatile de la baza masivului)
Auntii Persani) mult mai scunzi) cuprind oferte turistice in zona nord vestica a judetului
constand in arii protejate si monumente ale naturii) obiective istorice) culturale si
monumente de aritectura)
Auntii Gagaras) zona aflata in prezent in curs de legiferare ca parc national) sunt cei mai
inalti si spectaculosi munti din +omania.
Resursele culturale* co:unitare si de %atri:oniu ofera o combinatie deosebita de
aritectura) cladiri de patrimoniu) monumente si evenimente comunitare. De o importanta deosebita
este municipiul 1rasov) unul din cele mai bine pastrate orase medievale) unde centrul istoric
aritectural este conservat intr(o stare buna :1iserica #eagra) cartierul $cei) Piata $fatului) zidurile
de aparare ale vecii cetati impreuna cu turnurile si bastioanele;. Aai mult) judetul ofera
posibilitatea vizitarii unei multitudini de cetati :Codlea) Gagaras) 9ogiz) Prejmer) +asnov) +upea;.
2 serie de evenimente de anvergura precum festivalurile internationale Cerbul de 'ur)
Dramaturgie Contemporana) Auzica de Camera) @azz reprezinta alte puncte de atractie pentru
turisti.
Cetatile taranesti reprezinta cea mai importanta si mai originala contributie pe care
aritectura medievala de zid a /ransilvaniei a inscris(o in patrimoniul artistic european. Din aceasta
categorie fac parte cetatile taranesti cu biserici de incinta :1od) Cincsor) Codlea) Cristian) Geldioara)
<imbav) 9alciu) 9almeag) 9arman) Aaierus) Prejmer) +otbav) $anpetru;) ridicate de sasii si
romanii locuitori ai satelor respective in secolele L555(L"5) dar si bisericile(cetati :1eia) 1unesti)
Cata) Cincu) Drauseni) Giser) 9omorod) Aerciasa) Aesendorf) Prejmer) +oades) $oars) "iscri;.
5ntre acestea) se remarca Prejmer si "iscri) unde se gasesc situri satesti cu biserici fortificate
recunoscute ca parte a patrimoniului ,#*$C2. Dezvoltarea si promovarea acestor resurse nu se
ridica insa la nivelul potentialului pe care il pot oferi.
Cel mai important punct de atractie turistica) recunoscut pe plan international) este Castelul
1ran) cu a sa legenda a lui Dracula.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
Ti%uri de turis: %racticate in 6udetul +rasov
/urismul montan de drumetie este favorizat de e-istenta masivelor muntoase) a suprafetei
mari acoperite cu paduri) a e-istentei traseelor marcate) a cabanelor montane si bazelor de
cazare din localitatile limitrofe) precum si a promovarii acestor zone pe plan national si
international.
/urismul cultural(istoric este favorizat de e-istenta a numeroase monumente istorice si de
aritectura pe intreg teritoriul judetului.
/urismul religios este practicat mai ales la Aanastirea de la $ambata de $us unde au loc) in
timpul marilor sarbatori crestine) slujbe religioase ce atrag un aflu- mare de credinciosi. Aai
mult) pe teritoriul judetului se gasesc sapte comple-e monaale si numeroase biserici cu
valoare istorica si aritecturala deosebita.
/urismul sportiv de tip alpinism) sci alpin) sci fond) ecitatie) mountainbiFe)
deltaplanorism si planorism) vanatoare si pescuit sportiv in zonele colinare si montane ale
judetului) >vanatoarea de imaginiM tip safari ale unor specii precum lupul) ursul si rasul) in
judetul 1rasov traind 30. din populatia de mari carnivore a *uropei.
/urismul stiintific tematic pe sectiuni de biodiversitate) speologie) geologie) paleontologie in
rezervatiile naturale ale judetului.
/urismul rural sau agroturismul este practicat in special in zona satelor branene :Gundata)
Aoeciu) 1ran; si in Poiana Aarului) zone ce constituie un areal cu un potential natural)
istoric si turistic deosebit) precum si in zona $acele(/arlungeni) aflata in imediata apropiere
a municipiului 1rasov.
/urismul de afaceri si conferinte) din perspectiva caruia judetul 1rasov se bucura de un
interes in crestere
*coturismul este turismul cel mai apropiat de natura) oferit ca produs turistic inB
( zona Iarnesti) zona in care acest tip de turism este dezvoltat in stadiul cel mai
( avansat din +omania) favorizat atat de cadrul natural e-ceptional :Parcul #ational
turism de catre 'dministratia Parcului #ational Piatra Craiului) ( zona "ama
1uzaului) poarta de intrare in Aasivul Ciucas) unde functioneaza) in prezent) Centrul
*ducational de *cologie si *coturism)
( zona 1unesti("iscri) zona incipienta in practicarea ecoturismului dar cu un potential
deosebit pentru o dezvoltare ulterioara in aceasta directie)
( zona Gagaras) favorizata de cadrul natural) in care se practica un turism incipient de
tip ecoturism) dar fara o strategie coerenta si unitara in acest sens.
3. 4oteluri
Ta'el 16. Structurile de %ri:ire turistica cu 8unctiuni de ca9are
)udetul +rasov #""/ #""3 #""6
Total
/!1 /"!
/89
9oteluri si moteluri 43 53 !3
Cabane turistice 20 33 37
Campinguri si unitati
tip casuta
2 2
2
"ile turistice si
bungalouri
!4 !7
72
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
/abere de elevi si
prescolari
3 3
3
Pensiuni turistice
urbane
%2 307
335
$ate de vacanta 3 2 2
Pensiuni turistice
rurale
304 355
3&3
9oteluri pentru
tineret
4 3
4
Pensiuni
agroturistice
307 (
(
Popasuri turistice 3 ( (
Sursa: "irectia #udeteana de Statistica
Ta'el 1$. Ca%acitatea si activitatea de ca9are turistica
)udetul
+rasov
199" #""" #""1 #""# #""! #""/ #""3 #""6
Ca%acitatea de ca9are
*-istenta
:locuri;
324%% 3054& 3027! &52% &!33 333%0 32037 33%%3
5n
functiune
:mii
locuri(
zile;
3!5%)4 3!%3)& 3!70)3 32&7)3 3!50 3&00)5 423& 4527
Sosiri
?:ii@
$$!*1 !#6*/ !#8*! #9"*! !#9 /## //8 /8/
Inno%tari
?:ii@
#!38*8 89"*$ 88/*6 $$9*! 8!" 961 1""" 1"33
Indicii de
utili9are
neta a
ca%acitati
i in
8unctiune
?<@
6/*3 #/*# #/*1 #!*6 ##*6 #/*6 #!*$ #!*!
Sursa: "irectia #udeteana de Statistica
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
Date referitoare la generarea deseurilor municipale
'utoritatile pentru protectia mediului din +omNnia colecteaza date privind gestionarea
deseurilor inca din anul 3&&3) primul set de date complet la nivel national datNnd din anul 3&&5.
5n ceea ce priveste deseurile municipale) anceta statistica se realizeaza e-austiv) pe baza a
doua cestionareB
'$(<D(A,# >Cercetare statistica pentru primarii sau unitati specializate in servicii de
salubritateMC
'$(<D(/+'/ >Cercetare statistica privind tratarea deseurilorM.
Conform mentiunilor din publicatia statistica privind deseurile) calitatea datelor privind
gestionarea deseurilor este influentata in mare masura de o serie de conditii e-istente la nivelul
unitatilor raportoare) si anumeB
disponibilitatea conditiilor tenice pentru inregistrarea deseurilor :in principal lipsa cantarelor la
depozitele de deseuri;C
organizarea managementului deseurilorC
inregistrarea intreprinderilor in +egistrul statistic al operatorilor economiciC
competenta si angajamentul responsabilitatilor pentru completarea cestionarelor statistice.
Datele colectate de catre agentiile locale pentru protectia mediului sunt transmise catre
'gentia #ationala pentru Protectia Aediului fara sa se realizeze o analiza si o validare a acestora.
#.#.1.Cantitati de deseuri :unici%ale 7enerate
Conform Metodologiei pentru elaborarea planurilor regionale si judetene de gestionare a
deseurilor) aprobata prin 2rdinul ministerului mediului si dezvoltarii durabile nr. &53=! iunie 2007)
in planurile judetene de gestionare a deseurilor elaborate in anul 2007 vor fi prezentate date privind
cantitatile de deseuri municipale generate pentru perioada 2003(2005.
Datele prezentate in tabelul de mai jos au fost furnizate de catre 'PA 1rasov.
Ta'el 18. Cantitati de deseuri :unici%ale 7enerate in 6udetul +rasov in %erioada
#""1=#""3
/ipuri de de4euri
Cod
de4eu
3
Cantitate de de4euri :tone;
2003 2002 2003 2004 2005
1. DeBeuri :unici%ale
?deBeuri :ena6ere Bi
asi:ila'ile din
co:erC* industrie*
instituCii* din care.
#"
13 "1
##9.!61 #3!.11$ #3"."$/ #$1.8#3 #$".!6"
3.3 De4euri menajere
colectate On amestec de
la popula0ie
20 03 03
35 03
325.!75 32%%53 333.!3! 320.232 323.7%0
3.2 De4euri asimilabile din
comer0) industrie)
institu0ii colectate On
amestec
20 03 03
35 03
42.400 43.0!0 27.%!0 55.2!3 !&.7%0
1
Conform Listei Europene a Deeurilor
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
/ipuri de de4euri
Cod
de4eu
Cantitate de de4euri :tone;
2003 2002 2003 2004 2005
3.3 De4euri municipale
:menajere 4i asimilabile;
colectate separat) din
careB
20 03
35 03
35.!&& 2!.&05 2%.%30 30.33! 3.270
Nrtie 4i carton
20 03 03
35 03 03
435 5.304 5.43% 5.50! 40
sticl6
20 03 02
35 03 07
(
plastic
20 03 3&
35 03 02
%0
metale
20 03 40
35 03 04
35.2%4 23.!03 23.432 24.!30 (
lemn
20 03 3%
35 03 03
(
biodegradabile
20 03 0% 3.340
3.4 De4euri voluminoase 20 03 07 ( %0
3.5 De4euri din gr6dini 4i
parcuri
20 02 3.2%3 5.43% 3.&53 2.53% 5.250
3.! De4euri din pie0e 20 03 02 450 2.553 4.3&3 3.4%0 4.%00
3.7 De4euri stradale 20 03 03 7.!75 30.!55 20.774 25.!%7 4&.000
3.% De4euri generate 4i
necolectate
20 03 03
35 03
3!.44& 35.!75 34.!30 34.533 3%.400
Din analiza datelor din tabelul de mai sus se observa urmatoarele aspecteB
cantitatile menajere generate si colectate nu prezinta variatii semnificative de la un an la altul)
cantitatile de deseuri asimilabile prezinta crestere de la un an la altul) cu e-ceptia anului 2003)
cand cantitatea este foarte scazuta) probabil din cauza unor erori de raportareC
cantitatile de deseuri municipale colectate separat sunt in perioada 2003 7 2005 cuprinse intre
35.000 si 30.000 tone=an) iar in anul 200! doar 3270 tone. 'cest fapt se e-plica) de asemenea)
printr(o eroare de raportare) cantitatile de deseuri colectate separat si valorificate in perioada
2003(2005 fiind) in cea mai mare parte) deseuri industriale si deseuri din constructii si demolari
:deseuri metalice; si nu deseuri municipale.
Din analiza realizata in cadrul grupului de lucru din data de 23 ianuarie 200% a rezultat ca
datele din anul 2005 privind cantitatile de deseuri municipale sunt date analizate si validate si pot fi
luate in considerare la calculul prognozei.
Indicatori de 7enerare a deseurilor :unici%ale
5ndicatorii se calculeaza in functie de cantitatea generata=colectata intr(un an si populatia din
anul respectiv. 'stfel) au fost calaculati pentru perioada 2003 7 2005 indicatorii de generare a
deseurilor municipale si indicatorii de colectare a deseurilor menajere.
2i7ura 3. ,ariatia indicatorului de 7enerare a deseurilor :unici%ale
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
427
420
456 454
366
0
200
400
600
2001 2002 2003 2004 2005
an
-
)
.
l
o
c
$
i
"
o
r


a
n
2i7ura 6. ,ariatia indicatorului de colectare a deseurilor :ena6ere
201
217
221
202
205
100
120
140
160
180
200
220
2001 2002 2003 2004 2005
an
-
)
.
l
o
c
$
i
"
o
r


a
n
Din grafice se poate constata ca indicatorii sunt relativ costanti si se inscriu in media la nivelul
regiuniiB 450 Fg=locuitor - an deseuri municipale generate si 200 Fg=locutor - an deseuri menajere
colectate.
Co:%o9itia deseurilor :ena6ere
8a nivelul judetului 1rasov nu au fost realizate pana in prezent determinari privind
compozitia deseurilor menajere) conform standardelor.
Planul +egional de <estionare a Deseurilor +egiunea 7 Centru prezinta o compozitie medie
a deseurilor menajerela nivel regiunii atat pentru mediul urban) cat si pentru mediul rural.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
Compozitia deseurilor la nivel de regiune a fost estimata in functie de compozitia medie a
deseurilor din judetele componente.

Ta'el 19. Co:%o9iCia esti:ata a deBeurilor :ena6ere in Re7iunea $ Centru
Aaterial
Ponderea :.;
Aediul urban Aediul rural
9Nrtie 4i carton 33 7
$ticl6 ! 4
Plastic % %
Aetale 3 2
8emn 3 4
1iodegradabile 53 !7
'lte tipuri de de4euri 3! %
Sursa: (roiect ($)" august 2006 %$(M Sibiu
(onderea deseurilor 'iode7rada'ile in deseurile :unici%ale
Conform +aportului 'gentiei *uropene de Aediu >Aanagementul deseurilor biodegradabile
municipaleM) 2002) fractia biodegradabila din deseurile municipale este reprezentata deB deseuri
alimentare si de gradina) deseuri de Nrtie si carton) te-tile) lemn) precum si alte deseuri
biodegradabile continute in deseurile colectate.
Cunoasterii ponderii deseurilor biodegradabile in deseurile municipale este foarte importanta
in etapa de planificare deoarece determina capacitatiile instalatiilor de tratare a deseurilor
biodegradabile in vederea reducerii cantitatii depozitate.
Pana in prezent in judetul 1rasov nu au fost realizate determinari privind ponderea
deseurilor biodegradabile in deseurile municipale.
5n tabelul de mai jos se prezinta o estimare a ponderii deseurilor biodegradabile in deseurile
muncipale pe baza compozitiei deseurilor menajere din mediul urban si rural estimate la nivelul
regiunii) precum si pe baza estimarilor utilizate la elaborarea planurilor regionale de gestionare a
deseurilor.
Ta'el #". &sti:area %onderii deseurilor 'iode7rada'ile in deseurile :unici%ale

Ti%uri de deseuri
(onderea
deseurilor
'iode7rada'ile
?<@
3. Deseuri municipale :deseuri menajere si asimilabile
din comert) industrie) institutii) din careB

3.3
Deseuri menajere
,rban !7
deseuri alimentare si de gradina 53
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
artiePcarton) lemn) te-tile 34
+ural 7%
deseuri alimentare si de gradina !7
artiePcarton) lemn) te-tile 33
3.2 P 3.3 Deseuri asimilabile din comert) industrie) institutii
!0
3.5
Deseuri din gradini si parcuri &0
3.!
Deseuri din piete %0
3.7
Deseuri stradale 44
3.%
Deseuri generate si necolectate
,rban !7
deseuri alimentare si de gradina 53
artiePcarton) lemn) te-tile 34
+ural 7%
deseuri alimentare si de gradina !7
artiePcarton) lemn) te-tile 33
Colectarea si trans%ortul deseurilor
Date %rivind o%eratorii de salu'ri9are
Conform datelor furnizate de 'PA 1rasov) in prezent) in judet functioneaza 32 operatori de
salubrizare) din careB
4 operatori de salubrizare cu capital integrat de statC
4 operatori de salubrizare sunt societati cu capital autoton integral privatC
3 operator de salubrizare este societate cu capital majoritar de statC
3 operator de salubrizare este societate cu capital majoritar de statC
3 operator de salubrizare sunt societati publice de interes localC
3 operator de salubrizare este societate cu capital mi-t.
5n /abelul 23 este prezentata denumirea operatorilor de salubrizare) precum si localitatile deservite.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
Ta'el #1. O%eratori de salu'ri9are
Denumire 8ocalitati deservite
Pop.
deservita
mediul
urban
Pop.
deservita
mediul
rural
Gorma de proprietate
'utorizatie
'#+$C,P
5ntegral
de stat
Aajoritar
de stat
Aajoritar
privat
'utoton
integral
privat
5ntegral
privat cu
capital mi-t
Public6 de
interes
local
$.C.,+1'# $.'.a
+m."alcea(Giliala
1rasov.
+rasov 334.&27 0
-
-
$.C. C2AP+*$/ $.'.
1rasov
+rasov) 1od)
9arman
335.44% !.5%0
-
-
$.C. C515# $.+.8.
1rasov
+rasov) Sacele)
$anpetru) Aoeciu
50.000 33.000
-
-
$.C. "'D*8 2#,
$.+.8. Predeal
(redeal 4.700 0
-
-
$*+". D*
<2$P2D'+5+*
A'<,+' C2D8*5
$.+.8. Codlea
Codlea
3&.500 0
-
-
$.C. '8C2 $*+" $.'.
Gagaras
2a7aras) 9arseni)
+ecea) 1eclean)
Aandra.
25.&7! 30.%5
!
-
-

S.C. STANDARD CONSULTING S.R.L.
Denumire 8ocalitati deservite
Pop.
deservita
mediul
urban
Pop.
deservita
mediul
rural
Gorma de proprietate
'utorizatie
'#+$C,P
5ntegral
de stat
Aajoritar
de stat
Aajoritar
privat
'utoton
integral
privat
5ntegral
privat cu
capital mi-t
Public6 de
interes
local
$*+"5C55
C2A,#'8* <imbav
GDi:'av) "ulcan
5.300 3.%%0
-
-
$C.<2$C2A C*/'/*
+asnov
Rasnov
32.500 0
-
-
$*+". C2A,#'8*
+upea
Ru%ea
2.330 250
-
-
5#$/.A2#/'@ &3(
1rasov(Punct de 8ucru
"ictoria
,ictoria
5.!00 0
-
in curs de
autorizare
$.C. "*C/+'
$*+"5C* $.+.8.
Iarnesti
0arnesti ) 1ran)
Poiana Aarului
20.&50 !.320
-
-
$.C. 95D+2($'8C2A
$.+.8. Prejmer
Prejmer :Prejmer)
8unca Calnicului
$tupini Prejmerului;
0 !.722
-
-
Total 416.811 45.408 4 1 1 4 1 1
Sursa: %(M *rasov
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Gradul de aco%erire cu servicii de salu'ri9are
<radul de acoperire cu servicii de salubrizare reprezinta raportul din numarul populatiei
deservite de servicii de salubrizare si populatia totala din judet. 5n /abelul 22 se prezinta
populatia deservita de servicii de salubrizare in perioada 2003(2007) conform datelor
furnizate de 'PA 1rasov. 5n Gigura 7 se prezinta evolutia gradul de acoperire cu servicii de
salubrizare in aceasta perioada.
Ta'el ##. (o%ulatie deservita de servicii de salu'ri9are in 6udetul +rasov

(o%ulatia deservita de servicii de salu'ri9are
#""1 #""# #""! #""/ #""3 #""6 #""$
,rban 44%.&%& 37!.34& 42!.04! 42!.2&3 422.!43 430.533 43!.%33
+ural 40.77% 23.34! 3&.03! 3&.!22 3&.%3! 47.3&0 45.40%
/otal 4%&.7!7 3&7.2&5 4!5.0%2 4!5.&33 4!2.477 477.723 4!2.23&
2i7ura $. &volutia 7radului de aco%erire cu servicii de salu'ri9are
0
20
40
60
80
100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
anul
G
r
a
d

d
e

a
c
o
%
e
r
i
r
e

?
<
@
Urban
Rural
otal
Sursa: %(M *rasov
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
30

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
5n prezent) in judetul 1rasov) in toate municipiile si orasele e-ista servicii de
salubrizare. 5n mediul rural) e-ista servicii de salubrizare in urmatoarele comune impreuna cu
satele aferenteB 1od) 9arman) $anpetru) Aoeciu) 9arseni) +ecea) 1eclean) Aandra) "ulcan)
1an) Poiana Aarului si Prejmer.
5n judetul 1rasov a inceput implementarea colectarii separate inca din anul 2004) iar in
ultimii ani colectarea a fost e-tinsa in municipiul 1rasov) astfel ca in anul 2007 peste 23 .
din populatia urbana a judetului colecta separat deseurile menajere.
Ta'el #!. Colectarea se%arata a deseurilor :ena6ere in 6udetul +rasov
Localitate Nr. locuitori
care
colectea9a
se%arat
deseuri de
Dartie si
carton
Nr. locuitori
care
colectea9a
se%arat
deseuri de
%lastic
Nr. locuitori
care
colectea9a
se%arat
deseuri de
sticla
Nr. locuitori
care
colectea9a
se%arat
deseuri de
:etal
Nr. locuitori
care colectea9a
se%arat deseuri
'iode7rada'ile
O'servatii ?se va
s%eci8ica daca este
%roiect %ilot 8inantat de
&CORO1A1+ALA)&
sau este serviciul
salu'ri9arii@
1rasov %0.000 %0.000 %0.000 ( ( Proiect pilot
finantat de $C
,rban $+8 in
parteneriat cu $C
*corom 'mbalaje
$'
1rasov 37.500 37.500 7.000 ( ( $istem de
colectare selectiva
finantat de $C
Comprest $'
Codlea 2.000 2.000 ( ( ( Proiect pilot
finantat de $C
$ervicii de
<ospodarire
Aagura Codlei
$+8
Gagaras ( 500 ( ( ( Proiect pilot
finantat de $C
$alco $erv $+8
Date %rivind statiile de trans8er
5n prezent) in judetul 1rasov nu e-ista in functiune nicio statie de transfer. *-ista in
derulare 3 P9'+* C*$ pentru realizarea de statii de transfer :vezi capitolul !.2;.
,alori8icarea si tratarea deseurilor
Sortarea deseurilor :unici%ale
5n prezent) in judetul 1rasov nu e-ista nicio statie de sortare a deseurile menajere. 'tat
$.C. ,+1'# $.'.) cat si C2AP+*$/ $.'.) operatorii de salubrizare din municipiul 1rasov
intentioneaza sa puna in functie cate o statie de sortare) in vederea soratarii deseurilor
colectate separat.
De asemenea) prin proiectele P9'+* Ces aflatae in derulare se prevede realizarea de
statii de sortare de capacitate mica la statiile de transfer care urmeaza a se construi.
,alori8icarea deseurilor :unici%ale
5n judetul 1rasov e-ista potential de reciclare) in special) pentru deseurile e artie si
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
33

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
carton 7 $.C. *C2P'P*+ $.'. Iarnesti) cu o capacitate de %0.000 tone=an.
De asemenea) in judet e-ist6 o Gabric6 de ciment apar0inNnd 8afarge +omNnia) care)
incepand cu anul 2007) poate prelua in vederea coincinerarii si deseurile municipale cu putere
calorifica ridicata rezultate de la sortare. De4eurile municipale acceptate la coincinerare nu
trebuie s6 con0in6 de4euri necombustibile) metale sau inser0ii metalice) pietre 4i materii
organice. 'ceasta instala0ie poate prelua anual circa 30.000 t deseuri.
Co:%ostarea deseurilor 'iode7rada'ile
5n judetul 1rasov nu e-ista in prezent nicio instalatie de compostare si nici nu este
prevazut a se realiza prin proiecte P9'+* C*$.
&li:inarea deseurilor
Date %rivind de%o9itul con8or:
De%o9it ecolo7ic 9onal +raBov = 2peratorul depozitului este $.C. G5#(*C2 $.'.
1ra4ov. 'nul de punere On func0iune a depozitului a fost 2004) iar anul estimat de Oncidere
este 202&. Depozitul deserve4te in prezent un num6r de 450.000 locuitori din municipiul
1ra4ov 4i localit60ile arondate 1ra4ov) 1od) 1ran) 1udila) Cristian) Dumbr6vi0a) Geldioara)
Gundata) <imbav) 9alciu) 9arman) Aoieciu) 2rmeni4) Poiana A6rului) Prejmer) $Nnpetru)
Qinca) /6rlungeni) "ama 1uz6ului) /eliu) Codlea) $6cele) Predeal) +N4nov 4i I6rne4ti. Jn
prezent sunt depozitate de4eurile colectate din muncipiul 1ra4ov 4i localit60ile 1od) 9arman
4i Cristian. Capacitatea proiectat6 a depozitului este 33.230.000 m
3
. Capacitatea disponibil6
total6 a primei celule este 93".""" :
!
. Depozitul de0ine autoriza0ia integrat6 de mediu nr. $1
3=33.03.2005) valabil6 pNn6 33.32.200&.
5n anul 2005 cantitatea de deseuri depozitata a fost de 343.354 tone.
Date %rivind de%o9itele necon8or:e e5istente
5n Aunicipiul 1rasov e-ista doua depozite neconforme clasa >bM de deseuri
municipale) care au sistat activitatea de depozitare in anul 2004. Pentru ambele depozite s(a
emis avizul de incidere si urmeaza a fi incise.
De asemenea) conform planului de implementare si a 9< 34&=2005 privind
depozitarea deseurilor) in judetul 1rasov e-ista % depozite neconforme clasa >bM de deseuri
municipale) din care 7 urmeaza sa sisteze activitatea de depozitare in 200%(200&) iar pentru
depozitul de la +upea s(a obtinut perioada de tranzitie pana in anul 2037.
Ta'el #/. De%o9ite necon8or:e clasa E'E in 6udetul +rasov
Depozit
'nul sistare
depozitare
:cf 9< 34&=2005;
Capacitate disponibil6
la sfNr4itul anului
2005
:m
3
;
$uprafa0a depozitul la
momentul sist6rii
depozit6rii
:a;
Depozit de4euri menajere 1ra4ov
2007 sistare 2004 35
Depozit de4euri menajere G6g6ra4
200% 30.000 2)35
Depozit de4euri menajere +N4nov
200% 3.200 2)4
Depozit de4euri menajere $6cele
200% 25.!00 3
Depozit de4euri menajere I6rne4ti
200% 4!.!00 2
Depozit de4euri menajere Codlea
200& 35%.300 2)34
Depozit de4euri menajere Predeal
200& %7.300 0)5
Depozit de4euri menajere "ictoria
200& !.300 3)5
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
32

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Depozit
'nul sistare
depozitare
:cf 9< 34&=2005;
Capacitate disponibil6
la sfNr4itul anului
2005
:m
3
;
$uprafa0a depozitul la
momentul sist6rii
depozit6rii
:a;
Depozit de4euri menajere +upea
2037 43.700 3)5

!98.6"" !"*!9
5n judetul 1rasov) conform datelor furnizate de catre 'PA) au fost identificate un
numar de 35&spatii de depozitare in mediul rural) care trebuie sa fie incise si ecologizate
pana la 3! iulie 200&. Pana in prezent nu fost incise sau s(a demarat procedura de incidere
pentru spatiile de depozitare dinB comuna $anpetru) comuna 1od) comuna 1ran) comuna
"ulcan) comuna 1eclean :ecologizarea a inceput in anul 2005 si urmeaza a se finaliza in
200%;) sat 9urez si sat 8uta :ecologizarea a inceput in anul 2005 si urmeaza a se finaliza in
200%;.
&volutia cantitatilor de deseuri de%o9itate %e de%o9itele necon8or:e
Cantitatile depozitate anual pe depozitele de deseuri neconforme sunt raportate 'PA
in cadrul ancetei statistice privind deseurile. 5n /abelul de mai jos se prezinta cantitatile
depozitate pe fiecare depozit neconform in perioada 2002(2005) conform datelor furnizate de
'PA 1rasov.
Ta'el #3. &volutia cantitatii de deseuri de%o9itate %e de%o9itele necon8or:e
De%o9itlocalitate
Cantitate de%o9itata ?tan@
#""1 #""# #""! #""/ #""3
Predeal 33.050 33.!00 34.500 35.450 37.7&0
$acele 23.34% 3&.553 23.302 25.332 32.323
1rasov 30%.!47 370.&3! 340.000
Gagaras(1un 20.700 37.%4% 20.%%5 37.%75 37.207
+asnov !.705 !.705 3!.422 7.!40 30.203
Iarnesti ( 4!.!47 3&.&!0 3!.7%4 2!.533
"ictoria 5.57% 3.42! 32.300 32.330 3.500
Codlea 37.!00 3!.!40 !.%%0 3%.24% 34.!4!
+upea ( 3.353 &.730 &.040 5.!4%
Total 195.628 316.486 261.779 122.459 105.626
Cantitatea totale de deseuri depozitate pe depozitele neconforme clasa >bM se refera
atat la deseuri municipale) cat si la deseuri de constructii si demolari si deseuri de productie
nepericuloase acceptate pe depozit.
5ncepand cu anul 2004 deseurile rezultate din municipiul 1rasov si localitatile
invecinate sunt depozitate pe depozitul conform de la 1rasov. 'stfel ca in anul 2005 din
cantitatea totala de deseuri depozitate in judet 305.!2! tone :43 .; s(au depozitat pe
depozitele neconforme) iar 343.354 tone :57 .; pe depozitul conform de la 1rasov.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
33

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
!. O'iective si tinte
2biectivele 4i 0intele privind gestionarea deseurilor la nivelul unui judet trebuie s6 reflecte
respectarea ierariei de4eurilor) acordNnd o importan06 deosebit6 prevenirii de4eurilor 4i
promov6rii reutiliz6rii) recicl6rii 4i valorific6rii) astfel OncNt s6 fie redus impactul negativ
asupra mediului.
$tabilirea obiectivelor si tintelor se face tinand seama de prevederile legislative) precum si de
Planul #ational de <estionare a Deseurilor si Planul +egional de <estionare a Deseurilor
+egiunea 7 Centru.
2biectivele si tintele stabilite la nivel de judet trebuie sa fie cel putin egale si cele prevazute la
nivelul regiunii.
Consultantul a propus o serie de obiective si tinte) care au fost stabilite in conformitate cu
prevederile legale) cu $trategia si Planul #ational de <estionare a Deseurilor si cu Planul
regional de <estionare a Deseurilor +egiunea 7 centru. Propunerile de obiective si tinte au
fost discutate in cadrul primului grup de lucru din data de 23 ianuarie 200%.
5n cele ce urmeaza se prezinta obiectivele) tintele si termenele de realizare a acestora stabilite
de comun acord cu membrii grupului de lucru.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
34

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Ta'el #6. O'iective si tinte
Do:eniul
Activitatea
O'iective O'iective su'sidiareFinte Ter:en
(olitica Bi
cadrul le7islativ
Dezvoltarea politicii judetene On
vederea implement6rii unui
sistem integrat de gestiune a
de4eurilor
Crearea cadrului
organizatoric pentru
stabilirea orient6rii judetene
On domeniul gestiunii
de4eurilor 4i a
instrumentelor de
implementare a acesteia
200%
As%ecte
instituCionale Bi
or7ani9atorice
'daptarea 4i dezvoltarea
cadrului institu0ional 4i
organizatoric On vederea
Ondeplinirii cerin0elor na0ionale
4i compatibilizarea cu structurile
europene
Crearea condi0iilor pentru
eficientizarea structurilor
institu0ionale 4i a sistemelor
aferente activit60ilor de
gestionare a de4eurilor
200%
Jnt6rirea capacit60ii
administrative 4i a
responsabilit60ii On aplicarea
legisla0iei
200%
Resursele
u:ane
'sigurarea resurselor umane ca
num6r 4i preg6tire profesional6 'sigurarea de personal
suficient 4i bine preg6tit
profesional 4i dot6ri
corespunz6toare la toate
nivelele) in special la nivelul
autoritatilor administratiilor
publice locale
200%
2inanCarea
siste:ului de
7estionare a
deBeurilor
Crearea 4i utilizarea de sisteme
4i mecanisme economico(
financiare pentru gestionarea
de4eurilor On condi0iile
respect6rii principiilor generale)
cu prec6dere a principiului
?poluatorul pl6te4teM
$timularea cre6rii 4i
dezvolt6rii unei pie0e viabile
de de4euri reciclabile
permanent
2ptimizarea utiliz6rii tuturor
fondurilor na0ionale 4i
fondurilor europene 4i
interna0ionale disponibile
pentru celtuieli de capital
On domeniul gestion6rii
de4eurilor
permanent
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
35

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Do:eniul
Activitatea
O'iective O'iective su'sidiareFinte Ter:en
Jmbun6t60irea mecanismelor
economico(financiare pentru
gestionarea de4eurilor
municipale
200&
In8or:area Bi
conBtienti9area
%GrCilor
i:%licate
Promovarea unui sistem de
informare) con4tientizare 4i
motivare pentru toate p6r0ile
implicate
5ntensificarea comunic6rii
Ontre toate p6r0ile implicate
permanent
2rganizarea de campanii de
constientizare pentru
publicul tinta :autoritatile
administratiei publice locale
si cetateni; cu privire la
masurile de implementare
prevazute in P@<D
Permanent
2rganizarea de campanii de
informare a autoritatilor
administratiilor publice si a
cetatenilor
permanent
Date Bi
in8or:aCii
%rivind
deseurile
2b0inerea de date 4i informa0ii
complete 4i corecte) care s6
corespund6 cerin0elor de
raportare la nivel na0ional 4i
european
Jmbun6t60irea sistemului
judetean de colectare)
prelucrare) analizare 4i
validare a datelor 4i
informa0iilor referitoare la
generarea 4i gestionarea
200%
(revenirea
7enerGrii
deBeurilor
Aa-imizarea prevenirii gener6rii
de4eurilor
Promovarea 4i aplicarea
principiului prevenirii
de4eurilor la consumator
Permanent
,alori8icarea
%otenCialului
util din deBeuri
*-ploatarea tuturor
posibilit60ilor de natura tenic6
4i economic6 privind
valorificarea de4eurilor
Dezvoltarea pie0ii pentru
materiile prime secundare 4i
sus0inerea promov6rii
utiliz6rii produselor ob0inute
din materiale reciclate
Permanent
Dezvoltarea activit60ilor de
valorificare material6 4i
energetic6
Promovarea prioritara a
valorific6rii materiale On
m6sura posibilit60ilor
tenice 4i economice On
condi0ii de siguran06 pentru
s6n6tatea popula0iei 4i mediu
Permanent
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
3!

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Do:eniul
Activitatea
O'iective O'iective su'sidiareFinte Ter:en
Promovarea valorific6rii
energetice On cazul On care
valorificarea material6 nu
este fezabil6 din punct de
vedere tenico(economic.
Permanent
Colectarea Bi
trans%ortul
deBeurilor
Jmbun6t60irea=dezvoltarea unui
sistem integrat de colectare 4i
transport a de4eurilor
8icentiere '#+$C,P a
tuturor agentilor de
salubrizare din judet
200&
*-tinderea sistemelor de
colectare a de4eurilor
municipale On mediul urban
7 arie de acoperire 300 .
200&
*-tinderea sistemul de
colectare a de4eurilor
municipale On mediu rural 7
arie de acoperire minim &0
.
200&
Aodernizarea sistemelor
actuale de colectare 4i
Permanent
Colectarea Bi
trans%ortul
deBeurilor
Jmbun6t60irea=dezvoltarea unui
sistem integrat de colectare 4i
transport a de4eurilor
5mplementarea sistemelor de
colectare separata a
materialelor valorificare
astfel OncNt s6 se asigure
atingerea obiectivelor
legislative referitoare la
de4eurile de ambalaje 4i
de4eurile biodegradabile
Permanent
Construirea de sta0ii de
transfer pe baza de studii de
fezabilitate
corelat cu anii
de incidere a
depozitelor
neconforme
Tratarea
deBeurilor
Promovarea trat6rii de4eurilor On
vederea asigur6rii unui
management ecologic ra0ional
Jncurajarea trat6rii
de4eurilor On vederea
valorific6rii :materiale 4i
energetice;) diminu6rii
caracterului periculos 4i
diminu6rii cantit60ii de
de4euri eliminate final
Permanent
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
37

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Do:eniul
Activitatea
O'iective O'iective su'sidiareFinte Ter:en
A:'ala6e Bi
deBeuri de
a:'ala6e
+educerea cantit60ii de de4euri
de ambalaje eliminate
+eciclarea a minimum !0.
pentru Nrtie=carton 4i
minimum 50. pentru metal)
din greutatea fiec6rui tip de
material con0inut On
de4eurile de ambalaj
generate in judet
200%
"alorificarea sau incinerarea
On instala0ii de incinerare cu
recuperare de energie a
minimum 53. din greutatea
de4eurilor de ambalaje
generate in judet
2033
+eciclarea a minimum 35.
pentru pentru lemn) minim
3! . pentru plastic si minim
4% . pentru sticla din
greutatea fiec6rui tip de
material con0inut On
de4eurile de ambalaje
generate in judet.
/otal reciclare 4! .
2033
"alorificarea sau incinerarea
On instala0ii de incinerare cu
recuperare de energie a
minimum !0. din greutatea
de4eurilor de ambalaje
generate in judet
2033
+eciclarea a minimum 55.
din greutatea total6 a
materialelor de ambalaj
con0inute On de4eurile de
ambalaje) cu minimum !0.
pentru sticl6 4i minimum
22)5. pentru plastic
2033
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
3%

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Do:eniul
Activitatea
O'iective O'iective su'sidiareFinte Ter:en
DeBeuri
'iode7rada'ile
+educerea cantit60ii de de4euri
biodegradabile depozitate
+educerea cantit60ii de
de4euri biodegradabile
municipale depozitate la 75
. din cantitatea total6
:e-primat6 gravimetric;
produs6 On anul 3&&5 in
judet
2030
+educerea cantit60ii de
de4euri biodegradabile
municipale depozitate la 50
. din cantitatea total6
:e-primat6 gravimetric;)
produs6 On anul 3&&5 in
judet
2033
+educerea cantit60ii de
de4euri biodegradabile
municipale depozitate la 35
. din cantitatea total6
:e-primat6 gravimetric;)
produs6 On anul 3&&5 in
judet
203!
DeBeuri din
construcCii Bi
de:olGri
<estionarea corespunz6toare cu
respectarea principiilor strategice
4i a minimiz6rii impactului
asupra mediului 4i s6n6t60ii
umane
Colectarea separat6 a
de4eurilor pe de4euri
periculoase 4i de4euri
nepericuloase
Permanent
/ratarea de4eurilor
periculoase On vederea
elimin6rii
Permanent
Crearea de capacit60i de
tratare 4i valorificare
Permanent
*liminarea corespunz6toare
a de4eurilor care nu pot fi
valorificate
Permanent
NG:oluri de la
staCiile de
<estionarea corespunz6toare cu
respectarea principiilor strategice
4i a minimiz6rii impactului
Prevenirea elimin6rii ilegale
4i a devers6rii On apele de
suprafa06
Permanent
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
3&

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Do:eniul
Activitatea
O'iective O'iective su'sidiareFinte Ter:en
e%urare
orGBeneBti
asupra mediului 4i s6n6t60ii
umane
Promovarea a valorific6rii
On agricultur6 On condi0iile
respect6rii prevederilor
legislative
Permanent
Promovarea trat6rii prin
presare=desidratare On
vederea co(inciner6rii
Permanent
DeBeuri de
ecDi%a:ente
electrice Bi
electronice
Colectare separat6) reutilizare)
reciclare 4i valorificare 5mplementarea colectarii
separate a D*** de la
populatie de catre firmele de
salubrizare
200%
'sigurarea functionarii de
puncte de colectare a D***
de la gospodariile
particulare) conform
prevederilor legale
200%
+ata medie anual6 de
colectare separata de D***
pe cap de locuitor provenite
de la gospod6riile
particulare de 4)00 Fg
200%
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
40

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Do:eniul
Activitatea
O'iective O'iective su'sidiareFinte Ter:en
,eDicule scoase
din u9
+eutilizarea 4i valorificarea
componentelor
'sigurarea functionari
punctelor de colectare a
"$, si trimiterea la tratarea
a tuturor "$, colectate
2peratorii economici sunt
obliga0i sa asigure realizarea
urm6toarelor obiectiveB
a; reutilizarea 4i
valorificarea a cel pu0in 75.
din masa medie pe veicul 4i
an) pentru veiculele
fabricate Onainte de 3 ian.
3&%0 4i cel pu0in %5. din
masa medie pe veicul 4i an)
pentru veiculele fabricate
dup6 3 ian. 3&%0C
b; reutilizarea 4i reciclarea a
70. din masa medie pe
veicul 4i an) pentru
veiculele fabricate Onainte
de 3 ian. 3&%0 4i a %0. din
masa medie pe veicul 4i an)
pentru veiculele fabricate
OncepNnd cu 3 ian. 3&%0.
JncepNnd cu data de 3 ian.
2035 operatorii economici
sunt obliga0i sa asigure
realizarea urm6toarelor
obiectiveB
a; reutilizarea 4i
valorificarea a cel pu0in &5.
din masa medie pe veicul 4i
an) pentru toate veiculele
scoase din uzC
b; reutilizarea 4i reciclarea a
cel pu0in %5. din masa
medie pe veicul 4i an)
pentru toate veiculele
scoase din uz.E
permanent
DeBeuri
volu:inoase
<estionarea corespunz6toare cu
respectarea principiilor strategice
4i a minimiz6rii impactului
asupra mediului 4i s6n6t60ii
umane
5mplementarea sistemului de
colectare a de4eurilor
voluminoase de la popula0ie
de catre firmele de
salubrizare
JncepNnd cu 3
ianuarie 200%
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
43

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Do:eniul
Activitatea
O'iective O'iective su'sidiareFinte Ter:en
"alorificarea poten0ialului
util din material 4i energetic
de4eurile voluminoase
Permanent
DeBeuri
%ericuloase din
deBeuri
:ena6ere
<estionarea corespunz6toare cu
respectarea principiilor strategice
4i a minimiz6rii impactului
asupra mediului 4i s6n6t60ii
umane
5mplementarea unui sistem
de colectare separat6 a
de4eurilor periculoase din
de4eurile municipale de
catre firmele de salubrizare
JncepNnd cu 3
ianuarie 200%
/ratarea On vederea
elimin6rii
Permanent
&li:inarea
deBeurilor
*liminarea de4eurilor On
conformitate cu cerin0ele
legisla0iei On domeniul gestiunii
de4eurilor On scopul protej6rii
s6n6t60ii popula0iei 4i a mediului
$istarea activit60ii celor &
depozite neconforme clasa
EbE din zona urban6
etapizat in
perioada
2007(2037)
Jnciderea 4i monitorizarea
post Oncidere a celor &
depozite neconforme clasa
>bM
Corelat cu
calendarului
de sistare a
activit60ii
Jnciderea 4i ecologizarea
tuturor spa0iilor de
depozitare din zona rural6
:35&;
Pana la 3!
iulie 200&
Promovarea eliminarii
deseurilor pe depozitele
conforme
Permanent
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
42

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
/. (ro7no9a %rivind 7enerarea deseurilor :unici%ale si
a deseurilor de a:'ala6e
(ro7no9a %rivind 7enerarea deseurilor :unici%ale
Calculul prognozei de generare a deseurilor municipale se bazeaza pe cantitatea estimata ca s(
a generat in anul 2005 si tinand seama de urmatorii indicatoriB
evolutia populatiei pe medii pentru perioada de planificareC
evolutia gradului de acoperire cu servicii de salubrizareC
cresterea indicatorului de generare a deseurilor municipale.
+volutia populatiei pe medii
Conform Aetodologiei pentru elaborarea planurilor regionale si judetene de gestionare a
deseurilor) pentru calculul prognozei de generare a deseurilor este utilizata proiectia
populatiei pentru perioada de planificare in varianta medie.
Datele privind proiectia populatiei in varianta medie au fost furnizate de catre 2ficiul de
$tudii si Proiectii Demografice din cadrul 5nstitului #ational de $tatistica.
Ta'el #$. (roiectia %o%ulatiei in 6udetul +rasov = varianta :edie
(o%ulatia #""3 #""6 #""$ #""8 #""9 #"1" #"11 #"1# #"1! #"1/ #"13
,rban 444!886 444!253 440!500 43"!500 438!300 436!"00 435!400 433!800 431!"00 42"!"00 428!400
+ural 140!325 151!505 153!400 154!700 156!000 157!200 158!400 15"!600 160!800 162!000 163!200
Total /8/+200 /1/+2/8 /13+100 /14+200 /14+300 /14+000 /13+800 /13+400 /12+200 /10+100 /10+500
+volutia gradului de acoperire cu servicii de salubri,are
*volutia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare s(a stabilit in functie de situatia
actuala :cap. 2;) precum si de obiectivele si tintele stabilite in capitolul 3.
Ta'el #8. &volutia 7radului de aco%erire cu servicii de salu'ri9are ?<@
#""3 #""6 #""$ #""8 #""9 #"1" #"11 #"1# #"1! #"1/ #"13
,rban "5 "7 "5 "" 100 100 100 100 100 100 100
+ural 28 31 30 70 "0 "0 "0 "2 "4 "4 "4
Total 21 80 28 10 12 12 12 18 18 18 18
Cresterea indicatorului de generare a deseurilor municipale
Conform prevederilor Planului #ational de <estionare a Deseurilor) a Planului +egional de
<estionare a Deseurilor +egiunea 5) precum si a Aetodologiei de elaborare a planurilor
regionale si judetene de gestionare a deseurilor) pana in anul 2035) indicatorul de generare a
deseurilor municipale va creste anual cu 0)% .. 'ceasta crestere se aplica tuturor tipurilor de
deseuri municipale.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
43

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
(rogno,a de generare a deseurilor municipale
Pe baza datelor privind cantitatile de deseuri municipale generate in judetul 1rasov in anul
2005 :/abel 24; si a indicatorilor mentionati anteriori se calculeaza cantitatile prognozate a se
genera pentru perioada de planificare.
Ta'el #9. (ro7no9a cantitatilor 7enerate de deseuri de a:'ala6e

Cantitate de deseuri ?tone@
#""3 #""6 #""$ #""8 #""9 #"1" #"11 #"1# #"1! #"1/ #"13
1. Deseuri :unici%ale
?deseuri :ena6ere si
asi:ila'ile din
co:ert* industrie*
institutii* din care.
220+350 302+80/ 304+2/1 305+//2 308+214 300+152 303+020 30/+2/3 302+214 301+302 320+/20

3.
3
Deseuri menajere
:colectate in amestec
si separat;
121!780 151!362 148!227 164!614 171!"87 173!048 174!07" 175!586 177!007 177!8"0 178!"57

,rban
115!780 144!277 141!22" 148!016 150!2"6 151!015 151!700 152!352 152!8"8 153!407 154!0"5

+ural
6!000 7!085 6!""8 16!5"8 21!6"1 22!033 22!37" 23!234 24!10" 24!483 24!862

3.
2
P
3.
3
Deseuri asimilabile
din comert) industrie)
institutii :colectate in
amestec si separat;
71!130 71!6"" 72!273 72!851 73!434 74!021 74!613 75!210 75!812 76!418 77!030

3.
5
Deseuri din gradini si
parcuri
5!250 5!2"2 5!334 5!377 5!420 5!463 5!507 5!551 5!5"6 5!640 5!685

3.
! Deseuri din piete
4!800 4!838 4!877 4!"16 4!"55 4!""5 5!035 5!075 5!116 5!157 5!1"8

3.
7 Deseuri stradale
4"!000 4"!3"2 4"!787 50!185 50!587 50!""2 51!400 51!811 52!225 52!643 53!064

3.
%
Deseuri menajere
generate si
necolectate
18!400 20!232 23!761 8!608 2!410 2!448 2!487 2!020 1!53" 1!563 1!587
,rban
13!600 4!462 7!433 1!4"5 0 0 0 0 0 0 0
+ural
4!800 15!76" 16!328 7!113 2!410 2!448 2!487 2!020 1!53" 1!563 1!587
(ro7no9a %rivind 7enerarea deseurilor 'iode7rada'ile :unici%ale
Rintele prev6zute On Directiva 3&&&=33=*C 4i 9< 34&=2005 se refer6 la de-euri
biodegradabile municipale.
Directiva 3&&&=33=*C si 9< 34&=2005 privind depozitarea de4eurilor definescB
de4eurile municipale ca >de4euri menajere 4i alte de4euri) care) prin natura sau compozi0ie)
sunt similare cu de4eurile menajereMC
de4eurile biodegradabile ca >de4euri care sufer6 descompuneri anaerobe sau aerobe) cum
ar fi de4eurile alimentare ori de gr6din6) Nrtia 4i cartonulM.
8egisla0ia european6 4i na0ional6 nu define4te de4eurile biodegradabile municipale. /otu4i)
combinNnd cele dou6 defini0ii rezult6 urm6toarea defini0ieB de-euri biodegradabile
municipale /nseamn0 de-euri biodegradabile din gospod0rii precum -i alte de-euri
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
44

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
biodegradabile care prin natur0 sau compo,i1ie sunt similare cu de-eurile biodegradabile
din gospod0rii.
'stfel) de4eurile biodegradabile municipale reprezint6 frac0ia biodegradabil6 din de4eurile
menajere 4i asimilabile colectate On amestec) precum 4i frac0ia biodegradabil6 din de4eurile
municipale colectate separat) inclusiv de4euri din parcuri 4i gr6dini) pie0e) de4euri stradale 4i
de4euri voluminoase.
Conform +aportului 'gen0iei *uropene de Aediu >Aanagementul de4eurilor biodegradabile
municipaleM) 2002) frac0ia biodegradabil6 din de4eurile municipale este reprezentat6 deB
de4euri alimentare 4i de gr6dina) de4euri de Nrtie 4i carton) te-tile) lemn) precum 4i alte
de4euri biodegradabile con0inute On de4eurile colectate.
'stfel) pentru a putea determina prognoza de generare a deseurilor biodegradabile municipale
trebuie cunoscuta ponderea deseurilor biodegradabile in fiecare tip de deseuri municipale.
5ntrucat pana in prezent la nivelul judetului nu au fost efectuate masuratori) ponderea
deseurilor biodegradabile in deseurile menajere se estimeaza in functie de estimarile privind
compozitia) iar ponderea in celelalte tipuri de deseuri municipale este preluata din P@<D
+egiunea 5 si Aetodologia de elaborare a planurilor regionale si judetene de gestionare a
deseurilor.
Ta'el !". (onderea deseurilor 'iode7rada'ile in deseurile :unici%ale ?<@
3. Deseuri municipale :deseuri menajere
si asimilabile din comert) industrie)
institutii) din careB

3.3 Deseuri menajere
,rban
!7
deseuri alimentare si de gradina
53
artiePcarton) lemn) te-tile
34
+ural
7%
deseuri alimentare si de gradina
!7
artiePcarton) lemn) te-tile
33
3.2 P 3.3 Deseuri asimilabile din comert)
industrie) institutii
!0
3.5 Deseuri din gradini si parcuri
&0
3.! Deseuri din piete
%0
3.7 Deseuri stradale
44
3.% Deseuri generate si necolectate
,rban
!7
deseuri alimentare si de gradina
53
artiePcarton) lemn) te-tile
34
+ural
7%
deseuri alimentare si de gradina
!7
artiePcarton) lemn) te-tile
33
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
45

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Ta'el !1. (ro7no9a %rivind cantitatile 7enerate de deseuri 'iode7rada'ile :unici%ale

Cantitate de deseuri ?tone@
#""3 #""6 #""$ #""8 #""9 #"1" #"11 #"1# #"1! #"1/ #"13
1. Total deseuri
'iode7rada'ile din
deseuri :unici%ale *
din care.
16$.91
#
19".86
$
191.$$
"
19!.#!
#
19/.63
8
196."!
$
19$./"
#
198.$3
!
#""."/
#
#"1.!1
/
#"#.$13

3.
3
Deseuri
biodegradabile din
deseurile menajere
%2.253
302.3&
2
300.0%
2
332.33
7
337.!3
%
33%.3!
!
33&.0&
5
320.3&
%
323.24
!
323.%%
0
322.!3!
,rban
77.573 &!.!!! &4.!24 &&.373
300.!&
%
303.3%
0
303.!3
&
302.07
!
302.44
2
302.7%
3
303.244

deseuri
alimentare si de
gradina
!3.3!3 7!.4!7 74.%52 7%.44& 7&.!57 %0.03% %0.403 %0.74! %3.03! %3.30! %3.!70

artiePcarton)
lemn) te-tile
3!.20& 20.3&& 3&.772 20.722 23.043 23.342 23.23% 23.32& 23.40! 23.477 23.573
+ural
4.!%0 5.52! 5.45% 32.&4! 3!.&3& 37.3%! 37.455 3%.322 3%.%05 3&.0&7 3&.3&2

deseuri
alimentare si de
gradina
4.020 4.747 4.!%% 33.320 34.533 34.7!2 34.&&4 35.5!7 3!.353 3!.404 3!.!57

artiePcarton)
lemn) te-tile
!!0 77& 770 3.%2! 2.3%! 2.424 2.4!2 2.55! 2.!52 2.!&3 2.735

3.
2
P
3.
3
Deseuri
biodegradabile din
deseurile asimilabile
din comert) industrie)
institutii
42.!7% 43.03& 43.3!4 43.730 44.0!0 44.433 44.7!% 45.32! 45.4%7 45.%53 4!.23%

3.
5
Deseuri
biodegradabile din
deseurile din gradini si
parcuri
4.725 4.7!3 4.%03 4.%3& 4.%7% 4.&37 4.&5! 4.&&! 5.03! 5.07! 5.337

3.
!
Deseuri
biodegradabile din
deseurile din piete
3.%40 3.%73 3.&02 3.&33 3.&!4 3.&&! 4.02% 4.0!0 4.0&3 4.325 4.35%

3.
7
Deseuri
biodegradabile din
deseurile stradale
23.5!0 23.732 23.&0! 22.0%2 22.25% 22.43! 22.!3! 22.7&7 22.&7& 23.3!3 23.34%

3.
%
Deseurile
biodegradabile din
deseurile menajere
generate si necolectate
32.%5! 35.2&0 37.73! !.550 3.%%0 3.&30 3.&3& 3.57! 3.200 3.23& 3.23%
,rban
&.332 2.&&0 4.&%0 3.002 0 0 0 0 0 0 0
deseuri
alimentare si de
gradina
7.20% 2.3!5 3.&40 7&2 0 0 0 0 0 0 0
artiePcarton)
lemn) te-tile
3.&04 !25 3.043 20& 0 0 0 0 0 0 0
+ural
3.744 32.300 32.735 5.54% 3.%%0 3.&30 3.&3& 3.57! 3.200 3.23& 3.23%
deseuri
alimentare si de
gradina
3.23! 30.5!5 30.&3& 4.7!! 3.!35 3.!40 3.!!! 3.354 3.033 3.047 3.0!3
artiePcarton)
lemn) te-tile
52% 3.735 3.7&! 7%2 2!5 2!& 274 222 3!& 372 375
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
4!

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
(ro7no9a %rivind 7enerarea deseurilor de a:'ala6e
Prognoza de generare a deseurilor de ambalaje se bazeaza) ca si prognoza de generare a
deseurilor municipale) pe cantitatea de deseuri de ambalaje generata in judet in anul 2005 si
tinand seama de urmatorii indicatoriB
cresterea anuala a cantitatii de deseuri generateC
structura deseurilor de ambalaje.
Cantitatea de deseuri de ambalaje generata in judet in anul 2002
5ntrucat in prezent nu e-ista date relevante privind ambalajele si deseurile de ambalaje decat
la nivel national) estimarea cantitatii generate la nivel judetean se realizeaza pe baza acestor
date.
Conform AADD='#PA in +omania in anul 2005 au fost introduse pe piata o cantitate de
3.340.%44 tone ambalaje. /eoretic) cantitatea de deseuri de ambalaje generata intr(un an este
egala cu cantitatea de ambalaje introdusa pe piata in anul rspectiv. 5n realitate) deseurile de
ambalaje se impurifica prin contact cu produsul si cu celelalte tipuri de deseuri) cantitatea de
deseuri de ambalaje generata fiind mai mare. 'stfel) cantitatea de deseuri de ambalaje
impurificate generata in anul 2005 la nivelul tarii a fost de 1.3/3.866 tone :coeficientii de
impurificare pe tip de material fiind cei utilizati in P+<D;.
Determinarea cantit60ii de de4euri de ambalaje generate la nivel de regiuni se realizeaza pe
baza urm6torilor factoriB
popula0ia fiec6rei regiuni On anul 2005C
celtuielile b6ne4ti ale popula0iei pentru acizi0ia m6rfurilor alimentare 4i a b6uturilor) a
m6rfurilor nealimentare 4i a serviciilor.
$(a considerat c6 de4eurile de ambalaje generate sunt direct propor0ionale cu m6rfurile 4i
serviciile acizi0ionate de c6tre popula0ie.
'stfel) in anul 2005 in +egiunea 7 Centru se estimeaza ca s(a generat o cantitate de 19$.#"$
tone.
Conform Aetodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene de gestionare a
deseurilor) impartirea pe judete a cantitatii de deseuri de ambalaje estimate ca se genereaza in
regiune se realizeaza in functie de veniturile salariale totale.
Ta'el !#. ,eniturile salariale totale in 6udet si re7iune
)udetre7iune
Casti7ul salarial :ediu
net lunar ?RON@
Nu:arul :ediu
al salariatilor
,enituri salariate
totale RON@
1rasov 554 35!.%00 %!.%!7.200
+egiunea 7 !!3 57!.300 3%0.%02.300
'stfel) cantitatea de deseuri de ambalaje generata in judetul 1rasov in anul 2005 se estimeaza
a fi de //.986 tone .
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
47

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Cresterea anuala a cantitatii de deseuri de ambalaje generate
Conform datelor AADD='#PA) in anul 200! cantitatea de deseuri de ambalaje generate a
crescut cu 33 . fata de cantitatea de deseuri de ambalaje generata in anul 2005. Pentru
perioada 2007(2035 se considera aceleasi cresteri ca si in P+<D) si anumeB
pentru perioada 2007 7 200& o crestere anuala de 7 .C
pentru perioada 2030 7 2033 o crestere anuala de 5 .C
pentru perioada 2034 7 2035 o crestere anuala de 4 ..
Structura deseurilor de ambalaje
5ntrucat tintele privind deseurile de ambalaje sunt si pe tip de material) structura deseurilor de
ambalaje generate este foarte importanta. Deorece in prezent nu e-ista masuratori nici la nivel
de judet) si nici la nivel de regiune) se utilizeaza structura deseurilor de ambalaje de la nivel
national) si anumeB
Structura deseurilor de a:'ala6e ?<@
9artie si carton 2!)&0
Plastic 33)00
$ticla 37)&0
Aetale 7)40
8emn &)&0
Calculul cantitatilor de deseuri de ambalaje progno,ate a se genera
5ntrucat deseurile de ambalaje provin atat de la populatie) cat si din industrie) comert si
institutii) este util sa se cunoasca cantitatile generate pe cele doua surse de generare. Calculul
cantitatilor de ambalaje pe surse de generare se face tinand seama de ponderea deseurilor de
ambalaje.
(onderea deseurilor de a:'ala6e in 8unctie de
sursa de 7enerare

(o%ulatie
?<@
Industrie*
co:ert*
institutii
?<@
9artie si carton 55 45
Plastic 75 25
$ticla %0 20
Aetale 75 25
8emn 0 300

Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
4%

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Ta'el !!. (ro7no9a de 7enerare a deseurilor de a:'ala6e* total
Total a:'ala6e
Cantitate de deseuri de a:'ala6e ?tone@
#""3 #""6 #""$ #""8 #""9 #"1" #"11 #"1# #"1! #"1/ #"13 #"16
Total //.986 3".8!/ 3/.!9! 38.#"" 6#.#$/ 63.!88 68.63$ $#."9" $3.693 $8.$#! 81.8$# 83.1/6
4artie si carton 32.303 33.!74 34.!32 35.!5! 3!.752 37.5%& 3%.4!& 3&.3&2 20.3!2 23.37! 22.023 22.&04
(lastic 34.%45 3!.775 37.&50 3&.20! 20.553 23.57% 22.!57 23.7&0 24.&7& 25.&7% 27.03% 2%.0&%
Sticla %.053 &.0&& &.73! 30.43% 33.347 33.704 32.2&0 32.&04 33.54& 34.0&3 34.!55 35.243
1etale 3.32& 3.7!2 4.025 4.307 4.!0% 4.%3& 5.0%3 5.335 5.!03 5.%25 !.05% !.303
Le:n 4.454 5.033 5.3%5 5.7!2 !.3!5 !.473 !.7&7 7.337 7.4&4 7.7&4 %.305 %.42&
Ta'el !/. (ro7no9a de 7enerare a deseurilor de a:'ala6e %rovenite de la %o%ulatie
(o%ulatie
Cantitate de deseuri de a:'ala6e ?tone@
#""3 #""6 #""$ #""8 #""9 #"1" #"11 #"1# #"1! #"1/ #"13 #"16
Total #6.$#9 !".#"! !#.!1$ !/.38" !$.""" !8.83" /".$9! /#.8!# //.9$/ /6.$$! /8.6// 3".39"
4artie si carton !.!5! 7.523 %.047 %.!33 &.233 &.!74 30.35% 30.!!! 33.3&& 33.!47 32.333 32.5&7
(lastic 33.334 32.5%2 33.4!2 34.405 35.433 3!.3%4 3!.&&3 37.%42 3%.734 3&.4%4 20.2!3 23.074
Sticla !.442 7.27& 7.7%& %.334 %.&3% &.3!4 &.%32 30.323 30.%3& 33.273 33.724 32.3&3
1etale 2.4&7 2.%23 3.03& 3.230 3.45! 3.!2& 3.%30 4.003 4.203 4.3!& 4.544 4.72!
Le:n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ta'el !3. (ro7no9a de 7enerare a deseurilor de a:'ala6e %rovenite din industrie*
co:ert si institutii
Industrie*
co:ert*
institutii
Cantitate de deseuri de a:'ala6e ?tone@
#""3 #""6 #""$ #""8 #""9 #"1" #"11 #"1# #"1! #"1/ #"13 #"16
Total
16."3
!
18.1/
"
19./1
"
#".$6
9
##.##
!
#!.!!
/
#/.3"
"
#3.$#
3
#$."1
#
#8."9
#
#9.#1
6 !".!8/
4artie si carton 5.44! !.354 !.5%4 7.045 7.53% 7.&35 %.333 %.727 &.3!3 &.52& &.&33 30.307
(lastic 3.733 4.3&4 4.4%7 4.%02 5.33% 5.3&5 5.!!4 5.&47 !.245 !.4&5 !.754 7.025
Sticla 3.!33 3.%20 3.&47 2.0%4 2.22& 2.343 2.45% 2.5%3 2.730 2.%3% 2.&33 3.04%
1etale %32 &40 3.00! 3.077 3.352 3.230 3.270 3.334 3.400 3.45! 3.535 3.575
Le:n 4.454 5.033 5.3%5 5.7!2 !.3!5 !.473 !.7&7 7.337 7.4&4 7.7&4 %.305 %.42&
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
4&

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Cuanti8icarea tintelor %rivind deseurile 'iode7rada'ile
:unici%ale si deseurile de a:'ala6e
Cuanti8icarea tintelor %rivind deseurile 'iode7rada'ile :unici%ale
Directiva 3&&&=33=C* 4i 9< 34&=2005 privind depozitarea de4eurilor prev6d urm6toarele 0inte
privind de4eurile biodegradabile municipaleB
a; reducerea cantit60ii de de4euri biodegradabile municipale depozitate la 75. din
cantitatea total6) e-primat6 gravimetric) produs6 On anul 3&&5) On ma-imum 5 ani de la
data de 3! iulie 2003C
b; reducerea cantit60ii de de4euri biodegradabile municipale depozitate la 50. din
cantitatea total6) e-primat6 gravimetric) produs6 On anul 3&&5) On ma-imum % ani de la
data de 3! iulie 2003C
c; reducerea cantit60ii de de4euri biodegradabile municipale depozitate la 35. din
cantitatea total6) e-primat6 gravimetric) produs6 On anul 3&&5) On ma-imum 35 ani de
la data de 3! iulie 2003.
Directiva 3&&&=33=C* privind depozitarea de4eurilor prevede ca statele membre care On anul
3&&5 ori un an anterior pentru care e-ista date standardizate *,+2$/'/ au depozitat mai
mult de %0 . din cantitatea colectat6 de de4euri municipale pot amNna atingerea 0intelor
prev6zute la paragrafele :a;) :b; 4i :c; cu o perioad6 care nu trebuie s6 dep64easc6 patru ani.
Jn Planul de implementare pentru Directiva 3&&&=33=*C privind depozitarea de4eurilor se
men0ioneaz6 c6 +omNnia nu solicit6 perioada de tranzi0ie pentru Ondeplinirea 0intelor de
reducere a de4eurilor biodegradabile municipale depozitate. Pentru Ondeplinirea 0intelor
prev6zute la art. 5:2; lit.a 4i b din Directiva) +omNnia va aplica prevederile parag. 3 al art.
5:2; privind posibilitatea amNn6rii realiz6rii 0intelor prin acordarea unor perioade de gra0ie de
4 ani) pNn6 la 3! iulie 2030 4i respectiv pNn6 la 3! iulie 2033. Cea de(a treia 0inta va fi atins6
la termenul prev6zut On Directiva) respectiv 3! iulie 203!.
Conform Planului de implementare a directivei privind depozitarea de4eurilor cantitatea total6
de de4euri biodegradabile municipale generat6 On +omNnia On anul 1993 a fost de 4)% milioane
tone) din care 1!3.6// tone au fost generate in judetul 1rasov.
Jn tabelul de mai jos se prezint6 cantit60ile de de4euri biodegradabile municipale ce trebuie
reduse la depozitare On anii 2030) 2033) conform celor prezentate anterior.
Ta'el !6. Cuanti8icarea Cintelor %rivind deBeurile 'iode7rada'ile :unici%ale
#"1" #"1!
Cantitate generat6 de de4euri biodegradabile
municipale :tone;
3&!.037 200.042
Cantitate ma-im6 de de4euri biodegradabile
municipale care poate fi depozitat6 :tone;
303.733 !7.%22
Cantitate de deBeuri 'iode7rada'ile
:unici%ale ce tre'uie redusG de la
de%o9itare ?tone@
9/.!"/ 1!#.##"
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
50

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Cuanti8icarea tintelor %rivind deseurile de a:'ala6e
+omNnia a ob0inut derogare de la prevederile articolului ! alin. :3; al Directivei &4=!2=C*
privind ambalajele 4i de4eurile de ambalaje) amendat6 prin Directiva 2004=32=*C. Jn tabelul
de mai jos sunt prezentate obiectivele privind reciclarea 4i valorificarea sau incinerare On
instala0ii de incinerare cu recuperare de energie conform tratatului de aderare a +omNniei.
Pentru obiectivele de reciclare referitoare la Nrtie 4i carton 4i metale) +omNnia nu a cerut
perioada de derogare.
Rintele privind de4eurile de ambalaje se raporteaz6 la cantitatea total6 de de4euri de ambalaje
generate On anul respectiv.
Ta'el !$. Finte de reciclarevalori8icare %rivind deBeurile de a:'ala6e

Rinte de reciclare=valorificare :.;
200! 2007 200% 200& 2030 2033 2032 2033
9Nrtie 4i carton !0
Plastic % 30 33 32 34 3! 3% 22)5
$ticl6 23 22 32 3% 44 4% 54 !0
Aetale 50
8emn 4 5 7 & 32 35
Total reciclare 2! 2% 33 3% 42 4! 50 55
Total valori8icare 32 34 40 45 4% 53 57 !0
Sursa: 3ratatul de aderare al $om4niei
Pe baza cantit60ilor de de4euri de ambalaje pe tip de material prognozate ce se vor genera
:Cap. 4.3; se cuantific6 0intele de reciclare 4i valorificare.
Ta'el !8. Cuanti8icarea Cintelor %rivind deBeurile de a:'ala6*total Bi %e ti% de :aterial
Cantitate de deBeuri de a:'ala6e ?tone@
#""6 #""$ #""8 #""9 #"1" #"11 #"1# #"1!
9PC &.3&4
Plastic 3.342 3.7&5 2.333 2.4!! 3.023 3.!25 4.2%2 5.!20
$ticl6 3.&33 2.342 3.334 4.23! 5.350 5.%&& !.&!% %.330
Aetale 2.353
8emn 203 2!& 403 555 777 3.020
Total reciclare 33.237 35.230 3&.20! 23.!!4 27.4!3 33.5%2 3!.045 43.!32
Total valori8icare 3!.2!7 3%.4&4 23.2%0 2%.023 33.3%! 3!.3%% 43.0&3 45.437
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
53

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
!. 2lu5uri s%eci8ice de deseuri
Deseuri %ericuloase din deseurile :unici%ale
Conform 8istei europene a deseurilor si a 9< %5!=2002 privind evidenta gestiunii deseurilor
si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile) inclusiv deseurile periculoase) din cele 40
tipuri de deseuri) 34 sunt incadrate ca deseuri periculoase. 5n tabelul de mai jos sunt
prezentate tipurile de deseuri municipale periculoase.
Ta'el !9. Ti%uri de deseuri :unici%ale %ericuloase
Cod deBeu Ti% deBeu
20 03 33D $olven0i
20 03 34D 'cizi
20 03 35D 'lcali
20 03 37D Gotocimice
20 03 3&D Pesticide
20 03 23D /uburi fluorescente 4i alte de4euri care con0in mercur
20 03 23D *cipamente scoase din func0iune) care con0in clorofluorcarburi
20 03 2!D ,leiuri 4i gr6simi) altele decNt cele men0ionate On 20 03 25
20 03 27D "opseluri) cerneluri) adezivi) 4i r64ini care con0in substan0e
periculoase
20 03 2&D Detergen0i care con0in substan0e periculoase
20 03 33D Aedicamente citoto-ice 4i citostatice
20 03 33D 1aterii 4i acumulatori inclu4i la 3! 0! 03) 3! 0! 02 sau 3! 0! 03
20 03 35D *cipamente electrice 4i electronice scoase din func0iune) altele decNt
cele men0ionate la 20 03 23 4i 20 03 23 con0inNnd componente
periculoase
20 03 37D 8emn con0inNnd substan0e periculoase
5n acest capitol nu vor fi tratate decat deseurile marcate cu verde in tabelul de mai sus.
Celelalte 3 tipuri de deseuri : 20 03 23D) 20 03 23D si 20 03 35D; reprezinta deseuri de
ecipamente electrice si electronice) care vor fi tratate intr(un capitol separat.
Cantitati 7enerate
5n prezent) desi este o obligatie legislativa) in judetul 1rasov nu se realizeaza colectarea
separata a deseurilor periculoase din deseurile municipale. 'stfel) cantitatea generata de
deseuri periculoase municipale este necunoscuta. Pe viitor) o data cu implementarea unui
sistem de colectare separata a acestor tipuri de deseuri) cantitatile generate si colectate vor fi
evidentiate in raportarile statistice.
Conform Metodologiei pentru elaborarea planurilor regionale si judetene de gestionare a
deseurilor) aprobata prin 2rdinul ministerului mediului si dezvoltarii durabile nr. &53=! iunie
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
52

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
2007) estimarea cantitatii de deseuri periculoase municipale generate se poate face pe baza de
indicatori statistici de generare din alte tari europene) si anumeB
2)5 Fg=persoana - an in mediu urbanC
3)5 Fg=persoana - an in mediul rural.
/inand seama de acesti indicatori) cantitatea estimata de deseuri municipale periculoase
generata in judetul 1rasov in anul 2007 este deB
3.303 tone in mediul urbanC
230 tone in mediul rural.
As8tel* cantitatea totala de deseuri %ericuloase :unici%ale esti:ata a se 8i 7enerat in
anul #""$ este de 1.!!1 tone.
Ta'el /". (ro7no9a %rivind 7enerarea deseurilor %ericuloase :unici%ale
2007 200% 200& 2030 2033 2032 2033
,rban 3303 30&% 30&! 30&2 30%% 30%4 307&
+ural 230 232 234 235 237 23& 243
/2/'8 3333 3330 3330 3327 3325 3323 3320
Gestionarea deseurilor %ericuloase din deseurile :unici%ale
Conform prevederilor articolului articolului 4& ' :e; din 2,< 7%=2000 privind regimul
deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare) autoritatile administratiei publice locale
la nivel de comune) orase si municipii au obligatia sa asigure colectarea selectiva) transportul)
neutralizarea) valorificarea si eliminarea finala a deseurilor) inclusiv a deseurilor periculoase)
in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Pana in prezent) in judetul 1rasov nu a fost inca implementata colectarea separata a deseurilor
menajere periculoase.
5n cele ce urmeaza se prezinta cateva optiuni de colectare a deseurilor periculoase de la
gospodariile particulare) optiuni prezentate in P+<D pentru +egiunea 7 Centru.
2ptiuni privind colectarea deseurilor periculoase de la gospodariile particulare
*-ist6 mai multe op0iuni pentru colectarea de4eurilor periculoase de la gospod6rii. 'ceasta
poate fi organizat6 prin colectarea mobil6) cu ajutorul unor ma4ini speciale) care vor circula
conform unui program stabilit sau prin intermediul unor puncte de colectare sau prin sisteme
de returnare) organizate de distribuitori sau produc6tori. Condi0ia pentru toate sistemele o
constituie e-isten0a instala0iilor de tratare 4i eliminare. Jn tabelul urm6tor sunt prezentate
principalele op0iuni de colectare.
Ta'el /1. O%tiuni de colectare a deseurior %ericuloase %roduse in 7os%odarii
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
53

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
O%tiune Desciere O'servatii
3; Colectarea
de4eurilor
periculoase
provenite din
gospod6rii
prin unit60ile
mobile
'cest sistem este des OntNlnit pentru c6 este foarte bine
acceptat de locuitori. 8a apro-imativ fiecare trei luni) un
veicul special pentru colectarea de4euri periculoase vine
la un punct de colectare bine stabilit sau Ontr(un loc
special) unde) apro-imativ 2 sau 3 ore) va colecta
de4eurile periculoase aduse de locuitorii care stau On
apropiere.
De obicei) la un punct de colectare sunt conectate
apro-imativ 4.000 pNn6 la 5.000 de persoane. Aa4ina de
colectare poate deservi pNn6 la 700.000 de persoane) cu o
frecven06 de colectare de 3 luni. Colectarea de4eurilor
periculoase este gratuit6 pentru clien0i) dac6 Ontreaga
cantitate predat6 nu dep64e4te 20 Fg=predare. Costurile
pentru acest sistem sunt incluse On ta-a pentru colectarea
de4eurilor cotidiene.
$istemul necesit6 un personal foarte bine preg6tit pentru a
asigura colectarea adecvat6 a diferitelor tipuri de de4euri
periculoase.
$e estimeaz6 c6 prin intermediul acestui sistem se vor
colecta apro-imativ 35(40. din de4eurile periculoase
provenite din gospod6rii.
2; Colectare
direct6 de la
gospod6rii
De4eurile periculoase sunt colectate de la gospod6rii dup6
ce s(a stabilit o dat6 prin telefon.
Pentru cantit60ile mici de de4euri periculoase predate de o
singur6 gospod6rie) op0iunea este foarte costisitoare.
Pentru c6 aceast6 op0iune nu este foarte OntNlnit6) nu sunt
disponibile date privind procentul de colectare.
'ceast6 op0iune nu
este recomandat6
datorit6 costurilor
prea mari.
3; Punctele de
colectare a
de4eurilor
periculoase
Punctele oficiale de colectare a materialelor reciclabile
pot fi e-tinse 4i pentru colectarea de4eurilor periculoase
din gospod6rii 4i din sectorul comercial. ,n avantaj al
sistemului Ol constituie durata permanent6 de func0ionare.
Comparativ cu cantit60ile mici de de4euri periculoase din
gospod6rii) care de obicei) sunt aduse la aceste puncte de
colectare) costurile privind personalul sunt mari. Jns6) este
nevoie de personal calificat pentru clasificarea 4i pre(
sortarea de4eurilor periculoase. Din acest motiv) num6rul
punctelor de colectare) care sunt preg6tite s6 primeasc6
de4euri periculoase de la gospod6rii) ar trebui limitate 4i
pozi0ionate atent) On raport cu structura a4ez6rilor.
$e recomand6 una
sau dou6 loca0ii On
ora4ele re4edin06 de
jude0 On combina0ie
cu punctele de
colectare pentru
reciclare 4i On jude0e
On cooperare cu
depozitele de
de4euri.
Pot fi colectate toate
tipurile de de4euri
periculoase.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
54

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
O%tiune Desciere O'servatii
4; Containere
pentru
colectarea pe
categorii a
de4eurilor
periculoase
5nstalarea containerelor pentru colectarea de4eurilor
periculoase pe categorii) On spa0ii nesupravegeate este
riscant6. Din e-perien0a acumulat6 pNn6 acum)
containerele de colectare nesupravegeate pentru uleiuri
uzate) medicamente e-pirate) baterii 4i baterii de ma4in6)
nu au avut succes On *uropa Central6. "andalismul 4i
folosirea neadecvat6 au fost cauzele principale pentru
aceasta.
Din acest motiv containerele de colectare trebuie s6 fie
protejate. 'cest lucru se poate realiza prin amplasarea lor
la magazinele care comercializeaz6 aceste produse)
companii specializate :vezi op0iunea 5; sau la punctele de
colectare :vezi op0iunea 3;.
'ceasta reprezint6 o
solu0ie numai On
combina0ie cu
op0iunile 3 sau 5.
5; Colectarea
prin magazine
sau companii
specializate
'cest sistem func0ioneaz6 foarte bine pentru colectarea
bateriilor de ma4in6 folosite 4i a uleiurilor uzate) On
colaborare cu magazinele care sunt r6spunz6toare pentru
colectarea acestor articole.
Dup6 testarea mai multor variante On mai multe 06ri) este
aprobat6 colectarea bateriilor 4i a uleiurilor uzate de c6tre
ateliere 4i magazine specializate.
'ceasta reprezint6 o
solu0ie recomandat6
pentru colectarea
medicamentelor
e-pirate) a uleiurilor
uzate) a bateriilor de
ma4in6 4i a bateriilor.
/ratarea si eliminarea deseurilor municipale periculoase se va realiza numai in instalatii
autorizate in acest scop.
Pe pagina Keb a Ainisterului Aediului si Dezvoltarii Durabile si pe pagina 'gentiei
#ationale pentru Protectia Aediului se gaseste lista operatorilor economici din tara care au in
dotare instalatii de eliminare a deseurilor peirculoase.
5n prezent) in judetul 1rasov singura alternativa de eliminare a deseurilor periculoase este prin
coincinerare la fabrica de ciment 9ogiz ce face parte din grupul 8afarge +omania.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
55

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Deseuri de ecDi%a:ente electrice si electronice
/ipuri de deseuri de ecipamente electrice si electronice :D***; care fac obiectul Planului
@udetean de <estionare a Deseurilor suntB
Cod deseu ?c8. 4G 836#""#@ Ti% deseu
20 03 23D tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur
20 03 23D ecipamente abandonate cu continut de CGC
20 03 35D ecipamente electrice 4i electronice casate) altele decNt
cele specificate la 20 03 23 4i 20 03 23 cu con0inut de
componen0i periculo4i
20 03 3! ecipamente electrice 4i electronice casate) altele decNt
cele specificate la 20 03 23) 20 03 23 4i 20 03 35
/oate aceste D*** provin de la gospod6riile particulare 4i surse comerciale) industriale)
institu0ionale 4i alte surse care) datorit6 naturii 4i cantit60ii lor) sunt similare celor provenite de
la gospod6rii particulare si sunt denumite in continuare) conform prevederilor legale) D***
provenite la gospodariile particulare.
<estionarea D***
Conform prevederilor 9< 44%=2005 privind deseurile de ecipamente electrice si electronice)
e-ista urmatoarele obligatii privind realizarea colectarii separate a D*** provenite de la
gospodariile particulareB
autorit60ile administra0iei publice locale au obliga0ia de a colecta separat D*** de la
gospod6riile particulare si de a pune la dispozitia producatorilor spatiile necesare pentru
infiintarea punctelor de colectare separata a acestora7 art. 5 :3;C
producatorii trebuie sa asigure infiintarea pe spatiile puse la dispozitie de autoritatile
administratiei publice locale a cel putin ( art.:3;B
o un punct de colectare in fiecare judetC
o un punct de colectare in fiecare oras cu peste 300.000 locuitoriC
o un punct de colectare in fiecare oras cu peste 20.000 locuitoriC
distributorii care introduc pe pia06 noi produse sunt obliga0i s6 asigure condi0ii pentru
preluarea D*** gratuit sau contra unei compensa0ii care 0ine seama de valoarea
componentelor reutilizabile din componen0a acestora 4i On sistem unu la unu) dac6
ecipamentul predat este de tip ecivalent 4i a Ondeplinit acelea4i func0ii ca ecipamentul
acizi0ionat 7 art. 5 :!;C
f6r6 a prejudicia aplicarea prevederilor mentionate anterior) produc6torii pot organiza 4i
e-ploata sisteme individuale sau colective de preluare a D*** provenite de la
gospod6riile particulare 7 art. 5 :7;.
Conform prevederilor art. 5 :3; si :3;) in judetul 1rasov producatorii trebuiau sa infiinteze pe
spatii puse la dispozitie de autoritatile administratiei publice locale) cel putin un punct de
colectare judetean si :ini: un %unct de colectare %entru :unici%iul +rasov :oras cu
peste 300.000 locuitori; si a cel %utin / %uncte de colectare in orasele 2a7aras* Sacele*
Codlea si 0arnesti : orase cu peste 20.000 locuitori;.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
5!

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
'sftel) conform datelor furnizate de 'PA 1rasov) in prezent in judet e-ista in functiune 5
puncte de colectare a D***) prezentate in tabelul de mai jos.
Ta'el /!9. (uncte de colectare D&&&
8ocalitate Denumire punct
colectare
Denumirea societatii care opereaza
punctul de colectare
1rasov Punct de colectare
selectiva a D***
$C.,+1'# $' 7+am."alcea Giliala
1rasov.
Codlea Punct de colectare
selectiva a D***
$C.$58#*G $+8 1rasov 7Punct de
8ucru Codlea
$acele Punct de colectare
selectiva a D***
$C.C515#.$+8 1rasov 7 Punct de lucru
$acele
Iarnesti Punct de colectare
selectiva a D***
$C.+*A'/ $'(1rasov 7Punct de
8ucru Iarnesti
Gagaras Punct de colectare
selectiva a D***
$C.+*A'/ 1rasov $'(Punct 8ucru
Gagaras
Sursa: %(M *rasov
Jn @ude0ul 1ra4ov activitatea de gestiune a D*** este efectuat6 de urm6toarele firmeB
$C $ilnef $' 1rasov
$C ,rban $' 1rasov
$C +emat $' brasov
$C Cibin $' 1rasov
5n municipiul 1rasov) in cadrul proiectului Pare +o 2004=03!(772.03.03=04.03 >'sistenta
/enica pentru implementarea Directivei privind Deseurile de *cipamente *lectrice si
*lectroniceM s(a desfasurat in perioada iunie 7 octombrie 2007 proiectul pilot > 5nfiintarea
unui sistem de colectare a deseurilor de ecipamente electrice si electronice in 1rasovM.
Proiectul a avut ca obiectiv crearea unui sistem model pentru colectarea unu la unu a D***
precum si incurajarea autoritatilor locale si a operatorilor de salubrizare pentru implementarea
scemelor de colectare in cooperare cu oragnizatiile colective.
'stfel) prin acest proiect model au fost amenajate urmatoarele facilitatiB
320 puncte de colectare au fost amenajate si utilate pentru colectarea separata a
deseurilor menajere inclusiv a D***. 'ceste puncte sunt prevazute cu acoperis si
imprejmuite cu plasa acoperind apro-imativ !0. din populatia municipiului 1rasov.
'ceste centre au fost utilate cu containere de plastic pentru D*** de demensiuni mici.
Pentru lampi e-ista containere separate. Pentru colectarea D*** de dimensiuni mari a
fost promovata colectarea din usa in usa datorita spatiului relativ mic pentru
depozitarea temporara a acestoraC
Cele 2 centre de colectare apartinand operatorilor de salubrizare au fost utilate cu
containere speciale pentru colectarea D*** inlcusiv pentru lampiC
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
57

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Principalii distribuitori de *** din municipiul 1rasov au fost ecipati cu containere
pentru colectarea D*** mai putin lampi.
5n prezent in judet nu e-ista nici o instalatie de tratare a D***. 'stfel cantitatile colectatate
de D*** au fost trimise spre tratare in judetul Constanta) intrucat in 1rasov nu e-ista in
prezent instalatii de tratare.
Pentru tratarea lampilor in +omania nu e-ista instalatii de tratare prin urmare aceste deseuri
vor fi depoziate temporar si apoi vor fi e-portate pentru tratare.
Conform prevederilor art.5 :32;) producatorii sunt obligati sa urmareasca ca toate D***
colectate sa fie transportate la instalatii de tratare autorizate. 5n plus) producatorii sunt
responsabili pentru atingerea tintelor de colectare si de tratare=valorificare.
'stfel) operatorii economici care opereaza punctele de colectare in judetul 1rasov trebuie sa
inceie contract cu organizatiile colective ale producatorilor) prin care se obliga se
indeplineasca obligatiile legale privind colectarea tuturor tipurilor de D*** provenite de la
gospodariile particulare si transportul acestora la instalatii de tratare autorizate in vederea
atingerii tintelor anuale de reciclare=valorificare.
Conform prevederilor art. 5 :33; din 9< 44%=2005) pana la 33 decembrie 200% rata medie
anual6 de colectare separata de D*** pe cap de locuitor provenite de la gospod6riile
particulare este de 4 Fg) cu urm6toarele obiective intermediareB
a; pNn6 la 33 decembrie 200!) a cel pu0in 2 Fg=locuitorC
b; pNn6 la 33 decembrie 2007) a cel pu0in 3 Fg=locuitor.
5n tabelul de mai jos se prezinta cantitatile colectate in 1rasov anul 200! si in primele 30 luni
ale anului 2007 :conform datelor furnizate de 'PA 1rasov;) precum si cantitatile care trebuie
colectate in judet in perioada 200!(200%) conform prevederilor legale.
Ta'el //". Cantitati colectate de D&&& de la 7os%odariile %articulare
Anul
Cantitate colectata
?tone@
Cantitate care tre'uie
colectata* con8or: art. 3
?1!@ din 4G //8#""3
?tone@
200! 2)3 1.191
2007 53)2 D 1.$8#
200% #.!$$
D perioada ianuarie 7 octombrie 2007
Din tabel se evidentiaza faptul ca tintele de colectare a D*** de la gospodariile particulare nu
au fost atinse nici in anul 200! nici in anul 2007.
5n vederea colectarii unei cantitati cat mai mari in anul 200% este obligatoriul ca toate
serviciile de salubrizare din judet sa inceapa colectarea separata a D*** de la gospodariile
particulare) prin stabilirea inca de la inceputul anului a calendarului privind colectarea D***
de la populatie) calendar ce trebui facut cunoscut populatiei. De asemenea) incepand cu anul
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
5%

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
200% se impune realizarea de catre autorizatile administratiei publice locale impreuna cu
organizatiile colective ale producatorilor) de campanii intense de informare si constientizare a
populatiei privind colectarea separata a D***.
5n momentul de fata e-ista patru sisteme care preiau responsabilitatile de colectare si reciclare
ale producatorilor de ecipamente electrice si electronice.
3. RoR&C Ro:ania :tel= fa-B 2323.240 catalin.gurauScecedromania.ro; va gestiona
produsele din categoria 3) 2) 3) 4) 5a) !) 7) %) &) 30) autorizata
2. &COTIC :telB 033 %0.55.743C 033 40.3!.702) fa-B 033.%0.55.742 KKK.ecotic.ro
negoita.valentinSasociatiait.ro ) officeSecotic.ro; va gestiona produsele gri :5/TC;) din
categoria 3) 4) 7) &) autorizata.
3. R&COLA1( :telB 023.223.02.2!) fa-B 023.223.02.27) e(mailB officeSrecolamp.ro; va
gestiona ecipamentele de iluminat) din categoria 5b) c) e) f) autorizata.
4. &N,IRON :e(mailB officeSenviron.ro) telB 52%.03.!%(!&) fa-B 52%.03.70; va gestiona
ecipamentele din categoria 3(30) cu e-ceptia 5b) c) d) autorizata.
5n vederea implementarii unui sistem corespunzator de gestionare a deseurilor) pentru judetul
1rasov s(a elaborat un studiu de fezabilitate privind punctele judetene de colectare a
deseurilor de ecipamente electrice si electronice. Prin acest studiu s(a analizat oportunitatea
dezvoltarii unui sistem judetean brasovean de gestionare a D*** determinanduseB amplasarea
optima a centrelor de colectare) amplasarea optima a centrelor de prelucrare) prognoza
generarii D***) evaluarea costurilor.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
5&

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
,eDicule scoase din u9
Conform prevederilor art. & :2; din 9< 240!=2004 privind gestionarea veiculelor scoase din
uz cu modificarile si completarile ulterioare) producatorii de veicule trebuie sa asigure)
individual sau prin contracte cu terti) e-istenta a minim unui punct de colectare in fiecare
judet si a unui punct de colectare in fiecare oras cu peste 300.000 locuitori.
'stfel) in judetul 1rasov e-ista in prezent in functiune ! astfel de puncte de colectare a "$,)
ale caror date de identificare sunt prezentate in tabelul de mai jos.
Ta'el //1. (uncte de colectare ,SU
Date de identi8icare o%erator
econo:ic autori9at
Locali9are Autori9atie Descrierea
activitatii
$C +*A'/ 1+'$2" $') C,5B
30%%325) telB 33!752) fa-B 330%0%)
pers. de contactB Curea Costel
$tr. /argului
3!) +upea
nr. 3&4=05.0&.200!)
valabila pana la
05.0&.200%) revizuita
Colectare
"$,
$C +*A'/ 1+'$2" $') C,5B
30%%325) telB 33!752) fa-B 330%0%)
pers. de contactB Curea Costel
$tr. Plaiul
Goii nr.3!)
Iarnesti
nr. 3&!=05.0&.200!)
valabila pana la
02.03.200&) revizuita
Colectare
"$,
$C +*A'/ 1+'$2" $') C,5B
30%%325) telB 33!752) fa-B 330%0%)
pers. de contactB Curea Costel
$tr. "lad
/epes nr.33)
Gagaras
nr. 3&5=05.0&.200!)
valabila pana la
05.0&.200%) revizuita
Colectare
"$,
$C +*A'/ 1+'$2" $') C,5B
30%%325) telB 33!752) fa-B 330%0%)
pers. de contactB Curea Costel
$tr. /imisul
$ec) nr. 3
nr.43&=05.0&.200!)
valabila pana la
05.0&.200%
Colectare si
tratare "$,
$C $58#*G $+8 1rasov str.5asomiei
nr.4 C,5B +335!&&32) tel.42!33%)
fa-.42!!30) $av AariusC
Codlea)str.Ca
mpul 'lb
nr.3
nr. 443=04.07.2007)
valabila pana la
04.07.2032
Colectare si
tratare "$,
$C */'L $') 1rasov) str.
9armanului nr.4&1) C,5 +3330350)
tel=fa-. 335!00 Parasciv #icolae
str.9armanul
ui nr.4&1
nr. 33=37.03.2005)
valabila pana in
37.03.200&
Colectare si
tratare "$,
Conform datelor furnizate de 'PA 1rasov) in anul 2005 in judet au fost colectate un numar
de 44% "$,) iar in anul 200! un numar de 34&3. Din numarul de veiculele scose din uz
colectate doar 33 au fost trimise la tratare in 2005 si 3305 in anul 200!. 5n tabelul de mai jos
sunt prezentate numarul de veicule scoase din uz colectate si tratate in functie de anul de
fabricatie respectiv inainte si dupa 3&%0.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
!0

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
'nul
#r. "$, colectate #r. "$,
tratare
#r.
"$, in stoc
Gabricate
inainte de
3&%0
Gabricate
dupa 3&%0
Gabricate
inainte de
3&%0
Gabricate dupa
3&%0
Gabricate inainte de
3&%0
Gabricate dupa
3&%0
2005 3%3 3!7 23 30 35% 357
200! 4%% 3005 423 %%2 !5 323
Sursa: %(M *rasov
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
!3

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Deseuri din constructii si de:olari
/ipurile de deseuri din constructii si demolari care fac obiectul Planului de <estionare a
Deseurilor in @udetul 1rasov sunt prezentate in tabelul de mai jos. Conform 9<
%5!=3!.0%.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile) inclusiv deseurile periculoase) deseurile din constructii si demolari fac parte din
categoria 37.
Ta'el //#. Ti%uri de deseuri din constructii si de:olari
Cod deseu ?c8. 4G 836#""#@ Ti% deseu
1$ "1 03 1eton
02 Caramizi
03 /igle si materiale ceramice
0!D 'mestecuri sau fractii separate de beton) caramizi) tigle) sau
materiale ceramice cu continut de substante periculoase
07 'mestecuri sau fractii separate de beton) caramizi) tigle) sau
materiale ceramice altele decat cele specificate la 37 03 0!
1$ "# 03 8emn
02 $ticla
03 Aateriale plastice
04D $ticla) materiale plastice sau lemn cu continut de=sau
contaminate cu substante periculoase
1$ "/ 03 Cupru) bronz) alama
02 'luminiu
03 Plumb
04 Iinc
05 Gier si otel
0! $taniu
07 'mestecuri metalice
0&D Deseuri metalice contaminate cu substante periculoase
30D Cabluri cu continut de ulei) gudron sau alte substante
periculoase
33 Cabluri) altele decat cele specificate la 37 04 30
D Deseuri periculoase
'tat la nivelul judetului 1rasov cat si la nivelul intregii tari nu e-ista o evidenta clara a
cantitatii generate de deseuri din constructii si demolari fapt care se datoreaza si ine-istentei
unor prevederi legislative care sa reglementeze gestionarea acetui flu- special de deseuri.
Jn prezent doar o parte din de4eurile provenite din construc0ii 4i demol6ri este raportat6 iar
datele statistice privind generarea anual6 a de4eurilor provenite din construc0ii 4i demol6ri)
lipsesc.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
!2

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
'stfel pentru perioada 2003 7 2005 nu e-ista date relevante referitoare la cantitatile de deseuri
generate) in prezent raportarile fiind bazate numai pe estimari care sunt in general
subestimate. 'PA detine o baza de date ce contine doar datele furnizate de companiile de
salubrizare.
Conform datelor furnizate de 'PA 1rasov) in 2005 municipalitatile au colectat apro-imativ
3&.000 tone.
Ta'el //!. Cantitati de deseuri din constructii si de:olari colectate
An #""1 #""# #""! #""/ #""3
Tone 30.%3% 20.300 23.770 35.4%% 3&.250
Can"i"a"ea de de#e$ri din con#"r$c"ii #i de'olari colec"a"a
0
5000
10000
15000
20000
25000
1 2 3 4 5
an
"
o
n
e
5n 1rasov e-ista o instalatie mobila de concasare Uleemann A+ 300 de tratare(reciclare a
deseurilor din constructii si demolari amplasata in perimetrul Depozitului *cologic Ional
1rasov si care apartine $C G5#( *C2 1rasov.
Datorita volumului mare de deseuri provenite din constructii si demolari este necesar un
spatiu mare de depozitare. 'ceste deseuri necesita resurse si tenologii pentru separarea si
recuperarea deseurilor provenite din constructii si demolari.
Deseurile din constructii si demolari inainte de a fi eliminate trebuie sortate in periculoase si
nepericuloase. Partea din deseuri nepericuloase ramasa in urma tratarii=valorificarii se va
depozita pe depozite pentru deseuri inerte iar fractia periculoasa pe depozite pentru eliminarea
deseurilor periculoase.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
!3

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
'stfel pentru eliminarea acestor tipuri de deseuri) conform 9< 34& 2005 privind regimul
deseurilor trebuie amenjate depozite pentru materiale inerte clasa ?cM. 'cesta actiune trebuie
realizata in paralel cu aplicarea interdictiei de depozitare a deseurilor din constructii si
demolari in depozitele pentru deseuri municipale.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
!4

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Na:oluri re9ultate de la statiile de e%urare orasenesti
5n tabelul urmator sunt prezentate cantitatile de namol rezultate de la statiile de epurare
orasenesti) conform bazei de date detinute de 'gentia de Protectia Aediului 'rad.
Ta'el ///. Statii de e%urare orasenesti A situatia e5istenta* #""3
Denu:irea
statiei de e%urare
Nu:ar de
locuitori
deserviti
&cDivalent
locuitor
Cantitate de na:ol
re9ultata ?tan@
?su'stanta uscata@
$tatie *purare
Aunicipala
1rasov $tupini
343.&!5 37.&32 !.5!7
$tatie *purare
Poiana 1rasov
3.%50(din care
apro-imativ
3.500 sunt
turisti
333 !!
$tatie *purare
Predeal
5.232 2%0 33
$tatie *purare
Iarnesti
25.!53 3.3%0 30
$tatie *purare
Codlea
24.3!4 7.3%! 4
$tatie *purare
Gagaras
3&.743 %40 53
$tatie *purare
"ictoria
&.3&3 5!3 4%
TOTAL !.7!3
Sursa: %gentia de (rotectia Mediului %rad
Cantitatea totala de namoluri rezultata de la statiile de epurare orasenesti) la nivelul judetului
1rasov in anul 2005 a fost de !.7!3 tone namol orasenesc desidratat) care a fost eliminata
e-clusiv prin depozitare nee-istand metode alternative de tratare=valorificare.
Pentru principala generatoare de namol pentru judet) respectiv statia de epuare care deserveste
municipiul brasov si cateva localitati invecinate) in cadrul Programului de cooperare romano(
daneza pentru mediu s(a demarat impreuna cu 'gentia Daneza de Protectie a Aediului
proiectul cu titlul Statia de Epurare Brasov Tratarea si Depoitarea !a"olului#
5n cadrul acestui proiect s(a construit o statie de desidratare a namolului si un depozit
ecoogic pentru eliminarea namolului desidratat ceea ce a condus la diminuarea considerabila
a poluarii mediului inconjurator.
Depozitul are o capacitate de %0.000 mc fiind proiectat pentru o perioada de apro-imativ 20
de ani. Cantitatea de namol desidratat depozitat anual este de apro-imativ !500 t=an.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
!5

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
2biectivul are autorizatie integratata de mediu.
Statii de e%urare orasenesti A %lani8icare
Planificarea) in domeniul gestionarii namolurilor rezultate de la statile de epurare trebuie
corelata cu adoptarea Directivei &3=273=**C privind tratarea apei urbane reziduale) transpusa
in legislatia romanesca prin 9< 352=2005 pentru modificarea 9< 3%%=2002 pentru aprobarea
unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate) prin care statele
membre sunt obligate sa realizeze statii de epurare a apelor uzate pentru toate aglomerarile cu
mai mult de 2.000 p.e.) ceea ce implicit va duce la crestrea cantitatii de namol generate in
viitor.
5n directiva privind apele uzate orasenesti articolul 34 face referire la gestionarea namolului
de epurare si anume faptul ca namolul de epurare trebuie reutilizat atunci cand conditiile
legale sunt indeplinite.
8a nivelul judetului) in concordanta cu prevederile mai sus mentionate) sunt in desfasurare
numeroase proiecte ce au ca scop construirea=reabilitarea statiilor de tratare si epuare ape
uzate orasanesti.
Gestionarea na:olurilor re9ultate de la statiile de e%urare orasenesti
5n prezent) in judetul 1rasov) intreaga cantitate de namol rezultata de la statiile de epurare
orasenesti este eliminata prin depozitare.
Cu e-eptia depozitului *cologic de la $tatia de epurare $tupini 7 1rasov) depozitarea
namolului de epuare nu este corespunzatoare) si datorita continutuli sai este to-ic si totodata
poluant pentru mediul inconjurator.
Prinicipalele optiuni de valorificare a namolului de epurare sunt urmatoareleB
utilizarea in agriculturaC
compostareC
fermentare anaerobaC
coincinerare
incinerare cu recuperare de energie.
#amolul de epuarare poate fi utilizat in agricultura in conditiile respectarii prevederilor
legislative si anume a ordinului comun al ministerului mediului si gospodarii apelor si
ministerul agriculturii nr 344=2004 pentru aprobarea normelor tenice privind protectia
mediului si in special a solului atunci cand namolurile de epurare sunt utilizate in agricultura.
'stfel) conform acestui ordin) pentru ca namolurile de epurare sa poate fi utilizate in
agricultura trebuie respectate valorile ma-im adimisibile privindB
concentratiile de metale grele in solurile pe care se aplica namolurile)
concentratiile de metale grele din namoluri)
cantitatile ma-ime anual de metale grele care pot fi introduse in solurile cu destinatie
agricola.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
!!

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Daca namolurile rezultate din epurarea apelor municipale contin compusi organici si=sau
anorganici to-ici ce nu permit valorificarea in agricultura) se poate lua in considerare
valorificarea energetica.
/oate tipurile de valorificari energetice precum co(incinerarea in fabricile de ciment sau
incinerarea cu recuperarea de energie) necesita o putere calorifica suficienta a namolului.
'stfel pentru incinerare se recomanda reducerea prealabila a umiditatii namolului brut si
evitarea stabilizarii aerobe sau fermentarii anaerobe) care diminueaza puterea calorica a
materialului supus incineraii
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
!7

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
/. &valuarea teDnicilor %otentiale %rivind 7estionarea
deseurilor :unici%ale ne%ericuloase
Situatia actuala din 6udet
5n judetul 1rasov sistemul de gestionare a deseurilor municipale este alcatuit din activitati de
pre(colectare si colectare) transport si depozitare. 5n ultimii ani s(au intensificat preocuparile
privind recuperarea si reciclarea unor componente din deseuri astfel incat peste 300 000 de
cetateni) mai ales din municipiul 1rasov) sunt inclusi in sceme de colectare selectiva a
deseurilor de artie=carton) plastic si sticla.
'ctivitatile de gestionare a deseurilor din judetul 1rasov sunt puternic influentate deB
e-istenta unui depozit municipal conform) in vecinatatea municipiului 1rasovC
de datele de incidere a actualelor depozite municipale neconforme ale caror termene sunt
foarte presanteC sistarea activitatii trebuieste realizata intre anii 2007 si 200& pentru toae
depozitele urbane cu o singura e-ceptie :+upea 7 2037;C
geografia muntoasa caracterizata de concentrarea populatiei in doua mari arealuri la *st
respectiv la "est de culmile muntilor Persani si 1araolt.
Piata serviciilor de colectare si transport deseuri nu este dominata de nici un operator) dar in
ceea ce priveste colectarea) transportul si sortarea deseurilor municipale se disting prin
numarul de beneficiari $.C. ,rban $.'. si $.C. Comprest(*corom $.'.) iar in ceea ce priveste
depozitarea $.C. G5#(*C2 $.'. Pe langa acestia mai e-ista o serie intreaga de operatori :inca
30;) care presteaza servicii de colectare si ransport deseuri municipale atat in mediul rural cat
si in cel urban :vezi capitolul 2.2.5;.
Desi cresterea economica inregistrata in perioada 2003 7 2005) dar si ulterior) ar fi trebuit sa
determine o crestere semnificativa a populatiei care beneficiaza de servicii de salubritate si)
totodata) o crestere a ponderii numarului de locuitori din zona rurala deserviti) datele oficiale
disponibile pentru aceasta perioada nu sustin aceasta ipoteza. Din 2005 inspre 2007 este de
mentionat numarul tot mai mare de comune care fie si(au organizat propriile servicii publice
de colectare si transport al deseurilor :Prejmer; fie au delegat gestiunea acestui serviciu) astfel
incat pana la sfarsitul anului 2007 aproape 30. din populatia rurala a judetului sa poata
beneficia de colectarea regulata a deseurilor municipale. 'ceasta tendinta se va mentine si pe
parcursul anului 200%) intrucat cateva dintre proiectele Pare aflate in derulare vor atinge
fazele de punere in functiune) numarul locuitorilor conectati la serviciul de salubritate urmand
sa creasca doar prin aceste masuri pana la cca. 50. din populatia rurala. Prin intarirea
cadrului institutional) in conformitate cu prevederile 8egii 303=200! si ale 2rdinului '#+$C
din iulie 2007) este certa sporirea numarului de localitati care vor concesiona serviciul de
salubritate) astfel ca este de apreciat ca pana la finele anului 200% cca. !0. din populatia
rurala a judetului ar putea beneficia de acest serviciu.
5n pofida acestor evolutii gradul de conectare ar putea ramane in continuare mult mai scazut)
intrucat sistemul de concesionare nu asigura conectarea tuturor locuitorilor din localitatile
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
!%

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
care au inceiat contracte de concesiune ci doar a acelora care semneaza contracte de prestatie
cu ofertantul declarat castigator :concesionarul;. Din e-perienta acumulata pana in prezent de
firmele concesionare) a rezultat ca in mediul rural numarul de locuitori care se conecteaza este
inca foarte redus. Pe de alta parte) caracteristicile proiectelor Pare in curs de derulare
indreptatesc previziuni mai optimiste in ceea ce priveste rata de conectare in localitatile
participante) cu impact pozitiv asupra ratei de conectare a locuitorilor din mediul rural la
nivelul intregului judet.
5n pofida implementarii colectarii selective a deseurilor in mun. 1rasov) cantitatile de deseuri
de materiale reciclabile nu au inregistrat o crestere semnificativa in parte din cauza lipsei unor
facilitati corespunzatoare pentru sortare) in parte din cauza implicarii reduse a populatiei in
program.
2bligatia administratiei publice locale de a asigura servicii de colectare a deseurilor
municipale ar fi trebuit sa genereze o e-tindere semnificativa a ariei de acoperire cu servicii
de salubritate contractate) care ar fi determinat o crestere a capacitatii de transport mai ales la
categoriiile de utilaje care asigura o productivitate ridicata si un impact redus asupra mediului
5n acest sens numarul de autogunoiere compactoare noi a crescut) imbunatatindu(se raportul
dintre utilajele cu vecime mica si cele cu vecime mare. Pe de alta parte e-tinderea
serviciilor catre zona rurala a condus la cresterea numarului de utilaje specifice) mai bine
adecvate cailor de comunicatie si disponibilitatilor financiare locale.
5mplementarea proiectelor Pare si concesionarea serviciului de salubrizare va genera o
crestere a numarului si calitatii ecipamentelor specifice e-ploatate pe raza judetului in
special in zona rurala) intrucat asigurarea dotari este prevazuta la capitolul acizitii in cazul
proiectelor cu finantare europeana fie revine viitorilor concesionari.
5n ceea ce priveste eliminarea finala a deseurilor in afara depozitului controlat 1rasov unde
sunt depozitate anual cca. 370.000 de tone de deseuri provenind din mun. 1rasov si
localitatile invecinate) celelalte depozite orasenesti sau rurale neconforme se afla in
continuare in e-ploatare) anul de sistare a activitatii) stabilit prin 9< 34&=200& survenind fie
in 200% :4 depozite; fie in 200& :3 depozite; pentru cele care deservesc localitati urbane) fie in
200&) pentru cele din mediul rural. Pentru acestea din urma este de precizat ca termenul de 3!
iulie 200& reprezinta data la care depozitele nu trebuie doar scoase din e-ploatare ci incise)
iar terenurile reabilitate.
(roiecte in derulare
5n perioada 2003 7 2005 si ulterior principalele proiecte de infrastructura pentru sistemul de
gestionare a deseurilor) derulate in judetul 1rasov au fostB
Depozitul conform 1rasov) al $.C. G5#(*C2 $') cu o capacitate estimata de peste 33
milioane de mc.
5mplementarea colectarii selective pentru artie=carton) plastic si sticla pentru cca. 300000
de locuitori in mun. 1rasov.
5mplementarea pe scara larga in 2007 a colectarii Deseurilor din *cipamente *lectrice si
*lectronice in mun. 1rasov.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
!&

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Pe langa aceste proiecte cu finantare privata derulate pana in prezent) in judetul 1rasov sunt in
curs de realizare sau acizitie pe scemele de finantare europeana in cadrul Pare(C*$ o serie
de proiecte.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
70

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Ta'el /3. (roiecte de investitii %entru 7estionarea deseurilor :unici%ale a8late in derulare
Nr.Crt. (ro7ra: +ene8iciar Titlu %roiect O's.
+u7et ?&UR@
Total Grant
Contri'utie
%ro%rie
1 P9'+* 2003 C*$ 005(553.05.03.03 (
5nvestitii pentru proiecte mici de gestionare a
deseurilor
Consiliul 8ocal
P+*D*'8
Aanagementul deseurilor in
orasul Predeal
au prevazuta statie de
transfer) statie de
sortare) colectare
selectiva si statie de
compost)
autocompactoare si 300
de *urocontainere si
350 pubele
999*99$ 899*99$ 1""*"""
# P9'+* 2003 C*$ 005(553.05.03.03 (
5nvestitii pentru proiecte mici de gestionare a
deseurilor
Consiliul 8ocal
P+*@A*+
Aanagementul integrat al
deseurilor in zona de sud(est a
judetului 1rasov) cu Prejmer
centru zonal de colectare
selectiva) compactare si
valorificare a deseurilor
au prevazuta statie de
transfer statie de
sortare) colectare
selectiva si 45 de
capacitati de compost
individuale)
autocompactoare si 370
de *urocontainere
1*1"6*81" 996*1#9 11"*681
! P9'+* 2003 C*$ 005(553.05.03.03 (
5nvestitii pentru proiecte mici de gestionare a
deseurilor
Consiliul 8ocal
1+'#
$istem de gestionare a
deseurilor menajere in zona
turistica 1ran
au prevazute 20 de
platforme de colectare
pe doua tipuri)
autocompactoare si 30
*urocontanere
$3$*8$8 681*63# $6*##6
/ P9'+* 2005 C*$ 037(553.04.03 ( Pregatirea
de proiecte in domeniul protectiei mediului
Consiliul 8ocal
92<95I
<estionarea deseurilor
menajere in zona de nord a
judetului 1rasov
au prevazuta statie de
transfer
!"*""" #$*""" !*"""
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
73

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Nr.Crt. (ro7ra: +ene8iciar Titlu %roiect O's.
+u7et ?&UR@
Total Grant
Contri'utie
%ro%rie
3 P9'+* 2005 C*$ 037(553.04.03.04.03 (
5nvestitii pentru sprijinirea initiativelor
sectorului public in sectoarele prioritare de
mediu
Consiliul 8ocal
"5C/2+5'
*C2($5$/*A "5C/2+5' (
Proiect regional pentru
implementarea unui sistem
eficient de gestinare a
deseurilor municipale
au prevazuta statie de
transfer) statie de
sortare) colectare
selectiva si statie de
compost)
autocompactoare si
recipienti de colectareC
proiectare tenica
37.%50 *,+C
specificatii tenice de
organizare de licitatii
4.3!5 *,+
1*"$$*"8/.6$ 938*6"3.!6 118*/$9.!1
6 P9'+* 2005 C*$ 037(553.04.03.04.03 (
5nvestitii pentru sprijinirea initiativelor
sectorului public in sectoarele prioritare de
mediu
Consiliul 8ocal
',<,$/5#
Aanagementul deseurilor in
communele 'ugustin si
2rmenis
au prevazute
autocompactoare si
recipienti de colectare
pentru colectare
selectiva
!/"*""" !"3*9"" !/*1""
$ P9'+* 2005 C*$ 037(553.04.03.04.03 (
5nvestitii pentru sprijinirea initiativelor
sectorului public in sectoarele prioritare de
mediu
Consiliul 8ocal
$*+C'5'
$istem de colectare si
transport a deseurilor menajere
pe raza comunelorB $ercaia)
$inca #oua) $inca "ece)
Comana) Parau si Aandra)
judetul 1rasov
au prevazute
autocompactoare si
recipienti de colectare
pentru colectare
selectiva
988*/3/.18 889*6"8.$6 98*8/3./#
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
72

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Anali9a %osi'ilelor alternative de 7estionare a deseurilor
:unici%ale
O'iective si tinte o%erationale
2 parte dintre obiectivele si tintele mentionate in Capitolul 3) se pot atinge prin masuri
practice si institutionale care tin de modul de organizare a sistemului de gestionare a
deseurilor municipale.
'ceste obiective ar putea fiB
'. Cresterea gradului de acoperire cu servicii) in special in mediul rural :pana la &0.; in
vederea crearii conditiilor inciderii si reabilitarii gropilor satesti pana la 3!.07.200&.
1. $istarea activitatii urmata de inciderea depozitelor din localitatile $acele) +asnov)
Iarnesti si Gagaras pana la finele anului 200%) respectiv a celor din Codlea) Predeal si "ictoria
pana in 200&.
C. 'sigurarea reciclarii=valorificarii ambalajelor in proportia impusa de tintele nationale
pentru anii 200% ( 2033 prin colectarea selectiva a deseurilor municipale de la un numar
suficient de cetateni si de la toate institutiile si unitatile comerciale si industriale.
D. 'sigurarea depozitarii unei cantitati de deseuri biodegradabile reduse) in conformitate cu
tintele aferente anilor 2030 si 2033 prin cresterea gradului de reutilizare) compostare sau alte
metode de tratare.
Giecare localitate poate identifica pentru sine sau pentru un grup de localitati si alte obiective
cu un grad sporit de importanta) care odata atinse vor conduce la ameliorari semnificative ale
nivelului serviciilor sau la mai buna protectie a factorilor de mediu.
Identi8icarea alternativelor %entru atin7erea tintelor
5n vederea atingerii tintelor propuse e-ista o serie intreaga de masuri operationale si
alternative tenice.
Cresterea gradului de acoperire este un proces care) in conditiile respectarii cadrului legal
actual) se realizeaza fara masuri speciale. *ste necesara doar o buna urmarire si o permanenta
impulsionare din partea autoritatilor responsabile si a Consiliului @udetean. Conditiile tenice
de realizare a serviciului sunt cuprinse in documentele cadru ale '#+$C,P) dar alternativele
tenice trebuiesc avute in vedere in ceea ce priveste modul de precolectare a deseurilor si
modul de transport.
'cestea se pot realiza prinB
Alt. I ( Pre(colectare individuala pe 2 7 4 fractii :mat. reciclabile P deseuri reziduale)
respectiv artie=carton P alte materiale reciclabile P fractia biodegradabila P deseuri
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
73

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
reziduale;C pre(colectarea individuala se poate realiza in recipienti de plastic :pubele de
320=240 litri fie in saci de plastic;
Alt. II 7 Pre(colectare individuala pentru deseurile reziduale si pre(colectare pe platforme de
pre(colectare comune pentru celelalte fractiiC pre(colectarea se face pe baza unei combinatii
de pubele de 320=240 de litri sau saci de plastic pentru deseurile reziduale si a unor containere
specializate de plastic=metal de 3300 de litri sau de dimensiuni si forme specifice pentru
fractia=fractiile de materiale reciclabile si ciar a unor containere metalice de capacitate mai
mare pentru fractia de deseuri biodegradabile
Alt. III 7 Pre(colectare la platforme de pre(colectare comune dotate cu containere de
plastic=metal de 3300 de litri pentru fiecare fractie.
5n ceea ce priveste colectarea si transportul) aceste operatiuni se pot realiza cuB
Alt. I, ( 'utogunoiere de mare capacitate :3!( 3% mc.; ( sau) acolo unde accesul este mai
dificil cuB
Alt. , ( ,tilaje adaptate infrastructurii rutiere
5n cazul in care) din cauza drumurilor care nu permit accesul gunoierelor) sunt utilizate pentru
colectare si transport utilaje adaptate infrastructurii rutiere) este de evitat pre(colectarea in
pubele sau containere intrucat acestea nu pot fi descarcate manual.
5n situatia in care transportul nu se poate realiza direct intre punctele ori platformele de
precolectare si instalatiile de procesare=eliminare) se pot utiliza mijloace de transport de mare
capacitate :containere de 24 7 25 mc. si transcontainiere de tip >ooF liftM;.
Pe de alta parte) inciderea si reabilitarea depozitelor urbane si gropilor satesti impun)
proiecte) analize) avize si autorizatii din partea unor organizatii de profil) iar lucrarile propri(
zise impun e-istenta unei dotari cu utilaje terasiere si de transport. 2 abordare centralizata a
acestei laturi a gestionarii deseurilor poate constitui o alternativa operational(institutionala
:Alt. ,I; ca de altfel si rezolvarea pe plan local) in masura e-istentei capacitatii ingineresti si
a utilajelor :Alt. ,II;.
Pentru asigurarea reciclarii=valorificarii ambalajelor in proportia impusa de tintele nationale
pentru anii 200% 7 2033 sunt necesare masuri de colectare selectiva si ulterior de sortare in
unitatii specializate) aplicate cu termen imediat. Colectarea selectiva) care este obligatorie in
conformitate cu cadrul legal in vigoare) se poate realiza prin variantele descrise mai sus.
Procesarea deseurilor astfel colectate se realizeaza obligatoriu in statii de sortare) e-istand
doua alternativeB
Alt. ,III ( 'menajarea unor statii de sortare in vecinatatea depozitelor de deseuri conforme
si transportul acestor deseuri catre acestea) sau
Alt. I- ( 'menajarea unor statii de sortare in apropierea arealului de generare) in incinta
statiilor de transfer.
Pentru asigurarea depozitarii unei cantitati de deseuri biodegradabile reduse) in conformitate
cu tintele aferente anilor 2030 si 2033 este necesara procesarea unei anumite cantitati de
deseuri biodegradabile pentru a fi utilizate in alte scopuri evitandu(se in acest fel depozitarea.
Pentru aceasta e-ista pe lantul de gestiune mai multe alternative) si anumeB compostarea
aeroba si cea anaeroba) piroliza) incinerarea sau tratamentul mecano(biologic.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
74

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Aetodele de reducere a componentei biodegradabile din deseuri recomandate in P+<D pentru
+egiunea Centru) compostarea si tratarea mecano(biologica) impun constrangeri si anumeB
compostarea se poate aplica doar unei fractii de deseuri verzi si vegetale in general) cu un
grad de puritate ridicat) numai astfel putandu(se facilita utilizarea produsului final in
agriculturaC
compostarea nu este recomandata pentru deseurile animaliere si pentru cele provenind din
deseurile menajere urbaneC
tratamentul mecano(biologic este recomandat pentru cantitatile mari de deseuri menajere
mi-te :intrucat statiile ating pragul de rentabilitate atunci cand capacitatea nominala se
afla in jurul a 300 000 tone=an;.
Pornind de la aceste constrangeri alternativele care se identifica in privinta procesarii de(
seurilor biodegradabile se diferentiaza numai in ceea ce priveste momentul abordarii uneia
sau alteia dintre metode si in ceea ce priveste numarul si amplasarea teritoriala a instalatiilor.
'stfel se pot concepe urmatoarele alternativeB
Alt. - 7 'menajarea unor statii de compostare de capacitate medie in pro-imitatea zonelor de
generare
Alt. -I 7 'menajarea unei statii de compostare de capacitate mare intr(o zona aflata in
centrul geografic al ariei de generare cu potential ma-im
Alt. -II 7 Construirea unei statii de tratare mecano(biologica si amplasarea ei astfel incat sa
se asigurare materia prima in cantitate suficienta.
'nalizele intreprinse in cursul elaborarii P+<D pentru +egiunea Centru au aratat ca nu este
posibil sa se atinga tintele de reducere a cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate
stabilite pentru anii 2033 si mai ales 203! fara construirea si e-ploatarea unei $tatii de /ratare
Aecano(1iologica sau a unei instalatii cu efect ecivalent :de e-B incinerator; prin care se
poate procesa fractia umeda din deseurile municipale) mai ales cele menajere din mediu
urban.
*fectuand acelasi tip de analiza) dar la scara judetului 1rasov) se constata ca) in conditiile in
care populatia locuieste in proportie de peste 70. in mediul urban) atingerea tintei de
reducere a cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate) prevazuta pentru anul 2030 nu este
posibila decat prin utilizarea unui comple- de metode de procesare a acestor deseuri pornind
de la reutilizare la sursa si continuand cu compostarea) tratarea mecano(biologica sau
incinerarea.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
75

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Sta'ilirea criteriilor de evaluare a alternativelor
Prin stabilirea criteriilor de evaluare a alternativelor se doreste a se tine cont de impactul
fiecarei alternative asupra mediului :si anume in ce masura este redus impactul asupra apei)
aerului) solului; si asupra modului de viata al cetatenilor :din punct de vedere al practicilor
curente vis(a(vis de practicile corecte sau recomandate) al crearii de locuri de munca) al
dezvoltarii de noi afaceri;. $e tine totodata cont de conditii concrete de organizare a
sistemului) de influentele determinate de geografia judetului) raspandirea si dimensiunile
localitatilor) starea cailor de acces :fiind determinanta in stabilirea modului de pre(colectare si
transport al deseurilor;.
#u in ultimul rand criteriul economic trebuie avut in vedere) intrucat solutiile nu vor fi viabile
decat in masura in care costurile de operare si eventual cele de investitie nu vor putea fi
suportate de generatorii de deseuri deserviti.
5n continuare se analizeaza fiecare alternativa de gestionare din cele 32 enumerate mai sus)
prin prisma criteriilor mentionate. *fectul pozitiv este notat cu 3) efectul negativ cu (3) iar
efectul neutru cu >oM.
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
7!

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Ta'el 3". &valuarea alternativelor de 7estionare a deseurilor :unici%ale
<rupa de
activitati
'lternativa 5mpact asupra
mediului
5mpact asupra
practicilor curente
'ria judetului si
raspandirea localitatilor
$tarea cailor
de acces
5nfluenta asupra
tarifelor
/otal
Pre(Colectare I P3 (3 (3 (3 (3 (0)%
II P3 0 0 0 (3 0)3
III P3 0 0 0 0 0)4
Colectare si
/ransport
I, (3 P3 P3 (3 (3 (0)4
, (3 P3 (3 P3 0 (0)3
5ncidere
depozite
,I P3 P3 0 (3 (3 0)3
,II 0 0 0 (3 0 (0)3
$ortarea
deseurilor
,III (3 P3 (3 (3 (3 (3
I- 0 P3 0 0 (3 0
<estionarea
deseurilor
biodegradabile
- P3 (3 P3 P3 0 0)7
-I P3 (3 (3 (3 (3 (0)%
-II P3 P3 (3 (3 (3 (0)2
Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor Judetul BRASOV
77

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Pentru criteriul legat de protectia mediului s(a luat in considerare o pondere de 40.) pentru
criteriile de natura sociala si infrastructurala 30. iar pentru criteriul economic doar o pondere
de 30..
5n sustinerea unei investitii sau a unui proiect de dezvoltare a serviciilor de gestionare a
deseurilor ponderea acordata criteriilor) cat si selectia criteriilor insasi nu trebuie considerate
in sens limitativ) ci fiecare comunitate poate lua in considerare criterii suplimentare si ponderi
care ii definesc mai bine interesele) atata vreme cat aceste interese particulare se inscriu in
cadrul legal e-istent.
+ezultatele evaluarii conduc la concluzia ca sistemul de gestionare a deseurilor municipale
este alcatuit dintr(un mi- de procedee si tenologii adecvate scopului principal propus)
particularizate pentru nivelului de dezvoltare al infrastructurii si capacitatii financiare din
judet.
5n judetul 1rasov acest mi- de procedee si tenologii are in compunere urmatoareleB
'. Pentru etapa de pre(colectare a deseurilor de la populatie si ceilalti generatori de
deseuri municipale.
A1. $% lo&alitatile u%de starea dru"urilor per"ite a&&esul auto'u%oierelor( pre)&ole&tarea
se va *a&e i% pu%&te de pre)&ole&tare &o"u%e dotate &u &o%tai%ere de 1100 de litri pe%tru
&el puti% doua *ra&tii +se poate opta si pe%tru u% %u"ar "ai "are de *ra&tii( *ara a *i %evoie
de *u%da"e%tari spe&iale,-
( umeda :continand deseuri biodegradabile si orice alte deseuri nereciclabile nepericuloase;
si
( uscata :continand deseuri din materiale reciclabile; 7 Alt. III.
Punctele de pre(colectare vor fi amplasate pe terenuri disponibile) de regula in interiorul
localitatilor urmand a deservi un numar de cca. 300 7 300 de locuitori) dar aceasta valoare nu
este limitativa) autoritatile administratiei publice locale avand posibilitatea de a opta pentru o
alta norma. Giecare localitate) indiferent de numarul de locuitori va avea cel putin un punct de
pre(colectare. Puncte de pre(colectare se vor amenaja) in masura in care spatiul liber o permite
in apropierea institutiilor publice de interes local :primarii) unitati de invatamant) sectii de
politie) biserici) etc.;. Punctele de pre(colectare vor fi dotate cu un numar suficient de
containere care sa asigure pre(colectarea deseurilor din fiecare fractie generate de generatorii
arondati pe perioada dintre doua colectari succesive. Containerele vor respecta codul culorilor
stabilit de legislatia in vigoare.
5n situatia in care nu se poate identifica cel putin un amplasament in vatra localitatii) punctul
de pre(colectare se va amenaja in zona actualei gropi satesti :incisa si reabilitata;) autoritatile
administratiei publice locale luand masuri pentru asigurarea accesului autoveiculelor de
colectare si transport deseuri in cat mai bune conditiuni.
8ocalitatile care) la data intrarii in vigoare a P@<D) au deja in operare un sistem de pre(
colectare functional si(l vor mentine) ameliorandu(l in conformitate cu prevederile
regulamentelor locale si contractelor de delegare de gestiune) iar cele cuprinse in proiectele cu
finantare prin Pare(C*$ vor implementa sisteme de pre(colectare asa cum sunt ele prevazute
in respectivele proiecte.
7%

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
$% situatia i% &are a%alie te.%i&o)e&o%o"i&e de"o%streaa via/ilitatea utiliarii pe pla%
lo&al a u%ui siste" de &ole&tare si tra%sport /aat pe pre)&ole&tare i%diviuala) acesta poate fi
implementat ca atare 7 Alt. I sau II.
A#. 5n localitatile in care starea drumurilor nu permite accesul autogunoierelor pe tot
parcursul anului se poate opta pentruB
( dotarea &u sa&i de plasti& a *ie&arui 'e%erator de deseuri si asi'urarea &ole&tarii si
tra%sportului a&estora *ie la u% pu%&t de pre)&ole&tare situat pe raa lo&alitatii) cu
conditia ca accesul autogunoierelor la acest punct de pre(colectare sa fie posibil) fie la
un punct de colectare zonalC sacii de plastic pot fi de mai multe culori) pentru a
permite colectarea selectiva pe 2 sau mai multe fractii 7 Alt. I
( in situatia utilizarii punctelor de pre(colectare se va asigura dotarea acestora cu un
numar suficient de containere de 3300 de litri care sa asigure pre(colectarea deseurilor
din fiecare fractie generate de generatorii arondati) pe perioada dintre doua colectari
succesive.
( amenajarea unor puncte de colectare pentru deservirea uneia sau mai multor localitati
in care accesul autogunoierelor nu este posibil din cauza starii drumurilorC aceste
puncte vor fi amenajate de regula in pro-imitatea unui drum accesibil autogunoierelor.
( dotarea acestor puncte cu numar suficient de containere de mari dimensiuni care sa
asigure pre(colectarea deseurilor din fiecare fractie generate de generatorii arondati) pe
perioada dintre doua colectari succesive.
'tat punctele de pre(colectare cat si cele de colectare vor fi de regula amenajate pe platforme
betonate si ingradite) inconjurate de gard viu.
1. Pentru etapa de colectare si transport al deseurilor
Grecventa de colectare luata in calcul trebuie sa fie in conformitate cu prevederile legale si
anumeB
( pentru fractiunea umeda odata la doua zile in sezonul cald si odata la trei zile in sezonul
receC deseurile generate de unitatile de alimentatie publica) invatamant sau spitalicesti
vor fi transportate zilnic in sezonul cald la punctele de pre(colectareC
( pentru fractiunea uscataB saptamanal sau atunci cand este cazul indiferent de anotimp.
5n localitatile in care starea drumurilor permite accesul autogunoierelor colectarea si
transportul deseurilor pre(colectate in punctele de pre(colectare se va face cu autogunoiere cu
capacitati de regula cuprinse intre 3! si 3% mc) dar fara a e-clude posibilitatea utilizarii altor
tipuri dimensionale in masura in care acestea sunt justificate din puncte de vedere economic
sau functional 7 Alt. I,.
5n localitatile in care starea drumurilor nu permite accesul autogunoierelor transportul
deseurilor colectate in saci se va face cu utiliaje de transport adaptate situatiei infrastructurii
rutiere 7 Alt. , :sau individual de catre fiecare generator in parte) dar numai in situatii
e-ceptionale; de la generatori catre punctele de pre(colectare sau punctul de colectare.
Colectarea si transportul deseurilor de la acestea pana la instalatiile de gestionare a deseurilor
se va faceB
7&

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
cu autogunoiere cu capacitati de regula cuprinse intre 3! si 3% mc. 7 Alt. I,) dar fara a
e-clude posibilitatea utilizarii altor tipuri dimensionale in masura in care acestea sunt
justificate din puncte de vedere economic sau functional) respectiv
transportoare de mare capacitate
Pentru localitatile rurale care isi incid pana la 3! 5ulie 200& gropile satesti) transportul se va
efectua pana la cel mai apropiat depozit urban aflat in folosinta) direct sau prin punctul de
colectare :Aaierus; ori $tatia de transfer care le deserveste.
8ocalitatile care) la data intrarii in vigoare a P@<D) au deja in operare un sistem functional de
colectare si transport si(l vor mentine) imbunatatindu(l in conformitate cu prevederile
regulamentelor locale si ale contractelor de delegare de gestiune) iar cele cuprinse in
proiectele cu finantare prin Pare(C*$ vor implementa sisteme de colectare si transport asa
cum sunt ele prevazute in respectivele proiecte..
5n prima parte a anului 200% va trebui luata o decizie legata de arealul aferent mun. Gagaras in
conditiile sistarii activitatii depozitului municipal. Construirea unui punct de colectare
provizoriu care sa deserveasca municipiul si asigurarea unei suplimentari de capacitate de
transport pentru a crea conditiile transportului deseurilor la un alt depozit urban care nu(si
sisteaza activitatea ar putea fi avute in vedere ca solutii temporare. Decizia va apartine
autoritatilor administratiei publice din localitatile impreuna cu operatorii serviciului de
colectare si transport al deseurilor. ,n studiu de solutie pe aceasta tema ar putea fi oportun.
,lterior anului 200& vor fi necesare statii de transfer suplimentare celor prevazute in
proiectele Pare C*$ aflate in curs de implementare. $pre e-emplu pentru a deservi asezarile
urbane si rurale de la "est si $ud("est de +asnov si pentru a prelua deseurile care nu mai pot
fi depozitate in depozitele urbane dupa anul de incidere al acestora.
Pentru localitatile din care accesul direct catre pro-imul oras in care functioneaza depozite de
deseuri este ne(economic) se recomanda infiintarea a minimum un punct de colectare zonal
care sa deserveasca comunele situate la #ord de comuna Aaierus. $electarea
amplasamentelor pentru statiile de colectare zonale se va face in urma unor studii specifice.
Pentru localitatile situate in zona de #ord a judetului 1rasov se va prevedea realizarea unei
$tatii de transfer in zona localitatii 9ogiz care sa preia deseurile generate si sa asigura
transportul acestora la depozitul conform ce trebuie realizat in zona mun. Gagaras.
C. $tatii de sortare
5n ceea ce priveste sortarea deseurilor o prima optiune) aplicabila in perioada 200% ( 200& este
utilizarea intensiva a celor 3 statii care au perspective certe de punere in functiune) unde se
vor procesa deseurile colectate selectiv in zonele respective :Predeal) "istora) Prejmer;.
'ceasta formula) nu creaza premise certe pentru sortarea unei cantitati de deseuri reciclabile
suficiente pentru atingerea tintelor de reciclare=valorificabile stabilite pentru anul 200%.
2 posibilitate pentru ameliorarea sanselor de atingere a acestor tinte o poate constitui
materializarea intentiilor celor doi operatori ai serviciului de colectare a deseurilor din mun.
1rasov de amenajare a unor $tatii de sortare. 5n acest fel s(ar mari) in scurt timp) capacitatea
disponibila pentru sortare) creindu(se premise pentru imbunatatirea rezultatelor activitatii de
colectare selectiva a deseurilor desfasurata deja in municipiu.
%0

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
,lterior) odata &u &resterea &a%titatilor de deseuri &ole&tate sele&tiv pe toata raa 0udetului(
pe%tru evitarea tra%sportului a&estora pe dista%te lu%'i +de pa%a la 100 1", se re&o"a%da
a"e%a0area u%or %oi statii de sortare( spre e2e"plu i% pro2i"itatea &elor doua Statii de
Tra%s*er %oi di% o%a lo&alitatilor 3as%ov si 4o'.i. 7 Alt I-.
D. <estionarea deseurilor biodegradabile
Pentru gestionarea deseurilor biodegradabile) intr(o prima etapa este necesar sa se
implementeze urmatoarele masuriB
( reducerea cantitatilor de deseuri biodegradabile prin reciclarea unor cantitati cat mai mari
de deseuri de artie=carton) lemn si te-tile
( reducerea cantitatilor procesate de deseuri biodegradabile prin cresterea cantitatilor de
deseuri de alimente) vegetale si animale generate in mediul rural re(utilizate in interiorul
gospodariilorC
( separarea fractiei biodegradabile din unele categorii de deseuri municipale) prin
ameliorarea tenologiilor de lucruB pre(colectarea deseurilor biodegradabile de la
intretinerea spatiilor verzi) din piete) de la curatenia cailor publice.
( separarea fractiei biodegradabile generate in institutii publice precumB spitale) crese)
camine) cantine.
Prin colectarea selectiva a fractiilor mentionate in ultimile doua masuri se poate genera o
cantitate de deseuri biodegradabile care sa constituie materie prima pentru una sau mai multe
statii de compostare amplasate cat mai aproape de sursa de generare :de regula) sursa de
generare este in localitati urbane; 7 Alt. -.
Pentru procesarea marei mase a deseurilor menajere si asmimilate urbane care au un continut
dominant de materiale biodegradabile :de pana la 50. din masa; si pentru care colectarea
selectiva ori sortarea nu reprezinta solutii tenic eficace) dar nici economice) este necesara
construirea unei statii de tratare mecano(biologice pe un amplasament care sa duca la
transportul deseurilor(materie prima pe distante cat mai scurte :o locatie in apropierea mun.
1rasov ar putea fi cea mai buna optiune; 7 Alt. -II.
5n prezent este aprobata realizarea prin proiecte Pfare C*$ a unor statii de compostare la
Predeal si "ictoria. Gunctionarea la capacitate ma-ima a acestor statii de compostare)
promovarea compostarii in mediul rural) precum si reciclarea unei cantitati cat mai mari de
deseuri de artie si carton :in conformitate cu tinta aferenta anului 2030 asa cum este ea
stabilita prin 9< 3%72=200!; pot asigura reducerea cantitatilor de deseuri biodegradabile
depozitate. Pentru atingerea tintelor din 2030) 2033 si ulterioare privind reducerea deseurilor
biodegradabile municipale la depozitare este insa necesar sa se amenajeze instalatii care sa
poata procesa cantitati mult mai mari de deseuri municipale cu un grad ridicat de impuritati.
*. 5nciderea depozitelor urbane si rurale
5e%tru i%&.iderea depoitelor ur/a%e si rurale alter%ativa 6$ +7lt. 6$, a o/ti%ut u% s&or
"ai /u%. 7/ordarea &e%traliata a i%&.iderii si rea/ilitarii depoitelor %e&o%*or"e are
ava%ta0ul de a per"ite i%'lo/area tuturor "asurilor i%tr)u% proie&t de a%ver'ura "ai
"are( &are per"ite a&&esarea u%or *o%duri de i%vestitie( per"ite o/ti%erea u%or proie&te si
lu&rari de &alitate "ai /u%a( o"o'e%a( pri% a%'a0area u%or e&.ipe de &o%sulta%ta)
proie&tare &u e2perie%ta "are si &u o /u%a &u%oastere a le'islatiei( pro&edeelor si
te.%i&ilor apli&a/ile i% do"e%iu.
%3

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
3. Calculul ca%acitatii necesare %entru 7estionarea
deseurilor
$copul capitolului este de a stabili tipul 4i num6rul ecipamentelor 4i facilit60ilor necesare
gestion6rii de4eurilor) cum suntB pubele 4i = sau containere de pre(colectare) autogunoiere)
transportoare de mare capacitate) puncte de pre(colectare si colectare) sta0ii de sortare) statii
de compostare 4i statii de tratare mecano ( biologic6 care) dac6 sunt construite 4i=sau
e-ploatate corespunzator vor crea judetului 1rasov posibilitatea de a(4i atinge obiectivele 4i
0intele prev6zute On P@<D.
(re=colectare* colectare si trans%ort
Prin Planul +egional de <estionare a Deseurilor pentru +egiunea Centru se stabilesc obiective
si tinte care pot fi atinse prin masuri adecvate de gestionare a deseurilor. ,nele dintre aceste
obiective si tinte) determina masuri de implementare cu un grad mai mare de importanta sau
urgenta. Dintre acestea sunt de mentionatB
( tintele privind reciclarea deseurilor de ambalajeC
( tintele privind inciderea depozitelor urbane si rurale neconformeC
( tinta privind reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitata.
&5tinderea ariei de aco%erire cu servicii de salu'ri9are
5n vederea atingerii tintelor privind inciderea si reabilitarea depozitelor rurale gradul de
acoperire cu servicii de salubrizare ar trebui sa evolueze in conformitate cu tabelul de mai jos)
daca datele oficiale aflate la dispozitia autoritatilor judetene si a celor de mediu sunt
confirmate de realitate.
Ta'el /6. &volutia antici%ata a 7radului de aco%erire cu servicii de salu'ri9are
#""3 #""6 #""$ #""8 #""9 #"1" #"11 #"1# #"1!
,rban &5 &7 &% && 300 300 300 300 300
+ural 2% 33 50 70 &0 &0 &0 &2 &4
/otal 7& %0 %! &3 &7 &7 &7 &% &%
%2

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
*ste insa foarte probabil ca) recent aprobatele reglementari ale '#+$C,P
privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare) sa genereze o evolutie mai
dramatica a gradului de conectare in mediul rural. *-ista deja informatii ca un
numar de autoritati ale administratiei publice locale fie au declansat procedurile
de licitatie pentru delegarea gestiunii) fie au otarat sa faca acest pas. #u este
mai putin adevarat ca) cele proiectele Pare) daca sunt luate in calcul pentru anul
200% pot ridica gradul de acoperire in mediul rural la peste 50.) in situatia in
care toata populatia localitatilor implicate va fi deservita.
Dotarea cu ecipament de pre(colectare si transport se poate realiza centralizat sau in
baza contractelor de delegare de gestiune putandu(se estima capacitatile necesare pentru
efectuarea acestor operatii in localitatile care nu sunt conectate la momentul intocmirii
planului) sau nu au deja asigurata finantarea pentru acizitionarea ecipamentului.
Colectarea se%arata a :aterialelor recicla'ile
$e pleaca de la stabilirea populatiei in localitatile respective :cca. 5%000 de locuitori in
anul 2033; calculandu(se apoi cantitatea deseurilor menajere si asimilate estimate a se genera
in anul 2033) pe baza indicatorilor de generare majorati cu 0.%. anual fata de baza de calcul
de 0)& Fg=persDzi in mediul urban) respectiv 0)4 Fg=persDzi in mediul rural :indicatori valizi in
anul 2003;.
"or rezulta apro-imativ 30.250 de tone de deseuri generate anual in aceste localitati.
5n conditiile necesitatii asigurarii unei capacitati de pre(colectare care) cu rezerve tenologice)
trebuie sa acopere 7 zile consecutive de generare intre doua colectari) va rezulta o capacitate
de pre(colectare de cca. %00 de mc. 'ceasta capacitate de pre(colectare) destinata e-clusiv
mediului rural) caci mediul urban este deja dotat) va fi utilizata inclusiv pentru pre(colectarea
fractiei=fractiilor de deseuri reciclabile si a celei pentru deseuri biodegradabile daca se va
decide colectarea acestora de la populatie. /inand cont de continutul deseurilor menajere si
asimilabile din mediul rural se poate aprecia ca apro-imativ 50. din volum va trebui destinat
pre(colectarii materialelor reciclable.
Desi prin prezentul Plan se recomanda utilizarea cu precadere a containerelor de 3300
de litri) tipurile de pubele = containere pentru pre(colectare pot fi diferite) On func0ie de
alegerea local6 dupa realizarea studiilor de fezabilitate. $ingura cerin06 care trebuie respectat6
este legata de alegerea containerelor de asemenea tipodimensiune incat sa se potriveasca cu
sistemul de ridicare = ecipamentul veiculelor de colectare.
/ransportul bisaptamanal al acestui volum de deseuri se poate face catre depozitele
urbane pro-ime) statiile de transfer sau punctul de colectare cu ajutorul unor utilaje de
transport precumB
( 3 utilaje adaptate conditiilor rutiereC
( % autogunoiere de 3% mcC
( 3 transportoare impreuna cu containerele de mare capacitate aferente 7 cca. 37 buc.
8a infiintarea statiilor de transfer :in zonele 9ogiz si +asnov; dotarea acestora cu
compactoare fi-e :4 buc.; este necesara.
%3

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
8ocalitatile care sunt la aceasta ora conectate la servicii de salubrizare sau care
implementeaza proiecte Pare au o baza materiala pentru colectare si transport asigurata.
Statii de trans8er
5n perioada 200% 7 2033 in judetul 1rasov se vor incide depozite orasenesti
neconforme de la +asnov) $acele) Iarnesti si Gagaras :200%;) precum si depozitele din
localitatile Predeal) "ictoria si Codlea in anul 200&.
Pentru orasul Predeal inciderea depozitului nu prezinta nici o problema intrucat
prestatorul actual de servicii de colectare si transport deseuri deja nu mai utilizeaza depozitul
orasenesc si realizeaza transportul deseurilor la depozitul conform 1rasov) e-istand in
derulare un proiect Pare C*$ pentru amenajarea unei $tatii de transfer.
Pentru orasele Codlea si $acele) dupa sistarea activitatii din depozit nu se vor realiza
statii de transfer) iar deseurile colectate pot fi transportate direct catre depozitul conform
1rasov situat la doar 34 respectiv % Fm. /otodata deseurile colectate selectiv pot fi sortate
intr(una dintre statiile de sortare ce ar putea fi amenajate in 1rasov de catre operatorii de
salubritate.
Pentru orasele +asnov si Iarnesti) se poate recurge la transportul deseurilor direct la
depozitul conform 1rasov) ca o solutie temporara pana la amenajarea unei statii de transfer si
a uneia pentru sortare. ,lterior deseurile reziduale vor fi transportate tot la depozitul conform
1rasov.
Pentru mun. Gagaras nu se prevede realizarea unei statii de transfer intrucat se
intentioneaza amenajarea unui depozit conform in zona acestei localitati. Cu toate acestea)
intrucat nu e-ista o data certa privind inceperea e-ploatarii acestui depozit) iar in anul 200%
trebuie sistata activitatea la depozitul neconform Gagaras se poate lua in considerare
transportul direct al deseurilor colectate pe raza orasului la depozitul urban pro-im :"ictoria;.
'ceasta solutie este conditionata deB
e-istenta capacitatii disponibile in depozitul orasului "ictoria pentru preluarea acestor
deseuriC
acceptul formal al operatorului depozitului si al administratiei publice locale "ictoriaC
e-istenta in mun. Gagaras a capacitatii tenice suplimentare de colectare si transport al
deseurilorC
posibilitatea utilizarii acestei solutii doar pentru 32 luni) intrucat pana la 3! iulie 200&
depozitul neconform "ictoria isi va sista la randul sau activitatea.
,lterior acestei date) daca depozitul conform planificat pentru zona Gagaras inca nu
este operational) trebuie avute in vedere alte solutii alternative :si totodata temporare;) cum ar
fi transportul deseurilor catre depozitul neconform +upea sau catre depozitul conform 1rasov.
'mbele solutii sunt limitate de constrangeri asemenatoare cu conditionarile prezentate mai
sus.
%4

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Pentru orasul "ictoria) in situatia in care proiectul Pare C*$ aflat in derulare nu va
atinge stadiul de punere in functiune a $tatiei de /ransfer pana la 3! iulie 200&) trebuie recurs
la metode alternative) temporare de tipul celor recomandate in cazul mun. Gagaras.
Pentru localitatile 'ugustin) 2rmenis) 'pata si Aaierus se recomanda amenajarea unui
punct de colectare :si nu a unei statii de transfer intrucat nici criteriul populatiei arondabile
nici distanta pana la depozitul pro-im nu justifica amplasarea unei statii de transfer;.
Tratarea si valori8icarea deseurilor
$.#.1 Tratarea si valori8icarea deseurilor de a:'ala6e
,tilizNnd ca date de intrare cantit60ile de de4euri de ambalaje generate On regiune On
2003) asa cum s(a prezentat On Capitolul 4 s(a determinat c6 0intele de reciclare suntB
Ta'el /$. Finte de reciclare a:'ala6e* tonean
Tinta de
reciclare #""6 #""$ #""8 #""9 #"1" #"11 #"1# #"1!
Nrtie P carton 7357 %350 &3&4 30053 30554 330%3 33!35 32237
plastic 3)342 37&5 2333 24!! 3023 3!25 42%2 5!20
sticl6 3&33 2342 3334 423! 5350 5%&& !&!% %330
metale 3422 357% 2353 2304 243& 2540 2!!7 2%03
8emn 203 2!& 403 555 777 3020 3073 3324
2ata de total
7enerat
3"8!
/ 3/!9! 38#"" 6##$/ 63!88 6863$ $#"9" $3693
'ceste 0inte pot fi atinse prin colectarea selectiva a de4eurilor de ambalaje atNt de la
gospod6riile popula0iei :de4euri menajere ; cNt 4i de la institu0ii) comer0 4i industrial :de4euri
menajere asimilate;.
$(a considerat c6 peste &5 . din de4eurile de ambalaje generate de sectorul
institu0ional) comercial 4i industrial pot fi colectate.
Ta'el /8. CantitGCile de deBeuri de a:'ala6e colecta'ile din industrie* co:erC Bi
instituCii* tonean
#""6 #""$ #""8 #""9 #"1" #"11 #"1# #"1!
Nrtie P carton 5%4! !255 !!&3 73!3 753& 7%&5 %2&0 %705
Plastic 3&%4 42!3 45!3 4%%3 5325 53%3 5!50 5&33
$ticl6 372& 3%50 3&7& 233% 2224 2335 2452 2574
Aetale %&3 &5! 3023 30&4 334& 3207 32!7 3330
8emn 503 53% 57! !37 777 3020 3427 224%
Total 1#936 1!86# 1/8!! 138$1 16$9/ 1$8!8 19"86 #"$9"
Surs0: estim0rile consultan1ilor
Ta'el /9. CantitGCile de deBeuri de a:'ala6e colecta'ile din 7os%odGrii* tonean
#""6 #""$ #""8 #""9 #"1" #"11 #"1# #"1!
Nrtie P carton 3533 3%&5 2703 2%&0 3034 33%! 3345 3532
%5

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Plastic 2357 2773 5042 53&5 5!!4 !3!0 7%0! &!03
$ticl6 33!4 3!05 2&37 3323 3277 35!4 453! 5555
Aetale 52& !22 3333 3230 3270 33%3 3750 2353
8emn 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3$6" 689/
11$9
"
1#61
3 1!#/6 1/#91 1$/18 #"8##
Surs0: estim0rile consultan1ilor
Colectarea acestor cantit60i implic6 participarea On sistem a unui anumit num6r de locuitori.
Ta'el 3". (o%ulaCie i:%licatG Hn scDe:a de colectare se%aratG* locuitori
#""6 #""$ #""8 #""9 #"1" #"11 #"1# #"1!
(o%ulatie ideala
care tre'uie sa
colecte9e se%arat
%lastic* sticla*
:etal
333!0
5
322343 207&70 20%005 207&35 235253 25&!33 30375&
(o%ulatie ideala
care tre'uie sa
colecte9e se%arat
Dartie si carton
33&!&
3
33&%3! 3%!3!3 3%!3&4 3%!333 3%!237 3%!332 3%5%&2
Pentru a atinge On anul 200% 0intele de reciclare este Ons6 nevoie de implicarea unui
num6r mai mare de locuitori decat numarul ideal.
Populatia urbana conectata in prezent la servicii de colectare si transport deseuri
menajere este in numar suficient pentru atingerea tintelor. Si%'ura &o%ditie de i%depli%it este
&a( i% &o%*or"itate &u prevederile le'ale i% vi'oare &ole&tarea sa *ie e*e&tuata sele&tiv( pe
&el puti% doua *ra&tii( iar &a%titatea de deseuri aparti%a%d *ra&tiei8*ra&tiilor re&i&la/ile sa
*ie pro&esata i% statii de sortare. 7&esta este "otivul pri%&ipal pe%tru &are i%itiativa &elor
doi operatori de salu/ritate &e a&tio%eaa i% "u%. Brasov de a isi a"e%a0a statii de sortare
tre/uie sa se "aterialiee.
$uplimentar) trei dintre proiectele Pare C*$ :Predeal) Prejmer si "ictoria; prevad
amenajarea unor statii proprii de sortare) fapt ce ar contribui pozitiv la atingerea tintelor.
Pe de alta parte toate localitatile sunt obligate sa asigure colectarea selectiva a
deseurilor) fapt ce genereaza o cantitate mare de deseuri care ar trebui procesate in statii de
sortare. 5n plus aceasta cantitate este generata pe un areal larg multe localitati aflandu(se la
distante apreciabile de cea mai apropiata statie de sortare.
+ecomandam ca) in situatia in care administratia publica locala din zone care nu sunt
in pro-imitatea unei statii de sortare pregateste si obtine aprobarea pe proiecte care includ
amenajarea unor statii de sortare acestea sa fie construite in imediata vecinatate a statiilor de
transfer. Capacitatea acestor statii urmeaza sa fie stabilita prin studiile de fezabilitate necesare
in vederea obtinerii finantarii sau a autorizatiilor.
%!

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Pentru frac0ia de sticl6 care se colecteaz6 separat se vor plasa containere speciale :tip
clopot care pot prelua intre 0)5 si 3 tona de sticla; On apropierea principalelor centre
comerciale sau = 4i On alte spa0ii selectate. 5n lipsa marilor centre comerciale se va amplasa un
set de containere la fiecare 5000 de locuitori. #umarul total si tipul containerelor specializate
pentru pre(colectarea deseurilor de ambalaje din sticla de la populatie trebuie sa asigure
preluarea a cca. 350 de tone. 'ceste containere trebuie s6 fie de trei culori diferite pentru
sticle albe) verzi 4i brune. $unt necesare minimum. 2 veicule speciale pentru transportul
containerelor pentru sticl6. 'mbalajele de sticl6 pre(colectate de generatorii industriali sau
institu0ionali trebuie colectate On containere mobile de 4 7 5 m
3
care sunt transportate cu
veicule special adaptate pentru ele sau ciar de c6tre generatorii sau reciclatorii de sticl6.
Pentru zonele reziden0iale :case individuale si vile; pe lNng6 tradi0ionalele pubele maro
sau saci de gunoi se pot organiza puncte de colectare cu pubele pentru frac0ii uscate prin
ad6ugarea de containere speciale pentru reciclabileB Nrtie 4i sticl6 sau colectare individuala in
functie de rezultatele analizelor detaliate realizate in studiul de fezabilitate.
Tratarea deseurilor 'iode7rada'ile :unici%ale
5n conformitate cu prevederile Directivei europene privind depozitarea deseurilor care
instituie obligatia reducerii continutului de deseuri biodegradabile depozitate) judetul 1rasov
poate depozita incepand cu anul 2030 doar 75. din cantitatea de deseuri biodegradabile
depozitate in anul 3&&5) iar incepand cu anul 2033 doar 50. din aceasta cantitate. 5n baza
datelor statistice referitoare la populatia +omaniei in anul 3&&5 si a celor referitoare la
cantitatea de deseuri biodegradabile depozitate in acelasi an) in judetul 1rasov s(au depozitat
in anul 3&&5 cca. 335.!44 de tone de deseuri biodegradabile. +ezulta ca in anul 2030 se vor
putea depozita numai 303.733 de tone) iar in anul 2033 doar !7.%22 de tone.
Ta'el 31. Calculul cantitatilor de deseuri 'iode7rada'ile %e :etode de %rocesare*
tonean
#""8 #""9 #"1" #"11 #"1# #"1!
/otal deseuri biodegradabile din deseuri
municipale ) din careB 3&3232 3&4!5% 3&!037 3&7402 3&%753 200042
Deseuri biodegradabile din deseurile
menajere 332337 337!3% 33%3!! 33&0&5 3203&% 32324!
,rban &&373 300!&% 3033%0 303!3& 30207! 302442
deseuri alimentare si de gradina 7%44& 7&!57 %003% %0403 %074! %303!
artiePcarton) lemn) te-tile 20722 23043 23342 2323% 2332& 2340!
+ural 32&4! 3!&3& 373%! 37455 3%322 3%%05
deseuri alimentare si de gradina 33320 34533 347!2 34&&4 355!7 3!353
artiePcarton) lemn) te-tile 3%2! 23%! 2424 24!2 255! 2!52
Deseuri biodegradabile din deseurile
asimilabile din comert) industrie) institutii 43730 440!0 44433 447!% 4532! 454%7
Deseuri biodegradabile din deseurile din
gradini si parcuri 4%3& 4%7% 4&37 4&5! 4&&! 503!
Deseuri biodegradabile din deseurile din
piete 3&33 3&!4 3&&! 402% 40!0 40&3
Deseuri biodegradabile din deseurile
stradale 220%2 2225% 2243! 22!3! 227&7 22&7&
Deseurile biodegradabile din deseurile
menajere generate si necolectate !550 3%%0 3&30 3&3& 357! 3200
,rban 3002 0 0 0 0 0
deseuri alimentare si de gradina 7&2 0 0 0 0 0
%7

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
#""8 #""9 #"1" #"11 #"1# #"1!
artiePcarton) lemn) te-tile 20& 0 0 0 0 0
+ural 554% 3%%0 3&30 3&3& 357! 3200
deseuri alimentare si de gradina 47!! 3!35 3!40 3!!! 3354 3033
artiePcarton) lemn) te-tile 7%2 2!5 2!& 274 222 3!&
+eciclare ambalaje) din careB
artie=carton de la populatie &3&4 30053 30554 330%3 33!35 32237
artie=carton din asimilate !!&3 73!3 753& 7%&5 %2&0 %705
lemn 57! !37 777 3020 3427 224%
Cantitate de artie=carton recuperabila de la
intreaga populatie urbana conectata
2.33 2.35 2.34 2.34 2.33 2.32
23&33 23!35 2474! 25&07 27320 2%3%5
+efolosire
deseuri alimentare si de gradina din mediul
rural
55. !5. 70. 70. 70. 70.
!33! &447 30333 304&! 30%&7 33307
Compostare a unor componente din fractii
municipale 30000 30000 30000 30000 30000
/otal reducere 35337 50%5& 53375 55337 57735 !0!45
Cant. Depozitabila 357&35 3437&& 342!!2 3420%5 34303% 33&3&7
Cant. Permisa 303733 303733 303733 !7%22
Cantitate care mai trebuie redusa /"9#9 /"!3# !9#86 $13$3
Prin comparare cu tintele de atins in anii 2030 si 2033 in privinta reducerii cantitatii de
deseuri biodegradabile depozitate rezulta ca in anul 2030 sunt de gestionat minimum 40000
de tone de deseuri biodegradabile) iar in 2033 minimum 73500 de tone. /rebuie in
permanenta avut in vedere) atunci cand se vor elabora studiile de fezabilitate pentru
instalatiile de gestionare a deseurilor biodegradabile) ca cifrele luate in calcul in tabelul de
mai sus au valori ma-imale) reprezentand raspunsul optim atat din partea populatiei cat si a
celorlalti generatori ori gestionari de deseuri de diferite categorii.
Din analiza surselor de generare se constata urmatoareleB
din deseurile menajere si asimilate acestora in mediul urban :mai ales; si rural) o proportie
insemnata o reprezinta deseurile de artie=carton si lemn fie ca sunt ambalaje fie ca nu.
Daca masurile de colectare selectiva si reciclare a deseurilor de ambalaje isi ating tintele
stabilite) sunt scoase din flu-ul deseurilor catre depozite cantitati de deseuri
biodegradabile :in special artie) carton si lemn; de cca. 33000 de tone in 2030 si 3&000
tone in 2033.
prin masuri de refolosire a deseurilor alimentare si de gradina generate in mediul rural
:atat in zonele acoperite cat sin in cele neacoperite; se mai pot scoate din flu-ul deseurilor
catre depozite cantitati cuprinse intre 30000 de tone in 2030 si 33300 de tone in 2033
fractii de deseuri municipale precum cele din parcuri si gradini) ori cele din piete precum
si unele componente din deseurile stradale pot face obiectul operatiunilor de compostare
in instalatiile ce urmeaza a fi amenajate prin proiectele Pare C*$ aflate in derulare
putandu(se in acest fel scoate din flu-ul de deseuri catre depozite pana la 30000 de tone
anual.
%%

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
$e observa in acest fel ca se poate evita depozitarea unei cantitati de cca. 53 375 de tone de
deseuri biodegradabile in 2030) si a unei cantitati de cca. !0 !45 de tone de deseuri
biodegradabile in 2033.
5n conformitate cu tintele de reducere a cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate si in
baza recomandarilor P+<D pentru +egiunea Centru) reducerea nu se poate realiza eficient
decat daca se incearca gestionarea ultimei mari surse de deseuri biodegradabile si anume
deseurile menajere urbane prin tratare mecano(biologica. 5n acest sens este necesara
construirea unei statii de tratare mecano(biologica) dar) date fiind costurile ridicate ale unei
asemenea instalatii) pragul de rentabilitate poate fi atins doar in situatia procesarii unor
cantitati mai mari de deseuri.
%&

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
De%o9itarea deseurilor
Pe perioada de planificare in judetul 1rasov vor inceta sa functioneze toate depozitele de
deseuri urbane neconforme e-istente cu o singura e-ceptieB depozitul +upea care sisteaza
activitatea in 2037. De asemenea depozitele rurale se vor incide si reabilita pana la data de
3! iulie 200&.
5n aceste conditii) la sfasitul perioadei de planificare vor fi in functiune depozitul conform
1rasov) un alt depozit conform in zona mun. Gagaras si depozitul urban +upea.
1ilantul cantitatilor depozitate pe perioada de planificare ar putea arata ca in tabelul urmator.
Ta'el 3#. Calculul cantitatilor esti:ate de deseuri :unici%ale de%o9itate* tonean
#""8 #""9 #"1" #"11 #"1# #"1!
Cantitatea generata de deseuri
municipale
30!552 30%7&4 330&!7 333320 335253 3372&4
Cantitatea reciclata de materiale
de ambalaje altele decat artie=
carton sau lemn din deseurile
municipale
3!!53 37%3& 3%70& 2002% 23442 27347
Cantitatea de deseuri
biodegradabile reciclata sau
reutilizata in gospodariile rurale
35337 50%5& 53375 55337 57735 !0!45
Cantitatea de deseuri compostate 30000 30000 30000 30000 30000
Cantitatea de deseuri tratate
mecano(biologic sau termic
40&2& 40352 3&2%! 73575
Cantitatea de deseuri reziduale 37372 37343 3!734 2&!30
Cantitatea de deseuri depozitata 2545%2 23033! 20532! 2045!4 203505 377557
$e poate observa tendita de scadere cu aproape 30. a cantitatilor depozitate intre 200% si
2033) rezultat al unei gestionari mai corecte a deseurilor municipale.
Pe de alta parte tinand cont de repartizarea geografica a populatiei pe teritoriul judetului se
poate aprecia ca apro-imativ %0. din cantitatea de deseuri va fi depozitata in depozitul
1rasov) astfel incat depozitul conform care se va realiza in zona mun. Gagaras trebuie sa aiba
capacitatea de a prelua cca. 35 000 de tone de deseuri anual.
&0

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
6. &valuarea costurilor
&sti:area costurilor investiCionale %entru 6udeCul +RASO,
Costurile asociate cu investi0iile propuse la nivelul jude0ului 1rasov sunt detaliate On tabelul
de mai jos.
Ta'el 3!. &sti:area costurilor investiCionale %entru 6udeCul +rasov
' rezultat o valoare a investi0iilor de 24)3 milioane V) din care 23. reprezint6 constructia
unui nou depozit conform) 3&. reprezinta costurile de incidere a depozitelor neconforme 4i
33. construc0ia unei statii de /A1 in vederea atingerii tintelor prevazute de legislatie in anul
2030. 5nvestitiile sunt distribuite intre anii 200% 7 2035. Calculele au 0inut seama de
investi0iile ce vor fi f6cute prin programul P9'+* C*$ 2004(200!. 'ceste investi0ii au
finan0area asigurat6 4i nu au fost incluse On calculul investi0iilor necesare.
&3
,A Cantitate
Cost unitar
WV=,A.X Cost ecipamente
1.
Utila6e ?In varianta 7ru%arii
%e sectoare ?in 6urul
statiilor de trans8er@@ U1 Nr
Cost unitar
IJU1.K
Cost
ecDi%a:ente 6
'utogunoiere 1uc % 325000 3000000
"eicule adaptate conditiilor rutiere speciale 1uc 3 300000 300000
9ooF(lift 1uc 3 !0000 3%0000
Containere 35 mc. 1uc 37 !000 302000
Compactoare fi-e 1uc 4 &000 3!000
/ransportoare speciale containere sticla buc 2 !0000 320000
Total ecDi%a:ente 1$!8""" 7%
# Reci%ienti mc 7%! 200 13$#"" 1%
!
(uncte de colectare 9onale
?su'statii de trans8er@ nr. 3 25000 #3""" 0%
/ Statii de co:%ostare nr. 0 33!000 " 0%
3
Statie de sortare ?in 9onele
Rasnov* 4o7Di9 si 2a7aras@ nr. 3 500000 13""""" 6%
6 Statii de trans8er nr. 2 500000 1"""""" 4%
$
IncDidere de%o9ite
orasenesti necon8or:e a 30 350000 /3""""" 19%
8 De%o9ite noi nr. 3 5000000 3"""""" 21%
9 Instalatie de T1+ tone 300000 %0 8"""""" 33%
1"
Diverse* ne%reva9ute
?1"<@ #19#"#" 9%
11 Total investitii #/*11#*##" 100%

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
/rebuie subliniat faptul ca e-ista un grad de incertitudine in ceea ce prive4te nivelul e-act al
costurilor investitionale asociate cu investi0iile propuse. 8a nivelul curent de analiza
jude0ean6) nu sunt inc6 informa0ii disponibile in ceea ce prive4te amplasamentul e-act al
ecipamentelor=instala0iilor :puncte de colectare zonale) sta0ii de transfer) sta0ii de sortare)
compostare etc.;.
De aceea este mai dificil sa se fac6 estim6ri de costuri in func0ie de condi0iile specifice 7 cum
ar fi structura geologic6 a amplasamentului) e-istenta utilitatilor) distanta fata de principala
cale de acces) calitatea infrastructurii. 'ceste condi0ii specifice pot avea un impact
semnificativ asupra costurilor investitionale.
,n nivel mai mare de certitudine in ceea ce prive4te costurile va fi atins in fazele de
planificare urm6toare) On cone-iune cu studiile de fezabilitate 4i fiind acompaniat de sci0a
conceptual6 4i detaliat6 a amplasamentului 4i Onso0ind planificarea detaliata pe baza
amplasamentelor concrete 4i identificarea caracteristicilor specifice ale instala0iilor.
5n stadiul prezent al procesului de planificare) costurile investionale sunt bazate pe costul
mediu al diferitelor instala0ii sau tipuri de ecipamente. Jn acest scop au fost consultate un
num6r de surse ce furnizeaz6 date recente pentru sectorul de4eurilor in +omNnia 4i care con0in
date cu privire la costurile unitareC valorile costurilor unitare folosite sunt ane-ate.
Propunerile pentru investi0iile gestion6rii de4eurilor sunt detaliate in Capitolul 7. Clasa de
investi0ii din cadrul fiec6rei categorii majore de servicii :colectare) transport) tratare etc; este
rezumat6 4i prezentat6 On Ane5a #.
8uNnd ca punct de plecare programul propus pentru finan0are pentru regiune 4i gidurile
costurilor unitare men0ionate anterior) au fost estimate urm6toarele costuri pentru investi0ii.
&sti:area costurilor totale %entru siste:ul de 7estiune a
deBeurilor din 6udeCul +RASO,
Pentru calculul costurilor totale s(au calculat costurile 2T5 pe o perioad6 de 7 de ani :200%(
2035;.
Costurile opera0ionale) in special costurile de transport) sunt de asemenea influen0ate in mare
m6sura de amplasamente 4i de distan0ele Ontre ele. Jn aceast6 faz6 costurile 2=A au fost
estimate la 7. din valoarea investi0iei. De asemenea s(a 0inut seama 4i de faptul c6
ecipamentele 4i construc0iile se vor amortiza potrivit 9< 233& privind 'mortizarea
mijloacelor fi-e.
&2

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Ta'el 3/. A:orti9area :i6loacelor 8i5e
CODUL D&
CLASI2ICAR&
D&NU1IR&A ACTI,&LOR 2I-& DURAT&
NOR1AL& D&
2UNCFIONAR&
= ANI =
Durata de
8uncCionare
luatG Hn calcul
?ani@
3.3.2 Construc0ii u4oare cu structuri
metalice :ale de produc0ie) ale de
montaj etc.;
3! ( 24 20
2.3.24.5. Aa4ini) utilaje 4i instala0ii pentru
tratarea de4eurilor menajere.
% ( 32 &
2.3.24.!. +ecipiente pentru depozitarea
de4eurilor menajere) On afar6 deB
! ( 30 %
2.3.24.!.3. ( rampe ecologice. 4 ( ! 5
$ursaB 92/Y+Z+* #r. 233& din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea 4i duratele normale de func0ionare a mijloacelor fi-e.) *A5/*#/B <,"*+#,8
+2AZ#5*5) P,185C'/Y J#B A2#5/2+,8 2G5C5'8 #+. 4! din 33 ianuarie 2005
'u rezultat urm6toarele valori privind costul investi0iei
,NAL3< Costuri OMI mii *uro 5.0!%
,NAL3< Costuri Totale mii *uro 24.250
Calculele detaliate sunt prezentate in 'ne-a.
I:%licaCiile investiCiilor %ro%use %rin %ris:a dis%oni'ilitGCii de
%latG a %o%ulaCiei
<estionarea de4eurilor va avea implica0ii tarifare pentru consumatorii finali. 5mpactul precis
al tarifelor asupra consumatorilor trebuie determinat prin studii de fezabilitate) prin proiecte
particulare 4i programe de investi0ii :0inNnd cont de caracterul particular al instala0iilor pentru
tratare=depozitare 4i transfer) acolo unde este cazul;.
/arifele ce vor fi aplicate On cadrul regiunii reprezint6 o func0ie a unui num6r de factori)
incluzNnd dar nelimitNndu(se la urm6toriiB
$tructuri e-istente de cost apar0in6nd furnizorului de serviciiC
#ivelul tarifelor e-istente aplicat On cadrul judetului 1rasov 4i adaptate la costuriC
Caracteristicile de4eurilor din cadrul diferitelor arii de servicii 4i separarea de4eurilor
generate=colectate On menajere 4i ne(menajereC
'mortizarea activelor e-istente 4i a investi0iilor propuseC
&3

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
#evoia de Onlocuire anual6 a activelor uzate : depinde de durata de e-ploatare a
acestora;C
$tructura de finan0are pentru noi active 4i nivelul costurilor din sistemul de creditare
din cadrul mecanismuluiC
Capacitatea de rambursare a utilizatorului :posibilit60i de creditare neavantajoase)
OntNrzierea pl60ilor;C
Planuri detaliate de investi0ii :detalierea costurilor pe fiecare component6 de investi0ii)
bazNnu(se pe nevoia specific6 de instala0ii 4i pe costul total 0inNnd cont de finan0area
local6 4i interna0ional6) neprev6zute) infla0ia etc;C
Costuri detaliate de operare) luNnd ca punct de referin06 structura deja e-istent6 a
costurilor) adaptarea la impactul investi0iilor propuse 4i scimb6rile
opera0ionale=procedurale.
$e poate OntNmpla s6 apar6 mici fluctua0ii ale tarifelor On cadrul judetului) OntrucNt prestatorii
de servicii se supun diferitelor structuri de cost :sunt vizate mai ales activit60ile locale de
colectare) pentru care costurile vor varia On func0ie de metodele locale de colectare folosite)
densitatea popula0iei) frecven0a de colectare) distan0ele de transport c6tre depozit etc.;.
*valuarea consecin0elor particulare asupra tarifelor pentru ob0inerea investi0iilor necesare
gestion6rii de4eurilor On cadrul judetului nu se reg6se4te On obiectivele prezentului Plan
@udetean. $copul analizei curente este s6 identifice nevoile generale ale sistemuluiC evaluarea
detaliat6 a fezabilit60ii=sustenabilit60ii financiare 4i a consecin0elor tarifare trebuiesc abordate
Ontr(un studiu separat de fezabilitate care s6 prevad6 evalu6ri tenice detaliate ale sistemelor 4i
amplasamentului instala0iilor precum 4i evalu6ri financiare detaliate ale companiilor de
gestionare a de4eurilor.
Jn cadrul prezentului Plan @udetean este posibil s6 se faca estimari la modul general asupra
implica0iilor tarifare asupra sistemului) privit ca Ontreg.
Dis%oni'ilitatea de %latG la nivel :acro
Preocuparea general6 fa06 de sistemele de gestionare a de4eurilor este aceea ca acestea s6
ofere servicii accesibile tuturor beneficiarilor) mai ales consumatorilor din gospod6rii. Din
motivul prezentat mai sus nu se pot determina implica0iile particulare ale aplic6rii tarifelor On
cadrul judetului 1rasov. *ste posibil s6 se realizeze o evaluare general6 a disponibilit60ii
globale de plat6) per ansamblu Onainte 4i dup6 implementarea sistemelor propuse pentru
investi0ii.
$copul analizei disponibilit60ii de plat6 la acest nivel al Planului @udetean este acela de a
determina nivelul tarifului ce poate fi suportat de popula0ie.
Disponibilitatea de plat6 se refer6 la capacitatea beneficiariilor serviciilor de gestionare al
de4eurilor de a pl6ti aceste servicii far6 a pune On pericol abilitatea persoanelor=familiilor de a(
4i satisface nevoile personale. *ste important s6 se identifice abilitatea de plat0 a
&4

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
beneficiarilor On cadrul evalu6rii capacit60ii economice de plat6 a serviciilor pentru gestiunea
de4eurilor :solvabilitatea clientului;. Jn aceast6 analiz6 s(a folosit un indicator al solvabilit60ii
pentru a aprecia dac6 veniturile popula0iei sunt suficiente pentru a putea suporta cre4terea
costurilor pentru serviciile privind gestiunea de4eurilor) far6 a prejudicia On mod serios
bugetul familiei. 2 gospod6rie se consider6 a fi incapabil6 de plata serviciilor) cNnd ar
necesita o reducere semnificativ6 a bugetului dedicat altor bunuri 4i servicii.
Conform standardelor pentru gestionarea de4eurilor) nivelul acceptabil de suport al serviciilor
pentru gestionarea de4eurilor este de [ 3.5. din venitul mediu al fiec6rei gospod6rii 7 e-.
costurile medii lunare pentru gestionarea de4eurilor nu ar trebui s6 dep64easc6 3.5. din
veniturile medii lunare ale gospod6riilor :unde costurile ar trebui sa acopere Ontregul ciclu al
serviciilor pentru de4euri 7 colectare) transport) sortare) tratare 4i eliminare;. $e specific6
faptul c6 de4i un asemenea criteriu este util On dezvoltarea strategiei de gestionare a de4eurilor)
On formularea politicii de tarifare trebuie s6 se 0in6 cont de faptul c6 venitul multor gospod6rii
este sub medie. Cu privire la dificultatea financiar6 On care se g6sesc unele gospod6rii) de a
suporta aceste costuri On raport cu veniturile proprii) se impune s6 se prevad6 m6suri On cadrul
politicii) cu privire la protejarea unor asemenea beneficiari.
*valuarea abilit60ii globale de plat6 este realizat6 On func0ie de venitul mediu pe gospod6rie
din cadrul judetului 1rasov. $unt disponibile statistici oficiale referitoare la venitul mediu On
+omNnia 4i pentru regiunile importante) determinat prin studii de venit al gospod6riilor. $unt
considerate veniturile din diferite surse) cum sunt licidit60ile 4i din surse proprii On natur6
:scimb de bunuri) valorificarea legumelor cultivate 4i a bunurilor produse On gospod6rie)
etc.;.
2 prezentare a veniturilor On +egiunea Centru aplicabile si judetului 1rasov este realizat6 On
urm6torul tabel.
Ta'el 33. Nivelul veniturilor %entru Re7iunea Centru ?#""/@
+egiunea 7 Centru
/otal
gospod6rii
<ospod6rii deB
$alaria0i 'gricultori Qomeri Pensionari

8ei) lunar pe o persoan6 = +28) montl\ per person
/otal venit 3820400 4407450 3771365 2392971 3696688
procente percentage
"enituri b6ne4ti din careB 76 !4"7 39"6 7#"9 71"0
$alarii brute 4i alt drepturi salariale 45,1 73"0 9"0 29"! 19"!
"enituri din agricultur6 3,7 1"0 20"1 4"7 3"!
"enituri din activit60i neagricole
independente
2,8 0"9 2"0 2"9 0"!
"enituri din presta0ii sociale 19,2 #"# 6"1 2!"0 42"1
"enituri din proprietate 0,8 0"# 0"2 0"1 0"7
Contravaloarea veniturilor On natur6 ob0inute de
salaria0ii 4i beneficiarii de presta0ii sociale
3,3 4"6 1"0 3"1 2"3
Contravaloarea consumului de produse agricole
din resurse proprii
20,7 10"7 #9"4 21"0 26"7
$ursaB 'nuarul $tatistic al +omNniei) 2005C
&5

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Jn scopul prezentei analize se presupune c6 nivelul viitor al veniturilor va cre4te cu rata de
cre4tere a P51(ului On fiecare regiune. Previziuni ale ratelor de cre4tere a P51(ului pentru
perioada 200!(200& au fost elaborate de Comisia #a0ional6 pentru Prognoz6 4i sunt
prezentate On tabelul de mai jos. Jn tabel mai figurez6 4i aprecierea c6 rata anual6 de cre4tere
dup6 200& va sc6dea la 5.) 4i va r6mNne constant6 On 2033 4i mai departe On fiecare an pentru
toate judetele.
Ta'el 36. &voluCia (I+* :odi8icarea < anualG
Co:isia NaCionalG
%entru (ro7no9G
&sti:Grile consultantului*
#""9 M :ai de%arte
200! 2007 200% 200& 2030 2033
+omNnia !)0 !)2 !)3 !)0 5)5 5)0
3. #2+D ( *$/ 5)% !)3 !)5 !)0 5)5 5)0
2. $,D ( *$/ 5)& 5)& !)2 !)0 5)5 5)0
3. $,D !)0 !)0 !)3 !)0 5)5 5)0
4. $,D ( "*$/ !)3 5)% !)0 !)0 5)5 5)0
5. "*$/ 5)% 5)7 5)& !)0 5)5 5)0
!. #2+D ( "*$/ 5)4 5)& !)2 !)0 5)5 5)0
7. C*#/+, 5)7 5)& !)0 !)0 5)5 5)0
%. 1,C,+*Q/5 !)! 7)3 !)% !)0 5)5 5)0
$ursa datelorB Comisia #a0ional6 pentru Prognoz6 :KKK.cnp.ro; 4i estim6rile consultantului
8uNnd ca punct de referin06 nivelul veniturilor 4i ajustNndu(le P51(urilor previzionate pentru
fiecare regiune) poate fi calculat nivelul acceptabil al costurilor lunare pentru gestionarea
de4eurilor pe fiecare regiune On parte) inclusiv pentru +egiunea Centru din care face parte si
judetul 1rasov.
Ta'el 3$. (uterea de cu:%Grare Hn Ro:Nnia* &URO %e lunG%e %ersoanG
#""/ #""3 #""6 #""$ #""8 #""9 #"1" #"11 #"1# #"1!
+omania 3)47 3)53 3)!2 3)72 3)%3 3)&4 2)05 2)35 2)2! 2)37
3. #2+D ( *$/ 3)35 3)3% 3)4! 3)55 3)!5 3)75 3)%5 3)&4 2)04 2)34
2. $,D ( *$/ 3)32 3)35 3)43 3)53 3)!3 3)70 3)%0 3)%& 3)&% 2)0%
3. $,D 3)34 3)3& 3)47 3)5! 3)!! 3)7! 3)%5 3)&5 2)04 2)34
4. $,D ( "*$/ 3)3% 3)42 3)50 3)5& 3)!& 3)7& 3)%& 3)&% 2)0% 2)3%
5. "*$/ 3)57 3)!! 3)75 3)%5 3)&! 2)0% 2)3& 2)30 2)42 2)54
!. #2+D ( "*$/ 3)55 3)5& 3)!% 3)7% 3)%& 2)00 2)33 2)22 2)33 2)44
$. C&NTRU 1*3! 1*38 1*6$ 1*$$ 1*88 1*99 #*1" #*#1 #*!# #*/!
%. 1,C,+*$/5 3)&3 2)05 2)3& 2)34 2)50 2)!5 2)%0 2)&4 3)0% 3)24
$ursaB 'nuarul $tatistic al +omaniei 4i estim6rile consultantului
Pentru +egiunea Centru disponibilitatea lunar6 de sus0inere a cre4terii costurilor este de 3.53
euro la 2.43 euro Ontre anii 2005 4i 2033.
'r fi fost ideal s6 se fac6 distinc0ie Ontre nivelul veniturilor 4i abilitatea de suport din mediul
urban 4i rural. Din pacate nu sunt disponibile date cu privire la nivelul veniturilor regionale)
care s6 fac6 distinc0ie Ontre gospod6riile urbane 4i rurale.
&!

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Cea mai important6 surs6 de venit pentru gospod6riile din mediul urban Ol reprezint6 salariul
4i ajutorul social. 5mpactul alimentelor produse On mediul privat 4i cel al produselor agricole
au un impact redus asupra venitului total al gospod6riilor urbane :33. din venitul total;.
Jn mediul rural cea mai important6 surs6 de venit o reprezint6 activit60ile agricole Ontreprinse
On gospod6rie :On ambele sensuri cel monetar 4i On natur6;C aceste activit60i Onsumeaz6 45.
din totalul veniturilor. 'lte surse de venit mai sunt salariul si auto(finan0area :2%.; 4i ajutorul
:20.;.
Nivelurile tari8elor de6a e5istente
Jn obiectivele prezentului Plan nu se reg6se4te inventarierea sistematic6 a nivelurilor tarifelor
pentru to0i prestatorii de servicii din @udetul 1rasov. 2ricum On tabelul de mai jos figureaz6
cNteva e-emple de tarife pentru gospod6rii pentru serviciul de gestionare a de4eurilor) aplicate
de cN0iva prestatori de servicii din cadrul judetului 1rasov.
/arifele aplicate gospodariilor On 2007 se situau Ontre 2.33 7 4.5 +2# pe persoan6=lun6 :[0.!
7 3.2& euro;. 'cest nivel reprezint6 %3. din estim6rile nivelului abilit60ii de suport a tarifelor
pentru 2007 de 3.55 euro pe persoan6=lun6 pentru gospod6riile cu venit mediu.
Cu alte cuvinte) avNnd On vedere tarifele din anul 2007) este suportabila cre4terea tarifelor cu
0.5 euro pe persoan6 pe lun6. De asemenea se estimeaz6 c6 veniturile persoanelor vor cre4te
On timp) ceea ce va u4ura situa0ia.
Ta'el 38. Nivelul tari8elor %entru 7estionarea deBeurilor Hn )udetul +rasov ?#""$@
Localitatea Tari8 in RONluna %entru %ersoane
8i9ice
1rasov 7 Comprest $.'. 4)05
1rasov 7 ,rban $.'. 4)%%
Codlea 3)33
+asnov 2)23
+upea 4)3!5
I:%actul investiCiilor asu%ra tari8elor
'u fost elaborate predic0ii primare ale flu-urilor financiare a investi0iilor pentru gestiunea
de4eurilor din regiune) avNnd On vedere cre4terea incremental6 a costurilor pentru investi0ii 4i
impactul costurilor de operare. 'u fost considerate numai costurile asociate alternativelor
tenice analizate in Capitolul 7.
/rebuie specificat c6 au fost considerate numai costurile incrementale ale investi0iilor propuse
pentru o period6 de planificare din 200%(2035) e-. impactul investi0iei suplimentare 4i a
costului de operare :cre4tere=descre4tere; a Ombun6t60irilor regionale On gestionarea de4eurilor.
Costurile e-istente asociate serviciilor de gestionare a de4eurilor On cadrul judetului nu
figurez6 On analiz6 4i se presupune a fi constante.
&7

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Predic0iile flu-urilor financiare sunt prezentate On ane-a format electronic 'ne-a 2.
'naliza poate fi caracterizat6 dup6 cum urmez6B
' fost elaborat6 pe baza de numerar) e-. se presupune c6 toate investi0iile 4i costurile
de operare vor fi finan0ate prin licidit60i) imediat ce se ivesc.
' fost elaborat6 On termeni reali) pre0urile din 2007 au fost ajustate pe durata de
programare la valori realeC
' fost considerat numai costul suplimentar generat de investi0ii pe perioada de
planificare :cum localizarea diferitelor capacit60i nu se cunoa4te 4i nici diferite
specifica0ii tenice) aceste costuri au fost calculate pe baza unor valori medii ale
costurilor unitare standard;C
$(au considerat costurile de 2TJ pentru diferite categorii de activit60iB colectare)
sortare==transfer) trasport 4i eliminare la depozitul de deseuri :costurile pentru aceste
componente au la baz6 costuri unitare standard;. 'u fost calculate doar costurile
suplimentare generate de noile capacit60iC
$(a avut On vedere cantitatea de de4euri estimat6 a fi generat6 On regiune) pe durata de
planificare.
+ezultatul analizei reprezint6 un calcul de ansamblu al "#' :"aloarea 'ctualizata #et6;
asociat6 costurilor generate de noile servicii de gestionare a de4eurilor :luNnd On considerare
atNt investi0iile cNt 4i costurile 2TJ de(a lungul perioadei planificate;.
Deasemenea) sunt calculate atNt valorile actualizate pe ton6 On perioada de planificare cNt 4i pe
persoan6=lun6.
*ste important de subliniat faptul c6 aceast6 sum6 nu este egal6 cu tariful real aplicabil
consumatorilor ( tariful real aplicabil va reprezenta o func0ie de mai mul0i factori cum ar fi
condi0iile locale) scemele de finan0are a investi0iilor) performan0a de plat6 a utilizatorilor
:gradul de Oncasare a facturilor;) etc.
"#' al investi0iei pe persoan6=lun6 reprezint6 costul mediu total pe persoan6=lun6 al
investi0iilor de(a lungul perioadei planificate. Dac6 presupunem c6 programul de investi0ii
propus este finan0at in totalitate prin tarifele utilizatorilor) impactul mediu lunar asupra
tarifelor ar fi de 0)4% *uro pe persoan6. *ste Ons6 foarte probabil ca acest program de investi0ii
s6 fie co(finan0at de ,*. PresupunNnd c6 %0. din sprijinul financiar al ,* este direc0ionat
spre investi0ii :costul de 2TJ este finan0at On totalitate prin tarifele utilizatorilor;) impactul
mediu lunar al programului de investi0ii ar fi de 0)35 euro pe persoan6 ceea ce reprezint6 %0.
din abilitatea de plat6 a popula0iei.
&%

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Ta'el 39. I:%actul investiCiilor asu%ra tari8ului de 7estiune a deBeurilor Hn )udetul
+rasov ?valori :edii@
+ata de actualizare 5.
"#' a investi0iilor propuse :*,+2 3000; :include 5nvesti0ia 4i
costurile de operare=Ontre0inere pe perioada 200%(2035; 24#250
"#' a flu-ului de de4euri generate :3000 t; 2#220
"#' a flu-ului de de4euri colectate :3000 t; 2#17"
5mpactul f6ra finantare ,*
"#' 5nvesti0ii=t de de4euri generate :*uro; 10!"
"#' 5nvesti0ii=t de de4euri colectate :*uro; 11!1
"#' al 5nvesti0iei suplimentare necesare=pers 4i lun6 :*uro; 0!48
Costul suplimentar ca . din limita de suportabilitate 25$
/ariful necesar ca . din limita de suportabilitate pe durata de
planificare "6$
5mpact cu finantare ,*
D;
Contribu0ia ,* %0.
"P# al 5nvesti0iei suplimentare necesare=pers 4i lun6 :*uro; 0!15
Costul suplimentar ca . din limita de suportabilitate 8$
/ariful necesar ca . din limita de suportabilitate pe durata de
planificare 80$
>@
SusCinerea U& %oate veni %rin inter:ediul 2&DRO Hn :o:entul de 8aCG nu e5istG 8inanCare asi7uratG din
acest 8ond.
/rebuie men0ionat c6 valorile calculate reprezint6 valori medii pe locuitor care nu au 0inut
seama de ponderea investi0iilor ce ar trebui alocate familiilor sau firmelor care genereaz6
de4euri de tip menajer. De asemenea nu au fost calculate efectele subven0ion6rii Oncruci4ate
Ontre diversele categorii de generatori.
Consecin0ele tarifare ale investi0iilor propuse se Oncadreaz6 On anumite limite posibil
acceptabile On cadrul @udetului 1rasov. 'r trebui subliniat faptul c6 aceste calculele) de mai
sus reprezint6 doar costurile investi0iilor propuse pe cap de locuitor 4i nu iau On considerare
partea real6 de celtuieli alocat6 familiilor sau consecin0ele subven0iilor Oncruci4ate dintre
grupurile de consumatori..
Cum se poate observa din tebelul de mai sus) tarifele corespunz6toare investi0iilor propuse
r6mNn sub limita de suportabilitate de 3.5. din venituri. Jn medie) tarifele necesare pentru
acoperirea investi0iilor propuse 4i a costurilor 2TJ reprezint6 &!. din limita de
suportabilitate On cazul absen0ei finan06rii ,*. Jn cazul sus0inerii prin granturi a investi0iilor
propuse) atunci tariful necesar reprezint6 %0. din limita de suportabilitate.
&&

S.C. STANDARD CONSULTING
S.R.L.
$. 1asuri de i:%le:entare
Pentru implementarea unui plan de gestionare a de4eurilor sunt necesare o serie de masuri.
Giecare obiectiv prev6zut On plan trebuie s6 fie sus0inut de una sau mai multe m6suri specifice.
Jn cele ce urmeaz6 sunt prezentate obiective 4i m6surile aferente) precum 4i responsabilii 4i
termenele de Ondeplinire a m6surilor.
(olitica Bi cadrul le7islativ* as%ecte instituCionale
A6suri +esponsabili /ermen
Crearea cadrului organizatoric pentru stabilirea
orient6rii judetene On domeniul gestiunii de4eurilor
4i a instrumentelor de implementare a acesteia
C@ 1rasov 200%
Constituirea grupului de monitorizare a P@<D)
format din reprezentan0i ai C@ 1rasov) 'PA
1rasov) '+PA 1rasov si <arda de Aediu
C@ 1rasov 200%
+ealizarea raportului de monitorizarea a P@<D <rup de monitorizare
P<@D
5n primul
trimestru al
fiecarui an
incepand cu
200&
'sigurarea de personal suficient 4i bine preg6tit
profesional in domeniul gestionarii deseurilor 4i
dot6ri corespunz6toare la toate nivelele) atNt On
sectorul public) cNt 4i On sectorul privat
C@ 1rasov
Consiliile 8ocale
200%
2biective
"e,voltarea politicii judetene /n vederea implement0rii unui sistem integrat de gestiune a
de-eurilor
%daptarea -i de,voltarea cadrului institu1ional -i organi,atoric /n vederea /ndeplinirii
cerin1elor na1ionale

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
In8or:area Bi conBtienti9area %u'licului Bi a %GrCilor i:%licate
A6suri +esponsabili /ermen
2rganizarea de campanii de constientizare pentru
publicul tinta :autoritatile administratiei publice
locale si cetateni; cu privire la masurile de
implementare prevazute in P@<D
C@ 1rasov
'PA 1rasov
Permanent
2rganizarea 4i sus0inerea de campanii de informare
4i con4tientizare a publicului privind prevenirea
gener6rii de4eurilor 4i colectarea separata a
de4eurilor municipale generate :deseuri reciclabile)
D***) deseuri biodegradabile municipale) deseuri
voliminoase) deseuri periculoase;
C@ 1rasov
'utoritatile
administratiilor
publice
locale=operatorii de
salubrizare
Permanent
+ealizarea de seminarii de instruire pentru
municipalit60i On vederea familiariz6rii cu op0iunile
tenice 4i administrative de cre4tere a
recicl6rii=valorific6rii
C@ 1rasov
'PA 1rasov
Permanent
2biectiv
(romovarea unui sistem de informare con-tienti,are -i motivare a publicului -i a tuturor
p0r1ilor implicate /n procesul de gestionare a de-eurilor din judetul *rasov
303

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Date si in8or:aCii %rivind 7estionarea deBeurilor
A6suri +esponsabili /ermen
Jmbun6t60irea sistemului judetean de colectare)
prelucrare) analizare 4i validare a datelor 4i
informa0iilor referitoare la generarea 4i gestionarea
de4eurilor
'PA 1rasov
2peratorii de
salubrizare
200%
+ealizarea de m6sur6tori privind compozi0ia)
precum 4i determinarea indicatorului de generare a
de4eurilor menajere pentru mediul urban 4i rural
'gen0ii de
salubritate)
2peratorii
depozitelor de de4euri
On fiecare
anotimp
+ealizarea de OntNlniri de informare cu societ60ile
implicate On gestionarea de4eurilor privind modul
de raportare a datelor privind de4eurile
'PA 1rasov permanent
Colectarea datelor privind de4eurile din construc0ii
4i demol6ri
Consiliile 8ocale)
'PA 1rasov
permanent
Aonitorizarea cantit60ii de de4euri voluminoase si a
deseurilor pericloase colectate 4i raportarea datelor
la 'PA(uri
Consiliile locale 4i
operatorii de
salubrizare
permanent
2biectiv
'b1inerea de date -i informa1ii complete -i corecte care s0 corespund0 cerin1elor de
raportare la nivel na1ional -i european
302

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Colectarea Bi trans%ortul deBeurilor
A6suri +esponsabili /ermen
Crearea de instrumente economice pentru
sus0inerea 4i e-tinderea sistemului de colectare a
de4eurilor menajere On mediul urban 4i rural astfel
incat in anul 200& aria de acoperire sa fie de 300 .
in mediul urban si de &0 . in mediul rural
C@ 1rasov
'utoritatile
administratiei publice
locale
200%
8icentiere '#+$C,P a tuturor agentilor de
salubrizare din judet
'utoritatile
administratiei publice
locale
200&
'sigurarea transportului deseurilor colectate din
mediul rural catre depozitul sau statia de transfer
cea mai apropiata
'utoritatile
administratiei publice
locale
5ncepand cu
200&
'doptarea de m6suri cu caracter administrativ On
vederea realiz6rii eficiente a colect6rii separate a
de4eurilor) conform prevederilor legale in vigoare
'utoritatile
administratiei publice
locale
<arda de mediu
permanent
+ealizarea si e-ploatarea in orase de puncte de
colectare deseurilor reciclabile) a D***(urilor si a
deseurilor voluminoase
'utoritatile
administratiei publice
locale
200&
Aodernizarea sistemelor actuale de colectare si
transport
'utoritatile
administratiei publice
locale
permanent
2biective
5mbun0t01irea/de,voltarea unui sistem integrat de colectare -i transport a de-eurilor
+6tinderea sistemului de colectare a de-eurilor astfel /nc4t /n anul 2007 aria de
acoperire s0 fie de 100 8 /n mediul urban -i minim 70 8 /n mediul rural
303

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
DeBeuri de a:'ala6e
A6suri +esponsabili /ermen
5mplementarea unui sistem de colectare separata a a
deseurilor de artie si carton astfel incat sa se
asigure colectareaB
'utoritatile
administratiei publice
locale
a cel putin 2.700 tone
200%
a cel putin 3.200 tone
2033
a cel putin 3.500 tone
"eseurile de !artie si carton se vor colecta de
preferinta separat fie individual 9din usa in usa:
fie prin containere stradale sau puncte de colectare
2033
Colectarea separata a urmatoarelor cantitati de
deseuri de ambalaje de plasticB
'utoritatile
administratiei publice
locale
a cel putin 5.000 tone 200%
a cel putin !.200 tone 2033
a cel putin &.!00 tone
Colectarea separata a deseurilor de plastic se va
face de preferinta in amestec cu deseurile metalice
deseurile compo,ite si eventual deseurile de sticla
2033
Colectarea separata a urmatoarelor cantitati de
deseuri de ambalaje de sticlaB
a cel putin 3.000 tone
a cel putin 3.300 tone
a cel putin 5.500 tone
"eseurile de sticla se vor colecta acolo unde este
posbil separat fie 9din usa in usa: fie prin
containere stradale sau puncte de colectare
'utoritatile
administratiei publice
locale 200%
2033
2033
Colectarea separata a urmatoarelor cantitati de
deseuri de ambalaje metaliceB
a cel putin 3.350 tone
a cel putin 3.400 tone
a cel putin 2.350 tone
Colectarea separata a deseurilor metalice se va
face de preferinta in amestec cu deseurile de
plastic compo,itle si eventual deseurile de sticla
'utoritatile
administratiei publice
locale
200%
2033
2033
'sigurarea ca intreaba cantitate a deseurilor
reciclabile) in special a deseurilor de ambalaje
rezultate din comert) industrie si institutii este
colectata separat si este transmisa spre
reciclare=valorificare
<arda de mediu permanent
2biective
(revenirea producerii de-eurilor de ambalaje
%tingerea 1intelor de valorificare material0 -i energetic0 a de-eurilor de ambalaje
/n conformitate cu prevederile legislative
304

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
DeBeuri 'iode7rada'ile :unici%ale
A6suri +esponsabili /ermen
Promovarea 4i stimularea compost6rii individuale
On gospod6rii 4i=sau pe platforme
'utoritatile
administratiei publice
locale
Permanent
+ealizarea unui sistem de compostare a de4eurilor
verzi :de4euri din parcuri) gr6dini 4i pie0e;
C@ 1rasov
'utoritatile
administratiei publice
locale
JncepNnd cu
200%
'sigurarea compost6rii Ontregii cantit60i de de4euri
biodegradabile rezultate din parcuri) gr6dini
:inclusiv de4eurile din cimitire; 4i pie0e
'utoritatile
administratiei publice
locale
JncepNnd cu
200%
5nterzicerea la depozitare a de4eurilor organice pure
:de4euri din parcuri) gr6dini) cimitire) pie0e;
'utoritatile
administratiei publice
locale
JncepNnd cu
200%
'sigurarea capacit60ilor si tratarea a minim 40.000 t
de4euri biodegradabile la nivelul judetului
C@ 1rasov
'utoritatile
administratiei publice
locale
2030
'sigurarea capacit60ilor si tratarea a minim 70.000 t
de4euri biodegradabile la nivelul judetului
C@ 1rasov
'utoritatile
administratiei publice
locale
2033
$tabilirea unui concept pentru ta-a de depozitare a
de4eurilor biodegradabile municipale 4i aplicarea
acestuia On zonele unde alternativele de tratare a
acestor tipuri de de4euri deja e-ist6
C@ 1rasov
'utoritatile
administratiei publice
locale
JncepNnd cu
200%
2biective
$educerea cantit01ii de de-euri biodegradabile municipale depo,itate /n
conformitate cu prevederile legislative
305

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
StaCii de trans8er Bi de%o9ite
A6suri +esponsabili /ermen
5nciderea celor doua depozite din municipiul
1rasov) care au sistat deja activitatea de depozitare
Primaria
Aunicipiului 1rasov
200%
$istarea activit60ii de depozitare On depozitele
urbane neconforme din localitatileB
Gagaras) +asnov) $acele) Iarnesti
Codlea) Predeal) "ictoria
'utoritatile
administratiei publice
locale 4i 2peratorii
de depozite 200%
200&
5nciderea depozitelor din localitatileB
Gagaras) +asnov) $acele) Iarnesti
Codlea) Predeal) "ictoria
'utoritatile
administratiei publice
locale 4i 2peratorii
de depozite
Cel tarziu in
2030
2033
Jnciderea 4i ecologizarea celor 35& spa0ii de
depozitare din mediul rural
'utoritatile
administratiei publice
locale
PNn6 la
3!.07.200&
'sigurarea transportului de4eurilor corelat cu
Onciderea depozitelor neconforme si a spatiilor de
depozitare din mediul urban
'utoritatile
administratiei publice
locale
JncepNnd cu
200%
+ealizarea unui nou depozit conform in zona
Gagaras
'utoritatile
administratiei publice
locale
200%
+ealizarea statiilor de transfer aflate in prezent in
faza de implementare
'utoritatile
administratiei publice
locale
200(200&
'menajarea unui punct de colectare a deseurilor
:nu statii de transfer; in localitatile 'ugustin)
2rmenis) 'pata si Aaierus
'utoritatile
administratiei publice
locale
200&
2biectiv
+liminarea de-eurilor /n conformitate cu cerin1ele legisla1iei /n domeniul gestiunii
de-eurilor /n scopul protej0rii s0n0t01ii popula1iei -i a mediului
30!

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
DeBeuri %ericuloase din deBeurile :unici%ale
A6suri +esponsabili /ermen
5mplementarea unui sistem de colectare separat6 a
de4eurilor periculoase din de4eurile municipale)
conform prevederilor legale
'utoritatile
administratiei publice
locale
JncepNnd cu
200%
/ratarea corespunzatoare) in instalatii autorizate) a
deseurilor periculoase municipale colectate separat
'utoritatile
administratiei publice
locale
permanent
*liminarea deseurilor periculoase municipale in
instalatii autorizate
'utoritatile
administratiei publice
locale
permanent
DeBeuri de ecDi%a:ente electrice Bi electronice
A6suri +esponsabili /ermen
Crearea unui sistem de colectare separata a D***
de la gospodariile particulare care sa asigure
colectarea anuala a cel putin 2.300 tone
Producatorii de
D***
'utoritatile
administratiei publice
locale
200%
Colectarea D*** din gospod6riile popula0iei de
catre operatorii de salubrizare si informarea
permanenta a populatiei privind calendarul de
colectare a acestor tipuri de deseuri
'utoritatile
administratiei publice
locale
JncepNnd cu 3
ianuarie 200%
Preluarea D*** de la punctele municipale de
colectare 4i asigurarea recicl6rii=valorificarii
acestora cu atingerea 0intelor din 9< 44%=2005
Produc6torii sau
organiza0iile
colective
permanent
Desf64urarea de campanii de informare 4i
con4tientizare a populatiei privind colectarea
separata a D***
C@
'utoritatile
administratiei publice
locale
2rganizatiile
colective ale
producatorilor
permanent
2biectiv
Crearea unui sistem eficient de colectare a "+++ valorificarea "+++ colectate cu
atingere 1intelor prev0,ute de legisla1ie con-tienti,area popul1tiei privind
necesitatea colect0rii selective a acestei categorii de de-euri
2biectiv
)estionarea corespun,0toare cu respectarea principiilor strategice -i a minimi,0rii
impactului asupra mediului -i s0n0t01ii umane
307

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
A6suri +esponsabili /ermen
'PA 1rasov
30%

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
,eDicule scoase din u9
A6suri +esponsabili /ermen
Preluarea de la ultimul de0in6tor a veiculelor pe
care le(au introdus pe pia06) atunci cNnd acestea
devin veicule scoase din uz
Produc6torii de
veicule
permanent
5ntretinerea corespunzatoare a punctelor de
colectare si transmiterea "$, colectate catre
tratare in vederea atingerii tintelor
2peratorii punctelor
de colectare
permanent
Pastrarea evidentei privind "$, colectate in
functie de anul de fabricatie
2peratorii punctelor
de colectare
permanent
DeBeuri din construcCii Bi de:olGri
A6suri +esponsabili /ermen
*laborarea unui plan privind gestionarea de4eurilor
din construc0ii 4i demol6ri
C@ 1rasov
'utoritatile
administratiei publice
locale
'PA 1rasov
200%
Colectarea separat6 a de4eurilor pe de4euri
periculoase 4i de4euri nepericuloase
Persoanele fizice 4i
agen0ii economici
generatori
JncepNnd cu
200%
Crearea de capacit60i de tratare 4i valorificare 'utoritatile
administratiei publice
locale
JncepNnd cu
200%
'sigurarea de capacit60i de eliminare a de4eurilor
din construc0ii 4i demol6ri
'utoritatilea
dministratiei publice
locale
permanent
5nterzicerea depozit6rii necontrolate a de4eurilor
din construc0ii 4i demol6ri
'utoritatile
administratiei publice
locale
permanent
2biectiv
+eutilizarea 4i valorificarea componentelor
2biectiv
)estionarea corespun,0toare cu respectarea principiilor strategice -i a minimi,0rii
impactului asupra mediului -i a s0n0t01ii umane
30&

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
NG:oluri de la staCii de e%urare orGBeneBti
A6suri +esponsabili /ermen
Prevenirea elimin6rii ilegale 4i a devers6rii On apele
de suprafa06
2peratorii sta0iilor de
epurare
permanent
Promovarea prioritar6 a valorific6rii On agricultur6
On condi0iile respect6rii prevederilor legislative
2peratorii sta0iilor de
epurare
permanent
Promovarea trat6rii prin presare=desidratare On
vederea co(incinerarii
2peratorii sta0iilor de
epurare
permanent
2biectiv
)estionarea corespun,0toare cu respectarea principiilor strategice -i a minimi,0rii
impactului asupra mediului -i s0n0t01ii umane
330

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
8. Siste:ul de :onitori9are
Aonitorizarea Planului @udetean pentru <estionarea De4eurilor urmareste progresul On
realizarea obiectivelor 4i m6surilor cuprinse On Plan.
Aonitorizarea P@<D include in principalB
monitorizarea anual6 a obiectivelor 4i 0intelor din P@<DC
monitorizarea factorilor relevanti pentru prognozaC
evalu6ri asupra progresului Onregistrat On atingerea obiectivelor 4i 0intelorC
identificarea OntNrzierilor) piedicilor 4i deficien0elor intampinate in identificarea planuluiC
recomandare de ac0iuni pentru Ombun6t60irea implement6rii planului.
Aonitorizarea anuala a obiectivelor si tintelor se va realiza cu ajutorul indicatorilor de
monitorizare. 5ndicatorii de monitorizare trebuie sa fie cuantificabili. "or fi stabiliti atat
indicatori generali) care arata progresul general al sistemul de gestionare a deseurilor la
nivelul judetului) si indicatori asociati obiectivelor.
+aportul de monitorizare va fi intocmit anual) in primul trimestru al anului) incepand cu 200&.
+esponsabilitatea intocmirii raportului de monitorizare revine <rupului de monitorizare) care
este format din reprezentanti ai Consiliului @udetean 1rasov) ai 'PA 1rasov si ai <arzii de
Aediu 7 Comisariatul @udetean 1rasov.
$tructura +aportului de monitorizare a Planului @udetean de <estionare a Deseurilor este
aceeasi ca si a +aportului de monitorizare pentru P+<D. Prin urmare) la elaborarea raportului
de monitorizare a P@<D se va tine seama ><idul pentru elaborarea raportului de
monitorizare a planului regional de gestionare a deseurilorM.
333

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
AN&-A 1
L&GISLATI& DIN DO1&NIUL G&STIONARII
D&S&URILOR
I. L&GISLAFI& CADRU (RI,IND D&S&URIL&
II. L&GISLAFI& (RI,IND 2LU-URIL& S(&CI2IC& D& D&S&URI
II.1 A1+ALA)& SI D&S&URI D& A1+ALA)&
II.# D&S&URI D& &C4I(A1&NT& &L&CTRIC& SI &L&CTRONIC&
II.! ,&4ICUL& SCOAS& DIN U0
II./ +AT&RII SI ACU1ULATORI
II.3 UL&IURI U0AT&
II.6 UTILI0AR&A IN AGRICULTURA A NA1OLURILOR D& &(URAR&
II.$ (C+=uri SI (CT=uri
II.8 D&S&URI R&0ULTAT& D& LA INDUSTRIA DIO-IDULUI D& TITAN
II.9 D&S&URI DIN INDUSTRIA 1INI&RA
III. L&GISLAFI& (RI,IND O(&RAFIIL& D& G&STIONAR& A
D&S&URILOR
III.1 D&(O0ITAR&
III.# INCIN&RAR&
III.! TRANS(ORT* I1(ORT SI &-(ORT
I. L&GISLAFI& CADRU (RI,IND D&S&URIL&
Directiva #""61#C& %rivind deseurile
332

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Directiva 91689C&& %rivind deseurile %ericuloase
OrdonanCa de Ur7enCa nr. $8#""" privind regimul deseurilor 9(ublicata in
Monitorul 'ficial nr. 2;< din 22.06.2000; aprobata) modificata si completata prin
8egea nr. 42!=2003 9(ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr. 411 din 22. 0>. 2001:
modificata si completata prin 2rdonan0a de <uvern nr. !3=200! 9(ublicata in
Monitorul 'ficial nr. >70 din 17. 0;. 2006: aprobata modificata si completata prin
8egea nr. 27=2007
9(ublicata in Monitorul 'ficial nr. <; din 1;. 01. 200>:
4otararea Guvernului nr. 1/$"#""/ privind aprobarea $trategiei #a0ionale de
<estionare a Deseurilor si a Planului #a0ional de <estionare a Deseurilor 9(ublicata
in Monitorul 'ficial nr. 724 bis/1;.10.2004:
4otararea Guvernului nr. !38#""$ pentru modificarea ane-ei nr.2 MPlanul na0ional
de gestionare a deseurilorM la 9otararea <uvernului nr.3470=2004 privind aprobarea
$trategiei na0ionale de gestionare a deseurilor si a Planului na0ional de gestionare a
deseurilor
9(ublicata in Monitorul 'ficial nr.2>1/24.04.200>:
Ordin co:un al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor si al :inistrului
econo:iei si co:erCului nr. 1!6/1/99#""6 de aprobare a planurilor regionale de
gestionare a deseurilor
9(ublicat in Monitorul 'ficial nr.2<2/04.04.200>:
De&iia 9o"isiei 2000853289E +"odi*i&ata de De&iia 2001811889E( De&iia 2001811989E
si De&iia 2001857389E, de i%lo&uire a De&iiei 948389E de sta/ilire a u%ei liste de deseuri
i% &o%*or"itate &u art. 1 lit. a, di% Dire&tiva 75844289EE si a De&iiei 94890489E de
sta/ilire a u%ei liste de deseuri peri&uloase i% &o%*or"itate &u art. 1 ali%. +4, di% Dire&tiva
9o%siliului 91868989EE privi%d deseurile peri&uloase
4otararea Guvernului nr. 836#""# privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile) inclusiv deseurile periculoase 9(ublicata in
Monitorul 'ficial nr. 627 din 2.07.2002:
333

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Alte acte de re7le:entare cu relevanCa in do:eniul deseurilor industriale
OrdonanCa de Ur7enCa nr. 16#""1 privind gestionarea deseurilor industriale
reciclabile :(ublicata in Monitorul 'ficial nr.66/0>.02.2001: aprobata si modificata
prin 8egea nr. 4!5=2003 9(ublicata in Monitorul 'ficial nr. 422/<0.0>.2001;)
modificata prin 2rdonan0a de ,rgen0a nr. !3=2003 9(ublicata in Monitorul 'ficial nr.
461/2;.06.200<:) modificata si completata cu 8egea nr. 33%=200! 9(ublicata in
Monitorul 'ficial nr. 426/1>.02.2006:) modificata si completata cu 8egea nr. 27=2007
9(ublicata in Monitorul 'ficial nr. <; din 1;. 01. 200>:
4otararea Guvernului nr. 1$"#""/ privind gestionarea anvelopelor uzate 9(ublicata
in Monitorul 'ficial nr. 160/24.02.2004:
4otararea Guvernului nr. ##9!#""/ privind gestionarea deseurilor rezultate in urma
procesului de ob0inere a materialelor lemnoase
9(ublicata in Monitorul 'ficial nr. 1.261/2;.12.2004:
II. L&GISLAFI& (RI,IND 2LU-URIL& S(&CI2IC& D& D&S&URI
II.1 A1+ALA)& SI D&S&URI D& A1+ALA)&
Directiva 9/6#C& %rivind a:'ala6ele si deseurile de a:'ala6e
Directiva #""/1#C& %entru a:endarea Directivei 9/6#C& %rivind a:'ala6ele
si deseurile de a:'ala6e
Directiva #""3#"C& %rivind a:endarea Directivei 9/6#C& %rivind a:'ala6ele
si deseurile de a:'ala6e
De&iia 97812989E privi%d siste"ul de ide%ti*i&are si "ar&are a "aterialelor de
a"/ala0.
De&iia 1999817789E privi%d sta/ilirea &o%di:iilor de dero'are re*eritoare la
&o%ti%utul de "etale 'rele di% pale:ii si laile di% plasti&( sta/ilite i% Dire&tiva 94862
privi%d a"/ala0ele si deseurile de a"/ala0e &o%:i%ut de "etale 'rele.
De&iia 2001817189E privi%d sta/ilirea &o%di:iilor de dero'are( re*eritoare la
&o%ti%utul de "etale 'rele di% a"/ala0ele de sti&la sta/ilite i% Dire&tiva 94862
privi%d a"/ala0ele si deseurile de a"/ala0e
De&iia 2006834089E &e a"e%deaa De&iia 200181718E9 i% s&opul prelu%'irii
perioadei de vala/ilitate a &o%di:iilor de dero'are re*eritoare la &o%:i%utul de "etale
'rele di% a"/la0ele de sti&la sta/ilite i% Dire&tiva 94862.
4otarare a Guvernului nr. 6#1#""3 privind gestionarea ambalajelor si
deseurilor de ambalaje
9(ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr. 6<7 din 20/0>/2002:
4otarare a Guvernului nr. 18$##""6 pentru modificarea si completarea
9otararii <uvernului nr. !23=2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor
de ambalaje
9(ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr. 12 din 10/01/200>:
334

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. /9!#""6 privind
constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici in
vederea preluarii responsabilita0ii privind realizarea obiectivelor anuale de
valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
:Publicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. 426/22/02/2006:
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. 11/"#""6 pentru
modificarea 2rdinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 4&3=200!
privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici
in vederea preluarii responsabilita0ii privind realizarea obiectivelor anuale de
valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje
:(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. ;;; din <1/10/2006 :
Ordin co:un a l :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor* al :inistrului
econo:iei si co:erCului si al :inistrului ad:inistratiei si internelor nr.
1##9$!11"93#""3 pentru aprobarea ?Procedurii si criteriilor de autorizare
pentru persoanele juridice in vederea preluarii responsabilita0ii privind realizarea
obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalajeM
9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. 2> din 12.01.2006:
Ordin co:un al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor* al :inistrului
econo:iei si co:erCului Bi al :inistrului ad:inistraCiei Bi internelor nr. 19/
!6"1!#3#""6 pentru modificarea si completarea 2rdinului ministrului mediului
si gospodaririi apelor) al ministrului economiei si comer0ului si al ministrului
administra0iei si internelor nr. 3.22&=733=3.0&5=2005 pentru aprobarea Procedurii
si criteriilor de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii
responsabilita0ii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare
a deseurilor de ambalaje
:(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. 477 din 0;/06/2006:
Ordin co:un al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor* al :inistrului
econo:iei si co:erCului Bi al :inistrului ad:inistraCiei Bi internelor nr.
9686631/6##""6 privind modificarea 2rdinului ministrului mediului si
gospodaririi apelor) al ministrului economiei si comer0ului si al ministrului
administra0iei si internelor nr. 3.22&=733=3.0&5=2005 pentru aprobarea Procedurii
si criteriilor de autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii
responsabilita0ii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare
a deseurilor de ambalaje)
9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. ;<6 din 11/10/2006:
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. 1#81#""6 privind
stabilirea modalita0ii de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de
materiale in scopul colectarii selective
:Publicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. 21 din 17/01/2006:
335

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
De&iia 2005827089E privi%d *or"atului re*eritor la siste"ul de /ae de date
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. 9#$#""3 privind
procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje
9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. 727 din 1;/10/2002:
De&iia %r. 2001852489E privi%d pu/li&area re*eri%:elor pe%tru sta%dardele
europe%e &u privire la a"/ala0e
Ordin al :inistrului econo:iei Bi co:erCului nr. 1#8#""/ privind aprobarea
8istei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene
armonizate ale caror prevederi se refera la ambalaje si deseuri de ambalaje)
9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. 244 din 17 martie 2004:
Alte acte de re7le:entare cu relevanCa in do:eniul a:'ala6elor si deseurilor de
a:'ala6e
4otarare a Guvernului nr. 166#""/ pentru aprobarea proiectului EDezvoltarea
sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje P*/ postconsum in vederea
reciclariiE
9 (ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr. 14; din 17/02/2004 :
4otarare a Guvernului nr. 989#""3 privind modificarea si completarea 9otararii
<uvernului nr. 3!!=2004 pentru aprobarea proiectului EDezvoltarea sistemului de
colectare a deseurilor de ambalaje P*/ postconsum in vederea reciclariiE)
9(ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr. ;01 din 02/07/2002:
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. 11$#""/ privind
aprobarea #ormelor metodologice de aplicare a 9otararii <uvernului nr. 3!!=2004
pentru aprobarea proiectului EDezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de
ambalaje P*/ postconsum in vederea reciclariiE
9 (ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. 470 din 01/06/2004:
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. !6$#""/ din
33=0%=2004 pentru modificarea ane-ei la 2rdinul ministrului mediului si
gospodaririi apelor nr. 337=2004 privind aprobarea #ormelor metodologice de
aplicare a 9otararii <uvernului nr. 3!!=2004 pentru aprobarea proiectului
EDezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje P*/ postconsum in
vederea reciclariiE
9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. ;22 din 0>/07/2004:
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. 61/#""/ privind
modificarea ane-elor nr. 2 si 4 la #ormele metodologice de aplicare a 9otararii
<uvernului nr. 3!!=2004 pentru aprobarea proiectului EDezvoltarea sistemului de
colectare a deseurilor de ambalaje P*/ postconsum in vederea reciclariiE)
aprobate prin 2rdin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 337=2004
33!

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. ;> din 26/01/2002:
II.# D&S&URI D& &C4I(A1&NT& &L&CTRIC& SI &L&CTRONIC&
Directiva #""#96C& %rivind deseurile de ecDi%a:ente electrice si electronice
Directiva #""!1"8C& de a:endare a Directivei #""#96C& %rivind deseurile de
ecDi%a:ente electrice si electronice
4otarare a Guvernului nr. //8#""3 privind deseurile de ecipamente electrice si
electronice
9(ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr. 471 din 10/06/2002:
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. 9"1#""3 privind
aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de ecipamente
electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si
sanatatea personalului din punctele de colectare
9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. 710 din 12/10/2002:
Ordin co:un al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor si al :inistrului
econo:iei si co:ertului nr. 1##!$13#""3 privind procedura de inregistrare a
producatorilor) modul de eviden0a si raportare a datelor privind ecipamentele
electrice si electronice si deseurile de ecipamente electrice si electronice
9(ublicat in Monitorul 'ficial nr.1 din </01/2006:
Ordin co:un al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor si al :inistrului
econo:iei si co:ertului nr. 1##3$#1#""3 privind aprobarea Procedurii si
criteriilor de evaluare si autorizare a organiza0iilor colective in vederea preluarii
responsabilita0ii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare) reutilizare)
reciclare si valorificare a deseurilor de ecipamente electrice si electronice
9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. 1161 din 21/12/2002:
Ordin co:un al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor si al :inistrului
econo:iei si co:ertului nr. 1#698#"#""6 pentru modificarea 2rdinului
ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si
comer0ului nr. 3.225=723=2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de
evaluare si autorizare a organiza0iilor colective in vederea preluarii
responsabilita0ii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare) reutilizare)
reciclare si valorificare a deseurilor de ecipamente electrice si electronice
9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. 1012 din 20/12/2006:
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. 336#""6 privind
eticetarea specifica aplicata ecipamentelor electrice si electronice introduse pe
pia0a dupa 33 Dec 200!
9(ublicat in Monitorul 'ficial nr.60; din 1<.0>.2006:
337

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Ordin co:un al :inistrului :ediului Bi de9voltGrii dura'ile Bi al :inistrului
econo:iei Bi 8inanCelor nr $"6166$#""$ pentru modificarea 2rdinului
ministrului mediului 4i gospod6ririi apelor 4i al ministrului economiei 4i
comer0ului nr. 3.223=735=2005 privind procedura de Onregistrare a produc6torilor)
modul de eviden06 4i raportare a datelor privind ecipamentele electrice 4i
electronice 4i de4eurile de ecipamente electrice 4i electronice
9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. <0>din 7 mai 200>:
Ordin co:un al :inistrului :ediului Bi de9voltGrii dura'ile Bi al :inistrului
econo:iei Bi 8inanCelor nr 91"1$"/#""$ pentru modificarea 2rdinului
ministrului mediului 4i gospod6ririi apelor 4i al ministrului economiei 4i
comer0ului nr. 3.225=723=2005 privind aprobarea Procedurii 4i criteriilor de
evaluare 4i autorizare a organiza0iilor colective On vederea prelu6rii
responsabilit60ii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare) reutilizare)
reciclare 4i valorificare a de4eurilor de ecipamente electrice 4i electronice
9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. 42% din 27 iunie 2007:
Ordinul al :inistrului :ediului si de9voltarii dura'ile 1"99#""$ %entru
:odi8icarea O1 66#""6 %rivind Ordinului :inistrului :ediului Bi
7os%odGrii a%elor nr. 66#""6 privind constituirea Comisiei de evaluare 4i
autorizare a organiza0iilor colective On vederea prelu6rii responsabilit60ii privind
realizarea obiectivelor anuale de colectare) reutilizare) reciclare 4i valorificare a
de4eurilor de ecipamente electrice 4i electronice) cu modific6rile 4i complet6rile
ulterioare :ordin intern;
Directiva #""#93C& %rivind restricCionarea utili9arii anu:itor su'stanCe
%ericuloase in ecDi%a:entele electrice si electronice
4otarare a Guvernului nr. 99# #""3 privind limitarea folosirii anumitor
substan0e periculoase in ***
9(ublicata in Monitorul 'ficial nr ;22 din 12.07.2002:
4otarare a Guvernului nr. 816#""6 pentru completarea si modificarea 9< nr.
&&2=2005 privind limitarea folosirii anumitor substan0e periculoase in ***
9(ublicata in Monitorul 'ficial nr ;22 din 12.07.2002:

Ordin co:un al :inistrului :ediului si de9voltarii dura'ile Bi al
:inistrului econo:iei Bi 8inanCelor nr. 1##61$$1#""$ pentru modificarea
ane-ei la 9ot6rNrea <uvernului nr. &&2=2005 privind limitarea utiliz6rii
anumitor substan0e periculoase On ecipamentele electrice 4i electronice
9(ublicat in Monitorul 'ficial nr 626 din 12.06.200>:
33%

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
II.! ,&4ICUL& SCOAS& DIN U0
Directiva #"""3!C& %rivind veDiculele scoase din u9

De&iiile 9o"isiei 2002852589E( 2005843889E ;i 2005867389E &are "odi*i&a si
&o"pleteaa a%e2a $$ a D 200085389E
De&iia 9o"isiei 2003813889E privi%d %or"ele de &odi*i&are a &o"po%e%telor si
"aterialelor 6S<
De&iia 9o"isiei 2002815189E privi%d &eri%tele "i%i"e pe%tru &erti*i&atul de
distru'ere eli/erat i% &o%*or"itate &u art. 5 ali% +3, di% Dire&tiva 5arla"e%tului
Europea% si a 9o%siliului 2000815189E privi%d ve.i&ulele s&oase di% u
De&iia 9o"isiei 2003813889E privi%d &.estio%arul de raportare a statelor "e"/re
pe%tru i"ple"e%tarea Dire&tiva 20028538E9 privi%d ve.i&ulele s&oase di% u
De&iia 9o"isiei 2005829389E &are sta/ileste re'uli detaliate &u privire la
"o%itoriarea :i%telor de reutiliare8valori*i&are si reutiliare8re&i&lare prevaute i%
Dire&tiva 200085389E a 5arla"e%tului Europea% si a 9o%siliului privi%d ve.i&ulele
s&oase di% u
4otarare a Guvernului #/"6#""/ privind gestionarea veiculelor scoase din uz
9(ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr. <2 din 11 ianuarie 2002:
4otarare a Guvernului nr. 1!1!#""6 pentru modificarea si completarea
9otararii <uvernului nr. 2.40!=2004 privind gestionarea veiculelor scoase din uz
9(ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr. ;27 din 07 octombrie 2006:
Ordinul co:un al :inistrului :ediului Bi 7os%odGririi a%elor* al :inistrului
ad:inistraCiei Bi internelor Bi al :inistrului trans%orturilor* construcCiilor Bi
turis:ului nr. 8$3#$/11#""3 privind aprobarea modelului si conditiilor de
emitere a certificatului de distrugere la preluarea veiculele scoase din uz
9(ublicat in Monitorul 'ficial nr. 272 din ; aprilie 2002:

Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. 1##/#""3
privind aprobarea Procedurii si condi0iilor de autorizare a persoanelor juridice in
vederea preluarii responsabilita0ii privind realizarea obiectivelor anuale de
reutilizare) reciclare 4i valorificare energetic6 a veiculelor scoase din uz
9(ublicat in Monitorul 'ficial nr. 11>; din 2> decembrie 2002:
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. 816#""6 pentru
constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a persoanelor juridice) On vederea
prelu6rii responsabilita0ii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare
reciclare si valorificare energetica a a veiculelor scoase din uz
9(ublicat in Monitorul 'ficial nr. . >24 din 24 august 2006:
33&

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. 9$9#""6 %entru
:odi8icarea si co:%letarea Ordinului :inistrului :ediului si 7os%odaririi
a%elor nr. 816#""6
9(ublicat in Monitorul 'ficial nr. . ;06 din 26 septembrie 2006:
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. 6#3#""$ privind
aprobarea Aetodologiei pentru urmarirea realizarii de catre operatorii economici a
obiectivelor prevazute la art.35 alin :3; si :2; din 9otararea <uvernului nr.
240!=2004 privind gestionarea veiculelor scoase din uz
9(ublicat in Monitorul 'ficial nr. 222 din 16 aprilie 200>:
Directiva #""36/C& %rivind o:olo7area de ti% a :otoarelor veDiculelor si a
%osi'ilitaCilor lor de reutili9are* de reciclare si valori8icare
OrdonanCa Guvernului nr. 8"#""" privind certificarea si=sau omologarea
ecipamentelor) pieselor de scimb si materialelor de e-ploatare utilizate la
veiculerutiere
9(ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr. 41< din <0 august 2000:
Le7ea nr. 6$1#""# pentru aprobarea si modificarea 2rdonan0ei <uvernului nr.
%0=2000 privind certificarea si=sau omologarea ecipamentelor) pieselor de scimb si
materialelor de e-ploatare utilizate la veicule rutiere
:(ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr. 14 din 10 ianuarie 200<:
OrdonanCa Guvernului nr. !/#""3 pentru modificarea si completarea 2rdonan0ei
<uvernului nr. %0=2000 privind certificarea sau omologarea ecipamentelor) pieselor
de scimb si materialelor de e-ploatare utilizate la veicule rutiere) precum si
condi0iile de comercializare si utilizare a acestora
9(ublicata in Monitorul 'ficial nr. 662 din 26 iulie 2002:
Le7ea nr. !$3#""3 privind aprobarea 2rdonan0ei <uvernului nr. 34=2005 pentru
modificarea si completarea 2rdonan0ei <uvernului nr. %0=2000 privind certificarea sau
omologarea ecipamentelor) pieselor de scimb si materialelor de e-ploatare utilizate
la veicule rutiere) precum si condi0iile de comercializare si utilizare a acestora
9(ublicata in Monitorul 'ficial nr. 114< din 17 decembrie 2002:
Alte acte de re7le:entare cu relevanCa in do:eniul veDiculelor scoase din u9
OrdonanCa Guvernului nr. 8##""" privind autorizarea agen0ilor economici
care presteaza servicii de repara0ie) de reglare si=sau desfasoara activitate de
reconstruc0ie a veiculelor rutiere
9(ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr. 41< din <0 august 2000:
320

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
OrdonanCa Guvernului nr. 3/#""/ pentru modificarea art. ! alin. :3; din
2rdonan0a <uvernului nr. %2=2000 privind autorizarea agen0ilor economici care
desf64oar6 activit60i de repara0ii) de reglare) de modific6ri constructive) de
reconstruc0ie a veiculelor rutiere) precum 4i de dezmembrare a veiculelor uzate (
modific0 art. 6 alin. 91:
9(ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr. 671 din <0 iulie 2004:
=e'ea %r. 40182004 privind aprobarea 2rdonan0ei <uvernului nr. 54=2004 pentru
modificarea art. ! alin. :3; din 2rdonan0a <uvernului nr. %2=2000 privind autorizarea
agen0ilor economici care desf64oar6 activit60i de repara0ii) de reglare) de modific6ri
constructive) de reconstruc0ie a veiculelor rutiere) precum 4i de dezmembrare a
veiculelor uzate.
9(ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr. &5! din 17 octombrie 2004:
OrdonanCa Guvernului nr. !6#""3 pentru modificarea si completarea
2rdonan0ei <uvernului nr. %2=2000 privind autorizarea operatorilor economici
care desfasoara activita0i de repara0ii) de reglare) de modificari constructive) de
reconstruc0ie a veiculelor rutiere) precum si de dezmembrare a veiculelor
uzate
9(ublicata in Monitorul 'ficial nr. 622 din 22 iulie 2002:
Le7ea nr. ### #""! pentru aprobarea 2rdonan0ei <uvernului nr. %2=2000 privind
autorizarea agen0ilor economici care presteaza servicii de repara0ie) de reglare si=sau
desfasoara activitate de reconstruc0ie a veiculelor rutiere
9(ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr. <6> din 27 mai 200<:
Ordinul al :inistrului trans%orturilor* construcCiilor Bi turis:ului nr. #1!1#""3
pentru aprobarea +eglementarilor privind autorizarea operatorilor economici care
desfasoara activita0i de repara0ii) de intre0inere) de reglare)de modificari constructive)
de reconstruc0ie a veiculelor rutiere) precum si de dezmembrare a veiculelor scoase
din uz ( +#/+ &.
9(ublicat in Monitorul 'ficial nr. 1160 din 21 decembrie 2002:
Le7ea nr. /#1#""# privind regimul juridic al veiculelor fara stapan sau abandonate
pe terenuri apar0inand domeniului public sau privat al statului ori al unita0ilor
administrativ(teritoriale
9(ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr. 4;2 din 2 iulie 2002:
Le7ea nr.!"9#""6 pentru modificarea 4i completarea 8egii nr. 423=2002 privind
regimul juridic al veiculelor f6r6 st6pNn sau abandonate pe terenuri apar0inNnd
domeniului public sau privat al statului ori al unit60ilor administrativ(teritoriale
9(ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr. 6<4 din 24 iulie 2006:
323

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
II./ +AT&RII SI ACU1ULATORI
Directiva 9113$C&& %rivind 'ateriile si acu:ulatorii care conCin anu:ite
su'stanCe %ericuloase
Directiva 981"1C& care ada%tea9a la %ro7resul teDnic Directiva nr. 9113$C&&
%rivind 'ateriile si acu:ulatorii care conCin anu:ite su'stanCe %ericuloase
Directiva 9!86C& %rivind eticDetarea 'ateriilor
4otarare a Guvernului nr.1"3$#""1 privind regimul bateriilor si acumulatorilor
care con0in substan0e periculoase
:(ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr. >00 din 02 noiembrie 2001:
Directiva #""666C& %rivind 'ateriile si acu:ulatorii si deseurile de 'aterii si
acu:ulatorii si de a'ro7are a Directivei 9113$C&&
termenul de transpunere a directivei in legisla0ia na0ionala este 2! septembrie
200%
II.3 UL&IURI U0AT&
Directiva $3/!9C&& %rivind eli:inarea uleiurilor u9ate) amendata de Directiva
8$1"1C&&* de Directiva nr.&3=!&2=**C si Directiva 2000=7!
4otarare a Guvernului nr. #!3#""$ privind gestionarea uleiurilor uzate ( abroga 9< nr.
!!2=2003) :A. 2f. 3&&=22 .03. 2007;
9(ublicata in Monitorul 'ficial nr. 177 din 22 martie 200>:
II.6 UTILI0AR&A IN AGRICULTURA A NA1OLURILOR D& &(URAR&
Directiva 86#$8C&& %rivind %rotecCia :ediului* si in %articular* a solului* atunci
cand na:olul %rovenit de la staCiile de e%urare este 8olosit in a7ricultura
Ordin co:un al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor si al ministrului agriculturii)
p6durilor 4i dezvolt6rii rurale nr. !//$"8#""/ pentru aprobarea #ormelor tenice privind
protec0ia mediului in special a solurilor) cand se utilizeaza namolurile de epurare in
agricultura
9(ublicat in Monitorul 'ficial nr. 727/17.10.2004:
322

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
II.$ (C+=uri si (CT=uri
Directiva 9639C& %rivind eli:inarea 'i8enilului %oliclorinat si a tri8enilului
%oliclorinat ?(C+ si (CT@
Deci9ia #""168C& re8eritore la Articolul 1" ?a@ din Directiva 9639C& %rivind
eli:inarea 'i8enilului %oliclorinat si a tri8enilului %oliclorinat ?(C+ si (CT@
in sco%ul sta'ilirii a doua :etode de re8erinCa %rivind :asurarea (C+(CT= urilor
4otarare a Guvernului nr. 1$!#""" pentru reglementarea regimului special
privind gestiunea si controlul bifenililor policlorura0i si a altor compusi similari)
9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. 1<1 din 2;.0<.2000:
4otarare a Guvernului nr. #91#""3 pentru modificarea 9otararii de <uvern nr.
373=2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul
bifenililor policlorura0i si a altor compusi similari)
:(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. <<0 din 17.04.2002:
4otarare a Guvernului nr. 9$3#""$ pentru modificarea si completarea 9otararii
de <uvern nr. 373=2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea
si controlul bifenililor policlorura0i si a altor compusi similari)
?(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr.27; din <0 august 200>:
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. 1"18#""3 privind
infiin0area in cadrul Direc0iei deseuri si substan0e cimice periculoase a
$ecretariatului pentru compusi desemna0i
9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. 766 din 01.11.2002:
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. #3$#""6 pentru
modificarea si completarea ane-ei la 2rdinul ministrului mediului si gospodaririi
apelor nr. 3.03%=2005 privind infiin0area in cadrul Direc0iei deseuri si substan0e
cimice periculoase a $ecretariatului pentru compusi desemna0i)
9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. 247 din 20.0<.2006:
Ordin al :inisterului :ediului si de9voltarii dura'ile nr. 1!/9#""$ privind
abrogarea prevederilor articolelor 2
3
( 2
3
ale +egulamentuluii de organizare si
functionare a $ecretariatului pentru compusi desemnati) aprobat prin 2rdinul
ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 3.03%=2005 privind infiin0area in
cadrul Direc0iei deseuri si substan0e cimice periculoase a $ecretariatului pentru
compusi desemna0i) 9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr.267 din 20
august 200>
323

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Alte acte de re7le:entare cu relevanCa in do:eniul eli:inarii 'i8enilului %oliclorinat si a
tri8enilului %oliclorinat ?(C+ si (CT@
ConvenCia %rivind %oluanCii or7anici %ersistenCi* ado%tata la Stoc;ol: la ## :ai #""1
Le7ea nr. #61#""/ pentru ratificarea Conven0iei privind poluan0ii organici
persisten0i) adoptata la $tocFolm la 22 mai 2003
9(ublicata in Monitorul 'ficial nr. 6<;/12.0>.2004:
II.8 D&S&URI R&0ULTAT& D& LA INDUSTRIA DIO-IDULUI D& TITAN
Directiva $81$6C&& %rivind deseurile %rovenite din industria dio5idului de
titan
Directiva 8#88!C&& %rivind %rocedeele %entru su%rave7Derea si :onitori9area
:ediului datorita deseurilor din industria de dio5id de titan si eventual
eli:inarea %oluarii cau9ate de titan
Directiva 9#11#C&& %rivind %rocedeele %entru ar:oni9area %ro7ra:elor
%entru reducerea si eventuala eli:inare a %oluarii cau9ate de deseurile din
industria dio5idului de titan
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. $31#""/ privind
gestionarea deseurilor din industria dio-idului de titan
9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. 10 din 02/01/2002:
II.9 D&S&URI DIN INDUSTRIA 1INI&RA
Directiva #""6#1C& %rivind 7estionarea deseurilor din industria e5tractiva
$tatele membre vor transpune directiva in legisla0ia na0ionala inainte de 3 Aai 200%
III. L&GISLAFI& (RI,IND O(&RAFIIL& D& G&STIONAR& A D&S&URILOR
III.1 D&(O0ITAR&
Directiva nr. 99!1C& %rivind de%o9itarea deseurilor
4otararea Guvernului nr. !/9#""3 privind depozitarea deseurilor
9(ublicata in Monitorul 'ficial nr. <74 din 10.02.2002:
324

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. 1#$/#""3 privind
emiterea avizului de mediu la Oncetarea activit60ilor de eliminare a deseurilor)
respectiv depozitare si incinerare
9(ublicat in Monitorul 'ficial nr. 11;0 din 2;.12.2002:.
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. $3$#""/ pentru
aprobarea #ormativului tenic privind depozitarea deseurilor
:(ublicat in Monitorul 'ficial nr. ;6 bis din 26.01.2002:
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. 1#!"#""3 privind
modificarea ane-ei la 2rdinul ministrului mediului si gospodaririi apelor
nr.757=2004 pentru aprobarea #ormativului tenic privind depozitarea deseurilor
9(ublicat in Monitorul 'ficial nr. 1101 din 0>.12.2002:.
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. $$3#""6 pentru
aprobarea listei localita0ilor izolate care pot depozita deseurile municipale in
depozitele e-istente ce sunt e-ceptate de la respectarea unor prevederi ale 9< nr.
34&= 2005 privind depozitarea deseurilor
9(ublicat in Monitorul 'ficial nr. 6>2 din >.0;. 2006:
Deci9ia Consiliului #""!!!C& %rivind sta'ilirea criteriilor si %rocedurilor
%entru acce%tarea deseurilor la de%o9ite ca ur:are a art. 16 si ane5ei II la
Directiva 1999!1C&
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. 93#""3 privind
stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a
deseurilor la depozitare si lista na0ionala de deseuri acceptate in fiecare clasa de
depozit de deseuri
9(ublicat in Monitorul 'ficial nr. 174 din ;.0<. 2002:
III.# INCIN&RAR&
Directiva nr. #"""$6C& %rivind incinerarea deseurilor
4otarare a Guvernului nr. 1#8 #""# privind incinerarea deseurilor
9(ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr.160 din 6.0<.2002:
4otarare a Guvernului nr. #68#""3: pentru modificarea si completarea 9ot6rNrii
<uvernului nr. 32%=2002 privind incinerarea deseurilor
9(ublicata in Monitorul 'ficial nr. <<2. din 20.04.2002:
Ordin al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor nr. $36#""/ pentru
aprobarea #ormativului tenic privind incinerarea deseurilor
9(ublicat in Monitorul 'ficial nr. ;6 si nr. ;6 bis din 26.01.2002:.
325

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
III.! TRANS(ORT* I1(ORT* &-(ORT D&S&URI
3e'ula"e%tul 9o%siliului +9EE, 259893 pe%tru suprave'.erea si &o%trolul
tra%sportului deseurilor i%( i%spre si di%spre 9o"u%itatea Europea%a +apli&a/il
pa%a la 11 $ulie 2007,
3e'ula"e%tul 9o%siliului +9EE, 101382006 privi%d tra%s*erul de deseuri +apli&a/il
di% data 11 $ulie 2007,
3e'ula"e%tul 9o%siliului +9EE, %r. 142081999 pe%tru sta/ilirea %or"elor si
pro&edurilor &o"u%e apli&a/ile tra%sporturilor de a%u"ite tipuri de deseuri &atre
a%u"ite :ari %e"e"/re ale >9DE
3e'ula"e%tul 9o%siliului +9EE, %r. 154781999 privi%d sta/ilirea pro&edurilor de
&o%trol &are tre/uie apli&ate( i% &o%*or"itate &u 3e'ula"e%tul +9EE, %r. 259893 al
9o%siliului( tra%sporturilor de a%u"ite tipuri de deseuri &atre a%u"ite tari &are %u
i%tra su/ i%&ide%:a De&iiei >E9D( "odi*i&at pri% 3e'ula"e%tul %r. 10582005
+9EE,
4otarare a Guvernului nr. $88#""$ privind stabilirea unor m6suri pentru
aplicarea +egulamentului Parlamentului *uropean 4i al Consiliului :C*; nr.
3.033=200! privind transferul de de4euri ( a'ro7G 4G nr. 893#""6 pentru
aplicarea +egulamentului C** 25&=&3)
:(ublicata in Monitorul 'ficial (artea = nr. 222 din 02.0;.200>;C
Ordin co:un al :inistrului :ediului si 7os%odaririi a%elor si al :inistrului
8inanCelor %u'lice nr. 1!$1###3 din #""6 pentru aprobarea #ormelor
Aetodologice de aplicare a prevederilor +egulamentului Consiliului 25&=&3
privind supravegerea si controlul transporturilor de deseuri in) inspre si dinspre
Comunitatea *uropeana cu modificarile si completarile ulterioare si ale
Conven0iei de la 1asel privind controlul transportului peste frontiera al
deseurilor periculoase si al eliminarii acestora *uropeana
9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. 20 din 12.01.2006:.
Ordinul co:un al :inistrului a7riculturii* %Gdurilor* a%elor Bi :ediului* al
:inistrului trans%orturilor* construcCiilor Bi turis:ului Bi al :inistrului
econo:iei Bi co:erCului nr. ##11118#""/ pentru aprobarea Procedurii de
reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul +omaniei)
9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. <24 din 12.04.2004:
ORDIN al :inistrului :ediului Bi 7os%odGririi a%elor* al :inistrului
trans%orturilor* construcCiilor Bi turis:ului Bi al :inistrului econo:iei Bi
co:erCului nr. 986 #188 8#1 #""6
pentru modificarea 4i completarea ane-ei la 2rdinul ministrului agriculturii)
p6durilor) apelor 4i mediului) al ministrului transporturilor) construc0iilor 4i
turismului 4i al ministrului economiei 4i comer0ului nr. 2=233=33%=2004 pentru
32!

S.C. STANDARD CONSULTING S.RL.
aprobarea Procedurii de reglementare 4i control al transportului de4eurilor pe
teritoriul +omNniei
9(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. 66 din 27/01/200>
Ordin al :inistrului :ediului Bi 7os%odGririi a%elor nr. 1119#""3 privind
delegarea c6tre 'gen0ia #a0ional6 pentru Protec0ia Aediului a atribu0iilor ce
revin Ainisterului Aediului 4i <ospod6ririi 'pelor On domeniul e-portului
de4eurilor periculoase 4i al transportului de4eurilor nepericuloase On vederea
importului) perfec0ion6rii active 4i a tranzitului
:(ublicat in Monitorul 'ficial (artea = nr. 1024 din 1;/11/2002;C

ConvenCia de la +asel %rivind controlul trans%ortului %este 8rontiere al deseurilor
%ericuloase si al eli:inarii acestora
Le7ea nr. 61991 pentru aderarea +omaniei la Conven0ia de la 1asel 9(ublicata in
Monitorul 'ficial (artea = nr. 1; din 26.01.1771: modificata de 8egea 2!5=2002
pentru acceptarea amendamentelor la Conventia de la 1asel 9(ublicata in Monitorul
'ficial (artea = nr. <22 din 2>.02.2002:
Le7ea #63#""# (aderarea la amendamentele Conventiei de la 1asel 9(ublicata in
Monitorul 'ficial (artea = nr. <22 din 2>.02.2002:
327